- sikkerhed for patienter og personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- sikkerhed for patienter og personale"

Transkript

1

2 Sikkerhed for patienter og personale I 009 gennemførte rådgivningsfirmaet COWI i samarbejde med privathospitalet Hamlet et udviklingsprojekt med henblik på at kvalificere og udvikle et redskab, der kan anvendes ved risikovurdering af sygehusbyggeri. Processen tog udgangspunkt i konkrete patientforløb, afprøvning i praksis i de fysiske rammer på Hamlet og bearbejdning i en tværfaglig projektgruppe. Funktionsanalyser, analyser af patientforløb og af personalets fremtidige arbejdsgange er vigtige at have med så tidligt som muligt, herved sikres størst mulig funktionalitet og et succesfuldt resultat. Denne proces forudsætter tidlig inddragelse af ansatte og brugere. Denne folder indeholder en beskrivelse af projektets resultater og præsenterer risikovurderingsredskabet. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: Bente Trier Kaarup, COWI Annie Abildtrup, Privathospitalet Hamlet tlf.: 4597 tlf.: Projektet er gennemført med støtte fra COWI fonden sikkerhed for patienter og personale

3 Sikkerhed for patienter og personale Projektgruppens deltagere: Fra COWI: Linda Schumann Scheel, chefkonsulent, (Projektleder) Helle Gaub, afdelingschef Per Christensen, senior projektleder Bente Trier Kaarup, sygehusplanlægger Fra Hamlet Privathospital: Annie Abildtrup, funktionschef Ole Henriksen, virksomhedsansvarlig overlæge Henning Pedersen, teknisk chef sikkerhed for patienter og personale

4 Sikkerhed for patienter og personale Formål At rådgivere og bygherrer får en basisviden i anvendelse af metoder og redskaber, der sætter fokus på at forebygge risici i relation til fysiske og tekniske installationer herunder fastmonteret teknisk udstyr, telefon- og it-udstyr, samt forsyninger/leverancer og adgangsveje i sygehusbyggeri. Risici inddeles i relation til: Patienters og personalets færden i forskellige rum og arealer på hospitalet Patientens behandling Anvendelse af tekniske installationer Logistik i relation til patientforløb, vareleverancer og adgangsforhold sikkerhed for patienter og personale 4

5 Sikkerhed for patienter og personale Mål At sygehuse indrettes således, at risikoen for fejl*, der kan skade patienter, pårørende, personale m.v. minimeres At patienter og personale oplever, at det er sikkert at færdes og få/tilbyde behandling på sygehuset, og at behandling, pleje og eventuel træning foregår med høj grad af sikkerhed At patientens integritet sikres og pleje og behandling tilbydes og varetages effektivt og med udgangspunkt i det bedste patientforløb At de økonomiske konsekvenser vurderes. *Risici kan forekomme som fejl, nærfejl eller latent fejl Fejl defineres som mangelfuld gennemførelse af plan eller valg af forkert plan til at opnå et mål. Nærfejl er fejl, der når at blive korrigeret i tide, inden behandlingen gennemføres. Latent fejl er en skjult fejl, der er indlejret i systemer og organisationer, og som kan udløses i bestemte situationer eller ved aktiv handling. (www.patientsikkerhed.dk)

6 Sikkerhed for patienter og personale Målgruppe Sygehusrådgivere: Ingeniører Sygehusplanlæggere Arkitekter Bygherrerådgivere Entreprenører Bygherrer: Politikere og direktion i regioner Direktion og afdelingsledelser Repræsentanter fra teknisk afdeling Repræsentanter fra hygiejneudvalg sikkerhed for patienter og personale 6

7 Sikkerhed for patienter og personale Patientens og pårørendes oplevelser er væsentlige i forhold til sikkerhed Patienttilfredshedsundersøgelser relateret til de fysiske rammer viser bl.a.: " Jeg manglede læselys på stuen" "Der er generende lys ude fra gangen" " Der mangler skiltning" "Jeg var generet af medpatient" " Her er trange forhold, intet privatliv" " Jeg var generet af støj" "Det trækker" "Der er temperatursvingninger" Komfort på sygehuset 7

8 Sikkerhed for patienter og personale Referencer Sundhedsloven af med efterfølgende ændringer og bekendtgørelser DS-450 og DS-45, - om styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri Arbejdsmiljøkrav i forhold til AT-retningslinjer Brandkrav i relation til lokale brandmyndigheder Fødevareministeriets krav Lægemiddelstyrelsens krav Krav fra Statens institut for strålehygiejne Krav til indretning af medicinrum fra Statens Seruminstitut Gældende udgave af stærkstrømsbekendtgørelsen Gælden udgave for arbejde med medicinske gasarter DS/EN 77, samt diverse vejledninger Gældende normer for kloak, afløb, vand, varme, ventilation etc. Den Danske Kvalitetsmodel

9 Sikkerhed for patienter og personale Indholdsfortegnelse. Redskaber til vurdering af risici. Idé-katalog og risikovurdering. Risici relateret til rum og til behandling og pleje. Eksempel: Faldulykker. Eksempel: Fejloperationer. Risici relateret til adgangsveje og til personaleforhold. 4. Eksempel: Uheld ved svingdøre Risici relateret til tekniske installationer og forsyninger. Eksempel: Forsyningssvigt. Eksempel: Infektion via vandforsyning 5. Risici relateret til logistik - patientforløb og vareleverancer 4. Eksempel: At fare vild på hospitalet 4. Eksempel: Forurenet linned 6. Referenceliste

10 Redskaber til vurdering af risici To redskaber. Idekatalog. Risikovurdering Redskaberne introduceres i planlægningsfasen, men anvendes primært i projekterings- og udførelsesfasen. Materialet anvendes som inspiration og idé-katalog og er derfor ikke udtømmende

11 To redskaber til vurdering af risici. Idé-katalog over risici samt kort beskrivelse af overvejelser Idé-kataloget beskriver forhold omkring en risiko, hændelse, årsag og mulige løsninger. Idekataloget er et levende redskab, som løbende kan udvikles. Vi har valgt, at anvende idékataloget i forhold til følgende parametre: a) lokaler / rum b) patientbehandling c) tekniske installationer og forsyninger d) logistik - patientforløb, vareleverancer m.v. Der er i præsentationen nævnt en række eksempler Risici: Faldulykker Hvad kan Årsager gå galt? Hvordan kan det forebygges? Idekatalog

12 To redskaber til vurdering af risici. Risikovurderingsskema/risikoscore Skema til vurdering af risici anvendes til alle typer risici for såvel patienter, personale som ved vareleverancer m.v. Formålet hermed er, at synliggøre mulige konsekvenser af hændelsen, samtidig foretages en vurdering af hændelsens sandsynlighed. Katastrofal Betydende Moderat Minimal/ Ingen Hyppig Mindre hyppig Sjælden Meget sjælden Eksemplerne bygger på litteratur og på eksempler fra praksis. Der er valgt at se på potentielle risici, når risici i eksemplerne vurderes. Kilde:

13 Sikkerhed for patienter og personale Risikovurdering Det er væsentligt at have fornemmelse af, hvor ofte hændelsen vil kunne forekomme, samt hvor alvorlige konsekvenserne vil være. Scoring af hændelser Når man scorer en hændelse efter SAC Matrix score systemet opnås en talværdi, der kan hjælpe til at beslutte hvilke metoder, der skal tages i brug i forbindelse med den efterfølgende håndtering af hændelsen. Hændelser med score og vil typisk være genstand for mindre analyser. Hændelser der scorer er alvorlige og bør følges op af en omfattende årsagsanalyse. Scoring af hændelser vil altid være subjektiv og baseret på det bedste skøn. Matrix scoren med vurderingen af hyppighed/konsekvens anvendes til at vurdere konsekvenserne således at handlinger kan iværksættes for at øge sikkerheden og reducere antallet af hændelser

14 Arbejdsgang Arbejdsgang med fokus på sikkerhed ved sygehusbyggeri Anvend idekataloget i forhold til at forebygge risici/fremme sikkerheden. Diskuter med ledere og ansatte hvilken funktion og patientkategorier de fysiske rammer skal rumme, hvilke ydelser skal udføres, og hvilke arbejdsgange, der skal understøttes. Tag evt. udgangspunkt i APV'er og patienttilfredsundersøgelser, hvis der er tale om ombyg/renovering/tilbyg. Sæt fokus på, hvad der tidligere er påpeget i forhold til de fysiske rammer og patientsikkerheden af patienter/pårørende. Foretag en risikovurdering af de enkelte patientforløb, vareleverancer og personaleflow m.v. Hvilke konsekvenser er der, hyppighed, alvorlighed og økonomiske konsekvenser? Slutteligt foretag en samlet vurdering i forhold til konsekvenser, valg og fravalg og dokumenter disse

15 Risici relateret til rum Faldulykker sikkerhed for patienter og personale 5

16 Idekatalog: Faldulykker Risici: Faldulykker Hvad kan gå galt? Årsager Patienten og/eller personalet falder. Eks. Ældre patient, nyopereret for hoftebrud, skal på toilettet om natten. Hun falder over nabo-patientens rolator, der står for enden af sengen. (TrygFonden, DSP 008). Eks. Yngre patient er på vej til behandling i øjenambulatoriet, snubler og falder ned af trappen. Lille firesengsstue, hvor der var trange forhold - ingen plads til rollator, samt dårlig belysning. Hvordan kan det forebygges? Enestuer for specifikke patient typer og/eller større stuer Afmærkninger "Kontrast" i gulvbelægningen (opbevaringsplads for løst inventar) God belysning, bevægelses-føler for nat- og lede lys Løs gulvbelægning på trappen, manglende gelænder og automatisk belysning tændte ikke Gode pladsforhold, der sikre gode arbejdsstillinger Skridsikre overflader, som er rengøringsvenlige Eks. En sygeplejerske er på vej ud i skyllerummet og har ikke set gulvet er vådt. Hun har fart på og glider på det våde gulv Afløb fra bækkenkoger er i uorden og der er vand på gulvet. Kontrastfarve mellem overflade og inventar Lydsensorer Udfordring: Faldsikre rum Hvordan designe og indrette det faldsikrede rum? Hvilke krav skal tilgodeses i det faldsikrede rum? sikkerhed for patienter og personale 6

17 Overvejelser i relation til faldsikre rum Faldsikre rum Skridsikre gulve Rengøringsvenlige gulve Hjælpemidler placeret i markerede områder Hjælpemidler i nærheden Ordentlig belysning versus forstyrrelser ved at lyset bliver tændt sikkerhed for patienter og personale 7

18 Overvejelser i relation til faldsikre rum I byggeriets programmeringsfase udarbejdes: Funktionsbeskrivelse og rumskemaer Beskrivelse af det apparatur, der skal anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til faldsikre rum: Hvilken funktion har rummet? Hvem skal bruge rummet? Hvilke arbejdsgange skal rummet understøtte? Hvilket apparatur og tekniske udstyr skal anvendes i rummet? Hvilket apparatur og teknisk udstyr er fast monteret og hvilke er løst som kan/skal flyttes rundt i rummet. Hvordan er logistikken i rummet mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvilken belysning skal der være i rummet? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el, medicinske gasarter, udsugning? Andet? sikkerhed for patienter og personale 8

19 Overvejelser i relation til faldsikre rum Vurdering af risici i relation til falduheld foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes falduheld kan forebygges samt hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden øges. Hvor meget vægter risikoen for at falde i rummet i forhold til: a) hvilke typer af falduheld kan der ske? b) hvor ofte vil det kunne forekomme i rummet? c) hvilke konsekvenser vil falduheld have? Faldulykker Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppighed Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 9

20 Risici relateret til rum Andre risici relateret til rum, hvor der kan foretages risikovurdering kan være: Krænkelse af blufærdighed Overskridelse af tavshedspligt Hygiejne 0

21 Idekatalog: Fejloperationer Fejloperationer sikkerhed for patienter og personale

22 Idekatalog: Fejloperationer Risici: Fejloperation Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Patienten opereres i forkerte legemesdel Højre-venstre konfusion - en kendt human factor. Ensartet operationsstuer, således alt er placeret sammen sted Eks. En patient opereres i højre knæ, som er markeret med kirurgens initialer. Pga. ændringer i operationsprogram bliver patienten flyttet til en anden operationsstue, der er magen til den første, men spejlvendt. -spejlvendt operationsstue. Klar afmærkning af udstyr. -forkert afmærkning Opmærkning af højre og venstre side! Der bliver dækket op til operation af venstre knæ. Ved de sidste tjek inden operationen bliver påbegyndt bliver forvekslingen opdaget og forhindret. Patienten bliver opereret i højre knæ (TrygFonden, DSP 008). -identifikation af den "korrekte" patient Anvende "De 5 trin"; Intern Procedure ) Informeret samtykke ) Markering af operationssted ) Identi-fikation af patienten 4) Entydig mærkning 5)"Time out" Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Udfordring: Standardiseret indretning Hvordan sikre standardiseret indretning af operationsstuer og andre rum? Hvordan tages der højde for individuelle ønsker fra specialerne kontra standardisering? sikkerhed for patienter og personale

23 Overvejelser i relation til standardiseret indretning Standardiseret indretning Hensyn til det enkelte speciale Hensyn til opgaver og funktioner Hensyn til fleksibilitet og fremtidssikring Dilemmaer i forhold til løsninger som resulterer i kompromiser sikkerhed for patienter og personale

24 Overvejelser i relation til standardiseret indretning I byggeriets programmeringsfase udarbejdes: Funktionsbeskrivelse og rumskemaer Beskrivelse af det apparatur, der skal anvendes i rummet. Overvejelser i relation til standardiseret indretning: Hvilken funktion har rummet? Hvem skal bruge rummet? Hvorledes passer placeringen af rummet til logistikken? Hvilket apparatur og tekniske udstyr skal anvendes i rummet? Hvilket apparatur og tekniske udstyr er fast monteret og hvilke er løst som kan/skal flyttes rundt i rummet. Hvordan er logistikken i rummet mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvordan passer indretningen til arbejdsgangene? Hvilken belysning skal der være i rummet? Andet? sikkerhed for patienter og personale 4

25 Overvejelser i relation til fejloperationer Vurdering af risici i relation til fejloperationer foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i forhold til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes fejloperationer kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at fejloperation i forhold til: a) hvilke typer af fejloperationer kan der ske? b) hvor ofte vil de kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil fejloperationer have? Fejloperati oner Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 5

26 Risici i relation til behandling og pleje Andre risici relateret til behandling, hvor der kan foretages risikovurdering kan være: Fejlmedicinering

27 Uheld i relation til adgangsveje Uheld i relation til adgangsveje Hurtig adgang uden at ødelægge luftskiftet Automatiske døres åbningstid Skydedøre og svingdøre Klemningsskader og ødelagt udstyr

28 Idekatalog: Uheld i relation til adgangsveje Risici: Uheld i relation til adgangsveje Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Transportvejene er snoede, man vrider i ryggen. En dør med automatisk åbner fungerer godt når man skal ind og ud, men generer de der arbejder. Skaber uro, kulde/træk. Afdække problemet helt og risikoafdække således det løses Man har ikke kortlagt fordele og ulemper ved nye tiltag. Fokus på transportveje i relation til: Døren til opvågningsafdelingen er en automatisk døråbner, hvor dørene svinger ud i rummet. Konsekvens, døren svinger hurtigt op, der er risiko for at ramme nogen. Personalet på opvågningen bliver forstyrret af døren åbner og lukker, det giver dårlig psykisk arbejdsmiljø med risiko for stress. Patientens integritet er ligeledes svær at bevare Udfordring: Sikre adgangsveje At løsninger ikke giver andre problemer. Man flytter fokus og dermed problemstillingen.senge/varer transportvejen uden for mange sving.at det ikke giver forstyrrelser til andre funktioner ( Automatiske døre) 8

29 Overvejelser i relation til sikre adgangsveje I byggeriets idé- og planlægningsfasen udarbejdes: Diskussion af hvilken funktion adgangsveje har og hvordan er logistikken og arbejdsgangene. Overvejelser i relation til sikre adgangsveje: Hvilken funktion har adgangsvejene? Hvilken funktion har rum og gangarealer? Hvilken funktion har døren? Hvem skal bruge rum og gangarealer? Hvorledes passer placeringen af rummet og adgangsveje i relation til logistikken? Hvordan er logistikken i gange og rum mht. patienter, personale, forbrugsvare og hjælpeudstyr? Hvordan passer indretningen af rum og adgangsveje til arbejdsgangene? Hvilken belysning skal der være i relation til adgangsveje? Andet?

30 Overvejelser i relation til sikker adgangsveje Vurdering af risici i relation til uheld i relation til adgangsveje foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere foretages en vurdering af økonomi f.eks.: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til adgangsveje kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for uheld i relation til adgangsveje i forhold til: Uheld ved adgangsve je Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Ingen a) hvilke typer af uheld, der kan ske? Hyppig b) hvor ofte vil disse uheld vil kunne forekomme? Mindre hyppighed c) hvilke konsekvenser vil uheld ved adgangsveje have? Sjælden Meget sjælden

31 Risici relateret til tekniske installationer og forsyninger Tekniske installationer og forsyninger Lys Forkert belysning El Forsyningssvigt Vand Brud på vandledning Forurening, coli og legionella Forsyningssvigt Afløb Hygiejne Skadedyr Varme/ køling Komfort for personale og patienter Opbevaring af forbrugsvarer IT Forsyningssvigt, Manglende informationer Patientkald, alarmeringsanlæg (hjertestop og brand) Medicinske gasser Ilt, trykluft, vacuum sikkerhed for patienter og personale

32 Idekatalog: Forsyningssvigt Risici: Forsyningssvigt - ilt og el Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks: Patient er ved at blive opereret. Forsyningen af ilt og vand svigter på grund af forsyningssvigt. Man må afbryde operationen og fortsætter igen efter time. Beskadigelse af hovedforsyningsk abel Back up Manglende back up Ilt bomber Elforsyning Redundant varmeforsyninger Ensartede koblinger til medicinske gasser F.eks ilt, vand, data og telefoni Alarmeringssvigt Eks. Patient er på opvågningen, monitoreringen er koblet til, men på grund af svigt ved elforsyning registreres patientens ændrede puls ikke Designe systemernes interface, således de kan tale sammen. Eksempelvis nursing call, hjertestop, vagttelefon Udfordring: Sikker forsyning Sikre back up ved alle forsyninger. Risikovurdere konsekvenserne. Gennemtænke "har vi det vi skal bruge i akutte situationer" sikkerhed for patienter og personale

33 Overvejelser i relation til sikker forsyning Sikker forsyning Back-up af forsyninger efter en risikovurdering Alarmer Overvågning Sikre kommunikationssystemer med back-up

34 Overvejelser i relation til sikker forsyning I byggeriets projekteringsfase udarbejdes: Plantegninger med beskrivelser af forsyningsveje samt hvorledes interface er mellem de enkelte systemer Detaljeret beskrivelse af apparatur m.v. der anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til back-up i forsyninger: Hvilke funktioner betjener forsyningerne? Hvilke forsyninger skal de enkelte apparatur og tekniske udstyr tilsluttes? Hvilken back up er der til forsyninger? Hvilke installationer er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden? Hvordan skal rummet indrettes med løst og fast inventar? Hvilken belysning skal der være i rummet? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el, medicinske gasarter, ventilation? Kommunikationsveje, telefon, it-installationer m.v. Andet?

35 Overvejelser i relation til sikker forsyning Vurdering af risici i relation til forsyninger foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patienter Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til forsyninger kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden øges. Forsynings svigt Hvor meget vægter risikoen for at svigt i forsyninger i forhold til: a) hvilke typer af uheld der kan ske i relation til svigt i forsyninger? b) hvor ofte vil disse kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil forsyningssvigt have? Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 5

36 Infektion via vandforsyning Infektion via vandforsyning

37 Idekatalog: Infektion via vandforsyning Risici: Infektion via vandforsyning Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks. Patient med svækket immunforsvar får legionella eller infektion grundet colibakterier. Legionella i vand Hæve temperaturen, skylle tappesteder igennem. Ingen "døde ender" i fugter, i luft, i aircon Forurenet vand Eks. Patient får sårinfektion i forbindelse med operation. Ikke tilgængelige håndvaske, Manglende håndhygiejne Forurenet luft i klimaanlægget Kontaktsmitte Ikke rene instrumenter Kimtals målinger, alarm for udsving Designe huset således der er gennemstrømning i rørene. Decentrale varmevekslere Udfordring: Hygiejnisk vandforsyning Adskille rent og urent, logisk adskillelse, hygiejnen medtænkes og kobles på logistikken. sikkerhed for patienter og personale 7

38 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning Hygiejnisk vandforsyning Sikker vandforsyning Hygiejnisk vandforsyning sikkerhed for patienter og personale 8

39 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning I byggeriets projekteringsfase udarbejdes: Plantegninger med beskrivelser af forsyningsveje i relation til vand Detaljeret beskrivelse af apparatur m.v. der anvendes i rummet. Eksempler på overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning: Hvilke funktioner betjener vandforsyningen? Hvilket krav stiller apparatur og udstyr til vandforsyningen?? Hvilken back up er der for forsyninger? Hvilke installationer er kritiske i forhold til forsyningssikkerheden? Placeringen af faste forsyninger i vægge lofter for el? Placering af håndvaske? Andet?

40 Overvejelser i relation til hygiejnisk vandforsyning Vurdering af risici i relation til hygiejnisk vandforsyning foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes uheld i relation til vandforsyninger kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at hygiejnisk vandforsyning i forhold til: Hygiejnisk vandforsyn ing a) hvilke typer af uheld kan se i relation til hygiejnisk vandforsyning? b) hvor ofte vil det kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil forurenet vandforsyning have? Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 40

41 Risici relateret til logistik l En anden måde at belyse fysiske og tekniske rammer på - end ved at se på rum - er at se på flow i patientens forløb samt flow i leverancer. Flow fortæller om logistikken på sygehuset. God logistik defineres som: Korteste vej fra et sted til et andet Sammenhængene patientforløb eksempelvis patienter til fedmekirurgi Hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse eksempelvis transport af patienter fra operationsafdeling til opvågningsafdeling og sengeafdeling. Sikreste vej fra et sted til et andet Sikker overlevering af patienter, modtagelse af varer, afskaffelse af affald Sikre adgangsveje, eksempelvis svingdøre, indvendige og udvendige døre God logistik understøttes af de fysiske rammer sikkerhed for patienter og personale 4

42 Risici relateret til logistik l Beskriv først Patientforløb Arbejdsgange Behandlings - og plejebehov Derefter designes de fysiske rammer

43

44 Idekatalog: At føle sig 'fortabt' på hospital Risici: Patienten farer vild på hospitalet Hvad kan gå galt? Årsager Logisk skiltning Patienten farer vild og møder ikke til behandling. Eks. Patienten der møder til behandling, får ikke henvendt sig i receptionen. Han går lidt omkring, og kan ikke finde ud af, hvor han er og kan ikke finde tilbage, til receptionen. Patienten får efter en tid fat i personalet, og får hjælp til at komme det rette sted hen. Der er gået næsten time og patienten kommer for sent til sin tilsagte tid. Hvordan kan det forebygges? Oplysende tavler Dårlig skiltning Farver på vægge og gulve Manglende information Vejvisere Den medsendte informationspjece er ikke tydelig nok Rummene er ikke "vejvisere" i sig selv Udfordring: Orienteringsvenligt hospital Hvordan designe og indrette det orienteringsvenlige hospital? sikkerhed for patienter og personale 44

45 Overvejelser i relation til et orienteringsvenligt hospital Orienteringsvenligt hospital Smart design God skiltning God planløsning Tilbygning, knopskydninger i forhold til behov for de enkelte områder versus god logistik sikkerhed for patienter og personale 45

46 Overvejelser i relation til et orienteringsvenligt hospital I byggeriets idé-fase udarbejdes: Plantegninger samt beskrivelser af logiske og entydige veje i forhold til patienternes og pårørendes vej på sygehuset. Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital: Hvordan er sygehuset indrettet i relation til orienteringsmuligheder? Hvilken skiltningen er der? Er den logisk? Understreger farver hvilken retning man skal bevæge sig i? Er der logik i forhold til de fysiske rammer og indretningen/skiltningen? Er det handicap venligt? Andet? sikkerhed for patienter og personale 46

47 Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital Vurdering af risici i relation til orientering foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi og gener i forhold til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes orienteringsfejl kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Hvor meget vægter risikoen for at fare vild i forhold til: a) hvilke typer af orienteringsfejl kan der ske? b) hvor ofte vil det kunne forekomme? c) hvilke konsekvenser vil orienteringsfejl have? 'Tabt på hospitalet' Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Hyppig Mindre hyppighed Sjælden Meget sjælden Ingen 47

48 Logistik i relation til vareleverancer Vareleverancer internt og eksternt Linnedhåndtering Opbevaring af rent og urent vasketøj Affaldshåndtering Opbevaring af smittefarligt affald Risikoaffald Opbevaring af risikoaffald Fødevarer Opbevaring af fødevarer og madaffald Depotvarer til afdelingen Transport af forskellige varer sikkerhed for patienter og personale 48

49 Idekatalog: Forurenet linned ved transport og opbevaring Risici: Linned forurenes Hvad kan gå galt? Årsag Hvordan kan det forebygges? Eks. At rent linned bliver forurenet før det skal anvendes. Der er risiko for at påføre smitte til patienten Det rene og urene linned er ikke adskilt. Adskille rent og urent Rent linned er urent. Forurenet før brug. Det snavsede linned kommer i berøring med det rene linned. Det rene linned bliver forurenet af det snavsede ved transporten, Det er ikke klart og entydigt afmærket for patienten hvor det snavsede tøj skal afleveres. Der er ikke adskilte "veje" for rent og urent Modtagelse af rent linned fra vaskeriet placeres på gang i kælder. Der kommer andre varer. Det rene linned forurenes. Der er ikke en entydig opdeling i varemodtagelsen Sikre det rene ikke kontamineres Udfordring: sikker transport og opbevaring af linned Hvordan sikres hygiejnen, således det rene linned ikke forurenes. Hvorledes indrettes afdelingen, således linned ikke håndteres unødigt? sikkerhed for patienter og personale 49

50 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned Medtænk hygiejnen i forhold til logistikken, hvorledes er arbejdsgange hensigtsmæssige, funktionelle, tidsbesparende og hygiejniske. Hurtig og nem adgang til linned Adskillelse af rent og urent linned Definerede transportveje Krydsende transportveje Logisk og funktionelt indretning Urent kontaminerer rent sikkerhed for patienter og personale 50

51 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned I byggeriets idé-fase udarbejdes: Logistikdiagrammer samt beskrivelser af transportveje Overvejelser i relation til orienteringsvenligt hospital: Hvordan er sygehuset indrettet i relation til hygiejnen? Hvordan er adskillelsen af rent og urent? Hvordan er transportvejene? Er transportvejene strømlinede? Krydser de hinanden? Er patient og varetransportveje adskilte? Hvilke hygiejniske forholdsregler er der foretaget? Hvilken logistik er der anvendt? Hvorledes er hygiejnen medtænkt i forhold til logistikken? Andet? sikkerhed for patienter og personale 5

52 Overvejelser i relation til sikker transport og opbevaring af linned Vurdering af risici i relation til sikker transport og opbevaring af linned foregår ved hjælp af fokuserede spørgsmål og risikovurderingsskemaet. Endvidere kan foretages en vurdering af økonomi i relation til: Patient Personale Produktivitet Herefter vurderes og besluttes, hvorledes forurenet linned kan forebygges, hvilke handlinger der skal iværksættes for at sikkerheden ikke reduceres. Smitte Hvor meget vægter risikoen for at patienten smittes i forhold til: Kat ast rof al Betyd ende Mode rat Minima l/ Ingen a) hvilke typer fejl kan der ske i relation til sikker transport og opbevaring? Hyppig b) hvor ofte vil det kunne forekomme? Mindre hyppighe d c) hvilke konsekvenser vil forurenet linned have? Sjælden Meget sjælden

53 Sikkerhed for patienter og personale Litteratur - referencer Danske Patienter (009). Fremtidens Sygehusbyggeri - Patienternes Perspektiv. En inspirationsfolder til bygherrer og beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen. Danske Patienter, marts 009. Forne M & Young P.C. (000). Public sector Risk management. Butterworth. Heinemann. Frandsen, AK et.al. (009) Helende arkitektur. Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 9. Huset Mandag Morgen (007). Brugerens Sundhedsvæsen - oplæg til en patientreform. Udgivet af Huset Mandag Morgen/Innovationsrådet i samarbejde med Patientforum, Danske Regioner, Oxford Health Alliance. Sundhedsstyrelsen (009). Temarapport 009: Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sygehusvæsnet. DPSD/Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed (005). Specifikke patientsikkerhedsstandarder - udvalgte procedurer med forbedringspotentiale. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Trygfonden & Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Patientsikkerhed og sygehusbyggeri Ulrich U, et. al. (004). The Role of the Physical Environment in the Hospital of the th Century: A Onse-in-aLifetime Oppertunity. Report to The Center for Health Desing for the Designing the th Centry Hospital Project. Vincent C. (00). Clincial RISK Management. Enhancing patient safety. BMJ Australasian Health Facility Guidelines sikkerhed for patienter og personale 5

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland - 1 - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

Nybyggeri og renovering af daginstitutioner Nybyggeri og renovering af daginstitutioner BRANCHEVEJLEDNING Til medarbejdere og ledere i daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber og til fagfolk i kommunerne 1 NYBYGGERI OG RENOVERING AF DAGINSTITUTIONER

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND

MR-scannerfunktion. MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND MR-scannerfunktion MR-scannerrum, betjeningsrum, forberedelsesrum, beskriverrum og teknikrum Version I Maj 2013 Region Midtjylland 1 Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj 2011 1 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse

Læs mere

Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014

Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri. marts 2014 Fremtidens kontorog behandlerrum i den ambulante psykiatri marts 2014 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION / FREMTIDENS KONTOR- OG BEHANDLERRUM I DEN AMBULANTE PSYKIATRI / 2014 / 3 OM SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

DAGINSTITUTIONER. Nybyggeri og renovering af. Branchevejledning

DAGINSTITUTIONER. Nybyggeri og renovering af. Branchevejledning TEMA Indretning af daginstitutioner Branchevejledning Nybyggeri og renovering af DAGINSTITUTIONER Til medarbejdere og ledere i daginstitutioner, SFO, fritidshjem og klubber og til fagfolk i kommunerne

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland er

Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er Nyt Hospital Nordsjælland er en Roskilde Festival. En stram back-end, styret flow og klar zonedeling tillader forskellighed og udfoldelse for alle et tilsyneladende kaos. Agoraen

Læs mere

DRIFT & TEKNOLOGI. Legionella i det varme brugsvand

DRIFT & TEKNOLOGI. Legionella i det varme brugsvand w w w.hospitaldrif t.dk N r. 4 maj 2011 DRIFT & TEKNOLOGI E N E R G I E L - F O R S Y N I N G I T T E L E C O M C AT E R I N G B Y G A N L Æ G M I L J Ø H Y G I E J N E 15. årgang ISSN Nr. 1397-1492 Legionella

Læs mere

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen.

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen. Kerneårsagsanalyser Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser Elisabeth Brøgger Jensen August 2004 www.patientsikkerhed.dk Forord Der findes ikke i dag artikler

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland

Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Referencearkitektur for Sporbarhed og Emneidentifikation i Region Midtjylland Version 2.1 18-02-2013 Region Midtjylland It -arkitektur 02/2013 Revisioner og godkendelser Dato Revision Kommentar Initialer

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1

Varens vej. Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 Varens vej Nødblod Afrapportering på brugerundersøgelse, HAT fase 1 1 healthcare ASSET TRACKING Om projektet HAT-projektet (Healthcare Asset Tracking) har til formål at teste og tilpasse en intelligent

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen

Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen System analyse af kliniske hændelser Londonprotokollen Oversat af Center for Kvalitet, Region Syddanmark med bistand fra Sisse B Olsen www. Centerforkvalitet.dk Sally Taylor-Adams & Charles Vincent St

Læs mere

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig!

Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig! Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig! Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Eksempler på løsninger... 2 Elevatorer og niveauforskelle... 3 Vinduer... 4 Rygeområde... 5 Ind- og udgang...

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere