Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet. Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet. Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation"

Transkript

1 Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet

2 Kolofon Titel: Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation Udgiver: Naturstyrelsen År: 2012 Forfattere: Peter Nordahn, Grontmij A/S Susanne Boje Mogensen, Grontmij A/S Morten Miller, Mycometer A/S Steffen Iversen, 7 Technologies A/S Sprog: Dansk ISBN: Xxx Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold Kolofon Forord Sammenfatning og konklusioner Udviklingen af ny brugerflade i AQUIS Operation Afprøvningen af Bactiline Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Kobling af teknologierne Summary and conclusions The development of a new user interface in AQUIS Operation The Bactiline test Data from Bactiline to SCADA to AQUIS Operation Coupling of technologies Indledning Formål Beskrivelse af samlet system Bactiline Beskrivelse af teknologi Beskrivelse af apparatur Beskrivelse af tilslutning til SRO systemet i Brønderslev Forsyning Tekniske udfordringer med Bactilinesystemet i projektperioden Bactilineresultater SPC (Statistisk Proces Control) AQUIS Operation og ny brugerflade Intro til AQUIS Operation Ændringer i AQUIS Operation i forbindelse med udviklingsprojektet Beskrivelse af den nye brugerflade Fremtidsmuligheder Formidling

4 1 Forord Dette er den afsluttende rapport for projektet Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet, J. nr. BLST , under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi. Projektets hovedformål har været at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro, samt at gennemføre testkørsler med Bactiline hos to udvalgte forsyninger. Projektorganisationen har bestået af følgende: Peter Nordahn, Grontmij A/S (projektleder) Susanne Boje Mogensen, Grontmij A/S Tore Stamp Kirkeby, Grontmij A/S Leo Rasmussen, Aqua Innova A/S Michael L. Kristensen, Scanelectro ApS Steffen Iversen, 7 Technologies A/S. Følgegruppen har bestået af følgende: Morten Miller, Mycometer A/S, Jens Krogh Løppenthien, 7 Technologies A/S Henrik Kirkegaard, Brønderslev Forsyning A/S Ann Katrin Pedersen, Københavns Energi A/S (KE) Gunver Heidemann, Naturstyrelsen Lise Lotte Nielsen, Naturstyrelsen. Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2011 til 1. september

5 2 Sammenfatning og konklusioner Nærværende projekt, som har været støttet af Miljøministeriet under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi, har haft til formål at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro systemet (Styring, Regulering og Overvågning), samt at gennemføre testkørsler med Bactilinemålinger hos to udvalgte forsyninger. 2.1 Udviklingen af ny brugerflade i AQUIS Operation Der er i forbindelse med projektet udviklet en helt ny brugerflade (dash board) i AQUIS Operation, der kombinerer forsyningens manuelle bakterielle målinger med at line Bactiline målinger i samme skærmbillede. I brugerfladen angives, udover målingerne, også de operationelle observations og aktionsgrænser, der definerer en given overskridelse af acceptabelt bakterieindhold og dermed kan trigge en reaktion via AQUIS Operation til forsyningens SRO, f.eks. alarm eller lukning af ventiler m.m. I AQUIS Operation er det muligt at klikke i de enkelte prædefinerede målepunkter på kortet (ledningsnettet) og herved få billede af målepunktet (som oftest en prøvehane) med tilhørende observations og aktionsgrænser, samt analysehistorik m.m. Brugerfladen er testet på Brønderslev Forsynings ledningsnetmodel med forskellige scenarier (simulering af forurening) og fungerer efter hensigten. 2.2 Afprøvningen af Bactiline I forbindelse med projektet har der været opstillet to prototyper af Bactiline hos hhv. Københavns Energi og Brønderslev Forsyning. 1. Opkobling til vandsystemet i Brønderslev Forsyning og KE var ukompliceret og kunne i begge tilfælde udføres i løbet af en times tid. 2. Bactilinesystemets analysemodul udførte prøvetagning og analyse uden problemer. 3. Afprøvningen viste, at Bactilinesystemets kontrolmodul fungerede tilfredsstillende. Det var nemt at kommunikere med Bactilinesystemet og udføre diagnostiske check. Afprøvningen viste imidlertid også, at der stadig er behov for at forbedre kontrolmodulet. I det nedenstående er indsatsområderne beskrevet: a. Etablering af en bedre algoritme for databehandling best fit algoritme b. Forbedring af data loggefunktion mere overskuelighed og flere parametre c. Etablering af kanal til GSM modem (fjernbetjening af anlæg) 4. Afprøvningen hos KE afslørede, at Bactilinesystemet ikke havde opnået en robusthed, der gjorde det muligt at foretage analyser i en sammenhængende periode, der ville være tilfredsstillende i et 5

6 kommercielt produkt. Problemet var tilstopning af filter og dermed manglende løbende reetablering af filterfunktion i længere forsøgsserier. 5. Tilslutningen af Bactilinesystemet til SRO installationen i Brønderslev Forsyning forløb uden komplikationer. Bactiline producerede BT værdier (Bactilinetal, der er Bactilinemetodens mål for bakterieindholdet) og overførslen til det lokale SRO system forløb uden problemer. Kvaliteten af analyseresultatet er p.t. ikke helt tilfredsstillende. Dette skyldes udfordringer af måleteknisk art, der kan løses ved hjælp af en bedre best fit algoritme. 2.3 Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Som nævnt herover leverer Bactiline data til SRO uden problemer. Dette foregår ved hjælp af det selvstændige program Data Manager, hvorefter data indlæses fra SRO til AQUIS Operation. Overførsel af data har fungeret fint og rådata fra Bactiline kan dermed indlæses til simulering af forureningsscenarier i AQUIS Operation. 2.4 Kobling af teknologierne Den endelige kobling af alle led fra Bactiline til AQUIS Operation har i dette projekt ikke været gennemført live, men koblingen mellem de enkelte dele har været tilfredsstillende. For at kunne gennemføre den/de sidste test med fuldstændig kobling af alle dele/teknologier, vil færdiggørelse Bactiline være vigtig. Når den endelige kobling af teknologierne er udført vil det give nogle umiddelbare fordele: Det færdige produkt kan anvendes til overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, som verifikation til DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed), og til alarmering i forbindelse med større afvigelser eller kontaminering. Anvendelsen af det automatiserede udstyr kan betyde, at danske vandforsyninger kommer i front, når det gælder muligheden for løbende at kunne overvåge den mikrobiologiske vandkvalitet. Hurtig identifikation af forurening og angivelse af forventet udbredelse af forurening samt tilbagesporing. Giver forsyningen mulighed for at træffe hurtige beslutninger i en forureningssituation. Bidrager til, at beredskabsplaner kan optimeres og hermed forbedre vandforsyningernes respons i en forureningssituation. Kobling af andre on line/at line målinger til systemet (coli, E. coli m.m.). 6

7 3 Summary and conclusions This project, which has been supported by the Ministry of the Environment (Danish EPA) under the grant scheme for Eco efficient technology, has been aimed at developing and testing a new interface in the pipeline modeling tool AQUIS Operation in conjunction with the first prototype of Bactiline, an at line monitor for microbiological water quality based on the Bactiquant method. Milestones have been to extract data from Bactiline to the interface/scada system, and to carry out test runs with Bactiline measurements at two selected water supplies. 3.1 The development of a new user interface in AQUIS Operation In connection with the project there has been developed a completely new user interface (dashboard) in AQUIS Operation that combines manual bacterial measurements with at line Bactiline measurements in the same screen. In addition to the measurements, the interface also specifies the observation and operational limits that define a given excess of acceptable bacterial content, and thus triggers a response by AQUIS Operation to the SCADA system, for example an alarm or closing of valves, etc. In AQUIS Operation it is possible to click in each predefined measurement point on the map (in the pipeline model) and thus get a picture of the measuring point (usually a sample valve) with its observation and action limits, data history etc. The user interface has been tested on Brønderslev Water Supply pipeline model with different scenarios (simulation of pollution) and is operating as intended. 3.2 The Bactiline test During the project two prototypes of Bactiline have been used at respectively Copenhagen Energy and Brønderslev Water Supply. 1. Connection to the water system at Brønderslev Water Supply and Copenhagen Energy was uncomplicated and could in both cases be carried out in an hour. 2. The Bactiline analysis module conducted sampling and analysis without problems. 3. The tests showed that the control module was successfully implemented. It was easy to communicate with the Bactiline system and perform diagnostic checks. The testing also showed, however, that there is still a need to improve the control module. The following are the focus areas: a. Establishing a better algorithm for computing "best fit" algorithm b. Improve data logging function more clarity and more parameters c. Establish a channel for GSM modem (remote system) 4. The test at Copenhagen Energy revealed that the Bactiline system had not achieved a robustness 7

8 that made it possible to analyze in one continuous period that would be satisfactory in a commercial product. The problem was clogging of the filter and thus the lack of ongoing restoration of the filter function for a long series of experiments. 5. The connection of the Bactiline system to the SCADA installation at Brønderslev Water Supply proceeded without complications. Bactiline produced Bactiline values and transfer to the local SCADA system went smoothly. The quality of the analytical result is currently not entirely satisfactory. This is because of the challenges of a measuring technical nature that can be solved by using a better "best fit" algorithm. 3.3 Data from Bactiline to SCADA to AQUIS Operation As mentioned above Bactiline provides data to SCADA without problems. This is done by means of the independent program Data Manager, where after data is loaded from SCADA to AQUIS Operation. Transferring data has worked fine and raw data from Bactiline can thus be loaded to simulate pollution scenarios in AQUIS Operation. 3.4 Coupling of technologies The final coupling of all levels from Bactiline to AQUIS Operation in this project has not been completed "live", but the coupling between the individual parts has been satisfactory. In order to implement the last test with complete coupling of all components / technologies, the completion of Bactiline is important. When the final coupling of technologies is done, it will provide some immediate benefits: The finished product can be used for monitoring and control of the microbiological water quality verification for Documented Drinking Water Safety (a Danish variety of a Water Safety Plan), and alarming for major deviations or contamination. The use of the automated equipment may mean that Danish water supplies come to the forefront when it comes to the possibility of continuously monitoring the microbiological water quality. Rapid identification of pollution and indications of expected spread of pollution and traceability. Provides the water supply to make quick decisions in a pollution situation. Contributes to that emergency plans can be optimized, thereby improving the water supply response in a pollution situation. Coupling of other on line/at line measurements to the system (coli, E. coli, etc.). 8

9 4 Indledning I en forureningssituation er det nødvendigt med overblik og hurtige analysesvar for at sikre kildesporing inden forureningen spredes til hele forsyningsnettet. Tidligere har man i forureningssituationer været hæmmet af et manglende overblik over ledningsnettet, samtidig med at de traditionelle metoder til måling af mikrobiologisk vandkvalitet er langsommelige og kræver avancerede laboratoriefaciliteter. Den bakterielle hurtigmetode BactiQuant giver indenfor ca. ½ time svar på indholdet af bakterier i det producerede og distribuerede vand på basis af et enzym. I den daglige drift kan vandkvaliteten overvåges via vandværkets SRO system, og BactiQuant undergår pt. en automatisering til at line løsningen Bactiline med det formål, at analyseresultater om bakterieindhold kan sendes automatisk til vandværkets SRO system. Der findes imidlertid på nuværende tidspunkt ingen modelværktøjer på det globale marked, der kan koble mikrobiologiske hurtigmetoder via et SRO system til en ledningsnetmodel. AQUIS og AQUIS Operation, der er værktøjer til ledningsmodellering og simulering, er allerede i dag i drift ved flere danske og udenlandske vandforsyninger og benyttes i vid udstrækning som hjælpeværktøj til overvågning og planlægning af renovering af ledningsnet. Ved kobling af Bactiline og AQUIS Operation kan en forurening hurtigt identificeres og mindst lige så vigtigt forsyningen har et værktøj, der angiver udbredelsen af forureningen i real time. Overvågning af vandkvaliteten kan herefter omsættes til driftsgevinster og rettidig indgriben ved forureningshændelser. De mikrobiologiske svar fra Bactiline kan så at sige overføres direkte til handling på ledningsnettet. I nærværende projekt kobles data fra Bactiline via forsyningens SRO systemer til AQUIS Operation for på den måde direkte og automatisk at kunne vise spredningen af en eventuel bakteriel forurening på ledningsnettet. Til projektet har Brønderslev Forsyning og Københavns Energi stillet både ledningsnetmodeller og vandværker til rådighed. 9

10 5 Formål Formålet med dette projekt har været at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro systemet (Styring, Regulering og Overvågning), samt at gennemføre testkørsler med Bactilinemålinger hos to udvalgte forsyninger, Brønderslev Forsyning og Københavns Energi (KE). 10

11 6 Beskrivelse af samlet system Den opstilling hos en forsyning, der vil være i stand til at koble at line Bactiline målinger med en ledningsnetmodel i AQUIS Operation, består i dette projekt af følgende komponenter, der beskrives i efterfølgende afsnit: Bactiline: Apparat, der at line måler niveau af mikrobiel forurening i drikkevandet. SPC: Database til statistisk vurdering af kritiske niveauer for Bactiline målinger. SRO/SCADA: Dataopsamling (Styring, Regulering og Overvågning). AQUIS Operation: Simulering og visualisering af påvist forurening i ledningsnet. Bactiline vil med en bestemt tidsfrekvens (ned til hvert 15. min) levere analyser af mikrobiel forurening i vandprøver udtaget på ledningsnettet stemplet med et tidspunkt. SPC (Statistisk Proces Control) vil beregne en normalfordeling af Bactiline målingerne på baggrund af målinger fra det specifikke ledningsnet. Der er tale om en database, der lagrer resultater af bakterielle målinger i ledningsnettet. Heraf beregnes to kritiske niveauer, observationsgrænsen og aktionsgrænsen. Det komplette system vil reagere på at line målinger over observationsgrænsen, men kan ligeledes indstilles til først at reagere, når aktionsgrænsen overskrides. De to værdier vil ikke løbende blive beregnet, da man kan risikere at overse en udvikling i ledningsnettet, det er derfor noget, som forsyningen aktivt skal tage stilling til. AQUIS Operation simulerer faktiske hydrauliske forhold baseret på målinger af tryk og flow i ledningsnettet. Ved overskridelser af observationsgrænsen vil AQUIS Operation simulere spredning af forurening fra det sted på ledningsnettet, hvor grænsen blev overskredet. Systemkomponenterne er koblet sammen som vist i Figur 1 nedenfor: Figur 1 Systemopsætning. Bactiline leverer at linemålinger til SRO systemet. SPC lagrer historiske tidsserier for Bactilinemålingerne og beregner, når ønsket, de kritiske niveauer for ledningsnettet. De kritiske niveauer kan enten tastes i AQUIS Operation eller indlæses automatisk. AQUIS Operation vil køre som en real tidsmodel af ledningsnettet, der handler på kritiske niveauer af Bactilinemålinger. Bactiline leverer ikke kontinuerlige målinger, men opererer med prøver udtaget med en foruddefineret frekvens. SRO og AQUIS Operation vil derfor ikke blive underrettet, hvis en forurenet mængde vand passerer Bactilineapparatet mellem to prøveudtagninger. 11

12 7 Bactiline 7.1 Beskrivelse af teknologi Bactiline er baseret på en danskudviklet og patenteret analysemetode, som allerede i dag anvendes i danske vandforsyninger og som i 2011 er blevet verificeret af US EPA i ETV programmet (US Environmental Protection Agency, The Environmental Technology Verification Program). Analysemetoden måler forekomsten af bakterier, ved hjælp af en meget sensitiv fluorescensteknologi. I modsætning til de traditionelle metoder, giver analysemetoden mulighed for at inkludere partikelbundne, såvel som frie bakterier i analyseresultatet. Dette giver en hidtil uset mulighed for at inkludere forekomsten af bakterier, der er vigtige for at kunne vurdere effektiviteten af vandbehandlinger og vandets biostabilitet. Det færdige produkt kan anvendes til overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, som verifikation til DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), og til alarmering i forbindelse med større afvigelser eller kontaminering. Analyseresultatet i Bactilinesystemet er baseret på påvisning og kvantificering af en enzymaktivitet som forekommer i bakterieceller. Ved at måle på enzymaktiviteten uden substratbegrænsning, kan man få et indirekte mål for bakteriebiomassen i en givet vandprøve. Aktiviteten måles ved hjælp af et syntetisk enzymsubstrat, som når det nedbrydes af et bakterieenzym frigiver et stof (fluorophor), der kan bringes til at fluorescere (udsende lys). Ved tilstedeværelse af bakterier vil substratet spaltes. Måling af fluorescensen giver et mål for mængden af bakterier i prøven. Princippet er skitseret i Figur 2. Figur 2 Måleprincip for Bactiline/Bactiquant. Der er i en tidligere projektrapport Prototype udvikling af at line system til måling af bakterier i drikkevandssystemer, J.nr. BLS , under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi, beskrevet en sammenhæng mellem Bactiquanttallet og resultatet af en vandprøveanalyse foretaget med Bactiline prototypen, Figur 3. 12

13 Figur 3 Sammenhæng mellem Bactiquanttal og Bactilinetal. Flere danske vandforsyninger har aktionsgrænse for Bactiquant på 200, hvorfor det vil være vigtigt også fremover at få undersøgt forholdet mellem Bactilinetal og Bactiquanttal i og under det niveau. 7.2 Beskrivelse af apparatur Bactiline prototypen genererer således resultater, der er korreleret med resultatet af den manuelle udførsel af Bactiquantmetoden. Bactiline prototypen består af: 1. Analysemodul 2. Kontrolmodul 3. Kompakt boks 13

14 Figur 4 Skematisk oversigt over analysemodulet i Bactiline. Ovenstående illustration (Figur 4) viser en skematisk grafisk fremstilling af analysemodulet, som det er designet i dag. Bactiline er direkte tilsluttet vandkilden, som vist på Figur 5. 14

15 Figur 5 Bactiline opstillingen hos Brønderslev Forsyning. I projektperioden har der også været arbejdet med at lave et kompakt design til den endelige version af Bactilinesystemet. Figur 6 viser Bactiline design, som det ser ud i dag. Designet er baseret på de erfaringer, som vi har gjort os i projektforløbet. Det er afgørende for anvendeligheden af Bactiline, at systemet får en størrelse, så det er nemt at installere i vandforsyninger. I det endelige design er kontrolboksen indbygget i låget. På denne måde har vi kunnet reducere størrelsen af Bactiline i forhold til prototypen, som den så ud ved monteringen hos Brønderslev, med ca. 50 %. 15

16 Figur 6 Bactiline prototype Kontrolmodulet Kontrolmodulet i Bactiline systemet, som blev afprøvet i dette projekt, viste sig at være fuldt funktionsdygtigt. Nedenstående billede (Figur 7) viser kontrolmodulet. Figur 7 Bactiline kontrolmodul Afprøvningen i projektet viste dog også, at der stadig er funktioner, der skal indbygges i kontrolmodulet (se herom under konklusion af afprøvning). 16

17 7.2.2 Kommunikation med SRO system I forbindelse med nærværende projekt er der etableret kommunikationskanaler i Bactiline prototypen, der gør det muligt at kommunikere med lokale SRO systemer. I afprøvningsperioden hos KE var det ikke muligt at etablere en SRO kommunikation. Dette skyldes, at KE Vand er ved at udskifte og modernisere deres ældre SRO system baseret på Danfoss 2000 platformen til helt nyt system baseret på IGSS platformen fra det danske firma 7 Technologies. Dette betyder, at alle proceskomponenter skal programmeres ind i et nyt system. Der var derfor ikke mulighed for at koble Bactiline direkte på SRO systemet hos KE. En opkobling til SRO systemet var imidlertid muligt hos Brønderslev Forsyning. Der blev således i samråd med Brønderslev Forsynings tekniske afdeling etableret en opkobling til Brønderslev Forsynings SROsystem, der var baseret på et 4 20 ma output. I Figur 8 ses en skematisk oversigt over signaltilslutningen mellem Bactiline og Brønderslev Forsynings SROsystem. Power supply 24 VDC Analog output 4-20mA O O O O O O O O O Run 0V Com RDY Alarm V in Out BQ ref Relæudgang, Kontaktindgang 24VDC, max. 1A Figur 8 Skematisk oversigt over signaltilslutning 7.3 Beskrivelse af tilslutning til SRO systemet i Brønderslev Forsyning Efter hver succesfuld gennemførsel af en analyseprocedure beregner computeren i Bactiline en såkaldt BTværdi, der er sammenlignelig med BQ værdier fra den manuelle version af Bactiquantmetoden. Denne værdi udlæses til brug i SRO systemet som et analogt 4 20 ma signal. Når der er en ny værdi tilgængelig på den analoge udgang signaleres dette ved hjælp af relækontakten 'RDY' som aktiveres i 10 sek. Hvis Bactilinesystemet har detekteret en BT værdi, der er over den indstillede alarmgrænse (observationsgrænse eller aktionsgrænse) signaleres dette ved hjælp af relækontakten 'Alarm'. Det beskrevne interface er valgt efter drøftelse med det elektrikerfirma, der har designet/opbygget det anvendte SRO system hos Brønderslev Forsyning. 7.4 Tekniske udfordringer med Bactilinesystemet i projektperioden En vigtig udfordring for Bactilines anvendelighed er etableringen af et automatisk hygiejnesystem. Der har i projektperioden været udfordringer med at etablere et effektivt hygiejnestyringssystem. Det er en vigtig forudsætning for Bactilinesystemet, at man kan regenerere filteret efter prøvetagning og analyse og at man ligeledes kan sikre en høj grad af hygiejne, der sikrer, at der ikke opbygges kontaminering i systemet. I for 17

18 bindelse med etableringen af hygiejnesystemet har det været nødvendigt at foretage indgreb i analysemodulets design. Dette viste sig at medføre forskellige tekniske udfordringer i forbindelse med afvikling af flow processen bevægelsen af vand gennem analysemodulet. Nedenstående data viser et eksempel på, hvor effektivt hygiejnesystemet skal være. Figur 9 viser en prøvekørsel uden vandprøve efter at hygiejnesystemet har kørt en rensning. Denne skal ikke vise nogen udvikling i signalet. Herefter er der kørt en vandprøve, hvor der skal være en udvikling i fluorescenssignalet over tid, der indikerer, at der er målt bakterieaktivitet i prøven. Som det ses af figuren er der en fin lineær udvikling i signalet. Herefter er der kørt en renseprocedure og der er igen kørt en analyseprocedure uden vandprøve. Igen er der ikke nogen udvikling i signalet, hvilket indikerer, at renseproceduren virker. Figur 9 Bactilinedata (fra 25. april 2012) 1. Prøvekørsel efter rensning. 2. Vandprøve. 3. Kørsel efter rensning. En anden udfordring i projektforløbet har været i forbindelse med fysisk regenerering af filter funktion efter en analyse. I afprøvningsforløbet hos KE blev det bemærket, at der var en utilstrækkelig regenerering af filterfunktionen. Der blev således observeret et tryktab over membranen, der indikerede at, filteret blev stoppet til. Afprøvningen hos KE gav således ikke mulighed for at teste Bactiline i længere perioder af gangen. En del af de tekniske udfordringer omkring filteret blev løst og dette har betydet, at afprøvningen af selve systemet hos Brønderslev Forsyning forløb bedre og at der her er data fra længere testperioder. En vigtig forudsætning for at generere robuste analyseresultater er den optiske komponent i Bactilinesystemet. Nedenstående data udtræk (Figur 10) fra en test af en vandprøve på Bactilinesystemet, viser hvordan en vellykket analyse på vandprøver giver anledning til produktionen af et lineært fluorescenssignal over tid. Opretholdelse af linearitet og støjreduktion gør det muligt at opnå meget hurtige analyseresultater. 18

19 Figur 10 Vellykket analyse på vandprøver med et lineært fluorescenssignal og støjreduktion (forsøgsdata fra 8. februar 2012). 7.5 Bactilineresultater Afprøvningen hos KE afslørede, at Bactilinesystemet ikke havde opnået en robusthed, der gjorde det muligt at foretage analyser i en sammenhængende periode, der ville være tilfredsstillende i et kommercielt produkt. Problemet var tilstopning af filter og dermed manglende løbende reetablering af filterfunktion i længere forsøgsserier. Hos Brønderslev Forsyning er der foretaget en række Bactilinemålinger i perioden ultimo februar til ultimo marts Det fremgår dog stadig, at Bactiline endnu ikke er fuldt kalibreret. Tabel 1 viser resultaterne af Bactilinemålingerne hos Brønderslev Forsyning, Nordre Vandværk afgang. Dato Tidspunkt BT tal : :

20 Dato Tidspunkt BT tal : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :13 71 Tabel 1 Bactiline målinger fra Brønderslev Forsyning i prøveperioden. Det er vigtigt at understrege, at Bactlinetallet (BT) ikke i dette projekt er korelleret med Bactiquanttallet (BQ), hvorfor disse værdier ikke her må sammenlignes. I Tabel 2 ses resultatet af manuelle BactiQuantmålinger, der foretages typisk hver 14. dag på faste punkter ved Brønderslev Forsyning. Her er vist resultater for Nordre Vandværk afgang. Dato Tidspunkt BQ tal : : : : : : : : : : : :30 75 Tabel 2 Bactiquant målinger i prøveperioden 20

21 Resultaterne af BQ ligger alle indenfor det normale og acceptable hos Brønderslev Forsyning. 21

22 8 SPC (Statistisk Proces Control) SPC databasen anvendes til at beregne aktionsværdier ud fra BactiQuant eller i dette tilfælde Bactilineværdier. Når der er fastsat aktionsværdier for et målepunkt, vil aktionsværdierne sammenlignes med efterfølgende målinger på målestedet. Hvis målinger overskrider de beregnede aktionsværdier vil det udløse en hændelse, eksempelvis en automatisk simulering i AQUIS Operation eller en alarm i SRO. Figur 11 Screen dumps fra SPC-databasen. Øverst til højre er vist måleresultater fra Bactiquant/Bactiline med angivelse af hhv. gennemsnit (grøn), observationsgrænse (gul) og aktionsgrænse (rød). Bactilineresultater bliver automatisk indlæst i den enkelte forsynings SRO database. Resultatet vil bestå af en Bactilineværdi, der er dato og tidsstemplet. SPC databasen modtager data fra SRO, enten i form af en tekstbaseret fil eller via et link mellem SRO og SPC databasen. Der er kun behov for en dataoverførsel, såfremt at aktionsværdier ønskes beregnet eller genberegnet. Aktionsværdier er fastholdte værdier, der kun ændres, hvis der sket en ændring ved målestedet, eksempelvis pga. renovering af ledningsanlæg eller andet som kan have en blivende betydning for kommende Bactilineværdier. Udtrækket fra SRO databasen behandles automatisk i SPC databasen og resultatet er et sæt aktionsværdier for målestedet. De beregnede aktionsværdier returneres til SRO databasen, hvorved de er tilgængelige enten for alarmer opsat i SRO eller til en dataoverførsel til AQUIS Operation. 22

23 9 AQUIS Operation og ny brugerflade 9.1 Intro til AQUIS Operation I programmet AQUIS Operation kan der udarbejdes ledningsnetmodeller, der kan sættes op til realtidskørsler ved at koble det sammen med en forsynings SRO system. Herved kan flow og trykmålinger fra ledningsnettet bruges direkte i ledningsnetmodellen til at simulere de hydrauliske forhold i ledningsnettet nu og fremadrettet (og bagudrettet). AQUIS Operation kan på den måde give forsyningerne et bedre overblik og en bedre drift på ledningsnettet. Ved at bruge realtids SRO data er AQUIS Operation et planlægnings og beslutningsværktøj. Forsyningerne kan teste forskellige driftsoperationer, som f.eks. konsekvensen af at lukke en ventil. Samtidig er der i AQUIS Operation værktøjer, som i en forureningssituation giver mulighed for at lokalisere kildeområdet og forureningsudbredelse, således at omfanget/udbredelsen af forureningen kan begrænses. Forsyningerne kan opsætte brugerflader (kaldet dashboards), der indeholder funktioner, der passer til netop deres ønsker og behov. 9.2 Ændringer i AQUIS Operation i forbindelse med udviklingsprojektet Et af målene i dette projekt har været at udvikle og teste en ny brugerflade i AQUIS Operation til brug for Bactilinemålinger og databehandling. Det var i den forbindelse nødvendigt at implementere/udvikle nogle nye funktioner i AQUIS Operation forud for udviklingen af Bactiline brugerfladen/dashboardet. Nogle af de nye funktioner er udviklet af 7T i forbindelse med dette udviklingsprojekt. Nedenstående præsenteres AQUIS Operation funktionaliteter, der er benyttet I forbindelse med dette projekt. Nogle er nye funktioner og andre har været en del af AQUIS Operations værktøjskasse før Målepunkter Der kan tilføjes måleresultater fra f.eks. bakterielle målinger i målepunkter på ledningsnettet, som enhver anden SRO måling på systemet. Målepunkterne kan visualiseres med AQUIS Operations standardværktøjer. Koncentrationsniveauerne kan visualiseres på flere måder, f.eks. som Figur 12, hvor målepunkter med koncentrationsniveauer under observationsgrænsen er vist som grønne, koncentrationer mellem observationsog aktionsgrænsen er vist som orange og niveauer over aktionsgrænsen er vist som røde punkter. Det vil også være en mulighed at variere på størrelsen af målepunktets størrelse afhængig af Bactilineværdiens størrelse. 23

24 Figur 12 Eksempel på hvordan Bactiline prøvetagningssteder kan visualiseres. I Figur 13 er der indsat et felt i dashboardet, hvor et billede af det aktuelle prøvetagningspunkt vises. Når man klikker på et målepunkt på ledningsnettet skifter billedet ude til venstre. Hanen i nedenstående eksempel er til prøvetagning i forhold til en anden bakteriologisk metode (Bactiquant), men det kunne vise placering af Bactiline. Der er f.eks. også mulighed for at vise live billeder fra et web kamera, hvis det skulle være et ønske. Figur 13 Eksempler på visning af målepunkternes prøvetagningssteder 24

25 9.2.2 Trigger funktion Der er udviklet en trigger funktion i AQUIS Operation. Denne funktion gør, at der kan defineres nogle hændelser, der vil udløse en eller flere handlinger. Der kan defineres 3 typer af triggers, der udløses efter hhv. 1. opdatering af SRO målinger, hvor en defineret hændelse indtræffer/betingelse er opfyldt 2. simulering, det kan kombineres med definition af en hændelse/betingelse 3. periodisk defineret. Der skal således defineres en triggertype, måske en betingelse og en aktion/handling Visualisering af forureningsudbredelsen i ledningsnettet Det er muligt at få visualiseret en forureningsudbredelse på ledningsnettet ved at definere en tracer. Princippet er, at der først køres en hydraulisk simulering af ledningsnettet, herefter aktiveres traceren og udbredelsen i ledningsnettet beregnes til et givent tidspunkt i perioden for den hydrauliske simulering. Det er ligeledes muligt at køre diagnostisk trace, hvor der køres tilbage i tiden for at se, hvor forureningen i et punkt kan stamme fra. Figur 14 Visualisering af forureningsudbredelse til et givent tidspunkt. Symbolet med kanylen viser det sted på ledningsnettet, hvor traceren tilsættes, og de farvede strækninger viser de steder på ledningsnettet, hvor der til det givne tidspunkt er forurenet. Det er muligt at få vist de berørte forbrugere, enten visualiseret som nedenstående (Figur 15) eller ved at trække lister ud med ejer og kontaktoplysninger. Hvis forbrugerne er anført med mobilnumre, kan der direkte fra AQUIS Operation sendes en sms til berørte forbrugere. 25

26 Figur 15 Visualisering af berørte forbrugere på ledningsnettet. 9.3 Beskrivelse af den nye brugerflade Brugerfladen (dashboardet), der er udarbejdet i forbindelse med dette projekt, kombinerer forsyningens manuelle bakterielle målinger (BactiQuant) (mærket A i Figur 16) med at line Bactiline målingerne (mærket B) i samme operatørbillede. A C B Figur 16 Brugerflade for bakterielle målinger i AQUIS Operation opsat i forbindelse med dette projekt. Til venstre ses dashboard og til højre ses modelområdet. 26

27 I denne brugerflade er der angivet samme observations og aktionsgrænse (mærket C i ovenstående figur) for både BactiQuant og Bactilinemålingerne i ledningsnettet. Grænserne er beregnet ud fra statistiske betragtninger af Bactilinemålingerne Kobling mellem SRO og SPC SPC databasen anvendes til at beregne aktionsgrænser ud fra BactiQuantmålinger eller i dette tilfælde Bactilinemålinger. Når der er fastsat aktionsværdier for et målepunkt, vil aktionsværdierne sammenlignes med efterfølgende målinger på målestedet. Hvis målingerne overskrider de beregnede aktionsværdier vil det udløse en hændelse, eksempelvis en automatisk vandkvalitetssimulering i AQUIS Operation eller en alarm i SRO. Bactilines måleresultater bliver automatisk indlæst i forsyningens SRO database. Resultatet vil bestå af en Bactilineværdi, der er dato og tidsstemplet. SPC databasen modtager data fra SRO, enten i form af en tekstbaseret fil eller via et link mellem SRO og SPC databasen. Der er kun behov for én dataoverførsel, såfremt at aktionsværdier ønskes beregnet eller genberegnet. Aktionsværdier er fastholdte værdier, der kun ændres, hvis der er sket en fysisk ændring ved målestedet, eksempelvis pga. renovering af ledningsanlæg eller andet som kan have en blivende betydning for kommende Bactilineværdier. Udtrækket fra SROdatabasen behandles automatisk i SPC databasen og resultatet er et sæt aktionsværdier for målestedet. De beregnede aktionsværdier returneres til SRO databasen, hvorved de er tilgængelige enten for alarmer opsat i SRO eller til en dataoverførsel til AQUIS Operation Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Bactiline leverer data til SRO serveren via Data Manager, hvorfra data læses ind i AQUIS Operation. Data Manager er et selvstændigt program, der kan konfigurere, forbehandle og administrere rådata fra enhver datakilde som SRO systemer og dataloggere. SRO data passerer Data Manager på vej til AQUIS Operation, hvor de omregnes til SI enheder, således at de data, der læses ind, er håndterbare i AQUIS Operation. I Tabel 3 ses et udtræk med de rådata, der leveres af Bactiline. Udtrækket er fra marts 2012 i Brønderslev Forsyning. Feltet VAL med Tagindex 0 er Bactiline tallet, altså den relative størrelse af bakteriel forurening i prøven udtaget på tidspunktet for tidsstemlet i 1. kolonne. Feltet STATUS skal være blankt, hvilket indikerer at data er indlæst korrekt. DateAndTime Millitm TagIndex Val Status Marker : ,0 B : ,0 S : ,0 S : ,4 S : ,0 S : ,7 S 27

28 DateAndTime Millitm TagIndex Val Status Marker : ,6 S : ,0 S : ,4 S : ,3 S : ,1 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,4 S : ,8 S : ,0 S : ,3 S : ,9 S : ,0 S : ,0 S : ,3 S : ,0 S : ,0 S Tabel 3 Rådata fra Bactilinemåling (marts 2012) Brønderslev Forsyning Målepunkt I AQUIS Operation er der tilføjet en Substance på det sted på ledningsnettet, hvor Bactiline er opsat. Funktionen med at indsætte Substance virker på samme måde som Traceren, blot med den mulighed, at der kan defineres en størrelse/koncentration. Symbolet i AQUIS Operation for dette er en tragt og en kolbe, og det ses i Figur 17. Det er fra dette punkt muligt at følge udviklingen af en forurening i ledningsnettet. 28

29 Figur 17 Bactilines placering angivet med en tilføjet Substance. Dette er et udsnit af skærmbillede fra AQUIS Operation. Denne Substance er defineret ved at der i koncentrationsfeltet er tilføjet et Measurement/en måling, der er Bactilineværdien. Bactilineværdien kobles til målepunktet via Data Manager References, hvor Bactilinetag (feltet VAL) vælges i Data Manager Connection. 29

30 Figur 18 Tilføjelse af Substance i AQUIS Operation. AQUIS Operaton giver mulighed for at definere egenskaber for forureningen eller tilsatte stoffer. Dette er ikke aktuelt i dette projekts sammenhæng. I Figur 19 ses en værdi på 40 indlæst til AQUIS Operation. Der er på dette tidspunkt ikke forbindelse til Data Manager databasen, men af tidsstemplet ses, hvornår værdien er indlæst. Figur 19 Bactiline (BL1) indlæst i AQUIS Operation via Data Manager. I ovenstående tilfælde er der dog ikke forbindelse mellem Data Manager og Bactiline, hvorfor den returnerer, at BL1 ikke er i DM databasen Trigger I dette projekts sammenhæng er der defineret en trigger, der udløser en beregning af forureningsudbredelsen, når Bactilineværdien er over observationsgrænsen. 30

31 Triggeren er sat op til at udløses efter opdatering af målinger i Data Manager, hvis Bactilineværdien overskrider den fastsatte observationsgrænse. I Figur 20 ses betingelsen (condition) for at udløse en vandkvalitetssimulering. Der er defineret en grænseværdi på 50. Figur 20 Definition af trigger for Bactiline (BL1) i AQUIS Operation. Observationsgrænsen er tastet manuelt i AQUIS Operation, men kan ændres til at læses i SPC databasen, hvis man ønsker det. Det vil i så fald betyde, at observationsgrænsen ændres, så snart der beregnes nye kritiske værdier i forsyningens SPC database Udløsning af trigger Når ledningsmodellen er sat op og der er defineret et punkt, hvor Bactiline er placeret på ledningsnettet, sættes modellen til at køre cykliske simuleringer med et fast tidsinterval. Dette interval vil typisk være kortere end det interval, hvormed der udtages en prøve med Bactiline. Derfor testes det hver gang, der indlæses målinger fra SRO, om der er en ny Bactiline målingsværdi siden sidste gang SRO målingerne blev indlæst og så nu, således at der kun udføres beregning på én Bactilinemåling én gang. En Bactilinemåling over den definerede observationsgrænse vil initiere en vandkvalitetssimulering i AQUIS Operation i forlængelse af de hydrauliske beregninger. En beregnet forureningsudbredelse vil blive vist ud fra det prøvetagningspunkt og tidspunkt, hvor prøven er udtaget. Det vil herefter være muligt at se den simulerede aktuelle og fremtidige forureningsudbredelse. I Figur 21 ses en situation, hvor en overskridelse af observationsgrænsen har initieret en vandkvalitetssimulering, og udbredelsen af forureningen er beregnet frem i tiden. Nederst i figuren ses, at den næste hydrauliske simulering og herunder indlæsning af værdier fra SRO vil blive foretaget om 2 min og 3 sek. 31

32 Figur 21 Beregnet udbredelse efter overskridelse af observationsgrænsen. Der er mulighed for at indlægge en alarm, der varsler en overskridelse. Hvis man i en beredskabssituation har en række overskridelser inden for et tidsrum, kan man følge forureningen ud af ledningsnettet fra det øjeblik, hvor der ikke længere er forurening i målepunktet (se Figur 22). 32

33 a) b) c) d) Figur 22 Ovenstående illustrerer en forureningssituation, hvor Bactiline påviser indhold over observationsgrænsen i tidsrummet fra kl De 4 billeder viser udbredelsen af kontamineret vand i forsyningsnettet hhv. a) kl. 8, b) kl. 9, c) kl. 12 og d) kl Muligheder ved kritiske Bactilineværdier Udpegning af berørte forbrugere AQUIS Operation kan udpege de berørte forbrugere i en forureningssituation. Disse kan via AQUIS Operation informere de berørte forbrugere via SMS eller e mail. Desuden er det muligt at udtrække lister med berørte forbrugere. 33

34 Konsekvenshandlinger Det er muligt at få AQUIS til at udføre konsekvenshandlinger, som f.eks. lukning af ventiler og beregne konsekvensen for forbrugere, som ikke er forsynet. Berørte forbrugere kan informeres via AQUIS ved SMS eller e mail. Desuden er det muligt at udtrække lister med berørte forbrugere. 34

35 10 Fremtidsmuligheder Den teknologiske nyhedsværdi i nærværende projekt ligger i synergien ved kobling af de to teknologier Bactiline med AQUIS Operation. Ved projektets afslutning står vi med et system, der giver alarm ved overskridelser og som prompte beregner kildespredning og sporing. Her er tale om et unikt frontløberprojekt, hvori første prototype af Bactiline indgår. Fremtidsperspektivet er, at øvrige, nyligt opdukkede on line/atline målinger (til fx coliforme og E. coli målinger) kan kobles til AQUIS Operation. I en normal driftssituation understøtter koblingen af de to teknologier overvågningsarbejdet i forbindelse med implementering af Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. I en beredskabssituation vil man typisk anvende en bred vifte af metoder. Kombinationen af Bactiline og AQUIS Operation er her et unikt redskab til at skabe hurtigt overblik og giver forsyningen mulighed for at træffe hurtige beslutninger i en situation hvor overblik og handlekraft er afgørende for at begrænse forureningens konsekvenser for vandforsyningens kunder. Simuleringer af forskellige forureningsscenarier med AQUIS Operation kan også bidrage til, at beredskabsplaner kan optimeres og hermed forbedre vandforsyningernes respons i en forureningssituation. På kort sigt vil projektet betyde, at danske vandforsyninger kan indføre moderne værktøjer i overvågningen af mikrobiologisk drikkevandskvalitet, og herved skabe mulighed for driftsoptimering, rettidigt at opdage, kildespore og afværge alvorlig mikrobiologisk kontaminering i distributionssystemet. Klimaforandringer vil i fremtiden stille danske vandforsyninger overfor nye udfordringer. Dels vil man opleve flere massive regnperioder og flere episoder med oversvømmelser. I den forbindelse kan projektet bidrage væsentligt til danske vandforsyningers beredskab og evne til at gribe hurtigt og effektivt ind ved kritiske episoder, som kan betyde mikrobiologisk kontaminering af drikkevandet. På den baggrund kan danske vandforsyninger være bedre stillet, når de skal tilpasse sig de miljømæssige konsekvenser af kommende klimaforandringer. I dette projekt er koblingen lavet mellem Bactiline og AQUIS Operation, men der er ligeledes mulighed for at arbejde med lignende at line/on line teknologier til måling af det bakterielle i niveau i drikkevandet og koble dette på AQUIS Operation. Denne kombination af teknologier kan derfor blive meget et værdifuldt redskab i forsyningernes DDS systemer fremover. 35

36 11 Formidling I forbindelse med projektet er der i danskvand nr. 6/2010 publiceret en artikel om projektet Kombination af teknologier revolutionerer overvågning af vandkvaliteten. Projektet og projektets delresultater blev desuden præsenteret på Dansk Vand Konference i Århus november Udover ovenstående planlægges yderligere 2 artikler publiceret efter afrapporteringen. 36

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011.

Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Afrunding af BactiQuant temadag 20. sept. 2011. Indhold INDLEDNING 2 BEREDSKAB OG ANALYSEMETODER 2 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 6 RÅVAND 7 LEDNINGSRENOVERINGER 9 1 Indledning På BactiQuant temadagen d. 20. september

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Risikostyring i vandforsyningen

Risikostyring i vandforsyningen Risikostyring i vandforsyningen Hans-Jørgen Albrechtsen Professor, Cand. scient, PhD Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed TI, Taastrup 17. Sep. 2010 Er der risiko? ust 20 Borgerne i Tune fik ren besked på

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger

Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger Anvendelse af Bactiquant metoden i danske vandforsyninger Af Morten Miller, Mycometer A/S præsenteret af Morten Due, R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium Præsentation Kort intro til Mycometer Bactiquant

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

1 Indlæsning af script

1 Indlæsning af script 1 Indlæsning af script Når opgraderingen af invokeren er foretaget, skal du indlæse et script på den SQL server, hvor I skal modtage jeres SLS-data. Scriptet henter du her http://www.oes.dk/sw49118.asp

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S

v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S Dataanvendelse i en vandforsyning v. Kurt Brinkmann Kristensen, Århus Vand A/S og Jesper Hall, Alectia a/s Disposition Vandforsyningens tekniske k system Datagrundlag og registreringssystemer Planlægning

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Condition Monitoring Project

Condition Monitoring Project Projekt Oil Condition Monitoring 1 www.cjc.dk Projekt Oil Condition Monitoring Skibsteknisk Selskabs konference, 7. oktober 2013 Den Danske Maritime Fond Jens Fich, General Technical Manager, C.C.JENSEN

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Sikkerhedssystem til 2-takts gas-dieselmotorer PARTNER PROJEKTRAPPORT MAN Diesel & Turbo SE Dato: 31 marts 2011 Startdato: 28/09/2009 Projektets referencenummer: 2009-35 Page 1

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen UCS Ankerhus 30.maj 2013 Emner: Lidt om rammerne Forventninger til modeller

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk.

Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Bjæverskov vandværk. Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

TUR s Krankonference 28 april 2010

TUR s Krankonference 28 april 2010 TUR s Krankonference 28 april 2010 Nyt maskindirektiv pr 29-12-2009 Ny kran-standard EN 12999 Ved: Jens Poulsen, Teknisk chef SAWO A/S, Medlem af DS/S-353 Nyt maskindirektiv pr. 29-12-2009 Nyt maskindirektiv

Læs mere

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi?

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? Charlotte B. Corfitzen Hans-Jørgen Albrechtsen DTU Miljø Dansk Vand Konference 12.-13. oktober 2010, Radisson Hotel, Århus M/S

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere