KOMMUNEPLANSTRATEGI Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012. Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser"

Transkript

1 KOMMUNEPLANSTRATEGI 2012 Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser

2 Indhold VISION Nyborg i en globaliseret verden...6 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn...8 Forside: Nyborg Slot Udarbejdet af Nyborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Nørevoldgade Nyborg Livet på landet under nye vilkår...10 Et godt og langt liv med aktivt medborgerskab...12 Klima & Agenda Revision af kommuneplanen...17

3 Forord Nyborg Kommune har en central geografisk placering i landet, og vi er omgivet af smukke landskaber, skov og strand. Vi har et sprudlende foreningsliv og velfungerende byer. Nyborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig. Men vi står overfor nogle store udfordringer; globalisering, klimaændringer og økonomisk krise. Det er udfordringer, som kræver handling, men som også kræver at vi tænker langsigtet og bæredygtigt. Kommuneplanstrategi 2012 sætter derfor fokus på udvikling og vækst på et bæredygtigt grundlag. Der udpeges fire centrale kerneområder, som Byrådet mener er en forudsætning for udvikling og vækst i hele kommunen. Vi skal samarbejde bredt og på tværs af kommunegrænserne med alle relevante parter. Vi skal sætte Nyborg by i fokus ud fra en erkendelse af, at vækst og udvikling i hele kommunen kræver, at Nyborg by fastholdes og udvikles som den naturlige hovedby på Østfyn Vi skal sørge for, at vores landsbyer og landområder fortsat er attraktive for bosætning og ramme for et aktivt friluftsliv. Vi skal skabe en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet med en veluddannet befolkning, der deltager aktivt i den demokratiske proces. Nyborg Slot-projektet bliver det centrale omdrejningspunkt for markedsføring af kommunen som et ganske særligt sted med attraktive muligheder, oplevelser og nye arbejdspladser, og som kan skabe synergi for en positiv udvikling i hele kommunen. Kommuneplanstrategien er den overordnede ramme for denne udvikling. En planstrategi med en stærk forankring hos borgerne og erhvervslivet giver byrådet et godt udgangspunkt for at påvirke udviklingen i den rigtige retning i samarbejde med alle relevante aktører. På vegne af Byrådet Erik Christensen Borgmester Vi skal tage udgangspunkt i de særlige styrker og kompetencer, som vi gerne vil kendes på, - den optimale trafikale beliggenhed, Midtpunkt for gode oplevelser, - boligområder og bymiljøer af høj kvalitet, - et aktivt foreningsliv, - smuk natur og ikke mindst en spændende historie. Byrådet er derfor meget optaget af, at

4 Vision Nyborg 2025 Byrådets vision for Nyborg Kommune er et fremtidsbillede, der beskriver, hvordan byrådet ønsker, at Nyborg Kommune ser ud i Visionen er formuleret i nutid, som om byrådet sidder i år 2025 og redegør for den udvikling, kommunen har været igennem. Nyborg Kommune - år 2025 Vi har udnyttet den gode beliggenhed optimalt og er blevet en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig aktør i landet. Det er sket på baggrund af en langsigtet og offensiv vækststrategi i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn. Det er sket ved synligt lederskab og klare politiske prioriteringer sammen med solide investeringer og offentlig-private samarbejder. Nyborg Kommune er kendt som en sund og bæredygtig kommune med en stærk fælles identitet. Kommunen består af trygge, aktive og attraktive byer og lokalsamfund. Vi har opbygget en sund økonomi og har fået skabt en god balance i de sociale -, de kulturelle - og de natur- og miljømæssige forhold i kommunen. Det er lykkedes os at fastholde og styrke serviceniveauet ved at udvide anvendelsen af ny teknologi og skabe nødvendige ændringer i organiseringen af de kommunale aktiviteter - og med hjælp fra mange aktive frivillige og udvidede samarbejder på tværs af sektorer og kommunegrænser. Antallet af frivillige, der påtager sig et ansvar for kommunens ve og vel, er steget markant. Vi har med held satset bredt på nye IT-løsninger, brug af apps og lign i forbindelse med information, borgerinddragelse og markedsføring af kommunen. Vi har satset målrettet på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder af høj kvalitet. Vi har samtidig forbedret pendlermulighederne og fastholdt en stærk markedsføring af kommunen. Det har betydet, at den positive udvikling, vi har set på bosætningsområdet, er blevet efterfulgt af en tilsvarende positiv udvikling på erhvervsområdet. Vi har været i stand til at tiltrække ressourcestærke og veluddannede bosættere. Vi har fastholdt en stigning i indbyggertallet, og aldersmæssigt har vi opnået en mere afbalanceret befolkningssammensætning. Nyborg Slot og by Nyborg Slot blev i 2020 optaget på UNESCOS verdensarvsliste, og ombygningen af slottet til en trestjernet turistattraktion har gjort Nyborg kendt i både ind- og udland. Besøgstallet er mangedoblet, og succesen har haft en afsmittende effekt på aktiviteten i hele bykernen, der understreger og styrker Nyborg naturlige rolle som hovedbyen på Østfyn. Nyborg bys generelle attraktionsværdi er hævet ved gennemførelse af større byomdannelsesprojekter, der har forbedret detailhandelen og bylivet og gjort et besøg i bykernen til en oplevelse for hele familien. Erhverv, beskæftigelse og uddannelse Nyborg er blevet en afgørende aktør i den samlede udviklingsstrategi for Fyn. Det nye supersygehus i Odense og styrkelsen af Syddansk Universitet har medført mange nye tilflyttere og arbejdspladser i kommunen på grund af vores unikke beliggenhed på strækningen mellem Odense og København. Det er lykkedes gennem et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner at øge uddannelsesniveauet. Det gælder både for de voksne, som er i beskæftigelse, og for de unge, der nu er langt mere indstillede på at gennemføre en uddannelse. Det er bl.a. sket ved etablering af et internationalt grundskoleforløb Erhvervslivet har oplevet en meget positiv udvikling, - dels på baggrund af en fælles Fynsk vækststrategi og dels en massiv branding og markedsføring af kommunen. Der er skabt arbejdspladser både i Nyborg by og i Ullerslev og Ørbæk, heraf et stigende antal grønne arbejdspladser. Specielt hotel- og konferenceerhvervene har gennemgået en eksplosiv udvikling, hvor øget kapacitet og nye samarbejder har medvirket til at gøre Nyborg til Danmarks Centrale Mødested.

5 Også i landsbyerne og i det åbne land er det lykkedes at skabe en positiv erhvervsudvikling. Det brede samarbejde på Fyn har medført, at vi nu står i en stærk position med hensyn til blandt andet produktion af fødevarer, og vores område er nu kendt vidt omkring for fødevarer af meget høj kvalitet. Landsbyerne Vi har satset målrettet på lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev, hvor indbyggertallet, den lokale dagligvarehandel og den offentlige service er fastholdt. På landsplan har landområderne oplevet en negativ samfundsudvikling. Trods dette er det lykkedes at fastholde de største landsbyer som attraktive bosætningsbyer. De mest aktive landsbyer har endog oplevet en markant vækst af børnefamilier, der ønsker at bo i landlige omgivelser. Natur, kultur og klima Det har spillet en væsentlig rolle for både bosætningen og turismen, at det er lykkedes at bevare og endda styrke vores store velbevarede natur- og kulturværdier og landskaber. Vi har skabt gode og tidssvarende kulturelle tilbud for alle borgerne i hele kommunen. Det er lykkedes at opnå en god fordeling af tilbuddene i Nyborg by, Ullerslev og Ørbæk samt i landsbyerne. Vi har løbende støttet og styrket de lokale ildsjæle og de forskellige små og store lokale arrangementer. Vi har sammen med de andre fynske kommuner arbejdet målrettet med en sammenhængende grøn friluftsstrategi, der har vist sig at være en vigtig brik i bosætningspolitiken. Vores klimatilpasningsplan har sikret, at de store klimatiske ændringer er blevet håndteret uden store skader for befolkningen og vores fælles værdier. Det er sket på en måde, der har forbedret kvaliteten af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder. Nyborg Kommune er CO 2 - neutral i Vi sætter fokus på Nyborg Slot og by Borgernes sundhed Den generelle sundhedstilstand for vores borgere er blevet væsentligt bedre. Vi har øget antallet af år med god livskvalitet for borgere i alle aldre, og samtidig er middellevetiden steget i forhold til Det er lykkedes os at reducere den sociale, sundhedsmæssige ulighed, og antallet af borgere, der rammes af de otte folkesygdomme, er reduceret. Det er nemt og sjovt at leve sundt i Nyborg Kommune Resultaterne bygger især på en aktiv forebyggende indsats - ikke mindst i forhold til børn og unge i kommunens daginstitutioner og skoler, - men vi har også løbende forbedret vores bynære rekreative områder og friluftsmulighederne i naturen til glæde for folkesundheden. Endelig er der skabt gode og tidssvarende idrætsfaciliteter i de tre store byer.

6 Nyborg i en globaliseret verden Behov for samarbejde over kommunegrænsen De mellemstore provinsbyer er under pres. Vi oplever en centralisering, hvor de største byer vokser stærkt og tiltrækker de videnstunge erhverv og den veluddannede arbejdskraft. Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi må se os selv i et nyt og større perspektiv. Hvis vi vil have del i vækst og udvikling, er vi nødt til at samarbejde med andre aktører uden for kommunegrænsen. Kommunegrænser er kun noget, der findes i den kommunale verden. I den virkelige verden, går virksomheder, infrastruktur, turisme, klima- og miljøproblemer mv. på tværs af disse grænser. med vores særlige styrker og kompetencer i forhold til den fælles vækststrategi. Odense er uden sammenligning den største by på Fyn, der har en naturlig rolle som vækstdynamo for udviklingen. Af særlige styrker og kompetencer, som er kendetegnende for Nyborg Kommune, og som skal profileres i en fælles vækststrategi kunne være: - geografisk velbeliggende, - god infrastruktur/pendling, - Lindholm Havn, - centrum for hotel/konference, - varieret og kvalitativ bosætning, - natur/friluftsliv, - unik kultur/historie, - spændende handel/byliv, - attraktive landsbyer, - internationalt orienteret uddannelsesmiljø. Landsplanlægningen har sat fokus på Hovedstadsområdet og Det Østjyske Bybånd som særlige vækstområder, - en strategi, hvor Fyn forbigås. Derfor vil vi styrke samarbejdet med de øvrige kommuner på Fyn og Region Syddanmark, så vi i fællesskab kan bidrage til, at Fyn bliver en del af en sammenhængende vækstregion langs det såkaldte store H. Vi vil i fællesskab fastlægge strategier for vækst og udvikling ud fra en enighed om, at hvad der er godt for Odense og resten af Fyn også er godt for Nyborg Kommune. Det en en ny virkelighed, hvor vi ikke er i indbyrdes konkurrence, men byder ind Fyn som en del af en sammenhænhende vækstregion der omfatter landets 4 største byer

7 Nyborg skal markedsføre sig som et attraktivt bosætningssted (kultur, sundhed, rekreation og byliv) med optimale pendlerforhold, - med fokus på kvaliteten af den kollektive trafik til/fra Odense. Vi vil styrke den internationale profil i vore uddannelsestilbud på grundskoleog gymnasieniveau, så vi er et attraktivt bosætningssted for personale ved SDU, OUH og andre internationalt orienterede arbejdspladser. Vi vil gøre Nyborg kendt som et nationalt og internationalt møde- og konferencested, - en destination for turister og erhvervsturister ( Midtpunkt for gode oplevelser ). Vi vil arbejde hen imod en fælle Fynsk planstrategi med fokus på infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse og bosætning ( Fynsprojektet ). Udvikling Fyns mission og vision (www.udviklingfyn.dk)... Vi vil samarbejde på Fyn for at få del i vækst og udvikling på alle niveauer og med Udvikling Fyn som omdrejningspunkt. Vi vil arbejde for, at de store offentlige investeringer i Odense (OUH og SDU) får positiv afsmitning på Nyborg. Vi vil udnytte vores optimale geografiske beliggenhed med let adgang til motorvej, jernbane og dybvandshavn i forhold til både erhvervsudvikling og bosætning. Nyborg Slot er kommunens fyrtårn, og slotsprojektet Danmarks Riges Hjerte skal profileres i en samlet fynsk erhvervs- og turiststrategi. Der er etableret er erhvervs- og udviklingssamarbejde på Fyn, der skal skabe en stærk vækstdagsorden for fremtidens Fyn. Samarbejdet har to spor: Udvikling Fyn skal gennem en fælles fynsk strategi og indsats på erhvervs- og turismeområdet skabe øget vækst og velstand på Fyn, og gøre Fyn til et attraktivt sted for turister, virksomheder og investeringer. (www.udviklingfyn.dk). Fynsprojektet skal opstille fælles overordnede pejlemærker for det planstrategiske arbejde - pejlemærker som blandt andet skal støtte op om vækstdagsordenen og give omverdenen et mere klart og prioriteret billede af, hvad Fyn i fællesskab vil.

8 Nyborg by - hovedbyen på Østfyn Nyborg by er det centrale omdrejningspunkt på Østfyn, - både geografisk og trafikalt. Mere end halvdelen af kommunens indbyggere bor i Nyborg by, og de fleste arbejdspladser, offentlige funktioner, butikker, kulturelle aktiviteter ligger her. Nyborg by er et trafikalt knudepunkt med motorvej, jernbane og dybvandshavn, og mere end personer pendler hver dag fra Nyborg Station. Nyborg by skal derfor være lokomotiv for udviklingen på Østfyn, - en rolle vi vil tage på os og bruge aktivt i udviklingen. Nyborg Slot Slottet og byen var i middelalderen og frem til 1560 kongens foretrukne opholdssted. Her mødtes Danehoffet - datidens parlament, og Nyborg Slot var i sin storhedstid rigets mest centrale sted. Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og derfor har Byrådet, Østfyns Museer, Kulturstyrelsen og Slotte og Kulturejendomme en vision om at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste. (se mere om projektet på Vi betragter projektet som en væsentlig faktor for udviklingen og profileringen af Nyborg, og vi giver en gennemførelse af projektet højeste prioritet. Nyborg Slot vil være et fyrtårn, der skal have afmittende effekt på udviklingen i hele kommunen og resten af Fyn. Vi vil udarbejde en kulturarvsmasterplan i samarbejde med de museale institutioner som overordnet ramme for udviklingen af Nyborg by og grundlag for ansøgningen til UNESCO. Vi vil sikre, at planlægning og realisering af øvrige projekter respekterer den historiske ramme for slotsprojektet og kulturarvsmasterplanen, så der sikres en strategisk langtidsplanlægning med en tidshorisont på år. Vi vil markedsføre slotsprojektet bredt og i samarbejde med Udvikling Fyn, som et fyrtårn i den fynske turistpolitik. Vi vil involvere borgere, erhvervsliv og foreninger, så der skabes et bredt medejerskab til projektet. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte Byudvikling / Byomdannelse Et attraktivt og levende bymiljø i Nyborg er afgørende for vækst og udvikling i hele kommunen og en vigtig faktor i bosætningspolitikken. Derfor skal Nyborg bys attraktionsværdi løbende udvikles med nye spændende tiltag og byrum af høj æstetisk kvalitet. Større og komplekse byomdannesprojekter, der kan skabe nye byplanmæssige sammenhænge og helheder, involverer mange lodsejere og interessenter og er ofte vanskelige at organisere og gennemføre. Vi vil derfor gå nye veje og samarbejde med andre aktører. Nødvendige ressourcer, kompetencer og netværk kan ligge uden for kommunens forvaltning, og de skal involveres og have indflydelse. Aktører uden for kommunen kan inspirere og udfordre og bidrage konstruktivt til at realisere projekterne og sikre de bymæssige kvaliteter. Mulige projekter kunne være: - sammenbinding af by og havn, - udvikling af erhverv og detailhandel langs Storebæltsvej, - grønt rekreativt byrum i Svanedamsparken.

9 Organisering, udvikling og gennemførelse af store og komplekse byomdannelsesprojekter kan ske i samarbejde med andre aktører uden for kommunen (OPP). Vi vil i Svanedamsparken skabe et unikt multifunktionelt og rekreativt byrum til ophold og leg for alle aldersgrupper. Et grønt byrum, der styrker borgernes sundhed og den samlede oplevelse af Nyborg by. Vi vil integrere klimatilpasning, bæredygtige løsninger, sundhed og æstetik i byudviklingen. Der skal sættes fokus på en begrænsning af den tunge trafik og den gennemkørende trafik i bymidten. Erhverv i Nyborg: Hele Danmarks Mødested Erhvervsmulighederne er gode i Nyborg by. Dybvandshavn med optimale trafikale forhold, - attraktive arealer langs Storebæltsvej til kontor og administration samt muligheder ved motorvejen ved Hjulby til tungere erhverv. - Vores rolle som hotel- og konferenceby er i god udvikling med fortsatte muligheder i kontakt med station og motorvej. Vi vil i samarbejde med Udvikling Fyn fortsat arbejde for at tiltrække nye virksomheder og nurse iværksættere, hvilket vi gennem de senere år har haft væsentlig succes med. (se erhvervspolitikken på Boliger på Vesterhavnen Vi vil i samarbejde med DSB arbejde for en mere markant og målrettet markedsføring af erhvervs- og detailhandelsmulighederne langs Storebæltsvej. Der bør udarbejdes konkret, langsigtet masterplan, der kan skabe interesse for arealerne, og således at de kan udvikles i etaper, der imødekommer efterspørgslen. Vi vil sammen med ejeren ADP A/S bidrage til, at Lindholm Havn fortsat kan udvikle sine aktiviteter bl.a. med fokus på udskibning af vindmøller. Vi vil forbedre den fysiske sammenhæng mellem konferencehotellerne og byen/ slottet, så vi får større udbytte af de mange gæster (erhvervsturisme). Bo i Nyborg Bosætning er en af hjørnestenene i vores udviklingsstrategi. Vi har inden finanskrisen oplevet et stort løft i boligbyggeriet. Hele Vesterhavnen, - en del af færgelejerne og hele Ravnekærlund er udbygget med ca. 500 boliger. En byudvikling og byomdannelse, der markant har hævet byens attraktionsværdi. Der er stadig god rummelighed til tæt/lav og åben/lav boligbyggeri i Jagtenborg, der er en af landets smukkeste udstykninger. Rummeligheden til etageboliger på de DSB-ejede færgelejer medvirker til et bredt og varieret udbud af bomuligheder. I fremtiden skal der spares på arealer til byformål, og der skal tænkes i nye boformer med hensyn til tætheder, funktionsblanding, klimatilpasning, grønne løsninger og tilpassede kollektive trafikløsninger. Vores målsætning er, at vi løbende udvikler vores samlede vifte af bosætningsmuligheder, så vi kan imødekomme aktuelle boligønsker hos alle aldersgrupper og opnå en mere afbalanceret befolkningssammensætning. En vellykket bosætning kræver samarbejde og koordinering af planlægning, kommunal service, markedsføring mv., hvilket vi vil have fokus på. Vi vil i samarbejde med øvrige kommuner på Fyn markedsføre Fyn som landets bedste bosætningsområde, hvor vi byder ind med Nyborg bys særlige kompetencer på området. Vi vil i samarbejde med DSB arbejde for en mere markant og målrettet markedsføring af byggemulighederne på Færgelejerne. Vi vil sikre, at de store rekreative og landskabelige værdier omkring Strandvænget fastholdes i forbindelse med regionens afvikling af institutionen. Vi vil integrere klimatilpasning, bæredygtige løsninger, sundhed og æstetik i disponeringen af vores nye boligområder og byudviklingen generelt.

10 Livet på landet under nye vilkår Udviklingen i de senere år har medført et markant pres på udkantsområderne i Danmark med fraflytning og tilbagegang for mange landbyer og landdistrikter. Denne generelle tendens har ikke ramt Nyborg Kommune i samme omfang som andre steder i landet. Vi har været i stand t il at opretholde indbyggertallet i langt de fleste af vores landsbyer. Hovedårsagen til denne positive udvikling kan dels tilskrives det lokale engagement og dels ønsket om at fastholde og udvikle vores landsbyer som attraktive bosteder. Fokus på Ørbæk og Ullerslev Vi har et klart og entydigt bymønster, hvor lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev spiller en afgørende rolle som bindeled mellem Nyborg by og kommunens landsbyer og landområder. Derfor skal Ørbæk og Ullerslev forblive aktive lokalcentre, hvor den nødvendige offentlige - og private service er til stede. Der skal være et udbud af kommunalt udstykkede byggegrunde i begge byer, så efterspørgslen til en hver tid kan imødekommes, og der skal være mulighed for etablering og udvidelse af lokale erhverv. I Ørbæk er der fx igangsat et byfornyelseprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Vi vil i en konstruktiv dialog med lokale foreninger løbende drøfte udfordringer, muligheder og konkrete ideer og planer, der kan udvikle de to lokalcentre. I Ørbæk vil vi sætte fokus på planlægning af et område ved Sentvedvej til boligbyggeri, hvor der tages hensyn til de natur- og miljømæssige og arkæologiske interesser. I Ullerslev skal der tages hul på planlægning og realisering af en 1. etape af byudviklingen øst for Kertemindevej, hvor en sikker krydsning af Odensevej har høj prioritet. Vi vil sætte fokus på en forskønnelse af Hovedgaden i Ørbæk og butikscentret i Ullerslev, så byernes attraktionsværdi øges. Nyborg Kommunes bymønster Attraktive landsbyer I bymønstret er udpeget 9 større landsbyer, hvor der er planlagt en egentlig vækst i byzone: Aunslev, Refsvindinge, Herrested, Frørup, Vindinge, Skellerup, Tårup, Ellinge og Langtved. I disse 9 landsbyer er det samlede indbyggertal vokset med 1,1% i perioden En glædelig udvikling, der viser, at vores landsbyer lever og har det godt. De mindste landsbyer i landzone har oplevet en beskeden tilbagegang, der dog ikke kan betegnes som alarmerende. 23 landsbyer har aktive landsbyråd og mange lokale ildsjæle. Landsbyrådene er samlet under Det Fælles Landsbyråd i Nyborg kommune. Vi vil bakke op om det positive engagement i landsbyerne og støtte lokale initiativer. Vi vil fortsat lave landsbyplaner, så borgerne får en ramme for udviklingen og grundlag for lokale handlinger og for ansøgning om fondsmidler mv. Vi er meget bevidste om, at bymiljøet og bygningskvaliteten er meget vigtig for landsbyernes overlevelse og evne til at tiltrække bosættere. Vi vil derfor have fokus på, at bygningsbestanden på landet ikke forfalder og sikre, at tilgængelige støttemuligheder tages i anvendelse. En god kollektiv trafik er afgørende for livet på landet, og den skal som udgangspunkt opretholdes, men vi ønsker at nytænke og udvikle mulighederne i samarbejde med lokalbefolkningen med udgangspunkt i de konkrete behov. Hvis landsbyerne fortsat skal være en attraktiv del af kommunens vifte af bosætningsmuligheder, er det vigtigt at børnefamilierne tilgodeses med hensyn til fx pasning, kollektiv trafik, sikre skoleveje og fritidsmuligheder. Vi vil have fokus på dette i forbindelse med sektorplanlægningen.

11 Landsbyliv i Tårup Vi vil støtte op om lokale initiativer til forbedringer i landsbyerne (hjælp til selvhjælp), - dog skal udstykning af nye boligparceller som udgangspunkt ske i privat regi. Vi vil hjælpe med at afdække og søge eksterne midler til udvikling i landsbyerne (pilotprojekter, private fonde, EU-midler og lign.) i samarbejde med lokalbefolkningen og Det Fælles Landsbyråd. Vi vil fortsat udarbejde landsbyplaner for byvækstlandsbyerne i samarbejde med landsbybeboerne. Vi vil i dialog med lokalbefolkningen sikre en fleksibel og tilpasset kommunal service i landsbyerne. Vi vil sammen med lokalbefolkningen undersøge, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges og optimeres, så vi får mest for pengene og samtidig opfylder de vigtigste behov. Vi vil gennem planlægning og anvendelse af støttemuligheder arbejde for, at forfaldne bygninger i landsbyerne nedrives eller finder ny anvendelse. Erhverv i landzonen Udviklingen i landbruget har medført, at mange landbrugsbygninger står tomme i landzonen, - både stuehuse og driftsbygninger. Bygninger der forfalder og skæmmer naturen. En udvikling, der kan sætte en negativ spiral i gang, som er umulig at stoppe. For at modvirke forfaldet skal der findes nye anvendelser til disse bygninger, der kan have en positiv effekt på udviklingen og livet på landet. Det kan fx være nicheproduktioner som gårdbutikker, landboturisme, håndværksvirksom- hed, mikrobryggerier, hjemsted for små iværksættere og andre erhverv, der kan fastholde og skabe lokale arbejdspladser. Vi vil arbejde for, at det bliver lettere at etablere en bredere vifte af erhverv i landzonen med rimelige udvidelsesmuligheder, uden at natur- og landskabsinteresserne tilsidesættes og med løbende fokus på den generelle udvikling i lokalsamfundet. De små virksomheder i landzonen med kvalitetsfødevarer kunne med fordel indgå i en større turistmæssig satsning i samarbejde med de øvrige kommuner på Fyn, - eller udvikle et koncept i forbindelse med Nyborg Slot projektet. Vi vil arbejde for, at mulighederne for at etablere og drive erhverv i landzonen forbedres, så der kan skabes flere lokale arbejdspladser uden for de store byer. Vi vil gennem planlægning og anvendelse af støttemuligheder arbejde for, at forfaldne bygninger i landzonen nedrives eller finder ny anvendelse. Vi vil pleje og beskytte vores enestående natur og landskabelige værdier, - sikre sammenhængende grønne forløb til glæde for dyr, planter og mennesker. Sammen med Udvikling Fyn og berørte lodsejere vil vi arbejde for, at vores turistmæssige ressourcer i hele kommunen udbygges og indgår i en fælles fynsk strategi.

12 Et langt og godt liv med aktivt medborgerskab Sundhed Sundhed og livsstil har stor betydning for vores almene trivsel og livskvalitet. Vi vil derfor styrke borgernes lyst til at leve et aktivt og sundt liv og ikke mindst gøre det sunde valg til det lette valg. Vi har alle et ansvar for at tage vare på vores egen sundhed. Nogle borgere kan selv, mens andre borgere har et større behov for støtte og hjælp. Det bør være et fælles ansvar at skabe mere lighed i sundhed. Det er i hverdagen, at livsstilen defineres. Sundhed må derfor altid tænkes ind i de forskellige sammenhænge i hverdagen, hvor borgerne møder kommunens medarbejdere. Det aktive foreningsliv i Nyborg udgør ligeledes gode og vigtige samarbejdspartnere til at fremme sundheden, da de også møder borgerne i dagligdagen. Vi har store udfordringer på sundhedsområdet, - fx den voksende andel af kronikere og overvægtige, en større andel af ældre, og en stor andel af borgere med ingen eller kortere uddannelse. Samarbejdet om sundhed på tværs skal styrkes. Indsatsen inden for særlige målgrupper skal intensiveres, og den tidlige forebyggende indsats skal prioriteres. I den forbindelse skal der fokuseres på kost, rygning, alkohol og motion, men også mere bevægelse i hverdagen og mental sundhed er væsentlige områder for et sundt og aktivt liv. (Sundhedspolitikken kan ses på Nyborg skal være en foregangskommune for sundhed, hvor borgerne lever et aktivt og sundt liv, og det sunde valg er det lette valg. Vi vil være blandt de sundeste kommuner i Danmark målt på forbedring af folkesundheden. Flere borgere skal have et bedre fysisk og mentalt helbred, og livsstilssygdomme skal forebygges. Børn og unge Det er børnene og de unge, der skal videreføre vores samfund og vores demokrati. Det er derfor vigtigt, at børnene vokser op under gode kår, så de kan udvikle og udfolde sig til selvstændige individer, der kan indgå i familieliv, arbejdsliv og samfundsliv. Vi skal sikre, at alle børn og unge får lige muligheder, at der tages hånd om sociale problemer i tide, at unge kommer i gang med en uddannelse og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sundhed, livsmod og glæde er vigtige ressourcer i barnets og den unges evne til at mestre livet. (Børn- og ungepolitikken Gode Kår kan ses på Vi vil skabe gode kår for børn og unge ved tidlige -, tværfaglige - og systematiske indsatser. Vi vil anerkende og inkludere børn og unge i fællesskabet. Vi vil gøre en aktiv indsats for at børn og unge deltager i - og fastholdes i foreningslivet. Vi vil styrke det brede samarbejde på tværs (fx med erhvervsliv, foreningsliv, boligområder, frivillige o.a.) Vi tilstræbe, at 95% af hver ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

13 Skole og uddannelse Gode skole- og uddannelsesmuligheder har stor betydning for, at den enkelte kan udvikle sig optimalt, og for at virksomheder har veluddannet og kompetent arbejdskraft til rådighed. Grundstenen til uddannelse lægges allerede i daginstitutioner og i folkeskolen. Vi kan herudover tilbyde relevante ungdomsuddannelser af høj kvalitet, og der er tilbud om voksenuddannelse. Vi ønsker at sikre disse lokale uddannelsestilbud, og vi vil bidrage til deres fortsatte udvikling. Vi lever i en stadigt mere åben og globaliseret verden. Mange kan se frem til et arbejdsliv, der i perioder betyder bosætning i udlandet, og stadig flere forskere og andre specialister kommer til os udefra. Vi vil med et internationalt orienteret tilbud i folkeskolen bidrage til, at børn af disse borgere kan få et særligt relevant grundskoletilbud, som samtidig er et supplement til det internationale uddannelsestilbud, der gives ved Nyborg Gymnasium. Det vil vi arbejde for... Vi vil sikre læringsmiljøer med kvalitet i både dagtilbud og folkeskole. Vi vil søge at fastholde og udvikle de ungdoms- og voksenuddannelsestilbud, vi har i kommunen. Vi vil etablere et lokalt forankret ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov for støtte til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi vil etablere et internationalt orienteret tilbud på folkeskoleniveau og støtte op om gymnasiets arbejde med internationalisering. Vi vil med gode uddannelsestilbud bidrage til, at Nyborg er et attraktivt sted at bosætte sig. Kultur og fritid Vi har et aktivt og bredt kultur- og fritidsliv. Byrådet vil understøtte en yderligere udvikling af kultur- og fritidslivet, - både i forhold til de organiserede aktiviteter og i forhold til fleksible og individuelle tilbud til borgere og gæster, som ikke er en del af det organiserede kultur- og fritidsliv. Vi vurderer, at der er behov for at stimulere udviklingen af nye kultur- og fritidstilbud i samarbejde med en langt bredere vifte af aktører end tidligere, hvis kommunen skal kunne udvikle et kultur- og fritidsliv, der efterspørges af kommunens borgere. En attraktiv bosætningskommune, der skal kunne tiltrække nye borgere, skal have et godt kultur- og fritidsliv med mange muligheder. Både Nyborg, Ullerslev og Ørbæk har et aktivt og vidtfavnende foreningsliv med mange frivillige ildsjæle, hvilket giver gode forudsætninger for at realisere intentionerne. Vi vil gennem løbende justering af Kultur- og Fritidspolitiken (kan ses på www. nyborg.dk) og gennem løbende opfølgning på politikken sikre de bedst mulige rammevilkår for kulturen og fritidslivet i kommunen. Vi vil sikre, at Nyborg Idæts- og Fritidscenter, Kultur- og Idrætscentret i Ullerslev og Ørbæk Midtpunkt udvikles som rammer for mangfoldige og tværgående kulturog fritidstilbud. Vi vil skabe gode rammer for det frivillige arbejde i kommunen, så et flertal af borgere bidrager frivilligt med engagement, kreativitet og medansvar for fællesskabet.

14 Friluftsliv Vi ligger i et af landets mest naturskønne områder, der indbyder til bevægelse og naturoplevelser, som kan styrke både krop og sjæl. Vi har gennem den fysiske planlægning mulighed for at fremme adgangen til det åbne land, til kysten og til natur- og rekreative områder i nærheden af byerne og sommerhusområderne. God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtig i konkurrencen om at tiltrække og fastholde nye borgere, virksomheder og turister. Friluftslivet bidrager positivt til folkesundheden og giver øget livskvalitet. Med den lange kyststrækning, de forskellige landskabstyper har vi et stort potentiale, der skal udnyttes optimalt. Der skal være plads til både ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin. Vi vil udarbejde en samlet friluftsstrategi, der konkretiserer, hvordan friluftslivet kan udvikles og forbedres i hele kommunen, og hvilke potentialer der skal prioriteres, fx sammenhængende stiruter, motionspladser, rekreativ udnyttelse af kyst og vand. Nye rekreative aktiviteter skal så vidt muligt søges gennemført af frivillighedens vej og i dialog med berørte lodsejere, de øvrig kommuner på Fyn og andre interessenter. Vi vil forbedre kvaliteten af de bynære rekreative arealer, formidling og adgang til natur, landskab og kysten. Ved realisering af konkrete forslag vil vi udnytte alle lokale ressourcer og muligheder for ekstern medfinansiering... Klar til fremtiden på ældreområdet Antallet af ældre vokser med hastige skridt, mens antallet af hænder, der skal passe på dem i fremtiden, falder. Det er nødvendigt at nytænke den fremtidige struktur på ældreområdet. Det handler om det gode liv, - om velfærdsteknologi, om forebyggelse frem for behandling, - om et seniorliv, der er lidt nemmere, - om selvbestemmelse og om ansvar for eget liv. Det handler om at ændre holdningen hos personalet på ældreområdet, men også hos borgeren selv. Det er vores mål at skabe grundlaget for et mere aktivt seniorliv, så tidspunktet for plejebehov kan udskydes og i bedste fald helt udeblive. at flere ældre bliver selvhjulpne og tidspunktet for plejebehov udskydes. at vi løser opgaverne mere effektivt og udnytter ressourcerne bedre. at der tænkes i tværfaglighed og koordination, så der skabes større nærhed og tryghed for den ældre i hverdagen og i mødet med kommunens medarbejdere. Frivillighed Vi ønsker, at Nyborg Kommune skal være frivillighedens kommune, - kendetegnet ved at vi har: et flertal af borgere, der er frivillige og bidrager med engagement, kreativitet og medansvar for fællesskabet. et unikt samarbejde på tværs af kommune og frivillige foreninger og organisationer, som er synligt og anerkendt både i og udenfor kommunens grænser.

15 Klima & Agenda 21 Klima og klimatilpasning Klodens klima forandrer sig markant i disse år, og det giver mange nye opgaver. Klimaindsatsen har to vinkler. For det første skal energiforbruget og CO 2 -udslippet reduceres mærkbart, og for det andet skal planlægningen tage højde for de forventede virkninger af en øget global opvarmning. Nyborg Kommune skal gøres bedre rustet til de ekstreme vejrhændelser, som vi kommer til at opleve i fremtiden. I Danmark vil det særligt betyde flere kraftige regnskyl, stigende havniveau, flere storme og højere temperaturer. Inden udgangen af 2013 skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning, som redegør for, hvordan vi vil håndtere problemerne. Vedvarende energi Udbygningen med vedvarende energi er et vigtigt redskab for reduktion af udledning af drivhusgasser, fx CO 2. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved vindmøller, solenergi (solceller eller solvarme) og biomasse (fjernvarme og kraftvarme) samt overskudsvarme fra virksomheder. Vi vil fremme etableringen af miljørigtige energianlæg til forsyning af nye og eksisterende fjernvarmeområder samt ved renovering af energianlæg på kommunens institutioner. - Vi udnytter allerede i dag en stor del af virksomheders overskudsvarme til fjernvarme, og der er yderligere potentiale for at øge anvendelsen af overskudsvarme. Det vil vi arbejde for med hensyn til begrænsning af CO 2... Vi vil i vores arbejde med klima og bæredygtighed komme med konkrete løsninger på, hvordan Nyborg Kommune kan blive CO 2 -neutral i Ny og eksisterende bygningsmasse i kommunen skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO 2 -neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant. Gennem formidling vil vi tilskynde boligejere og virksomheder til at nedbringe energiforbruget og etablere vedvarende energiløsninger. Flere arealer skal udlægges til vådområder og skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO 2. Ved lokalplanlægning af nye boligområder skal der fastsættes bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibygning klasse 2015, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant, fx uden for varmeforsyningsområder. Vi har et betydeligt potentiale for udnyttelse af biomasseaffald fra landbruget, fra industrien (f.eks. levnedsmiddelvirksomheder og storkøkkener) og fra husholdninger (grønt affald) i biogasanlæg. Vi kortlægger potentialet for biomasseaffaldet i samarbejde med nabokommunerne, samt vurderer de mest egnede placeringer for biogasanlæg. Der planlægges i øjeblikket for et biogasanlæg i Ørbæk. Vi er tilhængere af vindkraft inden for rammerne af kommunens vindmølleplan, men vi vil tilskynde, at de helt store møller i fremtiden placeres som havvindmøllerparker. Klimatilpasning kan være en win-win situation.

16 Det vil vi arbejde for med hensyn til klimatilpasning... Vi vil i løbet af 2013 udarbejde en Klimatilpasningsplan i samarbejde med borgere, erhvervsliv, NFS A/S, grønne organisationer mv. og via relevante partnerskaber. Ved planlægning af nye områder til byformål vil vi sikre, at afgrænsning og disponering af arealerne tager højde for fremtidige havvandsstigninger samt oversvømmelsesrisici efter kraftige regnskyl. Klimatilpasningen skal fremmes med flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet. Klimatilpasningen skal så vidt muligt fremme rekreative og æstetiske værdier i forbindelse med indretning af grønne områder og byrum. Vi vil lave en kortlægning, der kan spotte de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Agenda 21 - Det brede bæredygtighedsbegreb Udviklingen i Nyborg Kommune skal være bæredygtig, så de kommende generationer kan overtage lokalområdet i samme stand, som vi selv har modtaget det - eller endda i endnu bedre stand. Når vi taler om udvikling og bæredygtighed, har vi fokus på det brede bæredygtighedsbegreb. Det er både den økonomiske, sociale- og kulturelle og den miljømæssige udvikling, der tænkes på. Disse begreber dækker igen over flere forhold, - blandt andet borgernes sundhed. Vi vil mindske miljøbelastningen ved at være et godt eksempel for borgere og erhvervsliv. Det betyder blandt andet, at arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens bygninger og anlæg skal fortsætte og styrkes. Der skal tages vidtgående miljøhensyn ved kommunale indkøb. Affaldsmængden skal nedbringes yderligere, og genanvendelsesgraden for affaldet skal øges. Vi vil fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse ved at arbejde helhedsorienteret og inddrage borgerne i den fysiske planlægning. Vi vil anvende Miljøvurderingslovens værktøjer til at forbedre planlægning og planer, inden de realiseres. Vi vil i erhvervspolitikken fokusere på at tiltrække flere grønne arbejdspladser. Vi vil i størst muligt omfang inddrage borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i det lokale Agenda 21-arbejde og i væsentlige planopgaver. Vi vil samtidig fortsætte med at anvende og udvikle dialogformerne. For at arbejdet med bæredygtighed på sigt kan få størst mulig effekt, skal der arbejdes med disse emner på tværs af alle sektorer og afdelinger og i tæt dialog med borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv og via adfærdspåvirkninger af børn og unge i skoler og institutioner. Vi vil bidrage til at fremme den biologiske mangfoldighed ved at sikre væsentlige biologiske spredningskorridorer i forbindelse med planlægningen af det åbne land. Vindinge Å i Vindinge

17 Revision af kommuneplanen Kommuneplanstrategi 2012 skal fungere som det politiske grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen, der skal vedtages endeligt inden udgangen af Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede mål for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen skal give et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Det er et krav, at kommuneplanstrategien indeholder en beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres. Byrådet kan vælge at revidere hele kommuneplanen, - revidere planen delvis - fx med fokus på konkrete temaer eller genvedtage kommuneplanen i sin helhed. Ved en delvis revision genvedtages resten af kommuneplanen for en ny 4-årig periode. Det betyder, at en stor del af kommuneplanen videreføres, og at kun en lille del af kommuneplanen ændres. Kommuneplan 2009 Marts 2011 vedtog Byrådet Kommuneplan Der blev udarbejdet en helt ny digital kommuneplan for den nye sammenlagte kommune, og der var en lang række nye krav til kommuneplanen, som en konsekvens af nedlæggelsen af amterne. Kommuneplan 2009 kan ses via dette link: com/ Byrådet har efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 vedtaget 6 kommuneplantillæg og 11 lokalplaner, - herunder Kommuneplantillæg 1: Temaplan for Vindmølleri Nyborg Kommune. Planerne kan ses på Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 er der sket en række lovændringer. Bl.a. skal kommunerne nu planlægge for placering af biogasanlæg og udpege arealer til store husdyrbrug. Kommuneplan Delvis revision Med udgangspunkt i det ovenstående har Byrådet besluttet, at der kun skal gennemføres en temarevision af kommuneplanen. Følgende temaer revideres fuldt og sættes til debat: Arealer til placering af biogasanlæg og store husdyrbrug samt udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Følgende tema revideres i mindre omfang: Kulturarv og bevaring (mål for projektet Danmarks Riges Hjerte ). Justeringer af detailhandelsplanlægningen. Hovedindholdet af de øvrige afsnit i kommuneplanen ændres ikke. Dog med forbehold for konsekvensændringer på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning, fx vand- og Natura 2000-planer, samt opdateringer og ændringer af redaktionel eller sproglig karakter.

18 Hvad er en kommuneplanstrategi? En kommuneplanstrategi er et politisk dokument, hvor Byrådet beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling. Kommuneplanstrategi 2012 for Nyborg kommune er Byrådets bud på, hvad der skal fokuseres på, for at sikre en bæredygtig vækst og udvikling i kommunen i samarbejde og dialog med borgerne og andre interessenter. Kommuneplanstrategien kan downloades på kommunens hjemmeside: Torvet Nyborg Nyborg

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Byrådets fokusområder

Byrådets fokusområder Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Kommuneplanforslaget består af følgende: Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag

Forslag til. Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Forslag til Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indhold Indledning 2 - invitation til debat og dialog Overordnet vision 3 - rammen om det gode liv i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere