Endelig helhedsplan for A K B,Lundtoftegade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig helhedsplan for A K B,Lundtoftegade 2007-2011"

Transkript

1 Endelig helhedsplan for A K B,Lundtoftegade #JobInfo C riteria=k A Bside1# PrintInD uplex=fa LSE

2 Indhold 1. Indledning Fra byudvalgsarbejde til kvarterløft et tilbageblik Boligsociale initiativer i Lundtoftegade sam m enfatning...7 Indsatsom råde 1:Beboersam m ensæ tning...7 Indsatsom råde 2:Børn og unge...7 Projekt unge brobyggere...8 Projekt fodbold i parken...9 Indsatsom råde 2. Trivsel og tryghed i boligom rådet...10 Boligsocial vicevæ rt...10 R ådgivningskontoret en frem skudt forebyggende indsats i boligom rådet...12 Indsatsom råde 3:Sundhed...13 Sundhedsfrem m ende aktiviteter for æ ldre etniske m æ nd i alm ene boligom råder i Københavns Kom m une Indsatsom råde 4:Beskæ ftigelse O versigt over planlagte fysiske forbedringer i afdelingen M ålbeskrivelse, succeskriterier og evaluering O rganisering og koordinering...17 M ål for organiseringen...17 O rganisationen...17 Kvartersforum...17 Det operative niveau...18 N etvæ rksgruppen...19 O m rådesekretariat...19 O m rådekoordinator...19 Kom m unal udviklingsm edarbejder...20 Sam arbejdsaftale Tidsplan Budget...22 Bilag...24 Lokal ressourceafdæ kning i Lundtoftegadekvarteret...24 Indledning...24 Foreninger m.fl. i AKB, Lundtoftegade...24 Foreninger i AKB, N ørrebro V æ nge...25 Foreninger i næ rm este lokalom råde...25 Idræ t/m otion...26 Institutioner i Lokal om rådet...26 Kom m unale initiativer...27 N etvæ rk i om rådet /29

3 1. Indledning AKB, Lundtoftegade fik i oktober 2006 et foreløbigt tilsagn om tilskud på kr. til sociale aktiviteter mv. fra Landsbyggefondens 600 mio. kroners pulje. Dertil skal lægges en lokal medfinansiering fra kommune og boligorganisation på minimum kr. I alt altså lidt over 4½ mio. kr. til sociale og forebyggende initiativer i perioden U dover denne indsats, som primært vil rette sig indadtil i boligafdelingen, vil der imidlertid også være behov for en bredere, områdebaseret indsats i kvarteret de kommende år en indsats, som kan fastholde og videreudvikle de mange aktiviteter og netværk, der er blevet etableret i forbindelse med det boligsociale arbejde og kvarterløftet i Nørrebro Park Kvarter. Siden 2001 har det boligsociale arbejde været integreret i kvarterløftet, som imidlertid ophører med udgangen af 2007 og dermed forsvinder også en væsentlig del af ressourcerne fra det sociale og kulturelle arbejde i kvarteret. Københavns Kommune forventes dog også i 2008 at yde et tilskud på ca kr. til boligsociale aktiviteter i tilknytning til kvarterets beboerrådgiverordning, som økonomisk er sikret frem til årsskiftet 2008/2009. Forankringsplanen for Nørrebro Park Kvarterløftet, som kvarterløftets styregruppe for nylig har vedtaget, understreger, at der fortsat er behov for tilførsel af ressourcer inden for integration og beskæftigelse samt det sociale og sundhedsmæssige felt. Altså indsatsområder, hvis succes i høj grad afhænger af et fornuftigt samspil mellem kommunale ressourcer/institutioner og lokalområdets beboere, klubber, foreninger, netværk m.fl. I januar 2007 tog KAB derfor initiativ til et møde med Landsbyggefondens administration for at sondere mulighederne for at få tilført yderligere midler fra 600 mio. kroners puljen til et områdebaseret sekretariat i Lundtoftegadekvarteret. Det blev på mødet aftalt, at en nærmere beskrivelse af områdesekretariatets opgaver og organisering kunne indarbejdes i den endelige helhedsplan, uden at der dog heri lå en forhåndsgodkendelse fra Landsbyggefonden. Fonden gjorde det samtidig klart, at en eventuel udvidelse af tilskuddet automatisk ville medføre krav om en øget medfinansiering, da minimum 25 % af det samlede budget skal finansieres lokalt. På denne baggrund er der nu udarbejdet et forslag til en endelig helhedsplan og et udvidet budget, som også omfatter etablering og drift af et områdesekretariat frem til og med udgangen af H elhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen i AKB, Lundtoftegade, den lokale ejendomsleder, KAB s administration og medarbejdere i de relevante kommunale forvaltninger. Den endelige helhedsplan indeholder en nærmere beskrivelse af de konkrete initiativer, som vil blive finansieret med midler fra Landsbyggefonden. Men udover disse projekter vil Københavns Kommune i samme periode gennemføre en række initiativer for at understøtte en positiv udvikling i AKB, Lundtoftegade og kommunens øvrige særligt udsatte boligområder. H elhedsplanen vil derfor ikke kun beskrive Landsbyggefondsprojekterne, men også: Give et samlet overblik over væsentlige boligsociale initiativer, som p.t. er planlagt gennemført i Lundtoftegadekvarteret frem mod /29

4 Skitsere en samarbejdsstruktur og en organisation, der kan være velegnet som fundament, både for indsatsen indadtil i AKB, Lundtoftegade og for en bredere områdebaseret indsats i kvarteret. En dynamisk organisation, der er rummelig og kan tilpasses fremtidige behov i kvarteret. Undervejs i arbejdet med helhedsplanen fik AKB, Lundtoftegade meddelelse om, at Landsbyggefonden også har bevilget støtte til en markant nedsættelse af huslejen og til finansiering af en række fysiske forbedringer af afdelingen, der også forventes at få positive konsekvenser for tryghed og trivsel i boligafdelingen. Disse tiltag vil derfor meget kort blive omtalt i helhedsplanen, men den egentlige behandling i kommune og landsbyggefond skal ske efterfølgende. KAB, april /29

5 2. Frabyudvalgsarbejde til kvarterløft ettilbageblik Det boligsociale arbejde i Lundtoftegade har en lang historie. I 1995 blev der etableret en beboerrådgiverordning i AKB, Lundtoftegade med tilskud fra Landsbyggefonden og den daværende regerings byudvalg blev Beboernes Kvartersekretariat oprettet som fælles base for beboerrådgiveren og en medarbejder udstationeret fra det lokale socialcenter. Det var starten på en proces, hvor den boligsociale indsats i stadig højere grad kom til at rette sig bredere ud mod kvarteret omkring Lundtoftegade, og Beboernes Kvartersekretariat var en drivkraft i etablering af Kvarterløft Nørrebro Park i Der vil fortsat være behov for enbredere, områdebaserede indsats i Nørrebro Park Kvarteret - det område, der afgrænses af Bispeengbuen/Ågade, Højbanen, Nørrebrogade ogjagtvej, 5/29

6 Siden har Beboernes Kvartersekretariat indgået i et integreret samarbejde med Kvarterløftet, som man også deler lokaler med i Lundtoftegade 87. Beboernes Kvartersekretariat indgår i projektgrupper og netværk i Kvarterløftet, ligesom Kvarterløftet sidder i Beboernes Kvartersekretariats Styregruppe (i det daglige kaldet koordineringsgruppen). Denne gensidige repræsentation har bidraget til en stor grad af koordination af den boligsociale indsats i området. Indsatsområderne netværk, børn og unge, beskæftigelse, integration og en særlig indsats overfor de svageste grupper har været fælles og i mange tilfælde er større initiativer blevet samfinansieret af boligsociale midler og kvarterløftmidler. Lundtoftegadeområdet vil stadig kræve en boligsocial indsats. Området har fysiske og sociale problemer, der ikke er løst med det mangeårige boligsociale arbejde og det syvårige kvarterløft. Der vil fortsat være behov for tilførsel af ressourcer inden for integration og beskæftigelse samt det sociale og sundhedsmæssige felt. Kvarterløftet ser Helhedsplanen for AKB, Lundtoftegade som en del af forankringen af Kvarterløftets indsats. 6/29

7 3. Boligsociale initiativer i Lundtoftegade sam m enfatning Indsatsom råde 1:Beboersam m ensætning Beboersammensætningen i AKB, Lundtoftegade er i de senere år blevet stadig mere ensidig. Mere end hver anden beboer i den erhvervsaktive alder har ikke et job og modtager i stedet en eller anden form for offentlig ydelse, f.eks. kontanthjælp, starthjælp, førtidspension eller dagpenge (i hele kommunen er det kun omkring to ud af ti borgere i den erhvervsaktive alder, der ikke har et job). Samtidig er der en stor koncentration af beboere med indvandrerbaggrund. Næsten seks ud af ti beboere i afdelingen er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Socialministeriet har i 2006 udpeget afdelingen som særligt udsat område, hvilket betyder, at kommunen nu har mulighed for at bruge reglerne om kombineret udlejning i bestræbelserne på at ændre beboersammensætningen. Mål/succeskriterier Det er et overordnet mål i Københavns Kommunes integrationspolitik, at andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet skal reduceres med mindst ti pct. point frem til 2010 i de udsatte boligområder. Det skal ske dels ved at forbedre beskæftigelsen blandt de nuværende beboere i området, dels ved at tiltrække og fastholde nye beboere, der allerede er i job eller uddannelse. Virkemidler: Beboersammensætningen skal ændres gennem en vifte af initiativer, bl.a.: En ekstraordinær, fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats i Lundtoftegade med opsøgende jobpatrulje og lokal rådgivning og vejledning om job og uddannelse. En ny udlejnings- og anvisningsaftale mellem BL s 1. kreds og Københavns Kommune, der indebærer, at afdelingen i aftaleperioden friholdes for boligsocial anvisning. Afdelingen omfattes tillige af nye regler om kombineret udlejning, hvilket indebærer, at boligsøgende på kontant- og starthjælp henvises til andre boligområder. Personer i arbejde eller under uddannelse vil have fortrinsret til ledige lejligheder i AKB, Lundtoftegade i den femårige aftaleperiode. En markant huslejenedsættelse skal styrke afdelingens konkurrenceevne og gøre det mere attraktivt for mellemindkomstgrupper at bo og blive boende i Lundtoftegade. En række sociale og fysiske tiltag skal modvirke ghettoiseringstendenser og medvirke til at tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere. Indsatsom råde 2:Børn og unge Børn og unge vil fortsat være et af de store boligsociale indsatsområder i Lundtoftegade - ligesom det har været, siden det boligsociale samarbejdes start i Lokalt er der stor bekymring for de konsekvenser, som etableringen af heldagsskolen i Hillerødgade vil få for Fritids- og Ungdomsklubben Kloden, der er beliggende i AKB, Lundtoftegade og hidtil har været det centrale omdrejningspunkt om børne- og ungearbejde i Lundtoftegadekvarteret. Bekymringen skyldes, at Kloden fremover skal udgøre en del af heldagsskolens samlede 7/29

8 fritidstilbud og dermed efter de indtil nu foreliggende planer skal være forbeholdt elever, der går på skolen. Derfor arbejdes der lokalt på at få etableret et værested i Kloden, som også er åbent for det flertal af børn i Lundtoftegade, der går i andre skoler, herunder de muslimske friskoler. Et værested, der vel at mærke også er åben i aftentimerne for de større børn. Projekt unge brobyggere I Lundtoftegade, hvor seks til syv ud af ti unge har indvandrerbaggrund, har man gode erfaringer med at bruge nogle af disse unge som brobyggere og rollemodeller for andre unge med indvandrerbaggrund. I kraft af deres etniske baggrund, deres opvækst i kvarteret og deres personlige kendskab til livet på gaden er disse unge, tidligere rødder gode til at bygge bro, hvor der findes konflikter mellem en bestemt kultur og grupper af etniske minoritetsunges væremåder. Det har vist sig både i den kommunale fritids- og ungdomsklub i AKB, Lundtoftegade og i et lokalt SSP-forsøg med uddannelse af unge etniske integrationsmedarbejdere. Det er disse positive erfaringer, som nu ønskes anvendt i et flerårigt forsøg i AKB, Lundtoftegade, hvor to til tre unge med indvandrerbaggrund (ad gangen) fra kvarteret ansættes i deltidsstillinger som brobyggere. De skal fungere som forbilleder for andre unge, de skal på det uformelle plan rådgive andre unge, de skal være brobyggere til foreninger og klubtilbud i området, de skal sammen med andre unge i organisere aktiviteter for børn og unge i afdelingen, de skal være til at skabe forståelse for de fælles værdier i afdelingen etc. Organisering: De unge brobyggere vil blive ansat i det kommende områdesekretariat. Den eksisterende bekymringsgruppe, som er etableret i lokalt SSP-regi, skal fungere som følgegruppe for projektet. I bekymringsgruppen er både afdelingsbestyrelsen og ejendomslederen i AKB, Lundtoftegade repræsenteret. Derudover sidder der en leder fra den lokale fritids- og ungdomsklub (som altså fremover skal være en del af heldagsskolens fritidstilbud), en medarbejder fra kvarterets bemandede legeplads, lederen af Socialcenterets udgående ungemedarbejdere, medarbejdere fra Bellahøj Politi og Nærpolitiet og beboerrådgiveren fra Beboernes Kvarterssekretariat. Der afsættes ½ mio. kr. til en særlig udviklingspulje, som i projektperioden skal støtte mindre projekter for børn og unge, som brobyggerne medvirker til at realisere. Der kan f.eks. være tale om aktiviteter, der skal sluse børn og ung ind i organiserede fritidstilbud, eller nye typer af aktiviteter, som børn og ung selv tager initiativ til. I forbindelse med ansættelsen som brobyggere vil de unge blive tilbudt relevante kurser, der, sammen med den praktiske arbejdserfaring i projektet, måske kan være med til at bane vejen for stillinger som f.eks. pædagogmedhjælpere i klubber o.lign. Mål: Færre konflikter i boligafdelingen og lokalområdet omkring grupper af unges væremåder Mindre hærværk i boligafdelingen Større respekt blandt de unge for afdelingens fælles værdier og større forståelse blandt de øvrige beboere for de unges behov Ø get deltagelse i organiserede fritidstilbud for unge 8/29

9 Opkvalificering af unge fra afdelingen til brobygger-lignende jobs i klubber, boligområder, idrætscentre o.lign. Succeskriterier og målemetoder: Forud for igangsætning af projektet vil succeskriterierne blive nærmere konkretiseret. Der vil være tale om en kombination af kvantitative og kvalitative succesmål. De kvantitative mål vil bl.a. omfatte: Udviklingen på boligafdelingens hærværkskonto Andelen af børn og unge fra afdelingen, der deltager i organiserede fritidstilbud Andelen af unge brobyggere, der kommer videre i andet job eller uddannelse Antallet af børn og unge, der deltager i konkrete aktiviteter igangsat i forbindelse med brobyggernes arbejde De kvalitative mål vil bl.a. omfatte: Unges og andre beboeres oplevelse af den gensidige respekt og forståelse i afdelingen baseret på samtaler før, midtvejs i og ved afslutningen af den fireårige projektperiode Brobyggerne fører logbog, som bl.a. anvendes som en del af grundlaget for en årlig statusevaluering til kvartersforum og følgegruppe. Virkemidler: Opsøgende brobyggerarbejde Lokalt netværkssamarbejde Igangsætning af nye børne- og ungeaktiviteter i boligområdet Projekt fodbold i parken Mange af kvarterets børn med indvandrerbørn har ikke tradition for at dyrke idræt i organiserede klubber, selv om interessen for idræt og ikke mindst fodbold er meget stor. For de mindre børn er det også et problem, at de eksisterende klubber ligger langt væk fra kvarteret. Som led i kvarterløftets fornyelse af Nørrebroparken etableres en 11-mands fodboldbane plus et par mindre boldbaner med asfalt og bander. I samarbejde med KBU s breddekonsulent er udarbejdet et projekt for etablering af en lokal boldklub for børn og unge omkring Nørrebroparken, Nørrebro Park FC. Klubben skal introducere klubfodbold for områdets børn drenge og piger i alderen 6-14 år. Målgruppen er især de mange børn af etnisk oprindelse, men det er samtidig et ønske, at klubben skal virke integrerende, det vil sige at den også skal tiltrække danske børn. Et meget vigtigt sigte er også at rekruttere børnenes forældre som frivillige i klubben som trænere og ledere på forskellige niveauer. I forbindelse med den fysiske renovering af AKB, Lundtoftegade vil afdelingens boldbaner blive forbedret, og det vil være oplagt, at projektkoordinatoren f.eks. i samarbejde med 9/29

10 de unge brobyggere i afdelingen laver fodboldaktiviteter i afdelingen, der kan være med til at sluse afdelingens børn og unge over i fodboldklubben. Organisering/styring: Der ansættes i en to-årig periode en idrætskonsulent/projektkoordinator, som skal arbejde opsøgende i kvarteret, rekruttere børnene og de frivillige, være træner i opstartsfasen og koordinere arbejdet med at etablere klublokaler. Projektkoordinatoren skal også koordinere i forhold til samarbejdspartnere i lokalområdet, kommunale institutioner og fodboldorganisationer. Med andre ord få klubben i bæredygtig drift. Projektkoordinatoren ansættes i første omgang i kvarterløftet, men ved kvarterløftets ophør med udgangen af 2007 overføres det formelle ansættelsesforhold til det nye områdesekretariat. I opstartsfasen etableres en styregruppe omkring projektet med repræsentanter for KBU og lokalområdet AKB, Lundtoftegade, Hillerødgades Heldagsskole, den bemandede legeplads i Nørrebroparken, lokale fodboldklubber, Kultur og Fritidsforvaltningens projektrådgivning, Beboernes Kvarterssekretariat m.fl. Mål: Tilbyde sportslige aktiviteter for børn og unge i lokalområdet til gavn for deres sundhed, sociale udvikling og almene dannelse Skabe forståelse for den danske foreningsmodel hos områdets mange børn og voksne af anden etnisk oprindelse Sikre at børn og unge får adgang til kvarterets nyanlagte fodboldbaner Succeskriterier: Etablering af en klub i KBU-regi i normal foreningsdrift 100 børn som medlemmer (både piger og drenge) Ti voksne frivillige (trænere/ledere), heraf en kvindelig træner Etablering af klublokale Mindst fire årlige turneringer/events i en to-årig opstartsfase Indsatsområde 2. Trivsel og tryghed i boligområdet Trivsel og tryghed ikke mindst for de svageste grupper af beboere vil være et væsentligt indsatsområde. Udover de konkrete indsatser, som er beskrevet her, intensiver de almene boligområder og Socialcenter Nørrebro samarbejdet på flere områder i forhold til netop de svageste grupper. Dels vil der ske en kraftig opgradering af den såkaldte kontaktpersonordning, dels ansætter Socialcenter Nørrebro yderligere fire boligrådgivere og støtte-/kontaktpersoner, som især arbejder i de særligt udsatte boligområder, herunder Lundtoftegade. Boligsocial vicevært AKB, Lundtoftegade har altid huset mange sårbare beboergrupper de lidt skæve, svage ældre, psykisk syge, handicappede, tidligere og nuværende misbrugere etc. Nogle af disse beboere er meget isolerede og deltager aldrig eller sjældent i aktiviteter i boligafdelingen eller i lokalområdet. Andre har en adfærd, der medfører, at de hyppigt kommer i konflikter med deres naboer Ejendomskontoret kan registrere et stigende antal henvendelser om netop denne type nabostridigheder. 10/29

11 Samtidig viser en større spørgeskemaundersøgelse, gennemført for Københavns Kommune og byudvalgssamarbejdet, at mange beboere i Lundtoftegade føler sig utrygge. Specielt blandt de ældre er der måske ikke overraskende især mange utrygge. Selv om de færreste selv har oplevet overfald eller anden form for kriminalitet, så afholder følelsen af utryghed alligevel mange fra at bevæge sig ud, især i aftentimerne, og utrygheden er på den måde hæmmende for deres deltagelse i det sociale liv i området. Det er afdelingsbestyrelsens og ejendomskontorets opfattelse, at der er behov for en særlig indsats, der kan supplere det arbejde, der udføres af bl.a. kommunale boligrådgivere, hjemmevejledere, støtte-/kontaktpersoner etc. Derfor skal der som led i et tre-årigt forsøg ansættes en boligsocial vicevært, der primært skal arbejde i eftermiddags- og aftentimerne. Den boligsociale vicevært skal arbejde opsøgende i afdelingen og skal søge at gå ind som neutral tredjepart i mindre nabostridigheder, som ejendomskontoret eller den sociale vicevært selv får henvendelser om. Men primært skal den sociale vicevært motivere svage og ensomme beboere til at deltage i sociale aktiviteter i afdelingen og lokalområdet. I tilknytning til stillingen afsættes der midler til kunne igangsætte nye aktiviteter i samarbejde med nogle af disse beboergrupper, og afdelingen stiller i givet fald egnede lokaler til rådighed. Den boligsociale vicevært skal også virke som formidler mellem beboeren og ejendomskontoret, boligselskabets administration eller kommunen i situationer, hvor den indbyrdes kommunikation af den ene eller anden grund ikke fungerer. Organisering: Den boligsociale vicevært ansættes i afdelingen med reference til ejendomslederen. Der etableres en følgegruppe med repræsentanter for afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, en boligrådgiver og eventuelt en hjemmevejleder eller støttekontaktperson fra Socialcenter Nørrebro, eventuelt en relevant medarbejder fra Sundhedsforvaltningen samt en boligsocial konsulent fra KAB. Følgegruppen skal medvirke til at lægge snittet mellem den kommunale indsats og den boligsociale viceværts arbejde og skal i øvrigt virke som sparrings- og dialogpartner for medarbejderen. Følgegruppen skal også drøfte behov for yderligere indsatser og eventuelt komme med forslag til konkrete kommunale initiativer eller initiativer fra boligafdelingen/boligorganisationens administration i forhold til de svageste beboergrupper. Mål: At bryde ensomheden og styrke livskvaliteten for svage grupper af beboere i afdelingen At håndtere konflikter og nabostridigheder, inden de udvikler sig til egentlige klagesager og dermed At synliggøre eventuelle behov for støttende initiativer overfor svage grupper af beboere Succeskriterier og målemetoder Projektets målgrupper er for en stor dels vedkommende beboere, som afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret og kommunale medarbejdere som hovedregel har ringe kontakt med. Første fase af projektet vil derfor i høj grad handle om skabe kontakt og lave en mere konkret afdækning af, hvilke behov, de pågældende beboere har, således at der i anden fase af projektet kan ske en 11/29

12 nærmere konkretisering af projektets mål og succeskriterier. Projektet vil operere med en kombination af kvantitative og kvalitative succesmål. De kvantitative mål vil bl.a. omfatte: Udvikling i antallet af henvendelser/klager, som projektets målgruppe er involveret i Antallet af beboere, der deltager i konkrete aktiviteter, formidlet eller igangsat af den boligsociale vicevært Udviklingen i beboernes oplevelse af tryghed/utryghed i boligområdet De kvalitative mål vil bl.a. omfatte: Udviklingen i de svage beboeres livskvalitet, som den opleves af beboerne selv og det professionelle netværk omkring dem baseret på samtaler før, midtvejs i og ved afslutningen af projektperioden Den boligsociale vicevært fører logbog, der bl.a. anvendes som en del af grundlaget for en årlig statusevaluering til følgegruppen. Virkemidler: Opsøgende og støttende arbejde Mediering/konfliktmægling Formidling af eksisterende tilbud i afdelingen/området og igangsætning af nye aktivitetstilbud til/sammen med svage grupper af beboere Rådgivningskontoret en fremskudt forebyggende indsats i boligområdet Som led i det fremskudte arbejde i kvarteret etablerer Socialcenter Nørrebro et rådgivningskontor i lokaler tilhørende AKB, Lundtoftegade. Socialforvaltningen ønsker gennem en decentral tilstedeværelse at kunne opsuge en række sociale problemstillinger, der ikke nødvendigvis ellers vil manifestere sig i, at borgeren opsøger Socialcenteret i Griffenfeldsgade. Socialforvaltningen ønsker i den forbindelse at udvikle arbejdsmetoder, der er præget af netværksdannelse og helhedsorientering. Der skal være en metodisk fokus, der peger væk fra den faste arbejdsplads og mere ud mod forbindelse med borgere, brugerorganisationer, beboerforeninger og andre lokale frivillige, selvejende og kommunale aktører. Det skal være en forvaltningsoverskridende form, der formår at sætte alle relevante parter i spil i en koordineret indsats. Socialcenter Nørrebro vil derfor etablere nogle lokaliteter rundt omkring i bydelen, der dels kan fungere som administrative baser for medarbejderne, dels som lokaliteter, hvor borgerne kan finde socialforvaltningen og vænne sig til som en del af lokalmiljøets netværk omkring borgerne. Det sker ud fra en overbevisning om, at tilgængelighed og åbenhed er udgangspunktet for at lette dialogen imellem det sociale system og områdets ressourcesvage borgere. 12/29

13 Konkret vil Rådgivningskontoret i AKB, Lundtoftegade tilbyde råd og vejledning indenfor serviceloven, bistå borgerne i at få løst deres ærinde indenfor socialforvaltningens rammer og frem for alt med den decentrale tilstedeværelse koordinere de fremtidige tiltag, som forvaltningens medarbejdere bliver involveret i som følge af helhedsplanen for området. Man ønsker på denne måde at sikre, at borgerens sag ikke bliver fremstillet som fragmenterede elementer i f.eks. boligsikring, førtidspension m.m., men bliver set som et samlet hele og behandlet ud fra borgerens behov. Der vil være 4-6 medarbejdere tilknyttet boligområdet, med forskellig faglig indfaldsvinkel. Indsatsområde 3: Sundhed Sundhedsfremmende aktiviteter for ældre etniske mænd i almene boligområder i Københavns Kommune. Det overordnede formål med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekt er at udvikle en sundhedsfremmende indsats i Lundtoftegadekvarteret (samt øvrige almene boligkomplekser) med fokus på den psykosociale sundhed hos ældre mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen skal medvirke til at styrke og støtte en aktiv egenomsorg og hensigtsmæssig sundhedsadfærd, via formidling af viden til målgruppen samt etablering af gruppebaserede tilbud. Gennem afholdelse af bl.a. dialogmøder styrkes vidensniveauet i målgruppen med foredrag om f.eks. emneområder: det psykosociale område med emner som post-traumatisk stress, kulturbrud, forebyggelse af depression, generationskonflikter etc. aldring, ældres skavanker, egen sundhedsadfærd og det danske sundhedsvæsen og kommunale tilbud livsstilsemner som rygning, passiv rygning, motion, kost m.m. orientering om eksisterende tilbud specielt til mænd med etnisk minoritetsbaggrund Endvidere vil der blive tilskyndet til uformel netværksdannelse ved at igangsætte gruppebaserede aktiviteter som f.eks. gangklubber, petanguehold o.l. afhængigt af deltagernes ønsker. Et bevidst fokus på sundhedsfremmende aktiviteter vil styrke både fysisk og psykosocial velvære. Indsatsområde 4: Beskæftigelse Af Københavns Kommunes integrationspolitik fremgår det, at København skal være en by, hvor alle uanset køn, alder og etnisk baggrund har lige muligheder for at deltage i arbejdslivet. I perioden til og med år 2010 vil kommunen øge andelen af beskæftigede indvandrere med 10 procentpoint til ca. 57 pct. I de fem udsatte boligområder, herunder i Lundtoftegade, skal beskæftigelsen generelt øges med 10 pct. point. En af metoderne til at realisere vision og mål er at etablere en særlig fremskudt beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder bestående af en opsøgende 13/29

14 jobpatrulje, dvs. nogle jobkonsulenter, der befinder sig ude i boligområdet. Endvidere indeholder den nye beskæftigelsesaftale Plads til Alle på Arbejdsmarkedet en række initiativer til supplering af den almindelige beskæftigelsesindsats. Flere af disse indsatser vil omfatte nogle af Lundtoftegades beboere, bl.a. den del af beboerne, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Som eksempler kan nævnes, at familieforsørgede indvandrere med aftalen får mulighed for at færdiggøre deres danskuddannelse, selvom de har opbrugt deres 3-årige danskuddannelsesret, og at der etableres yderligere 100 kombinerede sprog- og beskæftigelsesforløb i Formålet med den nye tilgang til beskæftigelsesindsatsen er at synliggøre ledige job og skabe en mere direkte kontakt til de ledige, således at jobsøgning og opkvalificering til arbejdsmarkedet bliver en naturlig del af rammerne i lokalmiljøet og i de enkelte hjem. At bo i et boligområde som Lundtoftegade, hvor flertallet er uden job, kan i sig selv gøre det vanskeligt at komme i job eller aktivering, da det ikke er normen at gå på arbejde. Jobpatruljen skal være med til at bryde denne negative spiral i bl.a. Lundtoftegade. Pt. er 213 beboere i Lundtoftegade ledige på kontanthjælp. De kontanthjælpsmodtagere, der ikke allerede har en jobplan eller er i et tilbud, vil blive omfattet af jobpatruljens arbejde, der indbefatter kontaktforløb, informationsmøder i lokale beboerhuse etc. Kontaktforløbene indeholder formidling af job, jobplansudarbejdelse og eventuel visitation til opkvalificerende beskæftigelsestiltag. Ved at flytte jobpatruljen ud i boligområdet synliggøres jobcenterindsatsen samtidig med, at jobkonsulenterne får mulighed for en tættere opfølgning. Som en del af jobpatruljens service tilbydes den enkelte borger derfor også, at en samtale kan foregå i lokalområdet frem for i jobcentret. Samtalen kan også foregå i borgerens eget hjem, såfremt denne ønsker det. Som et led i den fremskudte indsats vil jobpatruljen indgå i et samarbejde med specialteams i Socialforvaltningen bl.a. med henblik på håndtering af sager, hvor en borger har misbrugs- og helbredsmæssige problemer. Derudover vil der også blive etableret et samarbejde med det nye helbredsafklarende team, der består af en psykolog, en lægekonsulent og en jobkonsulent. En del af jobpatruljeindsatsen i Lundtoftegade vil også bestå af en åben rådgivning og vejledning om job og uddannelse. Den åbne rådgivning er tilgængelig for alle borgere i Lundtoftegade. Der skal inden 1. juli 2007 være etableret aftaler om møderum eller andre faciliteter til brug for åben rådgivning i Lundtoftegade Mål/succeskriterier for jobpatruljen i de udsatte boligområder, herunder Lundtoftegade: 90 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i de fem udsatte boligområder skal have en jobplan Mindst 50 pct. skal have påbegyndt/ afsluttet et tilbud ved udgangen af pct. af alle med gennemførte tilbud skal i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 14/29

15 5. Oversigt over planlagte fysiske forbedringer i afdelingen AKB, Lundtoftegade har i marts 2007 fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til at kunne nedsætte huslejen med et halvt hundrede kroner pr kvadratmeter. For de største lejligheder vil det medføre en månedlige huslejenedsættelse på henved 400 kr. Derudover har afdelingen fået foreløbigt tilsagn om støtte til at finansiere en række fysiske forbedringer, som også ventes at få positive konsekvens for trygheden og det sociale liv i afdelignen. De væsentligste ændringer er: Indbrudssikring af lejligheder: Hver femte beboer i Lundtoftegade-bebyggelsen giver i en trivselsundersøgelse udtryk for at føle sig utryg, selv når de opholder sig i lejligheden. Følelsen af utryghed bunder ikke nødvendigvis i, at den enkelte selv har oplevet indbrud eller overgreb, men det faktum, at det er usædvanligt let at bryde ind i lejlighederne i bebyggelsen og at der i perioder faktisk er mange indbrud øger selvfølgelig utrygheden, specielt blandt de ældre og svage beboere. De specielle adgangsforhold til lejlighederne i afdelingen indebærer, at risikoen for at blive afsløret under indbrudsforsøg er minimal. Dette, kombineret med indgangsdøre og karme af meget dårlig kvalitet, øger risikoen for indbrud. Som en tryghedsskabende foranstaltning vil indgangsdørene til lejlighederne derfor blive udskiftet med indbrudssikre ståldøre. (Som en forebyggende foranstaltning har afdelingen i øvrigt også, for egne midler, besluttet at etablere videoovervågning på udvalgte steder) Brand- og indbrudssikring af pulterrum: Der har gennem de seneste 10 år været en række påsatte brande i kældrenes pulterrum. Derfor udskiftes de nuværende trækonstruktioner med tidssvarende stålgitterkonstruktioner. Det vil ud over en nedsættelse af brandrisikoen også minimere risikoen for indbrud i pulterrummene, så kælderrummene igen bliver brugt til deres oprindelige formål opbevaring af privat indbo. Øget tilgængelighed for ældre/handicappede: Ved at udstyre 2-værelseslejligheder med en skydedør mellem soveværelse og badeværelse kan lejlighederne gøres egnede for ældre og handicappede rolator-brugere, som herved kan blive boende længere i egen bolig og undgå at skulle flytte i ældrebolig el.lign. Forbedringen gennemføres gradvis. Forbedringer af boldbaner: For at skabe bedre vilkår for spontan idræt og leg for bebyggelsens børn og unge vil de tre eksisterende boldbure i Lundtoftegade forbedret og bl.a. forsynet med en kunststofbelægning. Sammenlægning af lejligheder/altanprojekt: 64 1-værelseslejligheder uden altan i en af boligblokkene har vist sig meget vanskelige at udleje. Boligselskabet må i visse tilfælde tilbyde ledige lejligheder til 200 mennesker på ventelisten, inden det lykkes at få lejlighederne udlejet, og erfaringen er, at lejlighederne ofte udlejes til beboere, der øger den boligsociale belastningsgrad i bebyggelsen. Der udarbejdet et forslag til sammenlægning af disse 1- værelses lejligheder til familieegnede lejligheder. For at styrke lejlighedernes attraktionsværdi vil lejlighederne samtidig blive udstyret med altaner. 15/29

16 6. M ålbeskrivelse,succeskriterier og evaluering Før en indsats sættes i gang, skal der være opstillet klare mål og succeskriterier, og det skal være aftalt, hvordan den pågældende indsats evalueres. De enkelte initiativer i helhedsplanen befinder sig på nuværende tidspunkt på forskellige stadier i planlægningsprocessen, og det er derfor ikke formuleret klare mål for alle indsatser. Det vil være områdesekretariatets ansvar, at der opstilles mål og succeskriterier, inden initiativerne igangsættes, ligesom områdesekretariatet vil få ansvar for, at indsatserne evalueres i overensstemmelse med indgåede aftaler. Udover disse evalueringer af enkeltstående initiativer vil der som led i samarbejdet med Københavns Kommune blive gennemført flere overordnede målinger på udviklingen i beboersammensætning, beskæftigelsesgrad, trivsel og tryghed i AKB, Lundtoftegade: Den fremskudte beskæftigelsesindsats i AKB, Lundtoftegade vil blive evalueret af Københavns Kommune i forhold til de opstillede måltal for indsatsen Som led i den nye anvisningsaftale, der bl.a. indebærer et stop for tilflytning af nye beboere på start- og kontanthjælp til AKB, Lundtoftegade, er der truffet aftale med Københavns Kommune, om hvordan udviklingen i flyttemønstre og beboersammensætning skal måles. Som led i anvisningsaftalen er det også aftalt, at den sociale kapital i de berørte boligområder skal måles to gange i løbet af den femårige aftaleperiode. Endelig gennemfører NIRAS-konsulenterne ved udgangen af 2008 en omfattende trivselsundersøgelse i AKB, Lundtoftegade og en række andre problemramte boligområde i Københavns Kommune, svarende til den undersøgelse, som NIRAS gennemførte for Københavns Kommune i slutningen af De to undersøgelser vil tilsammen give en pejling af udviklingen i beboernes trivsel og tryghed i Lundtoftegade. 16/29

17 7. Organisering og koordinering Mål for organiseringen Organiseringen af den boligsociale indsats skal tilgodese en række mål: Den skal naturligvis være velegnet til at igangsætte og styre de konkrete boligsociale initiativer, som de kommende år skal gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden i og omkring AKB, Lundtoftegade Den skal støtte op om beboernes aktive deltagelse Den skal sikre koordination og samarbejde mellem alle relevante interessenter i en bredere områdebaseret indsats, som kan være med at vedligeholde og videreudvikle de mange aktiviteter og netværk, der er etableret i forbindelse med de boligsociale initiativer fra Beboernes Kvarterssekretariat og Kvarterløft Nørrebro Park Den skal være rummelig og tilstrækkelig fleksibel til at kunne inkludere fremtidige initiativer, som ikke er kendte i dag Den skal være handlekraftig og i stand til at tiltrække yderligere ressourcer til kvarteret og i særdeleshed til AKB, Lundtoftegade, der i kraft af sin status som særligt udsat boligområde har ekstraordinært gode muligheder for at få del i statslige puljemidler mv. de kommende år Den skal medvirke til at den boligsociale indsats flettes sammen med kommunale indsatser i området og på denne måde understøtte kommunale mål for beskæftigelse, integration etc. Organisationen For at tilgodese disse mål og krav, bygges organisationen bygges op i tre niveauer: et overordnet, koordinerende kvartersforum, der skal sikre opbakning til den boligsociale indsats fra de væsentligste interessenter i kvarteret, et operativt niveau bestående af forskellige projektgrupper, løst koblede netværk og lokalt forankrede foreninger mv., et mellemliggende niveau, kaldet netværksgruppen, hvor lokalt projektansatte, beboerrådgiver, ejendomsleder(e) og kommunale medarbejdere koordinerer det daglige arbejde med projekter og initiativer i området Og endelig etableres der et områdesekretariat, der servicerer de involverede og sikrer formidling og koordination mellem de tre niveauer i organisationen. Kvartersforum Kvartersforummet sammensættes af repræsentanter for de væsentligste interessenter i kvarteret. Det vil sige repræsentanter for afdelingsbestyrelsen i AKB, Lundtoftegade (og eventuelt andre almene boligafdelinger DAB Lundtoftegården er interesseret), repræsentanter for boligorganisationen, repræsentanter for andelsboligforeninger, der ønsker at deltage i det boligsociale samarbejde i kvarteret, relevante kommunale repræsentanter på forvaltnings- og institutionsniveau (skolelederen på Hillerødgades Heldagsskole f.eks.), lokale foreninger m.fl. For at sikre et samspil med den boligsociale indsats i naboområderne og bydelen som helhed, vil det være hensigtsmæssigt, at det kommende Nørrebro Lokaludvalg også bliver repræsenteret i kvartersforummet. 17/29

18 Kvartersforummet er et politisk forum i den forstand, at der er dette organ, der skal sikre opbakning til boligsociale initiativer i kvarteret. Det er her, man drøfter, hvordan parterne i deres respektive baglande kan fremme processen og på hvilke vilkår. Det er her, man skal sikre, at lokale boligsociale indsatser i videst mulig omfang spiller sammen med kommunale initiativer og vise versa. Det er også her man skal sikre, at der ikke opstår konkurrerende parallelprojekter i kvarteret eller ligefrem initiativer, der modarbejder hinanden. Større ansøgninger til statslige og kommunale puljer o.lign. bør f.eks. koordineres her. Kvartersforummet er det organ, der på det overordnede niveau følger fremdriften i projekterne, prioriterer nye indsatsområder og fastlægger de overordnede principper for områdesekretariatets drift. Det operative niveau Områdesekretariatet skal servicere og understøtte forskellige typer af lokale organiseringer i det boligsociale samarbejde: Løst koblede netværk I Lundtoftegadekvarteret er der tradition for at danne mange løst koblede netværk netværk, der typisk opstår mere eller mindre spontant i forbindelse med konkrete initiativer og ofte tæller bå- 18/29

19 de beboere og ansatte i boligområder og kommunale institutioner. Det er en type netværk, som er god til hurtigt at opfange og reagere på nye problemstillinger i kvarteret og god til hurtigt at mobilisere folk, men til gengæld mangler netværkene som regel kompetence til at træffe forpligtende beslutninger. Områdesekretariatet skal understøtte disse netværk, bl.a. ved at sikre, at idéer og forslag fra netværkene kanaliseres videre til fora, der er i stand til at realisere de initiativer, som netværkene ikke selv kan gennemføre. Lokalt forankrede foreninger Områdesekretariatet skal hjælpe med etablering af lokale foreninger, der gradvist kan overtage en række af de boligsociale initiativer, ligesom det nu er ved at ske med det årligt tilbagevende kæmpearrangement i Nørrebro Parken, Kulturelle Markedsdage, der for mange år siden startede som et rent boligsocialt projekt, men som nu gennemføres af en lokal forankret forening, dog med fortsat hjælp fra Beboernes Kvarterssekretariat. Projektgrupper o.lign. Områdesekretariatet skal bistå projektgrupper, følgegrupper etc. med nødvendig sekretariatsbistand, herunder medvirke ved evalueringer og statusrapporter. Netværksgruppen Netværksgruppen er et forum for praktikerne, der færdes på og omkring områdesekretariatet. Det er her de lokale projektansatte, beboerrådgiveren, ejendomsleder(e) og kommunale medarbejdere koordinerer det daglige arbejde med projekter og initiativer i området i samarbejde med områdekoordinatoren, der er netværksgruppens bindeled til kvartersforummet. Netværksgruppen fungerer også som et fagligt sparringsforum, hvor man drøfter nødvendige projektjusteringer for at fastholde fremdriften i igangværende projekter. Områdesekretariat Områdesekretariat foreslås etableret i de lokaler i Lundtoftegade 87, som frem til udgangen af 2007 huser sekretariatet for Kvarterløft Nørrebro Park, og hvor også Beboernes Kvarterssekretariat i dag holder til. Derved bevares de fysiske rammer, som igennem de senere år har udviklet sig til et naturligt samlings- og mødepunkt for beboere, som ønsker at involvere sig i tværgående aktiviteter i kvarteret. Kvarterløftet afsætter midler til at istandsætte lokalerne til brug for et kommende områdesekretariat, ligesom Københavns Kommune er indstillet på, at Kvarterløftet overlader hovedparten af møblementet og det teknologiske isenkram til områdesekretariatet. Områdesekretariatet skal tilbydes som fysisk base for aktive grupper i kvarteret og for projektansatte, herunder også kommunalt ansatte, som i perioder arbejder med områdebaserede indsatser. Områdekoordinator Der foreslås ansat en områdekoordinator, som dels skal være daglig leder af områdesekretariatet, dels være faglig og økonomisk ansvarlig for gennemførelsen af helhedsplanen, herunder også 19/29

20 have det ledelsesmæssige ansvar for kommende ansatte i helhedsplanarbejdet (bl.a. brobyggerne), den eksisterende beboerrådgiver og eventuelle frie fugle, der i kortere eller længere tid projektansættes i forbindelse med initiativer i kvarteret, aktuelt f.eks. projektkoordinatoren/idrætskonsulenten til Projekt fodbold i parken. Det formelle ansættelsesforhold foreslås placeret i boligorganisationen, mens den overordnede prioritering af områdekoordinatorens arbejde skal ligge i kvartersforummet. Områdekoordinatoren har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af kvartersforummet og forbereder sammen med en udstationeret kommunal udviklingsmedarbejder møderne i kvartersforummet. Kommunal udviklingsmedarbejder I områdesekretariatet udstationeres en kommunal udviklingsmedarbejder fra Socialcenter Nørrebro, som primært skal arbejde med at få den kommunale indsats til at spille sammen med de øvrige initiativer i kvarteret. Udviklingskoordinatoren indgå i et tæt samspil med områdekoordinatoren. Samarbejdsaftale Som grundlag for samarbejdet udarbejdes der på administrativt niveau er gensidig forpligtende samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen og AKB, Lundtoftegade v/kab. 20/29

21 8. Tidsplan Områdesekretariat Kvartersforum Områdekoordinator Boligsocial vicevært Rådgivningskontor (åbning) Unge som brobyggere Fodboldprojekt Jobpatrulje Sundhedsprojekt /29

22 9. Budget Der er dels udarbejdet et budget, baseret på den foreløbige udmelding i oktober 2006 fra Landsbyggefonden, dels et budget for etablering og drift af et områdebaseret sekretariat med angivelse af det yderligere beløb, som søges i Landsbyggefonden. Der søges om et samlet tilskud fra Landsbyggefonden på kr. Den samlede lokale medfinansiering fra kommune/boligområde udgør i alt kr. Kolonnen Andre indgår ikke i den lokale medfinansiering, men er medtaget for at vise den forventede samlede finansiering. LBF-midler KK/boligafd. Andre 1. Tryghed og trivsel for svage beboergrupper Boligsocial vicevært (3 årsværk) Aktivitetsmidler knyttet til boligsocial vicevært Lokaler til aktiviteter for udsatte beboergrupper Initiativer over for børn og unge Unge indvandrere som brobyggere (løn deltidsstillinger i 4 år) Unge som brobyggere lokaler Aktivitetsmidler udviklingspuljen til børn og unge Fodboldprojekt 1) Fremskudt beskæftigelsesindsats Jobpatrulje Projektledelse Sundhedsfremmende indsats Projekt for ældre indvandrermænd 2) Evaluering Samlet budget (udarbejdet på grundlag af LBF s foreløbige udmelding, oktober 2006) Omfatter et bidrag fra kvarterløftet på og et tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningens udviklingspulje på kr. i 2007/2008. Det forventes, udviklingspuljen vil bidrage med yderligere kr. for 2008/2009, men de er ikke medregnet, da puljetilskud kun gives for et år ad gangen. Der er indarbejdet et forventet tilskud på kr. fra Integrationsministeriets særlige medfinansieringspulje til Landsbyggefondsprojekter. Hvis der ikke opnås tilskud fra Integrationsministeriet i denne størrelsesorden, skal der enten skaffes alternativ finansiering eller ske en begrænsnings af projektet. 22/29

23 2. Bidraget fra Sundhedsforvaltningen er fordelt med kr. i 2007 og et tilsvarende beløb i Etablering af områdesekretariat LBF-midler KK/boligafd. Andre Etableringsudgifter 1) Driftsudgifter ) Områdekoordinator (4 ¼ årsværk) Udviklingsmedarbejder fra Socialcenter Nørrebro udstationeret i Lundtoftegade lønandel i 4 ¼ år Socialcenter Nørrebros medvirken i koordineringen af den lokale boligsociale indsats Projektadministration Områdesekretariat i alt Finansieres af kvarterløftet 2. Omfatter alene udgifter til varme, el og daglig drift, idet København Kommune stiller lokalerne til rådighed for et områdesekretariat. 23/29

24 Bilag Lokal ressourceafdækning i Lundtoftegadekvarteret - udarbejdet som baggrundspapir til brug for arbejdet med helhedsplan for AKB, Lundtoftegade Indledning Det er væsentligt, at helhedsplanen spiller sammen med og supplerer de eksisterende og kommende indsatser og målsætninger og netværk i området. Formålet med denne beskrivelse er at kortlægge institutioner, initiativer, foreningsliv og netværk i lokalsamfundet omkring AKB Lundtoftegade i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan. På det organisatoriske plan er det ambitionen, at der ansættes en områdekoordinator. Vedkommende tænkes placeret i Lundtoftegade 87 sammen med det nuværende Beboernes Kvartersekretariat, Sundhedsformidlere fra Folkesundheds København og andre lokalt forankrede konsulenter;der arbejdes pt. på at få en idrætskonsulent til et fodboldprojekt. Huset vil dermed have status som sekretariat for en lokalt forankret boligsocialt arbejde i området. Projektkoordinatoren skal fungere på baggrund af en samarbejdsaftale mellem de involverede partnere i huset. Der tænkes endvidere opbygget et kvartersforum med repræsentanter fra beboerne, boligorganisationen, kommunen, lokalsamfundet mv. Foreninger m.fl. i AKB, Lundtoftegade Afdelingsbestyrelsen Der er en aktiv afdelingsbestyrelse, der ud over arbejdet i AKB sidder med i en række andre sammenhænge, bl.a. Kvarterløftets styregruppe, Koordinationsgruppe for Beboernes Kvartersekretariat og Foreningen Kulturelle Markedsdage. Afdelingsbestyrelsen udgiver månedsbladet Lundeposten. Natteravnene Har gennem en årrække gået runder i Kvarteret fredag-lørdag aften året rundt. Det er beboere i Lundtoftegade der er drivkraften i den lokale afd. af Natteravnene. Pensionistforeningen Arrangerer bankospil og udflugter. Beboerforeningen af 1995 Er den tidligere Busforeningen Lundte. Foreningen arrangerer busudflugter for beboere i kvarteret. Revyen Som noget unikt opføres der en revy hvert år om livet i Lundtoftegade, skrevet og opført af beboerne. 24/29

25 Trivselsklubberne En række klubber af social karakter beliggende i blokkenes kældre. Kondiklubben Har et træningslokale i bebyggelsen. Fodboldklubben FC Lunden En fodboldklub med tilknytning til unge med marokkansk baggrund. Har tidligere heddet Atlas Lions. Bekymringsgruppen Et netværk bestående af folk, der beskæftiger sig med problemer med børn og unge i Lundtoftegade. Deltagere er bl.a. afdelingsbestyrelsen og ejendomslederen i AKB, Lundtoftegade, Socialcentret, børne- og unge institutioner, udgående medarbejdere, beboerrådgiveren og politiet. Foreninger i AKB, Nørrebro Vænge (Stor ældreboligafdeling beliggende overfor AKB, Lundtoftegade) Oasen Æ ldreklub af social karakter. Torsdagstræf Æ ldreklub med frivillige beboere og pårørende til tidligere beboere, der arrangerer hyggefrokoster med dans og musik, bankospil, og juleaften. Naverklubben Social klub for gamle håndværkere. Foreninger i nærmeste lokalområde Lokalrådet Der er et fungerende lokalråd for Nørrebro, med aktive fra Y dre Nørrebro. Formand Anker Pedersen (beboerrådgiver i AKB Lundtoftegade). Lokaludvalget Fra sommeren 2008 etableres der Lokaludvalg på Nørrebro, dels bestående af politiske repræsentanter, dels med sektorvalgte medlemmer fra lokalsamfundet. Lokaludvalget vil få hørings- og forslagsret, får eget budget på ca. 5 mil. og sekretariat. Handelsforening Der er Handelsforening i kvarteret, som ofte medvirker i initiativer i kvarteret. Formand Jonny Bayer. 25/29

26 Idræt/motion Nørrebroparken Nørrebroparken er under fornyelse. Det betyder nye muligheder for udfoldelse bl.a.: Skaiterbane, fodboldbane og basketboldbane. Den nye park Indvies FC Nørrebro Park AKB, Lundtoftegade, Kvarterløft Nørrebro Park og KBU søger pt. midler til et projekt, som skal etablere en boldklub for børn (7-14 år) med hjemmebane i parken. Projektet skal etablere klubben, rekruttere børn og frivillige ledere og trænere. Nørrebrohallen Nørrebrohallen rummer i dag nogle af kommunens største sports- og forsamlingslokaliteter. Hallen benyttes af mange, som bor udenfor området, hallen udgør sammen med de omkringliggende friarealer og basket og hokey-baner et væsentligt mødested på Ydre Nørrebro. Hillerødgade hal og bad Ligger lige over for AKB- Lundtoftegade. Foruden svømmehal og badminton er der kampsport i hallen. Nørrebro Taekwondoklub Ligger i Nordvest-centret i Heimdalsgade, skal udvides og blive Team Danmark center for Taekw ondo. Fodboldklubber Af lokaleboldklubber kan nævnes: FC Lunden, B.K.Thor, B.K. Skjold og Grønne Stjerne Institutioner i Lokal området Kloden ligger inde i selve Lundtoftegade bebyggelsen, og har en lang historie med bebyggelsens unge. (se bogen Klubberne i Lundtoftegade). Til august 2007 bliver Kloden en del af heldagsskolen Hillerødgades Skole. Det betyder, at kun børn, der går i denne skole, kan benytte Kloden. En del børn og unge i Lundtoftegade, der hidtil har benyttet Kloden, men ikke går i Hillerødgade Skole, vil således stå uden deres vante institution. Med den rolle Kloden har spillet for livet i bebyggelsen er dette et problem. Aktuelt arbejdes på, at der fortsat er et værested/fritidstilbud til de mange børn og unge i Lundtoftegade der bruger klubben, men ikke går i skole i Hillerødgade. Er dette ikke sikret inden projektstart, er det planen at denne opgave skal have prioritet. Ungeklubben I tilknytning til Kloden er der en selvstyrende Ungeklub placeret i kælderen under institutionen, denne selvstyrende klub planlægges at fortsætte. 26/29

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde

Det boligsociale arbejde før og nu. Der var engang. hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Det boligsociale arbejde før og nu Der var engang hvor der ikke blev snakket om boligsocialt arbejde Og det var noget værre noget fordi som vi fandt ud af i 1980 erne så kan sociale problemer ikke alene

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Aftalen I foråret 2011 startede det tidligere Socialministerium et strategisk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere