Jfr. Bilag 2 ansøges der om kr. med en medfinansiering fra konsortiet på kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jfr. Bilag 2 ansøges der om 1.385.750 kr. med en medfinansiering fra konsortiet på 1.427.750 kr."

Transkript

1 BILAG 1 Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 1 Resumé Nærværende ansøgning vedrører et nyt integreret koncept for innovation og eksport indenfor en sektor vandsektoren -, hvor den danske styrkeposition i det internationale marked er kendetegnet ved evnen til at etablere systemløsninger, dvs. løsninger baseret på en kombination af innovative teknologier, løbende videnproduktion og eksemplarisk forvaltningspraksis. Den bærende ide i dette projekt er at tage udgangspunkt i en række projekter, der allerede bliver gennemført eller som forventes videreudviklet og faciliteret under dette projekt. Alle projekterne arbejder med at udvikle nye koncepter for imødegåelse af vand-relaterede problemer, og de er kendetegnet ved at være skabt og styret af tætte samarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Det innovative under denne projektansøgning ligger i at integrere eksisterende og nye initiativer i egentlige systemløsninger og så markedsføre disse på det internationale marked i tæt samarbejde med de primære kunder. Tilpasningen af systemløsningerne til nye forhold vil skabe øget innovation og udvikle nye partnerskaber. 2 Projektets deltagere Projektet har deltagelse af en lang række videninstitutioner og virksomheder fra vandsektoren. Hovedansøgerne blandt videninstitutionerne er DHI, som varetager projektledelsen, og GEUS. Herudover deltager KU Life, og Teknologisk Institut i enkelte af arbejdspakkerne. Virksomhederne tæller nogle af de mest betydende vandvirksomheder i Danmark, herunder Grundfos, Danfoss og Wavin. Derudover deltager Siemens, 7T, DanAqua (aktivitet under Vandcenter Syd), COWI, SkyTEM, DanWater. Endelig er der deltagelse af et af de store vandselskaber i Danmark, nemlig Vandcenter Syd, som har gjort en del erfaringer på det internationale marked. Næsten alle de nævnte videninstitutioner og virksomheder er medlemmer af Danish Water Forum, som er et netværk i vandsektoren, som har til formål at tegne hele sektoren, at videndele og at facilitere konsortiedannelser i forbindelse med diverse udbud. Derudover spiller DWF en betydelig rolle i at assistere UM i at skabe bindeled mellem den danske vandsektor og internationale aktører på vandområdet. 3 Ansøgt beløb Jfr. Bilag 2 ansøges der om kr. med en medfinansiering fra konsortiet på kr. 4 Projektbeskrivelse 4A Baggrund Den danske vandsektor er gået fra at være stærkt fragmenteret 1 til i stigende grad at udnytte de fælles styrker, som latent har eksisteret i sektoren. Det skyldes, at man i branchen i erkendelse af, at der hos kunderne primært det offentlige og vandselskaberne er et stigende behov for intelligente, integrerede systemløsninger, som kombinerer forskning og teknologiudvikling, planlægningsværktøjer og rationel 1 Kompetenceklyngen Vand analyse af virksomhederne og deres rammebetingelser. Erhvervsfremme-styrelsen,

2 institutionel opbygning, har været tvunget til at søge sammen i nogle tværgående konsortier. Der er også i perioden blevet etableret en række netværk og foreninger, herunder Danish Water Forum 2, Forskningsplatformen Vand 3, Vandcamp, Vandpartnerskaber, Vand i byer 4, mv., som netop baserer sig på at udnytte og kombinere kompetencer på tværs i sektoren. Derudover lever sektoren i høj grad op til den meget væsentlige forudsætning for at skabe vækst, som OECD har peget på 5, nemlig at den er kendetegnet ved forskning i international klasse og en højtuddannet arbejdsstyrke. Disse tiltag har givet en mere sammenhængende sektor, som har et volumen og en tilgang, som vil kunne gøre den til en potentielt meget stærkt spiller på det internationale marked, hvis der etableres adækvate måder at kombinere innovation og eksportfremme. Dette vækstpotentiale er også reflekteret i en række udspil fra officielt hold med henblik på at gøre dansk cleantech - hvor vandområdet sammen med energiområdet er det, der fylder mest i landskabet - herunder i møderne i regeringens vækstforum. Tendensen er også helt klar på forsknings- og innovationsområdet, hvor der er lanceret en række initiativer, bl.a. VTU s Grønne forskningsstrategi fra Vand er allerede et stærkt dansk brand internationalt, men det har hidtil ikke udmøntet sig i en tilsvarende stærk systemeksport. Så på trods af den gennemslagskraft danske vandforskere og eksperter har haft på den internationale scene, er der ikke sket den øgning af eksporten på vandområdet, når man ser bort fra rådgiverne og enkelte større virksomheder som Grundfos og Danfoss. Det skyldes flere forhold. For det første er denne danske styrkeposition især kommet til udtryk på donorområdet, dvs. geografisk i områder med relativ lavt udviklingsniveau og begrænset købekraft, og det er i høj grad standardydelser indenfor spildevandsrensning og vandplanlægning, som er domineret af rådgivere og delvis entreprenører, der er blevet solgt. De udfordringer, som nu karakteriserer den internationale dagsorden, er udfordringer som i højere grad er knyttet til de store byer og det ofte i mellemindkomstlande med stor vækst og udvikling, såsom Kina, Indien og lande i Sydøstasien. Det er også udfordringer, som kræver lige dele højteknologi og planlægning. Samtidig har klimaændringerne sat en ny dagsorden for hvilke ydelser, der efterspørges. Det er stadig udfordringer, som i udpræget grad kalder på systemløsninger, dvs. en kombination af viden, teknologi og planlægning gerne indenfor en stram lovgivningsmæssig ramme, som danske aktører har vænnet sig til gennem årtier. Danish Water Forum (DWF) sammen med Forskningsplatformen Vand (FPV) er de netværk, som mest udpræget har forsøgt at facilitere partnerskaber og at bringe disse udover de danske grænser. Der har de seneste 4-5 år været en del sporadiske forsøg med at gøre dette, men der er ikke sket en systematisk erfaringsopsamling. Der er således et meget stort behov for yderligere at udvikle værktøjer for markedsføring af den slags ydelser, dvs. at transformere den relative styrkelse der er sket på vand-området over i en egentlig grøn eksport, for derigennem at bringe værdi tilbage til nye teknologi- og systemudviklinger på området. 4B Formål Formålet med dette projekt er således at skabe nye metoder og værktøjer til at kombinere innovation og eksportfremme indenfor vandområdet, således at en øget grøn eksport kan føde tilbage og stimulere yderligere innovation, som så igen kan skabe ny grobund for yderligere eksport Auriol, Laudeline: Careers of doctorate holders: Employment and mobility patterns, STI Working Paper 2010/4, Statistical Analysis of Science, Technology and Industry, OECD,

3 4C Nyskabelse Den brugerdrevne innovation indenfor vandsektoren er i høj grad drevet af de internationale markeder og de behov, der kommer til udtryk der, i højere grad end af et hjemmemarked. Det skyldes delvist iflg. Kompetenceklyngerapporten 6, at den danske vandsektor i mange år ikke har efterspurgt ny teknologi. Der er derfor i vandsektoren en stærk sammenhæng mellem innovation og eksportfremme. Det er på den internationale scene, at de danske aktører møder udfordringerne og stimuleres til at udvikle ny teknologi og nye løsninger. Responsen fra de internationale markeder føder således tilbage til innovationsprocessen. Uden virkemidler til eksportfremme, som tager afsæt i danske styrkepositioner og teknologi- og systemudvikling, ingen eller ringe innovation. Dogmet om at kun ved at teste sig selv, hvor udfordringen er størst gælder om noget sted på vandområdet, hvor udfordringerne på verdensplan er enorme. Der eksisterer virkemidler for finansiering af innovation og teknologiudvikling som sådan (innovationsnetværk, innovationskonsortier, pulje til miljøeffektiv teknologi), men der mangler finansieringsmuligheder til koncepter, som kobler udvikling, test og afprøvning i Danmark til eksportfremmeaktiviteter, som baserer sig på, at man kan fremvise velafprøvede cases i hjemlandet. Det rammer i særlig grad vandsektoren, hvor danske styrkepositioner er kendetegnet ved evnen til at tænke i sammenhænge, og kombinere state-ofthe-art teknologier med intelligente og logiske institutionelle planlægningsværktøjer. Det nye i nærværende ansøgte koncept er således integrationen mellem innovation og eksport på systemløsninger, hvor der er en aktiv inddragelse af alle partnere fra start til slut. Det kan illustreres som på figuren nedenfor. 4D Projektbeskrivelse 6 Kompetenceklyngen Vand analyse af virksomhederne og deres rammebetingelser. Erhvervsfremmestyrelsen,

4 Derfor søges der her om et koncept, som binder hele kæden sammen fra etablering af systemløsningen til lancering og implementering i udvalgte relevante internationale markeder og hvad der er vigtigst at almengøre og tilgængeliggøre erfaringer i en række handlingsanvisninger for, hvad der skal gøres for at opnå den ønskede markedseffekt, således at de indhøstede erfaringer kan transformeres over i yderligere vækst. Systemløsninger kan ikke markedsføres i traditionel forstand, idet de involverede aktører alle må deltage i denne markedsføring og må på grund af sådanne løsningers kompleksitet også være synlige overfor de internationale kunder, som efterspørger den enkelte løsning. Projektet er bygget op omkring en række case-baserede arbejdspakker, som hver især adresserer et initiativ til etablering af en systemløsning på vandområdet, som netop er kendetegnet ved en kombination af højt viden- og teknologiniveau og en planlægningsramme, udviklet i en dansk kontekst i et stramt reguleret omgivelsesmiljø og hvor der er et stort markedspotentiale internationalt. Hver arbejdspakke har så udpeget et bestemt internationalt marked, som er vurderet velegnet til at anvende en dansk systemløsning i forhold til de problemer, der gør sig gældende på det pågældende marked. Eneste undtagelse er arbejdspakke 5, som er tænkt som en pilot-case for udvikling af nye partnerskaber. Her vil det konkrete marked og den endelige samarbejdsform blive udviklet på baggrund af erfaringerne fra arbejdspakke 2-4 Aktiviteter under de enkelte arbejdspakker er delt op i en række trin, som vist på figuren, hvor der er forskel fra arbejdspakke til arbejdspakke med hensyn til de volumen, der er i hvert trin. 1. trin af hver af de case-baserede arbejdspakker består typisk i at udvikle systemløsningen. Denne delaktivitet indeholder således både den nødvendige teknologiudvikling, som løsningen indebærer (apparatur, infrastruktur, materialer, software o. lign.) samt de planlægningsværktøjer, som binder systemløsningen sammen. Denne delaktivitet kan også omfatte etablering af en testfacilitet eller en fuldskala løsning i Danmark, som så kan agere som en show-case for de internationale partnere, som er udpeget under arbejdspakken. Delaktiviteten er for nogle af de udvalgte cases enten allerede foregået eller også ansøgt finansieret under et andet virkemiddel (RTI s innovationskonsortier, den miljøteknologiske handlingsplan, mv.). Dette vil så fremgå af økonomiskemaet under hver arbejdspakke. De videre trin i arbejdspakkerne er så en beskrivelse af, hvordan systemløsningen lanceres og tilpasses i modtagerlandet af de involverede parter i samarbejde med de lokale partnere, herunder en yderligere vurdering af hvordan markedet bedst angribes, om der er tilstrækkelig institutionelt beredskab, finansieringsmuligheder, mv. Endelig er der for nogle af projekterne inkluderet en egentlig implementering af systemløsningen i et delområde i modtagerlandet. De 4 case-baserede arbejdspakker er indrammet af dels en arbejdspakke, som består af projektledelse og etablering af et styringssystem for projektet, og dels rummer opstartsaktiviteter for de involverede parter og dels, hvilket er den vigtigste del af projektet, en arbejdspakke som består i erfaringsopsamling fra de forløb, der har været med de udvalgte cases, og hvidbog om lessons learned, samt en række vidensspredningsaktiviteter, som tager sigte på dels at udbrede resultatet til den øvrige del af vandsektoren og dels at nyttiggøre erfaringerne i forhold til andre sektorer, der har lignende udfordringer på det internationale marked. Danish Water Forum (DWF) fungerer som gennemgående facilitator med ansvar for løbende monitering af projektet, vidensdeling og indsamling af erfaringer fra de forskellige arbejdspakker og spredning af denne erfaring til kommende arbejdspakker. Via sit sekretariat har DWF et meget stort netværk inden for vandsektoren vil kunne stå som både facilitator, videns- og erfaringsopsamler og som spreder af viden til sektoren, samt tilgrænsende sektorer. Videnspredningen vil derudover foregå Vand i Byer, som er et 4

5 strategisk partnerskab finansieret via RTI midler, som tager sigte på at udvikle dansk teknologi og systemer på vandområdet, og som derfor adresserer en række af de problemstillinger, som er omfattet af nærværende ansøgning. PRODUKTUDVIKLING PRODUKTLANCERING I modtagerland med deltagelse af alle aktører MARKEDS- TILPASNING DEMO + SALG 5

6 4E Arbejdspakker Arbejdspakke 1: Projektledelse og opstartsaktiviteter Formål Etablering og styring af dette projekt, som er bygget op omkring en række forskellige cases med forskellige aktører, kræver en samlet koordinering, samt en systematisk vidensopsamling og videnspredning af de indhøstede erfaringer. Denne arbejdspakke omfatter den overordnede projektledelse, som varetager disse funktioner. Det er også projektledelsens opgave at facilitere processer, som kan føre til iværksættelse af nye initiativer, som beskrevet i f.eks. Arbejdspakke 3, som ikke nødvendigvis behøver at afvente en endelig afslutning af de enkelte projekter, før nye sættes i værk. Projektledelse skal endvidere identificere og konkret inddrage nye medlemmer til nogle af projekterne beskrevet i arbejdspakkerne 2 5, for dermed at skabe en bredere platform og at øge videnskapacitet inden for den innovationstunge del af vandsektoren. Aktiviteter Delaktivitet 1: Styring og koordinering af projektet Projektet har deltagelse af 15 partnere, 6 arbejdspakker og aktiviteter i 4 lande, hvilket kræver en nøje styring af aktiviteterne, hvis projektet skal nå de satte mål. Ved den i delaktivitet 2 beskrevne indledende workshop vil en model for løbende projektevaluering og erfaringsopsamling blive fremlagt og diskuteret blandt partnerne, så der sikres enighed og opbakning til denne aktivitet. Modellen vil som udgangspunkt være baseret på løbende (halvårlig) monitering og rapportering af aktiviteterne og udsendelse af informationer bl.a. i form af nyhedsbreve til partnerne. Udover overvågning af aktiviteterne skal der afsættes ressourcer til løbende økonomistyring af projektet generelt og specifikt af partnernes aktiviteter. Delaktivitet 2: Løbende opsamling af viden og erfaringer fra de andre arbejdspakker Formålet med denne arbejdspakke er at sikre, at alle projektets partnere har kendskab til aktiviteterne - ikke kun i deres egen arbejdspakke, men også i de øvrige arbejdspakker. Således kan der finde en løbende udveksling af erfaringer sted, hvor partnerne på baggrund af erfaringer fra dette projekt såvel som tidligere aktiviteter kan medvirke til at forbedre og videreudvikle de forskellige arbejdspakker og sikre størst muligt udbytte af aktiviteterne. For at sikre synergi og erfaringsudveksling mellem de enkelte arbejdspakker og i forhold til hele projektet afholdes en indledende workshop kort efter projektets start. Her skal markedssituationen og udfordringerne i de i første omgang udvalgte lande præsenteres og diskuteres. Fokus vil være på udfordringer og muligheder i forhold til de udvalgte temaer og lande: Kina, Indien og Indonesien grundvand, spildevand og drikkevand samt lokal anvendelse af regnvand. En midtvejsworkshop med erfaringsopsamling imellem arbejdspakkerne vil fremme den løbende kontakt mellem arbejdspakkerne. Delaktivitet 3: Etablering af et bredere vidensgrundlag, baseret på identifikation af nye medlemmer til projektet. Efterhånden som projektet skrider frem, og de enkelte arbejdspakker beskriver problemstillinger og udvikler aktiviteter, vil der som ovenfor beskrevet finde en løbende erfaringsudveksling sted. Denne erfaringsudveksling forventes på enkelte områder at afdække behov for at indhente yderligere viden og kompetencer til projektet. Det kan være inddragelse af nye partnere, men også behov for at fremlægge ny 6

7 viden om lande og temaer, samt udvikling af yderligere analyser kan være relevant. Denne delaktivitet skal fremme og støtte indhentning af ny viden og inddragelse af nye partnere i det omfang, det er fornødent for at opnå projektets formål. Delaktivitet 4: Identifikation af kilder til finansiering af opfølgningsaktiviteter Et vellykket resultat af dette projekt afhænger til dels af, at der sikres finansiering til opfølgningen. Når et testområde for udvikling af et demonstrationsprojekt er udvalgt og beskrevet, og når en løsningsmodel for den udvalgte problemstilling er beskrevet, skal der sikres finansiering af den valgte systemløsning. Der kan ikke forventes en finansieringsmodel for alle aktiviteterne, men en række af finansieringsmodeller skal beskrives til brug for de 4 primære arbejdspakker i dette projekt og kommende aktiviteter til eksport af grønne systemløsninger. Til støtte for afdækning og beskrivelse af disse modeller skal der etableres et samarbejde med Danmarks Eksportråd, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og andre eksterne samarbejdspartnere. Danish Water Services, der har stor erfaring med finansiering af projekter indenfor vandsektoren, indgår som partner i dette projekt. Projektteam DHI, GEUS, Danish Water Forum, Danish Water Services. Overordnet projektleder er Palle Lindgaard- Jørgensen, DHI. Arbejdspakke 2: Grundvandsforvaltning i Kina Baggrund Danmark har en unik kompetence indenfor grundvandsforvaltning, som er baseret på, at Danmarks vandforsyning, som noget nær det eneste i verden, udelukkende er baseret på grundvand. Dette kræver et meget stort fokus på viden om grundvand og et optimalt system til opgørelse og beskyttelse af grundvandsressourcen. Mange andre lande, især i den tredje verden, er også ved at få øjnene op for grundvand til forsyningsformål, især under indtryk af et stigende forurenings- og ressourcepres på de øvrige ferskvandskilder. Derfor vil danske systemløsninger på grundvandsområdet være i stigende kurs på det internationale marked. Den danske strategi for beskyttelse af grundvandet er baseret på en række trin: Hydrogeologisk kortlægning af grundvandsressourcerne, herunder identifikation af følsomhed, vandkvalitet, forureningskilder og ressourcens størrelse. Denne kortlægning danner basis for en zonering af grundvandsressourcerne og dermed en særlig indsats overfor gode og sårbare grundvandsreservoirer. Overvågning af grundvandet i form af et nationalt overvågningsprogram. Løbende måling af drikkevandet på en række kvalitetsdata. Lagring af alle data, herunder geofysiske data fra kortlægning og vandkvalitetsdata fra overvågningen, i nationale databaser, som er offentligt tilgængelige Kortlægning af punktkilder og diffuse kilder til potentiel grundvandsforurening. Udover en gennemtænkt og sammenhængende strategi for opgørelse af grundvandsressourcer og beskyttelse af disse, sker der en stadig videnopbygning på grundvandsområdet via en række programmer finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, Den Miljøteknologiske handlingsplan, Vandfonden, mv. Det har dog skortet meget på finansierings af egentlig teknologiudvikling, og de trin, der ligger efter i innovationskæden: test af teknologier og systemløsninger, markedsføring og markedstilpasning i forhold til potentielle eksportmarkeder. 7

8 Formål Formålet med denne arbejdspakke er at tilpasse den danske strategi for kortlægning af grundvandsressourcer, tolkning af data og lagring af data i databaser, indpasning af kortlægningen i vandforsyningsstrukturen, samt opbygning af modeller til brug i denne, til det kinesiske marked, hvor der er udtrykt en stor interesse for at introducere et lignende system. Aktiviteter Aktiviteterne tager udgangspunkt i, at der i Danmark allerede er opstillet et logisk sammenhængende forvaltningssystem og udviklet teknologi baseret på de enkelte aktiviteter (kortlægning, monitering, databaser, modeller). Der søges derfor om penge til trin 2, 3 og 4, og opsamling af de erfaringer, som indhøstes ved aktiviteterne på det kinesiske marked. Den første introduktion af systemet sker på et møde i september 2010 med tilstedeværelse af den danske miljøminister og den kinesiske viceminister for vandressourcer, hvor alle aktører i det danske system deltager. Det er netop den model, der er en af hjørnestenene i det overordnede koncept for denne ansøgning, nemlig den aktørbaserede introduktion af systemløsningen. Delaktivitet 1: Sammenstilling af komponenter i systemløsning Delaktiviteten går ud på, at etablere kontakt mellem de danske primære aktører og planlægge den initielle kontakt til kinesiske potentielle counterparts for et markedsfremstød i form af et præsentationsseminar i Shanghai, herunder følgende: Kontakt til kinesiske centrale myndigheder, Ministerium for Vandressourcer (MWR). Indledende drøftelse af muligheder med MWR i Danmark. Sammenstilling af komponenter i systemløsninger og forberedelse af præsentation på seminar i forbindelse med Verdensudstilling i Shanghai. Forberedelse af selve seminaret, herunder bookning af lokaler, invitation af centrale aktører i den kinesiske vandsektor Afvikling af seminar og kontakt til lokale og regionale myndigheder og kinesiske firmaer med henblik på at implementere det danske forvaltningssystem i Kina Denne delaktivitet er finansieret af partnerne selv. Delaktivitet 2: Opfølgning på præsentationsseminar Denne delaktivitet er en direkte opfølgning af præsentationsseminaret i september med deltagelse af en række centrale myndighedsaktører på det kinesiske marked, omfattende følgende elementer 1) efterfølgende bilateral kontakt med de aktører, der viser interesse på seminaret, og som har ansvaret for den kinesiske vandforsyning (lokalt eller regionalt). Invitation af interessenter til Danmark og præsentation af det danske system, herunder forevisning af anvendte teknologier (airborne geophysics, workbench for tolkning af geofysiske data, geofysik-databasen GERDA, MIKE SHE modellering, etc.). Delaktivitet 3: Finansiering og institutionsopbygning Efter etablering af kontakt med kinesiske myndigheder og virksomheder, som kan stå for den lokale implementering af systemet, skal der tilvejebringes finansiering af aktiviteterne. Når finansieringsplanen er på plads, kan der ske en udvælgelse af et delområde i Kina, som kan anvendes som et pilottestsite. Herudover skal der ske en vurdering af det institutionelle system i Kina med henblik på at vurdere, hvordan myndighedssiden skal indgå, herunder hvilke institutioner, der skal huse databaserne, system for tilgængeliggørelse af data, mv. Delaktivitet 4: Implementering af testsite 8

9 Når det kinesisk-danske partnerskab er på plads, det institutionelle set-up er etableret, og der er skaffet finansiering for etablering af et pilottestsite, skal der ske en implementering af systemet i det udvalgte område. Selve implementeringen består i følgende delelementer: Konkret institutionstilpasning Kortlægning af delområde Tolkning af data Opbygning af database og lagring af data i database Modellering af opland Projektteam GEUS (PL), DHI, SkyTEM, Vandcenter Syd Arbejdspakke 3: Opgradering af eksisterende spildevandsanlæg i Indien via et demonstrationsprojekt. Baggrund Indisk spildevandsteknik baserer sig primært på designs, som har været gældende siden 1960 erne. Det er en forældet teknik, der dog fortsat bruges, da der er relativt lempelige udledningskrav, og den gamle teknologi kan leve op til kravene. Imidlertid er den anvendte teknologi særdeles energikrævende og tilmed ikke særlig energi-optimal. I forbindelse med afholdelse af Indian-Danish Water Days i februar 2009 besøgte en række danske vandrådgivere og producenter nogle indiske anlæg i hhv. Delhi og Mumbai. Besøgene medførte, at de 6 virksomheder, sammen med Danish Water Forum og Miljøministeriet, formulerede et forslag til at etablere et demonstrationsanlæg i Delhi. Princippet er at tage udgangspunkt i et eksisterende anlæg og så udstyre dette anlæg med dansk teknologi i form af energi-effektive pumper, beluftningssystemer, overvågnings- og processtyringssystemer, samt gennemføre en træning af anlæggets tekniske stab, således at de vil være i stand til at operere anlægget med de nye ting. Betaling for denne opgradering af anlægget vil komme fra energibesparelser, som skønnes at være på mellem % af det nuværende energiforbrug. En finansiering fra Miljøministeriet, samt deltagernes egenfinansiering, har været brugt til at facilitere partnerskab mellem de 6 danske virksomheder, den danske ambassade i Indien og de indiske myndigheder. Der er ikke finansiering til den tekniske installation og træning, idet denne forventes stillet til rådighed af de 6 virksomheder via en finansieringsaftale med bl.a. Danmarks Eksportråd. Formål Formålet med denne arbejdspakke er at uddrage erfaringerne fra ovenstående projekt og bruge disse til at udvikle tilsvarende partnerskaber, rettet mod den indiske vandsektor. Der er meget store muligheder for at sælge danske kompetencer til Indien, men der ligger en stor opgave i at få lavet en formidling til de indiske myndigheder om fordelene ved at benytte energi-effektivt udstyr, uanset at dette er dyrere i startomkostninger, men langt billigere i drift. Aktiviteter Delaktivitet 0: Gennemførelse af eksisterende demonstrationsprojekt i Indien Denne delaktivitet arbejder med det projekt, der allerede er iværksat. Her arbejdes med at sælge en systemløsning til et indisk renseanlæg med det formål at energi-optimere anlægget, forbedre rensekvaliteten og øge kapaciteten. Projektet finansieres med en faciliteringsbevilling fra Miljøstyrelsen, mens de enkelte deltagende virksomheder selv financierer deres deltagelse i projektet frem mod, at der gennemføres det egentlige demonstrationsprojekt, hvor omkostningerne til undersøgelser, implementering 9

10 og drift finansieres via en lånemodel. Denne aktivitet vil fortsætte uanset bevilling til Innovativ Grøn Systemeksport i vandsektoren, men uden de foreslåede opfølgende delaktiviteter, som beskrevet nedenfor. Der søges ikke tilskud til denne aktivitet. Delaktivitet 1: Kortlægning af den indiske vandsektor Der skal gennemføres en tæt opsamling af erfaringerne med det eksisterende projekt, herunder med gennemførelse af en egentlig kortlægning af den offentlige vandforvaltning. Kortlægningen skal omfatte en oversigt over hvilke ministerier og styrelser, der er ansvarlige for bygning, drift og vedligeholdelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg, samt hvordan pengestrømmen kører inden for sektoren. Kortlægningen skal forbedre danske virksomheders overblik over, hvordan systemet er indrettet, og hvordan de kommer ind de rette steder i processen. Desuden skal der gennemføres en konsultation med relevante indiske samarbejdspartnere om, hvordan man bedst kommer ind på dette enorme vandmarked. Delaktivitet 2: Opbygning og facilitering af 1-2 partnerskaber Baseret på ovenstående skal denne arbejdspakke arbejde på at få faciliteret et til flere partnerskaber, som kan gå ind på andre områder af den indiske vandsektor. Der er et meget stort uløst problem med spildevandsslam, som kræver meget store investeringer. Her kan dansk teknologi hjælpe med at løse slamproblemet. Desuden går der meget store energiresourcer tabt ved ingen eller meget dårlig udnyttelse af den biogas, som produceres på de enkelte spildevandsanlæg. Her er der også særdeles gode danske kompetencer, som kunne forbedre udnyttelsen af denne ressource og på lang sigt gøre de fleste renseanlæg uafhængige af ekstern strømforsyning. Det er uvist, hvem der kan blive nye partnere, da det må bero på fokus for det konkrete partnerskab. Arbejdsopgaven forventes dog at have en størrelse, svarende til den, der er konstateret i det eksisterende partnerskab. Delaktivitet 3: Udvikling af finansieringsmodeller for demonstrationsprojekter En væsentlig opgave under denne arbejdspakke er at udvikle finansieringsmodeller for projekter af ovenstående typer. Der er sjældent tilstrækkelig lokal finansiering til gennemførelse af opgraderings- og forbedringsprojekter, hvorfor der er behov for at finde metoder, der bl.a. benytter muligheden af at lave en tilbagebetaling i form at energibesparelser. Delaktivitet 4: Opsamling af viden og erfaringer, samt arbejdspakkestyring Der gennemføres løbende en videns- og erfaringsopsamling, som sammenfattes og systematiseres, således at den er tilgængelig for partnerne i projektet. Når arbejdspakken er afsluttet samles viden og erfaringer sammen med tilsvarende fra de andre arbejdspakker og gøres offentlig tilgængelig. Opfølgning Det eksisterende demonstrationsprojekt skal dokumenteres og bruges som show-case for udvikling af nye projekter, der samlet sigter på at bringe den danske knowhow og teknologi ud til det indiske marked i første omgang og dernæst prøve modellen af i andre lande, som i høj grad har spildevandssystemer, svarende til de indiske. Vidensopsamlingen er derfor en af hovedhjørnestenene i denne arbejdspakke, og den vil i lighed med vidensopsamling i de andre arbejdspakker blive samlet og systematiseret. Tidsplan Delaktivitet 1: Gennemføres løbende under udførelsen af demonstrationsprojektet. Forventes færdig medio

11 Delaktivitet 2: Forventes opstartet medio 2011 og med en løbetid på 1,5 år. Forventes færdig ult Delaktivitet 3: Opstartes snarest efter projektets start og forventes afsluttet medio Delaktivitet 4: Løbende under hele arbejdspakkens levetid. Projektteam Projektet har følgende virksomheder: DHI, Danfoss, Grundfos, Siemens, COWI samt Vandcenter Syd. Danish Water Forum faciliterer partnerskabet i tæt samarbejde med Miljøministeriet og den danske ambassade i Indien og Jesper G. Dannisøe, DHI, vil stå for projektledelsen af denne arbejdspakke. Med udvikling af nye partnerskaber under delaktivitet 2 forventes nye deltagere ud over de nuværende. Arbejdspakke 4: Reduktion af vandspild i byområder i Indonesien Baggrund I forbindelse med Danish-Indonesian Water Days juni 2010, hvor en række danske virksomheder, samt Danish Water Forum deltog, blev der informeret om udfordringerne for den indonesiske vandforsyningssektor og afholdt møder med en række repræsentanter for denne, herunder Indonesian Water Supply Association, Directorate for Water and Irrigation, State Ministry for National Development Planning, Vandforsyningsselskabet i Surabaya, Indonesiens næststørste by, samt forskere fra universitet i Surabaya og det teknologiske institut i Bandong. Det blev på møderne udtrykt et stort ønske fra indonesisk side om at reducere vandspild i ledningsnettet, som kan være meget højt, og i nogle forsyninger op til 45 % Samarbejdet kunne være i form af direkte teknologioverførsel, men der er også interesse for udvikling af partnerskaber med danske virksomheder, forsknings-institutioner og forsyningsselskaber. Den danske ambassade og det Danida-finansierede miljøprogram er også interesserede i at støtte en udbygning af samarbejdet her. Blandt flere af de danske virksomheder, som deltog i Water Days var der også interesse for at indgå i et eventuelt partnerskab, såfremt der kunne skaffe finansiering til det. Formål Formålet med denne arbejdspakke at udvikle en systemløsning til reduktion af vandspild i Indonesien, baseret på et dansk partnerskab udviklet til formålet, hvis hovedaktivitet er at etablere et demonstrationsprojekt i Indonesien til nedbringelse af Non-Revenue-Water og forbedring af vandforsyningen generelt i Surabaya. Samtidig vil et sådant demonstrationsprojekt kunne hjælpe Indonesien til at opfylde det Millenium Development Goal der handler om bedre vandforsyning til befolkningen i udviklingslande. Udvikling af en finansieringsmodel vil foregå under Arbejdspakke 3. Aktiviteter Delaktivitet 1: Partnerdannelse og konceptudvikling samt indledende markedsanalyse Denne første aktivitet bliver at sikre rammerne omkring samarbejdet, så de deltagende parter i fællesskab kan aftale samarbejdsform, retningslinjer og skabe en fælles forståelse for projektets indhold. På den baggrund kan der etableres et koncept for aktiviteten, som skal lanceres for de indonesiske counterparts. Dernæst skal de nødvendige aftaler sikres med lokale myndigheder og forsyningsselskaber i Indonesien og den danske ambassade og miljøprogrammet skal inddrages, hvor deres støtte til projektet er hensigtsmæssig. Udover de konkrete aftaler om dette pilotprojekt, skal der også gennemføres konsultationer med de lokale partnere for at afdække markedsbehov og muligheder for spredning af projektet, så man kan gennemføre 11

12 tilsvarende projekter til nedbringelse af Non-Revenue-Water andre steder i første omgang i Indonesien, men også nabolandene kan undersøges. Delaktivitet 2: Udpegning og beskrivelse af demosite Under delaktivitet 2 skal en række undersøgelser iværksættes, der specifikt er rettet mod at identificere en eller flere mulige demonstrationsområder i Indonesien, samt en undersøgelse af fysiske og tekniske forhold, lovgivning og andre eksterne forhold af relevans for projektet. Endelig skal selve demonstrationsprojektet beskrives: i hvilken by og lokalområde det skal finde sted og hvordan man igennem projektet kan forbedre vandforsyningen til gavn for borgerne, miljøet og den generelle udvikling i landet. Delaktivitet 3: Etablering af finansiering Den afsluttende hovedaktivitet indenfor denne arbejdspakke er at identificere finansieringskilder for gennemførelse af selve projektet. En kilde til finansiering kan være besparelser som følge af lavere energiforbrug, mindre spild og betaling for en større andel af det producerede vand. Derudover skal muligheden for finansiering fra forskellige donorer, herunder Danida som har et miljøsektorprogram i Indonesien, kortlægges. Delaktivitet 4: Opfølgning Dokumentation af demonstrationsprojektet, dets udfordringer og resultater indgår i denne arbejdspakke sammen med markedsføring og gennemførelse af events, der yderligere kan udbrede kendskabet hertil. Derfor skal der gennemføres en erfaringsopsamling, så den indhentede viden kan anvendes i andre sammenhænge og erfaringerne fra denne arbejdspakke skal indgå på linje med de øvrige arbejdspakker i en samlet videnspredning fra hele projektet. Projektteam Projektet udføres af følgende virksomheder og institutioner, hvor DHI varetager projektledelsen med Miriam Feilberg som projektleder: DHI, DanWater, Wavin, Grundfos, 7T. Arbejdspakke 5: Regnvandshåndtering i større byer Baggrund I takt med den globale urbanisering skal klodens byer rumme stadigt flere funktioner og samtidig i mødekomme stigende krav og forventninger til bæredygtighed, klimarobusthed og livskvalitet. Håndteringen af byernes ferskvandsressourcer er overalt et centralt emne, og nogle steder en kritisk faktor for byens eksistens. Der er et stigende behov for at facilitere tilpasningen af byerne i Danmark til voldsommere regn og længere tørkeperioder, og samtidig fremme eksport af tilhørende produkter og ydelser, idet der er et endnu mere udtalt behov i de store byer i den tredje verden. I Danmark drives udviklingen af innovative regnvandsløsninger primært af miljøbeskyttelseskrav, og ønsket om rekreativ brug af regnen som ressource i byens offentlige rum. Der er dog begyndende interesse for udvikling af lukkede vandkredsløb, hvor begrænsede grundvandsressourcer lægger op til forsøg med bl.a. forceret grundvandsdannelse, regnvandsopsamling til forskellige formål (forsyning, rekreative formål, naturgenopretning, mv.). Via en række tidligere forskningsprojekter, bl.a. 2BG og 19K, og senest via initiativer under Det strategiske Partnerskab Vand i Byer, som er et RTI-finansieret netværk med mere end 70 partnere, er der skabt et videnskabeligt afsæt, med skærpede problemstillinger, løsningsmuligheder og mulige aktører. 12

13 Formål Formålet er i samarbejde med industripartnere og slutbrugere, at udvikle og dokumentere et eller flere innovative systemløsninger med at bringe ferskvand/regnvand i spil i forsyningsstrukturen. Denne/disse systemløsninger vil så kunne bruges i eksportmæssig sammenhæng og vise dansk ekspertise inden for dette område. Mange af udviklingslandenes mega-cities har store vandforsyningsproblemer, samt i særdeleshed også problemer med afledning af vand under store regnhændelser. I lighed med flere af de andre arbejdspakker vil dette projekt også medvirke til hjælpe udviklingslande til at opfylde Millenium Development Goals inden for vandforsyning og forsyningssikkerhed, hvis der satses på danske tilpassede systemløsninger. Aktiviteter Delaktivitet 1: Udvikling af løsningssystemer for fysisk inddragelse af regnvand i forsyningsstrukturen Denne aktivitet omfatter udvikling af løsningssystemer, der sikrer selvforsyning med ferskvand inden for bygrænsen i et afgrænset byområde og dermed gør regnvandet til en unik ressource, herunder: 1)Udvikling af nye typer faskiner, som udgør en ny generation af nedsivningsanlæg, med tilhørende nye boringsteknikker, der er karakteriseret ved lettere at kunne indpasses i eksisterende by og ved at kunne øge den lokale vandproduktion (grundvand, udsivning til vandløb). 2) Forbedring af vandføring i indvindingsramte bynære vandløb via afskæring af regnvandsudløb, magasinering, rensning, nedsivning og langsom udsivning af regnafstrømning. 3) Bedre udnyttelse af byens overflader og rum til opsamling og magasinering af vand, herunder håndtering af vejafstrømning i på vejen, evt. i render, langs vejen i vadier eller lignende, opstilling af rensningsenhed, langsom udsivning til vandløb. Denne aktivitet søges finansieret via et innovationskonsortium. Delaktivitet 2: Etablering af partnerbaseret platform og plan for lancering af udvalgte systemløsninger på det internationale marked Aktiviteten, som er afhængig af, om det lykkes at opnå finansiering af et innovationskonsortium, går ud på at etablere en platform for lancering af nogle af de udviklede systemløsninger på udvalgte markeder i mellemindkomstlande. Der ligger et stort - og stigende - eksportpotentiale i sådanne løsninger i takt med at vejrhændelser bliver voldsommere og forårsager flere og flere problemer i de store byer. Konsortiet bag ansøgningen til et innovationskonsortium har ikke i udgangspunktet haft det primære fokus på en internationalisering af udviklede teknologier og løsninger, om end der er en klar forståelse for eksportpotentialet. Denne arbejdspakke er udover de egentlige aktiviteter i arbejdspakken tænkt som et pilotprojekt for, hvordan kommende partnerskaber kan udvikles. På baggrund af erfaringer fra de øvrige arbejdspakker og de indledende aktiviteter, herunder det påtænkte innovationskonsortium vil partnerne i denne aktivitet her udvikle et forslag til et nyt partnerskab i samarbejde med lokale myndigheder og med inddragelse af andre partnere både lokalt og blandt danske virksomheder. Derudover skal der udarbejdes en plan for, hvordan dette eksportpotentiale i givet fald kan realiseres, herunder hvilke markeder der kunne bringes i spil, og hvordan markedsføringen skal gribes an. Partnere: DHI, ViVa/KU LIFE, TI, Wavin Arbejdspakke 6: Opsamling af erfaringer og videnspredning 13

14 Formål Denne arbejdspakke skal sikre at der sker en systematisering af erfaringer og viden fra de forskellige delaktiviteter og at der sker en vidensspredning såvel inden for vandsektoren som til andre relaterede sektorer, der forventes at kunne drage nytte af projektets erfaringer. Denne arbejdspakke skal være ansvarlig for den internet-baserede formidling af projektets outputs. Aktiviteter Delaktivitet 1: Spredning af erfaringer til relevante sektorer Baseret på input fra Arbejdspakke 1, delaktivitet 2, skal der ske en spredning af den opsamlede viden. Dette skal ske gennem direkte kontakter til relevante sektorer, afholdelse af seminarer, publikation af rapporter, samt anden form for spredning af erfaringerne. Aktiviteten vil ske løbende, idet der allerede under de indledende faser af andre arbejdspakkers arbejde vil ske information om formål og fremdrift, for så vidt at informationen på det pågældende tidspunkt vil fremme aktivitetens egen fremdrift. Delaktivitet 2: Etablering af en hjemmeside, samt produktion af nyhedsbreve En væsentlig del af arbejdspakkens opgaver vil blive etablering af et formidlings-site, baseret på en dedikeret del af Danish Water Forums hjemmeside. Dertil kommer en intern projekthjemmeside, hvor partnerne i de enkelte aktiviteter kan arbejde på dokumenter, lagre information og udveksle erfaringer til brug for projektet. Desuden skal der opbygges et nyhedsbrev, der løbende udsendes til relevante partnere og interessenter. Delaktivitet 3: Erfaringsoverførsel og fremme af nye aktiviteter: Projektet afsluttes med en konference, hvor resultaterne fra de fire primære aktivitetsområder fremlægges og diskuteres, og hvor der skal tages stilling til en fortsættelse af aktiviteterne og finansiering af dette i de eksisterende arbejdspakker og hvor udvikling af nye aktiviteter til fremme af grøn dansk systemeksport skal diskuteres. Partnere: GEUS, DHI (PL), Danish Water Forum 4F Sammenhæng med eksisterende indsats Projektet her tager over, hvor de såkaldte Vandpartnerskaberne i regie af den Miljøteknologiske Handlingsplan stoppede. I dette initiativ, som havde til hensigt at skabe fundamentet for en fornyet innovation og produktudvikling i vandsektoren, blev der forsøgt etableret en række konsortier med henblik på at udvikle nye vandteknologier - og nogle af disse eksisterer stadig. Initiativet udmøntede sig i nogle udmærkede udviklingslinier, men der er til dato ikke kommet et gennembrud på disse områder. Initiativet led desuden under, at der ikke var etableret en sammenhæng mellem disse nye teknologier og markedet, herunder hvordan man skulle angribe dette marked og få en feedback til innovationsindsatsen, udover at der var en fornemmelse af, at der var et internationalt marked. Projektet her er endvidere dels via sammenfald i partnere og dels via direkte kobling til projekter indenfor netværket koblet til det strategiske partnerskab Vand i Byer. Vand i Byer fokuserer på en innovationsindsats i forhold til at få etableret nogle systemløsninger på håndtering af vandkredsløbet i byer, som er under stigende pres som følge af øget forurening, pres fra andre interessenter end forsyning jfr. Vandrammedirektivet og klimaændringer. Projektet her bygger ovenpå Vand i Byer slutter, nemlig ved at 14

15 etablere et koncept for hvordan innovationsindsatsen transformeres over i eksport, som er forudsætningen for at skabe vækst i sektoren og dermed skaffe øgede investeringer til mere innovation og så fremdeles. Derudover skaber projektet det sidste led i innovationskæden, nemlig implementering og salg, som er i god overensstemmelse med regeringens strategi for vækst, hvor fokuseret innovation i kombination med eksport ses som et primært middel til at skabe vækst. 4G Erhvervs- og samfundsmæssig effekt I forlængelse af ovenstående er der ingen tvivl om, at en styrket sammenhæng mellem innovationsindsatsen og eksportfremmeværktøjer vil skabe vækst og dermed værdi til sektoren og dermed for de enkelte vandvirksomheder. Vi forudser, at dette projekt vil være med til at skabe netop denne sammenhæng, samtidig med, at der helt naturligt vil ske en innovation alene i det faktum, at en række komponenter, der ikke nødvendigvis spiller sammen, bringes sammen i en helhed, som der er efterspørgsel på internationalt. Dertil kommer også at en systemløsning, der virker under nordiske/europæiske himmelstrøg, ikke nødvendigvis virker under fremmede himmelstrøg. Derfor forventes det, at der vil være behov for at udvikle og tilpasse eksisterende teknologier, således at de kan arbejde sammen under nye forhold. For de virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner, der deltager i projektet, er dette en udfordring, som både vil styrke nye innovationer og løsninger til det danske marked, og som samtidig vil styrke danske kompetencer over for eksisterende og nye eksportmarkeder. Systemløsningskonceptet forventes således at forbedre både det danske erhvervsliv og også de kunder uden for Danmark, der vil opleve at de kan få lavet en samlet løsning på deres vandproblemer og ikke skal købe løsningen stump for stump uden garanti for at de enkelte stumper passer helt sammen. Derudover forventer projektet at kunne tilbyde kunderne løsninger, der også indtænker miljø, herunder energi-optimerede løsninger. Ud over den effekt projektet vil få direkte på de danske aktører er det også vigtigt at påpege, at en væsentlig side-effekt i flere af de foreslåede arbejdspakker vil være en betydelig hjælp til modtagerlandenes arbejde med at opfylde FN s Millenium Development Goals inden for vandforsyning og forsyningssikkerhed. 4H Styrkelse af samspillet mellem videninstitutioner og virksomheder En væsentlig årsag til, at dansk vandteknologi er så langt fremme skyldes de tætte forbindelser, der allerede nu findes mellem videninstitutioner og virksomheder. Imidlertid har denne forbindelse oftest været knyttet til specifikke udviklinger af f.eks. renseteknologi. Ved i højere grad at lave større systemløsninger forventer projektet at skabe en endnu større interesse fra virksomhedernes side til at være med sammen med videninstitutionerne for derved fortsat at kunne udvikle deres specifikke produkter, men samtidig også udvikle dem i nye retninger, der udspringer af, at deres produkt nu ikke er en stand-alone applikation, men et produkt, der i langt højere grad skal kunne spille sammen med de andre produkter. I regi af Danish Water Forum har Forskningsplatformen-Vand været med til at knytte sådanne bånd mellem virksomheder, vidensinstitutioner of slutbrugere og der er kommet en række udviklingsprojekter ud af disse bånd. Alene det faktum, at alle arbejdspakker (2-5) faktisk består af samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner viser klart, at der er en stor interesse for dette samspil. Derfor anses det for oplagt, at dette projekt i lighed med ovenstående vil kunne øge interessen for det tværgående samarbejde, samt stå for at formidle den innovative systemeksport inden for vandsektoren og markere Danmark som en væsentlig spiller på vandmarkedet. 15

16 BILAG 2 Budget

17 Samlebudget Oversigt ansøgt beløb og egen finansiering, typer af partnere Arbejdspakke 1: Projektledelse og Opstartsaktiviteter Partner Timer Kr. Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed 0 Andre I alt Arbejdspakke 2: Grundvandsforvaltning i Kina Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed I alt Arbejdspakke 3: Opgradering af spildevandsanlæg i Indien Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed I alt Arbejdspakke 4: Reduktion af vandspild i Indonesien Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed I alt Arbejdspakke 5: Lokal afledning af regnvand Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed I alt Arbejdspakke 6: Opsamling af erfaringer og vidensspredning Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed 0 Andre I alt Samlet oversigt Arbejdspakke 1-6 Partner Timer Kr Udlæg Kr. leveret Kr. ansøgt Vidensinstitution Virksomhed Andre I alt

18 Arbejdspakke 1 + 6: Arbejdspakke 1: Projektledelse og Opstartsaktiviteter Aktivitet Partner Timer Kr. Udlæg Kr. Kr. ansøgt (kr.) leveret DHI GEUS DWF I alt Arbejdspakke 6: Opsamling af erfaringer og vidensspredning DHI GEUS DWF I alt Arbejdspakke 2: Arbejdspakke 2: Grundvandsforvaltning i Kina Aktivitet Partner Timer Kr. Udlæg (kr.) Delaktivitet 1 Er finansieret af partnerne Kr. leveret Kr. ansøgt Delaktivitet 2 GEUS DHI SkyTEM VCS Ialt Delaktivitet 3 GEUS DHI SkyTEM VCS Ialt Delaktivitet 4 GEUS DHI SkyTEM VCS Ialt Total Arbejdspakke

19 Arbejdspakke 3: Arbejdspakke 3: Opgradering af spildevandsanlæg i Indien Aktivitet Partner Timer Kr. Udlæg (kr.) Kr. leveret Delaktivitet 0: Eksisterende demonstrationsprojekt i Indien Allerede gennemførte aktiviteter COWI Danfoss DHI* Grundfos Siemens Vandcenter Syd DWF Kr. ansøgt Ialt Delaktivitet 1: Markedsanalyse COWI DHI* Grundfos Siemens Vandcenter Syd Ialt Delaktivitet 2: Nye partnerskaber COWI DHI* Grundfos Siemens Vandcenter Syd Ny partner Ny partner Ialt Delaktivitet 3: Udvikling af Finansmodel COWI DHI* Grundfos Siemens Vandcenter Syd Danish Water Services Ialt Delaktivitet 4: Vidensopsamling DHI Ialt TOTAL Arbejdspakke 4:

20 Arbejdspakke 4: Reduktion af vandspild i Indonesien Aktivitet Partner Timer Kr. Udlæg (kr.) Kr. leveret Delaktivitet 1: Partnerdannelse og konceptudvikling samt indledende markedsanalyse Kr. ansøgt Indledende Danaqua besøg i Grundfos Indonesien, Danish Water Forum Fase behovsafdækni aktivitet 1 Danaqua Opfølgning på partnerskab, konceptudviklin g og markedsanalys e Grundfos T Vandcenter Syd Wawin ViVA/Ku-Life DHI I alt Delaktivitet 2: Udpegning og beskrivelse af demosite Danaqua Grundfos T Vandcenter Syd Danwater Wawin ViVA/Ku-Life DHI I alt Delaktivitet3: Etablering af finansiering Danish Water Services DHI I alt Delaktivitet 4: Implementering og opfølgning Danaqua Grundfos T Vandcenter Syd Danwater Wawin ViVA/Ku-Life DHI I alt Arbejdspakke 4: I alt ansøgt Timer Kr. Udlæg (kr.) Kr. Kr. ansøgt leveret Samlet

21 Arbejdspakke 5: Arbejdspakke 5 - Lokal afledning af regnvand Aktivitet Partner Timer Kr. Udlæg (kr.) Delaktivitet 1 Kr. leveret Søges finansieret via RTI midler til innovationskonsortier Kr. ansøgt Delaktivitet 2 ViVa/KU Life TI GEUS DHI Wavin Total

22 BILAG 3 Præsentation af konsortiet, samt tidsplan Konsortiet ledes af Danish Water Forum, DHI og GEUS med Palle Lindgaard-Jørgensen fra DHI som den overordnede projektleder. Øvrige deltagere fremgår af nedenstående matrix. Navn Arb.1 Arb.2 Arb.3 Arb.4 Arb.5 Arb.6 Danish Water Forum X X X DHI X X X X X X GEUS X X X Danish Water Services X COWI X Danfoss X DanWater X Grundfos X X Nordisk Wavin X X Siemens Turbo machinery X SkyTem X Teknologisk Institut X ViVa, KU Life X 7 Technologies X Vandcenter Syd X X Tentativ tidsplan Emner Kv 1 Kv2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv2 Opstart arbejdspakker X Statusmøder X X Årsmøder X X X Arbejdspakke 1 Arbejdspakke 2 Delaktivitet 1 Delaktivitet 2 Delaktivitet 3 Delaktivitet 4 Arbejdspakke 3 Delaktivitet 1 Delaktivitet 2 Delaktivitet 3 Delaktivitet 4 Arbejdspakke 4 Delaktivitet 1 Delaktivitet 2 Delaktivitet 3 Delaktivitet 4 Arbejdspakke 5 Delaktivitet 1 Delaktivitet 2 Arbejdspakke 6

23 BILAG 4 CV for projektleder Palle Lindgaard-Jørgensen, DHI Palle Lindgaard-Jørgensen har mere end 20 års erfaring i internationalt samarbejde på vandområdet. Han har arbejdet med fremme af dansk teknologi og viden i sit arbejde som direktør for det danske miljøstøtteprogram til Østeuropa (DANCEE) og som bistandsrådgiver i Danida. Han har betydelig viden om dansk vandteknologi via sin rolle i Danish Water Forum og European Water Partnership og som censor i vandforsyning på DTU. Palle Lindgaard-Jørgensen har arbejdet med alle aspekter af samarbejde med internationale og nationale partnere på vandområdet fra ide- generering til kontraktindgåelse, review og erfaringsopsamling. CURRICULUM VITAE Name Palle Lindgaard-Jørgensen Date of birth 7 June 1952 Nationality Danish Education Ph.D. in Microbiology, University of Copenhagen, 1987 M.Sc. Biochemistry, University of Copenhagen, 1981 Membershps American Society of Microbiology Appointments Key qualifications Vice-chair of the Danish Water Forum, Member of Board European Water Partnership, External Examiner in Water Supply with focus on public health, Danish Technical University. Dr. Palle Lindgaard-Jørgensen has more than 28 years of experience in environment and water management.water quality management with special emphasis on pollution assessment and control and more than 15 years of experience in management and institutional development obtained both from the public and private sector. Dr. Lindgaard-Jørgensen has considerable experience in project monitoring and evaluation obtained through work for international organisations e.g. UNEP and multilateral and bilateral donor organisations, both in developing monitoring systems and in reviewing national and local development projects. Through his work as Director of International Cooperation in the Danish Ministry of Environment, technical adviser on Environment in the Ministry of Foreign Affairs and as consultant in the private sector he has gained considerable experience in development issue and institutional development also in relation environmental management. As technical advisor in Ministry of Foreign Affairs Dr. Lindgaard-Jørgensen and as consultant he has on several occasions developed and reviewed environmental

24 sector programmes and reviewed a broad range of development activities. The geographic experience of Mr. Lindgaard-Jørgensen includes assignments of more than 50 countries in Europe, South-East Asia, Africa, Eastern Europe and Central Asia. Employment record Year Firm Position and responsibilities DHI Water Policy DHI Water Policy DHI Water Policy Head of Innovation. Head, WHO Collaborating Centre on Water and Health Acting Managing Director. Head, WHO Collaborating Centre on Water and Health. Deputy Director. Head, WHO Collaborating Centre on Water and Health DHI Water & Environment Head, WHO Collaborating Centre on water and health and co-ordinator of water and health development activities at DHI Danish Environmental Protection Agency, Ministry of Environment Danish Environmental Protection Agency, Ministry of Environment and Energy Ministry of Foreign Affairs, Denmark, DANIDA VKI - Institute for Water and Environment Director, International Environmental Assistance. Responsible for Danish Environmental assistance programmes for Central and Eastern Europe and the Arctic including Greenland. Responsible for the Danish Environmental Assistance programmes, strategy development, development of country programmes, programme supervision and administration and human resources development Director, Danish Environmental Co-operation with Central and Eastern Europe. Responsible for the Danish Environmental Assistance programmes, strategy development, development of country programmes, programme supervision and administration and human resources development. Technical Advisor, Environment. Responsible for development and assessment of environmental programmes in Vietnam, Laos, Thailand and Cambodia. Director, Environmental Technology Division DHI - Danish Hydraulic Institute Co-ordinator of relations to European Commission, and acting head of Ecological Modelling Centre VKI - Water Quality Institute Research Director. Responsible for co-ordination of VKI s research activities VKI - Water Quality Institute Head of Department of Ecology and section of Microbiology. Responsible for ecological department

25 Year 2010 Firm DHI Water Policy Position and responsibilities Head of Innovation. Head, WHO Collaborating Centre on Water and Health and development of microbial assays and analyses VKI - Water Quality Institute Ecotoxicologist, responsible for Industrial pollution assessment and control. Experience record (Last 10 years) Year Project Position and activities 2010 Development of MRC Environment Programme Assistance to the development of programme document and results based monitoring system client: MRC Secretariat 2010 Review MRC Basin Development Plan Institutional Expert, Client: Danida 2010 Mid Term Review MRC Environment Programme Environmental Management Expert, Assessment of M&E system, Danida 2010 Mid-term review of Environmental management Programme. Tanzania Environmental management expert date TWIN2GO (Global) Expert Water Governance. FP 7 Research Programme on River Basin Management, Water governance, basins in Southern Africa, etc. Development of Monitoring and indicator system to assess progress towards IWRM and climate adaptation date 2009-date Climate change adaptation through IWRM Desertification in Europe- action Programme Climate adaptation expert Client: Water Resources Commission, Ghana Water Resources management expert: Client. EU Commission 2009 Appraisal of Environmental Sector Support Programme (Bhutan) 2009 Workshop on Transboundary Water Management and Climate Adaptation (Nile, Mekong and SADC) 2008 Water, Land and Climate Adaptation (Global) 2008 Review of Mekong Basin Development Plan 2, Water and Climate Expert. Client: Danida Workshop Facilitator. Client: Danida Responsible for Workshop Secretariat. Client: Ministry of Foreign Affairs, Denmark Water Governance Expert. Client: Danida

26 Year Project Position and activities (Mekong) 2008 Water and Health Protocol Workshop (EECCA) Community Strategy on Disaster Risk Reduction (EU Member States) 2007 Formulation of Environmental Sector Support Programme to Indonesia (Indonesia) 2007 Transboundary Water Cooperation Workshop, 1-2 March 2007 (Mekong, Nile and Zambezi riparian countries) 2006 Development of a monitoring and evaluation system for the EU Water Initiative 2006 Monitoring of the progress of the EU Water Initiative (General and EECCA) Water and Health Expert. Client: UNECE, Water Convention International Expert on Disaster Risk Reduction and Water. Client: EU Commission, DG Environment, Civil Protection Sector Environmental Management Expert. Client: Danida. Tasks comprised development of component on EIA and SEA including a component monitoring and indicator system. Workshop Consultant. Client: Danida Monitoring expert. Client EU Water Initiative Secretariat. Tasks: Development of a monitoring and evaluation system. Expert. Development of indicators and collection of data for EECCA. Client: EU Commission 2005-date (ongoing) UNEP IWRM 2005 Programme (Central Asian countries and Southern Africa) Expert. Facilitating the development of the Central Asian and Southern African IWRM road maps and capacity building. Preparing the programme. Client: UNEP 2005 Ministry of Foreign Affairs, Danida Water Expert in World Bank team on Preliminary damage and loss assessment and reconstruction strategy for Aceh, Indonesia after the 26. December 2004 Tsunami Ministry of Foreign Affairs, Danida Team leader, water resources specialist, Water Resources Action programme, Zambia Ministry of Foreign Affairs, Danida Team leader; Water resources specialist on Follow up on the Strategic Environmental Assessment of the Ghana Poverty Reduction Strategy and means of integrating this with the Water supply and Sanitation Programme in Ghana Global Water Partnership, Technical Advisory Group 2004 UN Economic Commission of Europe. Status, obstacles and challenges in the water and sanitation sector in UNECE EU Water Initiative. Component for Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. (EECCA) Co-editor of TAC Paper no. 10. Integrated Water resources Management, Why, what and how? Co-editor of the report presented at the Regional Implementation Forum for UNECE in the preparation for the 12.th meeting of the Commission of Sustainable Development The report established a number of indicators to monitor progress and reported the progress using these indicators, Initiator and coordinator of the development of the EECCA component and participating launching and development of the global EU Water Initiative.

27 Year Project Position and activities From Bonn to Kyoto and Kiev. Development and implementation of Danish international water policy positions and participation as Danish delegate/head of delegation in Bonn Freshwater conference, Precom. in Bali and WSSD in Johannesburg, 3. World Water Conference and 5 th Environment For Europe Conference in Kiev Danish Strategy for Environment and Health Danish Strategy for Environmental Assistance to Eastern Europe Coordinator of Danish Environmental Protection agency s international Water Activities. Responsible for water and partnership negotiations during the Danish EU presidency at WSSD in Johannesburg. Responsible for international aspects of the strategy including supervising preparation of the document Environmental Factors and Health presenting Danish experiences Responsible for development of the strategy with focus on the EU-enlargement process and cooperation with non-eu member states with special emphasis on environment and health issues.

28

29 DHI Agern Allé Hørsholm Att: Palle Lindgaard-Jørgensen Samarbejdsaftale Århus Det kan hermed bekræftes, at Danwater A/S deltager i projektet Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren, som er ansøgt af DHI og GEUS under FI s pulje af frie midler udbudt efteråret Som medfinansiering til projektet stiller DanwaterA/S timer til rådighed for gennemførelse af de beskrevne udviklings- og projektaktiviteter. Tilsagnet er betinget af, at der etableres en for Danwater A/S tilfredsstillende samarbejdsaftale forud for igangsætning af projektet. Med venlig hilsen Jens B. Pedersen Danwater DK a/s Klostervej 68 DK-8680 Ry Denmark Tel.: CVR: Side 1 af 1

30 DHI Agern Allé Hørsholm Att: Palle Lindgaard-Jørgensen Helsingør den 31. august 2010 Samarbejdsaftale Det kan hermed bekræftes, at Siemens Turbomachinery Equipment A/S deltager i projektet Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren, som er ansøgt af DHI og GEUS under FI s pulje af frie midler udbudt efteråret Som medfinansiering til projektet stiller Siemens Turbomachinery Equipment A/S timer til rådighed for gennemførelse af de beskrevne udviklings- og projektaktiviteter. Tilsagnet er betinget af, at der etableres en for Siemens Turbomachinery Equipment A/S tilfredsstillende samarbejdsaftale forud for igangsætning af projektet. Med venlig hilsen Jan Nilsson Regional Sales Manager Siemens Turbomachinery Equipment A/S E O C&S PCF MIA S Allegade Helsingoer, Denmark Phone Fax Direct Mobil mailto:

31

32 DHI Agern Allé Hørsholm Att: Palle Lindgaard-Jørgensen 1. september 2010 Samarbejdsaftale Det kan hermed bekræftes, at Teknologisk Institut deltager i projektet Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren, som er ansøgt af DHI og GEUS under FI s pulje af frie midler udbudt efteråret Teknologisk Institut deltager i projektet i forhold til de beskrevne udviklings- og projektaktiviteter og det opstillede budget. Tilsagnet er betinget af, at der etableres en for Teknologisk Institut tilfredsstillende samarbejdsaftale forud for igangsætning af projektet. Med venlig hilsen Rørcentret, Teknologisk Institut Centerchef Ulrik Hindsberger

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt 14. april 2011 Rationale Siden DWF blev dannet med det primære formål at fremme danske institutioners og virksomheders

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Projektets rationale Det er organisering mere end teknik, der er udfordringen i forhold til optimal håndtering af oversvømmelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer

Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer Innovationsnetværket Vand i Byer 21. maj 2015 Udviklingsprojekter i Vand i Byer Ved Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Vand i Byer som netværk Mere fokus på de generelle aktiviteter, som idegenerering,

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport

Innovativ Grøn Systemeksport Innovativ Grøn Systemeksport Danske erfaringer med partnerskaber til at fremme grøn systemeksport Forsknings- Og Innovationsstyrelsen and/or Logo Slutrapport Juni 2014 Denne rapport er udarbejdet under

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

17-09-2009. Findes klimaænderinger?

17-09-2009. Findes klimaænderinger? Kloakker og mere vand fra oven, fra neden og fra begge sider Findes klimaændringer? Hvad dimensionerer vi egentlig for? Hvorfor mere vand?! Hvornår skal vi tilpasse os? Hvilke muligheder har vi som samfund?

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 INDUSTRI ENTREPRENØR RÅDGIVER VIDEN OM VAND VANDSELSKAB NGO MYNDIGHED FoU INSTITUT Indledning Dette

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Vand i Byer II Hvad nu?

Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer Styregruppemøde 21. januar 2015 Ved Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Dagsorden til styregruppemøde den 21/1 kl. 16-18 1. Velkomst og præsentation v) Ulrik 2.

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, 4. - 6. marts 2013 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Projektets formål At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Afkobling og rensning af vejvand

Afkobling og rensning af vejvand Afkobling og rensning af vejvand Om Byer i Vandbalance på Vejforum den 5. december 2012 ved Ulrik Hindsberger, 1 Hvad kan vejene bidrage med i forhold til klimatilpasning? Nye metoder til vejafvanding

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere