Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 12. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 12. marts 2008"

Transkript

1

2 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 12. marts 2008

3 Midt i år 2006 fusionerede ODM med Museumshøjskolen, kun 1.5 år efter fusionen mellem de tre oprindelige museumsforeninger. Desuden kan ODM nu se tilbage på et helt års erfaringer med Museernes Mødested i Vartov i København, hvor sekretariatet, Museologisk Bibliotek og efter- og videreuddannelsen har fået fælles adresse og faciliteter. Medlemmerne har taget Museernes Mødested til sig. Mange større og mindre grupper samt ODM s netværk bruger flittigt og i stigende omfang lokaler hos ODM. Medlemmerne er glade for den centrale placering af mødefaciliteter og bibliotek, samtidig med at sekretariatet har gavn og glæde af den store kontakt til de mange museumsmennesker, som kommer på besøg. Vartov var også rammen om den meget velbesøgte afskedsreception, som ODM holdt for den meget afholdte sekretariatsbestyrer Kirsten Rex Andersen i forlængelse af generalforsamlingen i

4 Museumspolitiske initiativer Det er lykkedes at placere ODM og væsentlige museumspolitiske spørgsmål centralt i mediebilledet i det forløbne år, og der er sket en markant udvikling i antallet af citater i skrevne medier, radio og TV i løbet af den periode, som ODM har eksisteret. Det har affødt en stigende interesse for museernes vilkår i det politiske billede. ODM rejste en række spørgsmål til folketingspartierne under valgkampen i november 2007, hvilket afstedkom gode svar fra nogle af partierne samt omtale i landsdækkende medier om problemerne med at varetage kulturarven tilstrækkeligt under de eksisterende vilkår for museerne. Virkeligheden for museerne er øgede krav til opgaveløsning og nedskæringer af driftsbevillingerne hos både de statsanerkendte og de store statslige museer med nationalt ansvar. ODM har gjort et stort arbejde for at gøre problematikken offentlig kendt. Strukturreformen Konsekvenserne af strukturreformen er fortsat et højt prioriteret indsatsområde for ODM. ODM har jævnlige drøftelser med Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening. ODM arbejder for at sikre, at de samlede tilskud til museerne ikke bliver reduceret efter overgangsperioden, hvor tilskuddene overgår til kommunerne som bloktilskud. ODM s synspunkter har mødt en vis sympati hos KL og hos kulturministeren, og bestræbelserne fortsætter ufortrødent. Samtidig arbejder ODM på at styrke museernes strategiske rolle i forhold til det lokale og regionale niveau og i forhold til de regionale kultur-aftaler. Det sker bl.a. gennem en nyoprettet diplom-uddannelse i museumsledelse og gennem etablering af ledernetværk. Konserveringsudredning Som en udløber af spørgsmålet om konsekvenserne af strukturreformen skal der, med udløbet af overgangsperioden i 2010, findes en ny struktur for konserveringscentrene. Flere af dem lå før under amterne, men der har været meget stor forskel på konserveringscentrenes driftsforhold og dermed den konserveringsbistand, som museerne har fået. For at der kan blive et godt grundlag for opbygning af en ny struktur efter 2010, har ODM taget initiativ til at lave en konserveringsudredning. ODM ønsker, at alle konserveringsordninger skal inddrages i udredningen for at få et helhedsbillede af situationen. Det overordnede formål med udredningen er, at alle museer skal have adgang til konserveringsbistand af høj kvalitet og dermed sikre museernes lovpligtige bevaringsarbejde. Arbejdsgruppen for udredningen består af medlemmer af Bevaringsnetværket og en repræsentant for Kulturarvsstyrelsen. Forskning ODM har museernes forskning som et vigtigt indsatsområde og har også i 2007 været i dialog med Kulturministeriet om at fremme forskningen på museerne. Det handler fra Kulturministeriets side om at medvirke til at organisere forskningen, så der kommer nogle slagkraftige enheder, der bedre kan gøre sig gældende i Forskningsrådene. ODM s forskningspolitiske netværk er under etablering, og der var stiftende møde den 26. februar Netværket skal sammen med bestyrelsen sætte fokus på forskningen på museerne for kontinuerligt at støtte denne yderst vigtige del af museumsarbejdet, så forskningen får bedre udfoldelsesmuligheder på alle museer. 2

5 Magasinrapporten og bevaringsindsatsen ODM udgav i efteråret 2006 en rapport over magasinforholdene på de danske museer, hvor det blev dokumenteret, at 1/3 af museernes magasiner er i orden, 1/3 har mangler som kan afhjælpes, og en 1/3 er i så dårlig stand, at de er uegnede til magasinformål. Rapporten har stadig stor relevans og har medvirket til at skabe både national og lokal opmærksomhed om magasinforhold og har ført til flere magasinprojekter på landsplan. ODM s indsats medførte, at Kulturministeriets pulje til Kultur i hele landet blev suppleret med mulighed for at give tilskud til fællesmagasiner. Rapporten har senere også været anvendt i den politiske debat i forbindelse med statsrevisorernes kritik af registrerings- og bevaringsindsatsen, hvor kulturminister Brian Mikkelsen var kaldt i samråd i Folketingets Kulturudvalg i september Sikring på museer ODM har også valgt at sætte yderligere fokus på sikring. Det er et område, hvor mange museer står alene og hvor man ofte er overladt til private firmaer, som måske ikke er de bedste til at give en uvildig rådgivning. ODM vil udarbejde en rapport, der skal tilvejebringe viden om, hvad god sikring er, skaffe uvildig rådgivning om sikring og give museerne en konkret vurdering af egne sikringsforhold. Rapporten vil skabe overblik over sikringsforholdene på museer naturligvis uden at kompromittere den eksisterende sikkerhed. Arbejdsgruppen består af medlemmer af Samlingsnetværket og Forvalternetværket, der sammen arbejder på at formulere et pilotprojekt før den egentlige ansøgning til Kulturarvsstyrelsen. Indsats området fik ekstra fokus i offentligheden i forlængelse af tyveriet af Guldhornskopierne fra Kongernes Jelling i september, hvor det lykkedes ODM at få betydelig pressedækning og politisk opmærksomhed om udfordringerne ved sikring. Formidlingspuljen/formidlingsområdet ODM bidrog via bestyrelsesformand Lene Floris og Formidlingsnetværket i udarbejdelsen af en udredning vedr. formidlingsområdet. Den mundede ud i formidlingsrapporten fra foråret 2006, som førte til, at kulturministeren afsatte 40 mio. kr. årligt til nye formidlingsinitiativer fra 2007 og frem. ODM modtager nu årligt 0,8 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling på formidlingsområdet og 0,2 mio. kr. fra puljen til et internationalt formidlingsseminar, som for første gang afholdes i 2008 i tilknytning til det årlige formidlingsmøde. ODM s Formidlingsnetværk er opdelt i 5 undergrupper, der arbejder med forskellige formidlingsaspekter. Kulturarvsstyrelsen nedsatte i 2007 et udvalg, som skal rådgive styrelsen ved fordeling af tilskud fra formidlingspuljen. ODM har udpeget museumsdirektør Anne Højer Petersen til udvalget. Første uddeling skete i 2007 og af den årlige sum på ca. 40 mio. kr. var der sammenlagt ca. 13,8 mio. kr. fordelt på 5 puljer, som kunne søges: Udvikling af museernes formidling Udvikling af nye undervisningstilbud Forskning i formidling Brugerundersøgelser International erfaringsudveksling (ikke under udvalgets arbejde) 3

6 Ved ansøgningsfristens udløb forelå 128 ansøgninger, der alle blev rundsendt til udvalgets medlemmer til prioritering med en betragtelig arbejdsbyrde til følge for udvalgets ulønnede medlemmer. Der var langt flere ansøgninger end der var afsat midler til: 51 ansøgninger af de 128 blev helt eller delvist imødekommet. Formidlingspuljen fortsætter i årene 2008, 2009 og Mikkelsen, som har lovet at ændre det. ODM forfølger fortsat sagen. Fredede og bevaringsværdige bygninger Bestyrelsesformand Lene Floris er udpeget af ODM som medlem af Udvalget vedr. bygningsbevaring, der begyndte sit arbejde i september 2007 og er nedsat af kulturminister Brian Mikkelsen. Medlemmerne af Kulturarvsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Formidlingspuljen valgtes foreløbig for et år. Juni bød på et orienteringsmøde, hvor Kulturarvsstyrelsen bl.a. redegjorde for udvalgets rådgivende funktion foruden en række praktiske forhold. Ansøgningsfristen var sat til primo juli, udvalgsarbejdet lå medio september, og uddelingerne forelå primo oktober. ODM gjorde sig til talsmand for hurtig udmelding af næste ansøgningsfrist for at give museerne mulighed for forberedelse af kommende ansøgninger samt en grundig evaluering af forløbet i lyset af, at udvalget var nysammensat og puljen ny, men med et fireårigt perspektiv. En mere omfattende evaluering af principperne for tilskudsdeling har endnu ikke fundet sted selvom næste ansøgningsfrist allerede er den 2. juli Udstillingsvederlag Når museerne udstiller samtidskunst har de nulevende kunstnere krav på et vederlag for udlån af deres værker. Puljen er ikke dækkende for efterspørgslen og kunstmuseerne bliver derfor pålagt at dække mankoen. Desuden er det problematisk, at administrationen er alt for bureaukratisk og at ordningen forudsætter, at museerne lægger penge ud i lang tid. ODM har rejst problematikken over for kulturminister Brian Arbejdet skal føre til en udredning af bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og udvalget skal drøfte forskellige langsigtede bevaringsstrategier for området. For museerne gælder det om at styrke og formidle den hidtidige rolle i forhold til bygningskulturen. Arbejdet forventes afsluttet i juni Høringer En vigtig del af det museumspolitiske arbejde er ODM s rolle som høringspart i forbindelse med ny lovgivning, som har relevans for museernes vilkår. ODM arbejder løbende med at sikre, at museerne ikke bliver glemt i den sammenhæng. Af væsentlige eksempler er de nye regler for lønsumsafgifter, hvor ODM har bestræbt sig på at sikre, at museumsvirksomhed bliver undtaget. Desuden er regeringens finansiering af personskattelettelser via de grønne afgifter en ekstraudgift, som belaster museernes driftsbevilling yderligere. En ændring af forbrugeraftaleloven kunne fortolkes til ugunst for museernes årskortordninger, hvilket ODM påpegede over for Justitsministeriet. 4

7 Efteruddannelse Året 2007 er det første hele år efter den gennemførte fusion mellem Organisationen Danske Museer og den daværende Museumshøjskolen. I begyndelsen af året udkom en ny kursuskalender, der foruden at informere om de enkelte kurser og uddannelser, havde til formål at indikere ny retning for efter- og videreuddannelsen, introducere nye partnerskaber og i et bredere perspektiv sætte dagsorden for arbejdet med kompetenceudvikling på museumsområdet. Markante eksempler er ODM s bidrag til at sikre oprettelsen af en diplomuddannelse i formidling for børn og en diplomuddannelse i museumsledelse, som er udbudt med virkning fra Udbuddet af kurser og uddannelser består nu af såvel genkendelige elementer som nye tiltag, herunder især en løbende tilpasning af kursusaktiviteterne til det formelle uddannelsessystems rammer. Disse ændringer skal ses som en strategisk prioritering, der har til hensigt at sikre, dels at medarbejdere og ledere får formel dokumentation for deres (ny) erhvervede kompetencer, dels at museumsområdet tilbydes mulighed for at leve op til de nye krav, der følger af bl.a. Kvalitetsreformen og tendenser på efter- og videreuddannelsesområdet i øvrigt. tredobling af kursus- og uddannelsesaktiviteterne. Det øgede aktivitetsniveau skal sammenholdes med en markant nedgang i deltagerbetalingen, takket være to ting: for det første åbner samarbejdet med uddannelsessystemet i øvrigt mulighed for at udnytte supplerede ordninger (f.eks. Erhvervsrettet Voksenog Efteruddannelses-rammen i.f.t. arbejdsmarkedsuddannelserne). For det andet er det lykkedes at gennemføre rationaliseringstiltag, der resulterer i en markant reduktion af enhedsprisen. Samlet set giver dette mere efter- og videreuddannelse til museerne for færre midler, hvilket på sigt forventes at øge den generelle efter- og videreuddannelsesfrekvens på området. Der gennemføres systematiske evalueringer af alle efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Med undtagelse af enkelte praktiske forhold i forbindelse med indflytningen til Vartov, er der tale om væsentlige kvalitetsforbedringer, ikke mindst i det faglige niveau. Gennemførte aktiviteter Der er gennemført i alt 26 kurser og uddannelser inden for områderne registrering, ledelse, markedsføring og turisme, omvisning, forvaltning og vask af museumstekstiler, kompetenceafklaring, vedligeholdelse, formidling til børn og unge og lyssætning m.v. 486 kursister har deltaget i aktiviteterne på i alt 79,5 kursusdage svarende til 7,35 års-elever mod 2,65 årselever i Det er næsten en 5

8 Museologisk Bibliotek Medlemsservice Museologisk Bibliotek flyttede fra Museumshøjskolen i Sorø i slutningen af 2006 til lokaler på førstesalen i Vartov. For at få en tættere kontakt til det øvrige sekretariat flyttedes biblioteket i foråret 2007 til lokaler i sammenhæng med Efteruddannelsen. Museologisk Bibliotek har registreret en tydelig vækst i udlån og i antallet af besøgende til biblioteket. Biblioteket har fortsat sit samarbejde med bibliotek.dk og internetportalen Arkade. ODM bistår medlemmerne bedst muligt på baggrund af henvendelser om mange forskellige emner og har fået udarbejdet vejledninger og værktøjer til gavn for medlemmerne: Vejledning om moms på arkæologiske undersøgelser I 2006 udkom den første vejledning om driftsmoms og i 2007 udkom endnu en vejledning om moms på arkæologiske undersøgelser efter at reglerne var lavet om pr. 1. april Museologisk Bibliotek deltager i bibliotekernes kørselsordning, som sørger for transporten af materialer ud til det øvrige biblioteksvæsen i resten af landet. Herudover administrerer biblioteket tidsskriftcirkulation af udenlandske museologiske tidsskrifter til et stadigt voksende antal museer. Pjece om skat, moms og afgifter ved sponsorater En ny pjece om reglerne for moms, skat og afgifter forbundet med sponsorater/private tilskud er iværksat og udkommer i marts Standardlåneaftaler for alle museumskategorier Etikgruppen under Samlingsnetværket har stået for udarbejdelsen af standardlåneaftaler til brug for alle tre museumskategorier. Standardlåneaftalerne er et supplement til det internationale arbejde i NEMO og er tillempet, så de er egnede til brug også for mindre museer. Standardlåneaftalerne kan udfyldes og downloades fra ODM s hjemmeside fra begyndelsen af marts Magasinmanualen ODM s Samlingsnetværk fik for et par år siden idéen til at opbygge en netbaseret magasinmanual. Efterfølgende er projektet kommet i gang med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Manualen samler viden om konkrete, nye magasinbyggerier og eksisterende, gode magasiner. Magasinmanualen beskriver i første omgang fem konkrete nybyggede og eksisterende magasiner. Intentionen er at videregive erfaringer 6

9 Netværk især de gode og konstruktive til kolleger om alt fra valg af byggegrund, økonomi og samarbejdsformer til mærkningssystemer, klimakontrol og venderadius for pallestablere. Vi er i Danmark rigtig langt med at udvikle billige magasiner af høj kvalitet. Derfor er der også planer om, at manualens hjemmeside får en engelsk version. Hjemmesiden hostes af Nationalmuseet og forventes at blive offentliggjort i foråret Projektleder Lone Petersen på Kulturhistorisk Museum i Randers kan kontaktes for adgang til den foreløbige version. Hjemmeside ODM lancerede en ny hjemmeside i slutningen af Fra begyndelsen var hjemmesiden opdelt i en lukket medlemsdel og en åben del, hvilket i praksis viste sig at være unødvendigt og uhensigtsmæssigt. I eftersommeren 2007 besluttede ODM derfor at gøre hele hjemmesiden åben og tilgængelig for alle. Sekretariatet arbejder løbende med at fremme medlemmernes brug af hjemmesiden og hjemmesiden udvikles hele tiden. Nyhedsbreve og pr-folder I det hele taget er ODM s kommunikationsindsats over for medlemmerne og overfor omgivelserne højt prioriteret med henblik på at fremme service, synlighed og gennemslagskraft. Som led i denne indsats udkom i november 2007 en præsentationsfolder om ODM. Folderen anvendes både nationalt og internationalt. Desuden modtager medlemmerne og andre interesserede løbende elektroniske nyhedsbreve med kort nyt fra og om museumsverdenen. Et vigtigt fundament for ODM er de fagpolitiske netværk, hvor omkring 600 museumsansatte udgør medlemmerne. Gennem netværkene får ODM værdifulde bidrag til det museumspolitiske arbejde, input til efter- og videreuddannelsesbehov og netværkene løser opgaver til gavn for museerne indbyrdes, som f.eks. udarbejdelse af standardlåneaftaler, magasinmanual og magasinrapporten, som ODM udgav i efteråret ODM har netværk for formidling, forvaltere, bevaring, samlinger, nyere tid, arkæologi. I 2007 er der desuden oprettet et nyt administrativt netværk, som har afholdt to regionale møder i efteråret Desuden er et uddannelsespolitisk netværk (som er afløser for Museumshøjskoleforeningen), og et forskningsnetværk(med stiftende møde i februar 2008) samt et netværk for museumsledelse under oprettelse. Medarbejdere fra medlemsmuseerne har fri adgang til at tilmelde sig netværkene og kan tilmelde sig på ODM s hjemmeside, hvor der også ligger mødeindkaldelser, referater mv. Netværkene fungerer forskelligt alt efter, hvad de beskæftiger sig med og hvilke emner, der er aktuelle for museerne. Netværket vælger tovholdere/styregruppe, som står for indholdet af netværksmøderne. ODM s sekretariat tilbyder sekretariatsbistand og opsamling/ referat fra indtil 2 netværksmøder i hvert netværk om året. Dette er dog først fuldt implementeret med virkning fra efteråret En stor tak til de mange aktive deltagere i netværkene og ikke mindst de ansvarlige styregrupper, tovholdere, koordinatorer og andre bidragydere, der alle sammen er nødvendige for at så stærke netværk kan fungere. 7

10 Faglige aktiviteter Internationalt samarbejde ODM har opretholdt traditionen fra de tre fusionerede foreninger, der dels har afholdt hver sit årlige fagmøde, dels et tværfagligt formidlingsmøde. Det årlige formidlingsmøde under temaet Publikum Forever blev afholdt den marts 2007 på Fuglsøcentret på Mols med over 200 deltagere. Naturhistorisk Årsmøde blev afholdt den 31. oktober 2007 på Molslaboriatoriet med ca. 20 deltagere. Kulturhistorisk Årsmøde blev traditionen tro holdt på Fuglsøcentret fra den november 2007 med et rekordstort antal deltagere på næsten 500. Plenumoplæggene handlede denne gang om forskning. Det årlige kunstseminar blev afholdt den november 2007 med temaet Museum Europe Revisited på Hotel Jacob Gade i Vejle med ca. 50 deltagere. Alle tre fagmøder samt formidlingsmødet kunne ikke være gennemført uden de mange, dedikerede koordinatorer, medarrangører, bidragydere og andre involverede, som ODM skylder stor tak! ODM prioriterer det internationale samarbejde højt, både på nordisk og europæisk plan. Baltic Museology School ODM var repræsenteret ved bestyrelsesformand Lene Floris på Baltic Museology School i Riga i sommeren 2007, hvilket har givet et fint indblik i museumssituationen i de baltiske lande og gode kontakter til museer og museumsorganisationer. NEMO ODM er medlem af NEMO (Network of European Museum Organisations), hvor formand Lene Floris, Holbæk Museum og Frank Birkebæk, Roskilde Museum er de danske repræsentanter. Frank Birkebæk er genvalgt til NEMO s executive for en 3-årig periode. Se rapporten fra NEMO i bilaget bagest. WAMO World Association of Museum Associations er et nyt løst koblet globalt netværk for museumsorganisationer med udgangspunkt i NEMO. Bestyrelsesformand Lene Floris og sekretariatschef Hanne Esmann deltog i det indledende møde i Wien i august 2007, hvor over 20 museumsorganisationer fra hele verden var repræsenteret. Mange af de problemstillinger, som optager ODM og de danske museer, er sammenfaldende med situationen mange andre steder i verden. Eksempler på dette er spørgsmålet om gratis adgang, kompetenceudvikling på museerne, kvalitetsvurdering og målinger mv. Nordisk Museumsmøde 2009 i København og Malmø ODM har indledt et tættere samarbejde med de svenske og norske museumsforbund om at planlægge 8

11 Hvem er hvem i ODM? et fælles Nordisk Museumsmøde i København og Malmø den april Temaet er (social) inclusion i bredeste forstand og man arbejder i øjeblikket med en titel, der refererer til Klimakonferencen 2009, og at The Climate Changes i det hele taget. Bestyrelsesformand Lene Floris er ordførende for styregruppen. Der vil være faglige aktiviteter både i København og Malmø. Alle tre organisationer vil desuden afholde deres respektive generalforsamlinger i forbindelse med mødet. De skandinaviske museumsorganisationer, der arrangerer mødet, vil desuden invitere organisationer fra de øvrige nordiske lande og selvstyrende områder til at deltage. Svensk museumsudredning I Sverige er man i gang med en større udredning af hele museumsfeltet, som skal være færdiggjort i ODM har ved bestyrelsesformand Lene Floris og Hanne Esmann bidraget med de danske erfaringer på et møde med den svenske museikoordinator Christina von Arbin og hendes medarbejdere. Studietur Til fremme af den internationale inspiration for medlemmerne tog ODM initiativ til en studietur til München i september 2007, men studieturen måtte aflyses pga. få tilmeldinger. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling i 2007: Lene Floris, formand, Holbæk Museum Thomas Secher Jensen, næstformand, Naturhistorisk Museum Ingrid Fischer Jonge, næstformand, Museet for Fotokunst Rasmus Vestergaard, Skive Kunstmuseum/Museum Salling Orla Madsen, Museum Sønderjylland Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle Hans Munk Pedersen, Bangsbo Museum & Arkiv Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum Nils M. Jensen, Nationalmuseet Elisabeth Cederstrøm, Statens Museum for Kunst Morten Meldgaard, Statens Naturhistoriske Museum Sekretariatets medarbejdere Sekretariatschef Hanne Esmann Uddannelseschef Søren Friis Møller Bibliotekar Gry Kjær-Larsen Administrativ koordinator Lene Larsen Uddannelseskoordinator Tom Rasmussen 9

12 Årsrapport 2007 Årsrapporten for 2007 er opstillet og sammenholdt med budget 2007 og forslag til budget for Rapporten viser det samlede billede for Organisationen Danske Museer suppleret med en opdeling på henholdsvis efteruddannelse og sekretariatet. Årsrapporten for 2007 Årsrapporten for 2007 udviser et positivt resultat på kr. ( kr. vedr. efteruddannelsen og kr. fra sekretariatet). Der er en forholdsvis stor afvigelse mellem budget 2007 og regnskab Budgettet var en fremskrivelse af 2006-budgettet for ODM og Museumshøjskolen, hvor fusionen fandt sted pr. 1. juli Der skal i øvrigt tages højde for at flytningen til Vartov fandt sted henholdsvis den 1. maj 2006 (sekretariatet flyttede fra Nivågaard Malerisamling) og den 1. december 2006 (Efteruddannelsen/Museologisk Bibliotek flyttede fra Ankerhus i Sorø). Med hensyn til kursusaktiviteter/faglige aktiviteter har der været budgetteret for højt både på indtægts- og udgiftssiden. Det har været en udtrykt målsætning med fusionen, at udgifterne til efter- og videreuddannelse for museerne skulle reduceres markant. Budget 2007 var baseret på en høj grad af skøn, da grundlaget for virksomheden på efteruddannelsesområdet ikke var kendt. Allerede i 2007 er produktiviteten øget markant, hvor 486 kursister har deltaget i aktiviteterne på i alt 79,5 kursusdage svarende til 7,35 årselever mod 2,65 årselever i Resultatet på kr. er hensat til aktiviteter, som skal udvikle og konsolidere ODMs virksomhed gennem 2008 og Der er hensat beløb til udvikling af medlemsaktiviteter og netværksmøder samt forberedelse af Nordisk Museumsmøde En betydelig del af hensættelserne vedrører aktiviteter planlagt til 2007, som har måttet udskydes til Det gælder udvikling af hjemmesiden og tilknyttede processer i forhold til integration til regnskabssystem. Det samme gælder hensættelser til internationalt/ nordisk samarbejde, hvor planlægningen af det Nordiske Museumsmøde i 2009 først for alvor er udgiftskrævende i Egenkapitalen fastholdes på samme niveau som ultimo Niveauet er passende, fordi ODM i begyndelsen af året har et likviditetsbehov indtil statstilskud bliver udbetalt og medlemskontingenter er opkrævet. Det sker først, når generalforsamlingen har taget stilling til kontingentstørrelsen. Balance pr. 31.december 2007 Af aktiverne fremgår en forholdsvis høj post til debitorer. Det vedrører hovedsageligt udestående betalinger vedr. det kulturhistoriske orienteringsmøde. I januar 2008 er debitorerne nedbragt til ca kr. Der er desuden en post på Anden gæld på kr. som indeholder lovpligtige hensættelser til feriepengeforpligtelser, skat, atp og lønsumsafgift. 10

13 Budget 2008 I budgettet for 2008 er taget udgangspunkt i, at ODM modtager de ansøgte tilskud fra Kulturarvsstyrelsen både af rådighedssummen og af formidlingspuljen. Driftsudgifterne til bestyrelse, lønninger, lokaleleje og øvrige administration er meget præcist budgetteret i forhold til de realiserede tal fra i eget kursuslokale. Museologisk Bibliotek har et budgetteret underskud på kr., der dækkes af uddannelsesbudgettet. Den samlede husleje for Museologisk Bibliotek og efteruddannelsen forbliver således den samme, men med ændringen i lokaler (forår 2007) kan lokalet bruges til afvikling af uddannelse, hvorved udgiften til ekstern leje bortfalder. Sekretariatet For sekretariatets del af virksomheden er taget udgangspunkt i, at kontingenterne fastholdes på samme niveau som i 2007, dog med en stigning på 2,8 % svarende til statens P/L-indeks (prisog lønregulering). KursusKalenderen svarer til ca. 12 årselever sammenholdt med de 6 årselever efteruddannelsesafdelingen har budgetteret med i strategiplan for årene Der er således plads til eventuelle aflysninger. Der er endvidere hensat kr. til aktiviteter, der erfaringsmæssigt opstår i løbet af året. Der budgetteres med en øget omsætning vedr. de faglige aktiviteter. Det skyldes at udgifterne til kursussted er justeret op i forbindelse med flytning af formidlingsmødet til Hotel Nyborg Strand, hvilket indebærer en merpris i forhold til udgiften ved at anvende Fuglsøcentret. Samtidig er der budgetteret med øgede udgifter til materialer, tryksager og projektledelse/overordnet koordinering forbundet med arrangementerne. Udgifter til bestyrelsens møder og godtgørelse til formandskabets institutioner fortsætter på samme niveau som i Hensættelserne finansierer hovedparten af konsoliderings- og udviklingsaktiviteter overfor medlemmerne, jf. ovenfor. Efteruddannelsen Budgettet er baseret på 16 kursister pr. hold/dag 11

14 Resultatopgørelse 2007 ODM Budget Realiseret Budget TDKK TDKK TDKK Kursusaktiviteter Medlemskontingent Statslige tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Medlems- og kursusaktiviteter Bestyrelsen Lønninger Administration Udgifter i alt Resultat før finansiering (12) 434 (72) Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Resultatopgørelse 2007 Sekretariatet Budget Realiseret Budget TDKK TDKK TDKK Kursusaktiviteter Medlemskontingent Statslige tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Medlems- og kursusaktiviteter Bestyrelsen Lønninger Administration Udgifter i alt Resultat før finansiering (12) 338 (72) Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat

15 Resultatopgørelse 2007 Efteruddannelse Budget Realiseret Budget TDKK TDKK TDKK Kursusaktiviteter Medlemskontingent Statslige tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Medlems- og kursusaktiviteter Bestyrelsen Lønninger Administration Udgifter i alt Resultat før finansiering Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance pr. 3. december 2007 ODM TDKK TDKK Aktiver Debitorer Depositum Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Kapitalindestående Egenkapital i alt Hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Kreditorer Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

16 14 Bilag

17 ODM s repræsentanter i eksterne Udvalg ODM udpeger medlemmer til forskellige udvalg/ bestyrelser, nogle på baggrund af lovgivning, andre på baggrund af museumpolitisk relevans og nogle på baggrund af traditioner. Farumgaard-Fondens bestyrelse: Lene Floris, Holbæk Museum Hermod Lannungs Museumsfond: Lene Floris, Holbæk Museum, Jens Henrik Sandberg, Oluf Høst Museet Bestyrelsen for Valdemar Petersen og Hustru Esther Moesmann Petersens Legat: Nina Damsgaard, Vejle Kunstmuseum Kulturministeriets udvalg vedr. udredning om bygningskultur: Lene Floris, Holbæk Museum Det Rådgivende udvalg vedr. fomidlingspuljen: Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum Bygningskultur Danmark: Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot Kunsthal Charlottenborgs bestyrelse: Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum Kunstrådets Repræsentantskab: Ny udpegning afventes Statens Kunstfonds 8-udvalg: Claus Hagedorn-Olsen fra Horsens Kunstmuseum Lokalhistorisk Netværk (fra medio 2006): Medlem af styregruppen: Hans Munk Pedersen, Bangsbo Museum og Arkiv, Medlem af netværksgruppen: Lisbeth Aagaard Larsen, Vejle Museum Redaktionskomitéen for tidsskriftet Danske Museer : Bodil Olesen, Kvindemuseet i Danmark, Ingrid Fischer Jonge, Museet for Fotokunst, Jette Baagøe, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Mærkningsordningen Danske Turistattraktioner: Nils M. Jensen, Nationalmuseet Dansk Historisk Fællesråds bestyrelse: Harriet Hansen, Middelfart Museum Brugerråd vedr. Statens Arkiver: Jytte Thorndahl, Elmuseet E-museum: Styregruppe vedr. samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Kulturarvsstyrelsen: Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk Museum i Århus Foreningen Tilgængelighed for Alle: John Rendboe, Billund Museum LFF Landsforeningen til bevaring af Foto og Film: Ingrid Fischer Jonge, Museet for Fotokunst Københavns kommunes Billedkunstudvalg: Ingrid Fischer Jonge, Museet for Fotokunst Det regionale kunstråd på Bornholm: Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum NEMO/Network of European Museums Organisations: Frank Birkebæk, Roskilde Museum og Lene Floris, Holbæk Museum. Nedenfor følger forkortede bidrag fra ODM s repræsentanter i de forskellige udvalg. ODM takker for bidragene, som kan ses i deres fulde længde på ODM s hjemmeside sammen med det øvrige materiale til generalforsamling Om e-museum v/thomas Secher Jensen Jeg er ODM s repræsentant i styregruppen for e- museum, der er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet om udvikling af nye undervisningsmaterialer, som bygger på de kompetencer og ressourcer, som findes på museer og 15

18 science centre. Det første resultat af samarbejdet er udviklingen af portalen e-museum, dk, som giver et overblik over alle museer og science centre i Danmark. Her kan man også finde de undervisningsmaterialer, som de tilbyder, og man kan få et overblik over særlige arrangementer mv. Det samlede projekt bliver støttet med 20 mio kr. indtil udgangen af Om Kunsthal Charlottenborg v/museumsdirektør Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum Efter ansættelsen af en ny direktør, Bo Nilsson, i 2007 intensiveredes arbejdet i bestyrelsen med det ny Charlottenborg. Udstillingsbygningen Charlottenborg lukkede med udgangen af april mhp. den første, mindre ombygning og tiltrængte renovering af især udstillingslokalerne, og arbejdet fortsattes på de indre linier omkring grafisk profil, principper for udstillingsprogram, faglige udstillingsværter mv. Der blev sidst på året indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet, og det blev besluttet, at det nye Charlottenborg skulle være en kunsthal. Kunsthal Charlottenborg åbnede for publikum i januar Om Bygningskultur Danmark v/overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for de fredede og bevaringsværdige bygningers interesse-, ejer- og brugerforeninger. Fra juni 2007 er jeg valgt som nyt medlem af Bygningskultur Danmark og er samtidig indvalgt i Bygningskulturelt Råd og Frednings- og Bevaringsudvalget. Bygningskultur Danmark er både en interesseorganisation og et center for viden og forskning om bygningskultur. I det politiske arbejde har Bygningskultur Danmark især beskæftiget sig med den fremtidige varetagelse af landets fredede og bevaringsværdige bygninger, ikke mindst efter, at der i 2007 er igangsat et udredningsarbejde under Kulturministeriet om området. Blandt bevaringsarbejdets interesse-organisationer er der bred enighed om, at der er en række problemer i varetagelsen af de fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a.: manglende ressourcer et statisk og ufleksibelt fredningsbegreb savn af sammenhænge mellem bygningsbevaring og øvrig planlægning problemerne med kommunernes varetagelse af området I den forbindelse er det interessant at følge Kulturarvsstyrelsens pilotprojekt med decentralisering af dele af administrationen af de fredede bygninger. Uanset om den fremtidige varetagelse bliver fortsat central, regional eller lokal, er det for ODM af afgørende betydning, at de fremtidige løsninger i formaliseret form inddrager museernes ekspertise og arkiver for både bygningsfredning og bygningsbevaring. Om NEMO v/frank Birkebæk NEMO (Network of European Museum Organisations) fik i 2007 reduceret sine økonomiske ressourcer ganske drastisk, fordi EU-Kommissionen gav afslag på tilskud til netværket. Den afgørende konklusion må være, at Kommissionen ikke ønsker at støtte professionelle (velfungerende) netværk, hvis ikke man kan etablere en styring gennem bevillinger til specifikke projekter. Man ønsker, at de professionelle netværk bliver projektentreprenører og ikke driver 16

19 deres egen, uafhængige virksomhed som samarbejdsorganer og politiske fora. Det er efter NEMO s opfattelse en fejlagtig holdning i Kommissionen. Netop styrkelse af de faglige uafhængige samarbejder og øget indsigt i hinandens vilkår, er det bedste udgangspunkt for et europæisk kulturelt samarbejde. Med velvillig hjælp fra det tyske formandskab kunne NEMO opretholde driften af sit diminutive sekretariat, men det er vigtigt, at der etableres en ny driftsbevilling. NEMO-medlemmer, og ikke mindst executive, har i løbet af året produceret væsentlige, praktiske redskaber til det europæiske museumssamarbejde. Væsentligst er en standardkontrakt for lån mellem museerne. Den er først og fremmest tænkt til brug for mellemstore og mindre museer, og kan være den afgørende hjælp, som kan bringe disse museer ind i et europæisk samarbejde. Med støtte fra Kulturarvsstyrelsen er lånekontrakten blevet oversat til dansk og kan findes på NEMO s hjemmeside NEMO s hjemmeside er i øvrigt fortsat et glimrende mødested for samarbejdssøgende museer. Klik ind og se om der står en europæisk partner og råber på lige dit museum og jeres kerneområder. Årsmødet fandt sted i Riga, Letland, i november. Veltilrettelagt og med deltagelse fra 16 lande (34 lande er medlem af NEMO). Blandt emnerne var også det udvekslingsprogram for museumsansatte, som er under udarbejdelse. Om Mærkningsordningen Danske Turistattraktioner v/nils M. Jensen, Nationalmuseet 89 attraktioner er nu medlem af attraktionsmærkeordningen heraf en lang række museer, primært mindre og mellemstore museer. Arbejdet i ejerkredsen har i det forgangne år været præget af konsolidering, genbesøg på flere attraktioner og forhold vedr. kalibrering af kravspecifikationerne i ordningen. Der arbejdes nu på en fast defineret markedsføringsstrategi for at få flere med i ordningen og at sikre videreudvikling blandt andet gennem partnerskaber med lignende organisationer. Se nærmere på Om Det regionale Kunstråd i Bornholms regionskommune v/lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum I konsekvens af lovændringerne omkring de regionale kunstråd har man valgt at ændre strukturen på Bornholm, således at rådet er blevet bredere sammensat og så man, uafhængigt af de statslige regler, behandler og støtter sager om både bildende kunst og kunsthåndværk. Kunstudvalget modtager årligt en bevilling på kr kr. (ca. 3 kr. pr. indbygger) og har yderligere en dispositionssum på ca. kr kr. Om Dansk Historisk fællesråd v/harriet Hansen Dansk Historisk Fællesråd (DHF) er paraplyorganisation for mange historiske aktiviteter i Danmark og har eksisteret siden Medlemmer er dels landssammenslutningerne Dansk Lokalhistorisk Forening, Organisationen af Danske Museer, Sammenslutningen af Lokalarkiver og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, der alle har fast sæde i bestyrelsen, dels foreninger (specialforeninger som Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Skovhistorisk Selskab, Told- og Skattehistorisk Selskab m.fl) og institutioner (arkiver, biblioteker og museer som Rigsarkivet, Erhvervsarkivet, Det kongelige Bibliotek, Danmarks Kunstbibliotek, Nationalmuseet og Dansk Landbrugsmuseum m.fl.), der arbejder for fremme 17

20 af historisk forskning og formidling. En samlet oversigt over DHF s medlemmer findes på DHF har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved: at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og institutioner at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område og at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne at afholde møder, udgive publikationer m.v. at virke som kontaktorgan over for tilsvarende udenlandske og internationale organisationer DHF s styrelse står p.t. med ganske store udfordringer, der alle kræver betydelig indsats: DHF s 100 års jubilæum og organisationens fremtid Foreningen skal i 1909 fejre sit 100 års jubilæum, i hvilken forbindelse der vil blive udgivet et bogværk om dansk, folkelig historieskrivning og afholdt seminarer mv. Op til dette jubilæum bliver foreningen også nødt til at sætte sin egen berettigelse til diskussion. Er der i dagens Danmark behov for en fælles historisk organisation, der forener såvel det professionelle niveau som græsrødderne? Hvad skal opgaverne være? Hvordan løser vi dem bedst? Helt for egen regning er min opfattelse, at der er behov for et sådant samlende organ, og at ikke mindst museerne, der i forvejen søger at favne både forskning og folkelighed, dårligt kan undvære et sådant forum. Men en bred kreds skal ville DHF for, at det giver mening. Tidsskriftet Fortid og Nutid DHF anser sikringen af en fremtid for Tidsskriftet Fortid og Nutid som meget væsentligt, både i kraft af tidsskriftets stilling som samlingssted for både lærd og læg, men også for at bevare dansk som videnskabeligt sprog og at fremtiden ligger i digitalisering. Det er af væsentlig betydning, at dansksprogede, videnskabelige tidsskrifter gives mulighed for at fortsætte driften på fremtidens vilkår. Det gælder så meget desto mere for et tidsskrift, der beskæftiger sig med dansk kultur- og lokalhistorie. På længere sigt handler det om bevaringen af den kulturarv, som kulturvidenskaberne selv er en del af. Styrelsen har i 2007 indgået en kontrakt med Forlaget Museum Tusculanum. For en samlet merudgift på kr. vil bladet udkomme såvel på papir som på internettet i to år, hvorefter papirudgaven vil ophøre. De foreløbige budgetter, der er lagt for den rent digitale udgave, tyder på, at det vil være muligt at videreføre tidsskriftet, såfremt forskningsrådets støtte kan opretholdes. Der er ikke planlagt ændringer i Fortid og Nutids redaktionelle linie. DHF s helt indlysende største felt p.t. er hjemmesiden Det er ubetinget det største historie-site herhjemme og havde den 31.december 2007 over unikke brugere. Sitet er af stor betydning for den folkelige historieformidling, og vi er mange, der bruger den løbende for at holde os orienteret om nyt på feltet. Ikke mindst museerne har her en mulighed for at præsentere udstillinger, bogudgivelser og andre aktiviteter for et bredt publikum. Takket være samarbejde med bl.a. tidsskriftet Skalk og økonomisk støtte fra Sammenslutningen af lokalarkiver, Dansk lokalhistorisk forening og Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger har det 18

21 været muligt at tilkøbe assistance til den mere rutineprægede del af produktionen, men det er ikke nok til at sikre den fortsatte eksistens. Det har vakt nogen forundring blandt mine kolleger i bestyrelsen, at ODM som den eneste af styrelsens faste medlemmer ikke kan bidrage med kr. årligt til dette arbejde trods museernes indlysende gavn af sitet. Faktisk er museerne nok dem, der har mest gavn af den og vil savne den mest, hvis den forsvinder. Tilsvaren de har det, trods stor begejstring hos Kulturministeren for sitet, ikke været muligt at finde støttemuligheder i det kulturministerielle system. Konklusionen er da, at hvis der ikke snarest findes en økonomisk løsning for sitet, ser dets fremtid mere end sort ud. Om ABM-samarbejde og Lokalhistorisk Netværk v/lisbeth Aagard Larsen, Vejle Museum Lokalhistorisk Netværks formål er, at den store viden, som findes i landets Arkiver, Biblioteker og Museer om landets lokalhistorie og identitet, bliver tilgængelig i stort omfang på internettet for både forskere og historisk interesserede, almindelige mennesker. Dette sker gennem et stærkt netværk af lokale ABMinstitutioner, der er i stand til at bruge hinanden og de erfaringer, som alle i netværket har opsamlet, sådan at de lokale formidlere kan skabe målrettede og velfungerende, lokalhistoriske formidlingsprojekter. De enkelte projekter bliver både tilgængelige gennem lokale sider og gennem en fælles indgang, der letter adgangen og overblikket. Pr. 1. januar 2007 tiltrådte jeg som ODM s repræsentant i Netværksgruppen i Lokalhistorisk Netværk som afløser for museumsinspektør Anneken Appel Laursen, Giveegnens Museum. Der har været 4 møder i netværksgruppen i 2007 med emnerne: Arbejdet i netværksgruppen: Erfaringsudveksling og sparring omkring af-holdelse af 4 årlige workshops for ansatte på arkiver, biblioteker og museer om formidling af lokalhistorie. Opstarten af en ABM-weblog og skrivning af tekster/ indlæg kan ses på com/ Pilotprojekt om Lokalhistorisk bedst på nettet, hvor netværket udarbejder forslag til vurderingskriterier for lokalhistoriske hjemmesider. Arbejdet udmønter sig i artikler i fagtidsskrifter samt på s erfaringsbank med gode råd til udarbejdelsen af den gode hjemmeside om lokalhistorie. Udvikling af strategi for at udvikle og bevare Lokalhistorisk Netværks erfaringer og netværk efter projektets udløb i Ideer om et fremtidsseminar i Om Tidsskriftet Danske Museer v/bodil Olesen ODM har tre repræsentanter i redaktionskomiteen for tidsskriftet Danske Museer, Bodil Olesen, Kvindemuseet, Jette Baagøe, Jagt- og Skovbrugsmuseet og Ingrid Fischer Jonge, Museet for Fotokunst/ODM s bestyrelse. I redaktionskomiteen sidder endvidere en repræsentant udpeget af bladets udgiver, Museumstjenesten. Indtil den 1. oktober 2007 var det Villy Jensen, der varetog denne post. Han afløstes af Allan Risbo, der blev præsenteret for redaktionskomiteen ved et møde i marts Her præsenteredes samtidig udkastet til tidsskriftets nye hjemmeside, der ikke kun er elegant, men hvor et af de bedste nye tiltag er muligheden for indekssøgning på tidligere artikler. 19

22 Nyt ansigt på redaktørposten blev også diskuteret. Frank Birkebæk lovede at varetage funktionen året ud, mens sonderingerne efter en efterfølger foregik. Det affødte en debat omkring bladets fremtid, og hvor bladet skulle forankres. Holdningen fra udgiveren, Museumstjenesten, er, at Danske Museer meget gerne vil fastholde og evt. øge det brede og gode samarbejde med bl.a. ODM (og andre), men ønsker at bevare positionen som et uafhængigt, selvstændigt tidsskrift. 20

23 Association of Danish Museums Farvergade 27 D Vartov 1463 København K Denmark T F Mollerup Designlab A/S VESTER VOLDG. VESTER VOLDG. VESTERBROG. Tivoli STR GET / FREDERIKSBERGG. LAVENDELSTR. FARVERGADE L NGANGSTR. STORMG. Nationalmuseet H. C. ANDERSENS BOULEVARD BERNSTORFFSG. Rådhuspladsen Hovedbanegården TIETGENSG.

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 27. april 2009

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 27. april 2009 ÅRSBERETNING 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 27. april 2009 2008 var et år præget af store udskiftninger i bestyrelsen, hvor den hidtidige formand og medskaber af ODM fusionen, museumschef

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen Velkommen En gang om året mødes museer, kommuner og styrelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

9 mar 07. Til medlemmerne af Organisationen Danske Museer. Bestyrelsens Beretning: generalforsamling 27. marts 2007

9 mar 07. Til medlemmerne af Organisationen Danske Museer. Bestyrelsens Beretning: generalforsamling 27. marts 2007 9 mar 07 Til medlemmerne af Organisationen Danske Museer Bestyrelsens Beretning: generalforsamling 27. marts 2007 Kun 2 år efter fusionen mellem de tre tidligere museumsforeninger kan bestyrelsen se tilbage

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

21. december 09 J. nr. 100

21. december 09 J. nr. 100 21. december 09 J. nr. 100 Emne Bestyrelsesmøde Dato 10. december 2009, kl. 11.00 Sted ODM, Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Anne Højer Petersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Lise Ræder

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

9 apr 06 J. 88. Til ODMs medlemmer m.fl. Referat fra generalforsamling på Fuglsøcentret 15. marts 06 kl. 13

9 apr 06 J. 88. Til ODMs medlemmer m.fl. Referat fra generalforsamling på Fuglsøcentret 15. marts 06 kl. 13 9 apr 06 1/6 J. 88 Til ODMs medlemmer m.fl Referat fra generalforsamling på Fuglsøcentret 15. marts 06 kl. 13 I mødet deltog repræsentanter for følgende medlemsinstitutioner: Bangsbo Museum & Arkiv, Bornholms

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard

Møde i Fællesrådet. 17. januar 2012 kl , Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard REFERAT MØDETITEL Møde i Fællesrådet TID OG STED 17. januar 2012 kl. 13-17, Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard DAGSORDEN 1. Orientering om Kulturstyrelsen og de enkelte centre 2. Orientering om

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

13.01 2011 J. nr. 3. 9. Puljernes fremtid 10. Oprettelse af Blue Shield Danmark 11. Mødekalender 2011 12. Meddelelser 13.

13.01 2011 J. nr. 3. 9. Puljernes fremtid 10. Oprettelse af Blue Shield Danmark 11. Mødekalender 2011 12. Meddelelser 13. 13.01 2011 J. nr. 3 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. december 2010, kl. 11.00 Sted Vartov Deltagere Rasmus Vestergaard, Henrik Sell, Lise Ræder Knudsen, Anne Bjerrekær, Anne Højer, Berit Anne Larsen, Dagmar

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst.

Tak for spørgsmålet om konsekvenserne af genindførsel af entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 94 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd Åbent 10. februar 2017 Dato og klokkeslæt: 2/2 kl. 14-15 Sted: Folketinget

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere