Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler"

Transkript

1 Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler

2 Velfærdsteknologisk innovation 9 gode eksempler Redaktion: Praktikant Søren Lund Jensen Konsulent Bent Berthold Schultz METODECENTRET Center for Innovation & Metodeudvikling Olof Palmes Allé Aarhus N

3 Forord Metodecentret har både i 2012 og 2013, på vegne af Den Administrative Styregruppe for Social og Specialundervisningsområdet (DASSOS), indsamlet gode eksempler på effektiviserende innovationstiltag fra kommunerne og regionen i Midtjylland. Eksemplerne er blevet samlet i tre inspirationskataloger på områderne for hhv. børn og unge, udsatte og sindslidende og handicappede, som blev præsenteret på DASSOS konferencer i november 2012 og Metodecentret har været ansvarlig for at redigere de fremsendte forslag. Da der begge år har været et gennemgående fokus på at sikre kendskab til de velfærdsteknologiske løsninger, der er afprøvet, har Metodecentret valgt at samle de bidrag fra katalogerne fra 2013, der beskriver erfaringerne med velfærdteknologiske løsninger. I dette katalog er de velfærdsteknologiske bidrag således samlet på tværs af målgrupper for at give et overblik over, hvad det sker på området i de midtjyske kommuner og Region midtjylland. Metodecentret har ud over dette katalog også oprettet et netværk for alle medarbejdere, der arbejder med at udvikle, afprøve og implementere velfærdsteknologi. I netværket er der mulighed for at dele erfaringer med andre. Til netværket er knyttet en hjemmeside, der findes på: Kataloget er tænkt som en inspirationskilde til ledere og medarbejdere, der står overfor at skulle eller er i gang med at tage velfærdteknologiske løsninger i brug. Eksemplerne i kataloget giver læseren et indblik i både de kvalitative og ressourcemæssige aspekter ved brugen af de velfærdsteknologiske løsninger. Der er derudover mulighed for at kontakte de enkelte kommuner med henblik på at høre mere om deres konkrete erfaringer. Metodecentret vil gerne takke ledere og medarbejdere i kommunerne og regionen for samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af katalogerne. Metodecentret November 2013

4 1. Projekt kognitive hjælpemidler... 1 I Herning Kommune på Center for Kommunikation har man igangsat et projekt, der skal indsamle og formidle viden om kognitiv funktionsnedsættelse. Projektet sætter fokus på, hvilke IT hjælpemidler der eksisterer, og hvordan de kan hjælpe borgere med kognitiv funktionsnedsættelse til bedre at kunne mestre eget liv. 2. Velfærdsteknologi på Stefanshjemmet... 4 I Aarhus Kommune har man på Stefanshjemmet afprøvet forskellige velfærdsteknologiske løsninger til at give borgere bedre pleje og omsorg og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø. Det betyder, at personalets ressourcer kan anvendes mere effektivt. 3. Afprøvning af automatisk badekabine... 8 Horsens Kommune har afprøvet en automatisk badekabine til 10 ældre og 8 multihandicappede borgere. Resultatet er, at selvom borgere og medarbejdere oplever en kvalitativ forbedring i forbindelse med badesituationen, står den økonomiske investering i badekabinen ikke mål med den ressourcemæssige besparelse, der opnås. 4. Spiserobot til borgere med fysiske handicap Horsens Kommune har afprøvet spiserobotter til et antal botilbudsbeboere. Afprøvningen viste, at beboerne føler en større grad af værdighed og selvværd i hverdagen ved at bruge spiserobotten. Samtidig bruger personalet mindre tid til at hjælpe i forbindelse med spisningen. 5. Projekt Virtuel Bostøtte I Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov Kommune har man gennem Projekt Virtuel Bostøtte opnået de første gode erfaringer ift. at tilbyde internet og mobilbaseret bostøtte som supplement til den almindelige bostøtte. Dermed får man mulighed for at tilbyde en mere differentieret støtte tilpasset den enkelte borgers behov. 6. SMS Frivillighed I Horsens Kommune er man, i forbindelse med øget fokus på inddragelse af frivillige til løsninger af opgaver på velfærdsområdet, i gang med at teste en fleksibel SMS løsning i et forsøg på at indfange nye målgrupper til frivilligt arbejde i kommunen. Erfaringerne er indtil videre sparsomme, men gode. 7. Idéhåndteringssystemet Loop I Horsens Kommune har man indenfor driftsområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte sat særligt fokus på at fremme innovationskulturen. I den forbindelse har man gennemført et pilotprojekt med det webbaserede idéhåndteringssystem Loop, hvor alle medarbejdere indenfor dette område har fået mulighed for at dele og drøfte egne, såvel som kollegers, idéer til forbedringer. 8. Virtuel Kommunikationsløsning ved Horsens Kommunes Specialvejledning.. 23 Horsens Kommune implementerer en virtuel kommunikationsløsning ved sin Specialvejledning. På baggrund af et succesfuldt forsøgsprojekt forventer kommunen, at løsningen både vil bidrage med et nyttigt supplement til hjemmebesøg hos borgerne og samtidig effektivisere driften. 9. ipads i undervisning af unge med særlige behov I Viborg Kommunes STU har man etableret et projekt, der afprøver om de unge ved hjælp af ipads kan støttes bedre i hverdagen. Projektet bidrager med at løse opgaver, der ellers kræver menneskelige ressourcer, og brugen af ipad en er på flere måder en forbedring af elevernes hverdag. Der er en forventning om, at de unge bliver mere selvhjulpne i fremtiden og dermed vil have behov for færre i støttetimer.

5 1. Projekt kognitive hjælpemidler I Herning Kommune på Center for Kommunikation har man igangsat et projekt, der skal indsamle og formidle viden om kognitiv funktionsnedsættelse. Projektet sætter fokus på, hvilke IT hjælpemidler der eksisterer, og hvordan de kan hjælpe borgere med kognitiv funktionsnedsættelse til bedre at kunne mestre eget liv. Hvad går den nye løsning ud på? I relation til det landsdækkende fokus på velfærdsteknologi har man i Herning Kommune, på Center for Kommunikation, valgt at sætte fokus på kognitive IT hjælpemidler. Dette valg er truffet på baggrund af oplevede behov på centret og projektet knytter an til et projekt på en søsterinstitution CRS i Odense (Region Syddanmark), som i perioden gennemførte et projekt omhandlende velfærdsteknologi til rehabilitering af voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Center for Kommunikation oplever i lighed med projektet på Fyn, at der findes mange udviklede produkter, som kan kompensere for kognitive funktionsnedsættelser, men på trods af denne viden, er det er yderst begrænset, hvor mange borgere med kognitive funktionsnedsættelser, der i dag bliver kompenseret med velfærdsteknologiske og kognitive hjælpemidler i deres hverdagsliv. Dette skyldes bl.a. manglende viden hos fagpersoner om mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og om eksisterende teknologi. Det skyldes manglende ressourcer til implementering af hjælpemidler og lovgivningsmæssige problematikker mv. På Center for Kommunikation satses på at etablere et miljø med stor viden om både kognitive hjælpemidler og personer med kognitive funktionshæmninger. I forbindelse med projektet etableres et afprøvnings og demonstrationslokale (showroom), og der vil løbende blive indkøbt lav og højteknologi, som tænkes at kunne kompensere for kognitive problemstillinger på områder som hukommelse, tidsfornemmelse og struktur. Det er tanken i projektet overvejende at have fokus på smart anvendelse af kendt teknologi frem for afdækning af nye teknologiske muligheder. Det er således et meget konkret projekt indeholdende udredning af behov hos den enkelte med funktionshæmning, implementering af hjælpemidler (inkl. undervisning og instruktion) og efterfølgende evaluering af dette. 1

6 På Center for Kommunikation formuleredes i 2010 en mission om at give borgere med særlige behov mulighed for at mestre livet. Formålet med dette projekt er derfor at gøre mennesker med kognitive funktionsnedsættelser bedre i stand til at mestre deres liv. Projektet retter sig i første omgang mod borgere, pårørende og personale ansat i Herning Kommune, men det er håbet, at Center for Kommunikations øvrige samarbejdskommuner også vil kunne få glæde af erfaringerne i projektet. På Center for Kommunikation er ansat en projektmedarbejder, som har kontakt til demenskoordinatorer og øvrige vigtige samarbejdspartnere. Det er tanken at såvel borgere som pårørende og personale kan komme på centret og få demonstreret og prøve disse hjælpemidler. I løbet af efteråret 2013 og i 2014 vil der desuden blive udbudt et antal kurser for personale, som arbejder som støttepersoner i hjemmene og i kommunens institutioner. Hvordan gennemføres løsningen? Der er fra starten kommet konkrete sager ind fra såvel Herning kommune som centrets øvrige samarbejdskommuner, der alle ønsker viden om kognitive funktionsnedsættelser og kognitive IT hjælpemidler. På Center for Kommunikation har vi godt kendskab og god kontakt til disse, men som del af dette projekt skal vi afdække hvorvidt der er flere interesserede parter. Projektet gennemføres af Center for Kommunikations Handicapteknologiafdeling, som i forvejen har stor ekspertise i tilsvarende løsninger inden for ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation) til mennesker med kommunikationsvanskeligheder. Der bliver løbende lavet status på projektets indhold og mål, og der vil afslutningsvis blive skrevet en rapport, der redegør for og dokumenterer projektets forløb og resultater i relation til borgere og kommune. Hvad betyder løsningen for borgerne? Konklusionen i det nævnte pilotprojekt på Fyn er, at implementering af kognitive hjælpemidler i hverdagslivet øger selvstændighedsfølelsen hos mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Samtidig bliver de i stand til at forblive i egen bolig i længere tid, end de ellers ville være blevet. Dette projekt skal således bidrage til at gøre mennesker med kognitive funktionsnedsættelser bedre i stand til at mestre deres liv, og således gøre disse borgere bedre rustet til at leve deres liv, som de ønsker det. 2

7 Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Projektet er finansieret af en pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri i Herning Kommune. Budgettet for projektet er 1,2 mio. kr. Disse midler skal dække udgifter til projektmedarbejdere, udgifter til indkøb af kognitive hjælpemidler, administrativ bistand og afholdelse af undervisningsdage på Center for Kommunikation. Det er vores formodning, at der er besparelsespotentiale i at samle viden ét sted i kommunen i stedet for at alle institutioner hver især skal opfinde den dybe tallerken, og vi er i projektfasen meget opmærksomme på den overordnede økonomiske forventning om at velfærdsteknologi skal give frontpersonalet mere tid til andre opgaver, og at borgerne kommer til at mestre flest mulige funktioner selv. Kontaktpersoner for yderligere information Carsten Hjelholt Viceforstander, afdelingsleder for Handicapteknologiafdelingen Trine Würtz Gammelmark Projektmedarbejder, ergoterapeut og journalist 3

8 2. Velfærdsteknologi på Stefanshjemmet I Aarhus Kommune har man på Stefanshjemmet afprøvet forskellige velfærdsteknologiske løsninger til at give borgere bedre pleje og omsorg og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø. Det betyder, at personalets ressourcer kan anvendes mere effektivt. Hvad går den nye løsning ud på? På Stefanshjemmet bor der 44 voksne borgere i egen lejlighed. Fælles for de 44 borgere er, at de har en erhvervet hjerneskade og/eller fysiske og kognitive funktionsevnenedsættelser. Langt størstedelen af borgerne er kørestolsbrugere og har i deres hverdag stort behov for hjælp i alle livets gøremål, døgnets 24 timer. Med ønsket om at søge løsninger, som kunne give borgerne en bedre pleje og omsorg og skabe et bedre fysisk arbejdsmiljø, og med ønsket om at kunne opretholde et godt serviceniveau og et godt arbejdsmiljø i forbindelse med reduktioner, har Stefanhjemmet afprøvet en række forskellige velfærdsteknologiske løsninger: Automatisk vendesystem Badestole/ lejer Bidetsæder Spiserobotter Robotter til støvsugning og vask Systemerne løser, hver for sig, forskellige udfordringer og sikrer samtidig både en bedre og mere værdig pleje og omsorg samt et bedre arbejdsmiljø. Det automatiske vendesystem betyder, at borgeren bliver vendt uden at få nattesøvnen forstyrret af nattevagten samtidig med, at løsningen forebygger tryksår/liggesår. Det afprøvede system består af en luftmadras med to separate kamre, som via inteligent styring både kan vende og fastholde borgeren i en given sidelejevinkel eller i rygleje. Badestole giver bedre personlig hygiejne, fordi de gør det nemmere for personalet at komme til/komme rundt og giver borgere større tryghed og komfort i badesituationen. Således bidrager de også til et bedre samlet arbejdsmiljø. Bidetsæder øger den personlige hygiejne og giver dertil borgere mulighed for mere intimitet ved toiletbesøget. De styrker også arbejdsmiljøet. Bidetsæderne installeres på toiletkummen og vasker og tørrer. 4

9 Spiserobotter øger borgerens mulighed for at spise på egne præmisser og ikke være afhængig af hjælp fra personalet. Eksempelvis øges muligheden for at kunne spise i eget tempo og robotterne kan øge borgerens livskvalitet ved at borgeren bliver bedre i stand til at mestre eget liv. Robotterne frigiver tid til, at personalet kan hjælpe der, hvor der er størst behov. Brugen af spiserobotten forudsætter, at maden bliver skåret ud og anrettet mest hensigtsmæssigt på tallerkenen i forhold til robottens bevægelser. Den tidsmæssige gevinst er forskellig fra borger til borger, men kan gøres op i den tid, som personalet ellers skulle bruge på at hjælpe borgeren med indtagelse af maden. Robotterne anvendes til borgere, der har udfordringer med at spise på grund af manglende muskelkraft/lammelse eller kognitiv funktionsnedsættelse. Robotter til støvsugning og gulvvask kan medvirke til at opretholde rengøringsstandarden i givne områder og dermed frigøre tid til, at rengøringspersonalet kan koncentrere sig om flader, som ikke kan klares ved robotteknik såsom kontaktflader. Robotter kan på den måde medvirke til at hæve rengøringsniveauet og sænke smittetrykket. Arbejdet med at implementere forskellige velfærdsteknologiske løsninger på Stefanshjemmet har stået på siden efteråret I dag er alle systemer fortsat i brug. Hvordan gennemføres løsningen? Stefanshjemmet har ønsket at satse bredt på indførelse og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger. De enkelte løsninger har taget udgangspunkt i en vurdering af, hvilke borgere, der kunne drage fordel af diverse hjælpemidler, og hvordan hjælpemidlerne kunne støtte og styrke den daglige pleje og omsorg og således eventuelt frigive tid til mere pædagogiske indsatser til gavn for borgerne. Forbedringen af det fysiske arbejdsmiljø er taget med i betragtning ligesom etiske overvejelser, overvejelser om styrkelse af borgerens oplevelse af livsmestring og øget grad af intimitet ligeledes har været inddraget. 5

10 Indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger følger stort set samme model: 1. Hvilken teknologisk løsning kan imødekomme vores udfordring? 2. Hvilke borgere vil kunne have nytte af teknologien? 3. Finansiering, projektmidler eller egen drift 4. Udvælgelse og anskaffelse af konkret løsning. Hvilke modeller og løsninger findes? 5. Oplæring af personale anvendelse af teknologien og forståelse for teknologiens muligheder og begrænsninger 6. Reorganisering af arbejdsgange 7. Afprøvning og opsamling af erfaringer 8. Evaluering Hvad betyder løsningen for borgerne? Det er oplevelsen og forventningen, at alle de teknologiske løsninger giver bedre pleje og omsorg, støtter borgeren i at være mere selvhjulpen i dagligdagen og styrker arbejdsmiljøet generelt på Stefanshjemmet. Automatisk vendesystem giver borgeren en roligere nattesøvn. Vendesystemet forebygger tryksårsskader. Badestole og bidetsæder øger den personlige hygiejne, øger værdigheden omkring de intime situationer og giver bedre arbejdsmiljø. Spiserobotter giver større selvhjulpenhed og øger oplevelsen af mestring af eget liv. Støvsuge og gulvvask robotter øger den generelle rengøringsstandard og formindsker muligheden for spredning af smitte. Det er vores umiddelbare oplevelse, at teknologiens og robotternes indtog på Stefanshjemmet, set i et brugerperspektiv har haft en rigtig god effekt. I forhold til spiserobotterne giver borgerne klart udtryk for, at det er godt at kunne indtage måltiderne mere selvstændigt og på egne præmisser. Robotstøvsugerne/gulvvaskerne har vi måtte sætte i drift på tidspunkter, hvor borgerne ikke er til stede, da flere, med god grund, har givet udtryk for, at de larmer. 6

11 Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Ved at indføre systemet bedres nattevagternes fysiske arbejdsmiljø og der bliver frigivet tid til andre formål. Indførelsen af velfærdsteknologi på Stefanshejmmet betyder som sådan ikke, at der er noget vi holder op med at gøre, men det betyder dels, at noget af det vi plejer at bruge personaleressourcer på, nu løses vha. teknologi og dels at opgaver løses på en mere arbejdsmiljøvenlig måde. På den måde betyder teknologiindsatsen, at rutiner i dagligdagen ændrer sig, og at personalets ressourcer kan anvendes mere intelligent og der, hvor der mest er brug for dem. Bortset fra støvsuge og gulvvaskerobotterne, der er afprøvet i forlængelse af en ændring på rengøringsområdet, er der ikke ændret på personaleressourcerne i forbindelse med indførelsen/afprøvningen af de velfærdsteknologiske løsninger. Det har været centralt for Stefanshjemmet, at de velfærdsteknologiske løsninger skulle bidrage til øget kvalitet for borgerne, dels ved bedre omsorg og pleje og mere kvalificeret samspil med personalet, dels en generel styrkelse af arbejdsmiljøet. Indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger kræver en konkret investering i teknologien. Det kræver derudover, at der investeres medarbejdertid. Kontaktperson for yderligere information Lars Vorre Udviklingsmedarbejder 7

12 3. Afprøvning af automatisk badekabine Horsens Kommune har afprøvet en automatisk badekabine til 10 ældre og 8 multihandicappede borgere. Resultatet er, at selvom borgere og medarbejdere oplever en kvalitativ forbedring i forbindelse med badesituationen, står den økonomiske investering i badekabinen ikke mål med den ressourcemæssige besparelse, der opnås. Hvad går den nye løsning ud på? Projektets formål har været at forebygge plejepersonalets arbejdsmiljø i forbindelse med deres arbejde med at bade borgere. Der var et ønske om at afhjælpe behovet for forflytninger og vendinger af borgere, reducere risikoen for glide og faldulykker som følge af våde gulve, reducere behovet for personlige hjælpere til bad og forbedre borgerens integritet omkring personlig pleje. På baggrund af ovenstående har formålet med projektet været at teste den automatiske badekabine for afhjælpning og minimering af de rutineprægede, belastende og nedslidende arbejdsrutiner som plejepersonalet har i forbindelse med badeopgaver. Ved brug af badekabine vil der ikke skulle foretages forflytninger og vendinger af borgere, idet kabinen sikrer, at hele kroppen bades uden det nuværende behov for løft og vendinger i badesituationen. Gulvet i lokalet bliver ikke vådt, da vandet bliver inde i badekabinen og ledes ud af et afløb, hvilket minimerer risikoen for glide og faldulykker. Der er kun behov for én eller ingen personlig hjælper under en væsentlig del af badesituationen, da badekabinen varetager håndtering af brugeren under badet. Endvidere vil brugeren ikke opleve sig eksponeret, da badet foregår inde i en kabine, der lukkes omkring brugeren. Hvordan gennemføres løsningen? Badekabinen blev afprøvet i perioden september 2011 til december Der var 10 ældre borgere, der fik hjælp til bad på daghjem og 8 multihandicappede borgere, der var med til at teste badekabinen. Beskrivelser og observationer af badesituationen før badekabinen, samt interviews med personale, er blevet brugt til at udfærdige nye arbejdsgange for, hvordan badet i badekabinen skulle foregå. Dette har også ligget til grund for det træningsforløb, som personalet har været igennem, inden kabinen blev taget i brug. De bekymringer, der kom frem i fokusgruppeinterviewet, er der blevet arbejdet med på forskellige temadage. Dette har gjort, at personalet har følt sig tilstrækkeligt klædt på til at bruge den ny teknologi samt til at motivere og guide borgerne og hinanden. 8

13 Det er vigtigt, at der bruges tid på god projektplanlægning i starten af projektet. Dette blev gjort i nærværende projekt og gjorde, at der igennem hele projektet var styr på retningen. Det bevirkede også, at der kunne holdes fokus i de perioder hvor projektet lå stille på grund af forsinkelser ved hjemtagning eller ved produktjustering. Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i projektgruppen for at skabe et medejerskab til projektet og en motivation til det daglige projektarbejde. Ved velfærdsteknologiprojekter er det især vigtigt, at medarbejderne er positivt indstillet overfor teknologi, da der skal lægges mange ressourcer i at motivere borgerne til at tage teknologien til sig. En af de bedste måder at give personalet undervisning i ny teknologi på er ved sidemandsoplæring. I projektet stod to højt motiveret personaler for oplæring af resten af personalet. Dette har bevirket at personalet hurtigt tog teknologien til sig, og at de efterfølgende var trygge ved brugen af den. Hvad betyder løsningen for borgerne? Den primære forskel i forhold til tidligere ses primært i, at antallet af vendinger ved badning er reduceret. Personalet oplever også mindre belastninger i selve badesituationen, og at badeopgaverne er blevet nemmere ved bad i badekabinen. Der er stadig våde og glatte gulve, dog ikke i lige så stor grad som før. Der er ingen ændring i luftfugtigheden og varmen i rummet. Badekabinen funger desuden godt som et wellness tilbud, og personalet oplever, at borgerne får en dejlig og beroligende badeoplevelse. Ydermere oplever personalet en stor tryghed hos borgerne. Borgerne oplever langt større integritet og privathed ved anvendelse af badekabinen. Dette giver en stor tilfredshed og en langt større trivsel hos borgerne. Det opleves at borgere, der tidligere var urolige i badesituationer, nu er rolige og nyder den sanselige oplevelse med badekabinen. Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Der er i projektet lavet tidsmålinger, som er sammenholdt med investeringen. Målingen af tidsforbruget viser, at der før projektets start gennemsnitligt blev brugt 36 minutter på bad på enten bruseleje eller bækkenstol. Tidsforbruget svinger fra 25 minutter til 55 minutter. Målingen af tidsforbruget i badekabinen viser, at der gennemsnitligt blev brugt 29 minutter på bad. Tidsforbruget svinger fra 21 minutter til 34 minutter. I begge tilfælde er tidsforbruget for hele badesituationen og indbefatter således både forberedelse, af og på klædning og rengøring efter badet/badekabinen. 9

14 Den tid, der anvendes til rengøring af almindeligt badeleje, svarer til den tid, der anvendes på rengøring efter brug af badekabine. Badekabinens indkøbspris er kr., og derudover har der været brugt kr. til justeringer. Omkostningerne til driften af badekabinen såsom vand, el, sæbe, rengøringsmiddel med videre er de samme som omkostningerne ved almindeligt bad på bruseleje eller bækkenstol. Som det ses af ovenstående tal, vil den økonomiske gevinst ved anvendelse af badekabinen i den ovenstående kontekst være meget lille. Antager vi, at badekabinen kan anvendes til 3 bad dagligt, vil der være en tidsmæssig besparelse på ca. 20 minutter per dag. Da kabinen anvendes 5 dage om ugen vil der være en besparelse på 1 time og 40 minutter per uge. Omregnes dette til timepriser for social og sundhedshjælpere til en timeløn på 165 kr., vil besparelsen være på 231 kr. per uge. Regnes dertil afskrivninger, kabinens levetid med mere, er den klare konklusion på det økonomiske besparelsespotentiale, at besparelsen ikke står mål med investeringen. På trods af, at såvel borgere som medarbejder har oplevet en kvalitativ forbedring i forbindelse med badesituationer, og generelt er glade for badekabinen, skal badekabinen være billigere, og fra start tilpasset de forhold den skal benyttes under, før den automatiske badekabine er en holdbar løsning. Kontaktperson for yderligere information Lene Offersen Områdeleder 10

15 4. Spiserobot til borgere med fysiske handicap Horsens Kommune har afprøvet spiserobotter til et antal botilbudsbeboere. Afprøvningen viste, at beboerne føler en større grad af værdighed og selvværd i hverdagen ved at bruge spiserobotten. Samtidig bruger personalet mindre tid til at hjælpe i forbindelse med spisningen. Hvad går den nye løsning ud på? Horsens kommune har deltaget i et projekt omkring spisemaskiner. Projektet foregik i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet, Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut. Projektet var en afprøvning, som omfatter 25 fysiske handicappede borgere fordelt på 8 botilbud i Horsens, Lolland, Aalborg, Ballerup og Værløse kommune. I forbindelse med dette projekt, var det kun brugere, der selv ønskede at anvende spiserobot, som indgik i projektet. Projektet kørte i perioden 3. januar 2011 til 31. april Formålet med projektet har været at gøre borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for hjælp til spisning, helt eller delvist selvhjulpne ved brugen af spiserobot. Dermed kan der opnås en reduktion af behovet for personlig hjælp og støtte i forbindelse med spisning. Hvordan gennemføres løsningen? Det er vigtigt, at der bliver sat nogle kriterier op for, hvilke brugere der kan og må benytte en spiserobot. Her har vi blandt andet lagt vægt på, at brugeren af spiserobotten skal have en vis grad af hovedkontrol og ikke må lide af fejlsynkning. Ligeledes er det også vigtigt, at brugerens siddestilling skal være tilpasset optimalt. Det er desuden nødvendig at være opmærksom på epilepsi og hvilke former for kramper brugeren får. Endeligt er det vigtigt, at brugeren er motiveret og ønsker at benytte en spiserobot. Der skal være fokus på, hvordan man i medarbejdergruppen vil implementere spiserobotten. Derudover er det vigtigt at have mulighed for at afsætte den nødvendige tid til at lære at bruge spiserobotten både hos brugeren og medarbejderen. Medarbejderne skal påtage sig en positiv og motiverende holdning overfor brugerne, og hjælpe og støtte dem til, at anvende spiserobotterne. Sidstnævnte pointe er i særlig grad relevant, da det er en ny måde at spise på for brugerne, og det derfor er ekstra vigtigt at være opmærksom på, at brugerne bliver fortrolige med denne nye måde at spise på. Medarbejderne skal have den nødvendige tid til at indarbejde nye arbejdsrutiner omkring spisningen og få tid til dialog om gode og dårlige erfaringer med spiserobotterne. 11

16 Man kan med fordel uddanne mindst en superbruger blandt medarbejderne, som får en indgående viden om indstilling, tilpasning og brug af spiserobotterne, som de øvrige medarbejdere kan trække på. Der findes tre forskellige typer af spiserobotter, der henholdsvis er manuelle, joystickstyrede og kontaktstyrede. Der er således mulighed for at udvælge den type, der er bedst egnet til brugerens individuelle behov. I forbindelse med udvælgelse af hvilken type spiserobot brugeren har behov for, kan det anbefales, at man benytter sig af en ergoterapeut, således at ovenstående kriterier bliver vurderet af en ekspert. Hvad betyder løsningen for borgerne? Brugerne har via spiserobotten fået en større selvstændighed, selvtillid, frihed, sundhed og bedre livskvalitet. Spiserobotten har endvidere medvirket til at skabe et anderledes ligeværdigt forhold mellem medarbejdere og brugerne. Glæden ved at kunne spise selv betyder, at beboerne føler en større grad af værdighed og selvværd i hverdagen og de nyder at kunne spise i eget tempo, at spise det mad der falder dem for øjet og i den rækkefølge de lyster. Brugerne sætter pris på ikke at blive hurtigt madet og ikke at skulle vente på personalet for at få den næste bid ført til munden. Den øgede følelse af selvbestemmelse, uafhængighed og mestring understøtter drømmen, som nogle af beboerne har, om at komme til at leve et mere selvstændigt liv. Da spiserobotten er transportabel, giver det mere frihed for brugeren til at tage den med ud og spise, enten på offentlig steder eller hos familien. Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? At spise et måltid med spiserobotten kræver mindre hjælp og assistance sammenlignet med at made, men spisemaskinen giver anledning til en anderledes arbejdsgang. Eksempelvis er forberedelsesfasen til selve måltidet ændret, fordi robotten skal klargøres, og nogle af beboerne skal (re)positioneres i kørestolen, for at kunne bruge spiserobotten. Spisefasen er ligeledes ændret, da brugeren ikke længere skal mades, men i langt højere grad klare sig selv. Det antagede forbrug uden spiserobot er minutters hjælp pr. bruger pr. måltid og indbefatter klargøring, hjælp under måltid, oprydning og rengøring. Dette svarer hver dag til 1,25 timer, og udgør således 456 timer til hver bruger hvert år. 12

17 Hvis der ses på den potentielle besparelse af ressourceforbruget, ved indførelse af spiserobotter, kunne resultatet ligne nedenstående: Spiserobotten skal anvendes ved mindst 2 måltider pr. dag. Højest 5 min. Hjælp/måltid/bruger (klargøring, kortvarig hjælp under måltidet, oprydning, rengøring) 40 min. tidsbesparelse/bruger/dag. Disse tal kunne eskaleres op til at regne ud, hvor mange ressourcer, der hvert år kunne spares, hvis vi vælger at give spiserobotter til alle beboere, men da vi i dag ikke har botilbud, hvor alle beboere er egnet til, og har gavn af, en spiserobot, ville det ikke være muligt at spare medarbejdere på de forskellige botilbud. Da personalet bruger mindre tid til at hjælpe i forbindelse med spisningen, frigør brugen af spiserobotter dog tid til, at personalet kan udføre andre aktiviteter og gøremål. En spiserobot koster mellem og kr. Kontaktperson for yderligere information Camilla Gertz Afd. Leder 13

18 5. Projekt Virtuel Bostøtte I Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov Kommune har man gennem Projekt Virtuel Bostøtte opnået de første gode erfaringer ift. at tilbyde internet og mobilbaseret bostøtte som supplement til den almindelige bostøtte. Dermed får man mulighed for at tilbyde en mere differentieret støtte tilpasset den enkelte borgers behov. Hvad går den nye løsning ud på? Omkring borgere i de fem kommuner har psykiske eller sociale problemer i et sådant omfang, at de er visiteret til socialpædagogisk bostøtte efter Servicelovens 85 eller de bor i et botilbud efter Servicelovens 107 og 108. Hjælpen gives for langt de flestes vedkommende ved, at en medarbejder med socialfaglig baggrund besøger brugeren i dennes hjem, og hjælper brugeren i forhold til at kunne håndtere almindelige daglige gøremål såsom rengøring, betaling af regninger, indkøb samt personlig social mestring mm. Som følge af nye teknologiske muligheder er det, via internettet, blevet muligt at skabe en visuel kontakt og give støtte til brugere uden at sidde i samme rum. Et skifte fra primært at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet, kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, dels en udvikling af de metoder, der arbejdes ud fra i Socialpsykiatrien i dag. På denne baggrund har kommunerne Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov, med midler fra Trygfonden, iværksat et projekt med fokus på følgende hovedområder: At afprøve nye teknologiske løsninger i kontakten til en sårbar borgergruppe (webopkobling/web cam og anvendelse af støttende Apps til mobiltelefoner og tablets). Støtte via ny teknologi skal både tilbydes brugere, som bor i eget hjem og brugere i boformer, som har behov for kontakt og støtte om natten. At udvikle og formidle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikationsværktøjer Derudover ønsker man i projektet at udvikle og afprøve peer support via kontakt over nettet. Peersupport handler om, at tidligere brugere støtter nuværende brugere og man vil afprøve om denne form for hjælp også kan lade sig gøre ved at uddanne et korps af frivillige, som skal give støtte via webcam. 14

19 Hvordan gennemføres løsningen? Projektet har en pilotfase i perioden april 2013 november 2013 med afprøvning for ca. 35 brugere. Fra december 2013 til december 2014 forventes det, at ca. 200 brugere inddrages i afprøvningen i selve hovedprojektet. Projektet er et udviklingsprojekt, hvor brugen af ny teknologi tilbydes de brugere, der har lyst og mod på, at tage de nye teknologier i anvendelse i en støttesammenhæng. De involverede medarbejdere udvælges på baggrund af brugernes tilsagn om at deltage i projektet. Som en del af projektet vil brugere, ledere, medarbejdere og frivillige blive involveret i uddannelse, træning og erfaringsudveksling i forhold til: Anvendelse af teknologiske redskaber Udviklingen af pædagogiske metoder Nødvendige rammer for at kunne arbejde pædagogisk via ny teknologi Projektet ledes af en styregruppe bestående af ledere og brugerrepræsentanter fra de fem kommuner. Styregruppen har ansvaret for projektets gennemførelse; herunder at sikre lokal ledelsesmæssig opbakning til projektet og bane vejen for en lokal gennemførelse. Der er udpeget en central projektleder til at stå for ledelse af projektet. Projektlederen er ansat i Aarhus Kommune og understøttes af lokale tovholdere i de fem kommuner. Hvad betyder løsningen for borgerne? Det er en klar forudsætning i projektet, at bostøtte over nettet skal være et supplement til den almindelige bostøtte. Det forventes, at inddragelse af webteknologi og apps i det pædagogiske arbejde vil give muligheden for en mere differentieret støttet tilpasset den enkelte brugers behov, og at man kan nå brugergrupper, som i dag er svære at nå via almindelig bostøtte. Mere konkret er succeskriterierne for projektet: At hovedparten af de involverede borgere er lige så tilfredse med den virtuelle bostøtte som med den ordinære bostøtte At borgerne oplever samme eller forbedret livskvalitet før og efter At borgerne oplever et lavere niveau af angst og depression efter indførelsen af den virtuelle bostøtte At hovedparten af de borgere, der har benyttet peer support, oplever denne som en brugbar støtte 15

20 Projektet evalueres via en undersøgelse af de involverede borgere og medarbejderes oplevelser af at modtage og give støtte over nettet og via Apps. Evalueringen forventes at være færdig i slutningen af Projektet munder desuden ud i et metodehæfte. De foreløbige erfaringer fra pilotfasen tyder på: Der er udfordringer i at få de tekniske systemer til at fungere stabilt Når teknikken fungerer, er der flere af borgerne og medarbejderne, som har positive oplevelser ved at få støtte via samtaler på nettet. Blandt andet færre aflysninger af bostøttebesøg, mulighed for at få bostøtte når brugeren er på ferie, samtalerne over nettet bliver kortere og mere fokuserede i forhold til samtaler ved besøg i hjemmet og nogle oplever, at støtten bliver mere fleksible og bedre tilpasset den enkelte brugers behov. Samtidigt er der borgere og medarbejdere, der siger, at kontakten over nettet er en uvant kommunikationsform, som kan være svær at vende sig til og som derfor ikke bør stå alene. Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Det forventes, at webbaseret bostøtte kan give ressourcemæssige gevinster blandt andet i form af sparede ressourcer på medarbejdernes transporttid, specielt i landkommunerne, og færre aflyste besøg hos borgerne. Med den virtuelle bostøtte forventes, at flere kan modtage en indsats for de samme midler, og at de med størst behov kan modtage en mere intensiv indsats. Trygfonden har bevilliget kr. 1,9 mio. til projektet, som bl.a. dækker projektledelse, støtte til læringsaktiviteter til borgerne, de frivillige og medarbejderne og delvis også teknisk udstyr. De involverede kommuner medfinansierer bl.a. ved medarbejdertimer i projektet og teknisk udstyr. Kontaktperson for yderligere information Bo Egil Hansen Udviklingskonsulent, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune 16

21 6. SMS Frivillighed I Horsens Kommune er man, i forbindelse med øget fokus på inddragelse af frivillige til løsninger af opgaver på velfærdsområdet, i gang med at teste en fleksibel SMS løsning i et forsøg på at indfange nye målgrupper til frivilligt arbejde i kommunen. Erfaringerne er indtil videre sparsomme, men gode. Hvad går den nye løsning ud på? Der er i de senere år kommet ekstra fokus på inddragelse af frivillige i løsningen af opgaver på velfærdsområderne. Herunder inddragelse af frivillige på kommunale institutioner på f.eks. ældreområdet, børn og ungeområdet, handicap, psykiatri og socialt udsatte området. Projekt SMS Frivillighed har til formål at understøtte og lette den tværgående indsats mht. at inddrage endnu flere frivillige på kommunale institutioner. Igennem anvendelse af ny teknologi er målet at udbrede frivilligt arbejde til grupper af borgere, som sædvanligvis ikke præger gruppen af frivillige på det sociale område. Dvs. nye typer frivillige, som kan være med til at udvikle området med ny energi og nye ideer. Dette kan f.eks. være yngre mennesker, studerende, nytilflyttere, mennesker på arbejdsmarkedet m.v. Projektet skal endvidere medvirke til at udvikle frivilligt arbejde ved at give større mulighed for fleksibel ad hoc frivillighed. SMS Frivillige modtager derfor tilbud om enkeltopgaver per sms og indgår således som ad hoc frivillige og som udgangspunkt ikke faste frivillige. SMS Frivillighed tilbyder frivillige mulighed for at være frivillige på en fleksibel måde, når det passer den frivillige, og tilbyder samtidig et valg mellem forskellige frivilligopgaver. Hvordan gennemføres løsningen? SMS Frivillighed er, som IT løsning, udviklet i samarbejde mellem Horsens Sund By og firmaet TimeAdvice. Borgere tilmelder sig som SMS frivillige på Horsens Sund Bys hjemmeside på hvor de oplyser hvilke målgrupper de ønsker at arbejde med, og hvilke typer af opgaver de ønsker at tage (f.eks. besøgsven, indløbsledsager, værestedsfrivillig, IT frivillig, turledsager m.v.). Derudover har de mulighed for at definere, hvilke dage de har mulighed for at yde en frivillig indsats såvel som tidspunkt på dagen (f.eks. dagtimer, aftener osv.). De SMS frivillige kan derudover vælge at oplyse lidt om dem selv, deres interesser, alder, særlige kompetencer m.v., således at den mest motiverede SMS frivillige kan matches med en konkret opgave. SMS frivillige har adgang til egen profilside, hvor de løbende kan opdatere disse oplysninger. 17

22 Kommunale institutioner og frivillige foreninger opretter sig som bestillere af frivillige. Når dette er gjort oprettes bestillinger af SMS frivillige til konkrete enkeltopgaver på bestemte tidspunkter (f.eks. indkøbsledsager for Oda på 85 år, torsdag den 8.8. mellem kl. 16 og 17). Bestillingen matches derefter i IT systemet med de SMS frivillige, der har oplyst at de ønsker at arbejde med den pågældende målgruppe, er interesseret i den bestemte type opgave og er til rådighed tidsmæssigt. Administrator udsender derefter en forespørgsel til en eller flere sms frivillige, afhængigt af behov, disse personer svarer JA eller NEJ til opgaven via sms. Hvis de svarer JA bliver de booket og derefter ringet op af den pågældende institutions kontaktperson/frivilligkoordinator for videre praktisk aftale (herunder evt. indhentning af nødvendige attester). Hvis en SMS frivillig svarer NEJ udsendes en ny forespørgsel til en anden SMS frivillig. SMS Frivillighed blev lanceret i oktober Der er, pr. august 2013, 80 borgere, der er tilmeldte som sms frivillige. Gennemsnitsalderen er 29 år, ret ligeligt fordelt på mænd og kvinder. De fleste er aktive mennesker på arbejdsmarkedet eller under uddannelse og en del har børn. Dvs. ressourcestærke mennesker, som gerne vil gøre en forskel på en fleksibel måde, og hvor SMS er en naturlig kommunikationsform. Der er kun enkelte ældre SMS frivillige, formodentlig fordi SMS ikke er en så naturlig kommunikationsform. Der er pt. oprettet 24 foreninger/kommunale institutioner som bestillere, overvejende på det sociale område. Af disse har 14 brugt portalen til at udsende forespørgsler til de SMS frivillige. Det har i langt de fleste tilfælde været muligt at finde en eller flere frivillige til opgaverne. De fleste tilbagemeldinger fra foreningerne har været, at erfaringen og oplevelsen med de SMS frivillige har været god. Opgaverne har været meget forskellige: Indkøbsledsager til ældre, besøgsven på plejecenter, IT frivillig på datastue, hjælpere på værested for socialt udsatte, klub for sårbare unge, arbejdslørdag for spejdere, events, Idræt for Sjov for børn, indsamlinger og informationsmøde om frivillighed for handicappede. Hvad betyder løsningen for borgerne? Erfaringerne fra projektet er, at SMS Frivillighed taler til målgruppen: Yngre aktive mennesker og mennesker på arbejdsmarkedet eller under uddannelse vil gerne være frivillige på denne fleksible måde, hvor den frivillige kun forpligter sig til én opgave ad gangen. Samtidig kan det lykkes for foreninger/kommunale institutioner at rekruttere SMSfrivillige til opgaver, hvor de kan give et friskt pust af nye ideer og energi. SMS Frivillighed kan blive en fødekilde til nye, faste frivillige, hvilket også er sket. 18

23 SMS Frivillighed har også til formål at lette kommunale institutioners og foreningers arbejde med at rekruttere frivillige og koordinere disse i forhold til opgaverne. Projektet har indtil videre kun delvist nået målene. Antallet af forespørgsler udsendt til de frivillige har været forholdsvis begrænset. Et projekt som SMS Frivillighed skal have tid til at blive kendt blandt foreninger og institutioner, og disse skal have tid til at gøre sig erfaringer. Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Ifølge Horsens Kommunes Frivillighedspolitik skal alle kommunale institutioner være åbne for inddragelse af frivillige. Dvs. at alle kommunale institutioner skal overveje, hvilke typer opgaver det kan være perspektivrigt at inddrage frivillige i. I forlængelse heraf skal alle institutioner gøre en indsats for at rekruttere og koordinere frivillige. Denne indsats bliver hjulpet godt på vej via Sund By og SMS Frivillighed. Sund By, dvs. Sund By Butikken og Sund Bys hjemmeside, er en væsentlig indgang for borgerne i Horsens Kommune til frivilligt arbejde på det sociale område, også i forhold til faste frivillige. Det konkrete IT system og anvendelse af SMS kan også lette den praktiske, daglige koordinering af frivillige på de enkelte institutioner. Vi har dog endnu ikke i større omfang høstet frugterne på dette område, da antallet af institutioner i projektet indtil videre har været begrænset. IT systemet er som nævnt udviklet af et privat IT firma, og Horsens Kommune betaler licens per antal SMS frivillige oprettet i systemet. Det koster minimum kr. årligt. Kontaktperson for yderligere information Jesper Nielsen, Horsens Sund By Borgerkonsulent 19

24 7. Idéhåndteringssystemet Loop I Horsens Kommune har man indenfor driftsområdet Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte sat særligt fokus på at fremme innovationskulturen. I den forbindelse har man gennemført et pilotprojekt med det webbaserede idéhåndteringssystem Loop, hvor alle medarbejdere indenfor dette område har fået mulighed for at dele og drøfte egne, såvel som kollegers, idéer til forbedringer. Hvad går den nye løsning ud på? Som et led i Horsens Kommunes Innovations og Udviklingsstrategi har driftsområdet Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte (HPS) proaktivt arbejdet for at fremme en innovationskultur, hvor medarbejdernes kreativitet frisættes. Helt konkret er fremme af innovationskulturen udmøntet i et pilotprojekt, hvor medarbejdernes idéer til forbedringer systematisk er håndteret i Loop. Loop er et webbaseret idehåndteringssystem, som tager udgangspunkt i anerkendt teori indenfor Front End of Innovation, Co Creation samt Design Thinking. Alle HPS cirka 500 medarbejdere har adgang til Loop, og alle har mulighed for at indberette og kommentere på idéer til forbedringer i HPS. Idéen kan også forelægges eksperter, og vil i sidste ende havne på ledelsesplan. Loop sikrer, at alle idéer registreres, vurderes og eventuelt sættes i gang. Kultur ændres ikke over en nat, og i en stor organisation kan det være utrolig svært at nå ud til alle basismedarbejdere især når det drejer sig om det døgndækkede område. Formålet med at indføre Loop er helt overordnet at understøtte en innovationskultur i kommunen med fokus på løbende forbedringer og med et ønske om at skabe en endnu stærkere organisationskultur med en god balance mellem kvalitet, effektivitet og trivsel. Samtidig er det forventningen, at medarbejdere og ledere oplever, at de er fælles om at skabe forbedringen på områder som service, kvalitet, økonomi og arbejdsmiljø. Loop er redskabet, der skal involvere organisationens medarbejdere i de resultater, der er nødvendige for at kunne effektivisere og innovere velfærden. Således er anvendelsen af Loop med til at fremme en innovationskultur, idet alle medarbejdere får fokus på løbende forbedringer og kan melde dem videre via dette system. Med anvendelse af Loop fremmes en innovationskultur. Hvordan gennemføres løsningen? Pilotprojektet er blevet gennemført ved at give alle HPS cirka 500 medarbejdere adgang til IT systemet Loop, og således også give dem muligheden for at indberette idéer og 20

25 kommenterer på kollegers idéer. Idéen kan også forelægges eksperter, og når idéen er tilstrækkelig belyst bliver idéen sendt til den leder, der har den nødvendige beslutningskompetence. I processen informeres idégiveren løbende om idéens vej igennem faserne. Pilotprojektet er blevet evalueret og viser så gode resultater, at det nu er besluttet, at Loop stilles til rådighed for alle afdelinger i Horsens Kommune. Konklusionerne fra pilotprojektet er: Det er lykkedes at indsamle og organisere idéer effektivt og systematisk 246 ud af 500 mulige brugere i HPS har aktiveret deres Loop profil Der er indsendt 71 idéer og oprettet 137 kommentarer til disse 28 idéer er ledelsesmæssigt vurderes som succes det vil sige sat i gang eller løst Der er udarbejdet business cases på flere af idéerne og flere business cases er på vej. Fx forflytningsundervisning, virtuel kommunikation, apps til indberetning af befordring, idriftsættelse af spiserobot, dosispakket medicin, mere smart arbejdstidsplanlægning osv. osv. Statistikken og vurderingen af tidsforbrug i pilotperioden sandsynliggør, at systemet er omkostningseffektivt og hurtigt i forhold til traditionel idéudvikling. Erfaringer med Loop viser, at 500 årlige Loop brugere, rent tidsmæssigt, svarer til 62 ansattes deltagelse i én workshop af 8 timers varighed Hvad betyder løsningen for borgerne? For borgerne vil løsningen indirekte betyde kvalitative fordele i form af, at borgerne vil opleve en forbedret indsats. Helt konkret vil borgerne mærke forskellen efterhånden som alle de gode idéer omsættes til praksis. Fx har én af medarbejdernes idéer været stemmehøringsgrupper for sindslidende. I socialpsykiatrien har man i en årrække arbejdet med stemmehøringsgrupper for de borgere, der hører stemmer, som et supplement til den medicinske behandling. Ved at arbejde med stemmerne kan medicinforbruget ofte nedsættes, og de fleste oplever en forbedret livskvalitet. Nogle bliver endvidere i stand til at mestre hverdagen med mindre indgribende tilbud over tid. Afledt af idéen er der nedsat en procesgruppe, der skal arbejde med at etablere tilbuddet indenfor de eksisterende rammer i HPS. Sidste nye skridt i anvendelsen af Loop er et initiativ vedr. inddragelse af brugere og borgere. Initiativet er iværksat ud fra en formodning om, at også brugere og pårørende 21

26 har idéer, der kan medvirke til at innovere velfærden. Metodens udfoldelse er endnu på udviklingsstadiet, men forventes udrullet, når de sidste tekniske og sikkerhedsmæssige udfordringer er klaret. Hvad betyder løsningen for ressourceforbruget? Investeringsomkostningerne har været af beskeden størrelse: Indkøb af IT systemet og licenser. Der har derudover været et ressourceforbrug i form af medarbejderressourcer i forbindelse med pilotprojektet. Loop er et ekstremt brugervenligt system, og der har været brugt forsvindende få ressourcer i forbindelse med introduktion og oplæring. Introduktionen har bestået i, at én af projektdeltagerne har deltaget på et MEDudvalgsmøde med henblik på introduktion. I den daglige drift bruger den enkelte medarbejder tid på at indgive og følge idéer i Loop. Denne tid ses ikke som et ekstra ressourceforbrug, idet dette er synonymt med det, der sædvanligvis sker på personalemøder. På personalemøder er der imidlertid ikke den samme sikkerhed for, at en idé bæres videre og udmøntes. Som tidligere nævnt er Loop evalueret, og én af evalueringens konklusioner er, at statistikken og vurderingen af tidsforbrug i pilotperioden sandsynliggør, at systemet er omkostningseffektivt og hurtigt i forhold til traditionel idéudvikling jf. ovenstående. Herudover viser business cases, at de indkomne idéer helt konkret kan udmøntes i såvel optimeringer, øget kvalitet og øget medarbejdertilfredshed. Kontaktperson for yderligere information Cate H. Kristiansen Driftschef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 22

27 8. Virtuel Kommunikationsløsning ved Horsens Kommunes Specialvejledning Horsens Kommune implementerer en virtuel kommunikationsløsning ved sin Specialvejledning. På baggrund af et succesfuldt forsøgsprojekt forventer kommunen, at løsningen både vil bidrage med et nyttigt supplement til hjemmebesøg hos borgerne og samtidig effektivisere driften. Hvad går den nye løsning ud på? Horsens Kommune har fokus på nye teknologiske løsninger, for at imødekomme den politiske vision om, at alle borgere skal have muligheden for et aktivt liv, så nært det normale som muligt. Desuden arbejdes der kontinuerligt på at identificere og implementere teknologiske løsninger, der reducerer de nuværende driftsomkostninger for de leverede ydelser. Der blev i denne forbindelse, i 2011, gennemført et forsøgsprojekt (kaldet CareTv) med tilhørende evaluering, med henblik på at teste og vurdere mulighederne for introduktion af en fjernkommunikationsteknologi ved Horsens Kommunes Specialvejledning (herefter SPV). Projektet tog udgangspunkt i en tv baseret videokommunikationsløsning. Forsøgsprojektet viste både en række fordele og udfordringer ved at bruge fjernkommunikation i den givne sammenhæng: Fordele Et godt supplement til hjemmebesøg Øger service og fleksibilitet Forøget effektivitet og intensitet i vejledningen Udfordringer Mange tekniske udfordringer Begrænsninger mht. praktisk hjælp Manglende nuancer uden fysisk kontakt Reduceret kørselsrelateret omkostning Øget sandsynlighed for at møde borgeren Den samlede konklusion på forsøget var, at den virtuelle vejledning ikke fuldstændigt kan erstatte det fysiske besøg, men at fordelene sammenlagt betydeligt oversteg udfordringerne. Derfor er der nu igangsat et egentlig implementerings og forankringsprojekt af en varig fjernkommunikations løsning ved Specialvejledningen. Projektet har til formål at udvælge, implementere og forankre en økonomisk bæredygtig løsning til afvikling af virtuel vejledning ved SPV. Det er målsætningen, at der implemen 23

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap

Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap Resume ABT-projekt Spiserobot til borgere med fysisk handicap Kort om indhold: I perioden januar 2011 til maj 2012 har Socialstyrelsen gennemført afprøvning af spisemaskine til personer med fysisk funktionstab,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2016 DRAGØR KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2016 Lokal Statusrapport Side 2 Udbredelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Kontraktbilag N på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Forflytning

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION 4 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 Gevinsttræ. Fra business case til

Læs mere

Neater Eater. Neater Eater Electric. Personale

Neater Eater. Neater Eater Electric. Personale Neater Eater Neater Eater Electric Personale Jadea v. Janne Mottlau mobil +45 2323 0055 e-mail post@jadea.dk www.jadea.dk Frederiksborgvej 5, baghuset, 3450 Allerød CVR. 2507 2391 Neater Eater Manuel og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Neater Eater. Neater Eater Electric. Sagsbehandler

Neater Eater. Neater Eater Electric. Sagsbehandler Neater Eater Neater Eater Electric Sagsbehandler Neater Eater Manuel og Neater Eater Electric er udviklet i England i henholdsvis 1986 og 1999. Jadea har forhandlet dem i Danmark siden 2004. Neater Eater

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Innovation på handicapområdet

Innovation på handicapområdet Innovation på handicapområdet Innovation på handicapområdet Et inspirationskatalog Redaktion: Praktikant Søren Lund Jensen soeren.jensen1@stab.rm.dk Konsulent Bent Berthold Schultz bent.schultz@ps.rm.dk

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Stevns Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Stevns Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Velfærdsteknologi er positivt

Velfærdsteknologi er positivt Paneldebat: Velfærdsteknologi hvordan kommer vi med på vognen? Velfærdsteknologi er positivt Vi har brug for at tænke anderledes Voksende ældregeneration & færre hænder Etik er vigtigt Overordnet formål,

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre?

Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? Kommunikation og kompetenceudvikling hvad har det med velfærdsteknologi og arbejdsmiljø at gøre? 28. nov. 2013. Oplæg Carenet ved Chris Nørregaard, udviklingskonsulent Konteksten og Giraffen Med udgangspunkt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring!

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Projektets vigtigste milepæl

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Det ser anderledes ud Tør jeg prøve?? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Hmmm Hvordan mon? Kan jeg - - hele turen? FARVEL - og tak Agenda Rehabilitering hvad, hvor, hvem Hjemmel Ydelser Velfærdsteknologi

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere