Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars Vitnes Thomsen, NT Afbud Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Godkendelse af referat fra 25. april 2014 Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. april 2014 blev godkendt Endeligt regnskab 2013 Det foreløbige regnskab for 2013 blev godkendt af bestyrelsen til overdragelse til revisionen på bestyrelsesmødet den 25. april. Regnskab 2013 er under revision af BDO Kommunernes Revision, og revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet, men en endelig revisionserklæring var ikke blevet færdiggjort til mødet.

2 Beslutning Når den endelige revisionserklæring foreligger, fremsendes regnskab 2013 og revisionserklæringen til godkendelse i bestyrelsen via en skriftlig procedure Økonomirapport 1/2014 Økonomirapport 1/2014 udgør første budgetopfølgning for 2014 og indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Bustrafik Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april og maj 2013, dvs., før klippekortet blev erstattet af rejsekortet i foråret 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet ligge have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSBstrækningen i Nordjylland. Årets første prognose udviser en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Hvad angår bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 1,9 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 2 af 16

3 Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen for 2014 viser en brutto passagerindtægt på 375,5 mio. kr., hvilket betyder, at brutto-passagerindtægten forventes at blive ca. 5,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for netto-passagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med bl.a. DSB, forventes at blive ca. 329,7 mio. kr., hvilket er ca. 6,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Forventningen om et lavere indtægtsniveau i 2014 skyldes især følgende forhold: Der er de seneste måneder registreret et fald i omsætningen af kontantbilletter og almindelige periodekort (månedskort). Dette fald opvejes delvist af stigende omsætning på rejsekortet. Denne udvikling vurderes pt. at kunne tilskrives, at passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, skifter til det billigere og mere fleksible rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på omsætningen, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. Side 3 af 16

4 NTs kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort reduceres i 2014 fra 85 kr. pr. kort i 2013 til 59 kr. pr. kort i Reduktionen er estimeret til at påvirke indtægterne negativt med ca. 1,0-1,5 mio. kr. på årsbasis. For takstsamarbejdet med DSB/ARRIVA-Tog og fjernruter viser prognosen en forventet samlet betaling fra NT på 45,8 mio.kr., der svarer til en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud Der er for 1. kvartal 2014 indbetalt 0,4 mio. kr. (svarende til 1,4 mio. kr. på årsniveau) ekstra a conto. Afvigelsen skyldes aftale med Midttrafik om øget indbetaling, idet NT med virkning fra medio 2014 overtager en kontrakt (rute 67, Viborg - Aars), som delvis finansieres af Midttrafik. Operatørudgifter inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 664,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab Da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i 2014 ligger 1-1,5 procentpoint under niveauet i budgettet. Effekten er, at der forventes lavere operatørudgifter på 7-10 mio. kr. i forhold til budget. Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) forudsat gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune gennemføres medio 2014 et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NTs budget Der forventes indgået en aftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 58,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført Side 4 af 16

5 persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en stigning i betalingen. Denne stigning modsvares dog af et forventet fald i tilskudsbetalingen. Øvrige driftsudgifter Billetteringsudstyr opskrives med 5,0 mio. kr. i prognosen for 2014, hvilket alene kan tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives til 11,1 mio. kr., hvilket alene kan henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat håndteres indenfor det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,6 mio. kr.. Den væsentlige forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i levering af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. busterminaler, busit og stoppestedsudstyr viser, at det planlagte niveau i budget 2014 på i alt 24,3 mio. kr. forsat forventes realiseret. Årsagen til, at der er realiseret et lavere forbrug af udgifter i Q1 i forhold til budgettet i Q1, kan hovedsageligt tilskrives en periodisering af udgifterne til senere på året. Administration Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til: Ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 Færre lønudgifter afregnet via X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NTs andel udgør 0,3 mio. kr. Personaleudgifter opskrives med 0,1 mio. kr. i prognosen for 2014 i forhold til budget 2014, hvilket skyldes øget rejseudgifter i forbindelse med test af Rejsekort version 5. Side 5 af 16

6 Prognosen for 2014 vedr. lokaler, intern IT, kontorhold og konsulenter er på i alt 10,1 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget De øgede udgifter på 0,6 mio. kr. til lønudgifter i prognosen finansieres af et tilsvarende lavere niveau på samarbejdsaftaler i både bus- og flextrafikken. Salgsudgifter mv. I prognosen for 2014 fastholdes forventningerne fra budgettet på i alt 3,4 mio. kr. til salgsudgifter. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives samarbejdsaftaler med 0,3 mio. kr., hvilket relaterer sig til samarbejdsaftalen på X Bus, som nedskrives med 0,3 mio. kr. jf. bemærkningen under administration. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, mv. Flextrafik Hvad angår Flextrafik viser prognosen et samlet resultat over det budgetterede, idet der forventes en tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 0,8 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 6 af 16

7 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af egenbetaling og abonnement ramme det budgetterede niveau for 2014, hvilket stort set også betyder uændrede niveauer for antallet af udførte rejser og medlemsantal på Flexhandicap. A conto tilskuddet fastholdes uforandret i prognosen for Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Generelt forventes der en øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set forventes kørselsbidraget at stige med 7,8 mio. kr. i 2014 i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,4 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne at ligge meget tæt på budget 2014, jf. ovenstående forventning om uændret niveau af antal udførte rejser på Flexhandicap. Side 7 af 16

8 På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 7,8 mio. kr. Administration Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til ansættelsen af en ny økonomichef i februar Prognosen for 2014 vedr. lokaler, personaleudgifter, intern IT, kontorhold, konsulenter og markedsføring fastholdes på samme niveau som budget De øgede udgifter på 0,6 mio. kr. til Administration i prognosen finansieres et tilsvarende lavere niveau på samarbejdsaftaler i både Bustrafik og Flextrafik. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 0,9 mio. kr., da NT allerede i 2014 forventer at kunne gennemføre administrative besparelser på Flextrafikkens administrative udgifter, som følge af ændret ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne samt den generelle vækst på Flextrafikområdet. Beslutning Økonomirapport 1/2014 blev taget til efterretning Forudsætninger for budget 2015 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2015 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af forslaget. Budgetforslaget vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 17. juni med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og regionen. Den endelige behandling af budget 2015 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2014, idet budgettet iht. loven skal være vedtaget senest den 15. september. Bustrafik Oplægget til budgetforslaget for bustrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Side 8 af 16

9 Passagerindtægter Passagerindtægter indregnes på basis af de nyeste estimater fra 1. kvartal 2014, hvor Rejsekortet som erstatning for klippekortet - er fuldt implementeret i hele NT s område. Desuden indregnes en generel passagervækst på 1 %, idet der tages udgangspunkt i målsætningen i forretningsplanen for og i de senere års vækst. Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 0,5 %, som består af takststigningsloftet på 0,6 % for 2015 samt en negativ opsparing fra 2013 på -0,1 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår, og hvad takststigningen reelt blevet realiseret for det givne budgetår. Fx var takststigningsloftet 3,5 % for 2013, men ved genberegning i april 2014 viste takststigningen sig at være realiseret til 3,6 % altså blev der realiseret en negativ opsparing på -0,1 % i Ifølge bekendtgørelsen skal en negativ opsparing senest anvendes efter 2 år. Operatørudgifter Operatørudgifterne fremskrives med gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark, hvor seneste prognose ligger på + 0,8 % i forhold til forventet niveau for I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau mm. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i kommunerne eller hos regionen, jf. bestyrelsesmødet den 27. marts Der tages højde for forventninger til prisudviklingen på de lokalruter, som kommer i udbud og har driftsmæssig effekt i Øvrige driftsudgifter Fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Der er opnået støtte fra Trafikstyrelsen til investeringer i terminaler og stoppesteder, og i budget 2015 indarbejdes den implementeringstakt, som aftales i samarbejde med kommunerne. Administration Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 2,0 % vedr Side 9 af 16

10 Lokaler, personaleudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Øvrige salgsudgifter Salgsudgifter fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Udviklingspuljen Udviklingspuljen fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 %. Flextrafik Indtægter Kommuner og Region Nordjylland dækker NT's udgifter til at udføre Flextrafik for ejerne. Bidragene er opdelt i kørselsbidrag og administrationsbidrag. Kørselsbidragene er tilsvarende kørselsudgifterne. Administrationsbidragene er fastsat ud fra en administrationssats, hvor kommuner og Region Nordjylland betaler de administrationsudgifter, der er forbundet med de enkelte kørselsordninger. Hver kørselsordning har, afhængig af valgt serviceniveau, en budgetteret administrationssats pr. tur. Som besluttet på bestyrelsesmødet den 25. april 2014 reguleres under- og overskud på administrationsudgifterne gennem administrationssatsen for alle kørselsordninger inkl. Flexhandicap. Takster Abonnementsbetalingen og kilometerbetalingen for Flexhandicap fastholdes på det nuværende niveau. Antal brugere For Flexhandicap budgetteres samme antal brugere og ture som realiseret i Side 10 af 16

11 Kørselsudgifter For hovedparten af Flextrafikken reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Kørselsudgifterne for denne kørsel reguleres med prisudviklingen fra seneste udbud der budgetteres med en samlet prisudvikling på 2,1 % for For den øvrige kørsel på længere kontrakter anvendes Flextrafikkens reguleringsindeks, som pt. ligger på 2,1 %. I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau mm. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Administration og samarbejdsaftaler Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for lønudgifter i 2015, som pt. er 2,0 %. Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 %. Desuden indarbejdes den reviderede samarbejdsaftale med FlexDanmark, hvilket isoleret set giver en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. på samarbejdsaftalerne. Beslutning Principperne og forudsætningerne blev godkendt som grundlag for det budgetforslag, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 17. juni 2014 Dog P/Lfremskrives kun omkostninger til løn og samarbejdsaftaler, mens øvrige omkostninger til administration og øvrig drift ikke prisfremskrives. Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning på 0,5 % Forslag til udmøntning af takststigning i 2015 Udmøntningen af takststigninger i NT tager udgangspunkt i den pris- og produktstrategi, som er godkendt af NTs bestyrelse. Senest blev denne strategi behandlet i forbindelse med beslutningen om takststigninger for 2014 (oktober 2013). Selvom takststigningsloftet for 2015 er af begrænset størrelse (netto 0,5 % for NT) betyder tidligere indgåede aftaler på landsplan omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE), at NT må lave nogle forholdsvis markante takstændringer i 2015, for at kunne leve op til aftalerne. Side 11 af 16

12 Grundlæggende principper i NTs pris- og produktstrategi NTs pris- og produktstrategi er, at vi har forskellige produkter til forskellige behov, men dog er der grænser for, hvor mange produkt- og prisvarianter, som vi administrativt og kommunikativt vil gabe over. Vi arbejder helt overordnet med tre produktgrupper, hvor kontantbilletten (herunder mobilprodukterne) er det dyreste produkt uden mængderabat, Rejsekortet belønner kunden ud fra et princip om, at jo mere man rejser, jo billigere bliver det, og periodekortet (herunder 3. parts kort) giver den hyppigt rejsende en fast og rabatteret pris. Produktporteføljen spænder altså over en prispalette fra den ikke rabatterede kontantbillet til de rabatterede rejse- og periodekort. Gennem prissætningen af vores produkter ønsker vi at skabe et stærkt motiv for, at kunderne vælger de af NTs billetprodukter, som gør det nemt og billigere at rejse kollektivt (jo mere man rejser ) og dermed skabe grundlaget for flere og mere loyale kunder. Produktstrategien er at gøre Rejsekortet til nordjydernes foretrukne rejsehjemmel, uanset om man er lejlighedsvis bruger af den kollektive trafik, eller man er en højfrekvent pendler. Brugerundersøgelser omkring rejsekortet i Nordjylland viser, at Rejsekortet gør den kollektive trafik mere tilgængelig i såvel Nordjylland som i de øvrige dele af Danmark, hvor Rejsekortet kan bruges, f.eks. i København. Dertil kommer, at rejser foretaget på Rejsekortet (modsat rejser på f.eks. periodekort eller mobilbillet) bidrager til et forbedret datagrundlag til brug for optimering af køreplaner og indtægtsdeling. Status på produktgrupperne Ændringer i taksten kan helt overordnet ske inden for hver af vores tre produktgrupper, der har følgende karakteristika: 1. Kontantbilletter, som også omfatter mobilbilletter, er et ikke rabatteret produkt. Samlet set omsatte NT for 94 mio. inden for denne produktgruppe i Niveauet vurderes til at være svagt faldende til fordel for Rejsekortet. Kontantpriserne blev senest ændret i januar Kontantbilletterne er den af NTs produkter med den højeste priselasticitet, dvs., efterspørgslen har en relativ stor følsomhed overfor prisændringer. 2. Rejsekortet har en indbygget progressiv rabatstruktur efter princippet om, at jo mere man rejser, jo billigere bliver det. I 2013 blev der omsat for 72 mio. kr på Rejsekortet. Niveauet vurderes at være stigende. Der er sket ændringer i rabatsatser, mv. inden for Rejsekortet senest i forbindelse med fastsættelsen af taksterne for Periodekort, der giver en fast pris på ubegrænset antal rejser inden for et defineret område, og kortene har dermed en indbygget rabat. Omsætningen for periodekort var i 2013 på 59 mio. kr. Niveauet vurderes at være svagt faldende til fordel for Rejsekort og Ungdomskort. Der er sket ændringer (stigninger) i taksterne for periodekort senest i Prisen på periodekortet bestemmer også størrelsen af den refusion på 3. parts finansierede kort, primært Side 12 af 16

13 Ungdomskortet, som NT får fra Trafikstyrelsen. Omsætningen på Ungdomskort var i 2013 på 79 mio. kr., og det vurderes, at omsætninger har fundet et stabilt niveau her omkring. Aftalen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE) I henhold til Lov om Trafikselskaber er det NTs bestyrelse, som har kompetencen til at definere produktgrupper og fastsætte taksterne inden for vores eget takstområde (dvs. hele NTs område). Der gælder nogle specielle regler omkring involvering og høring af de øvrige operatører, som betjener NTs område (DSB og Arriva Tog), hvis indtægter vil være påvirket af de takstniveauer, som NT beslutter. På NTs bestyrelsesmøde den 25. maj 2012 besluttede bestyrelsen, at NT skulle tilslutte sig aftalen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE). Samarbejdet omkring DLE foregår i regi af Bus & Tog, som omfatter alle selskaber, der udfører offentlig servicetrafik i Danmark: Trafikselskaberne, DSB, DSB S-tog, Metro, Arriva Tog og Trafikstyrelsen (DSB Øresund). I DLE-aftalen er kompetencemodellen således, at trafikselskaberne fremsætter forslag til takster og træffer den endelige beslutning for rejser op til og med 9 zoner, mens togoperatørerne fremsætter forslag og træffer den endelige beslutning på rejser over 9 zoner, uanset om rejsen på f.eks. 10 zoner foregår internt i et trafikselskabsområde. Den væsentligste baggrund for initiativet er, at det fremgår af Lov om Trafikselskaber, at man skal kunne rejse i alle relationer i landet på én billet, der gælder til bus og tog. Da ikke alle selskaber har truffet beslutning om implementering af Rejsekortet, fremgår det af departementets takstredegørelse, at loven er opfyldt, hvis der er et takstsamarbejde på kontantbilletter. Konsekvensen ved at indføre en landsdækkende enkeltbillet var oprindeligt, at kontantprisen for at rejse med kollektiv trafik skulle låses på samme niveau på tværs af alle grænser og operatører. I foråret 2012 endte forhandlingerne i Bus & Tog omkring DLE med en model, hvor der opereres med to takstrækker: Én for Jylland og Fyn samt én for Sjælland. Delingen i to parallelle takstrækker betyder, at passagerne vil opleve en fælles takstrække for rejser på kontantbilletter i henholdsvis vest Danmark (Jylland/Fyn) og øst Danmark (Sjælland/hovedstaden). Det ligger også i aftalen, at et trafikselskab kan sælge delvise enkeltbilletter til andet end børn, hunde og cykler. Disse delvise billetter til f.eks. pensionister har alene gyldighed til denne parts eget transportsystem (f.eks. NTs busser), med mindre andet aftales. Mellem parterne i eller på tværs af et trafikselskabsområde kan det også aftales at udbyde fælles mobilbilletter og kampagnebilletter (= billetter gyldige til bus og tog i en begrænset periode til en takst, der afviger fra taksten i Det landsdækkende Enkeltbilletsystem). Aftalen indebærer, at såfremt et trafikselskab ønsker generelt at afvige fra den takstrække, som er besluttet i dette tilfælde mellem de jysk-fynske trafikselskaber så skal aftalen opsiges og selskabet skal udtræde af samarbejdet. Dette vil umiddelbart have store kommunikations- og systemmæssige konsekvenser, idet kontantbilletsystemet er et fælles udviklet system. Side 13 af 16

14 Forslag til takstændringer for 2015 Implementeringen af DLE en er flere gange blevet udsat, men den aktuelle plan er, at takstrækker, systemer og kommunikation sættes i værk med takstskiftet i januar Konsekvensen for NT er, at bestyrelsen, for at følge aftalen, skal beslutte, at NT foretager en ændring af kontant-billettaksterne for 2015 således at vi rammer en takstrække, som er fælles med niveauet i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus. Ændringer i taksten for kontantbilletter ses i tabellen nedenfor: Antal zoner NT kontantbillet takster 2014* DLE vestlig takstrække zoner 20,00 22,00 3 zoner 30,00 32,00 4 zoner 40,00 42,00 5 zoner 50,00 50,00 6 zoner 60,00 60,00 7 zoner 70,00 70,00 8 zoner 80,00 80,00 9 zoner 90,00 90,00 10 zoner 100,00 100,00** 11 zoner 110,00 108,00** 12 zoner 120,00 116,00** * Uændret siden januar 2012 ** Er ikke endeligt fastlagt af parterne, men dette er et forslag udarbejdet af Trafikstyrelsen i maj 2014 De foreslåede ændringer rammer de kortere rejser (2, 3 og 4 zoner), hvor NT har en stor andel af sin omsætning for kontantbilletter. Konsekvensen heraf er, at NT, ifølge den beregningsmodel, som NT har udarbejdet på baggrund af Trafikstyrelsens retningslinjer, vil få en takststigning på 1,33 % i 2015, hvilket er 0,73 % over det tilladte på 0,6 %. Dette betyder, at NT skal reducere taksterne på øvrige produkter med en beregnet effekt, der svarer til minus 0,73 % samt yderligere 0,1 % pga. den negative opsparing på 0,1 % fra 2013, altså i alt minus 0,83 %. Administrationens forslag til takstreduktioner følger samme princip, som blev anvendt ved fastlæggelsen af takster for 2014 og er i tråd med grundideen i NTs pris- og produktstrategi, jf. ovenstående. Målet er at skabe et incitament for dels at rejse mere kollektivt, dels at anvende Side 14 af 16

15 Rejsekortet som det foretrukne rejsehjemmel. Det foreslås derfor, at NT øger rabatprocenterne på rejsekortrejser for de passagerer, der rejser ofte, dvs. de passagerer, der vil befinde sig på rabattrin 4-7. Nedenfor er vist en tabel, der viser hvor mange rejser, der skal rejses i løbet 30 dage på de enkelte rabattrin, ligesom der er vist, hvordan rejsekortrejserne fordeler sig på de forskellige rabattrin. Rejsekort (rabattrin) Rejser pr. 30 dage på de forskellige rabattrin Fordeling af rejser på rabattrin* Trin rejser 5,9 % Trin rejser 13,5 % Trin rejser 14,1 % Trin rejser 24,5 % Trin rejser 11,1 % Trin rejser 9,7 % Trin rejser 7,9 % Trin 7 40 el. flere 13,3 % * Fordelt efter 2013-rejsetal. For 2015 forventes der ca. 6,5 mio. rejser på rejsekort Taksterne for periodekort og Rejsekortets normalpriskurve berøres ikke af takststigningerne for Normalpriskurven er den takstrække, der anvendes i forbindelse med beregning af rejsekort rejser. Øvrige takster I dag er der forskellige takster for medtagning af cykler i NTs regionalbusser, X Busser og lokalbanetog, og det forslås, at taksten harmoniseres således, at NT fremadrettet kun har to takster for cykelmedtagning: Rejsekorttakst på 13 kr. (enhedspris) og en kontant-takst, der følger DLE-kontantprisen for delvis billet (1/2 voksentakst). Rejsekortprisen er en enhedspris, der ikke er afhængig af rejselængden, og er altså stærkt rabatteret. Cykel-kontantprisen er afhængig af rejselængden i zoner. For Flexhandicap foreslås, at prisen for abonnement samt km-taksten fastholdes på det nuværende niveau. Endelig foreslås, at taksten for Flextur ligeledes fastholdes på det nuværende niveau. Side 15 af 16

16 Beslutning Under forudsætning af, at parterne i Bus & Tog samarbejdet fastholder tidsplanen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE), udmøntes takststigninger på kontantbilletter i henhold til aftalerne om en fælles DLE vestlig takstrække pr. januar 2015 som beskrevet i dagsordensteksten. Administrationen fik desuden bemyndigelse til at udmønte takstreduktionerne på rejsekortets rabattrin 4, 5, 6 og 7 således, at rejsende med en mellem til høj rejsefrekvens får et større incitament til at benytte Rejsekortet, og endelig harmoniseres takster for medtagning af cykler i NTs regionalbusser, X Busser og lokalbanetog Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: "Bussen kan også" - artikel fra Busmagasinet (vedlagt) Planlægning af studietur i oktober 2014 Tilfredshed med billetrazzia den 8. maj 2014 Kvalitetskontrol i Flextrafik Hjertestartere i busser Eventuelt Status vedr. stopannoncering, infoskærme, realtidsskilte mv. præsenteres på næste bestyrelsesmøde Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2015 (juni) Side 16 af 16

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 23. juni 2014/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 17.06.2010 J. nr.: 00-01-06-1-1 INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl. 15.00 17.00 Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 0-101-2-09 8. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 25. marts 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere