Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende/korrigerende information til Årsrapport"

Transkript

1 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr

2 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side 7 Balance...side 8 Egenkapitalopgørelse...side 10 Noter...side 11 Femårsoversigt og nøgletal...side 14

3 PÅTEGNING 3 Ledelsens påtegning Finanstilsynet har foretaget omvurdering af Middelfart Sparekasses årsrapport for 2010, og i den forbindelse har Middelfart Sparekasse modtaget påbud om at udarbejde og offentliggøre supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2010 for at give et retvisende billede af Sparekassens og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af Sparekassens og koncernens aktiviteter. Vi har dags dato behandlet og godkendt den supplerende/ korrigerende information til årsrapporten for 2010, som efter vores opfattelse er i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud. Middelfart, den 23. august 2011 Direktion: Hans Erik Brønserud Administrerende direktør Bestyrelse: Allan Buch Formand Søren Andersen Næstformand Niels Anker Michaelsen Bo Smith Åge Almtoft Søren Illum Nielsen Pia Kjær Nielsen Medarbejderrepræsentant Helle Lund Gregersen Medarbejderrepræsentant Ulrik Sørensen Medarbejderrepræsentant

4 REVISIONSERKLÆRINGER 4 Erklæring afgivet af Intern revision Til repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse Vi har revideret den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar 31. december Den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 omfatter ledelsespåtegning, redegørelse, resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse og noter. Den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med påbud fra Finanstilsynet vedrørende regnskabskontrollen af Middelfart Sparekasses årsrapport for Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge den supplerende/korrigerende information til årsrapporten Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2010 på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med påbud fra Finanstilsynet vedrørende regnskabskontrollen af Middelfart Sparekasse for Middelfart, den 23. august 2011 Susanne Overgaard Nielsen revisionschef

5 REVISIONSERKLÆRINGER 5 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse Vi har revideret den supplerende/korrigerende information til årsrapport 2010 for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar 31. december Den supplerende/korrigerende information til årsrapport 2010 omfatter ledelsespåtegning, redegørelse, resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse og noter. Den supplerende/korrigerende information til årsrapport 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med påbud fra Finanstilsynet vedrørende regnskabskontrollen af Middelfart Sparekasses årsrapport for Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge den supplerende/korrigerende information til årsrapport Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af den supplerende/korrigerende information til årsrapporten Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med påbud fra Finanstilsynet vedrørende regnskabskontrollen af Middelfart Sparekasse for Fredericia, den 23. august 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Hededam Christensen statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen statsautoriseret revisor

6 REDEGØRELSE 6 Redegørelse Finanstilsynet har foretaget omvurdering af Middelfart Sparekasses årsrapport for Sparekassen har efter påbud fra Finanstilsynet udarbejdet supplerende/korrigerende information til årsrapporten for Alle oplysninger er på koncernniveau, med mindre andet er nævnt. Den korrigerede fejl har følgende påvirkning på årets resultat: Koncern Årets resultat før korrektion Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Regulering af værdiansættelse af domicilejendom Årets resultat efter korrektion Konsekvensrettelserne som følge heraf har påvirkning på resultatopgørelse, balance, egenkapital, nøgletal og enkelte noter. Regulering af værdiansættelse af ejendomme En domicilejendom er ifølge påbuddet fra Finanstilsynet ikke korrekt værdiansat, og der er derfor foretaget en nedskrivning, som har en negativ påvirkning af resultatet for 2010 på t.kr Ændringen er indeholdt i note nr. 14, 21 og 22. Den supplerende/korrigerende information skal læses i sammenhæng med årsrapporten for 2010 for at give et retvisende billede af Sparekassens og koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af Sparekassens og koncernens aktiviteter.

7 RESULTATOPGØRELSE 7 Resultatopgørelse Sparekassen Koncernen Note Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig 3 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles på: Moderselskabet Minoritetsinteresser Årets resultat Resultatdisponering Overført til næste år

8 BALANCE 8 Balance, aktiver Sparekassen Koncernen Note Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

9 BALANCE 9 Balance, passiver Sparekassen Koncernen Note Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 9 Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 19 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Overført overskud eller underskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtigelser 21 Koncernoversigt 23 Kapitalkrav 24 Ledelseshverv

10 EGENKAPITALOPGØRELSE 10 Egenkapitalopgørelse Sparekassen Koncernen Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig Garantkapital primo Årets bevægelser Garantkapital 31. december Reserve for opskrivning efter den indre værdis metode primo Regulering opskrivning primo Årets regulering Reserve for opskrivning efter den indre værdis metode ultimo Opskrivningshænlæggelse primo Regulering opskrivninghenlæggelse primo Årets opskrivning Opskrivningshenlæggelse ultimo Overført overskud primo Indre værdi metode primo Regulering til primo Årets regulering til indre værdi Værdiregulering i associeret virksomhed Henlagt af årets resultat Overført overskud ultimo Minoritetsinteresser Egenkapital 31. december

11 NOTER 11 Domicilejendomme Sparekassen Koncernen Note Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig Værdi primo Tilgang i årets løb herunder forbedringer Afgang i årets løb Afskrivning Tilbageførte af- og nedskrivninger Værdiændringer indregnet direkte på egenkapitalen Værdiændringer indregnet i resultatopgørelsen Omvurderet værdi i alt

12 NOTER 12 Koncernoversigt Ejerandel Egenkapital Resultat Navn og hjemsted Aktivitet i pct. ultimo 2010 ultimo 2010 Tilknyttede virksomheder der konsolideres: Et godt HJEM A/S, Middelfart kommune Ejendomsmæglervirksomhed 100 pct Trekantens Ejendomsselskab A/S, Middelfart kommune Ejendomsselskab 100 pct. Korrigeret Korrektion Oprindelig Leasing Fyn Middelfart A/S, Middelfart kommune Leasingselskab 100 pct Forsikring Fyn A/S, Odense kommune Forsikringsvirksomhed 100 pct Kulturøen A/S, Middelfart Kommune Ejendomsselskab 66 pct Associerede virksomheder der konsolideres: Leasing Fyn Bank A/S, Bankaktieselskab, Faaborg Kommune Leasing- og factoringvirksomhed 33,33 pct Associerede virksomheder der ikke konsolideres: Byggeselskabet Middelfart Havnefront A/S*, Middelfart Kommune Ejendomsselskab 40 pct Sparekassekollegiet A/S*, Faaborg Kommune. Tallene er fra 2009 Udlejning af fast ejendom 33,33 pct Levende Løsninger ApS, Middelfart Kommune Konsulentvirksomhed 60 pct Ejendomsselskabet XL Byg A/S, Middelfart Kommune. Ejendomsselskab 33,33 pct * Indirekte ejet, via Trekantens Ejendomsselskab A/S. Transaktioner og aftaler med dattervirksomheder og associerede virksomheder er foretaget på markedsmæssige vilkår.

13 NOTER 13 Kapitalkrav Sparekassen Koncernen Korrigeret Korrektion Oprindelig Korrigeret Korrektion Oprindelig 20 Vægtede poster i alt Solvenskrav, 8% af vægtede poster Egenkapital Hybrid kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Basiskapital Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 9,7-0,3 10,0 9,8-0,3 10,1 Solvensprocent ifølge Lov om finansiel virksomhed 13,0-0,2 13,2 13,0-0,3 13,3

14 FEMÅRSOVERSIGT OG NØGLETAL 14 Hoved- og nøgletal, Middelfart Sparekasse Korrigeret Korrektion Oprindelig Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 13,0-0,2 13,2 18,0 16,0 15,1 14,2 Kernekapitalprocent 9,7-0,3 10,0 12,5 10,7 10,4 13,1 Egenkapitalforrentning før skat -16,9-3,7-13,2-4,7-9,3 6,0 13,9 Egenkapitalforrentning efter skat -14,2-3,7-10,5-4,9-7,8 5,1 11,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,7-0,1 0,8 0,9 0,7 1,2 1,6 Renterisiko -2,4-0,1-2,3 0,7 4,3 2,2 1,3 Valutaposition 87,0 2,7 84,3 72,9 78,0 49,0 7,4 Valutarisiko 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 80,8 0,0 80,8 95,3 108,8 118,5 104,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,6 0,3 6,3 6,5 5,9 5,4 4,6 Årets udlånsvækst 0,4 0,0 0,4 5,0-1,9 19,5 19,5 Overdækning i forhold til lov om likviditet 302,0 0,0 302,0 243,3 181,2 55,9 6,9 Summen af store engagementer 39,2 0,9 38,3 17,9 134,1 124,7 136,7 Årets nedskrivningsprocent 1,6 0,0 1,6 1,9 0,8 0,1 0,0

15 FEMÅRSOVERSIGT OG NØGLETAL 15 Hoved- og nøgletal, koncernen Korrigeret Korrektion Oprindelig Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 13,0-0,3 13,3 19,6 17,3 14,9 12,6 Kernekapitalprocent 9,8-0,3 10,1 13,7 11,5 10,3 11,6 Egenkapitalforrentning før skat -16,7-3,7-13,0-5,4-7,3 6,2 14,3 Egenkapitalforrentning efter skat -14,0-3,6-10,4-4,8-6,2 5,4 12,0 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 0,0 0,8 0,9 0,8 1,2 1,5 Renterisiko -2,6-0,1-2,5 0,6 4,3 2,0 1,6 Valutaposition 85,4 3,2 82,2 70,9 78,2 48,8 7,4 Valutarisiko 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Udlån i forhold til indlån 76,7 0,0 76,7 85,6 105,9 116,1 101,3 Udlån i forhold til egenkapital 6,1 0,2 5,9 6,0 5,7 5,2 4,6 Årets udlånsvækst 0,3 0,0 0,3 1,1-2,2 18,0 14,7 Overdækning i forhold til lov om likviditet 296,1 0,0 296,1 236,4 176,2 53,4 4,8 Summen af store engagementer 38,7 0,9 37,8 12,8 35,9 36,2 31,5 Årets nedskrivningsprocent 1,7 0,0 1,7 2,5 0,9 0,3 0,0

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 CVR-nr. 67 05 18 15 141. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere