Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47"

Transkript

1 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden ,,four.nr Modt:cer ili Ick'r.l a conco Llddr ir6r. Irlrrrri rlr nrnra ktl-edelse 677 time a KvinderAdet Konferencer.. 51 "952 Onlaa<l-raldora At 1OA fntoimationsmateriale Transport oq ophofd 12" Tilgodehavende tilskud. "... ". kt. 95J49

2 Revisionsberetn in g for "Jyske/Fynske Indvand rekvinder" jou rna l N '17. CVR nr Jeg har revideret det endelige projektregnskab for projektet for perioden ioverensstemmelse med reglerne i bekendtgorelse nr af 15. december l.lndledning: I det godkendte projektbudget er udgifterne i alt opgjort til DKK , og der er ved tilsagnsskrivelse af fra Integrationsministeriet bevilget et tilskud pe DKK til projektet. Nervarende revisionsberetning afgives iforbindelse med min revision af prolektregnskabet for projekt "Jyske/Fynske lndvandrekvinder" journal nr CVR nr lor perioden l.april 2008 til 3l.december 2009, i henhold til hvilket de samlede afholdte og betalte udgifter udgor DKK De tilskud, som er modtaget fra Integrationsministeriet udgor endvidere DKK Opgaver og ansvar 2.1 Tilskudsmodtager: 2.2 Revisors opgaver og ansvar: 1. Redegorelse for den udforte revision: 3.1 Indledende revisionshandlinger og planlagning af revisionen Min revision af projektregnskabet er udfort i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bekendtgorelse nr af 4. december 2000 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra den Europaiske Regionalfond og tilhorende statslig medfinansiering, samt bekendtgorelse 1166 af 15. december 2000 om regnskab og revision m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra den Europeiske Regionalfond og tilhorende statslig medfinansiering. Som grundlag for planlegningen og udforelsen af revisionen har jeg indhentet kendskab til tilskudsmodtagers virksomhed og projektet, herunder tilskudsmodtagers mal med projektet, galdende rapporteringskrav og lovgivningskrav m.v., der knytter sig til projektgennemfarelsen. Jeg har endvidere tilvejebragt kendskab til tilskudsmodtagers lobende m6ling og kontrol af projektforlobet og de interne kontroller, der relaterer sig til projektet. PA basis af dette kendskab og samtaler med ledelsen omkring mulige risici, har jeg, med serlig fokus pi projektregnskabet, identificeret og vurderet risici for vesentlige fejl i projektregnskabet. Jeg har i tilknytning hertil undersogt, om der er fastlagt forretningsgange og kontroller, der kan reducere de noterede risici, samt om disse forretningsgange og kontroller er implementeret. Som et resultat af ovennavnte risikovurdering har jeg fokuseret pa folgende processer og forretningsgange, hvis funktion jeg anser som varende vasentlige for at projektregnskabet kan aflegges uden vaesentlige fejl, og dermed for planlagningen af det videre revisionsforlsb: 1) Processer og forretningsgange, der sikrer, at alle begivenheder og transaktioner, der indgar i projektreg nskabet: o relaterer sig til det af Integrationsministeriets godkendte projekt (gyldighed) o registreres med det nojagtige belob, pa den rigtige konto og i den rigtige regnskabsperiode (nojagtig hed), o at alle indtegter, der relaterer sig til projektet, er registreret korrekt (fuldstendighed og nojagtighed), o at de i regnskabet anfarte aktiver rent faktisk eksisterer pa tidspunktet for

3 kontrolbessget (tilstedeverelse), samt at o den juridiske person har ret til at modtage tilskuddet og projektet overholder geldende dansk lovgivning og Retningslinier for Reg ion a lfond sf i na n s iered e Projekter (ejendomsret). 2) Processer og forretningsgange, der kan dokumentere, at transaktionerne, der er registreret i projektregnskabet, er betalt pa tidspunktet for indsendelsen af regnskabet til Integrationsministeriet (gyldighed). PA basis af min gennemgang og vurdering af ovennavnte forretningsgange, og under hensyntagen til en effektiv gennemforelse af revisionen, har jeg i min revision valgt at anvende en kombination af [test af kontroller,] regnskabsanalyse og andre analytiske handlinger. I tilleg hertil har jeg udfort detailtest af udvalgte transaktioner og regnskabsposter med henblik p6 at opni dokumentation for, at disse ikke er behaftet med vasentlige fejl. 3.2 Test af kontroller Jeg har valgt at basere min revision pa test af palideligheden og funktionaliteten af nedennavnte interne kontroller, der er etableret med henblik p6 at sikre at: 1) alle transaktioner udfsres i overensstemmelse med projektledelsens specifikke godkendelse (gyldighed), og at 2) der sker en regelmassig sammenholdelse af registreringen af transaktioner og budgettet, og i tilfalde af afuigelser, at projektledelse iverksetter passende handlinger (gyldighed og nojagtighed). 3.3 Detailtest I tilleg hertil har jeg udfort detailtest af udvalgte transaktioner (RS 530) med henblik pa at opna dokumentation for, at disse transaktioner ikke er behaftet med vasentlige fejl som folger: Bogforte transaktioner er registreret med det nojagtige belsb og relaterer sig til det godkendte budget (gyldighed) PA basis af selskabets forretningsgange og interne kontroller, samt resultatet af mine test heraf, har jeg foretaget detailtest af udvalgte transaktioner med henblik pa at kontrollere gyldigheden af disse, som folger: "Udgifter til Nvvirks Projektledelse DKK ifoloe projektreonskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK incl.90 timer a' kr.500 eller kr til dataindsamling og afrapportering som er afholdt i perioden svarende til 100Yo af den totale udgift i pro.;ektregnskabet. Revisionen gav ikke tii Isn kvinderidet DKK ifslqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anledning til bemarkninger til Konferencer DKK ifslqe orojektregnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK svarende til 100% af den totale udgift iprojektregnskabet. Revrsionen gav ikke anlednrng til oemerkninger.

4 "Udoifter til Opleqsholdere DKK ifolqe projektregnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anledning til bemerkninger til Informationsmateriale DKK ifolqe oroiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK til Transport oq ophold DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anledning til bemarknrnger. til projektrevision DKK ifolqe projektreonskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK Alle indtagter og tilskud, der relaterer sig til projektet, er registreret korrekt (fuldstandighed og nojagtighed) Jeg har udfort detailtest herunder indhentet bekreftelse pa projektrelaterede indtagter og tilskud som folger: Tilskud fra I nteq ratlonsm inisteriet D KK ifslqe proiektreq nskab Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK svarende til 86,96% af den totale udgift i projektregnskabet. Revisionen gav ikke Alle transaktioner er registreret pi den korrekte konto og med det korrekte belsb (nojagtighed) Jeg har foretaget detailtest med henblik pa at kontrollere registreringernes nojagtighed: til Nvvirks Proiektledelse DKK ifalge projektregnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anlednrng til bemerkninger til lon kvinderidet DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK

5 "Udoifter til konferencer DKK ifolqe proiektreonskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anledning til bemerkntnger. til Oolaosholdere DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK "Udoifter til Informationsmateriale DKK ifslqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK anledning til bemerkninger" til Transport oq ophold ifolqe projektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK anledning til bemerknrnger. Udqifter til projektrevision DKK ifslqe orojektreonskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK Alle transaktioner er betalt pi tidspunktet for regnskabets indsendelse til Integ rationsmin isteriet (gyld ighed) Jeg har endvidere foretaget detailtest af, at betalingen af betalte projektudgifter har fundet sted p5 det tidspunkt, hvor regnskabet indsendes til Integrationsministeriet, som Ialger Udqifter til Nvvirks Proiektiedelse DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK aniedning til bemaerkninger "Udoifter til lsn kvinderadet DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK svarende til 100% af den totale udgrft iprojektregnskabet. Revisionen gav ikke anledning til bemerknrnger

6 "Udoifter til konferencer DKK ifolqe projektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK svirende til 1OO% af den totale udgift i projektregnskabet Revisionen gav ikke anledning tll bemerkntnger. Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK svlrende til 100% af den totale udgift iprojektregnskabet. Revisionen gav ikke anledning til bemerkntnger.,,udqifter til lnformationsmateriale DKK ifoloe proiektregnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardi af DKK svlrende til 100% af den totale udgift iprojektregnskabet. Revisionen gav ikke tiltransport oq ophold ifslqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en verdi af DKK svlrende til 100% af den totale udgift iprojektregnskabet. Revisionen gav ikke Udqifter til projektrevision DKK ifolqe proiektreqnskab" Jeg har ved detailtest kontrolleret alle transaktioner til en vardt af DKK svirende tit 1OO% af den totale udgift iprojektregnskabet. Revisionen gav ikke 3.4 Andre revisionshandlinger I tillag til ovenstaende revisionshandlinger har jeg sammenholdt projektregnskabet og bogfo-ringen. Jeg har endvidere foretaget regnskabsmassige analyser, herunder sammenholdt prolektregnskabet med det godkendte projektbudget, og har t den forbindelse indhentet forklaring pa vesentlige afuigelser. Jeg har endvidere indhentet en sadvanlig regnskabserklaring (Jf. RS 580), underskrevet af den projektansvarlige og den/de tegn ingsberettigede i virksomheden. 4. Konklusion pi den udfsrte revision: 4.1 Proiektregnskab Den udfsrte revision af projektregnskabet har ikke givet anledning til bemerkninger af en sadan karakter, at det har givet sig udtryk i min revisionspategning projektregnskabet, som derfor er forsynet med en revisionspitegning uden forbehold eller supplerende oplysnlnger. 4.2 Forvaltning I forbindelse med revisionen har jeg foretaget undersogelser og vurderinger af tilskudsmodtagers forvaltning at proiet<tet og projektforlobet jf. efterfolgende afsnit 5.1- til 5.5. Jeg har ikke konstateret dispositioner eller forhold, der efter min opfattelse ligger uden for rammerne af normale, skyldige skonomiske hensyn.

7 5. Kommentarer til forvaltningen: I relation til mine undersogelser og vurdering af tilskudsmodtagers forvaltning af projektet og projektforlobet skaljeg oplyse som folger: 5.1. Forvaltningen af tilskudsmidler - sparsommelighed Jeg har i forbindelse med mine undersogelser vurderet og testet tilskudsmodtagers interne kontroller, med henblik p6 at sikre, at tilskudsmodtagers dispositioner i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kraves af en hensigtsmesstg og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet pa en okonomisk hensigtsmassig made under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv. Jeg har endvidere foretaget detailtest af enkeltst6ende transaktioner med henblik pi opni dokumentation eller anden underbygning af, at transaktionen ikke ligger udenforammerne af normale skyldige okonomiske hensyn. Mine undersogelser har ikke givet anledning til bemarkninger Forvaltningen af tilskudsmidler - produktivitet Produktivitet vedrorer forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og arbejdets omfang. Jeg har som led i mine undersogelser vurderet og testet de interne kontroller tilskudsmodtager har etableret med henblik pa lobende at kunne male produktiviteten i projektet, og dermed give tilskudsmodtager mulighed for at kunne gribe ind og rette op pa forlobet, i det omfang det matte anses for nodvendigt. Mine undersogelser har ikke givet 5.3. Forvaltningen af tilskudsmidler - effektivitet Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt tilskudsmodtager har niet sine mal - herunder kvalitative - set i forhold til de anvendte ressourcer. Jeg har som led i mine undersogelser vurderet og testet de interne kontroller, tilskudsmodtager har etableret med henblik pa lobende at kunne male effektiviteten i projektet, og dermed give tilskudsmodtager mulighed for at kunne gribe ind og rette op p6 forlobet, i det omfang det m6tte anses for nodvendigt. Mine undersogelser har ikke givet 5.4. Forvaltningen af tilskudsmidler - okonomistyring Jeg har foretaget en gennemgang og vurdering af den af ledelsen tilrettelagte okonomistyring, jf. mine bemarkninger herom ovenfor i relation til projektregnskabet afsnit 3.1 og 3.2 samt forvaltningen afsnit 4" 5.5 Forvaltningen af tilskudsmidler Jeg har sammenholdt projektets faktiske forlsb med de oprindelige milsetninger, og er ikke stadt p6 forhold, der rndikerer, at projektets faktiske indhold og formal skulle atuige fra det projekt, hvortil Integrationsministerlet har givet tilsagn om tilskud. Jeg er heller ikke stodt pd forhold, der indikerer at projektet ikke skulle vare afsluttet pa skeringsdatoen i det aflagte projektregnskab. Der gores opmarksom p6, at der er afholdt 90 timer i Nyvirk til dakning af dataindsamling og afrapportering i perioden "

8 6. Overholdelse af tilsagnets vilkir Jeg har gennemgaet vilkarene i tilsagn af 7. Marts 2008, og anser dem for opfyldt. Min gennemgang har ikke givet mig 7. Opbevaring af bilag Jeg er opmerksom pa pligten til at opbevare bilagene efter projektets afslutning, jfr S 4, stk. 8 i Be-kendtgorelse 1166 af i5. december 2000 om Regnskab og revision m.v. iforbindelse med udbetali;g af tilskud fra Den Europeiske Regronalfond og tilhorende statslig medfinansiertng. 8. Afslutning Jeg skalerklere. At jeg opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser.. At jeg under min revision har modtaget alle de oplysninger, jeg har anmodet om. r At jeg er opmarksom pa pligten til at anmelde uregelmaessigheder og andre afvigelser, jfr. S 35, stk. 3 og 4 i bekendtgorelse nr om ansvarog kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europeiske Regionalfond og tilhsrende statslig medfinansiering,

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO rendee@danskrcvislon.dl( lnrnir.dansk vision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Teletoc +45 89 12

Læs mere

Dansk. Revision. #ricr"+i"i,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta

Dansk. Revision. #ricr+ii,r+ irsregnskab for 2013. Revisionsprotokollat at 28. februar 2Ot4 vedrarende. Dansk Forening for Osteogenesis lmperfecta Dansk Revision Godkendt Revislonspartnerselskab Tpnholmen 5 DK-8960 Randers so nndersdanskrevision.dk ww.danskrevision.dk Telefoni +45 89 L2 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 cvr: DK 31 77 85 30 Bank:5185

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7

345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7 ;

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere