Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen Toft Jensen Allan Buch Kurt Birch Kurt Jepsen Thomas Finn Bierberg Christensen Arne Rusbjerg Finn Frandsen Henrik Nielsen Niels Barslund Max Thomsen Per Søby Jensen Lars Kjellerup Larsen Jonna Tomkiewicz Josianne Støttrup Mads Christoffersen Anders Koed Peter Geertz-Hansen Henrik Pedersen Noe Jette Petersen Jakob Munkhøj Nielsen Lene Jensen Scheel-Bech Janne Palomino Dalby Rita Martinsen Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Fiskeriforening PO Danmarks Fiskeriforening PO Dansk Amatørfiskeriforening Dansk Amatørfiskeriforening Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Kystfiskerforening Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Kommunernes Landsforening Naturstyrelsen DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Charlottenlund DTU Aqua, Silkeborg DTU Aqua, Silkeborg Fødevareministeriets departement NaturErhvervstyrelsen (direktør) NaturErhvervstyrelsen (formand) NaturErhvervstyrelsen (sekretær) NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen (referent) 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Direktør Jette Petersen, NaturErhvervstyrelsen, hilser på. 3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen, som blev udsendt inden mødet. 4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje , herunder de økonomiske rammer og vilkår. 5. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol Oplæg ved Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet om vandløbsrestaureringsprojekter under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. 7. Oplæg ved Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. 8. Oplæg ved Anders Koed, DTU Aqua, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å (fiskeplejeprojekt nr ). 9. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. 10. Orientering siden sidst 11. Fastsættelse af dato for næste møde 12. Eventuelt 2

3 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til alle, herunder direktør i NaturErhvervstyrelsen Jette Petersen og Henrik Pedersen Noe fra Fødevareministeriets departement. Der blev også budt velkommen til Lars Kjellerup Larsen fra Naturstyrelsen, der skal orientere om vandløbsrestaureringsprojekter samt Jonna Tomkiewicz fra DTU Aqua, der skal orientere om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. Jakob Munkhøj Nielsen spurgte om dagsorden kunne godkendes samt om der var emner, som udvalget ønskede berørt under punk 12. Eventuelt. Arne Rusbjerg efterlyste nærmere oplysninger om et såkaldt åleaflivningsaparat, som skulle være anbefalet af fiskerikontrollører. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at punkt 8 i dagsordenen, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern udgik. Anders Koed oplyste, at COWI, der har fået til opgave at udarbejde den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å, først forventer at forelægge rapporten om 1-2 uger, da nogle elementer i rapporten skal genberegnes. Rapporten forventes gennemgået på næste ordinære møde i 7 udvalget til november. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareministeren var meget interesseret i at arbejde med en styrkelse af det rekreative fiskeri og ville invitere til en konference i efteråret Det blev foreslået, at der blev orienteret nærmere herom under dagsordenens punkt 10. Punkt 2. Direktør Jette Petersen, NaturErhvervstyrelsen, hilser på. Jette Petersen hilste på 7 udvalget. Jette Petersen oplyste, at hun er direktør i NaturErhvervstyrelsen og har et ønske om at møde alle de rådgivende udvalg i NaturErhvervstyrelsen, da det er en vigtig del af styrelsens måde at arbejde på at have dialog med omverdenen. Rekreativt fiskeri er et spændende område, da der er mange forskellige interessenter. 3

4 Punkt 3. Drøftelse af forhold vedrørende den igangværende fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen, som blev udsendt inden mødet. Peter Geertz-Hansen oplyste, at forårets udsætninger er afsluttet, og er forløbet planmæssigt bortset fra, at der har været problemer med udsætning af helt i Vestjylland. Det blev endvidere oplyst, at status for fiskeplejen er udarbejdet og udsendt til 7 udvalgets medlemmer. Arne Rusbjerg oplyste, at 2 uger inden den planlagte udsætning af helt var alt fint, men 2 dage inden den planlagte udsætning var de fleste helt væk. Fødeproblemer menes at have været et problem. Det blev foreslået, at fordoble udsætning i de to problemområder næste år, eller bruge de ekstra penge på udsætning i andre områder, f.eks. Nibe Bredning. Peter Geertz-Hansen oplyste, at udsætning i Nibe Bredning (inkl. Halkær Bredning) ikke kan anbefales, da området er for salt og der ikke er oplysninger om tidligere heltbestande i de områder. Josianne Støttrup oplyste, at udsætning af skrubbe er gennemført og at udsætning af pighvar snarligt vil foretages. Finn Frandsen spurgte, om åleudsætninger vil blive foretaget som planlagt. Peter Geertz-Hansen bekræftede, at åleudsætninger vil foretages som planlagt. Arne Rusbjerg efterspurgte flere åleudsætninger i de marine områder. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at fjorde anses som saltvandsområder udsætning af ål i saltvand er ifølge EU reglerne ikke tilskudsberettiget. Der er kun tilskudsmulighed til udsætning af ål i ferskvand. Anders Koed oplyste, at det kan være fornuftigt med åleudsætninger i saltvand, men udsætning af ål i saltvand er ifølge EU reglerne ikke tilskudsberettiget, da det alene sker i ferskvand, og EU medfinansierer altså ½-delen. Kaare M. Ebert spurgte, om NaturErhvervstyrelsen har oplysninger om der foretages udsætning af ål i saltvand i andre lande Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at styrelsen ikke har sådanne oplysninger. Kommissionen har oplyst, at den ikke må offentliggøre medlemslandenes åleforvaltningsplaner. Hvis man ønsker specifikke oplysninger om et medlemslands åleforvaltningsplan, må man derfor rette direkte henvendelse til det enkelte medlemsland. 4

5 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der ikke er nyt på ålefronten fra EU s side. Medlemslandende har hver især indsendt en statusrapport om medlemslandenes åleforvaltningsplaner. Kommissionen vil lave en status rapport på baggrund af disse rapporter. Udvalget vil blive orienteret, når Kommissionens status rapport udkommer. Niels Barslund efterspurgte status i sagen omkring ålekister og tilladelse til ålefiskeri. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der har været afholdt et møde i NaturErhvervstyrelsen med repræsentanter for ålekisteejerne. Der vil snart foreligge en afgørelse i sagen, og ålekisteejerne vil blive orienteret. Allan Buch oplyste, at det forlyder blandt fiskerne, at der er større indtræk af glasål. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der holdes løbende møder og kontakt til Kommissionen, som også har oplyst, at der ifølge biologerne er en lille bitte stigning i glasålsindvandringen. Dette er en glædelig nyhed, men det kan ikke oplyses, om dette skyldes åleforvaltningsplanerne. Punkt 4. Indledende drøftelse af Handlingsplanen for Fiskepleje , herunder de økonomiske rammer og vilkår. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at rammefastsættelsen på finansloven for de samlede fisketegnsindtægter fra 2015 er nedsat fra 42 mio. kr. til 41 mio. kr., svarende til et realistisk niveau. Indtægterne i 2013 var på 40,8 mio. kr. og det er den virkelighed udvalget skal forholde sig til økonomisk. Der må foretages nogle tiltag, så der kan leves op til de økonomiske rammer. Mundingsudsætningerne i de vestjyske vestvendte vandløb er bl.a. reduceret. NaturErhvervstyrelsen har også begrænset administrationsomkostninger, så styrelsen kan få enderne til at nå sammen. Peter Geertz-Hansen orienterede om, at der i foråret var startet et nyt projekt, der skal vurdere, hvad der kommer ud af de ørredudsætninger, der foretages i Isefjorden. Alle mundingsudsatte ørred er i år blevet finneklippet og et antal sportsfiskere ( nøglefiskere ) er blevet bedt om efterfølgende at indberette deres fangster af såvel mærkede som umærkede fisk. Iværksættelsen af projektet har fået en del omtale i de lokale medier. Havørred Fyn er i gang med en lignende undersøgelse bl.a. i Odense Fjord. Peter Geertz-Hansen oplyste om, at man også i samarbejde med lokale sportsfiskere havde startet en indsamling af vævsprøver fra fangede havørred på forskellige lokaliteter. Efterfølgende vil man, i samarbejde med genetikere, forsøge at identificere hvilke geografiske vandløbsområder fiskene stammer fra. Yderligere er der iværksat et projekt med henblik på at optimere udbyttet af mundingsudsætningerne af ørred. 5

6 Steffen Toft Jensen oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund har taget initiativ til at rekruttere flere rekreative fiskere ved skolerne med henblik på at gøre børn og unge mennesker interesseret i fiskeri, så der på sigt også kan komme flere penge til fiskeplejen. Thomas Finn Bierberg Christensen forklarede, at fritidsfiskerne har arrangeret et projekt Klap en Fisk, som har været en stor succes. Det er noget vi alle burde bidrage til. Kaare M. Ebert spurgte, hvilke initiativer NaturErhvervstyrelsen har iværksat for at tiltrække flere rekreative fiskere. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at NaturErhvervstyrelsen bl.a. tidligere har nævnt mulighederne for at promovere rekreativt fiskeri gennem Facebook. Dette er under overvejelse. Det er en god idé at forsætte dialogen med interessenterne, da det kan generere flere ideer. Punkt 5. NaturErhvervstyrelsens rapport om Fiskerikontrol 2013 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører i det rekreative fiskeri i 2013 har foretaget det samme antal kontrolforretninger som året før, men kontrolleret færre redskaber og taget 16 % færre ulovligt anvendte fiskeredskaber i bevaring. Faldet i antal redskaber, der er taget i bevaring, skyldes primært, at kontrollørerne i løbet af de sidste tre måneder i 2012 bjærgede et meget stort antal ulovlige ålefælder i Kertinge Nor ved Kerteminde. I alt blev der taget fiskeredskaber i bevaring i Jakob Munkhøj Nielsen oplyste endvidere, at antallet af overtrædelser, som kontrollørerne har konstateret i det rekreative fiskeri dækker over flere forhold eksempelvis kan der både være tale om manglende mærkning, ulovlig maskestørrelse og ulovlig placering af et og samme redskab. Langt størstedelen af de konstaterede overtrædelser skyldes ulovligt placerede redskaber, manglende mærkning eller anvendelse af flere redskaber end tilladt. Som i de forudgående år har kontrollørerne også i 2013 fundet et stort antal fiskeredskaber, hvor det ikke har været muligt at identificere ejerne. Det var tilfældet i 68 % af overtrædelserne. Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede, at det er positivt, at antallet af konfiskerede redskaber i 2013 er faldet, men der er stadig behov for at målrette kontrolindsatsen med henblik på at mindske overtrædelserne. Kontrol med rekreativt fiskeri prioriteres efter en samlet overvejelse af tilgængelige kontrolressourcer. Max Thomsen oplyste, at der er behov for mere kontrol i Randers Fjord der er problemer med umærkede garn. 6

7 Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører ikke har mulighed for at være tilstede på alle steder til enhver tid, men styrelsen modtager gerne oplysninger om ulovligt fiskeri enten via hjemmeside eller på telefon så kontrolindsatsen kan målrettes. Arne Rusbjerg mente også der er problemer med umærkede garn. Regelforenkling kan måske bidrage til mindskning af problemet. Kaare M. Ebert foreslog, at sanktionsmulighederne ved grove og eller gentagne lovbrud bør skærpes med henblik på at gøre den præventive effekt større. Niels Barslund mente, at det tager tid at ændre folks holdning til ulovligt fiskeri, men det går den rigtige vej. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at spørgsmålet om kontrol vil komme til at indgå i det videre arbejde om fremtidens rekreative fiskeri i efteråret. Udvalget blev rost for at komme med nye forslag til det videre arbejde. Punkt 6. Oplæg ved Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet om vandløbsrestaureringsprojekter under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Oplægget fra Lars Kjellerup Larsen vil blive sendt ud med referatet. Lars Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet oplyste om konkrete projekter og forundersøgelser under tilskudsordningen til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Per Søby Jensen oplyste, at kommunerne gerne ser, at tilskudsordningen bliver mindre bureaukratisk, så der kan fokuseres mere på naturen og ikke på papirarbejde. Der bør indføres bagatelgrænser for hvornår, der kan søges tilskud dem bør kommunerne selv kunne administrere. Lars Kjellerup Larsen oplyste, at det er noget myndighederne har fokus på. Der blev opfordret til at pulje indsatser i en ansøgning Jette Petersen oplyste, at NaturErhvervstyrelsen gerne vil i dialog om forenkling af ansøgningsproceduren, så pengene kommer ud at arbejde. Det er dog stadig vigtigt, at EU reglerne følges af hensyn til revision og kontrol når der begås fejl, bliver midler ikke refunderet af EU. Der er derfor en stor risiko, når projekterne skal administreres. 7

8 Per Søby Jensen spurgte til overvejelser om omfordeling af midlerne, da det nuværende beløb afsat til erstatninger gav problemer i forhold til spærringer ved dambrug Anders Koed påpegede, at der på landsplan kun er lavet effektundersøgelser af et fåtal af de naturgenopretningstiltag, som er sket i vandløbene i forhold til fisk. Ud fra et fagligt synspunkt, samt set i lyset af, at der årligt anvendes 10 mio. kr. af indtægterne fra fisketegnet til vandløbsrestaurering, er det vigtigt, at der laves kvantitative før- og efterundersøgelser af naturtilstanden ved gennemførelsen af naturgenopretningsprojekter. Dette for efterfølgende at have muligheden for at lave kvantitative effektundersøgelser af tiltagene, og derved have mulighed for at blive klogere på hvad som virker og hvad som ikke virker. Jakob Munkhøj Nielsen orienterede om status for sagsbehandling om vandløbsrestaureringsprojekter. Niels Barslund spurgte, om der var finansiering til de foreslåede projekter. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at der i 1. ansøgningsrunde i 2014 blev ansøgt for i alt ca. 34,8 mio. kr. Ud af de ansøgte midler, udgør forundersøgelserne ca. 6,5 mio. kr. og gennemførelsesprojekterne ca. 28,3 mio. kr. Under 2. ansøgningsrunde i 2014 blev der ansøgt for i alt ca. 71,7 mio. kr. Ud af de ansøgte midler udgør forundersøgelserne ca. 10,2 mio kr. og gennemførelsesprojekterne ca. 61,5 mio. kr. Sammenlagt er der ansøgninger for ca. 106,5 mio. kr. Der er ikke givet tilsagn om midlerne. Det kan konstateres, at midlerne nu i højere grad søges anvendt til gennemførelsesprojekter frem for forundersøgelser som i 2012 og Punkt 7. Oplæg ved Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua om projektet om reproduktion af ål i fangenskab. Oplæg samt resumé på dansk fra Jonna Tomkiewicz vil blive sendt ud med referatet. Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua oplyste om resultaterne af EU-projektet PRO-EEL vedr. reproduktion af europæisk ål i fangeskab, og et nyt nationalt projekt EEL-HATCH, som er et samarbejde mellem DTU og den danske akvakulturindustri. Projektet er støttet af Innovationsfonden og industrien, og stækker sig over 3,5 år. Thomas Finn Bierberg Christensen spurgte, om det forventes at nå i mål med reproduktion af ål i fangeskab. Jonna Tomkiewicz oplyste, at forskerne og erhvervet bestræber sig på at skabe den viden og teknologi, der skal til for at kunne reproducere ål og holde larver i kultur men det er svært at få larverne til at tage føde til sig og udvikle sig. Det er endnu ikke lykkes, at få dem til at spise nok 8

9 og udvikle sig. Det er et af målene i EEL-HATCH, at skræddersy et foder, som de vil spise, og bidrage til larvernes udvikling. For at opnå bedre resultater bliver der samarbejdet med deltagerne i et DTU projekt, der lige har været ude på åleekspedition. Det bliver en svær opgave, men det vil forhåbentligt kunne lade sig gøre at producere glasål i fangeskab. Henrik Nielsen spurgte, hvor langt tid reproducerede larver lever. Jonna Tomkiewicz oplyste, at nogle larver er blevet dage gamle. Men dødeligheden er allerede høj på et tidligere tidspunkt, og de skal tage føde til sig omkring dag 12. Det er derfor vigtigt, at finde noget foder laverne vil spise. I projekterne bruges der opdrættede ål og vildål til reproduktion, og sammenligner dem for at optimere kvaliteten af larver fra opdrætsfisk. Hunålene gyder flere portioner æg. Hvis det er muligt, at få den samme fisk til at gyde flere gange, som det er lykkes nogle gange, så kan der produceres mange larver med få ål. Det ville være godt for økonomien i en fremtidig produktion. Mads Christoffersen oplyste, at det er en teori at larven skifter foder på den lange rejse fra Sargassohavet til Europa. Der bør fokuseres på at finde ud af, hvilken foder larver spiser i forskellige stadier på den lange rejse. Punkt 8. Oplæg ved Anders Koed, DTU Aqua, om undersøgelse af den samfundsøkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å (fiskeplejeprojekt nr ). Punktet udgik. Punkt 9. Orientering om status vedr. revision af bekendtgørelser om fredningsbælter mv. Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om, at der siden sidste møde i november 2013, er udstedt 9 reviderede bekendtgørelser. Der arbejdes forstsat med revision af bekendtgørelser om fiskeri og fredningsbælter efter en tidligere udsendt liste. Punkt 10. Orientering siden sidst a.) Det Dyreetiske Råd Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at forbud mod anvendelse af levende fisk som agn ved førstkommende ændring vil blive indskrevet i dyreværnsloven. Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om det igangværende arbejde med opfølgning på Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri og bemærkningerne fra 7-udvalgsmødet den 20. 9

10 november Der er meget fokus på emnet, men det vurderes, at det meste vil foregå ad frivillighedens vej i form af at samle og evt. forbedre de allerede foreliggende retningslinjer om håndtering af fisk samt ikke mindst at udbrede information herom Emnet bedes derfor med jævne mellemrum medtaget i foreningernes blade, så det kan dokumenteres, at emnet bliver taget alvorligt og at organisationerne er med til at tage ansvar. Dyreetik vil fremover være et fast punkt på dagsordenen for møder i 7-udvalget. Kaare M. Ebert foreslog, at der årligt afsættes er mindre beløb på Fiskeplejen fx kr., som de rekreative organisationer skal kunne søge om til udarbejdelse af materiale, der imødekommer Det Dyreetiske Råds ønske om øget information. Muligheden for at søge medfinansiering til materialet hos Friluftsrådet, der giver op til 50 % tilskud, blev også nævnt. b.) Samarbejde mellem de rekreative fiskeriorganisationer Kaare M. Ebert informerede om samarbejdet med Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark om en fælles vision for det rekreative fiskeri. Det har været nogle positive og givtige møder samt en god dialog med de involverede organisationer. Der er formuleret nogle visioner for at få et bedre og bæredygtigt rekreativt fiskeri. Visionerne er givet videre til ministeren. Kurt Jepsen oplyste, at det er hensigten, at de fire rekreative organisationer skal mødes et par gange om året for at komme med forslag til bedre udvikling at det rekreative fiskeri. Papir til ministeren sendes ud med referatet. c.) Konference Vision for Rekreativt fiskeri Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at fødevareminister, Dan Jørgensen vil invitere til konference om vision for rekreativt fiskeri. Målet er, at konferencedeltagerne kan bidrage med nye ideer, der kan inspirere og hjælpe til at udvikle det rekreative fiskeri i Danmark. Jakob Munkhøj Nielsen opfordrede medlemmerne af 7 udvalget til at aktivere baglandet, så interesserede møder op og for at få en bred debat til konferencen. Jakob Munkhøj Nielsen oplyste afsluttende, at konferencen planlægges afholdt den 6. september 2014 på Munkebjerg hotel i Vejle. Invitationerne til konferencen forventes udsendt i uge Invitationen er åben for alle med interesse for rekreativt fiskeri, så alle ildsjæle, som brænder for fiskeri, og alle andre aktører på området får mulighed for sammen at hjælpe med at skabe en ambitiøs og afbalanceret vision for det rekreative fiskeri. 1 Invitationen er udsendt efter udvalgsmødet og kan ses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 10

11 Kaare M. Ebert oplyste, at Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet kontaktet af en Naturskole, der i en periode, hvor der er ruseforbud, ønsker at bruge ruser til uddannelsesformål. Han foreslog, at der bør være mulighed for at give en dispensation til Naturskoler og andre, der anvender rusefiskeri i formidlingen. Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er stor forståelse for formålet. Men da åleforvaltningsplanen og regelsættet hertil trådte i kraft i 2009, blev der truffet en principiel beslutning om fra start ikke at dispensere fra reglerne, bl.a. på grund af ålens truede status; et meget stort antal dispensationsansøgninger samt at Danmarks Fiskeriforening tilbød mulighed for at kontakte lokale erhvervsfiskere med åletilladelse, som evt. kunne være behjælpelige. Allan Buch opfordrede til, at skolen kontakter en lokal erhvervsfisker. Punkt 11. Fastsættelse af dato for næste møde Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at næste ordinære møde i 7 udvalget forventes afholdt den 26. november Afhængigt af outputtet fra konferencen om vision for rekreativt fiskeri kan der også blive tale om at afholde ekstraordinære møder i 7 udvalget, tentativt den 24. september 2014 og den 29. oktober Endelige mødedatoer vedr. eventuelt ekstraordinære møder vil blive meldt ud efter sommerferien. Punkt 12. Eventuelt Arne Rusbjerg efterlyste nærmere oplysninger om et såkaldt åleaflivningsaparat, som skulle være anbefalet af fiskerikontrollører. NaturErhvervstyrelsen ville undersøge dette nærmere. NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende kontaktet fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, der oplyste, at man ikke har kendskab til det omtalte åleaflivningsapparat. 11

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 20. november 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 15. januar 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. marts 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sags nr.: 15-7440-000001 Dato: 22. maj 2015 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: LEJ Sagsnr.: 2009-02554 Juli 2009 Referat af møde i 7-udvalget den 24. juni 2009 Deltagere: Jan Steinbring Jensen

Læs mere

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026

Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Dato: 27. oktober 2015 Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ( 7-udvalget) Sagsnr.: 15-7440-000026 Udkast til referat af 7-udvalget den 16. september 2015 Mødet blev afholdt

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: November 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 4. november 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund Referat af Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund Mødetid: tirsdag den 13. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sportsfiskeriets Hus Deltagere: Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00192 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 21. februar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015

Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Handlingsplan for Fiskeplejen 2015 Fødevareminister Dan Jørgensens vision for lyst- og fritidsfiskeri Fødevareminister Dan Jørgensen inviterede lørdag den 6. september 2014 til konference om vision for

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Referat af det 35. møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 23. november 2015

Referat af det 35. møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd d. 23. november 2015 Til medlemmer, Valdemarsgade 43 suppleanter m.fl. af 4760 Vordingborg Vordingborg Kommunes Tlf. 55 36 36 36 Miljøråd www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/555 Dokumentnr.: 164940/15 Afdeling: Land og Miljø Sagsbehandler:

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere