Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer"

Transkript

1 Retsudvalget L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: Dok.: Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer I. Høringen Rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, 3F s Transportgruppe, Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), BAT (Bornholm), Beredskabsstyrelsen, Camping Branchen, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, Chaufførernes Fagforening, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport), Danmarks TransportForskning, Dansk Byggeri, Dansk Camping Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Kørelærer- Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Handicaporganisationer, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Danske Regioner, Danske Speditører, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af offentlige anklagere, Foreningen for Trafikofre, Forsikring og Pension, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Fyntrafik, Håndværksrådet, Institut Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 for Menneskerettigheder, International Transport Danmark (ITD), Kommunernes Landsforening (KL), Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Movia, Politiforbundet i Danmark, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Ældre Sagen. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Advokatrådet, Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Beredskabsstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport), Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Kørelæreres Landsforbund, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Domstolsstyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening (KL), Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen, Politiforbundet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Ældre Sagen. Herudover har Transporterhvervets Uddannelser, Uddannelsescenter Fyn ApS, Århus Kørelærer Institut og Walther Linck sendt bemærkninger til rapporten. Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger til rapporten Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Advokatrådet, Beredskabsstyrelsen, Dansk Erhverv, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Domstolsstyrelsen, Forbrugerombudsmanden, Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL), Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening (KL), Konkurrence- og Forbrugersty- 2

3 relsen, Politiforbundet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet har ingen bemærkninger til rapporten. Forbrugerrådet støtter på linje med Ældre Sagen og Forende Danske Motorejere (FDM) anbefalingerne i rapporten, som de ser som et godt skridt i den rigtige retning i forhold til at øge sikkerheden i trafikken. Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport (DTU Transport) finder det relevant at ændre kørelæreruddannelsen i overensstemmelse med de i rapporten skitserede principper. 2. Køreerfaring Danske Kørelæreres Landsforbund anfører, at det bør præciseres, hvorvidt betingelserne om, at man for at opnå godkendelse som kørelærer i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt, vedrører betinget eller ubetinget frakendelse. Endvidere bør det præciseres, hvornår de 2 år skal regnes fra. Udvalget har anbefalet, at det gældende krav i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, om, at man for at opnå godkendelse som kørelærer i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis motorcykel, ændres, således at der i stedet indføres et krav om, at ansøgeren ikke i de seneste 2 år har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets anbefaling. Justitsministeriet finder i den forbindelse, at frakendelse bør omfatte både betinget og ubetinget frakendelse. Hvis ansøgeren inden for de seneste 2 år har været frakendt førerretten (betinget eller ubetinget), er det således efter Justitsministeriets opfattelse udtryk for en sådan grov tilsidesættelse af færdselsreglerne, at ansøgeren må anses for uegnet til at opnå godkendelse som kørelærer. Den 2-årige periode vil efter lovforslaget skulle regnes fra tidspunktet for meddelelsen af godkendelsen eller fornyelsen heraf. Justitsministeriet skal i forhold til ansøgninger om godkendelse som kørelærer bemærke, at det ikke er muligt at blive tilmeldt kørelærerprøven (herunder forprøven), hvis man ikke har førerret til de kategorier, man ønsker godkendelse til, ligesom det i øvrigt ikke er muligt at gennemføre store dele af uddannelsen uden førerret. 3

4 3. Uddannelse Dansk Transport og Logistisk (DTL) anfører på linje med Århus Kørelærer Institut, at det ikke bør være et krav, at ansøgeren forinden har gennemført et voksenpædagogisk uddannelsesforløb. Det voksenpædagogiske uddannelsesforløb bør i stedet gennemføres sideløbende med kørelæreruddannelsen, så den teoretiske viden, der tilegnes, kan bruges direkte i den aktuelle praktiske del af forløbet. Udvalget har fundet, at gennemførelse af et voksenpædagogisk forløb skal være et adgangskrav til kørelæreruddannelsen, med henblik på at kørelærerne fremover i højere grad kan fokusere på holdnings- og adfærdsbearbejdelse ved hjælp af relevante pædagogiske virkemidler som led i den almindelige køreuddannelse. Justitsministeriet er enig heri. Det er således efter Justitsministeriets opfattelse ikke tilstrækkeligt, at det voksenpædagogiske forløb gennemføres sideløbende med kørelæreruddannelsen. Justitsministeriet bemærker i den forbindelse, at en del ansøgere til kørelæreruddannelsen allerede har gennemført et voksenpædagogisk forløb. Indførelse af et sådant adgangskrav vil derfor sikre, at alle aspiranter starter på uddannelsen med ensartede teoretiske forudsætninger for igennem kørelæreruddannelsen at kunne videreudvikle disse i praktiske situationer. Justitsministeriet bemærker i øvrigt, at der hvis lovforslaget vedtages vil blive etableret en meritordning for ansøgere til kørelæreruddannelsen, der har en tilsvarende uddannelse eller kursus, eller som i kraft af uddannelsesmæssig baggrund allerede besidder de kompetencer, som en sådan uddannelse vil give. Der henvises i øvrigt til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger samt bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til nyaffattelse af færdselslovens 66). Walther Linck foreslår, at der også bør indføres et krav om, at eksisterende kørelærere skal gennemføre et voksenpædagogisk forløb. Det fremgår af rapportens afsnit 6.4, at det er udvalgets opfattelse, at der i forbindelse med indførelsen af nye krav til kørelærerne i rimelig grad bør 4

5 tages hensyn til de kørelærere, der allerede i dag har opnået godkendelse efter de gældende regler. En allerede uddannet og godkendt kørelærer bør derfor ikke mødes med et krav om, at vedkommende skal opfylde de nye betingelser for at opnå godkendelse som kørelærer for at kunne bibeholde eller få fornyet sin kørelærergodkendelse. Udvalget påpeger i den forbindelse, at der i en del tilfælde er tale om kørelærere, der har undervist i en længere periode, og som derigennem har opbygget en solid praktisk erfaring, hvilket efter omstændighederne kan udgøre et passende alternativ til den voksenpædagogiske uddannelse, som udvalget anbefaler for nye kørelærere. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger samt bemærkningerne til lovforslagets 2, stk. 2, (overgangsbestemmelser). 4. Krav til kørekort Dansk Køreskole Forening finder, at det også bør være et adgangskrav, at ansøgeren har erhvervet kørekort til stor bus (kategori D). Århus Kørelærer Institut anfører på linje med Uddannelsescenter Fyn Aps, at kravet om, at ansøgere skal have erhvervet kørekort til en lang række kategorier ikke vil give ansøgeren et væsentligt bedre kendskab til disse køretøjstyper, idet dette vil forudsætte flere års køreerfaring. Kravet herom bliver en væsentlig fordyrelse for ansøgerne, hvilken kan betyde, at potentielt dygtige ansøgere fravælger uddannelsen, ligesom kravene kan medføre, at færre kvinder tilmelder sig kørelæreruddannelsen. Uddannelsescenter Fyn Aps foreslår, at kravet reduceres til øvelser på godkendte manøvrebaner og eventuelt køretekniske anlæg. Udvalget har i rapportens afsnit anbefalet, at ansøgeren forinden tilmeldingen til kørelæreruddannelsen bør have en vis kørselserfaring, og at denne erfaring bør stamme fra mere end én køretøjskategori. Udvalget begrunder anbefalingen med, at det er fælles for køreuddannelsen til samtlige kategorier, at der skal undervises i de andre køretøjers særlige forhold og manøvreegenskaber. Det må således anses for en betydelig styrkelse af en kørelærers kompetence, hvis den pågældende selv har prøvet at føre en stor motorcykel (kategori A) og et tungt køretøj (lastbil, kategori 5

6 C), idet kørelæreren herefter må anses for at have en både teoretisk og praktisk forståelse for denne trafikanttypes særlige situation og behov for hensyntagen og forståelse fra de øvrige bilisters side. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets anbefalinger, som efter ministeriets opfattelse er udtryk for et passende repræsentativt udsnit af de forskellige køretøjskategorier. Det bemærkes, at der i uddannelsesplanerne til de forskellige kategorier er fastsat minimumsgrænser for antallet af lektioner, som skal gennemføres, før vedkommende kan indstilles til køreprøve. Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at personer, der har erhvervet kørekort til en bestemt kategori, har fornødent kendskab hertil. Justitsministeriet er opmærksomt på, at kravene vil medføre, at udgifterne i forbindelse med kørelæreruddannelsen øges for den enkelte ansøger, men ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at hensigten med indførelsen af kravet er hensynet til færdselssikkerheden, idet kørelæreren herved sikres den fornødne kendskab til de forskellige kategorier og de særlige hensyn, der gør sig gældende for disse med henblik på at kunne forestå den fornødne holdnings- og adfærdspåvirkning af eleverne, så de sikres en risikoforståelse for navnlig egen adfærd, og andre trafikanters situation og orienteringsforhold mv. Justitsministeriet finder i øvrigt, at de nærmere regler om krav til forudgående erhvervelse af kørekort bør fastsættes administrativt. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed et forslag til en delegationsbestemmelse til justitsministeren herom. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet udstede administrative forskrifter i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger. Det vil herunder blive fastsat, at personer, som ønsker at blive godkendt som kørelærer, i almindelighed skal have erhvervet kørekort til kategori A, B, C og C/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (eventuelt til kategori D). Der vil kun helt undtagelsesvis kunne ses bort herfra. Det vil eksempelvis kunne være aktuelt, hvis ansøgeren på anden måde kan demonstrere fornødent kendskab til pågældende køretøj, f.eks. hvis ansøgeren igennem en længere årrække har beskæftiget sig som chauffør af et stort køretøj, men efterfølgende har valgt ikke at forny sit kørekort hertil, eller hvis ansøgeren på grund af handicap ikke er i stand til at føre motorcykel eller andet særligt køretøj. En person, som f.eks. har haft beskæftigelse som lastbilchauffør i en 10- årig periode, og derefter skrifter erhverv til buschauffør i en 5-årig periode (uden at forny sit kørekort til kategori C), vil efter omstændighederne kunne dokumentere fornødent kendskab til større, tunge køretøjer, hvis 6

7 vedkommende i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til hvervet som buschauffør søger optagelse på kørelæreruddannelsen. Der henvises i øvrigt til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger samt bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1 (forslaget til nyaffattelsen af færdselslovens 66). 5. Efteruddannelse Uddannelsescenter Fyn ApS foreslår, at øvelser på godkendte manøvrebaner i de forskellige køretøjskategorier kan indgå i efteruddannelsen. Walther Linck foreslår, at man i forbindelse med valget af efteruddannelsesmodel kigger på de efteruddannelser, der allerede eksisterer for visse privatansatte kørelærere. Ældre Sagen opfordrer til, at der som led i uddannelse og efteruddannelse er fokus på undervisning af såvel nye som erfarne elever, herunder eventuelle forskelle i disse forskellige typer elevers risikoforståelse. Justitsministeriet finder ligesom udvalget, jf. rapportens pkt. 6.3 at efteruddannelsen skal indeholde elementer af både køreteknik og pædagogik, ligesom efteruddannelsens fokus skal være at bibringe kørelærerne ny og øget viden. Hvis lovforslaget vedtages, vil justitsministeren anmode udvalget om at udarbejde forslag til en ny efteruddannelse i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med lovforslaget. Udvalget forventes i den forbindelse at inddrage relevant materiale fra allerede eksisterende efteruddannelser for kørelærere. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til nyaffattelse af færdselslovens 66), og bemærkningerne hertil. Dansk Kørelærer-Union og Danske Kørelæreres Landsforbund udtrykker bekymring for, at statslige udbydere kan udkonkurrere den private sektor i forbindelse med udbuddet af efteruddannelserne. Dansk Kørelærer-Union ønsker det på den baggrund afklaret, om efteruddannelsen skal udbydes af erhvervet selv på kommercielle vilkår, eller om efteruddannelsen kan gennemføres på andre uddannelsesinstitutioner helt eller delvist finansieret af offentlige tilskud. 7

8 Det fremgår af rapportens pkt , at udvalget anbefaler en efteruddannelsesordning, hvorefter den institution, der ønsker at forestå efteruddannelsen, skal søge om godkendelse hertil hos Rigspolitiet (en godkendelse som kursusansvarlig udbyder). Det er i den forbindelse forudsat, at der som udgangspunkt vil være fri adgang til at ansøge Rigspolitiet om godkendelse som udbyder af efteruddannelsen. Kørelærerorganisationerne har i forbindelse med udvalgsarbejdet oplyst, at de er indstillet på at deltage i opbygningen af efteruddannelsen og at stå for den praktiske afholdelse af disse kurser, men har samtidig givet udtryk for bekymring for, at statslige udbydere kan udkonkurrere den private sektor. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at ministeriet i henhold til 10 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser godkender nye arbejdsmarkedsuddannelser på baggrund af henvendelser fra efteruddannelsesudvalgene. På uddannelsesområder, hvor private initiativtagere allerede udbyder uddannelsesaktiviteter, kan udvalgene kun udvikle nye arbejdsmarkedsuddannelser, hvis væsentlige arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsesmæssige hensyn taler for en statslig regulering af det pågældende område. Godkendelse af certifikatuddannelser, hvis gennemførelse ifølge lovgivningen giver ret til udøvelse af et bestemt erhverv, forudsætter endvidere, at der overføres midler fra den relevante myndighed til Undervisningsministeriet i henhold til totalbalanceprincippet. På den baggrund vurderer Undervisningsministeriet, at det er tvivlsomt, om efteruddannelsen til kørelærere vil kunne blive oprettet som arbejdsmarkedsuddannelse. Justitsministeriet kan i lyset heraf tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvoraf det fremgår, at det forudsættes, at efteruddannelsen vil foregå i privat regi. 6. Overgangsregler Walther Linck anfører, at udvalgets anbefaling om, at kravet om efteruddannelse skal gælde som betingelse for fornyelse af de kørelærergodkendelser, der skal fornyes efter 1. januar 2016, reelt først vil træde i kraft pr. 1. januar 2021, idet kørelærerne blot kan forny deres godkendelser i slutningen af Der bør derfor indføres en indfasningsordning, hvorefter kørelærere ikke kan forny deres godkendelse før den udløber. 8

9 Udvalget har peget på, at der i forbindelse med indførelsen af nye krav til kørelærerne i rimelig grad bør tages hensyn til de kørelærere, der allerede i dag har opnået godkendelse efter de gældende regler. En allerede uddannet og godkendt kørelærer bør derfor ikke mødes med et krav om, at vedkommende skal opfylde de nye betingelser for at opnå godkendelse som kørelærer for at kunne beholde eller få fornyet sin kørelærergodkendelse. Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at kravet om obligatorisk efteruddannelse også bør gælde for allerede uddannede kørelærere. Efteruddannelse er således en så vigtig del af kørelærernes kompetencevedligeholdelse, at dette krav bør gælde for alle kørelærere uanset uddannelsestidspunkt. Udvalget anbefaler på den baggrund, at de foreslåede betingelser om efteruddannelse også gøres obligatorisk for allerede uddannede kørelærere, dog således at det for denne gruppe først bliver et krav for fornyelse af godkendelser, der søges fornyet efter 1. januar Det fremgår af den gældende bestemmelse i færdselslovens 66, stk. 2, at kørelærergodkendelsen gælder i 5 år, dog højst så længe den pågældende har kørekort. Efter bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere fornyes godkendelsen efter ansøgning, hvis betingelserne i lovens 66, stk. 2, er opfyldt. Rigspolitiet som fornyer kørelærergodkendelserne har under udvalgsarbejdet oplyst, at fornyelse af godkendelsen skal ske i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til udløbet af godkendelsen, og der er derfor ikke (i praksis) mulighed for at få fornyet godkendelsen før tid med henblik på at udskyde deltagelse i efteruddannelsen. Justitsministeriet kan på den baggrund tilslutte sig udvalgets overvejelser og anbefalinger, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger samt til lovforslagets 2, stk. 2, og bemærkningerne hertil. 7. Øvrige bemærkninger Transporterhvervets Uddannelser finder det betænkeligt, at indholdet af kørelæreruddannelsen samt indholdet af efteruddannelsen fastsættes administrativt, idet der herved kan komme til at mangle tilstrækkelig faglig bredde i uddannelsen. 9

10 Indholdet af kørelæreruddannelsen er i dag fastsat administrativt ved bekendtgørelse nr. 208 af 3. april 1998 om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen. Udvalget har anført at undervisningsplanen for bl.a. efteruddannelsen have et dynamisk indhold, som løbende kan tilpasses. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgets anbefalinger, og finder at det nærmere indhold af både kørelæreruddannelsen (herunder efteruddannelsen) og køreuddannelsen bør være reguleret på en måde, der bevirker, at indholdet løbende kan tilpasses udviklingen på færdselsområdet og de aktuelle behov. Justitsministeriet foreslår på den baggrund, at de nærmere regler herom fastsættes administrativt. Hvis lovforslaget vedtages, vil Justitsministeriet anmode udvalget om at gennemgå den eksisterende kørelæreruddannelse samt køreuddannelse med henblik på modernisering heraf i overensstemmelse med de rammer, som fastlægges med lovforslaget, samt anmode udvalget om at udarbejde forslag til en ny efteruddannelse. Udvalget er sammensat af repræsentanter for Justitsministeriet, politiet, Rådet for Sikker Trafik, Dansk Kørelærer-Union, Danske Kørelæreres Landsforbund, Dansk Køreskole Forening, Forenede Danske Motorejere (FDM) og DTU Transport. Udvalget vil, i det omfang det er relevant, kunne inddrage andre myndigheder og organisationer i forbindelse med udfærdigelsen af forslaget til en ny kørelæreruddannelse, efteruddannelse samt køreuddannelse. Når forslagene til kørelæreruddannelse (herunder efteruddannelse) og køreuddannelse er udarbejdet, vil de blive sendt i høring bred høring hos berørte myndigheder og organisationer mv. Århus Kørelærer Institut anfører, at udvalgets anbefaling om at fjerne egenkørsel i den afsluttende prøve er uhensigtsmæssig, idet det derved ikke i tilstrækkelig grad kan sikres, at vedkommende besidder de fornødne føreegenskaber. Uddannelsescenter Fyn ApS foreslår, at kørelæreruddannelsen tilføres undervisning i drift af virksomhed, idet det efter deres opfattelse er vigtigt, at kommende kørelærere er i stand til at drive en rentabel forretning. Ovenstående betragtninger vil indgå i udvalgets overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til en ny kørelæreruddannelse. 10

11 III. Lovforslaget Det fremsatte lovforslag bygger på det lovudkast, som er medtaget i rapporten om revision af kørelæreruddannelsen, med følgende justeringer: Der er i lovforslagets 2 indsat et nyt stk. 5, som er en overgangsbestemmelse for de kørelærere, som efter 66 a, har fået frakendt retten til at udøve kørelærervirksomhed. 1. og 2. pkt. finder anvendelse på de tilfælde, hvor frakendelsen er sket på baggrund af forhold, som er begået før tidspunktet for dette lovforslags eventuelle ikrafttræden, og hvor generhvervelsen af kørelærergodkendelsen sker efter ikrafttrædelsen. 3. og 4. pkt. (fravigelse af alderskravet) finder anvendelse på de forhold, hvor godkendelsen som kørelærer er sket før lovens ikrafttræden, men hvor det forhold, som ligger til grund for frakendelsen er begået efter lovens ikrafttræden. I forhold til udvalgets anbefaling om at ændre den gældende betingelse i færdselslovens 66, stk. 1, nr. 2, foreslås det tillige at gøre det til en betingelse, at ansøgeren har erhvervet førerret (jf. forslag til ny 66, stk. 1, nr. 2) foruden betingelsen om, at ansøgeren i de seneste 2 år ikke har været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt (jf. forslag til ny 66, stk. 1, nr. 3). I forhold til udvalgets forslag til ny 66, stk. 1, nr. 3, har Justitsministeriet i lovforslagets bemærkninger præciseret, at frakendelse efter ministeriets opfattelse bør omfatte både betinget og ubetinget frakendelse, jf. nærmere pkt i de almindelige bemærkninger. Herudover svarer det fremsatte lovforslag med enkelte redaktionelle og lovtekniske ændringer til det, der indgik i den rapport, som har været sendt i høring. 11

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0014 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2011-12 L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2012-801-0004 Dok.: 364396 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Dato: 17. september 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Niels Henrik Larsen Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 874923 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af afgiften for overtrædelse af

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret

Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret Nu og i fremtiden Den nuværende køreuddannelse er fra 1986 Alder: 18 år, uddannelsen kan begyndes 3 måneder før. Krav om lægeerklæring og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus Mindst 29 lektioner

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

Høringsnotat. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høringsnotat Sagsnr.: TS21101-00003 Dato: 17-03-2016 Sagsbehandler: TRBJ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre-

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven 2013/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1244 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 485 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. marts 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 485 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. april 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2016/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-4586 Fremsat den 9. november 2016 af transport-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 84 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 84 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. januar 2016 2015-2773 Høringsnotat vedrørende L 84 udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt.

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine Møller

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0710 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. december 2011 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Katarina Lundh Sagsnr.: 2011-810-0003 Dok.: 284379 GRUND- OG

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 1 Offentligt Retsudvalget L 137 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. februar 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-7650-0005 Dok.: HSI40232 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål. (Ophævelse af revisionsklausul)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål. (Ophævelse af revisionsklausul) Civilafdelingen Dato: 3. marts 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2011-740-0032 Dok.: 1073611 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt:

HØRINGSNOTAT. 1. Høringen. Følgende myndigheder og organisationer er blevet hørt: Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Transport- og Bygningsudvalget 201 L 161 Bilag 1, L 161 A Bilag 1, L 161 B Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 15. marts 2016 2015-7393

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Færdselsstyrelsen Juridisk afdeling Dato: J. nr.: 6. marts 2007 FS Høringsnotat Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Grundlæggende kvalifikations-

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere