Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme"

Transkript

1 Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan Fordele ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner Vedligeholdelse Forsvarlig vedligeholdelsestilstand Særligt om indeklima Hvilke ejendomme er omfattet af krav om vedligeholdelsesplan Frister og procedure Frist for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan Inddragelse af beboerrepræsentanterne Information om vedligeholdelsesplanen Udgifter Vedligeholdelsesplanen Generelt om typer af vedligeholdelsesarbejder Arbejder omfattet af vedligeholdelsesplanen Bygningsdele omfattet af vedligeholdelsesplanen Tidsplan for gennemførelse Prissætning Metodefrihed Sanktion Tvister Hvis planen ikke udarbejdes Manglende information om planen Manglende inddragelse af beboerrepræsentanterne Uenighed om planens indhold Hvis arbejderne ikke udføres... 11

3 1. Indledning Med ændring af leje- og boligreguleringsloven der træder i kraft den 1. juli 2015 er der som noget nyt indført krav om, at alle udlejere af private udlejningsejendomme med mindst 7 lejemål opgjort pr. 1. januar 1995 skal udarbejde rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Formålet med ordningen er at sikre den mest hensigtsmæssige vedligeholdelse af store ejendomme i regulerede kommuner. Samtidig med indførelse af den nye ordning om udarbejdelse af rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner er den gældende bestemmelse om, at udlejeren hvert år skal indkalde beboerrepræsentanterne til en gennemgang af ejendommens bygninger m.v. og på et efterfølgende møde drøfte og fastlægge en vedligeholdelsesplan for ejendommen, ophævet som selvstændig bestemmelse og i stedet indarbejdet i den nye ordning. Den nye ordning om udarbejdelse af rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner skal således ses som en overbygning på det tidligere gældende krav om bygningsgennemgang m.v. i samarbejde med beboerrepræsentanterne. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme fastsat nærmere regler om den nye ordning. Denne vejledning uddyber indholdet af bekendtgørelsen samt giver generel vejledning, eksempler og råd til udlejere, administratorer og teknikere, som skal udarbejde og ajourføre vedligeholdelsesplaner på private udlejningsejendomme efter de nye regler. Herudover henvender vejledningen sig til huslejenævnene, som ifølge lovens bestemmelser har kompetence til at afgøre uenighed om udarbejdelse og gennemførelse af vedligeholdelsesplanerne. 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan Lejeloven og boligreguleringsloven indeholder bestemmelser om, at udlejeren af en ejendom har pligt til at holde denne forsvarligt vedlige, og efter byggeloven har udlejeren pligt til at holde ejendommen i forsvarlig stand, så den ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Reguleringen er af offentligretlig karakter og varetager på dette område de samfundsmæssige interesser i, at bebyggelser holdes forsvarligt vedlige og ikke er behæftet med væsentlige mangler, der kan skabe fare for ejendommens beboere eller andre. Erfaringerne viser, at de midler, der bruges på løbende vedligehold efter en gennemtænkt plan og prioritering af vedligeholdelsesbudgettet giver mulighed for at udføre arbejderne på de rigtige tidspunkter af året og planlægge tingene ud fra en helhedsbetragtning, hvilket samlet set gør projekterne billigere end akut skadesafhjælpning. Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning er således nøglen til at holde en ejendom i optimal stand, at undgå unødige skader og samtidig spare store udgifter til vedligeholdelse. Formålet med ordningen er at gøre vedligeholdelse til en gennemskuelig proces, der sikrer så stor økonomisk og teknisk sikkerhed omkring ejendommen som muligt. Efter de hidtil gældende regler skulle udlejeren hvert år indkalde beboerrepræsentanterne til en gennemgang af ejendommens bygninger m.v., og på et efterfølgende møde drøfte og fastlægge en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

4 Efter den nye ordning, der er trådt i kraft den 1. juli 2015, skal der udarbejdes en 10-årig rullende vedligeholdelsesplan for alle private udlejningsejendomme der pr. 1. januar 1995 indeholdt 7 eller flere lejemål, og som er beliggende i kommuner, hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel II IV gælder. Planen skal revideres hvert år. Ordningen omfatter både ejendomme med og uden beboerrepræsentation. I ejendomme med beboerrepræsentation skal beboerrepræsentanterne inddrages i udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen og de årlige ajourføringer af planen Det nye krav om udarbejdelse af 10-årige rullende vedligeholdelsesplaner vil medvirke til at begrænse vedligeholdelsesudgifterne, og samtidig være med til at sikre, at bygningen danner en brugbar fysisk ramme om boligerne, og at bygningen er i en forsvarlig stand af hensyn til brugeres og omgivelsers sikkerhed. 3. Fordele ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner Kravet om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for større private udlejningsejendomme er et offentligretligt krav, men det er vigtigt at understrege, at udarbejdelse og gennemførelse af vedligeholdelsesplaner giver betydelige fordele både for udlejeren af ejendommen og for lejerne. Samtidig giver planerne i højere grad end hidtil mulighed for at udnytte de daglige brugeres kendskab til og erfaring med ejendommen. Udlejeren får Et bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi. Planlægning af vedligeholdelsesarbejder i god tid. Rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Lejerne får Højere grad af sikkerhed for, at vedligeholdelse af ejendommen gennemføres, når det er nødvendigt. Indflydelse på planlægning og gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder i ejendomme med beboerrepræsentation. Generelle fordele Optimering af vedligeholdelsesindsatsen bidrager til en bedre ressourceudnyttelse i samfundet generelt. Det er billigere at vedligeholde end at forny, og den vedligeholdte bygning nedslides ikke så hurtigt som den, der får lov til at forfalde. En godt vedligeholdt og drevet ejendom giver en bedre daglig brug og mindre risiko for udvikling af større bygningsskader. Ejendommens økonomi forbliver sund og gensalgsværdien øges. Forsikringsdækninger vil kunne opretholdes, og udgifterne hertil vil kunne holdes nede. 4. Vedligeholdelse 4.1 Forsvarlig vedligeholdelsestilstand At bygningen skal være i forsvarlig stand indebærer, at der må gribes ind, hvis der er fareforvoldende eller vedligeholdelsesmæssige mangler ved ejendommen. Oftest vil det være risikoen for konstruktive svigt som følge af nedslidning eller erosion/korrosion samt utætheder i klimaskærmen eller andre bygningstekniske svigt, der udgør de mest

5 iøjnefaldende faremomenter. Der kan imidlertid også forekomme svigt i installationer og afløbssystemer, der vil kunne forvolde skade på såvel ting som personer. Kravet om, at bygningen er i en forsvarlig stand, kan ikke generelt relateres til bestemte bygningsdele, men må for hver enkelt bygning konkretiseres ud fra en samlet vurdering af bygningens konstruktion, anvendelsen, den øjeblikkelige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige tilstand samt de relevante offentlige forskrifter. Omfanget og hyppigheden af vedligeholdelse og fornyelse må for hver enkelt bygning bestemmes ud fra de faktorer, som har med bygningens opførelse og anvendelse at gøre, såsom: - De anvendte byggematerialers holdbarhed og dertil knyttede vedligeholdskrav. - Bygningens beliggenhed, indretning og brug. - Krav til standard og bygningslevetid. Der kan således ikke fastlægges ensartede retningslinjer for alle bygninger, men vedligeholdelsesplanen må omfatte alle bygningsdele, som er en forudsætning for, at en bygning kan fungere tilfredsstillende i hele sin levetid. 4.2 Særligt om indeklima Når man ser på bygningen som fysisk ramme for de funktioner, der foregår i den, kan der i særlig grad peges på indeklimaets betydning for brugere samt sammenhængen mellem et tilfredsstillende indeklima og god vedligeholdelse og fornuftig drift af ejendommen. Ved indeklima forstås i denne sammenhæng den del af det fysiske indeklima, der bestemmes af bygningen, herunder bygningens installationer, de anvendte byggematerialer samt indretningen og brugen af bygningen. Udenfor falder indeklimapåvirkninger fra møbler, andet inventar og beboernes brug af bygningen. Et godt indeklima er af afgørende betydning for menneskets sundhed, trivsel, arbejdsindsats og produktivitet og er derfor en væsentlig samfundsøkonomisk faktor. God vedligeholdelse og drift har stor indflydelse på fastholdelsen af et godt indeklima. Udlejeren bør derfor løbende have fokus på indeklimaet og i rimeligt omfang reagere på klager og undersøgelser og sætte ind på at få ulemper kortlagt og afhjulpet. Udlejeren bør også forsyne lejere og brugere med anvisninger om bygningsbestemte indeklimatiske forhold, såsom udluftning, og holde sig ajour med ny viden på området, som kan være relevant i eksisterende byggeri. 5. Hvilke ejendomme er omfattet af krav om vedligeholdelsesplan Lovens krav om udarbejdelse og revision af rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner omfatter private udlejningsejendomme, der er omfattet af boligreguleringslovens kapitel II IV, de såkaldte store ejendomme, det vil sige private udlejningsejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt 7 eller flere lejemål, og som er beliggende i kommuner, hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel II IV gælder. Det bemærkes i den forbindelse, at det almindeligt gældende ejendomsbegreb i boligreguleringslovens 4, stk. 2, også finder anvendelse ved afgørelsen af, om der skal udarbejdes vedligeholdelsesplan. Det betyder, at flere ejendomme, der er opført kontinuerligt

6 som en samlet bebyggelse med drifts- eller friarealfællesskab og flere ejendomme, som er samnoteret eller samvurderet i tingbogen anses som én ejendom, og derfor også er omfattet af kravet om udarbejdelse af rullende vedligeholdelsesplaner. Undtaget fra kravet om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner er ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, hvor 7 eller flere af ejerlejlighederne ejet af den samme udlejer er udlejede, og hvor udlejeren af disse lejligheder ikke har bestemmende indflydelse i ejerforeningen. 6. Frister og procedure 6.1 Frist for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan Loven kræver, at udlejere af private udlejningsejendomme senest den 1. juli 2016 skal have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for de ejendomme, som er omfattet af ordningen. Vedrørende afgrænsning af ejendomme, der er omfattet af krav om vedligeholdelsesplan se nærmere under punkt 5. Planen skal omfatte planlagt, periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser i den kommende 10 års periode. Vedrørende indholdet af planen se nærmere under punkt 8. Udlejeren er forpligtet til at revidere og ajourføre planen hvert år inden den 1. juli. Ajourføringen skal ske både i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, og i forhold til de arbejder, som falder i 10-årsperioden. Der er ikke i lovgivningen fastsat procedurekrav til selve udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen. Udlejeren er frit stillet med hensyn til, om han selv eller en rådgiver skal stå for udarbejdelse og revision af planen. Undlader udlejeren at udarbejde eller revidere vedligeholdelsesplanen inden for den fastsatte frist, vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet. Vedrørende sanktion over for manglende udarbejdelse af vedligeholdelsesplan se nærmere under punkt Inddragelse af beboerrepræsentanterne Det er udlejeren, der har ansvaret for udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen, Men for i så høj grad som muligt at få gavn af beboernes kendskab til og erfaring med ejendommen, når udlejeren skal foretage vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, skal udlejeren i ejendomme med beboerrepræsentation udarbejde vedligeholdelsesplanen i samarbejde med beboerrepræsentanterne. Udlejeren har som et led i samarbejdet med beboerrepræsentanterne pligt til hvert år at indkalde repræsentanterne til en drøftelse af udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen og den efterfølgende årlige revision og ajourføring af planen. Der er ikke i lovgivningen fastsat formkrav til, hvordan samarbejdet skal finde sted eller frister for udlejerens indkaldelse af beboerrepræsentanterne til drøftelse om udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen. Det er således overladt til parterne selv at beslutte under hvilke former, vedligeholdelsesplanlægningen skal gennemføres. Overholdelse af kravet om, at udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen skal drøftes på et møde med beboerrepræsentanterne, er imidlertid en betingelse for, at udlejeren har

7 opfyldt sin forpligtelse til at udarbejde en vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med boligreguleringslovens 18 a, stk. 1. Vedrørende sanktion over for manglende inddragelse af beboerrepræsentanterne se nærmere under punkt 9 og Information om vedligeholdelsesplanen Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, skal udlejeren give beboerne adgang til at gøre sig bekendt med planen, hvis de anmoder om det, jf. 4 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme. Denne ret gælder både for lejere i ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Udlejerens pligt kan opfyldes ved at udsende planen til beboere, som anmoder om det eller give beboerne adgang til at se planen ved opslag, på en hjemmeside eller lignende. Udlejeren har ikke pligt til at udsende vedligeholdelsesplanen på eget initiativ. 7. Udgifter Udgifterne til udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen anses som en driftsudgift omfattet af boligreguleringslovens 8. Det betyder, at nødvendige og rimelige udgifter til udarbejdelse og revision af planen kan medtages som en selvstændig post i driftsbudgettet. Udgifterne til udarbejdelse og til revision af vedligeholdelsesplanen vil ikke være ens fra år til år, idet de årlige revisioner af planen vil være langt mindre omkostningstunge, end første gang planen udarbejdes. Som en særskilt post i ejendommens driftsbudget vil kunne medtages en nødvendig og rimelig udgift til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen. Som en nødvendig og rimelig udgift anses ydelsen på et sædvanligt 20-årigt realkreditlån med et kontant provenu svarende til de afholdte udgifter. Herudover kan medtages en rimelig og nødvendig udgift til den årlige revision af vedligeholdelsesplanen. Afholdes udgiften som en abonnementslignende betaling med lige store beløb over den aftalte periode, er det denne udgift, der kan medtages i budgettet. 8. Vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanen skal foreligge første gang senest den 1. juli 2016 og skal revideres hvert år senest samme dato, så den hele tiden rækker mindst 10 år frem planen må gerne række længere frem, men ikke kortere. En vedligeholdelsesplan er en skønnet oversigt over de større arbejder, udlejeren kan forvente skal udføres på ejendommens bygningsdele og materialer set i forhold til disses levetid og tilstand. Vedligeholdelsesplanen er således et konkret planlægningsværktøj til brug for vurderingen af den enkelte ejendoms behov for vedligeholdelse i den kommende 10-års periode. Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som fastslår den enkelte bygningsdeles aktuelle tilstand. I vedligeholdelsesplanen skal angives, hvilke konkrete vedligeholdsarbejder på de enkelte bygningsdele der skal foretages, for at ejendommen er i forsvarlig byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig stand, jf. 6 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme.

8 Generelt må det altid lægges til grund, at bygningsdele skal holdes vedlige, og at der således skal regnes med udgifter hertil. I vedligeholdelsesplanen skal derfor angives et overslag over udgifterne til gennemførelse af arbejderne. 8.1 Generelt om typer af vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelse af en bygning skal sikre bygningen mod følger af slid, ælde og svigt. Bygningsvedligeholdelse omfatter derfor de arbejder, der har til formål at opretholde bygningens ydeevne, og derigennem bygningens kvalitet og brugsværdi. Under begrebet bygningsvedligeholdelse hører både planlagt periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser samt afhjælpende vedligeholdelse på bygningen. Herudover indgår eftersyn af bygningen og vurderingen af bygningens tilstand som en del af vedligeholdelsesarbejderne. Planlagt periodisk vedligeholdelse omfatter de forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning. Fornyelse omfatter udskiftning af bygningsdele eller installationer, hvis ydeevne er faldet til under acceptabelt niveau. Afhjælpende vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse, som foretages akut eller løbende efter behov, når der konstateres skader eller andre svigt på bygningen. 8.2 Arbejder omfattet af vedligeholdelsesplanen Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, 7, definerer hvilke typer arbejder vedligeholdelsesplanen skal omfatte, og hvilke arbejder der falder uden for planen. Vedligeholdelsesplanen skal omfatte større planlagte, periodiske vedligeholdelsesarbejder herunder fornyelser. Undtaget fra vedligeholdelsesplanen er afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som må foretages akut, når der opstår skader på ejendommen eller dennes installationer. Herudover er arbejder, som er omfattet af indvendig vedligeholdelse i henhold til 21, i lov om leje, det vil sige maling af lofter, træ og jern (radiatorer og rør), samt tapetsering og maling af vægge samt lakering af gulve, undtaget fra vedligeholdelsesplanen. 8.3 Bygningsdele omfattet af vedligeholdelsesplanen En vedligeholdelsesplan, jf. 6-8 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme, omfatter vurdering af følgende bygningsdele: 01. Tagværk 02. Kælder/fundamenter 03. Facade/sokkel 04. Vinduer 05. Udvendige døre 06. Trapper 07. Porte og gennemgange 08. Etageadskillelser 09. WC/bad 10. Køkken 11. Varmeinstallation 12. Afløbsinstallationer 13. Kloakinstallationer

9 14. Vandinstallationer 15. Gasinstallationer 16. Ventilation 17. Elinstallation 18. Byggeplads (stillads, container m.v.) 8.4 Tidsplan for gennemførelse Vedligeholdelsesplanen skal angive tidspunkterne for arbejdernes gennemførelse fordelt over et tidsrum af minimum 10 år, jf. 8, nr. 2, i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme. 8.5 Prissætning Vedligeholdelsesplanens brugbarhed er afhængig af, at der skabes et overblik over de økonomiske midler der er nødvendige for at udføre arbejderne. Vedligeholdelsesplanen skal derfor indeholde en angivelse af de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen, jf. 8, nr. 3, i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme. Det betyder, at de arbejder, der er anført i planen skal prissættes i form af et overslag over udgifterne. Der er ikke krav om, at priserne baseres på indhentede tilbud. Prissætningen kan ske ud fra egne priserfaringer ved, at der kalkuleres en overslagspris ud fra driftsregnskaber, fakturaer, tilbud på tidligere vedligeholdelsesarbejder eller ud fra rammeaftaler, udlejeren har med ejendommens sædvanlige håndværkere. Alternativt kan priskalkulation ske efter prisbog eller it-prisværktøj, som findes på markedet. 8.6 Metodefrihed Der er ikke opstillet formkrav til selve udformningen af vedligeholdelsesplanen. Udlejeren har metodefrihed omkring udformning og detaljeringsniveau under forudsætning af, at punkterne er iagttaget. Udlejeren vælger endvidere, om udarbejdelse og revision af planen skal foretages af ham selv eller af en teknisk sagkyndig. Vejledningen viser i bilag 1 et eksempel på opstilling af en vedligeholdelsesplan. Grundejernes Investeringsfond har udviklet et It-værktøjet GI-Planlæg Vedligehold som en hjælp for udlejere og administratorer i den løbende vedligeholdelse af ejendomme. Værktøjet stilles gratis til rådighed på og kan anvendes af såvel private udlejere som administratorer. 9. Sanktion For at sikre, at de lovpligtige vedligeholdelsesplaner faktisk bliver udarbejdet, er det i boligreguleringsloven fastsat, at udlejeren kan miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, hvis udlejeren ikke udarbejder en skriftlig vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med reglerne herom. Udlejerens manglende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner sanktioneres således ved at gøre udarbejdelsen til en betingelse for, at udlejeren kan opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse. Retten til at opkræve beløbene til udvendig vedligeholdelse bortfalder i perioden fra lejerne har indbragt sagen for huslejenævnet, til udlejeren har udarbejdet en vedligeholdelsesplan og udleveret denne til lejerne. I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren udarbejde planen i samarbejde med beboerrepræsentanterne efter bestemmelserne i 3 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme for, at sanktionen kan ophæves.

10 I den periode, hvor udlejeren ikke kan opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter 18 og 18 b hos lejerne, indbetaler udlejeren fortsat beløbene til Grundejernes Investeringsfond. Beløb, som udlejeren har mistet retten til at opkræve hos lejerne i en periode, kan ikke efterfølgende opkræves hos lejerne, når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet og udleveret til lejerne, og sanktionen er ophævet. Verserer en sag for huslejenævnet vedrørende vedligeholdelsesplanen har udlejeren pligt til at udlevere planen til nævnet. Udleverer udlejeren ikke planen til nævnet, bortfalder retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b ligeledes i perioden, indtil planen udleveres til nævnet. 10. Tvister Uenighed mellem lejerne og udlejeren om en vedligeholdelsesplan, herunder om udarbejdelse og gennemførelse af planen, afgøres af huslejenævnet, jf. boligreguleringslovens 22. Tvister kan vedrøre dels uenighed om samarbejdet med beboerrepræsentationen, det vil sige hvorvidt kravet om afholdelse af møde om udarbejdelse af planen er iagttaget dels om, hvorvidt, der faktisk er udarbejdet en plan. Indbringelse for huslejenævnet skal ske skriftligt, jf. 39, stk. 1, i boligreguleringsloven Hvis planen ikke udarbejdes Har udlejeren ikke inden 1. juli udarbejdet eller revideret vedligeholdelsesplanen, vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet. Konstaterer huslejenævnet, at udlejeren ikke har udarbejdet vedligeholdelsesplanen, vil beløbene til udvendig vedligeholdelse ikke kunne opkræves i perioden fra lejernes indbringelse af sagen for huslejenævnet, indtil planen er udarbejdet og udleveret til lejerne, jf. 10 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Manglende information om planen Udlejeren har ikke pligt til at udsende vedligeholdelsesplanen til lejerne på eget initiativ, men skal give lejerne mulighed for at gøre sig bekendt med planen, hvis de anmoder om det. Efterkommer udlejeren ikke lejernes ønske om at gøre sig bekendt med planen, må lejerne indbringe sagen for huslejenævnet. Konstaterer huslejenævnet, at vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, og at udlejeren alene har undladt at efterkomme lejernes anmodning om at gøre sig bekendt med planen, vil udlejeren ikke miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse. Huslejenævnet må herefter foranledige, at lejerne gøres bekendt med vedligeholdelsesplanen Manglende inddragelse af beboerrepræsentanterne Har udlejeren ikke inddraget beboerrepræsentanterne i overensstemmelse med 3 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme dvs. indkaldt beboerne til en drøftelse om udarbejdelse eller revision af vedligeholdelsesplanen, vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet Uenighed om planens indhold Har udlejeren udarbejdet en plan, som lejerne efterfølgende indbringer for huslejenævnet på grund af uenighed om indholdet, skal huslejenævnet tage stilling til, om der foreligger en

11 vedligeholdelsesplan, som omfatter større planlagte periodiske vedligeholdelsesarbejder herunder fornyelser for den kommende 10 års periode. Nævnet skal ikke forholde sig til de enkelte konkrete arbejder, prissætning og udførelsestidspunkt. Udlejeren vil således ikke kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse, hvis huslejenævnet konstaterer, at der foreligger en vedligeholdelsesplan, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme. Er lejerne af den opfattelse, at ejendommen lider af væsentlige vedligeholdelsesmangler, som vedligeholdelsesplanen ikke tager højde for, finder lejelovgivningens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud anvendelse. Huslejenævnet kan herefter på lejerens begæring pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, og Grundejernes Investeringsfond kan tvangsgennemføre de pålagte arbejder, hvis udlejeren ikke overholder huslejenævnets afgørelse Hvis arbejderne ikke udføres Hvis udlejeren ikke udfører arbejderne i vedligeholdelsesplanen, finder lejelovgivningens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud anvendelse. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, og Grundejernes Investeringsfond kan tvangsgennemføre de pålagte arbejder, hvis udlejeren ikke overholder huslejenævnets afgørelse. Huslejenævnet vil efter de gældende regler ikke kunne pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, alene fordi de er angivet i en vedligeholdelsesplan. Der skal således konkret være tale om manglende vedligeholdelse fra udlejerens side. Det bemærkes, at huslejenævnets afgørelse må tage udgangspunkt i, at en vedligeholdelsesplan er en skønnet oversigt over de arbejder, udlejeren kan forvente skal udføres på ejendommens bygningsdele og materialer set i forhold til disses levetid og tilstand. Vedligeholdelsesplanen er således et konkret planlægningsværktøj til brug for vurderingen af den enkelte ejendoms behov for fremtidig vedligeholdelse. I tilfælde af vedligeholdelsesmæssige ændringer i perioden, kan det være nødvendigt at justere vedligeholdelsesplanen i forhold til den nye situation.

12 Bilag 1. Eksempel på opstilling af vedligeholdelsesplan Under hver bygningsdel beskrives de arbejder, der skal gennemføres. Udgifterne til gennemførelse af arbejderne anføres under det år arbejderne forventes gennemført 01. Tagværk Kld/fundament 03. Facade/sokkel 04. Vinduer Udskiftning xx vinduer 05. Udvendige døre 06. Trapper 07. Porte 08. Etageadskillelse 09. WC/bad 10. Køkken 11. Varmeinstallation 12. Afløbsinstallation 13. Kloakinstallation 14. Vandinstallation 15. Gasinstallation 16. Ventilation 17. Elinstallation 18. Byggeplads

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR DAMBAKKEN 7-63 Kundenavn: Coller Capital Ejendomsnavn og nummer: Dambakken - 140949 Adresse og postnummer: Dambakken 7-63 3460 Birkerød I forbindelse med den nye lejelov, som trådte

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr. 2015-338 Sendt til: mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk 11. juni 2015 Ref: PHU Juridisk Konsulent Pernille Lind Husen Telefon +45 3312 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Kursus om vedligeholdelse og fraflytning

Kursus om vedligeholdelse og fraflytning Kursus om vedligeholdelse og fraflytning Udlejer og lejers rettigheder og forpligtelser Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 87 40 15 00 E-mail: lejerforening@lejerforening.dk www.lejerforening.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2016. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan du som altid henvende dig til din sædvanlige kontaktperson

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere