ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Detaljeret budget Dokumentation for samarbejdspartnere Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Strategisk energiplanlægning i et regionalt perspektiv (SEP RSj) Projektperiode (start- og slutdato): 1. december april 2014 Projektets samlede budget: kr. Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 2.ooo.ooo kr. / 55 % 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland Adresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde Tlf.: e-post: Kontaktperson: Ghita Wolf Andreasen e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Ghita Wolf Andreasen Nem-kontonummer: Evt. revisor: BDO Revision, Ringstedvej 18 st. th., 4000 Roskilde Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) 3. Projektets formål Formålet er at skabe opbakning til og at koordinere strategisk energiplanlægning på tværs af kommunerne i Region Sjælland for at sikre størst mulige økonomiske og miljømæssige effekter af den grønne omstilling i Region Sjælland. For at nå de ambitiøse målsætninger i det danske energiforlig 2012 er der brug for en helt ny praksis indenfor energiplanlægning en langsigtet og helhedsorienteret indsats på tværs af

2 sektorer, kommunegrænser, forsyningsselskaber, virksomheder og videninstitutioner. Der er brug for strategisk energiplanlægning på regionalt niveau, som sammentænker forsynings- og forbrugssiden på en sådan måde, at der sikres den mest optimale udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Formålet med strategisk energiplanlægning er derfor blandt andet at skabe en samlet kortlægning og analyse af regionens ressourcer og muligheder (heriblandt muligheder for at skabe intelligente og sammenhængende systemløsninger). Udover de ovennævnte fordele, er denne unikke viden som de færreste regioner i dag har adgang til en forudsætning for, - at de eksisterende regionale virksomheder vil investere udviklingsmidler i nye løsninger og dermed øge deres egne chancer for at få del i de kommende (milliard-)investeringer i nye anlæg, - at regionen kan tiltrække nye virksomheder, hvor netop kortlægningen er en vigtig dokumentation af, at Region Sjælland har den førerposition på klima- og energiområdet, som blandt andet fremhæves i visionen for den regionale klimastrategi. De lovmæssige krav til den grønne omstilling kan med andre ord agere løftestang for grøn vækst for regionens virksomheder. De fleste kommuner i Region Sjælland har udarbejdet klima- og/eller energiplaner, men der er ikke udarbejdet sammenhængende planlægning på tværs af kommunegrænser. Ved at igangsætte og koordinere strategisk energiplanlægning på regionalt niveau skabes gode muligheder for markante synergieffekter og stordriftsfordele, og dermed mere effektiv opfyldelse af de nationale, regionale og kommunale målsætninger på energiområdet. I 2009 offentliggjorde KKR Sjælland og Region Sjælland Danmarks første regionale klimastrategi. Strategien har allerede sikret et omfattende samarbejde på tværs af kommunegrænser. Med det danske energiforlig 2012 sættes nu rammer og retningslinjer fra nationalt niveau omkring, hvorledes omstillingen af klima- og energiområdet skal gennemføres. Timingen for igangsættelse af strategisk energiplanlægning er derfor god ikke mindst set i lyset af, at klimastrategien i øjeblikket revideres med henblik på at forberede den kommende klimastrategi for Og særligt klimastrategiens indsatsfelt et bæredygtigt energisystem har en tæt sammenhæng til arbejdet med strategisk energiplanlægning. Energiklyngecenter Sjælland vil som koordinator af SEP RSj deltage aktivt i arbejdsgruppen for regionens kommende klimastrategi, for at sikre videndeling og størst mulig sammenhæng, så den nye klimastrategi kan blive mere handlingsorienteret og dermed udmøntes i konkrete projekter, indsatser og investeringer. 4. Projektets målgruppe Målgruppen for projektet er de nøgleaktører, som alle er afhængige af at kunne udvikle og implementere konkrete indsatser og projekter for at bidrage til opfyldelse af diverse klima- og energiforpligtelser samt regionens vækstpartnerskab med regeringen: - Energiselskaber/forsyningsselskaber/affaldsselskaber skal udskifte de fleste energianlæg i løbet af 5-15 år, og det er muligt at opnå store besparelser ved hjælp af en koordineret indsats. - Kommunerne er planmyndighed og har pligt til at understøtte opfyldelsen af de nationale og regionale klima- og energimålsætninger. - Erhvervslivet har brug for afprøvning af deres nye produkter og løsninger i konkrete

3 projekter hos forsyningsselskaber, kommuner m.fl. for at skabe nye forretningsmuligheder. - Videninstitutionerne (RUC, DTU, Grønt Center, AU Flakkebjerg m.fl.) har brug for et stort datagrundlag for at skabe verdensklasse forskning indenfor bl.a. strategiske energiplanlægning, sammenhængende energisystemer og optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer - Region Sjælland som energiforbruger og deltager i REEEZ projektet skal også bidrage til opfyldelse af de nationale og regionale klima- og energimålsætninger. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan Samarbejdet organiseres med udgangspunkt i følgende hovedopgaver: Organisering: - Samarbejdet bygger på halvårlige tværfaglige strategikonferencer for alle nøgleaktører og beslutningstagere i region, kommuner og forsyningsselskaber. Sådanne fora eksisterer ikke i dag. I dette forum vil de blive bedt om at forholde sig i fællesskab til konkrete muligheder og udfordringer og mulige løsninger. De emner, der fokuseres på, vil i forvejen blive udvalgt i samarbejde med konferencedeltagerne og samarbejdspartnere på baggrund af kortlægning og analyse. Formålet med konferencerne er både at sikre fælles videndeling om aktuelle forhold og at skabe en platform for fælles dialog omkring (og vedtagelse af) aktiviteter på tværs af kommunegrænser. - I mellem de halvårlige strategikonferencer vil der blive afholdt en række tværfaglige arbejdsgruppemøder om konkrete aktiviteter med inddragelse af relevante videninstitutioner. Videninstitutionerne skal bidrage med analyse af muligheder og begrænsninger samt anbefalinger til løsninger. Arbejdsgrupperne vil kun vedrøre personer, der involveres direkte i aktiviteten. Det er f.eks. sandsynligt at en række aktiviteter bedre kan gennemføres i et samarbejde mellem 3-4 nabokommuner end gennem et samarbejde mellem alle regionens 17 kommuner. Tilsvarende vil visse opgaver kunne løftes i samarbejde mellem affaldsselskaber og/eller en række forsyningsselskaber, uden at det er relevant at inddrage samtlige selskaber i hele regionen. - Energiklyngecentret deltager løbende i arbejdsgruppen for regionens kommende klimastrategi Videndeling: Udover tværfaglige strategikonferencer og arbejdsgrupper udgives der en publikation om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland og en international profilbrochure om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland. Sidstnævnte skal anvendes ved internationale partnersøgninger; branding af Region Sjælland som grøn region og tiltrækning af udenlandske virksomheder. Kortlægning og analyse: Kortlægning af regionens ressourcer og planer samt systemanalyser udføres i tæt samarbejde med DTU og RUC, hvilket skaber en unik viden i Regionen og hos universiteterne. DTU her konkret erfaring med forskning og udvikling indenfor sammenhængende energisystemer og RUC har arbejdet tæt sammen med kommunerne i Region Sjælland omkring klima- og energiplaner. Kombinationen af begge universiteters viden koblet med kommunerne og regionens behov og virksomhedernes løsninger skaber en unik platform for at skabe verdensklasse forskning og konkrete løsningsforslag til forsynings- og affaldsselskaberne, så klima- og energiforpligtelserne nås. Kortlægningen bliver tilgængeliggjort i et webbaseret Grønt Kort, som

4 finansieres udenfor dette projekt. Grøn vækst samarbejde: Der udarbejdes og revideres løbende en fundraising strategi for de konkrete projekter og indsatser som identificeres via strategikonferencerne. Ligeledes tilstræbes indsendelse af ansøgning til Energistyrelsen, Energifonden eller Intelligent Energy Europe 2013 for at geare indsatsen på strategisk energiplanlægning dog afhængig af programmernes endelig prioriteter og partnernes behov. Organisering 1. halvår halvår halvår 2014 Igangsættelse af tværfaglige Koordinering af tværfaglige Koordinering af tværfaglige arbejdsgrupper i tæt arbejdsgrupper arbejdsgrupper samarbejde med RUC og DTU med fokus på at skabe konkrete initiativer og resultater. Forberedelse og afvikling af kick-off strategikonference 1 for alle regionens beslutningstagere /nøgleaktører. Forberedelse og afvikling af strategikonference 2 for alle regionens beslutningstagere /nøgleaktører: formidling af resultater og indsamling af konkrete projektideer Forberedelse og afvikling af strategikonference 3 for alle regionens beslutningstagere /nøgleaktører Videndeling Kortlægning og mulighedsanalyse (Samarbejde primært med RUC og DTU) Deltagelse i samarbejde omkring grøn vækst Deltagelse i arbejdsgruppen for klimastrategi Publikation om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland Kortlægge og sammenfatte eksisterende viden herunder; kommunale og regionale planer; energiressourcer og behov; aktører; anlæg; allerede planlagte investeringer; sammenhænge og energisystemer Løbende udarbejdelse og revidering af fundraising strategi sammen med bl.a. Zealand Denmark og CAT Link Mulig ansøgning til Energistyrelsen, Energifonden eller IEE afhængig af prioriteter. Deltagelse i arbejdsgruppen for klimastrategi International profilbrochure udarbejdes sammen med Zealand Denmark, CCC og Invest in Denmark. Indsamling af manglende viden; analyse og beregninger af muligheder og begrænsninger; inspiration fra andre regioner; anbefalinger Koordinering af relevante aktørers etablering og udvikling af projektforslag til ekstern finansiering indenfor elementer af strategisk energiplanlægning (baseret på output fra strategikonference 1) Deltagelse i arbejdsgruppen for klimastrategi Præsentation af første sammenhængende ressourceoversigt via Grønt Kort (finansieres separat) Koordinering af relevante aktørers etablering og udvikling af projektforslag til ekstern finansiering indenfor elementer af strategisk energiplanlægning (baseret på output fra strategikonference 2) 6. Projektets forventede resultater og effekter Resultater; 1. Organisering: samarbejdsaftaler med DTU og RUC, 3 strategikonferencer inkl. kick-off; etablering og koordinering af tværfaglige arbejdsgrupper med fokus på at skabe konkrete resultater: deltagelse i arbejdsgruppe for klimastrategi 2. Videndeling: publikation og profilbrochure; hjemmeside 3. Kortlægning og analyse: Oversigt over regionens ressource og begrænsninger ift. strategisk energiplanlægning. Analyse af sammenhænge og energisystemløsninger. Anbefalinger af

5 løsninger. Implementering i webbaseret Grønt Kort (sidstnævnte finansieres separat). 4. Grøn vækst: fundingstrategi, minimum 2-3 udviklede partnerskaber til implementering af elementer i strategisk energiplanlægning. Effekter Synliggørelse af Region Sjælland som ambitiøs region indenfor grøn omstilling. En region som udarbejder en nødvendig regional kortlægning af ressourcer og muligheder, der gør Region Sjælland til et attraktivt test- og demonstrationsområde og skaber forudsætningerne for en effektiv opfyldelse af de nationale klima- og energiforpligtelser. - Mulig medfinansiering til strategisk energiplanlægning fra nationale puljer. Øger innovationssamarbejdet mellem kommuner, forsynings- og affaldsselskaber, erhvervsliv og videninstitutioner. Der er store udsving i graden af innovationssamarbejder blandt forsynings- og affaldsselskaber og andre aktører, hvilket projektet gerne vil ændre. Økonomiske og miljømæssige gevinster for erhvervsliv, kommuner og region og forsyningsselskaber ved implementering af ny produkter, teknologier eller processer. Eksempelvis produkter indenfor fjernvarme og kraftvarme systemløsninger, det intelligente elnet /smart grid, produktionsteknologi og VE-teknologier. - Mulig gearing med nationale eller europæiske midler af minimum 2-3 konkrete projektforslag Skabe verdensklasse forskning indenfor bl.a. strategiske energiplanlægning, sammenhængende energisystemer og optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer. 7. Projektets samarbejdsrelationer For at sikre et effektivt samarbejde etableres en arbejdsgruppe bestående af nøgleaktørerne og samarbejdet vil desuden underbygges af en række konkrete samarbejdsaftaler. Energiklyngecentret er projektleder og koordinator af samarbejdet og vil udarbejde samarbejdsaftaler med hhv. RUC, DTU (Risø) og CAT for at sikre effektiv videndeling og good practice samarbejde omkring bl.a. planlægning, systemudvikling og finansiering. For så vidt angår involvering af kommuner og forsyningsselskaber er 14 af regionens kommuner allerede medlemmer af Energiklyngecentret og har derved direkte indflydelse på Energiklyngecentrets arbejdsopgaver. Centrets bestyrelse har desuden besluttet, at der skal åbnes op for, at regionens forsyningsselskaber og affaldsselskaber samt de resterende kommuner kan optages som medlemmer. Dette vil sikre en hurtig og ensartet videndeling mellem eksperter, kommuner og forsyningsselskaber m.fl. Energiklyngecentret vil desuden inddrage andre relevante samarbejdspartnere efter behov. Her tænkes på - Invest in Denmark, Copenhagen Cleantech Cluster og Regionens Bruxelles-kontor omkring international branding; international projektsamarbejde og tiltrækning af internationale virksomheder. - Region Hovedstaden, Gate 21, Øresundsregionen samt andre danske og internationale regionale partnere for at sikre et sammenhængende energisystemer udover regionsgrænsen, og for at lære af andres erfaringer. Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden igangsætter deres eget projekt om en fælles vision og plan 2050 via strategisk

6 energiplanlægning. - Inddragelse af de rette eksperter alt afhængig af opgaven (energistyrelsen, energinet.dk, private rådgivere og lignende). 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Strategisk energiplanlægning er per definition langsigtet hen mod den nuværende regerings mål om et fossilfrit energisystem i 2035 samt den nationale målsætning om at gøre Danmark Co2- neutral inden Energiklyngecenter Sjælland er en medlemsbaseret forening, som i løbet af de kommende år forventer en større medlemskreds primært indenfor forsynings- og affalds/energiselskaber. Medlemmerne ønsker et bæredygtigt center, som kan arbejde langsigtet med realiseringen af strategisk energiplanlægning. Det er forventningen, at flere medlemmer samt en mindre gearing af medlemsbidraget via projektmidler fra eksempelvis Energistyrelsen, Energifonden eller andre støtteordninger kan sikre centrets langsigtede arbejde med strategisk energiplanlægning. 9. Projektets synlighed Projektet vil blive kommunikeret på centrets hjemmeside; via de tre strategiske konferencer; via publikationer samt international profilbrochure. Og via regionens webbaserede Grønt Kort (separat finansieret). 10. Projektets forankring Energiklyngecenter Sjælland er en forening, hvis formål er at igangsætte og organiserer de større indsatser og projekter på energiområdet, som kun kan løses på tværs af kommunegrænser, og som bedst muligt baner vejen for den grønne omstilling af energisystemet i Region Sjælland. På nuværende tidspunkt er 14 af regionens 17 kommuner medlemmer og som nævnt, har bestyrelsen taget initiativ til at invitere de resterende kommuner med samt de kommunale forsyningsselskaber samt affaldsselskaberne per 1. januar Foreningen blev stiftet 1. maj 2012 på opfordring fra KKR og Region Sjælland er medlem af bestyrelsen. Da Energiklyngecenter Sjælland netop er oprettet med henblik på at koordinere energisamarbejder på tværs af kommunegrænserne i Region Sjælland, ønsker bestyrelsen, at centret står for koordineringen af samarbejdet. 11. Evaluering af projektet Projektet vil løbende blive evalueret i arbejdsgruppen, ved bestyrelsesmøder (3 gange per år), generalforsamling i forhold til tilfredshed med proces og resultat i henhold til resultatlisten ovenfor.

7 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Finansiering Region Sjælland Egenfinansiering Energiklyngecenter Sjælland Projektledelse; Kortlægning og energisystemanalyse, anbefalinger (med universiteter) Konsulenter (timepris 1100 kr.) analysearbejde; tværfaglig projektudvikling Tværfaglige arbejdsgrupper med universiteter og relevante partnere til udvikling af konkrete initiativer og resultater Organisering 3 strategikonferencer inkl. kick-off konference I alt Videndeling: publikation og profilbrochure Arbejdsgruppe klimastrategi Befordring Andet /diverse Samlede udgifter FINANSIERING Egenfinansiering (medlemsbidrag fra kommuner) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Samlede indtægter

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen)

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere