Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars Vitnes Thomsen, NT Afbud Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Godkendelse af referat fra 25. april 2014 Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. april 2014 blev godkendt Endeligt regnskab 2013 Det foreløbige regnskab for 2013 blev godkendt af bestyrelsen til overdragelse til revisionen på bestyrelsesmødet den 25. april. Regnskab 2013 er under revision af BDO Kommunernes Revision, og revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet, men en endelig revisionserklæring var ikke blevet færdiggjort til mødet.

2 Beslutning Når den endelige revisionserklæring foreligger, fremsendes regnskab 2013 og revisionserklæringen til godkendelse i bestyrelsen via en skriftlig procedure Økonomirapport 1/2014 Økonomirapport 1/2014 udgør første budgetopfølgning for 2014 og indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Bustrafik Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april og maj 2013, dvs., før klippekortet blev erstattet af rejsekortet i foråret 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet ligge have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSBstrækningen i Nordjylland. Årets første prognose udviser en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Hvad angår bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 1,9 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 2 af 16

3 Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen for 2014 viser en brutto passagerindtægt på 375,5 mio. kr., hvilket betyder, at brutto-passagerindtægten forventes at blive ca. 5,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for netto-passagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med bl.a. DSB, forventes at blive ca. 329,7 mio. kr., hvilket er ca. 6,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Forventningen om et lavere indtægtsniveau i 2014 skyldes især følgende forhold: Der er de seneste måneder registreret et fald i omsætningen af kontantbilletter og almindelige periodekort (månedskort). Dette fald opvejes delvist af stigende omsætning på rejsekortet. Denne udvikling vurderes pt. at kunne tilskrives, at passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, skifter til det billigere og mere fleksible rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på omsætningen, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. Side 3 af 16

4 NTs kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort reduceres i 2014 fra 85 kr. pr. kort i 2013 til 59 kr. pr. kort i Reduktionen er estimeret til at påvirke indtægterne negativt med ca. 1,0-1,5 mio. kr. på årsbasis. For takstsamarbejdet med DSB/ARRIVA-Tog og fjernruter viser prognosen en forventet samlet betaling fra NT på 45,8 mio.kr., der svarer til en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud Der er for 1. kvartal 2014 indbetalt 0,4 mio. kr. (svarende til 1,4 mio. kr. på årsniveau) ekstra a conto. Afvigelsen skyldes aftale med Midttrafik om øget indbetaling, idet NT med virkning fra medio 2014 overtager en kontrakt (rute 67, Viborg - Aars), som delvis finansieres af Midttrafik. Operatørudgifter inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 664,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab Da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i 2014 ligger 1-1,5 procentpoint under niveauet i budgettet. Effekten er, at der forventes lavere operatørudgifter på 7-10 mio. kr. i forhold til budget. Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) forudsat gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune gennemføres medio 2014 et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NTs budget Der forventes indgået en aftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 58,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført Side 4 af 16

5 persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en stigning i betalingen. Denne stigning modsvares dog af et forventet fald i tilskudsbetalingen. Øvrige driftsudgifter Billetteringsudstyr opskrives med 5,0 mio. kr. i prognosen for 2014, hvilket alene kan tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives til 11,1 mio. kr., hvilket alene kan henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat håndteres indenfor det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,6 mio. kr.. Den væsentlige forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i levering af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. busterminaler, busit og stoppestedsudstyr viser, at det planlagte niveau i budget 2014 på i alt 24,3 mio. kr. forsat forventes realiseret. Årsagen til, at der er realiseret et lavere forbrug af udgifter i Q1 i forhold til budgettet i Q1, kan hovedsageligt tilskrives en periodisering af udgifterne til senere på året. Administration Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til: Ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 Færre lønudgifter afregnet via X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NTs andel udgør 0,3 mio. kr. Personaleudgifter opskrives med 0,1 mio. kr. i prognosen for 2014 i forhold til budget 2014, hvilket skyldes øget rejseudgifter i forbindelse med test af Rejsekort version 5. Side 5 af 16

6 Prognosen for 2014 vedr. lokaler, intern IT, kontorhold og konsulenter er på i alt 10,1 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget De øgede udgifter på 0,6 mio. kr. til lønudgifter i prognosen finansieres af et tilsvarende lavere niveau på samarbejdsaftaler i både bus- og flextrafikken. Salgsudgifter mv. I prognosen for 2014 fastholdes forventningerne fra budgettet på i alt 3,4 mio. kr. til salgsudgifter. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives samarbejdsaftaler med 0,3 mio. kr., hvilket relaterer sig til samarbejdsaftalen på X Bus, som nedskrives med 0,3 mio. kr. jf. bemærkningen under administration. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, mv. Flextrafik Hvad angår Flextrafik viser prognosen et samlet resultat over det budgetterede, idet der forventes en tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 0,8 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Side 6 af 16

7 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af egenbetaling og abonnement ramme det budgetterede niveau for 2014, hvilket stort set også betyder uændrede niveauer for antallet af udførte rejser og medlemsantal på Flexhandicap. A conto tilskuddet fastholdes uforandret i prognosen for Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Generelt forventes der en øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set forventes kørselsbidraget at stige med 7,8 mio. kr. i 2014 i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,4 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne at ligge meget tæt på budget 2014, jf. ovenstående forventning om uændret niveau af antal udførte rejser på Flexhandicap. Side 7 af 16

8 På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 7,8 mio. kr. Administration Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til ansættelsen af en ny økonomichef i februar Prognosen for 2014 vedr. lokaler, personaleudgifter, intern IT, kontorhold, konsulenter og markedsføring fastholdes på samme niveau som budget De øgede udgifter på 0,6 mio. kr. til Administration i prognosen finansieres et tilsvarende lavere niveau på samarbejdsaftaler i både Bustrafik og Flextrafik. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 0,9 mio. kr., da NT allerede i 2014 forventer at kunne gennemføre administrative besparelser på Flextrafikkens administrative udgifter, som følge af ændret ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne samt den generelle vækst på Flextrafikområdet. Beslutning Økonomirapport 1/2014 blev taget til efterretning Forudsætninger for budget 2015 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2015 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af forslaget. Budgetforslaget vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 17. juni med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og regionen. Den endelige behandling af budget 2015 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2014, idet budgettet iht. loven skal være vedtaget senest den 15. september. Bustrafik Oplægget til budgetforslaget for bustrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Side 8 af 16

9 Passagerindtægter Passagerindtægter indregnes på basis af de nyeste estimater fra 1. kvartal 2014, hvor Rejsekortet som erstatning for klippekortet - er fuldt implementeret i hele NT s område. Desuden indregnes en generel passagervækst på 1 %, idet der tages udgangspunkt i målsætningen i forretningsplanen for og i de senere års vækst. Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 0,5 %, som består af takststigningsloftet på 0,6 % for 2015 samt en negativ opsparing fra 2013 på -0,1 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår, og hvad takststigningen reelt blevet realiseret for det givne budgetår. Fx var takststigningsloftet 3,5 % for 2013, men ved genberegning i april 2014 viste takststigningen sig at være realiseret til 3,6 % altså blev der realiseret en negativ opsparing på -0,1 % i Ifølge bekendtgørelsen skal en negativ opsparing senest anvendes efter 2 år. Operatørudgifter Operatørudgifterne fremskrives med gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark, hvor seneste prognose ligger på + 0,8 % i forhold til forventet niveau for I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau mm. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i kommunerne eller hos regionen, jf. bestyrelsesmødet den 27. marts Der tages højde for forventninger til prisudviklingen på de lokalruter, som kommer i udbud og har driftsmæssig effekt i Øvrige driftsudgifter Fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Der er opnået støtte fra Trafikstyrelsen til investeringer i terminaler og stoppesteder, og i budget 2015 indarbejdes den implementeringstakt, som aftales i samarbejde med kommunerne. Administration Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 2,0 % vedr Side 9 af 16

10 Lokaler, personaleudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Øvrige salgsudgifter Salgsudgifter fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 % vedr Udviklingspuljen Udviklingspuljen fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 %. Flextrafik Indtægter Kommuner og Region Nordjylland dækker NT's udgifter til at udføre Flextrafik for ejerne. Bidragene er opdelt i kørselsbidrag og administrationsbidrag. Kørselsbidragene er tilsvarende kørselsudgifterne. Administrationsbidragene er fastsat ud fra en administrationssats, hvor kommuner og Region Nordjylland betaler de administrationsudgifter, der er forbundet med de enkelte kørselsordninger. Hver kørselsordning har, afhængig af valgt serviceniveau, en budgetteret administrationssats pr. tur. Som besluttet på bestyrelsesmødet den 25. april 2014 reguleres under- og overskud på administrationsudgifterne gennem administrationssatsen for alle kørselsordninger inkl. Flexhandicap. Takster Abonnementsbetalingen og kilometerbetalingen for Flexhandicap fastholdes på det nuværende niveau. Antal brugere For Flexhandicap budgetteres samme antal brugere og ture som realiseret i Side 10 af 16

11 Kørselsudgifter For hovedparten af Flextrafikken reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Kørselsudgifterne for denne kørsel reguleres med prisudviklingen fra seneste udbud der budgetteres med en samlet prisudvikling på 2,1 % for For den øvrige kørsel på længere kontrakter anvendes Flextrafikkens reguleringsindeks, som pt. ligger på 2,1 %. I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau mm. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Administration og samarbejdsaftaler Lønudgifterne fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for lønudgifter i 2015, som pt. er 2,0 %. Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 2,1 %. Desuden indarbejdes den reviderede samarbejdsaftale med FlexDanmark, hvilket isoleret set giver en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. på samarbejdsaftalerne. Beslutning Principperne og forudsætningerne blev godkendt som grundlag for det budgetforslag, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 17. juni 2014 Dog P/Lfremskrives kun omkostninger til løn og samarbejdsaftaler, mens øvrige omkostninger til administration og øvrig drift ikke prisfremskrives. Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning på 0,5 % Forslag til udmøntning af takststigning i 2015 Udmøntningen af takststigninger i NT tager udgangspunkt i den pris- og produktstrategi, som er godkendt af NTs bestyrelse. Senest blev denne strategi behandlet i forbindelse med beslutningen om takststigninger for 2014 (oktober 2013). Selvom takststigningsloftet for 2015 er af begrænset størrelse (netto 0,5 % for NT) betyder tidligere indgåede aftaler på landsplan omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE), at NT må lave nogle forholdsvis markante takstændringer i 2015, for at kunne leve op til aftalerne. Side 11 af 16

12 Grundlæggende principper i NTs pris- og produktstrategi NTs pris- og produktstrategi er, at vi har forskellige produkter til forskellige behov, men dog er der grænser for, hvor mange produkt- og prisvarianter, som vi administrativt og kommunikativt vil gabe over. Vi arbejder helt overordnet med tre produktgrupper, hvor kontantbilletten (herunder mobilprodukterne) er det dyreste produkt uden mængderabat, Rejsekortet belønner kunden ud fra et princip om, at jo mere man rejser, jo billigere bliver det, og periodekortet (herunder 3. parts kort) giver den hyppigt rejsende en fast og rabatteret pris. Produktporteføljen spænder altså over en prispalette fra den ikke rabatterede kontantbillet til de rabatterede rejse- og periodekort. Gennem prissætningen af vores produkter ønsker vi at skabe et stærkt motiv for, at kunderne vælger de af NTs billetprodukter, som gør det nemt og billigere at rejse kollektivt (jo mere man rejser ) og dermed skabe grundlaget for flere og mere loyale kunder. Produktstrategien er at gøre Rejsekortet til nordjydernes foretrukne rejsehjemmel, uanset om man er lejlighedsvis bruger af den kollektive trafik, eller man er en højfrekvent pendler. Brugerundersøgelser omkring rejsekortet i Nordjylland viser, at Rejsekortet gør den kollektive trafik mere tilgængelig i såvel Nordjylland som i de øvrige dele af Danmark, hvor Rejsekortet kan bruges, f.eks. i København. Dertil kommer, at rejser foretaget på Rejsekortet (modsat rejser på f.eks. periodekort eller mobilbillet) bidrager til et forbedret datagrundlag til brug for optimering af køreplaner og indtægtsdeling. Status på produktgrupperne Ændringer i taksten kan helt overordnet ske inden for hver af vores tre produktgrupper, der har følgende karakteristika: 1. Kontantbilletter, som også omfatter mobilbilletter, er et ikke rabatteret produkt. Samlet set omsatte NT for 94 mio. inden for denne produktgruppe i Niveauet vurderes til at være svagt faldende til fordel for Rejsekortet. Kontantpriserne blev senest ændret i januar Kontantbilletterne er den af NTs produkter med den højeste priselasticitet, dvs., efterspørgslen har en relativ stor følsomhed overfor prisændringer. 2. Rejsekortet har en indbygget progressiv rabatstruktur efter princippet om, at jo mere man rejser, jo billigere bliver det. I 2013 blev der omsat for 72 mio. kr på Rejsekortet. Niveauet vurderes at være stigende. Der er sket ændringer i rabatsatser, mv. inden for Rejsekortet senest i forbindelse med fastsættelsen af taksterne for Periodekort, der giver en fast pris på ubegrænset antal rejser inden for et defineret område, og kortene har dermed en indbygget rabat. Omsætningen for periodekort var i 2013 på 59 mio. kr. Niveauet vurderes at være svagt faldende til fordel for Rejsekort og Ungdomskort. Der er sket ændringer (stigninger) i taksterne for periodekort senest i Prisen på periodekortet bestemmer også størrelsen af den refusion på 3. parts finansierede kort, primært Side 12 af 16

13 Ungdomskortet, som NT får fra Trafikstyrelsen. Omsætningen på Ungdomskort var i 2013 på 79 mio. kr., og det vurderes, at omsætninger har fundet et stabilt niveau her omkring. Aftalen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE) I henhold til Lov om Trafikselskaber er det NTs bestyrelse, som har kompetencen til at definere produktgrupper og fastsætte taksterne inden for vores eget takstområde (dvs. hele NTs område). Der gælder nogle specielle regler omkring involvering og høring af de øvrige operatører, som betjener NTs område (DSB og Arriva Tog), hvis indtægter vil være påvirket af de takstniveauer, som NT beslutter. På NTs bestyrelsesmøde den 25. maj 2012 besluttede bestyrelsen, at NT skulle tilslutte sig aftalen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE). Samarbejdet omkring DLE foregår i regi af Bus & Tog, som omfatter alle selskaber, der udfører offentlig servicetrafik i Danmark: Trafikselskaberne, DSB, DSB S-tog, Metro, Arriva Tog og Trafikstyrelsen (DSB Øresund). I DLE-aftalen er kompetencemodellen således, at trafikselskaberne fremsætter forslag til takster og træffer den endelige beslutning for rejser op til og med 9 zoner, mens togoperatørerne fremsætter forslag og træffer den endelige beslutning på rejser over 9 zoner, uanset om rejsen på f.eks. 10 zoner foregår internt i et trafikselskabsområde. Den væsentligste baggrund for initiativet er, at det fremgår af Lov om Trafikselskaber, at man skal kunne rejse i alle relationer i landet på én billet, der gælder til bus og tog. Da ikke alle selskaber har truffet beslutning om implementering af Rejsekortet, fremgår det af departementets takstredegørelse, at loven er opfyldt, hvis der er et takstsamarbejde på kontantbilletter. Konsekvensen ved at indføre en landsdækkende enkeltbillet var oprindeligt, at kontantprisen for at rejse med kollektiv trafik skulle låses på samme niveau på tværs af alle grænser og operatører. I foråret 2012 endte forhandlingerne i Bus & Tog omkring DLE med en model, hvor der opereres med to takstrækker: Én for Jylland og Fyn samt én for Sjælland. Delingen i to parallelle takstrækker betyder, at passagerne vil opleve en fælles takstrække for rejser på kontantbilletter i henholdsvis vest Danmark (Jylland/Fyn) og øst Danmark (Sjælland/hovedstaden). Det ligger også i aftalen, at et trafikselskab kan sælge delvise enkeltbilletter til andet end børn, hunde og cykler. Disse delvise billetter til f.eks. pensionister har alene gyldighed til denne parts eget transportsystem (f.eks. NTs busser), med mindre andet aftales. Mellem parterne i eller på tværs af et trafikselskabsområde kan det også aftales at udbyde fælles mobilbilletter og kampagnebilletter (= billetter gyldige til bus og tog i en begrænset periode til en takst, der afviger fra taksten i Det landsdækkende Enkeltbilletsystem). Aftalen indebærer, at såfremt et trafikselskab ønsker generelt at afvige fra den takstrække, som er besluttet i dette tilfælde mellem de jysk-fynske trafikselskaber så skal aftalen opsiges og selskabet skal udtræde af samarbejdet. Dette vil umiddelbart have store kommunikations- og systemmæssige konsekvenser, idet kontantbilletsystemet er et fælles udviklet system. Side 13 af 16

14 Forslag til takstændringer for 2015 Implementeringen af DLE en er flere gange blevet udsat, men den aktuelle plan er, at takstrækker, systemer og kommunikation sættes i værk med takstskiftet i januar Konsekvensen for NT er, at bestyrelsen, for at følge aftalen, skal beslutte, at NT foretager en ændring af kontant-billettaksterne for 2015 således at vi rammer en takstrække, som er fælles med niveauet i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus. Ændringer i taksten for kontantbilletter ses i tabellen nedenfor: Antal zoner NT kontantbillet takster 2014* DLE vestlig takstrække zoner 20,00 22,00 3 zoner 30,00 32,00 4 zoner 40,00 42,00 5 zoner 50,00 50,00 6 zoner 60,00 60,00 7 zoner 70,00 70,00 8 zoner 80,00 80,00 9 zoner 90,00 90,00 10 zoner 100,00 100,00** 11 zoner 110,00 108,00** 12 zoner 120,00 116,00** * Uændret siden januar 2012 ** Er ikke endeligt fastlagt af parterne, men dette er et forslag udarbejdet af Trafikstyrelsen i maj 2014 De foreslåede ændringer rammer de kortere rejser (2, 3 og 4 zoner), hvor NT har en stor andel af sin omsætning for kontantbilletter. Konsekvensen heraf er, at NT, ifølge den beregningsmodel, som NT har udarbejdet på baggrund af Trafikstyrelsens retningslinjer, vil få en takststigning på 1,33 % i 2015, hvilket er 0,73 % over det tilladte på 0,6 %. Dette betyder, at NT skal reducere taksterne på øvrige produkter med en beregnet effekt, der svarer til minus 0,73 % samt yderligere 0,1 % pga. den negative opsparing på 0,1 % fra 2013, altså i alt minus 0,83 %. Administrationens forslag til takstreduktioner følger samme princip, som blev anvendt ved fastlæggelsen af takster for 2014 og er i tråd med grundideen i NTs pris- og produktstrategi, jf. ovenstående. Målet er at skabe et incitament for dels at rejse mere kollektivt, dels at anvende Side 14 af 16

15 Rejsekortet som det foretrukne rejsehjemmel. Det foreslås derfor, at NT øger rabatprocenterne på rejsekortrejser for de passagerer, der rejser ofte, dvs. de passagerer, der vil befinde sig på rabattrin 4-7. Nedenfor er vist en tabel, der viser hvor mange rejser, der skal rejses i løbet 30 dage på de enkelte rabattrin, ligesom der er vist, hvordan rejsekortrejserne fordeler sig på de forskellige rabattrin. Rejsekort (rabattrin) Rejser pr. 30 dage på de forskellige rabattrin Fordeling af rejser på rabattrin* Trin rejser 5,9 % Trin rejser 13,5 % Trin rejser 14,1 % Trin rejser 24,5 % Trin rejser 11,1 % Trin rejser 9,7 % Trin rejser 7,9 % Trin 7 40 el. flere 13,3 % * Fordelt efter 2013-rejsetal. For 2015 forventes der ca. 6,5 mio. rejser på rejsekort Taksterne for periodekort og Rejsekortets normalpriskurve berøres ikke af takststigningerne for Normalpriskurven er den takstrække, der anvendes i forbindelse med beregning af rejsekort rejser. Øvrige takster I dag er der forskellige takster for medtagning af cykler i NTs regionalbusser, X Busser og lokalbanetog, og det forslås, at taksten harmoniseres således, at NT fremadrettet kun har to takster for cykelmedtagning: Rejsekorttakst på 13 kr. (enhedspris) og en kontant-takst, der følger DLE-kontantprisen for delvis billet (1/2 voksentakst). Rejsekortprisen er en enhedspris, der ikke er afhængig af rejselængden, og er altså stærkt rabatteret. Cykel-kontantprisen er afhængig af rejselængden i zoner. For Flexhandicap foreslås, at prisen for abonnement samt km-taksten fastholdes på det nuværende niveau. Endelig foreslås, at taksten for Flextur ligeledes fastholdes på det nuværende niveau. Side 15 af 16

16 Beslutning Under forudsætning af, at parterne i Bus & Tog samarbejdet fastholder tidsplanen omkring Den Landsdækkende Enkeltbillet (DLE), udmøntes takststigninger på kontantbilletter i henhold til aftalerne om en fælles DLE vestlig takstrække pr. januar 2015 som beskrevet i dagsordensteksten. Administrationen fik desuden bemyndigelse til at udmønte takstreduktionerne på rejsekortets rabattrin 4, 5, 6 og 7 således, at rejsende med en mellem til høj rejsefrekvens får et større incitament til at benytte Rejsekortet, og endelig harmoniseres takster for medtagning af cykler i NTs regionalbusser, X Busser og lokalbanetog Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: "Bussen kan også" - artikel fra Busmagasinet (vedlagt) Planlægning af studietur i oktober 2014 Tilfredshed med billetrazzia den 8. maj 2014 Kvalitetskontrol i Flextrafik Hjertestartere i busser Eventuelt Status vedr. stopannoncering, infoskærme, realtidsskilte mv. præsenteres på næste bestyrelsesmøde Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2015 (juni) Side 16 af 16

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 0-101-2-09 11. juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Mødet afholdes hos Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring og afsluttes med frokost Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 18. december 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 15. december 2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 0-101-2-09 5. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@99454545.dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere