Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks kontrakter om buskørsel 1 2 Gratis transport i busser for "Natteravne" 3 3 Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts Foreløbigt driftsregnskab Orientering om nøgletal for Midttrafik 8 6 Temadrøftelse om Rejsekort 9 7 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 14 8 Eventuelt 18

3 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks kontrakter om buskørsel Resumé De fleste af Midttrafiks kontrakter om buskørsel har en såkaldt løfteparagraf. Den giver busselskaberne ret til genforhandling af kontrakternes betalingssatser, såfremt lovændringer medfører merudgifter ud over de satsreguleringer, der sker løbende efter pris- og lønudviklingen. Løfteparagraffen gælder også den modsatte vej ved lovændringer, der medfører mindre udgifter. Formålet med løfteparagraffen er at fjerne usikkerhed om betalingssatsernes holdbarhed. Det har især betydning i kontrakter med lang løbetid. Kontrakter med en kortere løbetid end et år har ingen løfteparagraf. Administrationen kan ikke anbefale, at løfteparagraffen fjernes i nye kontrakter, der har en længere løbetid end et år. Begrundelsen er især risiko for højere tilbudspriser. Kommunerne og regionerne får DUT-kompensation for merudgifter, der skyldes ændret lovgivning. Sagsfremstilling De fleste af Midttrafiks kontrakter om buskørsel har en såkaldt løfteparagraf om genforhandling af kontrakternes betalingssatser. Paragraffens ordlyd er normalt: Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i kontrakten. Midttrafiks kontrakter om almindelig buskørsel gælder typisk i 4 8 år med mulighed for forlængelse i yderligere op til halvdelen af den oprindelige kontraktperiode. For disse kontrakter gælder løfteparagraffen altid. Kontrakter med en løbetid på et år eller mindre har derimod ingen løfteparagraf. Sådanne kontrakter anvendes typisk i variabel kørsel (handicapkørsel, patienttransport m.v.). Der er lang tradition i alle trafikselskaber for at have en løfteparagraf i flerårige kontrakter om buskørsel. Bestemmelsen blev indført allerede i de første kontrakter i 1970 erne. Der er ligeledes tradition for lignende bestemmelser i offentlige indkøbskontrakter af flere års varighed på andre områder. Det er meget sjældent, at der rejses krav om genforhandling efter løfteparagraffen i kontrakter om buskørsel. Inden for de seneste to år er det dog sket to gange. Dels i forbindelse med en ændring af reglerne om afgift på dieselolie pr. 1. september Dels ved ændringen af reglerne om cross border leasing pr. 1. januar I begge tilfælde har lovændringerne medført merudgifter for busselskaberne på i gennemsnit 5-10 %. Formålet med løfteparagraffen er at fjerne usikkerhed om betalingssatserne holdbarhed, hvilket især har betydning i kontrakter med lang løbetid.

4 2 Administrationen kan ikke anbefale, at løfteparagraffen fjernes i nye kontrakter med længere løbetid end et år. Begrundelsen er især risiko for højere tilbudspriser eller for virksomhedslukninger som følge af store, uforudsete omkostningsstigninger, såfremt løfteparagraffen slettes. Samtidig finder administrationen det naturligt og rimeligt, at der er mulighed for at rejse krav om genforhandling, såfremt ny lovgivning medfører, at kontraktbetalingen ikke længere er i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder tilbuddene i sin tid blev afgivet. Kommunerne og regionerne får DUT-kompensation for merudgifter, der skyldes ændret lovgivning. Direktøren indstiller, at Midttrafik ikke ændrer politik med hensyn til at have løfteparagraffer i kontrakter om buskørsel af længere varighed end et år.

5 Gratis transport i busser for "Natteravne" Resumé Administrationen foreslår, at frivillige personer i organisationen Natteravnene, kan rejse gratis i bybusser, natbusser og regionale ruter. Den gratis transport gælder kun i forbindelse med Natteravnenes arbejde med at skabe tryghed. Gratis transport for Natteravnene i Midttrafik vil medvirke til at skabe tryghed og ro i natbusser og sene aftenture i weekender. Sagsfremstilling Administrationen foreslår, at der åbnes op for at frivillige i organisationen Natteravnene, kan køre gratis i busser i forbindelse med deres arbejde for at skabe tryghed i lokalområderne. Det er Natteravnenes primære formål, at medvirke til at skabe større lokal tryghed og især hjælpe børn og unge. Natteravnene gennemfører vandringer i deres eget område (by eller boligområde) på dage, tidspunkter og steder, hvor man finder det relevant. Ved altid at gå i hold på tre helst mænd og kvinder - og bære Natteravnenes karakteristiske gule jakker, gør man sig meget synlig overfor børn og unge. Natteravnene findes i de fleste større byer i Region Midtjylland Den gratis transport i busserne i Midttrafik gælder kun i forbindelse med udøvelse af Natteravnenes arbejde med at skabe tryghed. Det vil sige i det tidsrum Natteravnene er på gaden, hvilket oftest er sent om aftenen eller i nattetimerne. Den gratis transport vil derfor oftest blive benyttet i bybusser og natbusser. Dog bør ordningen også være gældende i de regionale ruter som har sene aftenture og eller natkørsel. Indtægtstabet vil være yderst begrænset, og chaufførernes tryghed vil blive øget. Gratis transport for Natteravne vil ikke være gældende i dagtimer og uden for tider, hvor Natteravnene ikke udøver deres funktion. Ordningen med gratis transport for Natteravne i busserne har tidligere også været gældende for bybusserne i Århus. Direktøren indstiller, at at der gives mulighed for gratis transport i busserne for Natteravnene, når de udøver deres arbejde i lokalområderne. administrationen udformer de præcise regler for ordningen.

6 Revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010 Resumé Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010, som forelægges til Bestyrelsens godkendelse og underskrift. Sagsfremstilling./. Ultimo 2009 gennemførte KPMG en revision af Midttrafik og Busselskabet Århus Sporveje. På baggrund heraf har revisionen udarbejdet den vedlagte revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010, som forelægges Bestyrelsen til godkendelse og underskrift. Overordnet er der ikke tale om nye revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndighederne, ligesom der ikke er nye supplerende oplysninger, som Bestyrelsen skal orienteres om. Revisionen foreslår nogle tiltag bl.a. vedrørende dokumentation, som administrationen i Midttrafik er enig i skal opprioriteres. Administrationens kommentarer til revisionens forslag er indarbejdet i selve revisionsberetningen og vedrører: Midttrafik Revisionen bemærker, at der foreligger detaljerede forretningsgangsbeskrivelser på nogle områder, men der er fortsat enkelte områder, der er ved at blive beskrevet. Administrationen forventer arbejdet afsluttet i marts Revisionen anbefaler, at detaljeringsgraden i økonomirapporteringen udbygges, herunder at der indføres opfølgning på likviditetsudvikling. Administrationen er enig heri, og det vil blive indarbejdet i økonomisk status for 2. kvartal Revisionen anbefaler, at der foretages statusafstemning regelmæssigt i kontrolafdelingen (billetkontrol i Århus), og der føres ledelsestilsyn hermed. Administrationen er enig, og det vil blive implementeret i marts Revisionen anbefaler, at der sker forbedring af kontroller, som sikrer registrering af godkendt datagrundlag for fakturering af indtægter samt at der udarbejdes en oversigt over, hvem der er ansvarlig for at sikre fakturering af indtægter. Administrationen er enig heri, og det vil være klart i forbindelse med revision af årsregnskabet. Revisionen anbefaler, at der indføres dokumenteret kontrol med de indtægter, vognmændene oplyser, at de har haft i en given periode. Administrationen er enig i anbefalingen og overvejer, hvordan det kan indarbejdes i de eksisterende arbejdsgange. I fremtidige udbud vil der blive indarbejdet krav om dokumentation i kontrakterne.

7 5 Revisionen anbefaler en stikprøvevis kontrol af underliggende dokumentation, fx ansættelseskontrakter, i forbindelse med lønadministrationen. Administrationen er enig heri, og det vil blive iværksat. Busselskabet Århus Sporveje Da der er selvstændigt økonomi ved Busselskabet Århus Sporveje, har revisionen også været på revisionsbesøg hos Busselskabet. Revisionen konstaterer, at der på nuværende tidspunkt foreligger detaljerede forretningsgangsbeskrivelser for flere områder, men der er fortsat enkelte områder, der ikke er beskrevet, hvilket Busselskabet er ved at udarbejde. Der blev i øvrigt givet følgende bemærkninger: Revisionen anbefaler, at der tilføjes væsentlige afvigelsesforklaringer mellem budget og realiserede tal i forbindelse med perioderegnskabet. Busselskabet bemærker, at det kun er for 3. kvartal 2009, at der ikke har været skriftlig redegørelse for afvigelserne, og at der altid redegøres mundtligt på driftsrådsmøderne. Revisionen anbefaler, at funktionsadskillelsen i økonomifunktionen forbedres, eller at der er ekstra fokus på ledelsestilsyn. Busselskabet er enig i anbefalingen, og organisationen ændres, så vedligeholdelse af stamdata ikke ligger hos en person, der har adgang til at bogføre. Revisionen har konstateret, at der ikke har været fast frekvens for afstemning af statuskonti. Busselskabet har oplyst, at der fremadrettet laves månedlig afstemning af alle statuskonti. Revisionen har anbefalet, at der indføres kompenserende kontrol i form af løbende ledelsestilsyn med lønudbetalingen til de to lønmedarbejdere. Desuden anbefales det, at lønlisterne for alle medarbejdere løbende gennemgås og godkendes af nærmeste leder. Busselskabet er enig heri, og der etableres den anbefalede kontrol. Revisionen anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere procedurer for afstemning af billetautomaternes registreringer til registreringerne hos Dansk Værdihåndtering, PBS og banken. Busselskabet er enig heri, og der udarbejdes betryggende afstemningsprocedurer. Direktøren indstiller, at at revisionsberetningen godkendes og underskrives af Bestyrelsen de af revisionen foreslåede tiltag igangsættes jævnfør administrationens bemærkninger. Bilag revisionsberetning nr. 6 af 4. marts 2010

8 Foreløbigt driftsregnskab 2009 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 24. februar 2010, er der udarbejdet et foreløbigt regnskab for Sagsfremstilling./. På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 24. februar 2010, er der udarbejdet vedlagte notat med foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik. På busdriften udviser regnskabsresultatet en netto mindreudgift vedrørende busdriften på i alt 23,3 mio. kr. På udgiftssiden er der tale om mindreudgifter i form af betalinger til vognmænd på 13,6 mio. kroner. Det skyldes dels et mindre kørselsomfang, dels at budgettet for 2009 stadig baserede sig på usikre data../. På indtægtssiden er der tale om merindtægter på ca. 9,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Den samlede merindtægt dækker over et fald i de direkte passagerindtægter og stigninger i salget af skole- og uddannelseskort m.v. Der vedlægges notat om indtægtsfordeling for busdrift i På handicapområdet er der i forhold til de budgetterede udgifter (skal-kørsel) tale om et samlet, nettomindreforbrug på 1,4 mio. kr. i /. Udgifterne vedrørende Midttrafiks mellemværende med Midtjyske Jernbaner viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kroner. Indtægterne i 2009 er i budgettet overvurderet med 1,4 mio. kroner mens udgifterne overstiger de budgetterede med 2,7 mio. kr. På anlægssiden er der modsat tale om et netto mindreforbrug på 1,6 mio. kr. jf vedlagte notat med regnskab 2009 for Midtjyske Jernbaner../. På Trafikselskabets område, der omfatter såvel driftsudgifter som rene administrationsudgifter, er der formelt set et merforbrug på 6,5 mio. kr. I realiteten er der tale om et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I opgørelsen af merforbruget indgår således en ikke budgetteret renteudgift på 1,2 mio. kr, som i lighed med tidligere år - vil blive tilskrevet de bestillere, der har forårsaget denne. Herudover er der i Midttrafik mindreindtægter på kontrolafgifter til Århus Kommune på 6,9 mio. kr. Midttrafik foretager de indledende tiltag for rykning for indbetalinger, mens Århus Kommune selv varetager den endelige inddrivelse, og derved får pengene. Ud over selve det foreløbige regnskab er det til sagen

9 7 vedlagt en kortfattet beskrivelse af byrdefordelingsprincipperne som vedtaget af Repræsentantskabet i 2008 for budget Direktøren indstiller, at det foreløbige regnskab for 2009 tages til efterretning Bilag notat med foreløbigt driftsregnskab 2009 for Midttrafik notat om indtægtsfordeling for busdrift i 2009 notat med regnskab 2009 for Midtjyske Jernbaner beskrivelse af byrdefordelingsprincipperne som vedtaget af Repræsentantskabet i 2008 for budget 2009

10 Orientering om nøgletal for Midttrafik Resumé Bestyrelsen bad på mødet 12. februar 2010 om en oversigt over faktuelle nøgletal, som kan give et overblik over aktivitetsomfanget i Midttrafik. Sagsfremstilling./. Midttrafiks administration har udarbejdet vedlagte notat med nøgletal for Midttrafik. Gennemgående er anvendt oplysninger fra regnskabsåret For enkelte tabeller er anvendt oplysninger fra 2008, da de endelige opgørelser for 2009 ikke er tilgængelige. Sidstnævnte tabeller vil blive opdateret med 2009-oplysninger i forbindelse med Midttrafiks Årsberetning Notatet indeholder følgende tabeller: Tabel 1. Antal kort udstedt af Midttrafiks administration i 2009 Tabel 2. Kundehenvendelser i 2009 fordelt på emner Tabel 3. Rejsegaranti i Midttrafik 2009 Tabel 4. Ruter i Midttrafik fordelt på typer (fra Midttrafiks Årsberetning 2008) Tabel 5. Kontrolafgifter m.v. i bybusserne i Århus i 2009 Tabel 6. Indtægter i Midttrafik i 2009 fordelt på kilder Tabel 7. Indtægter i Midttrafik i 2008 fordelt på kørselstype Tabel 8. Indtægter i Midttrafik i 2008 fordelt på billettyper Tabel 9. Passagerer og køreplantimer i Midttrafik i 2009 fordelt på bestillere Tabel 10. Udgifter og indtægter ved buskørsel i Midttrafik i foreløbigt regnskab. Tabel 11. Antal brugere og rejser i Midttrafiks handicapkørsel i 2009 Tabel 12. Oversigt over Midttur rejser i 2009 Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag notat med nøgletal for Midttrafik

11 Temadrøftelse om Rejsekort Resumé Udviklingen af det landsdækkende rejsekortsystem har været præget af forsinkelser. Efter flere års test, er det nu planen, at kortet inden udgangen af 2010 skal rulles ud i busser og tog i Vest- og Sydsjælland. Senere følger Nordjylland, Sydtrafik og hovedstadsområdet. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Midttrafik tilslutter sig rejsekortet fuldt ud, når systemet har vist, at det virker i praksis. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår denne forudsætning er opfyldt, og det kræver under alle omstændigheder, at bestillerne godkender det. På mødet vil der blive givet en grundig gennemgang af udfordringerne. Senere vil Bestyrelsen blive forelagt et konkret beslutningsoplæg. Sagsfremstilling./. I 2003 blev Rejsekort A/S dannet af DSB, Metroselskabet, trafikselskaberne på Sjælland (nu Movia), Nordjyllands Trafikselskab (NT) og det tidligere Vejle Amts Trafikselskab (VAT), til udvikling af et rejsekort til brug i både bus, tog og metro. Rejsekortet er et elektronisk billet- og betalingskort, hvor kunderne skal foretage check ind ved indstigning og check ud efter rejsen. Systemet udregner automatisk en pris for hver rejse og giver rabat efter rejsevaner. Det skal erstatte de nuværende periode- og klippekort. Der vedlægges folder fra 2007 om Rejsekortet, hvor systemet beskrives nærmere. Midttrafik medvirker indtil videre i rejsekortprojektet gennem forpligtigelser overført fra det tidligere VAT, omkring regional- og bybuskørsel i Horsens og Hedensted Kommune. Sydtrafik har fra januar 2009 været fuld tilsluttet. I 2005 indgik Rejsekort A/S en aftale med en leverandør om udvikling og drift af rejsekortssystemet. I den oprindelige tidsplan skulle kortet være fuldt udviklet og klar til at blive taget i brug i Siden projektstart har udviklingen og leveringen af dele af systemet været præget af gentagne forsinkelser. Systemet har vist sig at være mere kompliceret at udvikle end først antaget, og leverandøren har erkendt, at de har undervurderet opgavens omfang. De hidtidige forsinkelser er reguleret gennem Tillægsaftale I IV. Siden har leverandøren meddelt, at den endelige version af systemet forventes yderligere forsinket med op til 1. år, således at det først forventes leveret i sidste halvdel af Der pågår i øjeblikket en afklaring af, hvordan dette skal håndteres aftalemæssigt. Økonomi Selvom Rejsekort A/S og ejerkredsen har været stærkt utilfredse med forsinkelserne og kritiske i forhold til samarbejdet med leverandøren, så har man indtil videre valgt at fortsætte projektet. Gennem tillægsaftalerne, er der opstillet skærpede krav til leverandøren, samtidig med, at der er aftalt forbedringer af systemet. Hermed er der opnået et bedre og mere moderne system sammenlignet med aftalen fra Selve rejsekortsystemet bliver ikke dyrere for Rejsekortet A/S og ejerne, på trods af forsinkelserne. Alligevel medfører forsinkelserne en række afledte ekstraudgifter for ejerne bag rejsekortet. På grund af udviklingsprojektets kompleksitet, har der vist sig et behov for en

12 10 større organisation hos Rejsekort A/S. Hertil kommer udgifter til at holde rejsekortorganisation og driften af de leverede delsystemer kørende i de ca. 2 år projektet er forsinket siden Ved eventuel fuld tilslutning skønnes ekstraomkostningerne på grund af forsinkelserne for Midttrafik, og dermed for bestillerne, at udgøre ca. 1 mio. kr. om året over en periode på 15 år. Test af rejsekortet og udrulning Der har været gennemført test siden december 2007 mellem Holbæk og Roskilde. Fra at enkelte kunder i starten testede selve udstyret, er der i dag over kunder, som benytter rejsekortet i testområdet som almindelig betalingsmiddel og billet i både tog og busser. Der er nu foretaget rejser med rejsekort, og der er solgt enkeltbilletter i busser og automater gennem rejsekortudstyret. Set fra kundernes side virker systemet generelt godt. Testforløbet har imidlertid givet en række erfaringer omkring hele implementeringsprocessen. Det har bl.a. betydet, at der fremover vil blive anvendt en mere forsigtig udrulningsstrategi. Udrulningen vil blive nedbrudt til mindre delområder end før, og hvor der i hvert område startes med en begrænset test, før systemet rulles ud og erstatter det eksisterende billetteringssystem i hele området. På baggrund af de erfaringer der er opnået, og på trods af forsinkelserne omkring den endelige version af systemet, er det besluttet, at udrulningen af rejsekortet skal påbegyndes i I øjeblikket arbejdes der i to hovedspor. Dels er der et igangværende forløb omkring test og godkendelse af Version 4 af rejsekortsystemet. Det skal være den tekniske platform for udrulning af rejsekortet fra og med sommeren 2010 i busser og tog i Vest- og Sydsjælland og senere Nordjylland for op til kunder. Sideløbende forestår et intensivt arbejde omkring den endelige systemleverance - Version 5, som forventes leveret i september Det skal være platform for det landsdækkende rejsekortsystem, der omfatter alle de eksisterende udrulningsområder, hovedstadsområdet, lange togrejser og de resterende områder af landet. Det vurderes, at Version 4 i øjeblikket ikke er skaleret til at understøtte et landsdækkende rejsekort, og der mangler bl.a. fuldt økonomisystem og centrale programmer til administration, som først kommer med Version 5. Kunderne vil ikke mærke den store forskel ved overgang til Version 5, men medarbejderne hos DSB, Movia og Rejsekort A/S vil komme til at løse mange opgaver manuelt, indtil Version 5 er klar. På Sjælland er installationsarbejdet med opsætning af rejsekortudstyr på stationer og i busserne langt fremskredet. I Nordjylland er installationsprocessen planlagt, og der er taget hul på det fysiske installationsarbejde i garageanlæg, på stationer og snart i busser. Det betyder, at kunder i den kollektive trafik flere steder vil se, at rejsekortet er på vej. Statens rolle I Lov om Trafikselskaber er der hjemmel til, at trafikoperatørerne i Danmark kan samarbejde og indgå aftaler om at udvikle og drive elektroniske systemer for billettering. Det betyder, at lovgivningen understøtter et fælles landsdækkende rejsekortsystem, men at det er trafikoperatørerne, som har ansvaret for udvikling og drift. På grund af de store investeringsomkostninger omkring rejsekortet, har bestillere i Midttrafik efterlyst muligheden for statslig medfinansiering. I foråret 2008 skrev Midttrafik til

13 11 Danske Regioner og KL, med ønske om, at medfinansiering blev taget op overfor staten. Der blev svaret, at Midttrafik ikke kan forvente særbehandling i forhold til de øvrige trafikselskaber, som allerede var tilsluttet, og at Midttrafik ikke har forudsat indtægtsfremgang ved indførelse at rejsekortet, som er tilfældet hos andre selskaber. Forsinkelserne og økonomien omkring rejsekortprojektet har aktuelt været genstand for interesse hos Danske Regioner. Der er i øjeblikket en dialog med mellem Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark om mulighederne for, at rejsekortet bliver inddraget i økonomiforhandlingerne for Det drejer sig både om at sætte fokus på de omkostninger der er forbundet med indførelse af rejsekortet, samt muligheden for, at anvende puljemidler til at fastholde provenuet for trafikselskaberne og hermed bestillerne ved overgangen til rejsekortet. Inden for det seneste år, har tidligere Transportminister Lars Barfoed og alle medlemmerne af Trafikudvalget i pressen udtrykt forventning om, at rejsekortet bliver landsdækkende inden udgangen af 2012, og herunder forventer at alle trafikselskaber i landet tilslutter sig. Ingen har kommenteret spørgsmålet om eventuel statslig støtte. Beslutningsprocessen i Midttrafik Midttrafiks bestyrelse har flere gange behandlet spørgsmål omkring rejsekortet. Senest på mødet 17. april 2009, hvor det blev besluttet, at Midttrafik tilslutter sig projektet i fuld skala, når rejsekortet har vist sig fuld funktionsdygtigt, og at Midttrafik inddrager bestillerne, inden der træffes endelig beslutning. Set i lyset af den aktuelle situation med en forsigtig udrulningsstrategi og med vægt på udrulning på flere versioner af systemet, er det stadig uklart, hvornår rejsekortsystemet i praksis virker, som forudsætning for ny behandling af spørgsmålet om tilslutning. En mulighed er, at rette fokus på et funktionsdueligt system baseret på Version 4. Hvis den aktuelle tidsplan holder, vil en succesfuld udrulning i Vest- og Sydsjælland betyde, at op til kunder kommer til at benytte rejsekortet ved udgangen af Efter en forudgående dialog med bestillerne, kan rejsekorttilslutning blive behandlet i Bestyrelsen omkring årsskiftet 2010/11, og med mulig ibrugtagning ved årsskiftet 2012/13 i Midttrafik. Som tidligere anført, er Version 4 ikke den endelige systemversion, og det kan ikke anvendes som grundlag for udrulning i hovedstadsområdet og som landsdækkende rejsekortsystem. Det er uklart, om Version 4 giver et retvisende billede af, om det fuldt udviklede rejsekort kommer til at virke. Det er administrationens opfattelse, at et rejsekortsystem som benyttes af kunder må karakteriseres som værende funktionsdueligt, men at det samlede system ikke kan bedømmes, før Version 5 er testet og leveret. En anden mulighed er, at tilslutningsprocessen rettes omkring Version 5. En beslutning om tilslutning for hele Midttrafik vil heraf være baseret på en vurdering af funktionsdueligheden af det fuldt udviklede rejsekortsystem. Desuden må det forventes, at der med overtagelsen af Version 5, ligeledes er fuldt overblik over økonomien for bestillerne omkring rejsekortet. Ulempen er, at Version 5 først kommer til at vise, om det virker, efter udrulning i Hovedstadsområdet. Det forventes tidligst i anden halvdel af På dette tidspunkt vil rej-

14 12 sekortet - på version 4 - efter planen være taget i brug i Nordjylland, i dele af Sydtrafik og på tog strækninger i hele Jylland. Efter eventuel beslutning om tilslutning i Midttrafik må der påregnes 1½ - 2 år til at forberede implementeringen, hvormed rejsekortet i givet fald først kan tages i brug i Midttrafik ved udgangen af En overgangsperiode på flere år vil have en række konsekvenser. Det Bus & Tog takstsamarbejde vi kender i dag vil bortfalde, til gene for kunder, som rejser med både tog og bus i Midttrafiks område. I praksis vil det betyde, at omstigningsmulighederne på samme rejsehjemmel bortfalder, og hvis en kunde skal opnå rabat på en togrejse mellem fx Silkeborg og Århus, kan der kun benyttes rejsekort, mens der på returrejsen med bus, kun kan opnås rabat ved brug af klippekort eller periodekort. I overgangsperioden vil Bus & Tog takstsamarbejdet kun omfatte enkeltbilletter. En lang overgangsperiode vil også påvirke bustrafikken på tværs af regionerne i X busserne og andre krydsende ruter, hvor brugen af rejsehjemmel og opnåelse af rabat vil afhænge af udstyret i busserne og hvem, der administrerer ruterne. En senere ibrugtagning af rejsekortet vil også betyde, at Midttrafik, og hermed bestillerne, får øgede udgifter til sikre stabil drift omkring det eksisterende billetteringssystem. Det kan overvejes, om andre kriterier skal spille ind i forhold til at fastlægge tidspunktet for en ny behandling af rejsekortet i Bestyrelsen. I maj-juni 2010 forventes det, at der kommer klarhed over indhold og tidsplan omkring det endelige system. Ligeledes er det nu meldt ud til kunder og offentlighed, at udrulningen af rejsekortet starter i Vest- og Sydsjælland fra sommeren Herefter er der tale om, at rejsekortet bliver det gældende elektroniske system til betaling og billettering i den kollektive trafik i Danmark. Denne situation vil også afspejle sig i Bus & Tog samarbejdet. Her vil rejsekortet være omdrejningspunkt for samarbejdet omkring takster og billetter i den kollektive trafik i Danmark. I områder, hvor der ikke er rejsekort, vil der kun være takstsamarbejde omkring enkeltbilletter. En mulighed er, at sigte efter en behandling af spørgsmålet om tilslutning i Bestyrelsen, på baggrund af udfaldet af det igangværende arbejde omkring Version 5, hvor der forventes en aftalemæssig afklaring i maj-juni Midttrafiks bestyrelse kan her lægge vægt på, at Midttrafik opnår de samme betingelser omkring rabat ved tilslutning, som blev tilbudt gennem de hidtidige tillægsaftaler med leverandøren. I samme periode vil der ligeledes kunne gives en status for udrulningen af rejsekortet i Vestsjælland og senere Sydsjælland. I givet fald kan rejsekortet behandles i Bestyrelsen eksempelvis i august eller september 2010 efter en høring hos bestillerne. Forudsat rejsekortet færdigudvikles og sættes i drift, vil der ikke være nogen økonomisk forskel på, om Midttrafiks tilslutning sker nu eller senere. Under alle omstændigheder vil Midttrafik skulle betale samme andel af de samlede omkostninger til rejsekortsystemet. En tidligere tilslutning vil have nogle fordele. I givet fald kan planlægningen og omstillingen komme i gang før, og hvor udrulningen i Midttrafik kan gennemføres i direkte forlængelse af den koordinerede landsdækkende udrulning. Bl.a. vil der være et driftsforberedelsesteam bestående af DSB og Rejsekort A/S og de lokale trafikselskaber, som flytter fra område til område og bistår omkring udrulningsprocessen. En tidligere tilslutning vil også mindske generne for de kunder, som til dagligt både rejser mellem bus og tog. Hertil kommer, at Midttrafik med en formel tilslutning, vil få mere indflydelse på en ræk-

15 13 ke centrale beslutninger, der træffes omkring rejsekortet. Det omfatter principielle forhold fx aktionæroverenskomst, tilslutningsaftaler og Bus & Tog aftaler, økonomiske dispositioner, men også omkring markedsføring, kundeservice, rejsebestemmelser mv. Fyn Foruden Midttrafik, har Fynbus og Bornholm endnu ikke besluttet eventuel tilslutning til rejsekortet. Hvor Midttrafik indenfor en kortere årrække står overfor en nødvendig reinvestering på grund af et aldrende og nedslidt billetteringssystem, har Fynbus i 2008 indført deres eget elektroniske rejsekort - KVIKkortet. Der er her tale om et lidt smallere produkt i forhold til rejsekortet, og som kun kan bruges i busserne på Fyn. Der udstedes fortsat almindelige periodekort til rejser på Fyn. Rejsekortet og KVIK vil ikke kunne samles i et system. Tilslutning til rejsekortet, har endnu ikke været genstand for behandling i Fynbus bestyrelse, men Fynbus tilkendegiver, at de på trods af deres nye produkt, ser positivt på rejsekortet. De forventer tilslutning på et tidspunkt i fremtiden, men forudsat, at deres eget kortsystem er afskrevet om nogle år, og at rejsekortsystemet har vist at det virker. Fynbus tilkendegiver, at en senere indførelse af rejsekortet i busserne på Fyn, sandsynligvis vil medføre gener for nogle kunder, idet dele af takstsamarbejdet på Fyn under Bus & Tog vil bortfalde. Det samme vil gælde, som i Midttrafik ved senere tilslutning, hvor kun enkeltbilletterne understøtter omstigning og frit valg af transportmiddel, på strækninger, hvor der både kører tog og bus. Midttrafiks Business Case./. I Midttrafiks Business Case (januar 2009) fremgår det, at investeringen er på ca. 180 mio. kr. til aktier, ansvarlig lån og udstyr. Efter en årrække i fuld drift, vil der være årlige driftsomkostninger (netto) på ca. 12 mio. kr. Det består af udgifter på ca. 26 mio. kr. til drift og vedligeholdelse som skal betales til Rejsekort A/S, men hvor 14 mio. kr. modregnes. Det sidste omfatter et skøn over årlige besparelser i administrationen, sparet tilskud til rutebilstationer, færre udgifter til salgsprovision ved agentsalg, sparede udgifter til tællinger mv. Der er mulighed for, at investeringen kan lånefinansieres. Der vedlægges notat om økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning til rejsekortet inkl. byrdefordeling blandt bestillerne. Administrationen forventer en opdateret Business Case i maj/juni Direktøren indstiller, at at orienteringen drøftes og tages til efterretning Midttrafiks administration i løbende dialog med bestillerne - vurderer tidspunktet for, hvornår rejsekortet har vist sig funktionsdueligt, forude for ny høring og politisk behandling Bilag folder fra 2007 om Rejsekortet notat om økonomiske konsekvenser for Midttrafik ved fuld tilslutning til rejsekortet inkl. byrdefordeling blandt bestillerne

16 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Resumé Direktionen orienterer om væsentlige hændelser siden mødet i Bestyrelsen 12. februar Sagsfremstilling Drift og aktiviteter Danskerne bruger mobilen til at finde bus- og togrejsen Midttrafik er medejer af den landsdækkende rejseplanen.dk, som er danskernes foretrukne sted at finde rejser med kollektiv trafik. I juni 2009 blev der lanceret mobile programmer, så kunderne kan bruge mobiltelefonen til at søge en rejse. Over eksemplarer af programmerne er blevet downloadet siden da. I januar 2010 var der flere end opslag på Rejseplanen via mobile kanaler ud af mere end 6 mio. opslag i alt, svarende til næsten 14 %. Det store antal opslag viser, at man har ramt et behov for at kunne slå sin rejse op fra mobilen. Man kan tage Rejseplanen med sig overalt, og samtidig har integrationen med GPS i både iphonen og de fleste avancerede telefoner gjort det nemt at finde rundt med kollektiv transport. Udgiften for at bruge Rejseplanen.dk på mobil er minimal. Selve programmet er gratis, og kunden betaler kun teleselskabet for den meget begrænsede mængde data, der hentes pr. rejseopslag. Rejseplanen.dk rummer detaljerede data, så kunden kan få søgeresultater direkte fra sin vej/gade og til bestemmelsesstedet ( A til B eller fra dør til dør i hele Midttrafik). Man kan desuden hente sin personlige afgangstavle for stoppestedet tæt ved dit hjem, arbejde eller skole eller søg stoppesteder/afgange på et kort. Faldende antal kunder på Lemvigbanen Midtjyske Jernbaners direktør og bestyrelse er bekymret over faldet i antallet af kunder på Lemvigbanen. En af årsagerne kan være, at Lemvig Kommune har indført gratis kørsel på busserne inden for kommunen, og de fleste kunder på Lemvigbanen rejser typisk inden for kommunen. Administrationen overvejer derfor at gennemføre en analyse af fordele og ulemper samt de økonomiske konsekvenser ved at ændre på taksterne på Lemvigbanen samt mulighederne for at forbedre sammenhængen mellem bus og tog i området, herunder om Lemvigbanen i højere grad bør betjene Holstebro. Analysen vil blive lavet i samarbejde mellem Midtjyske Jernbaner, regionen og Midttrafik. Opstart af kørsel for Sydttrafik Midttrafik har indgået samarbejdsaftale med Sydtrafik, hvor der laves fælles udbud af koordineret kørsel, så Midttrafiks handicap- og patientkørsel koordineres med Sydtrafiks handicapkørsel. Det er første gang, at der laves koordineret handicapkørsel i Sydtrafiks område. Sydtrafik står selv for at modtage bestillinger fra kunderne, mens Midttrafik har

17 15 ansvaret for kontakten til vognmændene, herunder at finde løsninger på de problemer, der måtte opstå i forbindelse med kørslen. Samarbejdet gik i drift 1. marts Der har vist sig en række problemer med kørslen i Sydtrafiks område. Kunderne har skullet vænne sig til nye måder at bestille på, og vognmændene har skullet vænne sig til at modtage bestillingerne på nye måder. Der har været gjort et grundigt forarbejde for at orientere vognmændene, men de første dage i praksis har alligevel vist en række problemer. De fleste problemer vedrører alene kunder og i Sydtrafik, men det har også vist sig, at en række af de nye vogne i Sydtrafiks område ikke er blevet lagt rigtigt ind i systemet, hvilket har betydet behov for en del manuel planlægning og fejlretning af Midttrafiks medarbejdere. Mængden af fejl er faldet væsentligt hen over den første uge med drift. En fejl i telefonsystemet betød, at der ikke kunne ringes op 1. marts 2010 kl fejlen er løst, og det sikres med leverandøren af telefoni, at det ikke sker igen. Midttrafik vurderer, at Midttrafiks kunder derudover ikke har været særligt påvirket af opstarten for Sydtrafik. Borgermøder om letbanen i Århus 1. etape af letbanen i Århus er for tiden til offentlig debat. Der afholdes borgermøder 4. og 9. marts På møderne orienteres om forslaget til kommuneplantillæg med fokus på generelle forhold ved letbaneprojektet og på letbanens indpasning i det eksisterende byområde. Forslaget er til offentlig debat frem til 7. april Økonomi og rammer Konstituering i de øvrige trafikselskaber De øvrige fire danske trafikselskaber har konstitueret sig efter kommunal- og regionalvalget. Bestyrelserne ser således ud: Movia Formand Finn Aaberg (S), Albertslund Kommune Næstformand Knud Larsen (V), Vordingborg Kommune Hans Toft (K), Gentofte Kommune Kaj Petersen (A), Guldborgsund Kommune Jørgen Glenthøj (K), Frederiksberg Kommune Thomas Bak (V), Fredensborg Kommune Ayfer Baykal (F), Københavns Kommune Allan Schneidermann (F), Region Hovedstaden Jørn Christensen (F), Region Sjælland Nordjyllands Trafikselskab Formand Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune Næstformand Birgitte Josefsen (V), Region Nordjylland Jens Chr. Golding (A), Jammerbugt Kommune Daniel Nyboe Andersen (R), Aalborg Kommune Niels Krebs Hansen (K), Vesthimmerland Kommune

18 16 Viggo Vangsgaard (A), Morsø Kommune Jens Riise Dalgaard (A), Mariagerfjord Kommune John Christensen (V),Frederikshavn Kommune Kim Bennike (DF), Region Nordjylland Sydtrafik Formand Poul Rosendahl (V), Varde Kommune Næstformand Iver Pedersen (V), Kolding Kommune Morten Kristensen (F), Vejle Kommune Peter Christensen (A), Tønder Kommune Jan Riber Jakobsen (C), Aabenraa Kommune Kim Gosvig Hansen (C), Billund Kommune Bente Bendix (V), Esbjerg Kommune Karsten Uno Pedersen (A), Region Syddanmark Preben Friis-Hauge (V), Region Syddanmark Fynbus Formand Torben Andersen (SF), Kerteminde Kommune Næstformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark Niels Peter Ellegaard (A), Faborg-Midtfyn Kommune Kasper Westh (SF), Odense Kommune Bruno Hansen (SF), Svendborg Kommune Lars Kr. Pedersen (V), Assens Kommune Kim Johansen (A), Nordfyns Kommune Niels Bebe (V), Middelfart Kommune William Jensen (A), Region Syddanmark Trafikselskaberne i Danmark afholder generalforsamling./. Trafikselskaberne i Danmark er en forening af de danske trafikselskaber. Foreningen blev etableret i 2008, og formålet er at give trafikselskaberne en platform, hvorfra de kan varetage deres fælles interesser i form af et talerør politisk for den kollektive trafik. Vedtægter for Trafikselskaberne i Danmark vedlægges. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af selskabernes formænd samt næstformanden for Movia. For hvert bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen en suppleant. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Hvert selskab kan indstille formanden til bestyrelsen og Movia næstformanden, samt en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsesformanden og direktøren for Midttrafik deltager i generalforsamlingen. Generalforsamlingen og konstituering af bestyrelsen i foreningen afholdes i år 17. marts 2010 kl i Aalborg forud for KL's landsmøde dagen efter. Efter konstitueringen afholdes et seminar for den nyvalgte bestyrelse i foreningen. På seminaret vil der være præsentation af de enkelte trafikselskaber, oversigt over det hidtidige arbejde i forenin-

19 17 gen og arbejdet med at forbedre rammevilkårene samt et oplæg til det fremtidige arbejde i foreningen. Busstoppesteder ved statsvejene./. Ved strukturreformen overgik ansvar og økonomi for en del af de tidligere amtsveje til Staten. Der har siden været uenighed mellem trafikselskaberne og Vejdirektoratet om, hvis ansvar det er, at vedligeholde og forbedre stoppesteder, buslommer osv. Trafikselskaberne mener, at det er Vejdirektoratet som vejmyndighed, der skal anlægge og vedligeholde stoppesteder, buslommer m.m. på statsvejene, så den kollektive trafik kan bruge disse. Vejdirektoratet anerkender at have ansvaret for den løbende vedligeholdelse, mens de mener, at trafikselskaberne skal investere i forbedringer uden at have fået pengene til det. Transportministeren har 22. februar 2010 givet svar på et spørgsmål om dette i vedlagte ministersvar på spørgsmål om stoppesteder lang statsvejene, efter at Midttrafik rejste sagen i Rejsekortets inddragelse i økonomiforhandlingerne for 2011./. Trafikselskaberne i Danmark har sammen med Movia rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i vedlagte notat om rejsekortets inddragelse i økonomiforhandlingerne. Baggrunden er, at indførelsen af Rejsekortet indebærer en total ændring af takst- og billetsystemer i den kollektive trafik i Danmark. Det medfører risiko for enten store prisstigninger eller tabt provenu for kommunerne og regionerne. Det foreslås derfor, at det indgår i økonomiforhandlingerne, at der laves en pulje, der stilles til rådighed over en årrække som buffer for de økonomiske konsekvenser ved en omlægning af takst- og billetsystem. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Vedtægter for Trafikselskaberne i Danmark ministersvar på spørgsmål om stoppesteder lang statsvejene rejsekortets inddragelse i økonomiforhandlingerne

20 Eventuelt

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl Scandic Silkeborg, Udgårdsvej Silkeborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl Scandic Silkeborg, Udgårdsvej Silkeborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 kl. 10.00 Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere