SEF Net A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEF Net A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr

2 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Noter 13 Side 1

3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i SEF Net A/S Vi har revideret årsregnskabet for SEF Net A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, side Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 3

5

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger SEF Net A/S Adresse: Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Telefon Fax CVR-nr Stiftet: Hjemsted: Svendborg Kommune Ejerforhold: Selskabets aktier ejes 100% af Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Bestyrelse: Guri Krøis (formand) Jesper Ullemose (næstformand) Knud dclemmensen Torben Jensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben B. Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen Direktion: Anders J. Banke Revision: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Banker: Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Side 5

7 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktivitet i året Selskabets aktiviteter har i 2010 været drift og udbygning af distributionsnet samt energirådgivning i henhold til selskabets formål, som er - på grundlag af meddelt bevilling - at udøve virksomhed med drift af distributionsnet, jf. lov om elforsyning nr af 8. november Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultatet anses for tilfredsstillende. Selskabet har i 2010 opkrævet det meste af tidligere års differencer i indtægtsrammen, hvilket har medvirket til stigningen i bruttoresultatet. Ejerandel i FynsNet 150 kv A/S Det systemansvarlige selskab Energinet.dk har pligt til at overtage kapitalandele i transmissionsselskaber, såfremt de nuværende ejere ønsker at sælge deres andele. Andele i transmissionsselskaber, der driver net ved spændinger på over 100 kv kan i henhold til den ændrede lovgivning ikke overdrages til andre end Energinet.dk. SEF Net A/S's andele i FynsNet 150 kv A/S er indregnet i årsrapporten med 33,8 mio. kr. svarende til selskabets andel af den indre værdi pr. 31. december Med henvisning til Energinet.dk's lovgivningsmæssige beføjelser, knytter der sig nogen usikkerhed til værdiansættelsen. Forventninger til fremtiden Selskabet har kabellagt al sit højspændingsnet og forventer at kunne fastholde sin position som hørende til i den mest effektive tredjedel af de danske netselskaber i Energitilsynets benchmarking. Selskabet forventer fortsat positive resultater i selskabet. Vidensressourcer Selskabet har ikke ansat medarbejdere, men har opbygget sine vidensressourcer hos medarbejdere ansat i moderselskabet Sydfyns Elforsyning A/S. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet. Side 6

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SEF Net A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Statsafgifter og omsætning af PSO (beløb til dækning af offentlige forpligtelser) er ikke indregnet i nettoomsætningen. Tilslutningsbidrag fra kunder til dækning af omkostninger ved nettilslutning samt etablering af nettilslutninger til elproducenter passiveres og indtægtsføres systematisk over anlæggets levetid. Udgifter til overliggende net Omfatter nettariffer til overliggende net samt betaling af meromkostninger ved tilslutning af decentrale producenter i det Jysk-fynske elsamarbejde. Elkøb til dækning af eget nettab Omfatter selskabets betaling for den elektricitet, der går tabt ved transport i selskabets forsyningsnet. Nettabet opgøres som forskellen mellem årets kwh leveret til selskabet og udfakturerede kwh i form af nettariffer. Vedligeholdelse af net og anlæg Vedligeholdelse af net og anlæg indeholder omkostninger for løbende vedligeholdelse og servicering af selskabets net og anlæg, samt omkostninger til energirådgivning og måleradministration m.v. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder selskabets andel af fællesomkostninger afholdt i koncernen og omfatter omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger m.v. Side 7

9 Anvendt regnskabspraksis Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, samt bankgebyrer og værdiregulering af værdipapirer. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle indtægter og udgifter. Skat af årets resultat Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets ændring i hensættelse til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle indtægter og udgifter. Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i Sydfyns Elforsyning A/S - koncernen.ved fordeling af skatterne anvendes fuld fordeling. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter distributionsnet og transformerstationer. Distributionsnet og transformerstationer måles til de af Energitilsynet i maj 2000 beregnede og godkendte anskaffelsespriser med tillæg af anskaffelser i året med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere. De anlæg, som produceres i koncernen afskrives fra og med året efter, at anlægget er færdigproduceret. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Tilslutningsbidrag fra kunder til dækning af omkostninger ved nettilslutning samt etablering af nettilslutninger til elproducenter passiveres og indtægtsføres systematisk over anlæggets levetid. De forventede brugstider er: Distributionsnet og transformerstationer år. Omkostninger til levetidsforlængende vedlige 3-5 år Finansielle anlægsaktiver Andele FynsNet A.m.b.A. og aktier i Fynsnet 150 kv og IRD A/S måles til dagsværdi, hvilket efter ledelsens opfattelse bedst udtrykkes ved forholdsmæssig andel i selskabernes indre værdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen. Side 8

10 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedr. efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Hensatte forpligtelser Udskudt skat indregnes med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Gæld Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedr. indtægter i de efterfølgende år. Udbytte Forslag til u 塅 塅 Ee for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Side 9

11 Resultatopgørelse Note 1 Nettoomsætning Udgifter til overliggende net Elkøb til dækning af eget nettab Bruttoresultat Vedligeholdelse af net og anlæg Administrationsomkostninger Resultat før renter m.v Finansielle indtægter Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overført resultat Udloddet acontoudbytte Side 10

12 Balance AKTIVER Note Materielle anlægsaktiver 9 60 kv anlæg kv distributionsnet og anlæg ,4 kv distributionsnet og anlæg Passiverede indbetalinger vedr. netaktiver Anlæg under udførelse Materielle anlægsaktiver ialt Finansielle anlægsaktiver 13 Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver ialt Anlægaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Andre værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver ialt Aktiver i alt Side 11

13 Balance PASSIVER Note Egenkapital Aktiekapital Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital ultimo Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Kortfristet gæld Leverandør af varer og tjenesteydelser Anden gæld Skyldig selskabsskat Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 16 Nærtstående parter Side 12

14 Noter Note 1 - Nettoomsætning Indtægter netdrift, egen nettarif kwh Indtægter netdrift vedr. overliggende net kwh Indtægter netdrift, abonnement Årets indtægtsførte investeringsbidrag Div. vedr. decentrale producenter Note 2 - Udgifter til overliggende net Nettarif FynsNet og Energinet.dk kwh Systemtarif Energinet.dk kwh Note 3 - Elkøb til dækning af eget nettab Betalt for PSO til Energinet.dk Opkrævet PSO hos kunderne Nettabsomk. ved omsætning af PSO Tilskud til nettab fra Elfor m.v Køb til dækning af nettab Nettab i alt kwh Note 4 - Vedligeholdelse af net og anlæg Drift af 60 kv anlæg og net Drift af 10 kv anlæg og net Drift af 0,4 kv anlæg og net Husleje transformerbygninger Omkostninger til demontering af luftledninger 0 81 Faktiske omkostninger til elsikkerhedsdage 0 88 Øvrige driftsomkostninger Energirådgivning Tab på debitorer Målerudgifter alm Afskrivninger på 60 kv anlæg Afskrivninger på 10 kv anlæg og net Afskrivninger på 0,4 kv anlæg og net Skrotning af anlægsaktiver Side 13

15 Noter Note 5 - Administrationsomkostninger Kundeadministration Øvrig administration Lokaleomkostninger Note 6 - Finansielle indtægter Bankrenter m.v Obligationsrenter Aktieudbytte (øvrige aktier) Realiseret afkast værdipapirer Urealiseret afkast værdipapirer Udbytte fra andre værdipapirer Note 7 - Finansielle udgifter Bankrenter og gebyrer Realiseret afkast værdipapirer Urealiseret afkast andre værdipapirer, jf note Note 8 - Beregnet selskabsskat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af skat vedr. tidligere år Regulering udskudt skat Regulering udskudt skat, tidligere år Modtaget udbytteskat Side 14

16 Noter Note 9-60 kv anlæg Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i året Afgang i året til kostpris 0 0 Anskaffelsessum pr. 31/ Akkumulerede afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger på afhændet i året 0 0 Afskrivninger i året Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31. december Note kv anlæg og net Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i året Afgang i året til kostpris 0 0 Anskaffelsessum pr. 31/ Akkumulerede afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger på afhændet i året 0 0 Afskrivninger i året Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31. december Note 11-0,4 kv anlæg og net Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i året Afgang i året til kostpris Anskaffelsessum pr. 31/ Akkumulerede afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger på afhændet i året Afskrivninger i året Akkumulerede afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31. december Side 15

17 Noter Note 12 - Passiverede investeringsbidrag vedr. netaktiver Passiverede investeringsbidrag vedr. netaktiver pr. 1/ Tilgang af investeringsbidrag i året Passiverede investeringsbidrag vedr. netaktiver pr. 31/ Akkumulerede afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger i året Anskaffelsessum pr. 31/ Bogført værdi 31. december Note 13- Andre værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 31/ Værdiregulering pr. 1/ Årets værdiregulering Værdiregulering pr. 31/ Bogført værdi 31. december Kapitalandelene kan specificeres således: ejerandel Aktier i IRD A/S 5,60% Andele e i FynsNet A.m.b.A..b.. 10,79% Aktier i FynsNet 150 kv A/S 15,21% Side 16

18 Noter Note 14 - Egenkapital Aktiekapital Saldo pr. 1/ Nytegning i året Der har ikke været foretaget kapitalforhøjelser de seneste 5 år. Foreslået udbytte Foreslået udbytte i henhold til resultatdisponering Udbytte Overført resultat Overført resultat pr. 1/ Overført jf. resultatdisponering Overført resultat pr. 31/ Egenkapital 31. december Aktiekapitalen består af: stk. A-aktier á kr. Note 15 - Eventualforpligtelser li t l Selskabet er fællesregisteret i momsmæssig henseende med øvrige selskaber i koncernen. Selskabet hæfter derfor solidarisk for betaling af momsen, jf. momslovens 46, stk. 7. Note 16 - Nærtstående parter SEF Net A/S' nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Selskabet er 100% ejet af Sydfyns Elforsyning A/S, som er 100% ejet af den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning, Svendborg, som begge udarbejder koncernregnskab. Øvrige nærtstående parter SEF Forsyning A/S samt dets datterselskaber El-Gården Svendborg A/S og Sydfyns Intranet A/S. Side 17

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013

Sydfyns Elforsyning A/S. Årsrapport 2013 Sydfyns Elforsyning A/S Årsrapport 2013 CVR nr. 32 87 99 34 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 929336 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere