Salget af de i bilag 1 omhandlede produkter omfatter også information om togtider, priser m.v. i forbindelse med salget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salget af de i bilag 1 omhandlede produkter omfatter også information om togtider, priser m.v. i forbindelse med salget."

Transkript

1 Agentaftale Agentaftale Mellem Vognmandens navn og adresse (i det efterfølgende kaldet agenten) og Region Fyn, Syd- og Vestjylland Banegårdspladsen Herning (i det efterfølgende kaldet DSB) om agentens salg af DSB produkter via ROSA terminal. Region Fyn, Syd- og Vestjylland Banegårdspladsen 6 DK-7400 Herning Telefon Lokal Fax Intern fax Internet 1. Aftalens omfang Agenten skal forestå salget af indenlandske DSB billetter og kort samt tilbagebetaling af billetter og kort i et nærmere angivet omfang. Agenten er berettiget til at udstede og sælge de i bilag 1 opregnede billetter og kort samt tilbagebetaling af billetter og kort efter retningslinier angivet i bilag 1. Salget af de i bilag 1 omhandlede produkter omfatter også information om togtider, priser m.v. i forbindelse med salget. DSB opretholder et EDB-system for Reservering, Oplysning, Salg og Administration, herefter benævnt ROSA. Agenten får efter nærværende aftale tilladelse til at benytte de faciliteter, som ROSA kan tilbyde og skal benytte sig heraf ved udstedelse af billetter m.v. efter denne aftale. DSB indkøber EDB-udstyr, der tilkobles en datamaskine på et egnet sted hos DSB således, at der opnås adgang til ROSA. Betjeningen af udstyret fremgår af den til ROSA udarbejdede elektroniske brugerhåndbog, til hvilken der opnås forbindelse via det opstillede EDB-udstyr (DSB s intranet på ODIN sælgerportal). Salg af DSB produkter sker i henhold til bestemmelser fastsat i det af DSB udleverede instruktionsmateriale.

2 Salget foregår fra agentsted: Aabenraa Busstation Side 2/ Aabenraa 2. Kundeinformation Agenten forpligter sig til at give de for rejsen nødvendige informationer om tilknyttede trafikforbindelser m.v., såfremt information herom er tilgået fra DSB. DSB udleverer vederlagsfrit alle til salgs- og informationsarbejdet nødvendige tariffer, køreplaner, tryksager, stempler og afregningsformularer. Elektronisk via DSB s intranet på ODIN Sælgerportal findes flere af ovenstående samt PR (DSB Personbefordringsreglement) indeholdende DSB s forretningsbetingelser. Ved kundehenvendelse er agenten på forlangende forpligtet til at forevise DSB s forretningsbetingelser for kunden. Agenten er ansvarlig for alle fejl der begås af denne, herunder fejloplysninger. DSB udleverer vederlagsfrit det til salgs- og informationsarbejdet relevante reklamemateriale så som opslag, plakater, tavler og brochurer til agenten. 3. Åbningstider Åbningstider for salg af DSB-billetter fastsættes til: Mandag Fredag kl Lørdag, søn- og helligdage lukket Ændring i åbningstiderne skal varsles senest tre måneder før ikrafttræden. Reduktion af åbningstiden medfører fornyet drøftelse af kontraktens bestemmelser m.h.t. provisionssatsens størrelse. 4. Beskrivelse og placering af terminalen EDB-udstyr til brug for salget opstilles af DSB eller et af DSB udpeget firma. Ved opstilling udarbejdes fortegnelse over udstyret med produktnavn, type og serienumre. Udstyret opstilles på følgende adresse: Agenten med adresse Udstyret må ikke uden skriftlig tilladelse fra DSB opstilles eller flyttes til en anden adresse. En eventuel flytning skal foretages af DSB eller et af DSB udpeget firma og udgiften hertil skal afholdes af agenten. Der må hverken direkte eller indirekte tilkobles andet EDB-udstyr til udstyret, ligesom udstyret ikke må anvendes til andet software end det af DSB indlæste. 5. Omkostninger DSB afholder omkostninger til:

3 indkøb og installation af det til ROSA nødvendige EDB-udstyr teknisk service som nævnt i 10 farvebånd, rensemidler og øvrige forbrugsartikler til terminalen billetformularer. Der må kun anvendes billetformularer, der leveres af DSB etablering, drift og vedligeholdelse af offentlig datalinie til et af DSB anvist EDB anlæg. opretholdelse af ROSA-vagt i henhold til den elektroniske ROSA brugerhåndbog uddannelse i betjening af ROSA, jævnfør 11 Side 3/7 Agenten afholder omkostninger til: eventuelt nyt inventar og bygningsændringer 6. Ejendomsret ROSA-udstyret, billet- og kortbeholdning samt det øvrige af DSB udleverede materiale m.v. forbliver DSB s ejendom. 7. Driftsbestemmelse EDB-udstyret må kun anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i den elektroniske ROSA brugerhåndbog, hvoraf systemets åbningstid fremgår. Agenten skal i øvrigt rette sig efter DSB s anvisninger for anvendelsen af ROSA. 8. Ændringer i ROSA DSB er berettiget til uden varsel at foretage ændringer i ROSA. ROSA er udarbejdet til brug for DSB. Agenten kan ikke stille krav til systemet. 9. Assistance ved driftsforstyrrelser Hvis ROSA terminalen er ude af drift på grund af omstændigheder uden for agentens kontrol, assisterer DSB agenten i størst muligt omfang med pladsreservering. Assistance ydes af nærmeste DSB-station med virksomt ROSA. Kontakt station er Vojens. DSB er forpligtet til at assistere agenten ved fejlretning. Fejlmelding til DSB i henhold til forskrifterne herom i den elektroniske ROSA brugerhåndbog. 10. Vedligeholdelse af terminal DSB kan vælge selv at vedligeholde EDB-udstyr eller indgå serviceaftale med et firma. Agenten er forpligtet til at lade det i medfør af denne aftale opstillede udstyr vedligeholde i henhold til DSB s beslutning. Omkostninger til serviceaftalen afholdes af DSB. 11. Uddannelse DSB uddanner agentens salgsmedarbejdere.

4 Uddannelse finder sted hos agenten eller i egnet lokale hos DSB omfattende. Uddannelse af agentens salgsmedarbejdere betales af DSB. Når der i forbindelse med større produktændringer etableres efterfølgende uddannelse, skal agentens medarbejdere gennemgå tilsvarende uddannelse. Side 4/7 Agenten betaler medarbejderens løn under uddannelse og efteruddannelse. Agenten er ansvarlig for, at agenten til enhver tid har medarbejdere tilstede i salgsstedets åbningstid, der opfylder DSB s uddannelseskrav. Ønske om yderligere uddannelse skal til DSB varsles 3 måneder før uddannelsesstart. 12. Ophavsret og tavshedspligt DSB har alle rettigheder til ROSA samt det hertil udviklede materiale. Agenten er forpligtet til at hemmeligholde enhver viden og oplysning, som måtte komme i dennes besiddelse, om DSB s kommercielle og tekniske knowhow, kundekreds etc., herunder alle oplysninger om ROSA og dertil hørende programmer. Denne hemmeligholdelse påhviler også agenten efter aftalens ophør, uanset årsagen hertil. 13. Overførsel af rettigheder og forpligtelser Agenten kan ikke overføre rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand uden DSB s skriftlige samtykke hertil. 14. Forsikring Agenten er forpligtet til at holde DSB s udstyr m.v. behørigt forsikret. 15. Ansvar DSB er ikke ansvarlig overfor agenten og/eller tredje mand for skader på personer og ting opstået ved eller i forbindelse med agentens brug af ROSA. DSB påtager sig intet ansvar for eventuelt direkte eller indirekte tab, som agenten måtte lide, som følge af standsninger i ROSA systemet, forstyrrelser i datatransmissionsudstyret, forsinket driftsstart eller driftsproblemer i øvrigt. Agenten er ansvarlig for tyveri, hærværk samt øvrige skader, der måtte opstå på ROSA terminalen- og DSB s ejendom i øvrigt, mens det er i agentens varetægt. 16. Opgørelse af salg Den daglige og månedlige opgørelse af salg skal ske efter de retningslinier og på de formularer som DSB anvender. Opstår der tvivl i forbindelse med regnskabsaflæggelse kan hjælp fås hos: DSB Regnskabsservice, Østre Stationsvej 27, 5000 Odense C (Laila Blovsted) Det afsluttede månedsregnskab indsendes til DSB Regnskabsservice, Østre Stationsvej 27, 5000 Odense C, umiddelbart efter månedens afslutning, således at det er modtaget i DSB Regnskabsservice, Østre Stationsvej 27, 5000 Odense C, senest den 3. hverdag i efterfølgende måned.

5 17. Afregning af salg Afregning af agentens salg via ROSA sker på grundlag af månedlige totalopgørelser udskrevet således, at det fulde salgsbeløb optages i agentens månedsopgørelse til DSB. Side 5/7 I månedlige totalopgørelser henhører også eventuelle opgørelser for salg efter nedbrud, der først udskrives på et efterfølgende tidspunkt. Kopi af original månedsopgørelse indsendes sammen med månedsopgørelsen. 18. Betaling og provision Solgte billetter m.v. afregnes overfor DSB i overensstemmelse med DSB s til enhver tid gældende takster og tillæg. Samtidigt med indsendelsen af månedsregnskabet indbetaler agenten skyldige beløb vedrørende salget af billetter m.v. til: DSB Økonomiservice, Debitorbogholderiet, Sølvgade 40, 1349 København K. Beløbet skal være indbetalt på DSB konto i Nordea konto senest den 10. i måneden efter salget. Eventuelle udgifter til indbetalinger afholdes af agenten. Referencenummer skal oplyses ved indbetaling (debitornummeret). Provisionen på 9% (incl. moms) (DSB billetter /kort) beregnet på grundlag af de månedlige totalopgørelser for salg af billetter og kort, fraregnet summen af annullerede billetter og kort. Agenten fremsender umiddelbart efter månedens afslutning faktura på provisionen. Faktura sendes til, Region Fyn, Sydog Vestjylland, Banegårdspladsen 6, 7400 Herning. 19. Byttepenge DSB stiller ikke kassebeholdning til rådighed. Agenten leverer selv de fornødne byttepenge, som er nødvendige for salget. 20. Aftalens varighed Denne aftale træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2008 (eller en nærmere aftalt dato) Begge parter er til enhver tid berettiget til skriftligt at opsige aftalen med 3 måneders varsel til den 1.ste i en måned. 21. Revision DSB er til enhver tid berettiget til at lade den af DSB udpegede revision gennemgå regnskaber samt andet materiale vedrørende salg m.v. efter denne aftale. Agenten er forpligtet til at yde DSB s revision al mulig assistance og give alle oplysninger, som DSB s revision måtte kræve. 22. Rekvisition af billetformularer. De til agentens salg nødvendige DSB billet- og kortformularer m.v. rekvireres skriftligt (med fuldstændig afsender og gerne med salgsstedsnr. og evt. litra) hos: Billet og tryksagslager Otto Busses Vej 5 A, Bygning 20 Postboks København SV

6 Rekvisition sker på de af DSB anviste formularer og kvittering for de modtagne formularer skal i alle tilfælde ske skriftligt. Side 6/7 23. Ansvar for billetbeholdning m.v. Agenten skal straks efter modtagelsen af billet- og kortbeholdning kontrollere, at disse er tilstede i overensstemmelse med følgeskrivelsens udvisende og skal herefter kvittere for modtagelsen. Såfremt agenten har kvitteret for modtagelse, fortaber agenten dermed enhver ret til på et senere tidspunkt at gøre gældende, at følgeskrivelsens angivelser vedrørende antallet af billet- og kortformularer ikke har været korrekt. Agenten er overfor DSB ansvarlig for ethvert tab som følge af tyveri, bortkomst eller lignende af kort- og billetbeholdningen. Såfremt agenten ved udstedelsen af billet eller kort opkræver en for lav pris, er agenten på samme måde forpligtet til at afregne den ordinære pris for billetten eller kortet til DSB. Afregning skal ske i forbindelse med den månedlige afregning i måneden efter bortkomsten/fejlopkrævningen. 24. Betalingsmidler/Kreditgivning Agenten er forpligtet til at modtage DSB rejseboner som betaling for udstedte billetter og kort. Bilag 4 Værdien af disse rejseboner afregnes efter retningslinier udarbejdet af DSB Regnskabsservice, Østre Stationsvej 27, 5000 Odense C (Laila Blovsted) Modtagelse af andre typer rekvisitioner og betalingsmidler er DSB uvedkommende og henligger for agentens egen regning. Agenten må ikke udlevere billetter via mellemregning med andre DSB stationer. 25. Garanti Til sikkerhed for ethvert krav, som DSB måtte få mod agenten i henhold til denne aftale, stiller agenten en uigenkaldelig bankgaranti på kr. Garantien skal udstedes af en af DSB godkendt bank og med en af DSB godkendt ordlyd. Garantien skal stilles senest samtidigt med underskrivelsen af aftalen og skal hjemle DSB ret til på anfordring at kræve nødvendige beløb udbetalt til dækning af sine krav mod agenten. Garantien indestår, indtil den frigives af DSB i forbindelse med aftalens ophør, når agenten har opfyldt samtlige forpligtelser overfor DSB. 26. Misligholdelse Hvis aftalen misligholdes på væsentlig måde, agentstedet lukkes eller ved forpagterens konkurs, betalingsstandsning eller insolvens i øvrigt, er DSB berettiget til straks at lukke systemet og ophæve aftalen. 27. Genforhandling.

7 Uanset der måtte være opstået ændringer til den i denne aftale omhandlede paragraffer, ønskes aftalen genforhandlet hvert 3. år regnet fra datoen for aftalens underskrivelse. Side 7/7 28.Ophør Senest dagen efter aftalens ophør skal agenten foretage endelig afregning overfor DSB og aflevere restbeholdning af billetter og kort. Samtidig skal tilbagelevering af ROSA udstyr samt andet DSB udleveret materiale finde sted. Afmontering af terminaludstyret foretages af DSB eller et af DSB udpeget firma, og udgifterne for afmonteringen afholdes af agenten. I tilfælde af DSB s opsigelse af aftalen, afholdes afmonteringsudgifterne af DSB. 29. Voldgift Ethvert spørgsmål om fortolkning eller opfyldelse af denne aftale, som ikke kan ordnes i mindelighed parterne imellem, henvises til voldgift. Den part, som ønsker voldgift, udpeger voldgiftsmand og opfordrer den anden part til inden 14 dage at udpege sin voldgiftsmand. Sker dette ikke, udpeges han af præsidenten for Østre Landsret. De udpegede voldgiftsmænd udpeger i forening en formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af formand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen i overensstemmelse med sædvanlige retsplejeprincipper. Voldgiftsrettens sæde skal være i København. Voldgiftsretten skal selv træffe sin afgørelse på grundlag af danske retsregler. 30. Ændringer Ændringer og tillæg til aftalen er kun gyldige i skriftlig form og med begge parters underskrifter. 31. Aftalens underskrift Denne aftale affattes og underskrives i 2 enslydende originaleksemplarer, hvoraf hver part modtager ét. Aabenraa, den Herning, den underskrift underskrift Navn Jørgen D. Rasmussen Agenten

8 Bilag 1 Salg af DSB billetter, der udføres af agenten - alm enkelt- og dobbeltbilletter - børnebilletter (børnerabatbilletter) - 65 billetter - gruppebilletter - tilkøbsbilletter - pladsbilletter - togkort - klippekort - ungdomsbilletter og -kort (incl wildcard) - stamkort og legitimationskort - tilbudsbilletter i indenlandsk trafik (Storebæltsbillet, DSB orange og lign) Der sælges ikke billetter i international trafik. Ved refundering af ovennævnte billetter følges de regler der fremgår af PR bind 1 og 2.

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Leveranceaftale (Delaftale nr. x)

Leveranceaftale (Delaftale nr. x) Leveranceaftale (Delaftale nr. x) mellem Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup (herefter benævnt "ordregiver") og [ ] (herefter benævnt "leverandøren") om liggende

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere