Fyns Svæveflyveklub - Love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyns Svæveflyveklub - Love"

Transkript

1 Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller indirekte tilsluttet: Dansk Svæveflyver Union, Kongelig Dansk Aeroklub, Danmarks Idræts Forbund. 4. Klubbens formål er: at udbrede kendskabet til, at fremme interessen for, samt at lette adgangen til svæveflyvning for klubbens medlemmer. MEDLEMMER OG STEMMER: 5. Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver person, der er fyldt 14 år. Som passivt medlem kan optages enkeltpersoner/grupper af sådanne og firmaer/selskaber. Passivemedlemmer er ikke gennem klubben tilsluttet Dansk Svæveflyver Union eller andre organisationer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling og har kun efter generalforsamlingens beslutning taleret. De har kun efter særlig bestyrelsesbeslutning lov til at anvende klubbens materiel og faciliteter. 6. Personer, der har vist klubben særlig interesse, kan efter generalforsamlingsbeslutning og efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer. 7. Aktive medlemmer har hver een stemme ved afstemninger. Stemmeret opnås efter 2 måneders medlemskab i klubben. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Medlemmer i restance til klubben har ikke stemmeret og har ikke adgang til klubbens generalforsamling. OPTAGELSE, UDMELDELSE OG EKSKLUSION.

2 8. Begæring om optagelse som medlem sendes skriftligt til klubbens bestyrelse, der efter begæringens behandling skriftligt bekræfter optagelsen. Indmeldelsen betragtes som gældende fra bekræftelsens afsendelsesdato. Medlemmer mellem 14 og 18 år optages kun efter fælles begæring fra medlemmet, fra indehaveren af forældremyndigheden over medlemmet og fra medlemmets værge. 9. Medlemskab i klubben ophører: a) Ved skriftlig udmeldelse. Udmeldelsen kan ske med 1 måneds varsel til ophør med udgangen af en måned. b) Når et aktivt medlems restance til klubben overstiger 3 måneders kontingent, og medlemmet trods skriftlig påkrav herom ikke inden 14 dage efter påkravets fremsendelse har gjort sig gældfri overfor klubben eller truffet aftale om gældens afvikling. c) Ved eksklusion. Bestemmelsen om eksklusion træffes af bestyrelsen. Eksklusion kan finde sted, når et medlem skønnes groft at have overtrådt klubbens love eller flyvereglement, at have skadet klubbens anseelse, eller at have modarbejdet klubbens formål. Et ekskluderet medlem kan forlange spørgsmålet om sin eksklusion forelagt på klubbens førstkommende ordinære generalforsamling. Det ekskluderede medlem har adgang til og taleret på den omhandlede generalforsamling for så vidt angår spørgsmålet om hans eksklusion. d) Genindtræden i klubben efter medlemsophør jfr. pkt. a) og b) kan ske mod betaling af forfalden gæld samt betaling af nyt indskud - i øvrigt efter reglerne i lovens paragraf 8. GENERALFORSAMLINGER: 10. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal. 11. Klubbens generalforsamling afholdes på Fyn og indkaldes af bestyrelsen skriftligt med mindst 14 dages varsel til samtlige klubbens aktive medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

3 a) Valg af dirigent. b) Formandens beretning til godkendelse. c) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. d) Fremlæggelse af næste års budget. e) Behandling af indkomne forslag. f) Valg af formand. g) Valg af bestyrelse. h) Valg af bestyrelsessuppleant. i) Valg af 2 kritiske revisorer. j) Valg af revisorsuppleant. k) Eventuelt. Den senest valgte bestyrelses og revisorers mandater udløber, når den generalforsamling, på hvilke valg af ny bestyrelse/revisorer har fundet sted, er blevet hævet af dirigenten. 13. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling være skriftligt formuleret og indgivet til formanden senest forudgående 31. januar. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller den ordinære generalforsamlings beslutning, eller efter forlangende af mindst halvdelen af klubbens navngivne, stemmeberettigede medlemmer, når disse fremsætter anmodning herom med angivelse af generalforsamlingens formål. Generalforsamlingen bliver i sidste fald at indkalde inden 14 dage efter, at forlangendet er meddelt formanden, og med højst 14 dages varsel. 15. Dirigenten fastsætter, for så vidt ikke andet er bestemt, afstemningsmetoden. Generalforsamlingen afgør, såfremt andet ikke er foreskrevet, alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens love, eller klubbens opløsning eller sammenslutning med anden klub/forening, kræves dog, at mindst 4/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den pågældende generalforsamling ikke beslutningsdygtig henset til foranstående, men det fremsatte forslag har opnået mindst 4/5 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 8 uger efter den første generalforsamling. Indkaldelsen til denne nye generalforsamling skal indeholde oplysning om formålet med generalforsamlingens afholdelse.

4 På den nye generalforsamling er forslaget vedtaget, hvis mindst 4/5 af de der afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvor mange af klubbens stemmeberettigede medlemmer, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er også gyldige på den anden generalforsamling, hvis de ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt. 16. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten og af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. BESTYRELSEN: 17. Klubben ledes af den af generalforsamlingen valgte formand og bestyrelse. Bestyrelsen består af formanden og 4 øvrige medlemmer. Valgene gælder for 1 år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 18. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubbens anliggender under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 19. Bestyrelsen fastsætter klubbens indskud, kontingent og takstregulativ. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer ekstraordinært kontingent. Inden for et regnskabsår kan det ekstraordinære kontingent, medmindre andet er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling, maksimalt udgøre 3 måneders ordinært kontingent. 20. Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med klubbens instruktører det for klubbens gældende flyvereglement. HÆFTELSER OG TEGNINGSRET: 21. Klubben tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved optagelse af lån, afhændelse eller pantsætning af klubbens aktiver, herunder fast ejendom, af hele bestyrelsen. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

5 22. Medlemmer hæfter for klubbens gæld med de til klubben indbetalte og/eller skyldige beløb. 23. Ethvert medlem flyver på eget ansvar og kan aldrig gøre erstatningskrav gældende over for klubben, dens bestyrelse, instruktører eller andre medlemmer i forbindelse med afvikling af klubbens aktiviteter, såfremt skaden ikke er forøvet med forsæt. REGNSKAB OG REVISION: 24. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. 25. Klubbens kasserer afleverer årsregnskabet med udarbejdet driftsregnskab og status til klubbens revisorer senest en måned efter regnskabsårets afslutning. Revisorerne skal snarest muligt herefter meddele bestyrelsen sine bemærkninger til regnskabet. 26. Revisorerne kan mod kvittering i klubprotokol foretage uanmeldt kasse- og regnskabseftersyn. OPLØSNING: 27. Ved eventuel opløsning af klubben skal dennes midler hensættes i et fond, der senere kan komme en fynsk svæveflyveklub til gode, såfremt denne vil virke efter samme formål som den nedlagte klub. 28. Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 14/ , og senest den 22/

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere