København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:"

Transkript

1 Medlemsgoder 2017

2 København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Aarhus Stenvej 21B, Højbjerg T:

3 Indhold Forord Indledning Administrative bøder Behandling for misbrug Begravelseshjælp Erstatning Fratrædelsesgodtgørelse/-gaver Fri bolig sommer Fri telefon Gaver Jubilæumsgratiale Kiropraktor, terapeut, psykolog mv. - Hjælp hjælp til Kritisk sygdomsforsikring Lommepenge til medlemmernes børn Gevinster Lystbåd Studie- og forretningsrejse Sociale arrangementer Tilskud Transportgodtgørelse til medlemmer Uddannelse Valgkamp - bidrag hertil Noter

4 Forord Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring udbetalinger i kontanter og naturalier fra fagforbund/fagforeninger til medlemmer samt ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere i foreningerne. John Linnemann partner, skatte- og momschef Mobil: Vi kan i øvrigt henvise til vores pjecer Personalegoder og Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende ansatte og lønnede bestyrelsesmedlemmer. 4 3

5 Indledning Beskatningen af uddelinger til medlemmer m.fl. foretages som udgangspunkt med hjemmel i Ligningslovens 16 og Statsskattelovens 4-5. Goderne værdiansættes som hovedregel til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Hvordan markedsværdien opgøres afhænger af, om godet har karakter af et sparet privatforbrug eller karakter af overdragelse til eje eller lån. Når godet bliver overdraget til eje, skal godet medregnes ved skatteansættelsen med et beløb, der svarer til, hvad den ansatte på overdragelsestidspunktet kan købe godet for på det frie marked. Har medlemmet lånt godet, bliver værdien opgjort til, hvad det vil koste at leje godet på det frie marked i låneperioden. Hvis godet har karakter af et sparet privatforbrug, er den skattemæssige værdi det beløb, medlemmet sparer ved ikke selv at afholde udgiften. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, f.eks. forbrug af kost, el, telefon, transport, rejser og lignende i modsætning til forbrug i erhvervssfæren. Mens værdiansættelsen af aktiver, der overdrages til eje eller lån, foretages med udgangspunkt i adgangen til at råde over aktivet, bliver værdiansættelsen af sparet privatforbrug foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug. Mulighederne for udbetaling af skattefrie godtgørelser efter Ligningsloven 7 M, der vedrører ulønnende bestyrelsesmedlemmer/ medhjælpere i foreninger, finder ikke anvendelse for udbetalinger fra fagforbund eller fagforeninger. Administrative bøder Der er indført en indberetningspligt, hvor det som udgangspunkt bliver anset for at være en grov overtrædelse af skattelovgivningen, der medfører bødestraf, hvis indberetningspligten ikke overholdes. Reglerne om indberetningspligt omfatter blandt andet manglende ind beretning i forhold til lønudbetalinger og personalegoder samt manglende indberetning af B-indkomst ved honorar udbetalinger. Eksempelvis vil en manglende indberetning af et personalegode som udgangspunkt blive anset som værende en overtrædelse, der medfører bødestraf, uanset om den manglende indberetning skyldes en forglemmelse fra den indberetningspligtiges side eller ej. 54

6 Bødeniveauet fastsættes som udgangspunkt ud fra antallet af medarbejdere i virksomheden (pr. CVR-nummer): 1-4 ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr ansatte: Bøde på kr Ovennævnte er som nævnt udgangspunktet fra SKAT. Det er vores opfattelse, at SKAT vil anvende de afgjorte bødesatser ved gentagne overtrædelser, samt hvis indberetningsreglerne synes bevidst overtrådt. Behandling for misbrug Fagforeninger kan yde hjælp til behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler samt rygeafvænning til deres medlemmer uden skattemæssige konsekvenser for disse. Der skelnes ikke mellem kontingentbetalende og ikke-kontingentbetalende medlemmer. En behandlingsordning, der tilbydes medlemmerne, skal tilbydes alle medlemmer. Hvis fagforeningens tilbud består i en forsikringsordning, vil præmieindbetaling for det pågældende medlem også være uden skattemæssige konsekvenser for medlemmet. Det er dog et krav, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medlemmet har behov for behandling. Det er ikke en betingelse for skattefrihed, at den praktiserende læge har henvist til en bestemt behandling. Ovenstående gør sig ligeledes gældende for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere, der som led i en aftale om personligt arbejde får hjælp til behandling for misbrug. 6 5

7 Begravelseshjælp SKAT har udtalt, at begravelseshjælp udbetalt fra en begravelseskasse ikke er skattepligtig for modtageren. Der er således hverken skatte- eller indberetningspligt af sådanne udbetalinger fra begravelseskasser. Erstatninger Udgangspunktet er, at erstatninger beskattes som den indtægt, erstatningen træder i stedet for, hvilket betyder, at en erstatning for manglende løn beskattes som personlig indkomst. Vi skal anbefale, at beskatningen og indberetningspligten undersøges ved hver udbetaling af en erstatning, da der ikke entydigt kan gives svar herpå. Fratrædelsesgodtgørelse/- gaver Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til valgte ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller medhjælpere af bestyrelsen omfattes efter praksis ikke af den lempeligere beskatning i Ligningslovens 7U. Der da ikke er tale om et ansættelsesforhold, vil beløbet skulle indberettes i felt 36 som B-indkomst med AM-bidrag. 76

8 Fri bolig - sommer Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed o. lign.). Medlemmer Den normale beskatning af personalegoder finder ikke anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, og dermed skal medlemmet beskattes af et beløb svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse af sommerboligen. Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af sommerboligen, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Hvis en arbejdsgiver har væsentlig økonomisk indflydelse på en forening, der udlejer sommerhuse, kan det komme på tale at anvende procentreglerne i Ligningslovens 16, stk. 5. Efter omstændighederne kan skattemyndighederne betragte foreningen som usynlig og en omgåelse for, at medlemmerne kan undgå at skulle beskattes efter procentreglerne. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Sammenslutningen skal dog via e-indkomst afmærke med et kryds i feltet Naturalieydelser (felt 40), samt anføre arten af naturalieydelse i feltet Yderligere oplysninger (felt 68). Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere For ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnede medhjælpere finder Ligningslovens 16, stk. 5 anvendelse ved beskatningen af fri sommerbolig. Den skattepligtige værdi af sommerbolig, stillet til rådighed i Danmark eller udlandet, beskattes som B-indkomst og skal indberettes af foreningen i feltet Værdi af sommerbolig (felt 51). Fri telefon Fra 1. januar 2012 er multimediebeskatningen ophævet og beskatning af fri telefon er genindført. Som udgangspunkt gælder, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere, der får en telefon eller internetforbindelse stillet til rådighed, skal beskattes af kr årligt. Fri pc med sædvanligt tilbehør beskattes ikke, hvis udstyret anvendes som en del af arbejdet for foreningen. Det uanset om der udføres lønnet eller ulønnet arbejde for foreningen. For den nærmere beskrivelse af fritagelsesmulighederne henvises til vores pjece Personalegoder. 8 7

9 Gaver Medlemmer Gaver givet af en fagforening til medlemmer ud fra en vedtægtsbestemmelse eller lignende er skattepligtig B-indkomst for modtagerne. Fagforeningen skal oplyse beløbet som B-indkomst. Gaver, som kan sidestilles med vederlag for personligt arbejde, er skattepligtig B-indkomst med AM-bidrag for modtageren. Gaver af denne type skal fagforeningen ikke oplyse, hvis gaven er i størrelsesordenen af et par flasker vin, en bog eller en æske chokolade. Ved større gaver har fagforeningen oplysningspligt. Er gaven f.eks. en julekurv til fagforeningens pensionister, skal værdien af denne oplyses som B-indkomst i felt 38 med en specificering af arten i felt 68 (julekurv). Det er efterfølgende op til ligningsmyndighederne, om værdien af julekurven skal beskattes. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt ulønnede medhjælpere Som hovedregel er gaver i form af kontanter eller gavekort skattepligtig A-indkomst, hvoraf der skal tilbageholdes såvel A-skat og AM-bidrag (indberetningspligt), hvorimod tinggaver er skatte-pligtig B-indkomst (ikke indberetningspligt). Jule- og nytårsgaver i anden form end kontanter beskattes dog ikke, såfremt værdien heraf ikke udgør mere end kr Lejlighedsgaver såvel i som uden for et ansættelsesforhold af traditionelt præg såsom runde fødselsdags-, bryllups-, sølvbryllupsgaver og lign. beskattes efter praksis ikke, såfremt der er tale om gaver af mindre omfang. Årlige fødselsdagsgaver betragtes ikke som lejlighedsgaver. Ved vurdering af om en gave kan betragtes som en gave af mindre omfang, henses til værdien af den ydede gave fra den enkelte gaveyder samt det naturlige gaveværdiniveau til den enkelte lejlighed (f.eks. fødselsdag). Jubilæumsgratiale Som nævnt ovenfor under fratrædelsesgodtgørelse kan valgte ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt medhjælpere ikke anvende de lempeligere beskatningsregler ved jubilæumsgratialer. Der da ikke er tale om et ansættelsesforhold, vil beløbet skulle indberettes i felt 36 som B-indkomst med AM-bidrag. 98

10 Kiropraktor, terapeut, psykolog mv. - hjælp til Det er vores opfattelse, at hjælp til kiropraktor, psykolog m.v. fra foreningen til medlemmer er at betragte som skattepligtig B-indkomst som en uddeling, såfremt foreningen refunderer medlemmernes udgift hertil efter regning. Ydelsen vil skulle indberettes i felt 38 (B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag). Såfremt foreningen vælger at ansætte en socialrådgiver, kiropraktor m.v., som er til rådighed for alle foreningens medlemmer, er ydelsen efter vores opfattelse derimod ikke at betragte som skattepligtig for medlemmet, da ydelsen er stillet til rådighed for alle medlemmer. Vi er bekendt med, at skattemyndighederne kan have den opfattelse, at medlemmet skal beskattes, selvom det er foreningen, som har afholdt udgiften og valgt behandler. Kritisk sygdomsforsikring Betaler foreningen for præmien, vil medlemmet være skattepligtig heraf, da der efter vores opfattelse er tale om betaling af en privat udgift. Betaler den forsikrede selv præmien, vil der følgelig ikke være skattepligt for denne. Foreningen vil være indberetningspligtig af beløbet i felt 38 som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. 10 9

11 Lommepenge til medlemmernes børn SKAT har på en konkret forespørgsel udtalt, at udbetalte lommepenge til medlemmernes børn skal beskattes hos medlemmerne, jfr. Ligningslovens 13. Der skal således ikke ske beskatning hos modtagerne/børnene af lommepengene. Fagforeningen har indberetningspligt af uddelingen som B-indkomst i felt 38 af den foretagne udbetaling, jf. Skattekontrollovens 7 B. Gevinster Gevinster vundet ved almennyttige lotterier kan i visse tilfælde blive omfattet af Spilleloven, hvorefter gevinster under kr. 200 er afgiftsfrie, kontante gevinster over kr. 200 pålægges en afgift på 15% og andre gevinster med en værdi over kr. 200 pålægges en afgift på 17,5%. Det er den afholdende forening, der skal indberette og afregne afgiften til SKAT. Når der ikke er tale om afgiftspligtige spil er udgangspunktet, at det er modtagerne af gevinster, som selv skal medtage værdien af gevinsten på selvangivelsen. Foreningerne har ikke oplysningspligt over for SKAT, da der ikke er tale om uddelinger, men bortgivelse af gevinster uden for ovenstående afgiftsregler. Andre foreninger - f.eks. seniorklubber kan ud fra en konkret vurdering godkendes til at afholde almennyttige lotterier efter Spilleloven. Den konkrete vurdering træffes ud fra, om der er tale om en reel forening med egne vedtægter, medlemmer og generalforsamling. Desuden skal foreningen have andre aktiviteter end at afholde almennyttige lotterier. Endelig skal lotteriet være til nytte for en større kreds af personer. Faglige foreninger kan som udgangspunkt ikke blive godkendt til at afholde almennyttige lotterier, da lotterierne typisk kun henvender sig til medlemmer af foreningen. Dermed kan disse lotterier ikke blive omfattet af Spilleloven og gevinsterne er almindelig skattepligtig indkomst for modtagerne

12 Lystbåd Lystbåd dækker over alle både, der kan anvendes i fritidsøjemed. Den normale beskatning af personalegoder finder ikke anvendelse for faglige sammenslutninger, der stiller goder til rådighed for deres medlemmer, og dermed skal medlemmet beskattes af et beløb, svarende til det sparede privatforbrug for den faktiske benyttelse. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi er B-indkomst, som skal selvangives af medlemmet. Fagforeningen skal dog via e-indkomst afmærke med et kryds i feltet Naturalieydelser (felt 40), samt anføre arten af naturalieydelse i feltet Yderligere oplysninger (felt 68). Betaler medlemmet i brugsåret for benyttelse af lystbåd, nedsættes den skattepligtige værdi heraf med det betalte beløb. Studie- og forretningsrejse Ved foretagelse af forretningsrejser og studierejser m.v. opstår spørgsmålet om, hvorvidt medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og lignende skal beskattes heraf. Som udgangspunkt gælder, at medlemmer og bestyrelsesmedlemmer m.v., der foretager en rejse på vegne af foreningen og betalt af foreningen, ikke er skattepligtig heraf, såfremt der er tale om egentlig forretningsrejse. Skattefriheden gør sig ligeledes gældende for studierejser af generel karakter, hvis formål primært tilgodeser foreningens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi denne indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes rejsedeltageren af den private del af rejsen. Skattemyndighederne har dog ændret holdning, således at selv om et kursus afholdes på et almindeligt turiststed i udlandet, kan kursets indhold sagtens være fagligt begrundet. Efter praksis anvendes begrebet et ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt ved vurdering af, om beskatning af privat del skal finde sted. Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For bestyrelsesmedlemmer m.v. sker værdiansættelse og beskatningen med udgangspunkt i go-dets (den private del) faktiske kostpris jfr. Statsskatteloven 4, litra c. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Foreningen har ikke indberetningspligt, men lønmodtageren har selvangivelsespligt

13 Værdiansættelse af den skattepligtige private andel For bestyrelsesmedlemmer m.v. sker værdiansættelse og beskatningen med udgangspunkt i godets (den private del) faktiske kostpris jfr. Statsskatteloven 4, litra c. Den skattepligtige værdi er at betragte som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Foreningen har ikke indberetningspligt, men lønmodtageren har selvangivelsespligt. Invitationsrejser (f.eks. betalt af deltagerens fagforening og lign.) Såfremt fagforeninger eller lignende tilbyder rejser til deres medlemmer, uden at der er tale om et ansættelsesforhold til foreningen, vil beskatning ikke ske med udgangspunkt i markedsværdien, men derimod ud fra et skøn, som bygger på praksis vedrørende gevinstrejser, hvor rejsens skattemæssige værdi efter praksis ansættes til 50% af rejseudgifterne. Hvis rejsen anses for en udlodning fra fagforeningen, har fagforeningen indberetningspligt som B-indkomst uden AM-bidrag i felt 38 - ellers ingen indberetningspligt. Kombinationsrejser Hvor en forretningsrejse kombineres med ferie, f.eks. en forretningsrejse til Rom efterfulgt af ferie samme sted, skal der ske beskatning af ferierejsens værdi efter samme regelsæt som nævnt ovenfor vedrørende bestyrelsesmedlemmer m.v. Selvangivelsespligt Den skattemæssige værdi skal selvangives af medlemmet som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Den skattemæssige værdi skal selvangives af medlemmet som B-indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

14 Sociale arrangementer Med hensyn til andre sociale arrangementer skal man se på, om arrangementet er åbent for alle medlemmer, samt om arrangementet kan henføres til foreningens vedtægter og formål. Specielt foreningens eventuelle sociale formålsparagraf. Det er vores opfattelse, at såfremt arrangementet falder ind under foreningens vedtægter og formål, vil der ikke kunne statueres skattepligt for de deltagende medlemmer. Det er således foreningens vedtægter og formål, der må afgøre, om der er tale om arrangementer i en selskabelig forening, hvortil medlemmerne ikke har fradragsret for kontingentet, eller om der er tale om en faglig sammenslutning, der afholder et arrangement til opfyldelse af foreningens formål. Et arrangement, som efter vores opfattelse normalt falder ind under foreningens formålsparagraf, er en juletræsfest for medlemmerne og deres børn. Tilskud Efter Statsskattelovens 4 skal alle indtægter såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er principielt uden betydning, om indtægten er resultatet af en positiv indkomstbestræbelse eller en uventet erhvervelse f.eks. i form af tilskud, gevinst og gave m.v., og om indtægten er i form af penge eller andre økonomiske værdier. Hvis foreninger yder tilskud til medlemmers private udgifter, er betalingen at betragte som skattepligtig B-indkomst for medlemmet, og foreningen har indberetningspligt i felt 38. Direkte tilskud Såfremt foreningen yder direkte tilskud til eller for et medlem, er betalingen som omtalt tidligere skattepligtigt. Af eksempler herpå kan bl.a. nævnes betaling til motionscenter eller teater for et medlem. Indirekte tilskud Hvis foreningen derimod yder indirekte tilskud (betaler et beløb til et motionscenter eller teater) mod, at deres medlemmer får rabat i motionscenteret/teateret, uden at foreningen har viden om, hvilke og hvor mange 14 13

15 medlemmer, der rent faktisk benytter sig af tilbuddet, opretholdes indberetningspligten naturligvis ikke. Hvorvidt skattepligten for de medlemmer, som benytter sig af tilbuddet opretholdes, og derved skal angives på selvangivelsen, er et ligningsmæssigt spørgsmål. Det er vores opfattelse, at skattepligt i en sådan situation ikke vil blive statueret, medmindre der er tale om væsentlige besparelser for medlemmet. Transportgodtgørelse til medlemmer Reglerne om skattefri udbetaling af befordringsgodtgørelse kan ikke benyttes ved udbetaling til medlemmer, der ikke varetager anden funktion end at være medlem. Såfremt der udbetales transportgodtgørelse til almindelige medlemmer ved f.eks. deltagelse i informationsmøder, skal beløbet indberettes i felt 38 som B-indkomst uden AM-bidrag. Udbetales befordringsgodtgørelsen i forbindelse med uddannelse - henviser vi til punktet Uddannelse i nærværende pjece. Udbetales befordringsgodtgørelsen til medlemmer af bestyrelsen, råd, udvalg og lignende - henviser vi til vores pjece Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, da disse udbetalinger er omfattet af de almindelige regler

16 Uddannelse Hvem er omfattet Personer, der modtager uddannelsesydelser fra arbejdsformidlingskontor, a-kasse eller fagforening, herunder ledige Elever, der modtager uddannelsesydelser direkte fra AER Personer, der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, modtager personalegoder Medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer Ovenstående betyder, at der vil være skattefrihed for betalte ydelser til kurser, hjælp til påbegyndelse af uddannelse eller omskoling, som fagforening eller arbejdsformidlingen tilbyder for at hjælpe et afskediget medlem eller et medlem, som skal omskoles. Hvilke uddannelser og kurser Der er tale om et bredt udsnit af uddannelser og kurser inden for alle typer af såvel grund-, efter- og videreuddannelser, og skattefriheden omfatter bl.a. ydelser i forbindelse med: Ungdomsuddannelser, f.eks. erhvervsuddannelser Korte og mellemlange uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddan-nelsesinstitutioner Alle typer af efter- og videreuddannelser, som erhverves i tilknytning hertil Alle typer af kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi Hvilke ydelser er skattefri Skole- eller deltagerbetaling Dækning af udgifter til bøger og materialer, som er relevante for uddannelsen eller kurset Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder med de satser, der kan udbetales i forbindelse med tjenesterejser. For logi er satsen p.t. kr. 209,00 pr. døgn og for kost og småfornødenheder kr. 487,00 pr. døgn. Foreningen kan i stedet skattefrit dække udgifterne efter regning i uddannelses- eller kursusperioden Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller på egen motorcykel, såfremt godtgørelsen ikke overstiger kr. 1,93 pr. km (2017). Foreningen kan også her i stedet skattefrit dække de faktiske udgifter til anden befordring Kører flere i samme bil til uddannelses/kursusstedet, kan kun ejeren af bilen få udbetalt befordringsgodtgørelsen skattefrit. De øvrige deltagere skal beskattes af den udbetalte godtgørelse. Indberetningspligt Skattefrie godtgørelser til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder samt befordringsgodtgørelser skal indberettes i felt 48 med angivelse af kode 49 i felt

17 Valgkamp - bidrag hertil En fagforenings bidrag til valgkamp kan gives i form af en artikel, hvor en eller flere kandidater profileres eller en annonce, hvor alene en kandidat profileres. Desuden kan der gives kontante bidrag. Faglige eller andre oplysende eller orienterende artikler i fagblade, som ikke direkte har til formål at profilere enkeltkandidater i forbindelse med et valg, er ikke skattepligtig for de(n) pågældende. En støtteannonce i enten fagblade eller f.eks. dagspressen vil være skattepligtig indkomst for den pågældende. Værdien af annoncen fastsættes af de lokale skattemyndigheder. Et kontant bidrag til en kandidat er skattepligtig indkomst for kandidaten. Gives det kontante bidrag til partiet, sker der ingen beskatning. For ingen af de ydede bidrag har fagforeningen indberetningspligt, med mindre bidraget er ydet til et medlem. I så fald skal bidraget indberettes i felt 38 som en uddeling

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/ MEDLEMSGODER 2013 1 INDHOLD Forord... 4 INdledNINg... 5 NYe AdMINIsTrATIVe BØder... 6 BeHANdlINg For MIsBrUg... 6 BegrAVelsesHJÆlP... 7 erstatninger... 7 FrATrÆdelsesgodTgØrelse/-gAVer... 8 FrI BIl...

Læs mere

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE BØDER... 6 BEHANDLING FOR MISBRUG... 6 BEGRAVELSESHJÆLP... 7 ERSTATNINGER... 7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE... 8 FRI BIL... 8 FRI BOLIG SOMMER...

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Personalegoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Få fingre i de skattefri indtægter

Få fingre i de skattefri indtægter Få fingre i de skattefri indtægter Danskerne tjener hvert år milliarder af kroner, som ikke bliver beskattet. B PLUS giver dig overblikket over, hvor der er penge at hente. Juni 2012. Få fingre i de skattefri

Læs mere

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR

Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM LSR - 1 Beskatning hos modtagere af valgbidrag SKM2017.488.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved kendelsen ref. i SKM2017.488.LSR, at bidrag til førelse af en folketingskandidats

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater

Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater - 1 Skattemæssige konsekvenser ved støtte til politiske partier eller folketingskandidater Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har den 29. maj 2015 offentliggjort en afgørelse fra 28. april

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Indkomst og indberetning Skattefri personalegoder og personalepleje. Gaver Godtgørelser. Andre særlige forhold Lønafstemning

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v.

Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Danske Fodbolddommere Redegørelse vedrørende omkostningsgodtgørelse i forhold til dagpenge, efterløn, m.v. Forord Desværre oplever Danske Fodbolddommere fra tid til anden, at et medlem kontakter os, fordi

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere