Årsrapport Sparekassen Fyn af 1846 A/S Cvr. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Sparekassen Fyn af 1846 A/S Cvr. nr. 13255504"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Cvr. nr

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 22 Filialoversigt 52 Årsrapport 2014 Side 2

3 Ledelsesberetning Resultatet før skat blev på 61,0 mio. kr. og dermed væsentligt bedre end 2013, der udviste et overskud på 12,3 mio. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 74,1 mio. kr., mod 8,3 mio. kr. i Resultatet betegnes som tilfredsstillende og er bedre end forventningerne fremsat ved årsrapporten for Sparekassen forventer overskud i de kommende år, og på den baggrund er der foretaget en revurdering af værdien af det udskudte skatteaktiv, hvilket medførte en skatteindtægt i Likviditeten er fortsat solid, ligesom kapitalgrundlaget er styrket, og den solvensmæssige overdækning er fortsat betydelig. I første halvår af 2014 indfriede Sparekassen ansvarlig lånekapital for 175 mio. kr., der var ydet af Sparekassen Sjælland (moderselskabet) og modtog samtidig et aktiekapitalindskud på 175 mio. kr. fra samme. Transaktionen medførte en styrkelse af den egentlige kernekapitalprocent og en lettelse af renteudgifterne. Der er ikke foretaget andre transaktioner eller overførsler af væsentlighed mellem de to sparekasser. I december 2014 indfriede Sparekassen et lån fra Staten på 200 mio. kr. i form af hybrid kernekapital. Det medførte, at en tidligere udgiftsført overkurs på 20 mio. kr. kunne tages til indtægt. Sparekassen kapitalgrundlag består herefter udelukkende af egentlig kernekapital. Sparekassens solvens er ultimo 2014 på 15,2 % mod 17,9 % ultimo Faldet kan primært henføres til indfrielsen af det hybride kapitalindskud fra Staten på 200 mio. kr. Det individuelle solvensbehov er 10,8 %, opgjort efter Finanstilsynets vejledning om 8+modellen. Overdækningen er således 4,4 procentpoint mod 6,6 procentpoint ultimo Sparekassen Fyn har egen hovedkontorsfunktion, men som led i koncernforholdet med Sparekassen Sjælland er der naturligvis fokus på de synergimuligheder, der ligger i overlap på kompetencer i koncernen og de muligheder, der løbende opstår for at optimere Sparekassens driftsbillede. Finanstilsynet var på ordinær inspektion i forsommeren Undersøgelsen gav anledning til øgede nedskrivninger på cirka 18 mio. kr. Dertil kommer nogle administrative påbud, der er efterlevet, siden besøget blev afsluttet. I 2014 er der fortsat reduceret og afviklet en række større eksponeringer, der ikke er en del af den nuværende forretningsmodel. Samlet set har Sparekassen taget endnu et væsentligt skridt i den løbende proces med at omstrukturere forretningen til at bestå af eksponeringer mod primært fynske kunder, med et stærkt fokus på private kunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. I det forgangne år skiftede Sparekassen navn fra Sparekassen Faaborg A/S til Sparekassen Fyn af 1846 A/S ligesom et nyt logo blev det visuelle udtryk for navneskiftet. Navn og logo kunne fra oktober ses på nye skilte på filialer og erhvervscenteret og via den partnerskabsaftale, der er indgået mellem Odense Sport & Event og Sparekassen Fyn. Som Sparekassens nye navn signalerer, er Sparekassen for hele Fyn og ønsket er at være fynboernes foretrukne pengeinstitut. Med afsæt i det nye navn, det solide kapitalgrundlag, den gode likviditet og et geografisk bredt og velplaceret filialnet er grundlaget på plads for, at Sparekassen kan positionere sig som det stærke lokale alternativ på Fyn, styrke sin position på markedet yderligere og tiltrække flere fynske privatkunder samt mindre - og mellemstore virksomheder. Årsrapport 2014 Side 3

4 Til understøttelse heraf åbnede Sparekassen i 2014 en ny filial i Svendborg. Filialen har en god og synlig beliggenhed og er blevet vel modtaget i lokalsamfundet. I løbet af 2014 har Sparekassen sammenlagt tre filialer med andre. Det drejer sig om Horne, der er lagt sammen med Faaborg, Kochsgade i Odense, der er lagt sammen med Næsby, og Nr. Broby, der er lagt sammen med Haarby. Arbejdet med at skabe en sund forretning går i den rigtige retning, men den generelle efterspørgsel efter udlån er fortsat beskeden, hvilket udfordrer vejen mod en mere permanent tilfredsstillende basisindtjening. Rente-, provisions- og gebyrindtægter Sparekassens nettorenteindtægter er på 165,9 mio. kr. svarende til en stigning på 7,9 % i forhold til Årsagen til stigningen er primært indtægtsførelsen af overkursen på det hybride lån fra Staten, og sekundært en stigning i indtægter fra obligationsbeholdningen. Gebyrer og provisionsindtægter steg med 12,4 mio. kr., fra 77,8 mio. kr. til 90,2 mio. kr. Forskellen kan hovedsageligt henføres til en højere konverteringsaktivitet i 2014 end i 2013 og øget indtjening fra investeringsområdet. Samlet set er netto rente- og gebyrindtægter på 252,9 mio. kr. i 2014 mod 228,9 mio. kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde i 2014 en kursgevinst på 8,0 mio. kr. sammenlignet med en kursgevinst i 2013 på 11,7 mio. kr. Kursgevinsten på obligationsbeholdningen blev negativ med 3,0 mio. kr., mod en negativ regulering på 1,1 mio. kr. i Renterisikoen ultimo 2014 er negativ med 0,5 %. Underliggende er der tale om en positiv renterisiko på handelsbeholdningen og en negativ renterisiko udenfor handelsbeholdningen. Aktierne gav en kursgevinst på 10,6 mio. kr., mod en gevinst på 8,6 mio. kr. i Sparekassen har ingen handelsbeholdning af aktier, og den positive kursregulering på aktier kan derfor henføres til regulering af værdien af sektoraktier, hvor salget af aktierne i Nets bidrog positivt. Valutakursreguleringer gav et positivt resultat på 2,8 mio. kr. og kursregulering af afledte finansielle instrumenter m.v. gav et negativt resultat på 1,8 mio. kr. Omkostninger Udgifter til personale og administration blev 167,4 mio. kr. mod 169,4 mio. kr. i Antal medarbejdere faldt fra 166 ultimo 2013 til 160 ultimo Andre driftsudgifter er på 11,5 mio. kr., hvoraf bidrag til Indskydergarantifonden i 2014 udgør 10,8 mio. kr. Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån m.v. faldt til 36,5 mio. kr. fra 49,8 mio. kr. i Det har kontinuerligt høj bevågenhed at håndtere de svageste eksponeringer med mindst muligt tab til følge. Sparekassens eksponering mod landbrug er begrænset og har ikke ført til øgede nedskrivninger i Balancen Balancen er pr. 31. december 2014 opgjort til mio. kr. sammenlignet med mio. kr. ved udgangen af 2013, svarende til en reduktion på 442 mio. kr., eller 7,4 %. I 2014 er udlån reduceret med 237 mio. kr., fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i 2014, hvilket svarer til 6,7 %. Udviklingen er en naturlig konsekvens af strategien om at reducere de Årsrapport 2014 Side 4

5 af Sparekassens udlån, der ikke passer ind i forretningsmodellen, samt den fortsatte manglende lånelyst fra kunderne. Indlån inkl. puljeindlån er faldet med 285 mio. kr., fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i 2014, hvilket svarer til 6,0 %. Likviditeten er fortsat væsentligt over behovet, men forholdet mellem indlån og udlån kan hurtigt ændre sig, hvorfor der holdes noget mere likviditet, end en kortsigtet driftsøkonomisk betragtning kan retfærdiggøre. Garantier og andre forpligtende aftaler, som ikke indgår i balancen, er forøget med 563 mio. kr., fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i 2014, svarende til 42,1 %. Forøgelsen kan i al væsentlighed henføres til en stigning i finansgarantier som følge af høj konverteringsaktivitet. Dattervirksomheder og associerede virksomheder Resultatet af Sparekassens andel i Leasing Fyn Faaborg A/S er på 10,2 mio. kr., og resultatet i Faaborg Finans A/S er på 5,9 mio. kr. Dertil kommer resultatet af et associeret selskab. Samlet set giver det et positivt resultat af dattervirksomheder og associerede virksomheder på 15,8 mio. kr. Udbytte Der udbetales ikke udbytte for Kunder Sparekassen Fyns markedsområde er uændret defineret som Fyn, og den geografiske dækning på Fyn er tilfredsstillende efter, at Sparekassen i 2014 åbnede en filial i Svendborg. Det nye navn og logo blev synliggjort fra oktober, og markedet vil opleve en væsentlig større synlighed af Sparekassen i 2015 end i de seneste år, blandt andet med en øget medieeksponering og et øget lokalt engagement. Sparekassen står rigtig godt rustet og har kræfterne til at øge sin plads i markedet for fynske privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder. Organisation Sparekassen Fyn har i alt 14 afdelinger, herunder 13 filialer samt et ErhvervsCenter, som varetager kontakten til og rådgivningen af den eksisterende kundeportefølje. Filialerne varetager endvidere forankringen af Sparekassen i lokalområderne. Derudover har Sparekassen et FormueCenter, som servicerer de kunder, der har behov for specialiseret rådgivning indenfor pension, investering og øvrig formuepleje. Bestyrelsen Det er vurderingen, at bestyrelsen tilsammen besidder de relevante og nødvendige kompetencer for at kunne lede Sparekassen med den vedtagne forretningsmodel. Jf. Sparekassens redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god selskabsledelse evalueres bestyrelsen en gang om året. Evalueringen i 2014 har ikke medført væsentlige ændringer. Forventninger til 2015 I budgettet for 2015 regnes med en fortsat svag udvikling i samfundsøkonomien, om end lidt bedre end i For at opnå den ønskede udvikling i Sparekassens indtjening er der et fortsat stramt fokus på effektiviseringer, ligesom vækst i forretningsomfanget med privatkunder og erhvervskunder har høj prioritet. Konkurrencesituationen med pres på udlånssatserne for de bedste boniteter vurderes at øges i 2015, medens konkurrencen om indlån forventes at være vigende. Årsrapport 2014 Side 5

6 Sparekassens renteudgifter vil i 2015 blive påvirket positivt af indfrielsen af det hybride kapitalindskud fra Staten samt udløb af en del højtforrentet indlån. Sparekassen regner med en basisindtjening i 2015 på et lidt højere niveau end i Usikkerheden i det budgetterede resultat kommer primært fra ændringer i rentemarginalen, låneefterspørgslen og afkastet på overskudslikviditeten. Likviditets- og kapitalforhold Likviditet I henhold til lov om finansiel virksomhed 152 skal et pengeinstitut have en forsvarlig likviditet, som mindst skal udgøre 10 % af de samlede gælds- og garantiforpligtelser fraregnet efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget. Sparekassen har en overdækning i forhold til lovkravet på 157 %, mod 211 % ultimo Reduktionen i overdækningen skyldes hovedsageligt indfrielsen af det hybride kapitalindskud på 200 mio. kr. fra Staten. Der forfalder en del højtforrentet indlån i 2015, hvoraf der kun vil blive budt på en del heraf. Sparekassen har siden 1. kvartal 2014 indberettet det nye krav til likviditet (LCR) i henhold til de nye kapitaldækningsregler, men skal først efterleve dem fra 1. oktober 2015, hvor de indfases frem mod Ledelsen vurderer, at Sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2015 og 2016 baseret på den nuværende likviditetsplan. Kapitalforhold I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at Sparekassen har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket vil sige den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici. Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at der ikke p.t. er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalen. Vedrørende risikostyring henvises til note 40. Egenkapitalen i Sparekassen er opgjort til 801 mio. kr. pr. 31. december 2014, hvilket er en stigning på 249 mio. kr. fra ultimo 2013, hvor den var 552 mio. kr. Stigningen i egenkapitalen relaterer sig primært til kapitalindskud fra Sparekassen Sjælland, og sekundært konsolideringen af årets resultat. I første halvår af 2014 indfriede Sparekassen ansvarlig lånekapital for 175 mio. kr. og modtog samtidig et aktiekapitalindskud på 175 mio. kr. fra moderselskabet. Transaktionen medførte en styrkelse af den egentlige kernekapitalprocent og en lettelse af renteudgifterne. I december 2014 indfriede Sparekassen et lån fra Staten på 200 mio. kr. i form af hybrid kernekapital. Det medførte, at en tidligere udgiftsført overkurs på 20 mio. kr. kunne tages til indtægt. Indfrielsen medførte desuden, at kapitalprocenten faldt, hvorfor hovedårsagen til reduktionen af kapitalprocenten fra 17,9 % til 15,2 % relaterer sig til denne hændelse. Kapitalgrundlaget består herefter udelukkende af egentlig kernekapital. Sparekassen har som følge af indfasningen af nye kapitalkravsregler i form af CRD IV - udarbejdet en kapitalplan frem til 2019, der vurderer i hvilket omfang det nuværende kapitalgrundlag er tilstrækkeligt. Sparekassens kapitalgrundlag opfylder fuldt ud de nye kapitalregler - samt et eventuelt øget krav som følge af CRD IV - og det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med Sparekassens aktiviteter. Sparekassens kapitalforhold er nærmere beskrevet i note 34. Årsrapport 2014 Side 6

7 Det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2014 er beregnet til 10,8 %. Opgørelsen af solvensbehovet er baseret på bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og på Finanstilsynets vejledning herom. Sparekassen har på baggrund af det beregnede kapitalkrav opgjort en umiddelbar overdækning på 227 mio. kr. som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske kapital (kapitalprocent). Sparekassen har opgjort solvensbehovet efter en 8+ tilgang svarende til Finanstilsynets foretrukne metode. Tilsynsdiamanten Sparekassen ligger indenfor alle pejlemærkerne i Tilsynsdiamanten og med god afstand til grænseværdierne for fire af de fem pejlemærker. Ejendomseksponeringen ligger fortsat højt, og den søges derfor stadig nedbragt i et forsvarligt tempo. Pejlemærke Grænseværdi Sparekassen Sum af store eksponeringer < 125 % af kapitalgrundlaget 29,3 % Udlånsvækst p.a. < 20 % - 6,7 % Ejendomseksponering < 25 % af udlån og garantier 19,2 % Stabil funding Udlån/arbejdende kapital < 1,00 0,6 Likviditetsoverdækning > 50 % 157,4 % Forretningsudvikling Hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er traditionel pengeinstitutvirksomhed og det primære markedsområde er Fyn, hvor målgrupperne er privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder. Herudover ejer Sparekassen Leasing Fyn Faaborg, der driver leasingvirksomhed, samt Faaborg Finans, hvis formål er administration af og investering i værdipapirer, samt anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, herunder administrerer selskabet ejendomme for andre selskaber. Leasing Fyn Faaborg og Faaborg Finans har aktiviteter i hele Danmark. Strategi Sparekassens forretningsstrategi har fokus på Fyn og traditionelle pengeinstitutforretninger med lokale kunder. Strategien har også som mål at reducere risikoen ved at mindske eller fravælge nogle forretningsområder, hvilket afspejles i det lavere udlån i forhold til Forretningsstrategien kan sammenfattes i følgende punkter: Vi er et pengeinstitut for privatkunder samt mindre og mellemstore fynske virksomheder. Vi er bredt repræsenteret på Fyn. Vi vil være blandt de bedste på rådgivningskvalitet og kundetilfredshed. Vi udviser lokalt engagement. Vi vil bevare indlånsoverskuddet. Vi er en attraktiv arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere. Medarbejder- og kompetenceudvikling God og kompetent rådgivning er Sparekassens kerneydelse, hvorfor der løbende er fokus på medarbejder- og kompetenceudvikling. Sparekassen ønsker et fagligt højt niveau i rådgivningen af kunderne. Samtidig bliver rådgivningsopgaven i disse år mere kompleks, og lovkravene til blandt andet certificering af rådgiverne stiger. Alle rådgivere testes nu løbende i deres faglige kompetencer inden for kerneom- Årsrapport 2014 Side 7

8 råderne bolig, pension og investering. Til støtte for strategien har Sparekassen et formuecenter, der besidder de kompetencer, der er en betingelse for at opnå succes i rådgivningen af formuende kunder. Samlet set skal et højt fagligt niveau i Sparekassen være medvirkende til at skabe grobund for vækst i forretningerne gennem tiltrækning og fastholdelse af gode kunder. Et udfordrende og udviklingsorienteret miljø samt en tilgang til medarbejderne som en vigtig ressource i Sparekassen skal være medvirkende til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Risikostyring Sparekassen påtager sig forskellige risici som et led i at udføre pengeinstitutvirksomhed og andre aktiviteter forbundet hermed. De væsentligste risikotyper er kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Bestyrelsen fastsætter Sparekassens risikopolitik og definerer rammerne for de risikoområder, som Sparekassen beskæftiger sig med. Målet i den overordnede politik er, at Sparekassen med en stærk styring af påtagne risici opnår en indtjening og dermed en egenkapital, der kan sikre den fremtidige drift. Sparekassen har udpeget en risikoansvarlig og en complianceansvarlig i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 27. marts Endvidere har Sparekassen en risikokomité, som består af direktøren, den risikoansvarlige, den complianceansvarlige og relevante ledere fra hovedkontoret. Risikokomitéen mødes hver måned og gennemgår risikorapporteringen, som afdækker udviklingen i alle væsentlige risici i Sparekassen. For en detaljeret beskrivelse af risikostyringen, herunder mål og politikker samt kvantitative oplysninger, henvises til note 40. Regnskabsmæssige skøn I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen foretager ledelsen vurderinger og skøn af forhold som grundlag for den regnskabsmæssige værdiansættelse af aktiver og forpligtelser. De foretagne skøn og vurderinger hviler på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige, og der har ikke været usædvanlige forhold, som har påvirket vurderingerne. Forudsætningerne er dog i sagens natur usikre og karakteriseret ved uforudsigelighed. Der henvises i øvrigt til note 2. Årsrapport 2014 Side 8

9 Ledelseshverv Bestyrelsen Ordførende direktør Lars Petersson Adm. direktør Allan Hansen Projektmedarbejder Michael Agergaard Formand for bestyrelsen Næstformand for bestyrelsen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Holbæk Født 1967 Valgt til bestyrelsen 2013 Udløb af valgperiode 2015 Honorar: 0 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Odense NØ Født 1970 Valgt til bestyrelsen 2011 Udløb af valgperiode 2015 Honorar: 104 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Odense S Født 1971 Genvalgt til bestyrelsen 2014 Udløb af valgperiode 2018 Honorar: 70 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Direktør: Sparekassen Sjælland Bestyrelsesformand: Sparekassen Faaborgs Studielegat Bestyrelsesmedlem: BI Holding A/S DLR Kredit A/S ForsikringsSamarbejde A/S (FSS) Faaborg Finans A/S Leasing Fyn Faaborg A/S Leasing Fyn Bank A/S Sjælland Ejendomme A/S samt 2 datterselskaber Direktør: PRYTZ HANSEN Holding ApS Ventherm A/S Ventherm Holding ApS Bestyrelsesformand: Faaborg Finans A/S Bestyrelsesmedlem: Maleudstyrs- og Anlægsleverandørernes Brancheforening F.M.B.A. Sparekassen Sjælland Ventherm Holding ApS Bestyrelsesformand: Seamaid A/S Økonomichef Jakob Nørrekjær Andersson Arkitekt MAA Thomas Kullegaard Adm. direktør, cand. oecon. Allan Nørholm Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Holbæk Født 1967 Valgt til bestyrelsen 2015 Udløb af valgperiode 2017 Honorar: 13 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Direktør: Safire Holding ApS med ét tilhørende datterselskab Bestyrelsesmedlem: Sparekassen Sjælland (næstformand) Sjælland Ejendomme A/S samt 2 datterselskaber HM Gruppen A/S Safire Holding ApS med ét tilhørende datterselskab Holbæk Født 1953 Valgt til bestyrelsen 2013 Udløb af valgperiode 2015 Honorar 70 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Direktør: Kullegaard Arkitekter A/S Tokasi Holding ApS Bestyrelsesformand: Sparekassen Sjælland Sjælland Ejendomme A/S samt 2 datterselskaber Bestyrelsesmedlem: Holbæk Erhvervsforum Tokasi Holding ApS samt 3 datterselskaber Hinnerup Født 1965 Genvalgt til bestyrelsen 2014 Udløb af valgperiode 2016 Honorar 70 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Direktør: Coop Bank A/S Bestyrelsesmedlem: Sparekassen Sjælland Årsrapport 2014 Side 9

10 Økonomimedarbejder Helle Bonde Povlsen Advokat Otto Spliid Souschef Lene Størup Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Faaborg Født 1964 Genvalgt til bestyrelsen 2014 Udløb af valgperiode 2018 Honorar: 70 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Bestyrelsesmedlem: Sparekassen Faaborgs Studielegat Odense M Født 1961 Genvalgt til bestyrelsen 2014 Udløb af valgperiode 2016 Honorar: 70 t.kr. Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder Advokat/partner: Focus-Advokater P/S From Holding ApS SLK Advokatanpartsselskab Bestyrelsesformand: Flex Fertilizer System ApS Gardin Montøren Botex Home ApS Henning Ibsen A/S Tool Denmark A/S Viemose-Driboga A/S Bestyrelsesmedlem: BF-OKS A/S Catering Danmark ApS Daluiso A/S El-installatør Jørgen Holst ApS El-Team Fyn A/S Gartneriet Thoruplund A/S GG Construction A/S Maskinfabrikken H.M.A. Odense A/S Natex of Scandinavia A/S Schiang Living A/S Siolit A/S Sparekassen Sjælland TC Anlæg A/S Titech Holding ApS samt 1 datterselskab Odense SØ Født 1970 Valgt til bestyrelsen 2014 Udløb af valgperiode 2018 Honorar: 56 t.kr Ledelseshverv i andre ehvervsdrivende virksomheder Bestyrelsesmedlem: Sparekassen Faaborgs Studielegat Direktionen Adm. direktør Flemming B. Nielsen Roskilde Født 1959 Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder: Bestyrelsesmedlem: Faaborg Finans A/S (formand) Regional Invest Fyn A/S samt 2 datterselskaber Sparekassen Faaborgs Studielegat Bestyrelsen har i henhold til lov om finansiel virksomhed 80 godkendt ovenstående ledelseshverv for direktøren. Årsrapport 2014 Side 10

11 Udvalg Der er ikke nedsat udvalg direkte i Sparekassen Fyn, men i stedet er der deltagelse i koncernens (Sparekassen Sjælland koncernen) revisionsudvalg samt vederlags-/nomineringsudvalg. Redegørelse om underrepræsenteret køn i Sparekassens øverste ledelseslag samt øvrige ledelsesniveauer I medfør af lov om finansiel virksomheds 79 a har bestyrelserne i Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn opstillet nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelserne og udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i koncernens øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen Den kønsmæssige fordeling blandt koncernens generalforsamlings-/repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør i % kvinder og 100 % mænd. Det er koncernens mål, at andelen af kvinder i bestyrelserne øges til minimum 20 % inden udgangen af 2016, og at der efter 3 5 år tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder. En ligelig fordeling defineres som en fordeling mellem 40 og 60 %. Politik for den kønsmæssige sammensætning på øvrige ledelsesniveauer Der er opstillet en politik, der har til hensigt at skabe grundlaget for en ligelig fordeling mellem kønnene i koncernens øvrige ledelsesniveauer. En ligelig fordeling defineres som en fordeling mellem 40 og 60 %. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås direktører, afdelingsledere og filialdirektører. Koncernen ønsker at kunne følge op på udviklingen i kønssammensætningen i ledelsen, samt have mulighed for at justere indsatsen undervejs i forhold til de mål, der er sat. Koncernen betragter mål og måltal som et effektivt værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater. Koncernen har opstillet følgende konkrete mål: Koncernens medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Andelen af kvindelige ledere skal inden år 2017 være på minimum 40 %. Andelen af kvindelige ledere i Sparekassen Fyn er aktuelt på 39 %. Årsrapport 2014 Side 11

12 Corporate Governance (god selskabsledelse) og Finansrådets Ledelseskodeks Sparekassen følger med få undtagelser anbefalingerne for god selskabsledelse, der er udarbejdet af Komiteen for God Selskabsledelse. Endvidere følger Sparekassen det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. Redegørelserne for efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse samt Finansrådets ledelseskodeks er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside: os/organisation/god selskabsledelse Corporate Social Responsibility (samfundsansvar) Sparekassen politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i vores forankring I lokalsamfundet og i vores værdier. Vi ønsker at være et ansvarligt og værdiskabende pengeinstitut og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel vores kunder, medarbejdere, lokalsamfund, det omgivne miljø og os selv som pengeinstitut. I Sparekassen bakker vi op om den danske regerings bestræbelser på at sætte menneskerettigheder og klimapåvirkninger højt på dagsordenen, men som lokalt pengeinstitut har vi et udpræget lokalt sigte, og vi har derfor ikke specifikke politikker på disse to områder. På vores hjemmeside er der yderligere informationer om vores politik for samfundsansvar og om, hvordan vi omsætter politikken til konkrete handlinger: os/organisation/samfundsansvar Årsrapport 2014 Side 12

13 Datterselskaber Faaborg Finans A/S Selskabets formål er administration af og investering i værdipapirer, samt anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, herunder administrerer selskabet ejendomme for andre selskaber. Aktiviteterne med køb af pantebreve har været indstillet siden Resultatet i 2014 er tilfredsstillende. Selskabet har i forbindelse med tvangsauktioner erhvervet en række ejendomme, som forventes at kunne afhændes i det kommende år uden yderligere tab for selskabet. Selskabet forventer en beskeden positiv indtjening i 2015, da driftsresultatet fortsat vil være påvirket negativt af nedskrivninger og tab på selskabets pantebrevsbeholdning. Selskabet har i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 8 medarbejdere. Faaborg Finans A/S Beløb i kr. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsposter Driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Materielle aktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Årsrapport 2014 Side 13

14 Koncernen Leasing Fyn Koncernen beskæftiger sig med finansiel leasing og factoring til små og mellemstore virksomheder. Leasing Fyn Faaborg A/S ejer 33,33 % af Leasing Fyn Bank A/S. Leasing Fyn Faaborg A/S administreres af Leasing Fyn Bank A/S. Årets resultat efter skat udgjorde et overskud på 10,2 mio. kr., hvilket er et lille fald i forhold til året før på 0,7 mio. kr. Årets resultat betragtes som meget tilfredsstillende. I 2015 forventes samlet et resultat på niveau med Samlet har koncernen i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 48 medarbejdere, hvoraf 1/3 svarende til 16 medarbejdere er tilknyttet aktiviteterne i Leasing Fyn Faaborg A/S. Leasing Fyn Faaborg A/S Beløb i kr. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsposter Driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Kapitalandele i ass. virksomheder Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Årsrapport 2014 Side 14

15 Leasing Fyn Bank A/S Beløb i kr. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsposter Driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Immaterielle og materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Indlån Hensatte forpligtelser Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Årsrapport 2014 Side 15

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Faaborg den 20. februar 2015 Flemming Bisgaard Nielsen Adm. direktør Faaborg den 20. februar 2015 Lars Petersson Formand for bestyrelsen Allan Hansen Næstformand Michael Agergaard Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jakob Nørrekjær Andersson Bestyrelsesmedlem Thomas Kullegaard Bestyrelsesmedlem Allan Nørholm Bestyrelsesmedlem Helle Bonde Povlsen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Otto Frederik Spliid Bestyrelsesmedlem Lene Størup Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Årsrapport 2014 Side 16

17 Revisionspåtegninger Intern revisionspåtegning Til kapitalejeren i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sparekassen Fyn af 1846 A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod Sparekassens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Faaborg den 20. februar 2015 Thomas Sandal revisionschef Årsrapport 2014 Side 17

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sparekassen Fyn af 1846 A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Sparekassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Faaborg den 20. februar 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Christian Dalmose Pedersen statsautoriseret revisor Årsrapport 2014 Side 18

19 Resultatopgørelse Beløb i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Henlagt til egenkapitalen I alt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige betalingsstrømme: Årets værdiregulering Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Årsrapport 2014 Side 19

20 Balance Beløb i kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld 25 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier m.v Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital 31 Aktiekapital Overkurs ved emission Værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 33 Aktiver stillet til sikkerhed Årsrapport 2014 Side 20

21 Egenkapitalopgørelse Beløb i kr. Aktiekapital Overkurs ved emission Værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 2014 Årets resultat Anden totalindkomst Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige betalingsstrømme: Årets værdiregulering Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Kapitaltilførsel Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Korrektion dagsværdiregulerling af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme Egenkapital 1. januar 2013, korrigeret Totalindkomst i 2013 Årets resultat Anden totalindkomst Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige betalingsstrømme: Årets værdiregulering Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere Køb og salg af egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 31. december Årsrapport 2014 Side 21

22 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Femårsoversigt 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyrer og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Udgifter til personale og administration 9. Andre driftsudgifter 10. Nedskrivninger på udlån m.v. og hensættelser på garantier 11. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 12. Skat 13. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 14. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 15. Obligationer til dagsværdi 16. Aktier m.v. 17. Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 18. Puljeordninger 19. Immaterielle aktiver 20. Grunde og bygninger 21. Øvrige materielle aktiver 22. Udskudte skatteaktiver 23. Aktiver i midlertidig besiddelse 24. Andre aktiver 25. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 26. Indlån og anden gæld 27. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 28. Andre passiver 29. Hensatte forpligtelser 30. Efterstillede kapitalindskud 31. Aktiekapital 32. Eventualforpligtelser 33. Aktiver stillet som sikkerhed 34. Kapitalforhold 35. Regnskabsmæssig sikring 36. Afledte finansielle instrumenter 37. Nærtstående parter 38. Koncernforhold 39. Begivenheder efter balancedagen 40. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici Årsrapport 2014 Side 22

23 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder vedrørende udarbejdelse af årsregnskabet fremgår af note 2. Korrektion Sparekassen har foretaget en korrektion vedrørende værdiregulering af finansielle instrumenter, som fejlagtigt har været behandlet som regnskabsmæssig sikring af pengestrømme og indregnet direkte på egenkapitalen. Sammenligningstallene for 2013 er korrigeret for følgende regnskabsposter: Kursreguleringer i resultatopgørelsen t.kr. Skat i resultatopgørelsen t.kr. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme i totalindkomsten t.kr. Skat af anden totalindkomst t.kr. Værdiregulering af sikringsinstrumenter under egenkapitalen t.kr. Overført overskud eller underskud under egenkapitalen t.kr. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte i totalindkomstopgørelsen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afviklingsdagen, og indregningen ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget, og Sparekassen i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer (f.eks. etableringsgebyrer) indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til Sparekassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser, indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i forhold til Sparekassens aktiviteter. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær karakter i forhold til Sparekassens aktiviteter, herunder bidrag til sektorløsninger. Skat Årets skat som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatet med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst og direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Årsrapport 2014 Side 23

24 Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det vurderes på hver balancedag, om det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Tilgodehavender og gæld hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter gæld til andre kreditinstitutter. Tilgodehavende måles til dagsværdi. Gæld måles til amortiseret kostpris. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v. og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. I vurderingen af nedskrivningerne er der taget højde for den seneste præcisering af reglerne, som er foretaget i bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen af 26. marts Nedskrivninger foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse af et udlån, hvis en eller flere af følgende begivenheder er indtruffet: låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter når Sparekassen yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke låntager var i økonomiske vanskeligheder, eller det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet, herunder realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregningen af nutidsværdien anvendes for fastforrentede udlån og tilgodehavender den oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For variabelt forrentede udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger, herunder realisationsværdi af eventuel sikkerhed. Udlån, der ikke er nedskrevet individuelt, inddeles i grupper for vurdering af nedskrivningsbehovet (gruppevise nedskrivninger). Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 12 grupper fordelt på 1 gruppe af offentlige myndigheder, 1 gruppe af privatkunder og 10 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for Sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, der knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. I resultatopgørelsen indregnes nedskrivninger under posten nedskrivninger på udlån. Årsrapport 2014 Side 24

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 SENESTE SKUD PÅ STAMMEN I SPAREKASSEN FAABORG. FILIALEN I SEDEN SYD, ODENSE, ÅBNEDE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse Årsrapport 2013 Indhold: Indledning side 3 Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 10 De uafhængige revisorers erklæringer side 11 Resultatopgørelse side 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6

INDHOLD. Selskabsoplysninger 4. Repræsentantskabet 5. Bestyrelsen 5. Direktionen 5. Revisor 5. Ledelsespåtegning 6 årsrapport 2014 INDHOLD Selskabsoplysninger 4 Repræsentantskabet 5 Bestyrelsen 5 Direktionen 5 Revisor 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Ledelsesberetning 9 Årsregnskabet 19 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010 Årsrapport 2009 Cvr-nr. 5894 3010 w w w. dro n s p ar. d k Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade 42 9330 Dronninglund CVR-nr.: 58 94 30 10 Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere