- sikkerhed for patienter og personale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- sikkerhed for patienter og personale"

Transkript

1

2 Sikkerhed for patienter og personale I 009 gennemførte rådgivningsfirmaet COWI i samarbejde med privathospitalet Hamlet et udviklingsprojekt med henblik på at kvalificere og udvikle et redskab, der kan anvendes ved risikovurdering af sygehusbyggeri. Processen tog udgangspunkt i konkrete patientforløb, afprøvning i praksis i de fysiske rammer på Hamlet og bearbejdning i en tværfaglig projektgruppe. Funktionsanalyser, analyser af patientforløb og af personalets fremtidige arbejdsgange er vigtige at have med så tidligt som muligt, herved sikres størst mulig funktionalitet og et succesfuldt resultat. Denne proces forudsætter tidlig inddragelse af ansatte og brugere. Denne folder indeholder en beskrivelse af projektets resultater og præsenterer risikovurderingsredskabet. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: Bente Trier Kaarup, COWI Annie Abildtrup, Privathospitalet Hamlet tlf.: 4597 tlf.: Projektet er gennemført med støtte fra COWI fonden sikkerhed for patienter og personale

3 Sikkerhed for patienter og personale Projektgruppens deltagere: Fra COWI: Linda Schumann Scheel, chefkonsulent, (Projektleder) Helle Gaub, afdelingschef Per Christensen, senior projektleder Bente Trier Kaarup, sygehusplanlægger Fra Hamlet Privathospital: Annie Abildtrup, funktionschef Ole Henriksen, virksomhedsansvarlig overlæge Henning Pedersen, teknisk chef sikkerhed for patienter og personale

4 Sikkerhed for patienter og personale Formål At rådgivere og bygherrer får en basisviden i anvendelse af metoder og redskaber, der sætter fokus på at forebygge risici i relation til fysiske og tekniske installationer herunder fastmonteret teknisk udstyr, telefon- og it-udstyr, samt forsyninger/leverancer og adgangsveje i sygehusbyggeri. Risici inddeles i relation til: Patienters og personalets færden i forskellige rum og arealer på hospitalet Patientens behandling Anvendelse af tekniske installationer Logistik i relation til patientforløb, vareleverancer og adgangsforhold sikkerhed for patienter og personale 4

5 Sikkerhed for patienter og personale Mål At sygehuse indrettes således, at risikoen for fejl*, der kan skade patienter, pårørende, personale m.v. minimeres At patienter og personale oplever, at det er sikkert at færdes og få/tilbyde behandling på sygehuset, og at behandling, pleje og eventuel træning foregår med høj grad af sikkerhed At patientens integritet sikres og pleje og behandling tilbydes og varetages effektivt og med udgangspunkt i det bedste patientforløb At de økonomiske konsekvenser vurderes. *Risici kan forekomme som fejl, nærfejl eller latent fejl Fejl defineres som mangelfuld gennemførelse af plan eller valg af forkert plan til at opnå et mål. Nærfejl er fejl, der når at blive korrigeret i tide, inden behandlingen gennemføres. Latent fejl er en skjult fejl, der er indlejret i systemer og organisationer, og som kan udløses i bestemte situationer eller ved aktiv handling. (www.patientsikkerhed.dk)

6 Sikkerhed for patienter og personale Målgruppe Sygehusrådgivere: Ingeniører Sygehusplanlæggere Arkitekter Bygherrerådgivere Entreprenører Bygherrer: Politikere og direktion i regioner Direktion og afdelingsledelser Repræsentanter fra teknisk afdeling Repræsentanter fra hygiejneudvalg sikkerhed for patienter og personale 6

7 Sikkerhed for patienter og personale Patientens og pårørendes oplevelser er væsentlige i forhold til sikkerhed Patienttilfredshedsundersøgelser relateret til de fysiske rammer viser bl.a.: " Jeg manglede læselys på stuen" "Der er generende lys ude fra gangen" " Der mangler skiltning" "Jeg var generet af medpatient" " Her er trange forhold, intet privatliv" " Jeg var generet af støj" "Det trækker" "Der er temperatursvingninger" Komfort på sygehuset 7

8 Sikkerhed for patienter og personale Referencer Sundhedsloven af med efterfølgende ændringer og bekendtgørelser DS-450 og DS-45, - om styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri Arbejdsmiljøkrav i forhold til AT-retningslinjer Brandkrav i relation til lokale brandmyndigheder Fødevareministeriets krav Lægemiddelstyrelsens krav Krav fra Statens institut for strålehygiejne Krav til indretning af medicinrum fra Statens Seruminstitut Gældende udgave af stærkstrømsbekendtgørelsen Gælden udgave for arbejde med medicinske gasarter DS/EN 77, samt diverse vejledninger Gældende normer for kloak, afløb, vand, varme, ventilation etc. Den Danske Kvalitetsmodel

9 Sikkerhed for patienter og personale Indholdsfortegnelse. Redskaber til vurdering af risici. Idé-katalog og risikovurdering. Risici relateret til rum og til behandling og pleje. Eksempel: Faldulykker. Eksempel: Fejloperationer. Risici relateret til adgangsveje og til personaleforhold. 4. Eksempel: Uheld ved svingdøre Risici relateret til tekniske installationer og forsyninger. Eksempel: Forsyningssvigt. Eksempel: Infektion via vandforsyning 5. Risici relateret til logistik - patientforløb og vareleverancer 4. Eksempel: At fare vild på hospitalet 4. Eksempel: Forurenet linned 6. Referenceliste

10 Redskaber til vurdering af risici To redskaber. Idekatalog. Risikovurdering Redskaberne introduceres i planlægningsfasen, men anvendes primært i projekterings- og udførelsesfasen. Materialet anvendes som inspiration og idé-katalog og er derfor ikke udtømmende

11 To redskaber til vurdering af risici. Idé-katalog over risici samt kort beskrivelse af overvejelser Idé-kataloget beskriver forhold omkring en risiko, hændelse, årsag og mulige løsninger. Idekataloget er et levende redskab, som løbende kan udvikles. Vi har valgt, at anvende idékataloget i forhold til følgende parametre: a) lokaler / rum b) patientbehandling c) tekniske installationer og forsyninger d) logistik - patientforløb, vareleverancer m.v. Der er i præsentationen nævnt en række eksempler Risici: Faldulykker Hvad kan Årsager gå galt? Hvordan kan det forebygges? Idekatalog

12 To redskaber til vurdering af risici. Risikovurderingsskema/risikoscore Skema til vurdering af risici anvendes til alle typer risici for såvel patienter, personale som ved vareleverancer m.v. Formålet hermed er, at synliggøre mulige konsekvenser af hændelsen, samtidig foretages en vurdering af hændelsens sandsynlighed. Katastrofal Betydende Moderat Minimal/ Ingen Hyppig Mindre hyppig Sjælden Meget sjælden Eksemplerne bygger på litteratur og på eksempler fra praksis. Der er valgt at se på potentielle risici, når risici i eksemplerne vurderes. Kilde:

13 Sikkerhed for patienter og personale Risikovurdering Det er væsentligt at have fornemmelse af, hvor ofte hændelsen vil kunne forekomme, samt hvor alvorlige konsekvenserne vil være. Scoring af hændelser Når man scorer en hændelse efter SAC Matrix score systemet opnås en talværdi, der kan hjælpe til at beslutte hvilke metoder, der skal tages i brug i forbindelse med den efterfølgende håndtering af hændelsen. Hændelser med score og vil typisk være genstand for mindre analyser. Hændelser der scorer er alvorlige og bør følges op af en omfattende årsagsanalyse. Scoring af hændelser vil altid være subjektiv og baseret på det bedste skøn. Matrix scoren med vurderingen af hyppighed/konsekvens anvendes til at vurdere konsekvenserne således at handlinger kan iværksættes for at øge sikkerheden og reducere antallet af hændelser

14 Arbejdsgang Arbejdsgang med fokus på sikkerhed ved sygehusbyggeri Anvend idekataloget i forhold til at forebygge risici/fremme sikkerheden. Diskuter med ledere og ansatte hvilken funktion og patientkategorier de fysiske rammer skal rumme, hvilke ydelser skal udføres, og hvilke arbejdsgange, der skal understøttes. Tag evt. udgangspunkt i APV'er og patienttilfredsundersøgelser, hvis der er tale om ombyg/renovering/tilbyg. Sæt fokus på, hvad der tidligere er påpeget i forhold til de fysiske rammer og patientsikkerheden af patienter/pårørende. Foretag en risikovurdering af de enkelte patientforløb, vareleverancer og personaleflow m.v. Hvilke konsekvenser er der, hyppighed, alvorlighed og økonomiske konsekvenser? Slutteligt foretag en samlet vurdering i forhold til konsekvenser, valg og fravalg og dokumenter disse

15 Risici relateret til rum Faldulykker sikkerhed for patienter og personale 5

16 Idekatalog: Faldulykker Risici: Faldulykker Hvad kan gå galt? Årsager Patienten og/eller personalet falder. Eks. Ældre patient, nyopereret for hoftebrud, skal på toilettet om natten. Hun falder over nabo-patientens rolator, der står for enden af sengen. (TrygFonden, DSP 008). Eks. Yngre patient er på vej til behandling i øjenambulatoriet, snubler og falder ned af trappen. Lille firesengsstue, hvor der var trange forhold - ingen plads til rollator, samt dårlig belysning. Hvordan kan det forebygges? Enestuer for specifikke patient typer og/eller større stuer Afmærkninger "Kontrast" i gulvbelægningen (opbevaringsplads for løst inventar) God belysning, bevægelses-føler for nat- og lede lys Løs gulvbelægning på trappen, manglende gelænder og automatisk belysning tændte ikke Gode pladsforhold, der sikre gode arbejdsstillinger Skridsikre overflader, som er rengøringsvenlige Eks. En sygeplejerske er på vej ud i skyllerummet og har ikke set gulvet er vådt. Hun har fart på og glider på det våde gulv Afløb fra bækkenkoger er i uorden og der er vand på gulvet. Kontrastfarve mellem overflade og inventar Lydsensorer Udfordring: Faldsikre rum Hvordan designe og indrette det faldsikrede rum? Hvilke krav skal tilgodeses i det faldsikrede rum? sikkerhed for patienter og personale 6

17 Overvejelser i relation til faldsikre rum Faldsikre rum Skridsikre gulve Rengøringsvenlige gulve Hjælpemidler placeret i markerede områder Hjælpemidler i nærheden Ordentlig belysning versus forstyrrelser ved at lyset bliver tændt sikkerhed for patienter og personale 7

18 Overvejelser i relation til faldsikre rum I byggeriets programmeringsfase udarbejdes: Funktionsbeskrivelse og rumskemaer Beskrivelse af det apparatur, der skal anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til faldsikre rum: Hvilken funktion har rummet? Hvem skal bruge rummet? Hvilke arbejdsgange skal rummet understøtte? Hvilket apparatur og tekniske udstyr skal anvendes i rummet? Hvilket apparatur og teknisk udstyr er fast monteret og hvilke er løst som kan/skal flyttes rundt i rummet. Hvordan er logistikken i rummet mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvilken belysning skal der være i rummet? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el, medicinske gasarter, udsugning? Andet? sikkerhed for patienter og personale 8

19 Overvejelser i relation til faldsikre rum Vurdering af risici i relation til falduheld foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes falduheld kan forebygges samt hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden øges. Hvor meget vægter risikoen for at falde i rummet i forhold til: a) hvilke typer af falduheld kan der ske? b) hvor ofte vil det kunne forekomme i rummet? c) hvilke konsekvenser vil falduheld have? Faldulykker Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppighed Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 9

20 Risici relateret til rum Andre risici relateret til rum, hvor der kan foretages risikovurdering kan være: Krænkelse af blufærdighed Overskridelse af tavshedspligt Hygiejne 0

21 Idekatalog: Fejloperationer Fejloperationer sikkerhed for patienter og personale

22 Idekatalog: Fejloperationer Risici: Fejloperation Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Patienten opereres i forkerte legemesdel Højre-venstre konfusion - en kendt human factor. Ensartet operationsstuer, således alt er placeret sammen sted Eks. En patient opereres i højre knæ, som er markeret med kirurgens initialer. Pga. ændringer i operationsprogram bliver patienten flyttet til en anden operationsstue, der er magen til den første, men spejlvendt. -spejlvendt operationsstue. Klar afmærkning af udstyr. -forkert afmærkning Opmærkning af højre og venstre side! Der bliver dækket op til operation af venstre knæ. Ved de sidste tjek inden operationen bliver påbegyndt bliver forvekslingen opdaget og forhindret. Patienten bliver opereret i højre knæ (TrygFonden, DSP 008). -identifikation af den "korrekte" patient Anvende "De 5 trin"; Intern Procedure ) Informeret samtykke ) Markering af operationssted ) Identi-fikation af patienten 4) Entydig mærkning 5)"Time out" Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udfordring: Standardiseret indretning Hvordan sikre standardiseret indretning af operationsstuer og andre rum? Hvordan tages der højde for individuelle ønsker fra specialerne kontra standardisering? sikkerhed for patienter og personale

23 Overvejelser i relation til standardiseret indretning Standardiseret indretning Hensyn til det enkelte speciale Hensyn til opgaver og funktioner Hensyn til fleksibilitet og fremtidssikring Dilemmaer i forhold til løsninger som resulterer i kompromiser sikkerhed for patienter og personale

24 Overvejelser i relation til standardiseret indretning I byggeriets programmeringsfase udarbejdes: Funktionsbeskrivelse og rumskemaer Beskrivelse af det apparatur, der skal anvendes i rummet. Overvejelser i relation til standardiseret indretning: Hvilken funktion har rummet? Hvem skal bruge rummet? Hvorledes passer placeringen af rummet til logistikken? Hvilket apparatur og tekniske udstyr skal anvendes i rummet? Hvilket apparatur og tekniske udstyr er fast monteret og hvilke er løst som kan/skal flyttes rundt i rummet. Hvordan er logistikken i rummet mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvordan passer indretningen til arbejdsgangene? Hvilken belysning skal der være i rummet? Andet? sikkerhed for patienter og personale 4

25 Overvejelser i relation til fejloperationer Vurdering af risici i relation til fejloperationer foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i forhold til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes fejloperationer kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at fejloperation i forhold til: a) hvilke typer af fejloperationer kan der ske? b) hvor ofte vil de kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil fejloperationer have? Fejloperati oner Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 5

26 Risici i relation til behandling og pleje Andre risici relateret til behandling, hvor der kan foretages risikovurdering kan være: Fejlmedicinering

27 Uheld i relation til adgangsveje Uheld i relation til adgangsveje Hurtig adgang uden at ødelægge luftskiftet Automatiske døres åbningstid Skydedøre og svingdøre Klemningsskader og ødelagt udstyr

28 Idekatalog: Uheld i relation til adgangsveje Risici: Uheld i relation til adgangsveje Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Transportvejene er snoede, man vrider i ryggen. En dør med automatisk åbner fungerer godt når man skal ind og ud, men generer de der arbejder. Skaber uro, kulde/træk. Afdække problemet helt og risikoafdække således det løses Man har ikke kortlagt fordele og ulemper ved nye tiltag. Fokus på transportveje i relation til: Døren til opvågningsafdelingen er en automatisk døråbner, hvor dørene svinger ud i rummet. Konsekvens, døren svinger hurtigt op, der er risiko for at ramme nogen. Personalet på opvågningen bliver forstyrret af døren åbner og lukker, det giver dårlig psykisk arbejdsmiljø med risiko for stress. Patientens integritet er ligeledes svær at bevare Udfordring: Sikre adgangsveje At løsninger ikke giver andre problemer. Man flytter fokus og dermed problemstillingen.senge/varer transportvejen uden for mange sving.at det ikke giver forstyrrelser til andre funktioner ( Automatiske døre) 8

29 Overvejelser i relation til sikre adgangsveje I byggeriets idé- og planlægningsfasen udarbejdes: Diskussion af hvilken funktion adgangsveje har og hvordan er logistikken og arbejdsgangene. Overvejelser i relation til sikre adgangsveje: Hvilken funktion har adgangsvejene? Hvilken funktion har rum og gangarealer? Hvilken funktion har døren? Hvem skal bruge rum og gangarealer? Hvorledes passer placeringen af rummet og adgangsveje i relation til logistikken? Hvordan er logistikken i gange og rum mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan passer indretningen af rum og adgangsveje til arbejdsgangene? Hvilken belysning skal der være i relation til adgangsveje? Andet?

30 Overvejelser i relation til sikker adgangsveje Vurdering af risici i relation til uheld i relation til adgangsveje foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere foretages en vurdering af økonomi f.eks.: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til adgangsveje kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for uheld i relation til adgangsveje i forhold til: Uheld ved adgangsve je Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Ingen a) hvilke typer af uheld, der kan ske? Hyppig b) hvor ofte vil disse uheld vil kunne forekomme? Mindre hyppighed c) hvilke konsekvenser vil uheld ved adgangsveje have? Sjælden Meget sjælden

31 Risici relateret til tekniske installationer og forsyninger Tekniske installationer og forsyninger Lys Forkert belysning El Forsyningssvigt Vand Brud på vandledning Forurening, coli og legionella Forsyningssvigt Afløb Hygiejne Skadedyr Varme/ køling Komfort for personale og patienter Opbevaring af forbrugsvarer IT Forsyningssvigt, Manglende informationer Patientkald, alarmeringsanlæg (hjertestop og brand) Medicinske gasser Ilt, trykluft, vacuum sikkerhed for patienter og personale

32 Idekatalog: Forsyningssvigt Risici: Forsyningssvigt - ilt og el Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks: Patient er ved at blive opereret. Forsyningen af ilt og vand svigter på grund af forsyningssvigt. Man må afbryde operationen og fortsætter igen efter time. Beskadigelse af hovedforsyningsk abel Back up Manglende back up Ilt bomber Elforsyning Redundant varmeforsyninger Ensartede koblinger til medicinske gasser F.eks ilt, vand, data og telefoni Alarmeringssvigt Eks. Patient er på opvågningen, monitoreringen er koblet til, men på grund af svigt ved elforsyning registreres patientens ændrede puls ikke Designe systemernes interface, således de kan tale sammen. Eksempelvis nursing call, hjertestop, vagttelefon Udfordring: Sikker forsyning Sikre back up ved alle forsyninger. Risikovurdere konsekvenserne. Gennemtænke "har vi det vi skal bruge i akutte situationer" sikkerhed for patienter og personale

33 Overvejelser i relation til sikker forsyning Sikker forsyning Back-up af forsyninger efter en risikovurdering Alarmer Overvågning Sikre kommunikationssystemer med back-up

34 Overvejelser i relation til sikker forsyning I byggeriets projekteringsfase udarbejdes: Plantegninger med beskrivelser af forsyningsveje samt hvorledes interface er mellem de enkelte systemer Detaljeret beskrivelse af apparatur m.v. der anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til back-up i forsyninger: Hvilke funktioner betjener forsyningerne? Hvilke forsyninger skal de enkelte apparatur og tekniske udstyr tilsluttes? Hvilken back up er der til forsyninger? Hvilke installationer er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvilken belysning skal der være i rummet? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el, medicinske gasarter, ventilation? Kommunikationsveje, telefon, it-installationer m.v. Andet?

35 Overvejelser i relation til sikker forsyning Vurdering af risici i relation til forsyninger foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patienter Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til forsyninger kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden øges. Forsynings svigt Hvor meget vægter risikoen for at svigt i forsyninger i forhold til: a) hvilke typer af uheld der kan ske i relation til svigt i forsyninger? b) hvor ofte vil disse kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil forsyningssvigt have? Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 5

36 Infektion via vandforsyning Infektion via vandforsyning

37 Idekatalog: Infektion via vandforsyning Risici: Infektion via vandforsyning Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks. Patient med svækket immunforsvar får legionella eller infektion grundet colibakterier. Legionella i vand Hæve temperaturen, skylle tappesteder igennem. Ingen "døde ender" i fugter, i luft, i aircon Forurenet vand Eks. Patient får sårinfektion i forbindelse med operation. Ikke tilgængelige håndvaske, Manglende håndhygiejne Forurenet luft i klimaanlægget Kontaktsmitte Ikke rene instrumenter Kimtals målinger, alarm for udsving Designe huset således der er gennemstrømning i rørene. Decentrale varmevekslere Udfordring: Hygiejnisk vandforsyning Adskille rent og urent, logisk adskillelse, hygiejnen medtænkes og kobles på logistikken. sikkerhed for patienter og personale 7

38 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning Hygiejnisk vandforsyning Sikker vandforsyning Hygiejnisk vandforsyning sikkerhed for patienter og personale 8

39 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning I byggeriets projekteringsfase udarbejdes: Plantegninger med beskrivelser af forsyningsveje i relation til vand Detaljeret beskrivelse af apparatur m.v. der anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning: Hvilke funktioner betjener vandforsyningen? Hvilket krav stiller apparatur og udstyr til vandforsyningen?? Hvilken back up er der for forsyninger? Hvilke installationer er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el? Placering af håndvaske? Andet?

40 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning Vurdering af risici i relation til hygiejnisk vandforsyning foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til vandforsyninger kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at hygiejnisk vandforsyning i forhold til: Hygiejnisk vandforsyn ing a) hvilke typer af uheld kan se i relation til hygiejnisk vandforsyning? b) hvor ofte vil det kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil forurenet vandforsyning have? Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 40

41 Risici relateret til logistik l En anden måde at belyse fysiske og tekniske rammer på - end ved at se på rum - er at se på flow i patientens forløb samt flow i leverancer. Flow fortæller om logistikken på sygehuset. God logistik defineres som: Korteste vej fra et sted til et andet Sammenhængene patientforløb eksempelvis patienter til fedmekirurgi Hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse eksempelvis transport af patienter fra operationsafdeling til opvågningsafdeling og sengeafdeling. Sikreste vej fra et sted til et andet Sikker overlevering af patienter, modtagelse af varer, afskaffelse af affald Sikre adgangsveje, eksempelvis svingdøre, indvendige og udvendige døre God logistik understøttes af de fysiske rammer sikkerhed for patienter og personale 4

42 Risici relateret til logistik l Beskriv først Patientforløb Arbejdsgange Behandlings - og plejebehov Derefter designes de fysiske rammer

43

44 Idekatalog: At føle sig 'fortabt' på hospital Risici: Patienten farer vild på hospitalet Hvad kan gå galt? Årsager Logisk skiltning Patienten farer vild og møder ikke til behandling. Eks. Patienten der møder til behandling, får ikke henvendt sig i receptionen. Han går lidt omkring, og kan ikke finde ud af, hvor han er og kan ikke finde tilbage, til receptionen. Patienten får efter en tid fat i personalet, og får hjælp til at komme det rette sted hen. Der er gået næsten time og patienten kommer for sent til sin tilsagte tid. Hvordan kan det forebygges? Oplysende tavler Dårlig skiltning Farver på vægge og gulve Manglende information Vejvisere Den medsendte informationspjece er ikke tydelig nok Rummene er ikke "vejvisere" i sig selv Udfordring: Orienteringsvenligt hospital Hvordan designe og indrette det orienteringsvenlige hospital? sikkerhed for patienter og personale 44

45 Overvejelser i relation til et orienteringsvenligt hospital Orienteringsvenligt hospital Smart design God skiltning God planløsning Tilbygning, knopskydninger i forhold til behov for de enkelte områder versus god logistik sikkerhed for patienter og personale 45

46 Overvejelser i relation til et orienteringsvenligt hospital I byggeriets idé-fase udarbejdes: Plantegninger samt beskrivelser af logiske og entydige veje i forhold til patienternes og pårørendes vej på sygehuset. Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital: Hvordan er sygehuset indrettet i relation til orienteringsmuligheder? Hvilken skiltningen er der? Er den logisk? Understreger farver hvilken retning man skal bevæge sig i? Er der logik i forhold til de fysiske rammer og indretningen/skiltningen? Er det handicap venligt? Andet? sikkerhed for patienter og personale 46

47 Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital Vurdering af risici i relation til orientering foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i forhold til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes orienteringsfejl kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at fare vild i forhold til: a) hvilke typer af orienteringsfejl kan der ske? b) hvor ofte vil det kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil orienteringsfejl have? 'Tabt på hospitalet' Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 47

48 Logistik i relation til vareleverancer Vareleverancer internt og eksternt Linnedhåndtering Opbevaring af rent og urent vasketøj Affaldshåndtering Opbevaring af smittefarligt affald Risikoaffald Opbevaring af risikoaffald Fødevarer Opbevaring af fødevarer og madaffald Depotvarer til afdelingen Transport af forskellige varer sikkerhed for patienter og personale 48

49 Idekatalog: Forurenet linned ved transport og opbevaring Risici: Linned forurenes Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks. At rent linned bliver forurenet før det skal anvendes. Der er risiko for at påføre smitte til patienten Det rene og urene linned er ikke adskilt. Adskille rent og urent Rent linned er urent. Forurenet før brug. Det snavsede linned kommer i berøring med det rene linned. Det rene linned bliver forurenet af det snavsede ved transporten, Det er ikke klart og entydigt afmærket for patienten hvor det snavsede tøj skal afleveres. Der er ikke adskilte "veje" for rent og urent Modtagelse af rent linned fra vaskeriet placeres på gang i kælder. Der kommer andre varer. Det rene linned forurenes. Der er ikke en entydig opdeling i varemodtagelsen Sikre det rene ikke kontamineres Udfordring: sikker transport og opbevaring af linned Hvordan sikres hygiejnen, således det rene linned ikke forurenes. Hvorledes indrettes afdelingen, således linned ikke håndteres unødigt? sikkerhed for patienter og personale 49

50 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned Medtænk hygiejnen i forhold til logistikken, hvorledes er arbejdsgange hensigtsmæssige, funktionelle, tidsbesparende og hygiejniske. Hurtig og nem adgang til linned Adskillelse af rent og urent linned Definerede transportveje Krydsende transportveje Logisk og funktionelt indretning Urent kontaminerer rent sikkerhed for patienter og personale 50

51 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned I byggeriets idé-fase udarbejdes: Logistikdiagrammer samt beskrivelser af transportveje Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital: Hvordan er sygehuset indrettet i relation til hygiejnen? Hvordan er adskillelsen af rent og urent? Hvordan er transportvejene? Er transportvejene strømlinede? Krydser de hinanden? Er patient og varetransportveje adskilte? Hvilke hygiejniske forholdsregler er der foretaget? Hvilken logistik er der anvendt? Hvorledes er hygiejnen medtænkt i forhold til logistikken? Andet? sikkerhed for patienter og personale 5

52 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned Vurdering af risici i relation til sikker transport og opbevaring af linned foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes forurenet linned kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Smitte Hvor meget vægter risikoen for at patienten smittes i forhold til: Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Ingen a) hvilke typer fejl kan der ske i relation til sikker transport og opbevaring? Hyppig b) hvor ofte vil det kunne forekomme? Mindre hyppighe d c) hvilke konsekvenser vil forurenet linned have? Sjælden Meget sjælden

53 Sikkerhed for patienter og personale Litteratur - referencer Danske Patienter (009). Fremtidens Sygehusbyggeri - Patienternes Perspektiv. En inspirationsfolder til bygherrer og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen. Danske Patienter, marts 009. Forne M & Young P.C. (000). Public sector Risk management. Butterworth. Heinemann. Frandsen, AK et.al. (009) Helende arkitektur. Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 9. Huset Mandag Morgen (007). Brugerens Sundhedsvæsen - oplæg til en patientreform. Udgivet af Huset Mandag Morgen/Innovationsrådet i samarbejde med Patientforum, Danske Regioner, Oxford Health Alliance. Sundhedsstyrelsen (009). Temarapport 009: Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sygehusvæsnet. DPSD/Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (005). Specifikke patientsikkerhedsstandarder - udvalgte procedurer med forbedringspotentiale. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Trygfonden & Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Patientsikkerhed og sygehusbyggeri Ulrich U, et. al. (004). The Role of the Physical Environment in the Hospital of the th Century: A Onse-in-aLifetime Oppertunity. Report to The Center for Health Desing for the Designing the th Centry Hospital Project. Vincent C. (00). Clincial RISK Management. Enhancing patient safety. BMJ Australasian Health Facility Guidelines sikkerhed for patienter og personale 5

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Patientsikkerhed og enestuer

Patientsikkerhed og enestuer Patientsikkerhed og enestuer Danske Regioners Generalforsamling 2009 Workshop 4: Regionernes sygehusbyggeri fredag den 24. april 2009 Elisabeth Brøgger Jensen Mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jensen@regionh.dk.

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Operationsstuer Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse COP Ny central operationsafdeling. Region Sjælland, Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard

Hygiejne i psykiatrien. Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Hygiejne i psykiatrien Ved hygiejnekoordinator Heidi Hougaard Udfordringer 30 forskellige matrikler Samling af forskellige kulturer / organisationer Bygninger fra en tid med andre normer Forskellige faggrupper

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser

TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser TEMARAPPORT 2006: Forberedelse af patienter forud for operative eller andre invasive indgreb og større billeddiagnostiske undersøgelser 2006 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2006: Forberedelse

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Teknisk drift. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Teknisk drift Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 RENGØRING OG HYGIEJNE... 3 6.1.1 Forebyggelse og

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Strømsvigt på sygehuse

Strømsvigt på sygehuse Denne OBS-meddelelse er målrettet Sygehusledelser, Tekniske afdelinger og Intensiv afsnit. Dato: 05.09.2013 OBS-meddelelse OBS-meddelelse Strømsvigt på sygehuse El-arbejde i forbindelse med ombygning har

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

HYGIEJNE OG INNOVATION ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN HYGIEJNE OG INNOVATION - ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN 2016.01.12

HYGIEJNE OG INNOVATION ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN HYGIEJNE OG INNOVATION - ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN 2016.01.12 HYGIEJNE OG INNOVATION ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN CARSTEN RASMUSSEN, M.SC. MECH ENGINEERING, SENIOR CHEF CONSULENT, PHARMA PRODUCTION 26 ÅRS ERFARING SOM RÅDGIVER FOR PHARMA- OG BIO TECH. INDUSTRIEN, UNIVERSITETER

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer

Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer Ventilation på operationsstuer/dagkirurgiske operationsstuer # 1 Hans-Ulrik Rasmussen projektleder DNU/Skejby (På Skejby fra 2006) til og med 2014, herefter seniorkonsulent i DNU Arbejdet som rådgiver

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejnens betydning for trivsel. Overlæge Leif Percival Andersen Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet Hygiejne. Hygiejne er læren om, hvordan man forebygger sygdom. Ernæring Sikkerhed Miljø Folkesygdomme

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS 10. udgave 10. januar 2014 OUH - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Bilag 1.1 Mer-/mindreforbrug af energi... Side 2

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave

Tekniske standarder Generelt Diverse skemaer Bilag til afsnit udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS 13. udgave 20. december 2016 OUH - Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Bilag 1.1 Mer-/mindreforbrug af energi... Side

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse

Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse 1 11. marts 2010 Lene Granhøj Disposition Krav og rammer, Den danske Kvalitetsmodel Aktører: 1. offer: Patienter og pårørende 2.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Fagmoduler Obligatoriske moduler

Fagmoduler Obligatoriske moduler Fagmoduler Obligatoriske moduler Hygiejne- og rengøringsteknologi grundlæggende (10 ECTS-point) Få styr på udvalgte rengøringsteknikker, hvilke der er mest velegnede til de givne omstændigheder. Fagmodulets

Læs mere

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe

Serviceassistenter. - en hel ny faggruppe Serviceassistenter - en hel ny faggruppe Opkvalificering af medarbejdere Sygehus Thy-Mors blev bevilget midler fra Region Nordjyllands projekt De bedste arbejdspladser, der har fokus på fastholdelse og

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NYBYGNING AF SYGEHUSE - LÆRING OG ERFARINGER HOS CEI Elsebeth Tvenstrup Jensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Fagligt Forum for Infektionshygiejne 22. maj 2015 OVERSIGT Historik

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5

Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5 Bilag: Eksempler på spørgsmål til 1.8.1 til 1.8.5 Sygehusets sikkerhed og tilgængelighed Trin 1 Trin 2 Hvilke planer foreligger i forhold til løbende sikring af bygningers og udenomsarealers sikkerhed

Læs mere

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016

INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 INDEKLIMAETS TEMADAG 2016 Patientmiljø - patienter: infektionshygiejne, dernæst indeklima og - personalet: indeklima Dias-nr.: 1 Indhold - De konventionelle løsninger til ventilation og opvarmning. - Hvad

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til håndværkere og Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedshus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering og nybyggeri.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 25. juni 2014 for anden gang været på besøg i Mælkebøtten, Institution Ny Holte. Ved besøget deltog daglig leder Shazcia Blem og

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri

Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Systematisk inddragelse af patienterne i fremtidens sygehusbyggeri Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Præsentationen Hvad efterspørger fremtidens patienter og hvilke krav stiller

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø

Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Godt sygehusbyggeri - guides til fremtidens gode arbejdsmiljø Workshopholder: Bente Grau-Hansen og Ulla Madsen, Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Baggrund At få indarbejdet arbejdsmiljøet

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere