Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014"

Transkript

1 Hornslet Idræts- og bevægelsespark Landskabshæfte 2014

2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Finn Refslund Arkitekt MAA Christine Vistoft Arkitekt MAA Erik Muff Reinert Art Director Arkitekt MAA Praktikanter tegnestuen Netværk tegnestuen Samarbejdspartner

3 Indledning En park for ophold, bevægelse og idræt Parkhæftet indeholder nogle pejlemærker og idéer til, hvordan en fremtidig sammenhæng mellem hal og de udendørs arealer kunne udvikles. Et oplæg til at ændre det traditionelle udendørs idrætsanlæg, som vi kender det i dag en græsflade, et P areal og nogle enkelte funktionsrum til et myldrende parkanlæg med mangfoldige oplevelsesmuligheder. Idéen er at parken både skal kobles tættere på bygningsmassen, samt ikke mindst være et mere attraktivt rum i sig selv med forbindelse til byudviklingen i Hornslet. Parken skal være mere end en græsørken og en asfaltflade til biler. Den bør udvikle sig til et rekreativt oplevelses- og bevægelseslandskab, som både er en del af by- og haludviklingen og samtidig er en attraktion i sig selv. Her kan borgerne på tværs af køn og alder udfolde sig fysisk gennem leg, bevægelse og idræt. Samtidig opfordrer området til forskellige former for socialt samvær gennem mødesteder og torve. De nuværende udendørs rum, som er mere eller mindre specialiserede rum, kan forvandles til integrerede rum, hvor de nuværende funktioner forstærkes og udvides og dermed giver mulighed for at udfolde et mangfoldigt bevægelsesliv. Her findes mindre sociale, tætte og komfortable rum med siddepladser, rum for forskellige aktiviteter, som både det selvorganiserede og organiserede liv kan bruge. De forskellige rum/torve bør understøttes af belysning, beplantning, faste/flytbare bænke, borde og stole samt forskellige aktivitetselementer. De forskellige rum understøttes af forskellige flader og størrelser således at rummene, som helhed både kan rumme mindre grupper og større grupper, samt kan understøtter forskellige oplevelseskvaliteter. Rummene/pladserne og forbindelseslinjerne skal skabe udveksling og synlighed mellem de forskellige funktioner. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12, 8420 Knebel

4 Fremtidige forhold - struktur Planerne tager udgangspunkt i de ønsker og drømme styregruppen og aktørkredsen har udtrykt gennem processen. Planerne skal ses som tanker og pejlemærker, som kan kombineres i et endeligt forslag, der kan danne grundlag for en lokalplanlægning for området. Et område med et kultur- og idrætscenter samt et rekreativt parkanlæg for bevægelse. Adgangsfacaden forholder sig nu centralt til Stadionvej og der skabes samtidig sammenhæng til byen gennem Engvej og dermed understøttes en fortætning mod syd. Området kan på sigt blive et af flere centrale kultur- og rekreative nedslag i Hornslet med både udviklingsmuligheder mod syd og mod øst, som kommuneplanen peger på. Udbygnings- og udvidelsesmuligheder Ved hallen er der udarbejdet udbygningsplaner, som skal fortætte fremtidens bygningsmasse omkring den eksisterende bygningsmasse jf. bygningshæftet. Det er vores vurdering, at der ikke i fremtiden vil være muligheder for yderligere fortætning omkring bygningsmassen. Hvis der i fremtiden kræves yderligere udbygnings- og udvidelsesmuligheder retter vi opmærksomheden på to områder. Et syd for området - indtegnet som eks. og området udlagt i kommuneplanen nord- øst for området. Derudover vil vi henlede opmærksomheden på bystrukturen i Hornslet, som efter vores opfattelse ikke bør udvikle en for kraftig funktionsfortætning et enkelt sted. Men netop kunne udvikle og understøtte flere forskellige nedslag og dermed understøtte, at byen er et stort bylandskab for bevægelse og ophold. Adgangsvej Den eksisterende adgangsvej og parkering fra Stadionvej er med forslaget udvidet med yderligere to parkeringszoner langs Stadionvej. Området får ny sekundær vejadgang fra Engvej, der understøttes af en p-plads samt sti-adgang via den grønne kile. De to adgangsveje - Stadionvej og Engvej - understøttes af henholdsvis fire og tre adgangsveje, som er koblet op på det interne stisystem. Ved at undersøtte Engvej som sekundær indgangsvej til området understøttes udviklingsmulighederne for området både mod syd og øst. Derved står udviklingsretningen åben for fremtiden. Forbindelseslinjer, p- arealer og udviklingsretning Trafikovergang Stadionvej Parkeringsanlæg I forbindelse med trafikreguleringen i området etableres der p- arealer fire forskellige steder. Et parkeringsanlæg i tre zoner er placeret i et bælte langs Stadionvej ind mod anlægget. Der er plads til et betydeligt antal parkeringspladser, som kan udbygges i etaper i forbindelse med udbygningen af Kultur- og idrætscentret. Derudover placeres der en p- zone i den sydlige del af området, som skal understøtte den sekundære adgang til området. Udviklingsretning mod syd Engvej Trafikovergang Udviklingsretning mod øst

5 Fremtidige forhold - strukturplan Udviklingsretning jf. kommuneplanen Parkeringsarealer langs Stadionvej 40 stk Den åbne fælled Parkeringsarealer langs Stadionvej 90 stk. Ny adgangzone Parkeringsarealer langs Stadionvej 58 stk. Slagboldsområde Kolonihaveområde med petanque Grønt aktivitetsbånd Udbygning ved fortætning jf. bygningshæfte Boldspilseksperimentarium Udendørs træningscenter Eksisterende kunsstofbane Lysbane med containervæg og bevægelsesvæg Arena-område Evt. fremtidig placering af ungdomsboliger og institutioner Parkeringsarealer 24 stk. Evt. fremtidig placering af svømmehal Imidlertidig parkering og evt. fremtidig parkeringsområde i tilknytning til svømmehal Evt. fremtidig placering af overfladevandsopsamling 1:2000

6 Fremtidige forhold - disponering Bevægelseslinjer Rumligt består planen af de grundlæggende elementer; fladen, linjen, punktet og sammenhængen. Fladen består grundlæggende af fire forskellige belægninger græs, asfalt, kunststof og kalkstabilt grus. Græsfladen er mellemrummet i området samt de store fodboldbaner. Asfaltfladerne findes i arealerne med gadeidræt og dele af tennisarealet, begge rum kombineres med flader af gummiasfalt. De forskellige rum og linjer skabes af beplantning, volde/kantafgrænsninger, stier og placeringen af de forskellige elementer i parken. Punktnedslagene i parken er placeret i hovedområder, som knyttes sammen af stier, funktioner og mindre bygingsanlæg. Disse rum indeholder flere variationer over områdets funktioner. De forskellige funktioner og områder skal være klart defineret og multifunktionelle og samtidig en del af helheden. Parkens rum er indrettet med forskellige flader som skal understøtte forskellige aktiviteter. Sandflader til feks. volley og andre boldspil samt til leg. Kunstflader som bruges til forskellige aktiviteter, asfaltflader som understøtter aktiviteter af rullende art. Græsarealer som understøtter boldspil og fælledens åbne oplevelseskvaliteter. Andre flader er tæt beplantet og understøtter det lukkede rum. Der opstår rum med flader af skovbundskarakter ved brug af opstammede træer, her opleves søjledannelsen samtidig med at der er mulighed for ophold. Der er udsigtplatforme på volde og i forbindelse med de forskellige facilitetsbaser. Løst underlag Sti/bane meds fast underlag Græs Flader Asfalt Internt stisystem. Ruter og stier med udgangspunkt i en langsgående sti, der fungere som adgangsvej til alle banerne og de forskellige udlagte aktiviteter. Ruterne og stierne fungerer samtidig med aktiviteter på banerne. De giver mulighed for at opleve området som en rekreativ park Det interne stisystem ses evt. som en del af et større Kløversti-system. Fast underlag Kunstgræs sti med løst underlag

7 Fremtidige forhold - disponeringsplan Mulig udviklingsretning/zone Parkeringszone Parkeringszone Zone med græs Ankomstszone Parkeringszone Zone for leg og bevægelse med kugler og kegler Bygningsszone - bygningsfortætning Træningszone Den grønne bevægelseszone/kile Zone for leg og bevægelse med bold Zone med græs Zone med kunstgræs Den grønne zone for event og bevægelse Parkeringszone Mulig udviklingsretning/zone 1:2000

8 Fremtidige forhold - rum og funktion Beplantningsbånd Parken består grundlæggende af følgende rumdannelser: 1. Bygningsmassen med nærområder til asfaltidræt, motion og fitness samt pitstop-steder for løb og cykling. 2. Et slagboldspilsanlæg for tennis. 3. En grøn fælled med plads til to fodboldbaner. 4. En grøn rekreativ nord - syd kile med forskellige opholds-, bevægelses- og legefaciliteter. 5. Et eksisterende kunststof-anlæg til fodbold. 6. Et boldspils-eksperimentarium med forskellige muligheder for at træne og lege med boldspil. 7. En have med kugle- og keglespil og rekrative opholdsmuligheder. 8. Et grønt arena-område omkranset af en organisk løbe/rulle sti, et scene anlæg og en skrænt med trappeanlæg. Alle områder bindes sammen af stier/linjer, volde, trappe/aktivitetsanlæg, og allé-træer. I de forskellige mellemrum findes der opholdsarealer, legestationer og pitstop/facilitetsbaser og elementer, som er med til at skabe sociale rum og opholdsteder. Rummenes størrelse afgrænses enten af lukkede jord/beplantningsvægge eller mere gennemsigtige vægge, af veje med opstammede træer. Facilitetsbaser indgår også i rumdannelsen. Landskabsmæsssigt består parken af to planer. Et plateau med bygningsmassen og fremtidens tennisanlæg. Plateauet giver mulighed for at skabe trappeanlæg og hængende terrasser til ophold, træning og som overgange i parken. Kurver

9 Fremtidige forhold - funktionsplan Grøn fælled med plads til to fodboldbaner Ophold- og udsigtsplatuea Hovedsti Trappeanlæg til ophold og træning Facade aktivitet Cykel pit - stop Slagboldsområde - tennislandskab Grønt aktivitetsbånd med uformelle aktiviteter og leg Udendørs træningscenter med parkour, udendørs fitness og crossfit. Løbe pit- stop Opholds- og træningstrapper Dobbelt organisk løbe/rulleskøjte bane Ophold Arena område Kunstgræsbane Kolonihaveområde med petanque og sandflade til bevægelse Fodboldeksperimentarium med bandebaner og faciliteter til boldspilsleg og teknisk træning Lysbane med containervæg (opbevaring og tilskuerpladser) på den ene side og græsvold og trænings/bevægelsesbånd mod boldspilområdet Flex. friluftsscene med hegn, som kan bruges til skærmophæng 1:2000

10 Fremtidige forhold Principsnit vest-øst Snitlinje Udendørs træningsområde Parkour Fitness Crossfit Asfaltlandskab Aktiviteter op ad facaden Sandtennis i bur Tilskuertrappeanlæg Kunstgræsbane Containervæg Opbevaring Udsigt Lysbane Fodboldeksperimentarium Kolonihave Græsvold Boldvæg Træningstrappe/ tilskuerpladser Service-center Lockers Café Toiletter Pavillon Petanquebaner

11 Fremtidige forhold Principsnit syd-nord Snitlinje Udsigts-balkon Engvej Friluftsscene Fodbold-arena Festplads Tilskuer-område Asfaltbane Træningstrappe Sidde/stå-trin Café Klatrevæg Træningsredskaber Siddemøbler Skater-underlag Stadionvej Udskiftningsbænke Løbebane

12 Fremtidige forhold De bygningsnære aktivitetszoner Arealerne omkring bygningsmassen er udlagt som aktivitetszoner, derudover indgår facaderne i aktivitetszonerne. Ind og ude er funktionsmæssigt koblet sammen således der er adgang fra de indendørs aktivitetszoner til de udendørs aktivitetszoner. Rummene understøtter fitnesskulturen samt street og asfaltidrætterne Parkering 90 stk. Stadionvej Parkering 58 stk. Fladen skal kunne indgå i arrangementer med street fodbold. Beton klodser til skater Klatrevæg Bande-bane Cykel P Cykel pit-stop m. luft og vand Boldmur Hovedindgang Markedsplads Brandvej - indlevering til hallen Cykel P Street basket Udendørs træningscenter Sekundær indgang Crossfit Udendørs boksering Ude-fitness Asfalt landskab Sekundær indgang Løbe pit-stop Parkour Street basket Træningstrappe Ophold Løbe og rullebane

13 Fremtidige forhold Boldspilseksperimentarium og kugle/keglehaven Boldspilsarealet etableres som et udfordrende trænings- og legeområde. der er forskellige banetyper og underlag samt vægge og træningsredskaber, der understøtter bolspilskulturen. Området skal kunne bruges både organiseret og uorganiseret. Det nuværende Petanqueanlæg flyttes og etableres i nye havelignende rammer. Her er baner, pavilioner og opholdssteder i mindre lægivende rumdannelser. Området indbyder til ophold - spise madpakker og tage et par runder på banerne. Adgang fra stadionvej Trapper og plateau i niveau med vejen Åben fælled med fodboldbaner Trappeanlæg Trappeanlæg og plateau i niveau med slagboldsområde Kolonihaver omkranset af hække Petanquebaner Pavillioner Containerpavillion - servicebygning Organisk bane til kugle og keglespil Boldspilseksperimentarium Bandebane med tilknyttede aktivitetsområder Baner med boldtekniske udfordringer Kunstgræsbane Sandfalde til strandbold Containervæg Opbevaring og tilskuerpladser Aktivitetsvold Siddepladser / træningstrapper Boldmure Stiforløb rundt i området for løbeog gåture Lysbane

14 Fremtidige forhold Arenaområdet for opvisning og kulturevent Det nuværende stadionanlæg udvides med flere forskellige funktioner, som understøtter området som et arenaområde for event, træning, leg og opvisning. Derudover tilføres området en løbebane som understøtter løbe pit- stop området. Udendørs ophold i forbindelse med café Trappeanlæg i skrænt til ophold og træning Løbe pit- stop Grønt bånd med med uformelle aktiviteter og leg som gynger og tarzanbane Grøn opholdsskrænt Ophold Grøn opvisnings og event flade Bane bestående af 2-sporet løbebane og yderst en asfaltbane Aktivitets niveau til ophold og træning Aktivitets niveau til ophold og træning Friluftsscene til event, udendørs gymnastik og dans Parkering 24 stk

15 Fremtidige forhold Delområde slagboldspil Det nuværende tennisanlæg omlægges til et anlæg med flere forskellige funktioner, som er i familie med tennis. Spil med ketsjer og bats og andre former for spil integreres i anlægget. Dette sker ikke mindst for at styrke østsiden af den samlede bygningsmasse. Samtidig etableres der aktivitetsflader op ad bygnings-massen med boldspil og klatring. Området understøttes med en facilitetsbase og en torveplads i forbindelse med hallen. Parkering 90 stk. Boldvægge Trappeanlæg Eksist. klubhus Bordtennis Stangtennis Nye tennisbaner Eksist. tennisbaner Parabelbane Sandtennis i bur Boldvæg Trappeanlæg Legeplads

16 Fremtidige forhold - delområde, aktive facader Klatrevæg på gavlvæggen Kig til spring-område Hovedindgang Forplads og parkering Ophold Streetbasket Markedsplads Boldmur Klatrevæg Brandvej - indlevering til hallen og asfaltidrætszone

17 Afslutning På vej mod et myldrende udendørsområde - en park for ophold, bevægelse, idræt og kulturevents De nuværende udendørs-arealer kan forvandles til integrerede rum, hvor de nuværende funktioner forstærkes og udvides og dermed giver mulighed for at udfolde et mangfoldigt liv. Her findes mindre sociale, tætte og komfortable rum med siddepladser, rum for forskellige aktiviteter, som både det selvorganiserede og organiserede liv kan bruge. De forskellige rum, torve og aktivitetszoner understøttes af belysning, beplantning, faste/flytbare bænke, borde og stole samt forskellige faste aktivitetselementer. De forskellige rumdannelser understøttes af forskellige flader og størrelser således at rummene, som helhed både kan rumme mindre grupper og større grupper. Der er både oplevelsesrum, legende, udfordrende og idrætslige rum. området og de forskellige rum bindes sammen af et internt stisystem, som både er til transport og træning.

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2 Baggrund for masterplanen

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Projekt Mols i udvikling

Projekt Mols i udvikling Projekt Mols i udvikling bilag til projektansøgning August 2014 Aktivitetsområde Bygaden Kulturtrappen Kultur og bevægelsesstrøget = Park for kultur, leg og bevægelse Den Grønne Allé Stadion Carsten Blomberg

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1

BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY. Brøndbyøster. Rekreativ Strategi. Brøndby Kommune. Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 BEVÆGELSE I ALLE PLANER BRØNDBY 2012 Brøndby Kommune Rekreativ Strategi Brøndbyøster Del 2 Idékatalog BRØNDBY BEVÆGELSE I ALLE PLANER 2012 1 Bevægelse i alle planer Brøndby Kommune har i 2011/2012 deltaget

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling 2 >>Indholdsfortegnelse Indledning 5 Langeskovs baggrund Langeskov - historien 7 Langeskov i dag 9 Principper for udviklingen af Langeskov

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

ODSHERREDS GODE OMVEJ

ODSHERREDS GODE OMVEJ Projekt En god omvej - oktober 2010 ODSHERREDS GODE OMVEJ Et bevægelseseksperimentarium i Sundhedscentrets park INDHOLDSFORTEGNELSE 02 04 05 06 07 15 16 17 18 19 - Vision, proces og udfordringer - Det

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012 1 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere