Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet. Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet. Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation"

Transkript

1 Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet

2 Kolofon Titel: Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet Bactiline målinger koblet til SRO og AQUIS Operation Udgiver: Naturstyrelsen År: 2012 Forfattere: Peter Nordahn, Grontmij A/S Susanne Boje Mogensen, Grontmij A/S Morten Miller, Mycometer A/S Steffen Iversen, 7 Technologies A/S Sprog: Dansk ISBN: Xxx Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold Kolofon Forord Sammenfatning og konklusioner Udviklingen af ny brugerflade i AQUIS Operation Afprøvningen af Bactiline Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Kobling af teknologierne Summary and conclusions The development of a new user interface in AQUIS Operation The Bactiline test Data from Bactiline to SCADA to AQUIS Operation Coupling of technologies Indledning Formål Beskrivelse af samlet system Bactiline Beskrivelse af teknologi Beskrivelse af apparatur Beskrivelse af tilslutning til SRO systemet i Brønderslev Forsyning Tekniske udfordringer med Bactilinesystemet i projektperioden Bactilineresultater SPC (Statistisk Proces Control) AQUIS Operation og ny brugerflade Intro til AQUIS Operation Ændringer i AQUIS Operation i forbindelse med udviklingsprojektet Beskrivelse af den nye brugerflade Fremtidsmuligheder Formidling

4 1 Forord Dette er den afsluttende rapport for projektet Kobling af at line målinger med realtidsmodel på ledningsnet, J. nr. BLST , under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi. Projektets hovedformål har været at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro, samt at gennemføre testkørsler med Bactiline hos to udvalgte forsyninger. Projektorganisationen har bestået af følgende: Peter Nordahn, Grontmij A/S (projektleder) Susanne Boje Mogensen, Grontmij A/S Tore Stamp Kirkeby, Grontmij A/S Leo Rasmussen, Aqua Innova A/S Michael L. Kristensen, Scanelectro ApS Steffen Iversen, 7 Technologies A/S. Følgegruppen har bestået af følgende: Morten Miller, Mycometer A/S, Jens Krogh Løppenthien, 7 Technologies A/S Henrik Kirkegaard, Brønderslev Forsyning A/S Ann Katrin Pedersen, Københavns Energi A/S (KE) Gunver Heidemann, Naturstyrelsen Lise Lotte Nielsen, Naturstyrelsen. Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2011 til 1. september

5 2 Sammenfatning og konklusioner Nærværende projekt, som har været støttet af Miljøministeriet under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi, har haft til formål at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro systemet (Styring, Regulering og Overvågning), samt at gennemføre testkørsler med Bactilinemålinger hos to udvalgte forsyninger. 2.1 Udviklingen af ny brugerflade i AQUIS Operation Der er i forbindelse med projektet udviklet en helt ny brugerflade (dash board) i AQUIS Operation, der kombinerer forsyningens manuelle bakterielle målinger med at line Bactiline målinger i samme skærmbillede. I brugerfladen angives, udover målingerne, også de operationelle observations og aktionsgrænser, der definerer en given overskridelse af acceptabelt bakterieindhold og dermed kan trigge en reaktion via AQUIS Operation til forsyningens SRO, f.eks. alarm eller lukning af ventiler m.m. I AQUIS Operation er det muligt at klikke i de enkelte prædefinerede målepunkter på kortet (ledningsnettet) og herved få billede af målepunktet (som oftest en prøvehane) med tilhørende observations og aktionsgrænser, samt analysehistorik m.m. Brugerfladen er testet på Brønderslev Forsynings ledningsnetmodel med forskellige scenarier (simulering af forurening) og fungerer efter hensigten. 2.2 Afprøvningen af Bactiline I forbindelse med projektet har der været opstillet to prototyper af Bactiline hos hhv. Københavns Energi og Brønderslev Forsyning. 1. Opkobling til vandsystemet i Brønderslev Forsyning og KE var ukompliceret og kunne i begge tilfælde udføres i løbet af en times tid. 2. Bactilinesystemets analysemodul udførte prøvetagning og analyse uden problemer. 3. Afprøvningen viste, at Bactilinesystemets kontrolmodul fungerede tilfredsstillende. Det var nemt at kommunikere med Bactilinesystemet og udføre diagnostiske check. Afprøvningen viste imidlertid også, at der stadig er behov for at forbedre kontrolmodulet. I det nedenstående er indsatsområderne beskrevet: a. Etablering af en bedre algoritme for databehandling best fit algoritme b. Forbedring af data loggefunktion mere overskuelighed og flere parametre c. Etablering af kanal til GSM modem (fjernbetjening af anlæg) 4. Afprøvningen hos KE afslørede, at Bactilinesystemet ikke havde opnået en robusthed, der gjorde det muligt at foretage analyser i en sammenhængende periode, der ville være tilfredsstillende i et 5

6 kommercielt produkt. Problemet var tilstopning af filter og dermed manglende løbende reetablering af filterfunktion i længere forsøgsserier. 5. Tilslutningen af Bactilinesystemet til SRO installationen i Brønderslev Forsyning forløb uden komplikationer. Bactiline producerede BT værdier (Bactilinetal, der er Bactilinemetodens mål for bakterieindholdet) og overførslen til det lokale SRO system forløb uden problemer. Kvaliteten af analyseresultatet er p.t. ikke helt tilfredsstillende. Dette skyldes udfordringer af måleteknisk art, der kan løses ved hjælp af en bedre best fit algoritme. 2.3 Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Som nævnt herover leverer Bactiline data til SRO uden problemer. Dette foregår ved hjælp af det selvstændige program Data Manager, hvorefter data indlæses fra SRO til AQUIS Operation. Overførsel af data har fungeret fint og rådata fra Bactiline kan dermed indlæses til simulering af forureningsscenarier i AQUIS Operation. 2.4 Kobling af teknologierne Den endelige kobling af alle led fra Bactiline til AQUIS Operation har i dette projekt ikke været gennemført live, men koblingen mellem de enkelte dele har været tilfredsstillende. For at kunne gennemføre den/de sidste test med fuldstændig kobling af alle dele/teknologier, vil færdiggørelse Bactiline være vigtig. Når den endelige kobling af teknologierne er udført vil det give nogle umiddelbare fordele: Det færdige produkt kan anvendes til overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, som verifikation til DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed), og til alarmering i forbindelse med større afvigelser eller kontaminering. Anvendelsen af det automatiserede udstyr kan betyde, at danske vandforsyninger kommer i front, når det gælder muligheden for løbende at kunne overvåge den mikrobiologiske vandkvalitet. Hurtig identifikation af forurening og angivelse af forventet udbredelse af forurening samt tilbagesporing. Giver forsyningen mulighed for at træffe hurtige beslutninger i en forureningssituation. Bidrager til, at beredskabsplaner kan optimeres og hermed forbedre vandforsyningernes respons i en forureningssituation. Kobling af andre on line/at line målinger til systemet (coli, E. coli m.m.). 6

7 3 Summary and conclusions This project, which has been supported by the Ministry of the Environment (Danish EPA) under the grant scheme for Eco efficient technology, has been aimed at developing and testing a new interface in the pipeline modeling tool AQUIS Operation in conjunction with the first prototype of Bactiline, an at line monitor for microbiological water quality based on the Bactiquant method. Milestones have been to extract data from Bactiline to the interface/scada system, and to carry out test runs with Bactiline measurements at two selected water supplies. 3.1 The development of a new user interface in AQUIS Operation In connection with the project there has been developed a completely new user interface (dashboard) in AQUIS Operation that combines manual bacterial measurements with at line Bactiline measurements in the same screen. In addition to the measurements, the interface also specifies the observation and operational limits that define a given excess of acceptable bacterial content, and thus triggers a response by AQUIS Operation to the SCADA system, for example an alarm or closing of valves, etc. In AQUIS Operation it is possible to click in each predefined measurement point on the map (in the pipeline model) and thus get a picture of the measuring point (usually a sample valve) with its observation and action limits, data history etc. The user interface has been tested on Brønderslev Water Supply pipeline model with different scenarios (simulation of pollution) and is operating as intended. 3.2 The Bactiline test During the project two prototypes of Bactiline have been used at respectively Copenhagen Energy and Brønderslev Water Supply. 1. Connection to the water system at Brønderslev Water Supply and Copenhagen Energy was uncomplicated and could in both cases be carried out in an hour. 2. The Bactiline analysis module conducted sampling and analysis without problems. 3. The tests showed that the control module was successfully implemented. It was easy to communicate with the Bactiline system and perform diagnostic checks. The testing also showed, however, that there is still a need to improve the control module. The following are the focus areas: a. Establishing a better algorithm for computing "best fit" algorithm b. Improve data logging function more clarity and more parameters c. Establish a channel for GSM modem (remote system) 4. The test at Copenhagen Energy revealed that the Bactiline system had not achieved a robustness 7

8 that made it possible to analyze in one continuous period that would be satisfactory in a commercial product. The problem was clogging of the filter and thus the lack of ongoing restoration of the filter function for a long series of experiments. 5. The connection of the Bactiline system to the SCADA installation at Brønderslev Water Supply proceeded without complications. Bactiline produced Bactiline values and transfer to the local SCADA system went smoothly. The quality of the analytical result is currently not entirely satisfactory. This is because of the challenges of a measuring technical nature that can be solved by using a better "best fit" algorithm. 3.3 Data from Bactiline to SCADA to AQUIS Operation As mentioned above Bactiline provides data to SCADA without problems. This is done by means of the independent program Data Manager, where after data is loaded from SCADA to AQUIS Operation. Transferring data has worked fine and raw data from Bactiline can thus be loaded to simulate pollution scenarios in AQUIS Operation. 3.4 Coupling of technologies The final coupling of all levels from Bactiline to AQUIS Operation in this project has not been completed "live", but the coupling between the individual parts has been satisfactory. In order to implement the last test with complete coupling of all components / technologies, the completion of Bactiline is important. When the final coupling of technologies is done, it will provide some immediate benefits: The finished product can be used for monitoring and control of the microbiological water quality verification for Documented Drinking Water Safety (a Danish variety of a Water Safety Plan), and alarming for major deviations or contamination. The use of the automated equipment may mean that Danish water supplies come to the forefront when it comes to the possibility of continuously monitoring the microbiological water quality. Rapid identification of pollution and indications of expected spread of pollution and traceability. Provides the water supply to make quick decisions in a pollution situation. Contributes to that emergency plans can be optimized, thereby improving the water supply response in a pollution situation. Coupling of other on line/at line measurements to the system (coli, E. coli, etc.). 8

9 4 Indledning I en forureningssituation er det nødvendigt med overblik og hurtige analysesvar for at sikre kildesporing inden forureningen spredes til hele forsyningsnettet. Tidligere har man i forureningssituationer været hæmmet af et manglende overblik over ledningsnettet, samtidig med at de traditionelle metoder til måling af mikrobiologisk vandkvalitet er langsommelige og kræver avancerede laboratoriefaciliteter. Den bakterielle hurtigmetode BactiQuant giver indenfor ca. ½ time svar på indholdet af bakterier i det producerede og distribuerede vand på basis af et enzym. I den daglige drift kan vandkvaliteten overvåges via vandværkets SRO system, og BactiQuant undergår pt. en automatisering til at line løsningen Bactiline med det formål, at analyseresultater om bakterieindhold kan sendes automatisk til vandværkets SRO system. Der findes imidlertid på nuværende tidspunkt ingen modelværktøjer på det globale marked, der kan koble mikrobiologiske hurtigmetoder via et SRO system til en ledningsnetmodel. AQUIS og AQUIS Operation, der er værktøjer til ledningsmodellering og simulering, er allerede i dag i drift ved flere danske og udenlandske vandforsyninger og benyttes i vid udstrækning som hjælpeværktøj til overvågning og planlægning af renovering af ledningsnet. Ved kobling af Bactiline og AQUIS Operation kan en forurening hurtigt identificeres og mindst lige så vigtigt forsyningen har et værktøj, der angiver udbredelsen af forureningen i real time. Overvågning af vandkvaliteten kan herefter omsættes til driftsgevinster og rettidig indgriben ved forureningshændelser. De mikrobiologiske svar fra Bactiline kan så at sige overføres direkte til handling på ledningsnettet. I nærværende projekt kobles data fra Bactiline via forsyningens SRO systemer til AQUIS Operation for på den måde direkte og automatisk at kunne vise spredningen af en eventuel bakteriel forurening på ledningsnettet. Til projektet har Brønderslev Forsyning og Københavns Energi stillet både ledningsnetmodeller og vandværker til rådighed. 9

10 5 Formål Formålet med dette projekt har været at udvikle og teste en ny brugerflade i ledningsnetmodelværktøjet AQUIS Operation i samspil med den første prototype af Bactiline, en at line måler til mikrobiologisk vandkvalitet baseret på Bactiquant metoden. Delmålene har været at udtrække data fra Bactiline til brugerfladen/sro systemet (Styring, Regulering og Overvågning), samt at gennemføre testkørsler med Bactilinemålinger hos to udvalgte forsyninger, Brønderslev Forsyning og Københavns Energi (KE). 10

11 6 Beskrivelse af samlet system Den opstilling hos en forsyning, der vil være i stand til at koble at line Bactiline målinger med en ledningsnetmodel i AQUIS Operation, består i dette projekt af følgende komponenter, der beskrives i efterfølgende afsnit: Bactiline: Apparat, der at line måler niveau af mikrobiel forurening i drikkevandet. SPC: Database til statistisk vurdering af kritiske niveauer for Bactiline målinger. SRO/SCADA: Dataopsamling (Styring, Regulering og Overvågning). AQUIS Operation: Simulering og visualisering af påvist forurening i ledningsnet. Bactiline vil med en bestemt tidsfrekvens (ned til hvert 15. min) levere analyser af mikrobiel forurening i vandprøver udtaget på ledningsnettet stemplet med et tidspunkt. SPC (Statistisk Proces Control) vil beregne en normalfordeling af Bactiline målingerne på baggrund af målinger fra det specifikke ledningsnet. Der er tale om en database, der lagrer resultater af bakterielle målinger i ledningsnettet. Heraf beregnes to kritiske niveauer, observationsgrænsen og aktionsgrænsen. Det komplette system vil reagere på at line målinger over observationsgrænsen, men kan ligeledes indstilles til først at reagere, når aktionsgrænsen overskrides. De to værdier vil ikke løbende blive beregnet, da man kan risikere at overse en udvikling i ledningsnettet, det er derfor noget, som forsyningen aktivt skal tage stilling til. AQUIS Operation simulerer faktiske hydrauliske forhold baseret på målinger af tryk og flow i ledningsnettet. Ved overskridelser af observationsgrænsen vil AQUIS Operation simulere spredning af forurening fra det sted på ledningsnettet, hvor grænsen blev overskredet. Systemkomponenterne er koblet sammen som vist i Figur 1 nedenfor: Figur 1 Systemopsætning. Bactiline leverer at linemålinger til SRO systemet. SPC lagrer historiske tidsserier for Bactilinemålingerne og beregner, når ønsket, de kritiske niveauer for ledningsnettet. De kritiske niveauer kan enten tastes i AQUIS Operation eller indlæses automatisk. AQUIS Operation vil køre som en real tidsmodel af ledningsnettet, der handler på kritiske niveauer af Bactilinemålinger. Bactiline leverer ikke kontinuerlige målinger, men opererer med prøver udtaget med en foruddefineret frekvens. SRO og AQUIS Operation vil derfor ikke blive underrettet, hvis en forurenet mængde vand passerer Bactilineapparatet mellem to prøveudtagninger. 11

12 7 Bactiline 7.1 Beskrivelse af teknologi Bactiline er baseret på en danskudviklet og patenteret analysemetode, som allerede i dag anvendes i danske vandforsyninger og som i 2011 er blevet verificeret af US EPA i ETV programmet (US Environmental Protection Agency, The Environmental Technology Verification Program). Analysemetoden måler forekomsten af bakterier, ved hjælp af en meget sensitiv fluorescensteknologi. I modsætning til de traditionelle metoder, giver analysemetoden mulighed for at inkludere partikelbundne, såvel som frie bakterier i analyseresultatet. Dette giver en hidtil uset mulighed for at inkludere forekomsten af bakterier, der er vigtige for at kunne vurdere effektiviteten af vandbehandlinger og vandets biostabilitet. Det færdige produkt kan anvendes til overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, som verifikation til DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), og til alarmering i forbindelse med større afvigelser eller kontaminering. Analyseresultatet i Bactilinesystemet er baseret på påvisning og kvantificering af en enzymaktivitet som forekommer i bakterieceller. Ved at måle på enzymaktiviteten uden substratbegrænsning, kan man få et indirekte mål for bakteriebiomassen i en givet vandprøve. Aktiviteten måles ved hjælp af et syntetisk enzymsubstrat, som når det nedbrydes af et bakterieenzym frigiver et stof (fluorophor), der kan bringes til at fluorescere (udsende lys). Ved tilstedeværelse af bakterier vil substratet spaltes. Måling af fluorescensen giver et mål for mængden af bakterier i prøven. Princippet er skitseret i Figur 2. Figur 2 Måleprincip for Bactiline/Bactiquant. Der er i en tidligere projektrapport Prototype udvikling af at line system til måling af bakterier i drikkevandssystemer, J.nr. BLS , under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi, beskrevet en sammenhæng mellem Bactiquanttallet og resultatet af en vandprøveanalyse foretaget med Bactiline prototypen, Figur 3. 12

13 Figur 3 Sammenhæng mellem Bactiquanttal og Bactilinetal. Flere danske vandforsyninger har aktionsgrænse for Bactiquant på 200, hvorfor det vil være vigtigt også fremover at få undersøgt forholdet mellem Bactilinetal og Bactiquanttal i og under det niveau. 7.2 Beskrivelse af apparatur Bactiline prototypen genererer således resultater, der er korreleret med resultatet af den manuelle udførsel af Bactiquantmetoden. Bactiline prototypen består af: 1. Analysemodul 2. Kontrolmodul 3. Kompakt boks 13

14 Figur 4 Skematisk oversigt over analysemodulet i Bactiline. Ovenstående illustration (Figur 4) viser en skematisk grafisk fremstilling af analysemodulet, som det er designet i dag. Bactiline er direkte tilsluttet vandkilden, som vist på Figur 5. 14

15 Figur 5 Bactiline opstillingen hos Brønderslev Forsyning. I projektperioden har der også været arbejdet med at lave et kompakt design til den endelige version af Bactilinesystemet. Figur 6 viser Bactiline design, som det ser ud i dag. Designet er baseret på de erfaringer, som vi har gjort os i projektforløbet. Det er afgørende for anvendeligheden af Bactiline, at systemet får en størrelse, så det er nemt at installere i vandforsyninger. I det endelige design er kontrolboksen indbygget i låget. På denne måde har vi kunnet reducere størrelsen af Bactiline i forhold til prototypen, som den så ud ved monteringen hos Brønderslev, med ca. 50 %. 15

16 Figur 6 Bactiline prototype Kontrolmodulet Kontrolmodulet i Bactiline systemet, som blev afprøvet i dette projekt, viste sig at være fuldt funktionsdygtigt. Nedenstående billede (Figur 7) viser kontrolmodulet. Figur 7 Bactiline kontrolmodul Afprøvningen i projektet viste dog også, at der stadig er funktioner, der skal indbygges i kontrolmodulet (se herom under konklusion af afprøvning). 16

17 7.2.2 Kommunikation med SRO system I forbindelse med nærværende projekt er der etableret kommunikationskanaler i Bactiline prototypen, der gør det muligt at kommunikere med lokale SRO systemer. I afprøvningsperioden hos KE var det ikke muligt at etablere en SRO kommunikation. Dette skyldes, at KE Vand er ved at udskifte og modernisere deres ældre SRO system baseret på Danfoss 2000 platformen til helt nyt system baseret på IGSS platformen fra det danske firma 7 Technologies. Dette betyder, at alle proceskomponenter skal programmeres ind i et nyt system. Der var derfor ikke mulighed for at koble Bactiline direkte på SRO systemet hos KE. En opkobling til SRO systemet var imidlertid muligt hos Brønderslev Forsyning. Der blev således i samråd med Brønderslev Forsynings tekniske afdeling etableret en opkobling til Brønderslev Forsynings SROsystem, der var baseret på et 4 20 ma output. I Figur 8 ses en skematisk oversigt over signaltilslutningen mellem Bactiline og Brønderslev Forsynings SROsystem. Power supply 24 VDC Analog output 4-20mA O O O O O O O O O Run 0V Com RDY Alarm V in Out BQ ref Relæudgang, Kontaktindgang 24VDC, max. 1A Figur 8 Skematisk oversigt over signaltilslutning 7.3 Beskrivelse af tilslutning til SRO systemet i Brønderslev Forsyning Efter hver succesfuld gennemførsel af en analyseprocedure beregner computeren i Bactiline en såkaldt BTværdi, der er sammenlignelig med BQ værdier fra den manuelle version af Bactiquantmetoden. Denne værdi udlæses til brug i SRO systemet som et analogt 4 20 ma signal. Når der er en ny værdi tilgængelig på den analoge udgang signaleres dette ved hjælp af relækontakten 'RDY' som aktiveres i 10 sek. Hvis Bactilinesystemet har detekteret en BT værdi, der er over den indstillede alarmgrænse (observationsgrænse eller aktionsgrænse) signaleres dette ved hjælp af relækontakten 'Alarm'. Det beskrevne interface er valgt efter drøftelse med det elektrikerfirma, der har designet/opbygget det anvendte SRO system hos Brønderslev Forsyning. 7.4 Tekniske udfordringer med Bactilinesystemet i projektperioden En vigtig udfordring for Bactilines anvendelighed er etableringen af et automatisk hygiejnesystem. Der har i projektperioden været udfordringer med at etablere et effektivt hygiejnestyringssystem. Det er en vigtig forudsætning for Bactilinesystemet, at man kan regenerere filteret efter prøvetagning og analyse og at man ligeledes kan sikre en høj grad af hygiejne, der sikrer, at der ikke opbygges kontaminering i systemet. I for 17

18 bindelse med etableringen af hygiejnesystemet har det været nødvendigt at foretage indgreb i analysemodulets design. Dette viste sig at medføre forskellige tekniske udfordringer i forbindelse med afvikling af flow processen bevægelsen af vand gennem analysemodulet. Nedenstående data viser et eksempel på, hvor effektivt hygiejnesystemet skal være. Figur 9 viser en prøvekørsel uden vandprøve efter at hygiejnesystemet har kørt en rensning. Denne skal ikke vise nogen udvikling i signalet. Herefter er der kørt en vandprøve, hvor der skal være en udvikling i fluorescenssignalet over tid, der indikerer, at der er målt bakterieaktivitet i prøven. Som det ses af figuren er der en fin lineær udvikling i signalet. Herefter er der kørt en renseprocedure og der er igen kørt en analyseprocedure uden vandprøve. Igen er der ikke nogen udvikling i signalet, hvilket indikerer, at renseproceduren virker. Figur 9 Bactilinedata (fra 25. april 2012) 1. Prøvekørsel efter rensning. 2. Vandprøve. 3. Kørsel efter rensning. En anden udfordring i projektforløbet har været i forbindelse med fysisk regenerering af filter funktion efter en analyse. I afprøvningsforløbet hos KE blev det bemærket, at der var en utilstrækkelig regenerering af filterfunktionen. Der blev således observeret et tryktab over membranen, der indikerede at, filteret blev stoppet til. Afprøvningen hos KE gav således ikke mulighed for at teste Bactiline i længere perioder af gangen. En del af de tekniske udfordringer omkring filteret blev løst og dette har betydet, at afprøvningen af selve systemet hos Brønderslev Forsyning forløb bedre og at der her er data fra længere testperioder. En vigtig forudsætning for at generere robuste analyseresultater er den optiske komponent i Bactilinesystemet. Nedenstående data udtræk (Figur 10) fra en test af en vandprøve på Bactilinesystemet, viser hvordan en vellykket analyse på vandprøver giver anledning til produktionen af et lineært fluorescenssignal over tid. Opretholdelse af linearitet og støjreduktion gør det muligt at opnå meget hurtige analyseresultater. 18

19 Figur 10 Vellykket analyse på vandprøver med et lineært fluorescenssignal og støjreduktion (forsøgsdata fra 8. februar 2012). 7.5 Bactilineresultater Afprøvningen hos KE afslørede, at Bactilinesystemet ikke havde opnået en robusthed, der gjorde det muligt at foretage analyser i en sammenhængende periode, der ville være tilfredsstillende i et kommercielt produkt. Problemet var tilstopning af filter og dermed manglende løbende reetablering af filterfunktion i længere forsøgsserier. Hos Brønderslev Forsyning er der foretaget en række Bactilinemålinger i perioden ultimo februar til ultimo marts Det fremgår dog stadig, at Bactiline endnu ikke er fuldt kalibreret. Tabel 1 viser resultaterne af Bactilinemålingerne hos Brønderslev Forsyning, Nordre Vandværk afgang. Dato Tidspunkt BT tal : :

20 Dato Tidspunkt BT tal : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :13 71 Tabel 1 Bactiline målinger fra Brønderslev Forsyning i prøveperioden. Det er vigtigt at understrege, at Bactlinetallet (BT) ikke i dette projekt er korelleret med Bactiquanttallet (BQ), hvorfor disse værdier ikke her må sammenlignes. I Tabel 2 ses resultatet af manuelle BactiQuantmålinger, der foretages typisk hver 14. dag på faste punkter ved Brønderslev Forsyning. Her er vist resultater for Nordre Vandværk afgang. Dato Tidspunkt BQ tal : : : : : : : : : : : :30 75 Tabel 2 Bactiquant målinger i prøveperioden 20

21 Resultaterne af BQ ligger alle indenfor det normale og acceptable hos Brønderslev Forsyning. 21

22 8 SPC (Statistisk Proces Control) SPC databasen anvendes til at beregne aktionsværdier ud fra BactiQuant eller i dette tilfælde Bactilineværdier. Når der er fastsat aktionsværdier for et målepunkt, vil aktionsværdierne sammenlignes med efterfølgende målinger på målestedet. Hvis målinger overskrider de beregnede aktionsværdier vil det udløse en hændelse, eksempelvis en automatisk simulering i AQUIS Operation eller en alarm i SRO. Figur 11 Screen dumps fra SPC-databasen. Øverst til højre er vist måleresultater fra Bactiquant/Bactiline med angivelse af hhv. gennemsnit (grøn), observationsgrænse (gul) og aktionsgrænse (rød). Bactilineresultater bliver automatisk indlæst i den enkelte forsynings SRO database. Resultatet vil bestå af en Bactilineværdi, der er dato og tidsstemplet. SPC databasen modtager data fra SRO, enten i form af en tekstbaseret fil eller via et link mellem SRO og SPC databasen. Der er kun behov for en dataoverførsel, såfremt at aktionsværdier ønskes beregnet eller genberegnet. Aktionsværdier er fastholdte værdier, der kun ændres, hvis der sket en ændring ved målestedet, eksempelvis pga. renovering af ledningsanlæg eller andet som kan have en blivende betydning for kommende Bactilineværdier. Udtrækket fra SRO databasen behandles automatisk i SPC databasen og resultatet er et sæt aktionsværdier for målestedet. De beregnede aktionsværdier returneres til SRO databasen, hvorved de er tilgængelige enten for alarmer opsat i SRO eller til en dataoverførsel til AQUIS Operation. 22

23 9 AQUIS Operation og ny brugerflade 9.1 Intro til AQUIS Operation I programmet AQUIS Operation kan der udarbejdes ledningsnetmodeller, der kan sættes op til realtidskørsler ved at koble det sammen med en forsynings SRO system. Herved kan flow og trykmålinger fra ledningsnettet bruges direkte i ledningsnetmodellen til at simulere de hydrauliske forhold i ledningsnettet nu og fremadrettet (og bagudrettet). AQUIS Operation kan på den måde give forsyningerne et bedre overblik og en bedre drift på ledningsnettet. Ved at bruge realtids SRO data er AQUIS Operation et planlægnings og beslutningsværktøj. Forsyningerne kan teste forskellige driftsoperationer, som f.eks. konsekvensen af at lukke en ventil. Samtidig er der i AQUIS Operation værktøjer, som i en forureningssituation giver mulighed for at lokalisere kildeområdet og forureningsudbredelse, således at omfanget/udbredelsen af forureningen kan begrænses. Forsyningerne kan opsætte brugerflader (kaldet dashboards), der indeholder funktioner, der passer til netop deres ønsker og behov. 9.2 Ændringer i AQUIS Operation i forbindelse med udviklingsprojektet Et af målene i dette projekt har været at udvikle og teste en ny brugerflade i AQUIS Operation til brug for Bactilinemålinger og databehandling. Det var i den forbindelse nødvendigt at implementere/udvikle nogle nye funktioner i AQUIS Operation forud for udviklingen af Bactiline brugerfladen/dashboardet. Nogle af de nye funktioner er udviklet af 7T i forbindelse med dette udviklingsprojekt. Nedenstående præsenteres AQUIS Operation funktionaliteter, der er benyttet I forbindelse med dette projekt. Nogle er nye funktioner og andre har været en del af AQUIS Operations værktøjskasse før Målepunkter Der kan tilføjes måleresultater fra f.eks. bakterielle målinger i målepunkter på ledningsnettet, som enhver anden SRO måling på systemet. Målepunkterne kan visualiseres med AQUIS Operations standardværktøjer. Koncentrationsniveauerne kan visualiseres på flere måder, f.eks. som Figur 12, hvor målepunkter med koncentrationsniveauer under observationsgrænsen er vist som grønne, koncentrationer mellem observationsog aktionsgrænsen er vist som orange og niveauer over aktionsgrænsen er vist som røde punkter. Det vil også være en mulighed at variere på størrelsen af målepunktets størrelse afhængig af Bactilineværdiens størrelse. 23

24 Figur 12 Eksempel på hvordan Bactiline prøvetagningssteder kan visualiseres. I Figur 13 er der indsat et felt i dashboardet, hvor et billede af det aktuelle prøvetagningspunkt vises. Når man klikker på et målepunkt på ledningsnettet skifter billedet ude til venstre. Hanen i nedenstående eksempel er til prøvetagning i forhold til en anden bakteriologisk metode (Bactiquant), men det kunne vise placering af Bactiline. Der er f.eks. også mulighed for at vise live billeder fra et web kamera, hvis det skulle være et ønske. Figur 13 Eksempler på visning af målepunkternes prøvetagningssteder 24

25 9.2.2 Trigger funktion Der er udviklet en trigger funktion i AQUIS Operation. Denne funktion gør, at der kan defineres nogle hændelser, der vil udløse en eller flere handlinger. Der kan defineres 3 typer af triggers, der udløses efter hhv. 1. opdatering af SRO målinger, hvor en defineret hændelse indtræffer/betingelse er opfyldt 2. simulering, det kan kombineres med definition af en hændelse/betingelse 3. periodisk defineret. Der skal således defineres en triggertype, måske en betingelse og en aktion/handling Visualisering af forureningsudbredelsen i ledningsnettet Det er muligt at få visualiseret en forureningsudbredelse på ledningsnettet ved at definere en tracer. Princippet er, at der først køres en hydraulisk simulering af ledningsnettet, herefter aktiveres traceren og udbredelsen i ledningsnettet beregnes til et givent tidspunkt i perioden for den hydrauliske simulering. Det er ligeledes muligt at køre diagnostisk trace, hvor der køres tilbage i tiden for at se, hvor forureningen i et punkt kan stamme fra. Figur 14 Visualisering af forureningsudbredelse til et givent tidspunkt. Symbolet med kanylen viser det sted på ledningsnettet, hvor traceren tilsættes, og de farvede strækninger viser de steder på ledningsnettet, hvor der til det givne tidspunkt er forurenet. Det er muligt at få vist de berørte forbrugere, enten visualiseret som nedenstående (Figur 15) eller ved at trække lister ud med ejer og kontaktoplysninger. Hvis forbrugerne er anført med mobilnumre, kan der direkte fra AQUIS Operation sendes en sms til berørte forbrugere. 25

26 Figur 15 Visualisering af berørte forbrugere på ledningsnettet. 9.3 Beskrivelse af den nye brugerflade Brugerfladen (dashboardet), der er udarbejdet i forbindelse med dette projekt, kombinerer forsyningens manuelle bakterielle målinger (BactiQuant) (mærket A i Figur 16) med at line Bactiline målingerne (mærket B) i samme operatørbillede. A C B Figur 16 Brugerflade for bakterielle målinger i AQUIS Operation opsat i forbindelse med dette projekt. Til venstre ses dashboard og til højre ses modelområdet. 26

27 I denne brugerflade er der angivet samme observations og aktionsgrænse (mærket C i ovenstående figur) for både BactiQuant og Bactilinemålingerne i ledningsnettet. Grænserne er beregnet ud fra statistiske betragtninger af Bactilinemålingerne Kobling mellem SRO og SPC SPC databasen anvendes til at beregne aktionsgrænser ud fra BactiQuantmålinger eller i dette tilfælde Bactilinemålinger. Når der er fastsat aktionsværdier for et målepunkt, vil aktionsværdierne sammenlignes med efterfølgende målinger på målestedet. Hvis målingerne overskrider de beregnede aktionsværdier vil det udløse en hændelse, eksempelvis en automatisk vandkvalitetssimulering i AQUIS Operation eller en alarm i SRO. Bactilines måleresultater bliver automatisk indlæst i forsyningens SRO database. Resultatet vil bestå af en Bactilineværdi, der er dato og tidsstemplet. SPC databasen modtager data fra SRO, enten i form af en tekstbaseret fil eller via et link mellem SRO og SPC databasen. Der er kun behov for én dataoverførsel, såfremt at aktionsværdier ønskes beregnet eller genberegnet. Aktionsværdier er fastholdte værdier, der kun ændres, hvis der er sket en fysisk ændring ved målestedet, eksempelvis pga. renovering af ledningsanlæg eller andet som kan have en blivende betydning for kommende Bactilineværdier. Udtrækket fra SROdatabasen behandles automatisk i SPC databasen og resultatet er et sæt aktionsværdier for målestedet. De beregnede aktionsværdier returneres til SRO databasen, hvorved de er tilgængelige enten for alarmer opsat i SRO eller til en dataoverførsel til AQUIS Operation Data fra Bactiline til SRO til AQUIS Operation Bactiline leverer data til SRO serveren via Data Manager, hvorfra data læses ind i AQUIS Operation. Data Manager er et selvstændigt program, der kan konfigurere, forbehandle og administrere rådata fra enhver datakilde som SRO systemer og dataloggere. SRO data passerer Data Manager på vej til AQUIS Operation, hvor de omregnes til SI enheder, således at de data, der læses ind, er håndterbare i AQUIS Operation. I Tabel 3 ses et udtræk med de rådata, der leveres af Bactiline. Udtrækket er fra marts 2012 i Brønderslev Forsyning. Feltet VAL med Tagindex 0 er Bactiline tallet, altså den relative størrelse af bakteriel forurening i prøven udtaget på tidspunktet for tidsstemlet i 1. kolonne. Feltet STATUS skal være blankt, hvilket indikerer at data er indlæst korrekt. DateAndTime Millitm TagIndex Val Status Marker : ,0 B : ,0 S : ,0 S : ,4 S : ,0 S : ,7 S 27

28 DateAndTime Millitm TagIndex Val Status Marker : ,6 S : ,0 S : ,4 S : ,3 S : ,1 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,0 S : ,4 S : ,8 S : ,0 S : ,3 S : ,9 S : ,0 S : ,0 S : ,3 S : ,0 S : ,0 S Tabel 3 Rådata fra Bactilinemåling (marts 2012) Brønderslev Forsyning Målepunkt I AQUIS Operation er der tilføjet en Substance på det sted på ledningsnettet, hvor Bactiline er opsat. Funktionen med at indsætte Substance virker på samme måde som Traceren, blot med den mulighed, at der kan defineres en størrelse/koncentration. Symbolet i AQUIS Operation for dette er en tragt og en kolbe, og det ses i Figur 17. Det er fra dette punkt muligt at følge udviklingen af en forurening i ledningsnettet. 28

29 Figur 17 Bactilines placering angivet med en tilføjet Substance. Dette er et udsnit af skærmbillede fra AQUIS Operation. Denne Substance er defineret ved at der i koncentrationsfeltet er tilføjet et Measurement/en måling, der er Bactilineværdien. Bactilineværdien kobles til målepunktet via Data Manager References, hvor Bactilinetag (feltet VAL) vælges i Data Manager Connection. 29

30 Figur 18 Tilføjelse af Substance i AQUIS Operation. AQUIS Operaton giver mulighed for at definere egenskaber for forureningen eller tilsatte stoffer. Dette er ikke aktuelt i dette projekts sammenhæng. I Figur 19 ses en værdi på 40 indlæst til AQUIS Operation. Der er på dette tidspunkt ikke forbindelse til Data Manager databasen, men af tidsstemplet ses, hvornår værdien er indlæst. Figur 19 Bactiline (BL1) indlæst i AQUIS Operation via Data Manager. I ovenstående tilfælde er der dog ikke forbindelse mellem Data Manager og Bactiline, hvorfor den returnerer, at BL1 ikke er i DM databasen Trigger I dette projekts sammenhæng er der defineret en trigger, der udløser en beregning af forureningsudbredelsen, når Bactilineværdien er over observationsgrænsen. 30

31 Triggeren er sat op til at udløses efter opdatering af målinger i Data Manager, hvis Bactilineværdien overskrider den fastsatte observationsgrænse. I Figur 20 ses betingelsen (condition) for at udløse en vandkvalitetssimulering. Der er defineret en grænseværdi på 50. Figur 20 Definition af trigger for Bactiline (BL1) i AQUIS Operation. Observationsgrænsen er tastet manuelt i AQUIS Operation, men kan ændres til at læses i SPC databasen, hvis man ønsker det. Det vil i så fald betyde, at observationsgrænsen ændres, så snart der beregnes nye kritiske værdier i forsyningens SPC database Udløsning af trigger Når ledningsmodellen er sat op og der er defineret et punkt, hvor Bactiline er placeret på ledningsnettet, sættes modellen til at køre cykliske simuleringer med et fast tidsinterval. Dette interval vil typisk være kortere end det interval, hvormed der udtages en prøve med Bactiline. Derfor testes det hver gang, der indlæses målinger fra SRO, om der er en ny Bactiline målingsværdi siden sidste gang SRO målingerne blev indlæst og så nu, således at der kun udføres beregning på én Bactilinemåling én gang. En Bactilinemåling over den definerede observationsgrænse vil initiere en vandkvalitetssimulering i AQUIS Operation i forlængelse af de hydrauliske beregninger. En beregnet forureningsudbredelse vil blive vist ud fra det prøvetagningspunkt og tidspunkt, hvor prøven er udtaget. Det vil herefter være muligt at se den simulerede aktuelle og fremtidige forureningsudbredelse. I Figur 21 ses en situation, hvor en overskridelse af observationsgrænsen har initieret en vandkvalitetssimulering, og udbredelsen af forureningen er beregnet frem i tiden. Nederst i figuren ses, at den næste hydrauliske simulering og herunder indlæsning af værdier fra SRO vil blive foretaget om 2 min og 3 sek. 31

32 Figur 21 Beregnet udbredelse efter overskridelse af observationsgrænsen. Der er mulighed for at indlægge en alarm, der varsler en overskridelse. Hvis man i en beredskabssituation har en række overskridelser inden for et tidsrum, kan man følge forureningen ud af ledningsnettet fra det øjeblik, hvor der ikke længere er forurening i målepunktet (se Figur 22). 32

33 a) b) c) d) Figur 22 Ovenstående illustrerer en forureningssituation, hvor Bactiline påviser indhold over observationsgrænsen i tidsrummet fra kl De 4 billeder viser udbredelsen af kontamineret vand i forsyningsnettet hhv. a) kl. 8, b) kl. 9, c) kl. 12 og d) kl Muligheder ved kritiske Bactilineværdier Udpegning af berørte forbrugere AQUIS Operation kan udpege de berørte forbrugere i en forureningssituation. Disse kan via AQUIS Operation informere de berørte forbrugere via SMS eller e mail. Desuden er det muligt at udtrække lister med berørte forbrugere. 33

34 Konsekvenshandlinger Det er muligt at få AQUIS til at udføre konsekvenshandlinger, som f.eks. lukning af ventiler og beregne konsekvensen for forbrugere, som ikke er forsynet. Berørte forbrugere kan informeres via AQUIS ved SMS eller e mail. Desuden er det muligt at udtrække lister med berørte forbrugere. 34

35 10 Fremtidsmuligheder Den teknologiske nyhedsværdi i nærværende projekt ligger i synergien ved kobling af de to teknologier Bactiline med AQUIS Operation. Ved projektets afslutning står vi med et system, der giver alarm ved overskridelser og som prompte beregner kildespredning og sporing. Her er tale om et unikt frontløberprojekt, hvori første prototype af Bactiline indgår. Fremtidsperspektivet er, at øvrige, nyligt opdukkede on line/atline målinger (til fx coliforme og E. coli målinger) kan kobles til AQUIS Operation. I en normal driftssituation understøtter koblingen af de to teknologier overvågningsarbejdet i forbindelse med implementering af Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed. I en beredskabssituation vil man typisk anvende en bred vifte af metoder. Kombinationen af Bactiline og AQUIS Operation er her et unikt redskab til at skabe hurtigt overblik og giver forsyningen mulighed for at træffe hurtige beslutninger i en situation hvor overblik og handlekraft er afgørende for at begrænse forureningens konsekvenser for vandforsyningens kunder. Simuleringer af forskellige forureningsscenarier med AQUIS Operation kan også bidrage til, at beredskabsplaner kan optimeres og hermed forbedre vandforsyningernes respons i en forureningssituation. På kort sigt vil projektet betyde, at danske vandforsyninger kan indføre moderne værktøjer i overvågningen af mikrobiologisk drikkevandskvalitet, og herved skabe mulighed for driftsoptimering, rettidigt at opdage, kildespore og afværge alvorlig mikrobiologisk kontaminering i distributionssystemet. Klimaforandringer vil i fremtiden stille danske vandforsyninger overfor nye udfordringer. Dels vil man opleve flere massive regnperioder og flere episoder med oversvømmelser. I den forbindelse kan projektet bidrage væsentligt til danske vandforsyningers beredskab og evne til at gribe hurtigt og effektivt ind ved kritiske episoder, som kan betyde mikrobiologisk kontaminering af drikkevandet. På den baggrund kan danske vandforsyninger være bedre stillet, når de skal tilpasse sig de miljømæssige konsekvenser af kommende klimaforandringer. I dette projekt er koblingen lavet mellem Bactiline og AQUIS Operation, men der er ligeledes mulighed for at arbejde med lignende at line/on line teknologier til måling af det bakterielle i niveau i drikkevandet og koble dette på AQUIS Operation. Denne kombination af teknologier kan derfor blive meget et værdifuldt redskab i forsyningernes DDS systemer fremover. 35

36 11 Formidling I forbindelse med projektet er der i danskvand nr. 6/2010 publiceret en artikel om projektet Kombination af teknologier revolutionerer overvågning af vandkvaliteten. Projektet og projektets delresultater blev desuden præsenteret på Dansk Vand Konference i Århus november Udover ovenstående planlægges yderligere 2 artikler publiceret efter afrapporteringen. 36

Rapport om Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg

Rapport om Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg Rapport om Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg Titel: Resumé: Vejrradarbaseret styring af spildevandsanlæg Projekt har etableret Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser. Det er lykkes

Læs mere

Støjsvag varelevering til butikker

Støjsvag varelevering til butikker Støjsvag varelevering til butikker Metoder og beregningsmodellen RUMLE Miljøprojekt nr. 1596, 2014 Titel: Støjsvag varelevering til butikker Redaktion: Allan Jensen Jens Duch Rambøll Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Indikatorer og Effektvurdering

Indikatorer og Effektvurdering Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 32 2003 Indikatorer og Effektvurdering - udvikling af indikatorer til belysning af effekten af Program for renere produkter Karl Vogt-Nielsen, Mette-Lise Jensen og

Læs mere

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Titel: Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Opdatering af JAGG projektkatalog Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Miljøprojekt Nr. 1210 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

DOBBELTPORØS FILTRERING

DOBBELTPORØS FILTRERING DOBBELTPORØS FILTRERING INDUSTRIMODUL Kolofon Titel: Dobbeltporøs Filtrering industrimodul Emneord: Dobbeltporøs filtrering, overfladevand, rensning af vejvand, tungmetalindhold og filtreringsteknik til

Læs mere

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade

Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade 2014 Titel: Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk vandkvalitet i svømmebade Redaktion: Ole Bisted, Michael

Læs mere

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen.

Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Udvikling af kompetence og værktøjer til implementering af REACH med fokus på virksomheder inden for rengøringsmiddel- og kosmetikbranchen. Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1250 2008 Miljøstyrelsen

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring Miljøprojekt nr. 1436, 2012 Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening Titel: Afværgekatalog byggetekniske afværgeforanstaltninger

Læs mere

Online Coli Detection

Online Coli Detection Online Coli Detection Kolofon Titel: Online coli detection ISBN nr. 978-87-92708-29-8 (PDF) Emneord: Målinger I vand, coli, drikkevand. Udgiverkategori: Statslig Projektmidler: Projektet er gennemført

Læs mere

Fra spildevand til biomasse. Miljøeffektiv teknologi

Fra spildevand til biomasse. Miljøeffektiv teknologi Fra spildevand til biomasse Miljøeffektiv teknologi 2015 Titel: Fra spildevand til biomasse Miljøeffektiv teknologi 2015 Projektgruppe: Interaktivt MedieCenter Bsbiosystems Veje Engineering Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder

Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder Miljøprojekt Nr. 565 2000 Miljøforhold ved vedligehold renovering og nybyggeri i hotel- restaurant- og turistvirksomheder Ole Vissing og Jørn Tredal Rambøll Torben Kaas Horesta Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Afløbssystemets levetid og renovering

Afløbssystemets levetid og renovering Afløbssystemets levetid og renovering - en teknisk, økonomisk og servicerelateret analyse Jes Vollertsen og Thorkild Hvitved-Jacobsen Aalborg Universitet Niels Aagaard Jensen, Christian Seidelin Sørensen

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser

Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 28 2003 Vurdering af bæredygtig spildevandshåndtering i kloakløse bebyggelser Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 28 2003 Vurdering af bæredygtig

Læs mere

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Miljøeffektiv teknologi 2011 Titel: Kost effektiv og bæredygtig oprensning

Læs mere

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder

Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand. Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Kost effektiv og bæredygtig oprensning af forurenet grundvand Test og vurdering af forskellige on site vandbehandlingsmetoder Miljøeffektiv teknologi 2011 Titel: Kost effektiv og bæredygtig oprensning

Læs mere

Automatiseret overvågning/alarmering af patient

Automatiseret overvågning/alarmering af patient Automatiseret overvågning/alarmering af patient Thomas Axel Kongens Lyngby 2012 IMM-M.Sc-2012-09 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere