Høringsnotat for Natura 2000-plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat for Natura 2000-plan"

Transkript

1 Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig høring den 4. oktober Høringsfristen udløb den 6. april Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på og Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante myndigheder (jf. miljømålsloven 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplaner 5). Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på Til Natura 2000-plan nr. 108 er der modtaget i alt 15 høringssvar (se evt. sidst i dette notat for en oversigt). Svarene har især berørt følgende punkter: 1. Trusler 2. Datagrundlag, tilstand og bevaringsstatus/prognose 3. Målsætning 4. Indsatsprogram Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvor der henvises til det generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 5. Datagrundlag 6. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 7. Trusler herunder forstyrrelser

2 8. Kvælstof 9. Målsætning 10. Prioritering af mål 11. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 12. Indsatsprogram 13. Virkemidler herunder tilskudsordninger 14. Synergi med vandplaner 15. Økonomi 16. Lovgrundlag I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-4. Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. Bemærkninger til planforslaget 1. Trusler Danmarks Naturfredningsforening, Samråd Fyn påpeger, at undervandsvegetationen i form af især ålegræs er forsvundet, og at det betyder, at fuglearter, der kunne være udpegningsarter, i dag forekommer meget fåtalligt. Rosa rugosa er en trussel mod strandenge og overdrev. Forstyrrelser og prædation er trusler mod ynglende kystfugle og sæler. Fiskeri med bundslæbende redskaber er særdeles uheldig for bundflora og fauna, herunder for retablering af ålegræs. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser overvågning af bl.a. fisk og miljøfremmede stoffer i forhold til trusler. WWF Verdensnaturfonden påpeger at N-deposition fra luften også påvirker de marine naturtyper negativt. Der efterlyses information om, hvilke typer fiskeri der findes i området og dettes omfang. Danmarks Jægerforbund, Jægernes kommunale Fællesråd i Nordfyns kommune mener, at tilgroning af strandenge og overdrev er et væsentligt problem i området, og at næringsstoffernes påvirkning er en negativ påvirkning. JKF mener, at bundslæbende fiskeri bør overvejes, og det bør kortlægges og vurderes i forhold til bundvegetationen. Patriotisk Selskab på vegne af Egebjerggaard og Gyldensteen Gods mener, at potentielle påvirkningsfaktorer i den endelige plan enten bør konkretiseres eller tages ud. Vedr. trusler mod arter der kunne være udpegningsgrundlag henvises til det generelle høringsnotat. Vedr. potentielle påvirkningsfaktorer se det generelle høringsnotat. 2

3 Vedr. øvrige nævnte konkrete trusler indenfor Natura 2000 området vurderes disse at være omfattet af planens gennemgang eller er behandlet i det generelle høringsnotat. 2. Datagrundlag, tilstand og bevaringsstatus/prognose Dansk Ornitologisk Forening, afdeling Fyn finder, at datagrundlaget bør opdateres for Rørhøg. Patriotisk Selskab, Egebjerggaard bemærker at der for 2130 stabile kystklitter med urtevegetation er udpeget arealer langs nordkysten, som ikke er omfattet af Natura 2000 området. Patriotisk Selskab på vegne af Gyldensteen Gods påpeger, at der ikke er arealer, der er udpegningsgrundlag på godset arealer, men bemærker at et større område ved Ålebækken og mindre arealer i Kile Mose er markeret som udpegningsgrundlag, selvom disse er udenfor Natura 2000 området. Vedr. udpegningsgrundlag samt datagrundlaget og anvendelse af fugletal i målsætninger henvises til det generelle høringsnotat. Vedr. kortlagte habitatnaturtyper beliggende udenfor grænsen til Natura 2000 området henvises til, at naturtyperne i visse tilfælde er kortlagt udenfor Natura 2000 områderne, men at polygoner eller dele af polygoner udenfor habitatområdets grænse ikke udgør udpegningsgrundlag for det pågældende område. 3. Målsætning Nordfyns Kommune forventer at udvidelse af arealet med rigkær vil komme til at indebære rydning af elle-/askesump. Er det op til kommunen at foretage denne afvejning, og hvordan sikres bevaring på nationalt og biogeografisk niveau? Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at de truede blåmuslingers, ålegræs- og makroalgers udbredelse og dækningsgrad skal indarbejdes som målkrav, da fugle, sæler og marsvin er afhængige heraf. DN mener at der er modstridende interesser mellem rørhøgs levested i rørskov og strandengsfuglenes levested på strandeng, som bør beskrives. WWF Verdensnaturfonden foreslår til konkrete målsætninger: Hvis der forekommer fiskeri med slæbende redskaber, eller andet fiskeri der kan skade de beskyttede naturtyper, bør dette reguleres, så naturtypen ikke skades af disse typer af fiskeri. 3

4 Vedr. fastsættelse af målsætninger, afvejning og den overordnede sikring af naturtyperne på nationalt biogeografisk niveau henvises til det generelle høringsnotat. Vedr. afvejning af evt. modstridende interesser mellem rørhøgs levested og strandengsfuglenes levested vurderes dette ikke at være af et omfang, som gør en afvejning nødvendig. 4. Indsatsprogram Danmarks Naturfredningsforening, Samråd Fyn foreslår at stenrev retableres, at rigkær plejes, genskabes og sammenkædes, samt at strandeng udvides med 100 ha på østsiden af Nærå Strand. Desuden en beskyttelseszone for at undgå forstyrrelse af ynglende fugle og sæler, samt indsats mod prædatorer og fiskeri med bundslæbende redskaber. Dansk Ornitologisk Forening, afdeling Fyn foreslår erstatning for de ødelagte stenrev (retningslinje 3.4). Under retningslinje 4.2 foreslås havterne og klyde medtaget. DOF foreslår naturgenopretning af vådområder konkrete steder, samt indsats mod udledning af kvælstof til de mere lukkede vandområder. WWF Verdensnaturfonden foreslår at retningslinje 1.9 tilføjes naturtyperne og at fiskeri tilføjes som eksempel på aktivitet. Tilsvarende foreslås for 1.10 om marsvin. Under sigtelinje 2 foreslås naturgenopretning af rev. Sigtelinje 3.4 ønskes konkretiseret. Danmarks Jægerforbund, Jægernes kommunale Fællesråd i Nordfyns kommune mener at 100 meter zonen skal gælde alle interessegrupper i ynglesæsonen, samt at der bør gøres en større indsats for at informere folk. Desuden foreslås anlæggelse af stenrev, kortlægning af fiskeri med skrabende redskaber, indsats mod tilgroning og øget bekæmpelse af prædatorer. Patriotisk Selskab på vegne af Egebjerggaard Gods ønsker indsatser konkretiseret. Der påpeges en række problemer i forhold til indsatser for naturtyperne med god-høj tilstand, at ændre hydrologien i området, defragmentering eller udvidelse af naturtypernes areal, restriktioner i forhold til fodring og andehold og fastholdelse af et bestemt skovbillede. Patriotisk Selskab på vegne af Gyldensteen Gods ønsker ikke restriktioner i forhold til landbrugsdrift og jagt. Aage V. Jensens Naturfond har erhvervet et 616 ha stort område i Gyldensteens Inddæmmede Strand med henblik på at genskabe natur i de inddæmmede og afvandede områder samt at forbinde de eksisterende naturområder. Dansk Botanisk Forenings Fynskreds har en række konkrete forslag til naturpleje, revision af fredningen for Lisbjerg Mose, udvidelse af rigkærsarealer, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter. Skovdyrkerforeningen Fyn på vegne af Egebjerggaard anser det for risikabelt at satse på naturlig/selvforyngelse af naturtypen bøgeskov på muldbund pga. alder og stort faunatryk. 4

5 Flere høringssvar rummer konkrete forslag til virkemidler eller geografisk placering af indsats samt overvågning. Rammerne for indsatsen i 1. planperiode bygger på Miljøministeriets notat fra 2007 (bilag 3 i alle udkast til Natura 2000-planer) om væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver i Natura planlægningen. Den nationale prioritering af indsatsen i 1. planperiode fokuserer på at sikre naturtilstanden for udpegede naturtyper og bestandene for udpegede arter. Vedr. retablering af stenrev Det er op til den relevante myndighed at vurdere, hvorledes rev sikres mod ødelæggelse. Naturstyrelsen finder, at de nuværende formuleringer af retningslinje 1.9 og 3.4 er mest hensigtsmæssig. En indsats for genopretning af rev falder ikke ind under indsatsen i den første planperiode. Vedr. konkrete forslag til pleje og naturgenopretning henvises til de efterfølgende handleplaner. Generelt konkretiseres indsatsen ikke aht. råderum for handleplanerne. Vedr. invasive arter - bekæmpelse af invasive arter (1.8) gælder alle arter og indsatsen udmøntes i handleplanerne. Vedr. andeudsætning og fodring henvises til det generelle høringsnotat. Vedr. muslingeskrab og øvrigt fiskeri med bundslæbende redskaber de marine naturtyper og arter beskyttes mod påvirkninger fra aktiviteter (fx anlægsarbejder, fiskeri, råstofindvinding og klapning) via konsekvensvurderinger, som de relevante myndigheder iværksætter. Vedr. evt. begrænsninger i færdsel, sejlads mv. samt regulering af prædatorer henvises til det generelle høringsnotat. Havterne og klyde er ikke medtaget under retningslinje 4.2, da denne retningslinje kun omfatter arter med truet status i det biogeografiske område. Vedr. forslag til begrænsning af udledning af kvælstof til bestemte, lukkede vandområder henvises til vandplanen for Lillebælt og Odense Fjord. Vedr. naturprojekt ved Gyldensteen der indsættes beskrivelse heraf i afsnittet Igangværende pleje og genopretning. Vedr. selvforyngelse i bøgeskov det vil fremgå af en kommende Natura 2000-tilskudsordning, hvilke skovnaturtypebevarende tiltage der kan gives tilskud til. Vedr. gennemførelse af indsatsen og konkrete virkemidler mod forstyrrelser, pleje, ændret hydrologi mm. henvises til handleplanerne og det generelle høringsnotat. Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 108 I afsnittet Igangværende pleje og genopretning tilføjes: Aage V. Jensen Naturfond har erhvervet en stor del af de inddæmmede arealer i Gyldensteen Strand med henblik på naturgenopretning. Gennemførelse af projektet vil medføre, at der indenfor Natura 2000-området 5

6 genskabes et ca. 215 ha lavvandet fjordområde med små holme samt etableres en stor ferskvandssø og bevarelse/forbedring af eksisterende strandeng. Dermed forbedres levestederne for ynglefuglene på udpegningsgrundlaget. Den konkrete målsætning for udvidelse af naturtyperne er ændret fra: Arealet med kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær øges, således at de nuværende forekomster om muligt sammenkædes, og således at naturtypernes samlede arealer ca. bliver på hhv. 10 ha, 1 ha og 10 ha. Til: Arealet med kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær øges med hhv. ca. 4 ha, ca. 1 ha og ca. 7 ha, således at de nuværende forekomster om muligt udvides og sammenkædes. Retningslinje 4.1 er ændret fra: 4.1 Arealet med kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær øges, således at naturtypernes samlede arealer ca. bliver på hhv. 8 ha, 1 ha og 7 ha. Arealudvidelserne foretages så vidt muligt i tilknytning til og ved sammenbinding af særligt artsrige og fragmenterede lokaliteter. Til: 4.1 Arealet med kalkoverdrev og rigkær øges i størrelsesordenen 1-2 ha og 2-4 ha. Der foretages en mindre udvidelse af arealet med surt overdrev. Ændringerne er foretaget for at tydeliggøre indsatsen og for at give et spillerum til handleplansmyndighederne. Naturstyrelsens justeringer giver ikke anledning til fornyet høring af planforslaget. Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 108 har SMVredegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 8. Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr SMV-rapporten viste ikke modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til rapporten. Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand: ID481 Nordfyns Kommune (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID425 - DN Samråd Fyn (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) 6

7 ID Dansk Ornitologisk Forening afdeling Fyn (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID1457 DN (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID2644 WWF Verdensnaturfonden (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID2767 Centrovice (se det generelle høringsnotat) ID3465 Danmarks Jægerforbund (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID3610 Patriotisk Selskab, Egebjerggaard (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) ID Patriotisk Selskab, Gyldensteen (se det generelle høringsnotat) ID3675 Danmarks Fiskeriforening (se det generelle høringsnotat) ID Greenpeace (se det generelle høringsnotat) ID3941 Aage V. Jensen Naturfond (se herværende høringsnotat) ID Dansk Botanisk Forening Fyn (se herværende høringsnotat) ID199 Skovdyrkerforeningen Fyn, Egebjerggaard Gods (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat) 7

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. 1 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udgiver: Mariagerfjord Kommune Nordre Kajakgade 1 9500 Hobro www.mariagerfjord.dk Frederikshavn

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen

ISBN nr.: 978-87-7091-169-6. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov Natura 2000-område nr. 93 Habitatområde H82 Fuglebeskyttelsesområde F66 Emneord:

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: regan Vest. Driftsog plejeplan

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 OKTOBER 2012 AARHUS KOMMUNE, NATUR OG MILJØ SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27.

Basisanalyse 2006. Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Basisanalyse 2006 Habitatområde nr. 78 Fuglebeskyttelsesområde nr. 49, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, og 67. Ramsarområde 27. Vadehavet Sønderjyllands og Ribe Amter Indhold VADEHAVET 3 1 Indledning 3 Natura

Læs mere