Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsprotokollat af 3. maj 2014"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks Odense C Telefon Telefax Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Konklusion på den udførte revision 2 2 Risikovurdering Risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet Virksomhedens forretningsgange og interne kontroller 3 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for Likviditet og kapitalberedskab 4 4 Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet for Omsætning Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Eventualforpligtelser Nærtstående parter Vederlag til direktion og honorar til bestyrelse 6 5 Ledelsesberetningen 6 6 Skat Aktuel skat Udskudt skat 7 7 Øvrige forhold Ledelsens regnskabserklæring Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold 9 8 Afsluttende oplysninger m.v Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger 11 1

3 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Som virksomhedens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og direktionen fremlagte udkast til årsregnskab for for 2013, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Årsregnskabet udviser følgende hovedtal: tkr Årets resultat Aktiver i alt Egenkapital Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om udbetaling af udbytte med 0 tkr. (2012: 0 tkr.). Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. 1.2 Konklusion på den udførte revision Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores aftalebrev af 4. september Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold men med følgende supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger: "Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse at selskabet har tabt mere end halvdelen. Der henvises i øvrigt til årsregnskabets note 1, hvori ledelsen redegør for fortsat drift og reetablering af virksomhedskapitalen." "Uden at modificere vores konklusion, skal vi oplyse at selskabet ikke rettidigt har indberettet A-skat om AM-bidrag til SKAT, hvorfor selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor. Fejlen er berigtiget efterfølgende." Særlige forhold Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2013 fremgår af afsnit 3, hvortil vi henviser. 2

4 2 Risikovurdering 2.1 Risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller og kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til virksomhedens aktiviteter, branchen og forhold i øvrigt har vi identificeret følgende regnskabsposter, hvortil der efter vores opfattelse er knyttet betydelige risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl: Regnskabspost Revisionsmål Likviditets- og kapitalberedskab Going Concern Omsætning Fuldstændighed, tilstedeværelse og periodisering Varebeholdninger Værdiansættelse Tilgodehavender Værdiansættelse Foruden ovenstående regnskabsposter med betydelige risici har vi identificeret følgende områder med risici, der kræver særskilt opmærksomhed: Regnskabspost Revisionsmål Aktuel skat og udskudt skat Nøjagtighed, værdiansættelse og præsentation Transaktioner med nærtstående parter Aftalegrundlag, fuldstændighed og præsentation På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet har vi fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for Vi har udført revisionen i overensstemmelse med den fastlagte revisionsstrategi og -plan. 2.2 Virksomhedens forretningsgange og interne kontroller Virksomheden er forpligtet til at etablere fornødne forretningsgange og interne kontroller, der har til formål at forebygge tab i virksomheden, at understøtte ledelsens tilsyn med virksomheden og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering. 3

5 Virksomheden har et begrænset antal medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Ledelsen er bekendt med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Ledelsen har oplyst, at de kompenserer herfor gennem løbende overvågning af virksomhedens aktiviteter og gennemgang af virksomhedens økonomirapportering. Virksomhedens ledelse har oplyst, at en effektiv funktionsadskillelse på alle områder ikke er hensigtsmæssig med de roller virksomhedens nuværende medarbejdere har. Den forøgede risiko er således vurderet og accepteret af virksomhedens daglige ledelse, der er opmærksom på de heraf forøgede krav til ledelsesmæssig overvågning. Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilrettelagt ud fra en substansbaseret tilgang. Revisionen har derfor i det væsentligste været baseret på en gennemgang af virksomhedens afstemninger, stikprøvevis kontrol af aktiver, gældsforpligtelser og transaktioner samt analyser af regnskabsmæssige data. 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2013 I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende særlige forhold: 3.1 Likviditet og kapitalberedskab Virksomheden har i regnskabsåret 2013 realiseret et negativt resultat på 847 tkr. mod et negativt resultat på 148 tkr. i Virksomhedens egenkapital er pr. 31. december 2013 reduceret til 602 tkr. Virksomhedens budget for regnskabsåret 2014 udviser et positivt resultat af primær drift på 387 tkr. Det forventes, at virksomhedens egenkapital kan reetableres ved fremtidigt positiv indtjening. Virksomhedens omsætningsaktiver udgør tkr. pr. 31. december 2013 og er derved markant lavere end virksomhedens kortfristede gæld på tkr. Virksomheden har i april 2014 fået forhøjet kreditfaciliteter hos Sparekassen Faaborg til tkr. Virksomhedens direktør og hovedanpartshaver har afgivet selvskyldnerkaution herfor. Selskabets budget for 2014 udviser et likviditetsbehov på op til 2,15 mio. kr., og ledelsen vurderer at den har gennemført tilpasninger og periodeforskydninger som kompenserer for forskellen. Under hensyntagen til den etablerede kreditfacilitet er det den daglige ledelses vurdering, at virksomheden vil have tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i regnskabsåret På baggrund af det for os forelagte budget samt det indtil nu realiserede resultat for regnskabsåret 2014 kan vi tilslutte os den af ledelsen foretagne vurdering. 4

6 4 Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet for Omsætning Som led i revisionen af omsætningen har vi gennemgået den af den daglige ledelse udarbejdede analyse af omsætning, vareforbrug og bruttofortjeneste. Virksomheden har i 2013 konstateret en stigning på ca. 9 % i omsætningen i forhold til Bruttofortjenesten er stort set uændret i forhold til Vi har endvidere gennemgået virksomhedens væsentligste salgsaftaler og vurderet indregningen heraf i årsregnskabet, herunder hvornår varernes risiko overgår til kunden. For at kontrollere periodiseringen af omsætningen har vi stikprøvevis kontrolleret, om de sidste faktureringer i 2013 og de første faktureringer i 2014 er indregnet i korrekt regnskabsperiode. Endvidere har vi kontrolleret, at kreditnotaer udstedt i 2014 er periodiseret korrekt. Vi har suppleret vores udførte revision med en stikprøvevis gennemgang af salgstransaktioner, herunder kontrol til indbetalinger. Det er den daglige ledelses opfattelse, at omsætningen er indregnet i overensstemmelse med virksomhedens anvendte regnskabspraksis. Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 4.2 Varebeholdninger Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens varebeholdninger udgør tkr. pr. 31. december 2013 (2012: 970 tkr.). Stigningen i 2013 kan væsentligst henføres til stigningen i produktionsaktivitet. Indkøbet er foretaget som følge af den daglige ledelses forventning om det kommende salg i begyndelsen af Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af de fysiske varebeholdninger ved deltagelse i kontroloptælling i forlængelse af virksomhedens egen lageroptælling.. Revisionen af varebeholdninger har herudover omfattet analyse af varebeholdningernes omsætningshastighed og forventede nettorealisationsværdi og vurdering af de foretagne lagernedskrivninger. Det er den daglige ledelses opfattelse, at varebeholdningerne efter de foretagne nedskrivninger er opgjort i overensstemmelse med virksomhedens anvendte regnskabspraksis. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.3 Tilgodehavender fra salg Virksomhedens tilgodehavender fra salg pr. 31. december 2013 udgør 641 tkr. mod 625 tkr. i

7 Stigningen i virksomhedens tilgodehavender kan væsentligst henføres til, at der som følge af det højere aktivitetsniveau i 2013 er foretaget væsentligt flere faktureringer i slutningen af 2013 i forhold til i slutningen af Vi har gennemlæst den aldersfordelte debitorliste, stikprøvevis påset efterfølgende indbetalinger samt gennemgået den foretagne nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg. Af virksomhedens tilgodehavender fra salg er 526 tkr. indbetalt frem til og med den 12. februar Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne efter de foretagne nedskrivninger vil realiseres til de regnskabsmæssige værdier. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.4 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser fremgår af årsregnskabets note Nærtstående parter Direktionen har over for os bekræftet, at de i regnskabsåret realiserede transaktioner med nærtstående parter er behørigt oplyst og indgået på normale markedsvilkår. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.6 Vederlag til direktion og honorar til bestyrelse Der er i 2013 omkostningsført 650 tkr. i vederlag til direktionen. Vi har påset, at: vederlaget til direktionen er i overensstemmelse med indgåede kontrakter og de særskilte aftaler indgået mellem direktion og bestyrelse. 5 Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og: sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 6

8 6 Skat Den foretagne revision af årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revision og tager således ikke direkte sigte på opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller på at kontrollere, at alle poster behandles skattemæssigt korrekt. 6.1 Aktuel skat Vi har assisteret ved beregningen af den aktuelle skat. Ved udarbejdelsen har vi anvendt virksomhedens bogføring og foretaget de reguleringer, som efter vores opfattelse og fortolkning af skattelovene er nødvendige. Den opgjorte skattepligtige indkomst for 2013 udviser en negativ skattepligtig indkomst på tkr. Virksomheden har pr. 31. december 2013 følgende fremførbare skattemæssige underskud: Saldo pr. Anvendt i Saldo pr. tkr. 1/1 året 31/12 Indkomståret Udskudt skat I balancen indgår udskudte skatteaktiver med i alt 378 tkr. (2012: 142 tkr.). Af ændringen i årets udskudte skat på i alt 269 tkr. kan 33 tkr. henføres til ændringen i selskabsskatteprocenten. Opgørelsen af udskudte skatteaktiver er foretaget med udgangspunkt i bestyrelsens og direktionens forventninger til fremtidige resultater for de kommende 3-5 år og den heraf følgende udnyttelse af skattemæssige underskud. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 7

9 6.2.1 Trinvis nedsættelse af selskabsskatten Folketinget har i juni 2013 vedtaget lovforslag, der medfører en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten over indkomstårene Følgende selskabsskatteprocenter vil være gældende for indkomstårene : Indkomstår Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser påvirkes således af de nedsatte selskabsskatteprocenter. Selskabsskattesats ,0 % ,5 % ,5 % 2016 og efterfølgende år 22,0 % Vi har drøftet betydningen af de nye danske skatteregler for virksomheden med bestyrelsen. 7 Øvrige forhold 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikkekorrigerede forhold og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.2 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Direktionen har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i virksomheden. 8

10 Som krævet af de internationale standarder om revision har bestyrelsen på vores forespørgsel bekræftet, at den ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.3 Overholdelse af lovgivningen Vi har forespurgt direktionen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Direktionen har over for os bekræftet, at der den bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. 7.4 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 7.5 Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Vi har med ledelsen drøftet, hvilke risici der kan påføre virksomheden væsentlige økonomiske tab og virksomhedens mulighed for at indgå en forsikringsmæssig afdækning heraf. Det er oplyst, at der ikke foreligger en fast aftale med virksomhedens forsikringsselskab om en årlig gennemgang og revurdering af virksomhedens forsikringspolicer, men at ledelsen er af den opfattelse, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at de økonomiske konsekvenser af en eventuel skade ikke vil være så store, at virksomheden ikke vil kunne overleve det. 9

11 8 Afsluttende oplysninger m.v. 8.1 Bestyrelsens formelle pligter Som foreskrevet i lovgivningen har vi påset, at virksomheden i henhold til selskabsloven har: oprettet og fører en ejerbog indført meddelelser i ejerbogen, når kapitalejernes ejerandel eller stemmeret udgør mindst 5 %, eller ændringerne hertil overskrider grænserne anført i selskabslovens 55. Vi har endvidere påset, at: der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder revisionsprotokollater underskrives af bestyrelsen. 10

12 8.2 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Odense, den 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Morten Schougaard Sørensen statsaut. revisor Revisionsprotokollat omfattende side 1-11 er fremlagt på mødet den / I bestyrelsen: Preben Bladt Jan Thaagaard Edward Harvey Szweda formand Henrik Nonnemann Brian Heine Karstens 11

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for 2009 1.1 Indledning 1.2 Konklusion på den udførte

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald.

Svendborg Affald A/S under stiftelse. Rapport til stifteren om revisors udførte arbejde. Udkast af 1. juni 2010 10-rp002 916590 09001 Affald. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Rapport til stifteren om revisors udførte

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere