Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen Toft Jensen Allan Buch Kurt Birch Kurt Jepsen Thomas Finn Bierberg Christensen Arne Rusbjerg Finn Frandsen Henrik Nielsen Niels Barslund Max Thomsen Per Søby Jensen Lars Kjellerup Larsen Jonna Tomkiewicz Josianne Støttrup Mads Christoffersen Anders Koed Peter Geertz-Hansen Henrik Pedersen Noe Jette Petersen Jakob Munkhøj Nielsen Lene Jensen Scheel-Bech Janne Palomino Dalby Rita Martinsen Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Fiskeriforening PO Danmarks Fiskeriforening PO Dansk Amatørfiskeriforening Dansk Amatørfiskeriforening Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Kystfiskerforening Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Kommunernes Landsforening Naturstyrelsen DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Silkeborg DTU Aqua, Silkeborg Fødevareministeriets departement NaturErhvervstyrelsen (direktør) NaturErhvervstyrelsen (formand) NaturErhvervstyrelsen (sekretær) NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen (referent) 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Direktør Jette Petersen, NaturErhvervstyrelsen, hilser på. 3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen, som blev udsendt inden mødet. 4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje , herunder de økonomiske rammer og vilkår. 5. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol Oplæg ved Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet om vandløbsrestaureringsprojekter under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 7. Oplæg ved Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. 8. Oplæg ved Anders Koed, DTU Aqua, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å (fiskeplejeprojekt nr ). 9. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. 10. Orientering siden sidst 11. Fastsættelse af dato for næste møde 12. Eventuelt 2

3 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til alle, herunder direktør i NaturErhvervstyrelsen Jette Petersen og Henrik Pedersen Noe fra Fødevareministeriets departement. Der blev også budt velkommen til Lars Kjellerup Larsen fra Naturstyrelsen, der skal orientere om vandløbsrestaureringsprojekter samt Jonna Tomkiewicz fra DTU Aqua, der skal orientere om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. Jakob Munkhøj Nielsen spurgte om dagsorden kunne godkendes samt om der var emner, som udvalget ønskede berørt under punk 12. Eventuelt. Arne Rusbjerg efterlyste nærmere oplysninger om et såkaldt åleaflivningsaparat, som skulle være anbefalet af fiskerikontrollører. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at punkt 8 i dagsordenen, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern udgik. Anders Koed oplyste, at COWI, der har fået til opgave at udarbejde den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å, først forventer at forelægge rapporten om 1-2 uger, da nogle elementer i rapporten skal genberegnes. Rapporten forventes gennemgået på næste ordinære møde i 7 udvalget til november. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareministeren var meget interesseret i at arbejde med en styrkelse af det rekreative fiskeri og ville invitere til en konference i efteråret Det blev foreslået, at der blev orienteret nærmere herom under dagsordenens punkt 10. Punkt 2. Direktør Jette Petersen, NaturErhvervstyrelsen, hilser på. Jette Petersen hilste på 7 udvalget. Jette Petersen oplyste, at hun er direktør i NaturErhvervstyrelsen og har et ønske om at møde alle de rådgivende udvalg i NaturErhvervstyrelsen, da det er en vigtig del af styrelsens måde at arbejde på at have dialog med omverdenen. Rekreativt fiskeri er et spændende område, da der er mange forskellige interessenter. 3

4 Punkt 3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen, som blev udsendt inden mødet. Peter Geertz-Hansen oplyste, at forårets udsætninger er afsluttet, og er forløbet planmæssigt bortset fra, at der har været problemer med udsætning af helt i Vestjylland. Det blev endvidere oplyst, at status for fiskeplejen er udarbejdet og udsendt til 7 udvalgets medlemmer. Arne Rusbjerg oplyste, at 2 uger inden den planlagte udsætning af helt var alt fint, men 2 dage inden den planlagte udsætning var de fleste helt væk. Fødeproblemer menes at have været et problem. Det blev foreslået, at fordoble udsætning i de to problemområder næste år, eller bruge de ekstra penge på udsætning i andre områder, f.eks. Nibe Bredning. Peter Geertz-Hansen oplyste, at udsætning i Nibe Bredning (inkl. Halkær Bredning) ikke kan anbefales, da området er for salt og der ikke er oplysninger om tidligere heltbestande i de områder. Josianne Støttrup oplyste, at udsætning af skrubbe er gennemført og at udsætning af pighvar snarligt vil foretages. Finn Frandsen spurgte, om åleudsætninger vil blive foretaget som planlagt. Peter Geertz-Hansen bekræftede, at åleudsætninger vil foretages som planlagt. Arne Rusbjerg efterspurgte flere åleudsætninger i de marine områder. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at fjorde anses som saltvandsområder udsætning af ål i saltvand er ifølge EU reglerne ikke tilskudsberettiget. Der er kun tilskudsmulighed til udsætning af ål i ferskvand. Anders Koed oplyste, at det kan være fornuftigt med åleudsætninger i saltvand, men udsætning af ål i saltvand er ifølge EU reglerne ikke tilskudsberettiget, da det alene sker i ferskvand, og EU medfinansierer altså ½-delen. Kaare M. Ebert spurgte, om NaturErhvervstyrelsen har oplysninger om der foretages udsætning af ål i saltvand i andre lande Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at styrelsen ikke har sådanne oplysninger. Kommissionen har oplyst, at den ikke må offentliggøre medlemslandenes åleforvaltningsplaner. Hvis man ønsker specifikke oplysninger om et medlemslands åleforvaltningsplan, må man derfor rette direkte henvendelse til det enkelte medlemsland. 4

5 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der ikke er nyt på ålefronten fra EU s side. Medlemslandende har hver især indsendt en statusrapport om medlemslandenes åleforvaltningsplaner. Kommissionen vil lave en status rapport på baggrund af disse rapporter. Udvalget vil blive orienteret, når Kommissionens status rapport udkommer. Niels Barslund efterspurgte status i sagen omkring ålekister og tilladelse til ålefiskeri. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der har været afholdt et møde i NaturErhvervstyrelsen med repræsentanter for ålekisteejerne. Der vil snart foreligge en afgørelse i sagen, og ålekisteejerne vil blive orienteret. Allan Buch oplyste, at det forlyder blandt fiskerne, at der er større indtræk af glasål. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der holdes løbende møder og kontakt til Kommissionen, som også har oplyst, at der ifølge biologerne er en lille bitte stigning i glasålsindvandringen. Dette er en glædelig nyhed, men det kan ikke oplyses, om dette skyldes åleforvaltningsplanerne. Punkt 4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje , herunder de økonomiske rammer og vilkår. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at rammefastsættelsen på finansloven for de samlede fisketegnsindtægter fra 2015 er nedsat fra 42 mio. kr. til 41 mio. kr., svarende til et realistisk niveau. Indtægterne i 2013 var på 40,8 mio. kr. og det er den virkelighed udvalget skal forholde sig til økonomisk. Der må foretages nogle tiltag, så der kan leves op til de økonomiske rammer. Mundingsudsætningerne i de vestjyske vestvendte vandløb er bl.a. reduceret. NaturErhvervstyrelsen har også begrænset administrationsomkostninger, så styrelsen kan få enderne til at nå sammen. Peter Geertz-Hansen orienterede om, at der i foråret var startet et nyt projekt, der skal vurdere, hvad der kommer ud af de ørredudsætninger, der foretages i Isefjorden. Alle mundingsudsatte ørred er i år blevet finneklippet og et antal sportsfiskere ( nøglefiskere ) er blevet bedt om efterfølgende at indberette deres fangster af såvel mærkede som umærkede fisk. Iværksættelsen af projektet har fået en del omtale i de lokale medier. Havørred Fyn er i gang med en lignende undersøgelse bl.a. i Odense Fjord. Peter Geertz-Hansen oplyste om, at man også i samarbejde med lokale sportsfiskere havde startet en indsamling af vævsprøver fra fangede havørred på forskellige lokaliteter. Efterfølgende vil man, i samarbejde med genetikere, forsøge at identificere hvilke geografiske vandløbsområder fiskene stammer fra. Yderligere er der iværksat et projekt med henblik på at optimere udbyttet af mundingsudsætningerne af ørred. 5

6 Steffen Toft Jensen oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund har taget initiativ til at rekruttere flere rekreative fiskere ved skolerne med henblik på at gøre børn og unge mennesker interesseret i fiskeri, så der på sigt også kan komme flere penge til fiskeplejen. Thomas Finn Bierberg Christensen forklarede, at fritidsfiskerne har arrangeret et projekt Klap en Fisk, som har været en stor succes. Det er noget vi alle burde bidrage til. Kaare M. Ebert spurgte, hvilke initiativer NaturErhvervstyrelsen har iværksat for at tiltrække flere rekreative fiskere. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at NaturErhvervstyrelsen bl.a. tidligere har nævnt mulighederne for at promovere rekreativt fiskeri gennem Facebook. Dette er under overvejelse. Det er en god idé at forsætte dialogen med interessenterne, da det kan generere flere ideer. Punkt 5. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2013 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører i det rekreative fiskeri i 2013 har foretaget det samme antal kontrolforretninger som året før, men kontrolleret færre redskaber og taget 16 % færre ulovligt anvendte fiskeredskaber i bevaring. Faldet i antal redskaber, der er taget i bevaring, skyldes primært, at kontrollørerne i løbet af de sidste tre måneder i 2012 bjærgede et meget stort antal ulovlige ålefælder i Kertinge Nor ved Kerteminde. I alt blev der taget fiskeredskaber i bevaring i Jakob Munkhøj Nielsen oplyste endvidere, at antallet af overtrædelser, som kontrollørerne har konstateret i det rekreative fiskeri dækker over flere forhold eksempelvis kan der både være tale om manglende mærkning, ulovlig maskestørrelse og ulovlig placering af et og samme redskab. Langt størstedelen af de konstaterede overtrædelser skyldes ulovligt placerede redskaber, manglende mærkning eller anvendelse af flere redskaber end tilladt. Som i de forudgående år har kontrollørerne også i 2013 fundet et stort antal fiskeredskaber, hvor det ikke har været muligt at identificere ejerne. Det var tilfældet i 68 % af overtrædelserne. Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at det er positivt, at antallet af konfiskerede redskaber i 2013 er faldet, men der er stadig behov for at målrette kontrolindsatsen med henblik på at mindske overtrædelserne. Kontrol med rekreativt fiskeri prioriteres efter en samlet overvejelse af tilgængelige kontrolressourcer. Max Thomsen oplyste, at der er behov for mere kontrol i Randers Fjord der er problemer med umærkede garn. 6

7 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører ikke har mulighed for at være tilstede på alle steder til enhver tid, men styrelsen modtager gerne oplysninger om ulovligt fiskeri enten via hjemmeside eller på telefon så kontrolindsatsen kan målrettes. Arne Rusbjerg mente også der er problemer med umærkede garn. Regelforenkling kan måske bidrage til mindskning af problemet. Kaare M. Ebert foreslog, at sanktionsmulighederne ved grove og eller gentagne lovbrud bør skærpes med henblik på at gøre den præventive effekt større. Niels Barslund mente, at det tager tid at ændre folks holdning til ulovligt fiskeri, men det går den rigtige vej. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at spørgsmålet om kontrol vil komme til at indgå i det videre arbejde om fremtidens rekreative fiskeri i efteråret. Udvalget blev rost for at komme med nye forslag til det videre arbejde. Punkt 6. Oplæg ved Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet om vandløbsrestaureringsprojekter under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Oplægget fra Lars Kjellerup Larsen vil blive sendt ud med referatet. Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet oplyste om konkrete projekter og forundersøgelser under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Per Søby Jensen oplyste, at kommunerne gerne ser, at tilskudsordningen bliver mindre bureaukratisk, så der kan fokuseres mere på naturen og ikke på papirarbejde. Der bør indføres bagatelgrænser for hvornår, der kan søges tilskud dem bør kommunerne selv kunne administrere. Lars Kjellerup Larsen oplyste, at det er noget myndighederne har fokus på. Der blev opfordret til at pulje indsatser i en ansøgning Jette Petersen oplyste, at NaturErhvervstyrelsen gerne vil i dialog om forenkling af ansøgningsproceduren, så pengene kommer ud at arbejde. Det er dog stadig vigtigt, at EU reglerne følges af hensyn til revision og kontrol når der begås fejl, bliver midler ikke refunderet af EU. Der er derfor en stor risiko, når projekterne skal administreres. 7

8 Per Søby Jensen spurgte til overvejelser om omfordeling af midlerne, da det nuværende beløb afsat til erstatninger gav problemer i forhold til spærringer ved dambrug Anders Koed påpegede, at der på landsplan kun er lavet effektundersøgelser af et fåtal af de naturgenopretningstiltag, som er sket i vandløbene i forhold til fisk. Ud fra et fagligt synspunkt, samt set i lyset af, at der årligt anvendes 10 mio. kr. af indtægterne fra fisketegnet til vandløbsrestaurering, er det vigtigt, at der laves kvantitative før- og efterundersøgelser af naturtilstanden ved gennemførelsen af naturgenopretningsprojekter. Dette for efterfølgende at have muligheden for at lave kvantitative effektundersøgelser af tiltagene, og derved have mulighed for at blive klogere på hvad som virker og hvad som ikke virker. Jakob Munkhøj Nielsen orienterede om status for sagsbehandling om vandløbsrestaureringsprojekter. Niels Barslund spurgte, om der var finansiering til de foreslåede projekter. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der i 1. ansøgningsrunde i 2014 blev ansøgt for i alt ca. 34,8 mio. kr. Ud af de ansøgte midler, udgør forundersøgelserne ca. 6,5 mio. kr. og gennemførelsesprojekterne ca. 28,3 mio. kr. Under 2. ansøgningsrunde i 2014 blev der ansøgt for i alt ca. 71,7 mio. kr. Ud af de ansøgte midler udgør forundersøgelserne ca. 10,2 mio kr. og gennemførelsesprojekterne ca. 61,5 mio. kr. Sammenlagt er der ansøgninger for ca. 106,5 mio. kr. Der er ikke givet tilsagn om midlerne. Det kan konstateres, at midlerne nu i højere grad søges anvendt til gennemførelsesprojekter frem for forundersøgelser som i 2012 og Punkt 7. Oplæg ved Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. Oplæg samt resumé på dansk fra Jonna Tomkiewicz vil blive sendt ud med referatet. Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua oplyste om resultaterne af EU-projektet PRO-EEL vedr. reproduktion af europæisk ål i fangeskab, og et nyt nationalt projekt EEL-HATCH, som er et samarbejde mellem DTU og den danske akvakulturindustri. Projektet er støttet af Innovationsfonden og industrien, og stækker sig over 3,5 år. Thomas Finn Bierberg Christensen spurgte, om det forventes at nå i mål med reproduktion af ål i fangeskab. Jonna Tomkiewicz oplyste, at forskerne og erhvervet bestræber sig på at skabe den viden og teknologi, der skal til for at kunne reproducere ål og holde larver i kultur men det er svært at få larverne til at tage føde til sig og udvikle sig. Det er endnu ikke lykkes, at få dem til at spise nok 8

9 og udvikle sig. Det er et af målene i EEL-HATCH, at skræddersy et foder, som de vil spise, og bidrage til larvernes udvikling. For at opnå bedre resultater bliver der samarbejdet med deltagerne i et DTU projekt, der lige har været ude på åleekspedition. Det bliver en svær opgave, men det vil forhåbentligt kunne lade sig gøre at producere glasål i fangeskab. Henrik Nielsen spurgte, hvor langt tid reproducerede larver lever. Jonna Tomkiewicz oplyste, at nogle larver er blevet dage gamle. Men dødeligheden er allerede høj på et tidligere tidspunkt, og de skal tage føde til sig omkring dag 12. Det er derfor vigtigt, at finde noget foder laverne vil spise. I projekterne bruges der opdrættede ål og vildål til reproduktion, og sammenligner dem for at optimere kvaliteten af larver fra opdrætsfisk. Hunålene gyder flere portioner æg. Hvis det er muligt, at få den samme fisk til at gyde flere gange, som det er lykkes nogle gange, så kan der produceres mange larver med få ål. Det ville være godt for økonomien i en fremtidig produktion. Mads Christoffersen oplyste, at det er en teori at larven skifter foder på den lange rejse fra Sargassohavet til Europa. Der bør fokuseres på at finde ud af, hvilken foder larver spiser i forskellige stadier på den lange rejse. Punkt 8. Oplæg ved Anders Koed, DTU Aqua, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å (fiskeplejeprojekt nr ). Punktet udgik. Punkt 9. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at der siden sidste møde i november 2013, er udstedt 9 reviderede bekendtgørelser. Der arbejdes forstsat med revision af bekendtgørelser om fiskeri og fredningsbælter efter en tidligere udsendt liste. Punkt 10. Orientering siden sidst a.) Det Dyreetiske Råd Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at forbud mod anvendelse af levende fisk som agn ved førstkommende ændring vil blive indskrevet i dyreværnsloven. Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om det igangværende arbejde med opfølgning på Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri og bemærkningerne fra 7-udvalgsmødet den 20. 9

10 november Der er meget fokus på emnet, men det vurderes, at det meste vil foregå ad frivillighedens vej i form af at samle og evt. forbedre de allerede foreliggende retningslinjer om håndtering af fisk samt ikke mindst at udbrede information herom Emnet bedes derfor med jævne mellemrum medtaget i foreningernes blade, så det kan dokumenteres, at emnet bliver taget alvorligt og at organisationerne er med til at tage ansvar. Dyreetik vil fremover være et fast punkt på dagsordenen for møder i 7-udvalget. Kaare M. Ebert foreslog, at der årligt afsættes er mindre beløb på Fiskeplejen fx kr., som de rekreative organisationer skal kunne søge om til udarbejdelse af materiale, der imødekommer Det Dyreetiske Råds ønske om øget information. Muligheden for at søge medfinansiering til materialet hos Friluftsrådet, der giver op til 50 % tilskud, blev også nævnt. b.) Samarbejde mellem de rekreative fiskeriorganisationer Kaare M. Ebert informerede om samarbejdet med Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark om en fælles vision for det rekreative fiskeri. Det har været nogle positive og givtige møder samt en god dialog med de involverede organisationer. Der er formuleret nogle visioner for at få et bedre og bæredygtigt rekreativt fiskeri. Visionerne er givet videre til ministeren. Kurt Jepsen oplyste, at det er hensigten, at de fire rekreative organisationer skal mødes et par gange om året for at komme med forslag til bedre udvikling at det rekreative fiskeri. Papir til ministeren sendes ud med referatet. c.) Konference Vision for Rekreativt fiskeri Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareminister, Dan Jørgensen vil invitere til konference om vision for rekreativt fiskeri. Målet er, at konferencedeltagerne kan bidrage med nye ideer, der kan inspirere og hjælpe til at udvikle det rekreative fiskeri i Danmark. Jakob Munkhøj Nielsen opfordrede medlemmerne af 7 udvalget til at aktivere baglandet, så interesserede møder op og for at få en bred debat til konferencen. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste afsluttende, at konferencen planlægges afholdt den 6. september 2014 på Munkebjerg hotel i Vejle. Invitationerne til konferencen forventes udsendt i uge Invitationen er åben for alle med interesse for rekreativt fiskeri, så alle ildsjæle, som brænder for fiskeri, og alle andre aktører på området får mulighed for sammen at hjælpe med at skabe en ambitiøs og afbalanceret vision for det rekreative fiskeri. 1 Invitationen er udsendt efter udvalgsmødet og kan ses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 10

11 Kaare M. Ebert oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet kontaktet af en Naturskole, der i en periode, hvor der er ruseforbud, ønsker at bruge ruser til uddannelsesformål. Han foreslog, at der bør være mulighed for at give en dispensation til Naturskoler og andre, der anvender rusefiskeri i formidlingen. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er stor forståelse for formålet. Men da åleforvaltningsplanen og regelsættet hertil trådte i kraft i 2009, blev der truffet en principiel beslutning om fra start ikke at dispensere fra reglerne, bl.a. på grund af ålens truede status; et meget stort antal dispensationsansøgninger samt at Danmarks Fiskeriforening tilbød mulighed for at kontakte lokale erhvervsfiskere med åletilladelse, som evt. kunne være behjælpelige. Allan Buch opfordrede til, at skolen kontakter en lokal erhvervsfisker. Punkt 11. Fastsættelse af dato for næste møde Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at næste ordinære møde i 7 udvalget forventes afholdt den 26. november Afhængigt af outputtet fra konferencen om vision for rekreativt fiskeri kan der også blive tale om at afholde ekstraordinære møder i 7 udvalget, tentativt den 24. september 2014 og den 29. oktober Endelige mødedatoer vedr. eventuelt ekstraordinære møder vil blive meldt ud efter sommerferien. Punkt 12. Eventuelt Arne Rusbjerg efterlyste nærmere oplysninger om et såkaldt åleaflivningsaparat, som skulle være anbefalet af fiskerikontrollører. NaturErhvervstyrelsen ville undersøge dette nærmere. NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende kontaktet fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, der oplyste, at man ikke har kendskab til det omtalte åleaflivningsapparat. 11

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 3 111. årg. maj/juni 2013 Snæblen reddet for 130 millioner Ålekister bør sidestilles med andre ålefangster Kystfiskerne

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2008 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007

Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Status for Fiskeplejen pr. 1/3 2007 Generelt Det økonomiske ansvar for Fiskeplejen ligger hos Direktoratet for Fødevarer og Erhverv (DFFE) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansvaret

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 Referat fra rådsmødet den 25. marts 2010 blev godkendt uden bemærkninger. Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord den 5. oktober 2010 I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Fødevareforbundet (næstformand) Forhandlingssekretær Morten Fischer Nielsen, Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015. Torsdag den 5. februar 2015 klokken 10.00 blev der afholdt generalforsamling

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere