Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse Ærø Kommune Flemming Madsen Morten S. Petersen Henning Andersen Faaborg-Midtfyn Kommune Peter Jensen Faaborg-Midtfyn Kommune René Larsen Langeland Kommune H.C. Rasmussen Langeland Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhv. Turisterhv. Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Lene Haveløkke Langeland Kommune Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Anne Sloth Centrovice Jan Carlsson Lone Himmelstrup Carsten Nielsen Udvikling Fyn Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Jørgen Friis Ærø Kommune Peter Thor Andersen Øhavsmuseerne Sekretariatet: Rico Boye Jensen Sekretariatet Jens Øyås Møller Sekretariatet Fraværende Flemming Madsen Rasmus Lohse Michael Martin Jensen Følgegruppen: Lone Himmelstrup Michael Martin Jensen Christian Tønnesen Peter Thor Andersen Søren Strandgaard Ærø kommune Friluftsrådet Friluftsrådet Faaborg Midtfyn Kommune Øhavsmuseet Naturstyrelsen 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt Dagsorden: 2. Sænkning af Ærøsund Cowi har lovet første udkast af rapporten angående miljøoprensningen i denne uge (Uge 23). Vi forventer således at kunne give en status på bestyrelsesmødet. Afviger rapportens anbefalinger væsentligt fra det forventede, kan det kræve, at bestyrelsen på mødet træffer beslutninger omkring det videre arbejde. Orientering v. RBJ om COWI s foreløbige konklusioner. Den endelige rapport foreligger endnu ikke, men forventes indenfor den nærmeste fremtid. Dokument vedrørende COWI s foreløbige konklusioner rundsendes til bestyrelsen. 3. Udpegning af tilknyttede bestyrelsesmedlemmer fra turisterhverv 14. marts henvendte sekretariatet sig til områdets 4 turistforeninger og Udvikling Fyn med ønsket om at få udpeget: - 1 repræsentant fra turistforeningerne til bestyrelsen - 2 repræsentanter fra turisterhvervet til bestyrelsen. Sekretariatet foreslog to repræsentanter fra turisterhvervet, der efter vores vurdering kan bidrage til bestyrelsesarbejdet. Begge repræsentanter er interesseret. Endvidere skal der udpeges to administrative ansatte til følgegruppen. Vi foreslog, at det fortsat var en medarbejder fra Udvikling Fyn og en medarbejder fra enten Langeland eller Ærø turistbureau. Sagen har efterfølgende været drøftet med flere foreningsrepræsentanter. Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding. Af hensyn til at sikre erhvervets input til det videre arbejde indstiller sekretariatet, at bestyrelsen udpeger to repræsentanter fra turisterhvervet. Der er tale om tilknyttede medlemmer til bestyrelsen uden stemmeret. Dette er muligt ifølge vedtægter, hvori der står: Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med ikkekommunale medlemmer, der ikke har stemmeret. Sekretariatets forslag er Allan Harsbo og Nina Brandt Jacobsen. Disse to forslag begrundes på mødet. Repræsentanter for turisterhvervet: Bestyrelsen godkendte sekretariatets forlag om Allan Harsbo og Nina Brandt Jakobsen som repræsentanter for turisterhvervet. Administrative medarbejdere til følgegruppen og turistforeningens repræsentant: Carsten Nielsen repræsenterer Udvikling Fyn. Der er endnu ikke udpeget en administrativ medarbejder fra enten Ærø eller Langeland. Der er endnu ikke udpeget en repræsentant for turistforeningerne. 4. Øhavskortet I alle årene har Naturturisme I/S udgivet Øhavskortet. Et populært produkt som har samlet området og 2

3 skabt et overblik. I takt med at nye produkter (fra øhavssti, ridesti, Kys Frøen mv. til guidebøger) er kommet til, er kortet med tiden blevet teksttungt og mere ufokuseret. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet, interesseorganisationer (brugere), som i øjeblikket kommer med input til et nyt kort. Det nye Øhavskort er en konkret opfølgning på Friluftsstrategien. Udgangspunktet er, at kortet i højere grad skal fokusere på de mange aktivitetsmuligheder der findes i området fra havkajak, dykning, vandring, ridning mv. Og et væsentlig mål er at bruge kortet til at markedsføre aktivitetsmulighederne, og herunder de virksomheder der sælger kurser, guider, udstyr mv. Der tænkes anvendt QR-koder (mobiltelefon-tilpassede hjemmesider) på kortet, så det gives dynamik og mulighed for mere information. En billig, let og hurtig metode. Første udkast til Øhavskortet drøftes i den nedsatte arbejdsgruppe fredag den 8. juni. Udkast og kommentarer fra arbejdsgruppen præsenteres for bestyrelsen til drøftelse og beslutning om, hvorvidt vi kan fortsætte arbejdet mod realisering og udgivelse ultimo juni/primo juli. Økonomien omkring projektet og dets videre drift præsenteres også. RBJ og SL orienterede om arbejdet med Øhavskortet, og præsenterede en konkret skitse til lay-out og opbygning. Kortet er udviklet med god hjælp fra den nedsatte arbejdsgruppe. Kortet skal give brugerne adgang til aktiviteter, skabe øget omsætning hos kommercielle parter og fortsat i høj grad informere om naturbeskyttelse ved at markere sårbare områder og informere om hensynsfuld færdsel. Der fokuseres på den almene bruger - de hardcore friluftsudøvere kan bruge kortet som trædesten til yderligere information. Udviklingsomkostningerne inkl. QR-formidlingen er på cirka kr. De årlige driftsomkostninger er på cirka kr. Dette er samme udgift som Naturturisme I/S har haft til Øhavskortet de tidligere år. Det foreslås, at kortet udleveres gratis. Kortet foreslås udgivet på 3. sprog Dansk, Tysk og Engelsk Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens forslag til det videre arbejde med Øhavskortet herunder at den fremtidige driftsomkostning indregnes i budgettet for Naturturisme I/S. 5. Blå Støttepunkter Som led i Friluftsstrategien er indledt et samarbejde med Lokale- og anlægsfonden omkring at udvikle nye moderne blå støttepunkter omkring Øhavet. (Overnatningspladser og opholdspladser). Der er nedsat en brugergruppe med repræsentanter fra primært de prioriterede friluftsgrupper i Friluftsstrategien. I samarbejde med Praksis arkitekterne tegnes fremtidens støttefaciliteter. Arbejdet afsluttes ultimo juni, så realiseringsfasen starter efter sommerferien. Bestyrelsen præsenteres for det foreløbige resultat af det igangsatte udviklingsarbejde. RBJ og JØM orienterede om projektets foreløbige resultater og fremdrift. Opholdspladserne vil i overvejende grad være offentlige offentlig drift. Det tilstræbes at shelterpladserne i størst muligt omfang drives privat. Bestyrelsen var positiv overfor det foreløbige materiale design og udtryk, men havde bemærkninger til følgende forhold: Driftsudgifter i forhold til design. 3

4 Volumen på de enkelte shelterpladser (må ikke udvikle sig til campingpladser). Tage stilling til affald opsamling eller ej. Højden på bygningerne - må ikke blive for høje. Såfremt projektet efterfølgende giver anledning til yderligere bemærkninger kontaktes JØM. Når den nedsatte arbejdsgruppe har afsluttet udviklingsforløbet og de konkrete områder er fundet, præsenteres projektet for bestyrelsen. 6. Elektronisk formidling i Det Sydfynske Øhav ( ) Bestyrelsen har flere gange og senest ved sidste mødes gennemgang af projektet Et Øhav i verdensklasse påpeget vigtigheden af, at der tænkes en elektronisk (smartphone) formidling ind i formidlingsarbejdet. Friluftsstrategien fastsætter, at der skal udvikles en friluftsdatabase, vis præcise indhold og udformning ikke er konkretiseret i strategien. Endvidere er der i forbindelse med hele formidlingsstrategiarbejdet taget hul på at skitsere et spil til børnefamilier, der inddrager attraktioner, museer mv. Projektet er i den indledende fase, hvor det drøftes med erhvervet, og studerende fra Aalborg Universitet er koblet på som spiludviklere. En anden form for mobil-formidling er Geocaching. En moderne skattejagt hvor mobiltelefonens GPS bruges som skattekort. Øhavsmuseet har taget initiativ til at placere geocache i og omkring Øhavet. De enkelte caches indeholder informationer om det pågældende sted. Disse caches kan bruges af private og skoler. I forbindelse med lejrskolearbejdet vil der bliver udviklet nogle undervisningsforløb, som lokale skole og lejrskoler frit kan benytte. Disse caches kan også placeres i forbindelse med film-spots i området, og således være en del af Film Fyns arbejde omkring filmturisme. Sekretariatet giver en orientering om det igangværende arbejde omkring den elektroniske formidling. Samtidig indstilles følgende: - På den korte bane arbejdes konkret med to initiativer som bringer Øhavet ind på den teknologiske platform og skaber to gode produkter indenfor en relativ kort tid og overskuelig økonomi. o Vi udviklinger en frilufts-applikation til smartphone/iphone. En friluftsdatabase, som er målrettet de brugergruppe vi pt. prioriterer via friluftsstrategien, Øhavskortet mv. Budget på omkring kr. som kan bevilliges af resterende projektmidler fra nationalparkprojektet. (se pkt.7) o Naturturisme I/S understøtter Øhavsmuseet igangværende arbejde med at udbrede geocaching i og omkring Øhavet. Der formidles både natur og kulturhistorie. Øhavsmuseet er projektleder og -udfører. Sekretariatet leverer naturfagligt input og bidrager med kr. Pengene findes via lejrskoleprojektet, alternativt i nuværende budget for Naturturisme I/S. - På den længere bane. En digital platform som kan supplere Destination Fyns digitale platforme. Dette afklares via det igangværende formidlingsstrategiarbejde. Følgende indgår i strategien og konkretiseres sideløbende med at strategien færdiggøres. o Der arbejdes videre med at undersøge muligheden og herunder interessen hos erhvervet for at udvikle et smartphonebaseret spil til børnefamilier. Børnefamilien træder ind i et spilunivers, hvor man i løbet af en given tid skal løse opgaver for at overleve /befri fangen el.. Opgaverne omfatter besøg i naturområder, museer mv. Som et led i spillet laves også et billetfællesskab/rabatordning mellem de involverede attraktioner. 4

5 Målet er at formidle områdets natur og kulturhistorie til børnefamilier og sikre flere besøg på attraktionerne, herunder museer. RBJ orienterede. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Yderligere bemærkninger: Vigtigt at sikre en afklaring med lodsejerne i forbindelse med placering af geocaches. RBJ oplyste, at dette er Øhavsmuseet meget opmærksom på, og at opgaven varetages af dem. Sekretariatet blev gjort opmærksom på, at et lokalt Svendborg firma måske vil kunne løfte APP opgaven. 7. Status for konkrete projekter under Nationalparkprojektet ( ) Som led i nationalparkundersøgelsen blev der bevilliget 5,5 mio. kr. til konkrete projekter. De fleste projekter er afsluttet eller tæt på afslutninger. Nogle af de afsluttede projekter har ikke forbrugt alle bevilligede midler og enkelte af de tilbageværende projekter forventes heller ikke at kunne udløse den fulde bevilling. En del af projekterne har allerede fået fristforlængelser til at gennemføre projekterne. For at få afsluttet hele nationalparkprojektet og afrapporteringen til Nordea-fonden er der nu brug for en klar tidsfrist overfor de involverede parter. Sekretariatet indstiller: - Der fastsættes nu en frist til 1. august 2012 til at få afsluttet alle eksterne projekter. Der skal således ske en afrapportering til Naturturisme I/S senest 15. august. Projekter, der afrapporteres senere, kan ikke udløse tilskud. - Den resterende pulje på cirka kr. søges overført til at udvikle en friluftsapplikation. Godkender Nordea-fonden ikke dette projekt, søges midlerne overført til andet igangværende projekt eksempelvis til konkrete blå støttepunkter. Af hensyn til afrapporteringen til Nordea-fonden kan dette bevirke at nationalparkprojektet først kan afrapporteres til Nordea-fonden ved udgangen af Dette ændrer dog ikke ved tidsfristen for de eksterne projekter. RBJ orienterede. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 8. Godkendelse af årsregnskab 2011 ( ) BDO Kommunernes Revision har revideret årsregnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. Sekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes. Vedlagt: Årsregnskab 2011, Revisionsprotokollat 2011 RBJ og SL orienterer. 5

6 Bestyrelsen godkendte regnskabet og besluttede, at der fremover skal tilføjes et afsnit omkring regnskabspraksis i forhold til periodisering af regnskabet.. 9. Eventuelt Næste møde onsdag den 19. september 2012 JOJ har deltaget i Skovforenings årsmøde her blev ridestiprojektet fremhævet positivt. RBJ orienterede om at følgegruppen holder et heldags strategiseminar i august vedr. fremtidens Naturturisme I/S RBJ orienterede om at der har været afholdt møde med DOF Fyn vedr. vores friluftsstrategi. Mødet var positivt og DOF Fyn vil nu indgå nu i et samarbejde omkring Svelmø, med henblik på at sikre konfliktfri kitesurfing fremadrettet. Carsten Nielsen orienterede om at destination Fyn projektet pt. ligger hos Erhvervsstyrelsen, til afklaring forventeligt indenfor de nærmeste par uger. Der skal ansættes en projektleder i nær fremtid. Der afholdes kick-off arrangement den 21. september. 6

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 6 i Naturturisme I/S Dato: Torsdag den 28. maj 2015 Tidspunkt: kl. 09.15 11.45 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts. 2014 Tidspunkt: kl. 9.15 12.30 Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen)

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! " # $%&$' " ( ) #*+, " #"$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer.

Indholdsfortegnelse !  # $%&$'  ( ) #*+,  #$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. Indholdsfortegnelse! " # $%&$' " ( ) (! #*+,,, " #"$ "#$$%&'$ New Forest er en nationalpark med spændende natur og kulturmiljøer. 2 Baggrund og formål med turen I forbindelse med den kommende nationalparkundersøgelse

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim Errebo Erhvervsudvalget Referat Dato 11. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:07 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere