Velkomst v/formand Ruth Christensen Valg af dirigent. Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst v/formand Ruth Christensen Valg af dirigent. Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2015."

Transkript

1 Referat Lokalrådsmøde den 14. april 2015 kl hos Middelfart Andelsboligforening, Fælleshuset Dråben, Gasværksvej 5, 5500 Middelfart. Mødet indledtes med fællesspisning, og startede derfor kl. ca Dagsorden: Punkt 01. Punkt 02. Punkt 03. Velkomst v/formand Ruth Christensen Valg af dirigent. Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar Den boligpolitiske situation v/lisbet Riis, herunder Nyt fra Boligkontoret Danmark. Den nye boligsociale ordning v/specialkonsulent Charlotte Sommer Bjørnsgaard Punkt 04. Repræsentantskabsmødet i Boligkontoret Danmark den 30. maj 2015 v/ Michael Demsitz, herunder Regnskab Budget 2016 samt eventuelle forslag. Strategi målsætninger og handlingsplan. Punkt 05. Valg af Lokalrådsbestyrelse og suppleanter: Lokalrådsbestyrelsen består af Ruth Christensen, Carsten Gelstoft og Klaus Bentzen. På valg til bestyrelsen er: Carsten Gelstoft, Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde (modtager ikke genvalg). Ruth Christensen har besluttet, at trække sig fra lokalrådsbestyrelsen i forbindelse med forestående fusion. Valg af suppleanter. Punkt 06. Punkt 07. Valg af suppleant til indstilling til Boligkontoret Danmarks bestyrelse. Valg af repræsentanter til Boligkontoret Danmarks bestyrelsesudvalg: Kommunikationsudvalget: Formandsskabet indstiller: Karina Rasmussen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Lene Jensen, Middelfart AB Beboerdemokratiudvalget: Formandsskabet indstiller: Diana Fjeldstad, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Knud Erik Bødker, Middelfart Andelsboligforening Punkt 08. Valg af medlemmer til Boligkontoret Danmarks Netværksgrupper: Netværksgruppe Byggeri Vest Alex Gren, Nordvestfyns Boligforening Edel Andersen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Mogens K. Hansen, Boligselskabet af 1945 i Strib side 1 af 9

2 Netværksgruppe Marketing Frans Steenholt, Boligforeningen Faaborg Midtfyn Edel Andersen, Boligforeningen Faaborg Midtfyn Hans Søndergaard, Bogense Boligforening Punkt 09. Punkt 10. Nyt fra Lokalrådsbestyrelsen. Nyt fra udvalgene: Kommunikationsudvalget. Beboerdemokratiudvalget. Netværksgruppe, Byggeri Vest. Netværksgruppe, Marketing. Netværksmøder i Lokalråd. Punkt 11. Uddeling af Lokalråd Fyn BDK-pris Punkt 12. Punkt 13. Kort orientering om nyt fra medlemmerne. Eventuelt. Næste møde. 1. Velkomst. Formand Ruth Christensen bød velkommen. Klaus Bentzen blev valgt som dirigent. Dagsorden for mødet blev godkendt, men med en orientering om, at der flyttes rundt på punkterne 3 og 4. Referatet fra mødet den 31. januar 2015 blev godkendt. 2. Nyt fra Boligkontoret Danmark Lisbet Riis kom i sit oplæg ind på følgende emner: Havneholmen, hvor det er lykkedes at leje 5. salen ud til Wind Administration A/S pr. 1. maj Årshjulet for bestyrelsen herunder arbejdet med god selskabsskik og forvaltningsrevision, hvor seneste skud på stammen er en Egenkontrol for Boligkontoret samt for de enkelte boligorganisationer, ligesom der er etableret et Revisions- og risikoudvalg, som sammen med direktionen og udvalgte medarbejdere skal afdække og igangsætte initiativer der kan sikre sig mod risikoområder i boligadministrationen. Boligkontoret Danmarks revisor PWC har ytret stor ros omkring disse initiativer. Lisbet kunne endvidere oplyse, at der i bestyrelsen er fokus på at sikre den rigtige sammensætning i bestyrelsen hvad angår kompetencer, aldersspredning, balance mellem geografi samt repræsentation af store som små boligorganisationer etc. Bestyrelsen og direktionen kigger løbende på ydelser og honorarsammensætning, og således kigges der netop nu på byggesagshonorarer ved brug af Boligkontorets side 2 af 9

3 byggeafdeling, så det kan sikres, at honorarerne og ydelserne er konkurrencedygtige i forhold til eksterne byggesagsrådgivere m.v. Boligkontoret er primusmotor på et stort forsøg omkring effektivisering af driften, og det er ingen hemmelighed, at der er stort fokus på Christianborg samt i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Finansministeriet i forhold til effektiviseringer i driften i den almene boligsektor. Slutteligt kom Lisbet ind på den netop afholdte boligkonference på Nyborg Strand, som af de deltagende er evalueret særdeles positivt. Mogens K. Hansen spurgte til, om der var nyt omkring Boligkontorets mulighed for at yde lån til indskud. Michael Demsitz kunne fortælle, at man endnu ikke har fået lov fra ministeriet, men at der arbejdes med to modeller. Den ene er, at Boligkontoret udlåner pengene, hvilket er konkurrenceforvridning i forhold til bankerne. Den anden er, at Boligkontoret udbyder opgaven med eksempelvis udlån af 2 mio. kr. med kommunal garanti blandt bankerne, hvor den med billigste rente vil få opgaven. 4. Repræsentantskabsmødet i Boligkontoret Danmark Michael Demsitz orienterede: Boligkonferencen Michael gennemgik kort de overordnede evalueringer af konferencen. 99 procent af de 200 deltagere mente konferencen var meget spændende og interessant og spændende og interessant Alle 9 workshops fik høje scorer i evalueringen. Samlet ses en fantastisk succes. Der var også enighed om at markedspladsen havde givet et godt indtryk og vores daglige samarbejdspartnere havde fået et andet og bredere overblik over, de mange aktiviteter som sker i Boligkontoret. Året der gik To nye medlemmer med i alt boliger Nomineret til en CSR-pris blandt de europæiske boligselskaber Nyt hovedkontor sammen med 3B Ny hjemmeside og øget digitalisering 50 millioner sparet som følge af låneomlægninger Kæmpe besparelser via indkøbsafdelingen Landdistriktsrapporten fra BDK Stor succes med stop udsættelser Regnskab 2014 Resultatet: kroner Balancesum: 128,0 millioner Egenkapital: 69,1 millioner Fri likviditet: 26,5 millioner Antal medarbejdere: 143,8 Hvad går pengene til? Bestyrelsen mv 1,4 mil. 1,2 % Mødeudgifter mv 1,4 mil. 1,2 % Personaleudgifter 91,6 mil. 78,9 % Kontorhold 10,3 mil. 8,9 % Kontorlokaler 6,2 mil. 5,3 % Afskrivninger 4,4 mil. 3,8 % Særlige aktiviteter 0,6 mil. 0,5 % Revision 0,2 mil. 0,2 % side 3 af 9

4 Hvor kommer pengene fra? Administrationsbidrag, egne medlemmer 73,5 mil. 62,9 % Andet støttet byggeri 8,8 mil. 7,5 % Lovmæssige gebyrer 16,5 mil. 14,1 % Byggesagshonorar 17,3 mil. 14,8 % Renter 0,8 mil. 0,7 % Budget 2016 Der foreslås et budget for 2016 med regulering af administrationsbidraget på i alt 2,7%. Den almindelige regulering udgør 1,6 procent svarende til 43 kroner pr lejemål, mens der derudover reguleres yderligere med 1,1% (svarende til 30 kroner pr. lejemål) som en konsekvens af, at stop udsættelser indarbejdes i budgettet for I forhold til de 1,1% får de enkelte medlemmer mulighed for selv at afgøre, om dette beløb skal faktureres videre til beboerne eller finansieres over dispositionsfondene. Budgettet udviser balance mellem indtægter og udgifter med en balance på 121,4 millioner. Der er ikke indarbejdet en nødvendig besparelse, som vi ellers har gjort de senere år for at få budgettet til at hænge sammen. Der vil dog alligevel blive arbejdet med at kigge udgifterne efter for besparelsesmuligheder i den traditionelle effektiviseringsrunde til efteråret. BDK på vej mod 2020 Organisationen: Vi vil fastholde den fysiske decentrale opbygning af administrationen. Vi vil igangsætte en større proces for at øge effektiviseringen af de administrative funktioner = gør det nemt og billigere. Økonomi: Vi vil bygge den nye strategi og målsætninger op omkring et økonomisk pejlemærke som siger: administrationsomkostningerne må ikke stige mere end den almindelige prisstigning i samfundet men vi går efter kun at stige med 75 % af pristalsreguleringen. Valg til repræsentantskabet indstillinger fra lokalråd og bestyrelsen: Skanderborg: Bjarne Almind Johansen Ribe: Birgit Larsen (genopstiller ikke) Jens Hunderup (indstilles af lokalråd Ribe) Sakskøbing: Henning Tønning Nordsjælland: Marianne Lundberg Andersen Bestyrelsen: Jens Hunderup (indstilles af lokalråd Ribe) Posten er ledig Herefter spurgte Mogens K. Hansen, om der gives tilstrækkelig rådgivning omkring trækningsretten, da det er nævnt, at trækningsretten ikke udnyttes. Hertil blev opfordret til i boligorganisationerne at lave en målsætning for brugen af trækningsretten, og hvad der prioriteres i forhold til områder, afdelinger m.v. Det vil være hensigtsmæssigt at lave en årlig gennemgang med driftschefen og her lave en plan i stedet for drypvise beslutninger om brug af trækningsret. Man skal være opmærksom på, at trækningsretten kun kan finansiere op til 2/3 af udgiften, mens boligorganisationen selv skal sørge for at finansiere resten. 3. Den nye boligsociale ordning Charlotte Sommer Bjørnsgaard fortalte om Boligkontoret Danmarks vision på det boligsociale område, som sigter på at blive mere forebyggende frem for helbredende. Af handlingsplanen fremgår det, at side 4 af 9

5 Visionen er, at Boligkontoret Danmark både centralt og lokalt, har ressourcer til at udvise rettidig omhu i forhold til løsningen af medlemmernes boligsociale udfordringer. Vi skal kunne levere kompetent rådgivning på højt fagligt niveau til vores medlemmer på det boligsociale område, og vi skal være proaktive i forhold til at skabe forpligtende og stærke samarbejder med kommuner og andre parter der har til opgave at løfte den boligsociale opgave i boligområderne Handlingsplanen skal udmøntes i: Boligsocialt trafiklys Kontaktpersonordning og lokale kontaktark Nålestiksindsatser og helhedsplaner Faglig rådgivning fra boligsocial gruppe o Til OB og AB medlemmer o Til afdelingskontorerne = Lokalt beredskab og styrket overblik Udvidet markvandringsskema øget fokus på fællesfaciliteter, trivsel og tryghed Boligsociale viceværter uddannes/ansættes Konfliktmæglerfunktion relanceres Uddannelse af boligrådgivere, chefkonsulenter og driftspersonale skærpelse af det boligsociale blik. Forankring af de gode resultater fra Projekt Stop Udsættelser på landsplan socialøkonomisk rådgivning til lejerne. Omkring Stop udsættelser blev det nævnt, at Boligkontoret giver mulighed for telefonisk rådgivning til alle lejere hver onsdag fra kl på telefon Efterfølgende er det oplyst, at der ikke er trykt kort eller lignende til uddeling blandt beboerne. Der kan dog laves et kontaktkort til beboerne i en afdeling med vigtige telefonnumre, hvilket koster en basispris på kr. og yderligere 2 kr. pr. lejemål. Blandt kommentarerne hertil var spørgsmålet om de frivillige og hvor disse var henne, da de yder et stort stykke arbejde i relation til det boligsociale arbejde. Næppe uenighed om, at frivilliges kompetencer skal øges, men at det kan ikke gøre arbejdet alene. Arbejdet omkring Stop udsættelser skal forankres lokalt, men må omvendt heller ikke blive for lokalt. Der skal være en vis afstand mellem den, der skal have hjælpen og den, der skal give den i sådan en sammenhæng. Begrebet boligsocial vicevært blev omtalt, og det blev præciseret, at der her er tale om en ekstra hånd i forhold til en sårbar beboer, som kan øge beboerens trivsel og være en bro til kommunen. Lisbet Riis spurgte om holdingen til, at Stop udsættelser nu bliver en del af administrationsbidraget. Hertil var der generelt en positiv holdning, hvorimod man i boligorganisationer, hvor problemer af flere grunde ikke er så stort, er mindre begejstret for idéen. På foranledning af spørgsmål på mødet, er Charlotte Sommer Bjørnsgaard s plancher vedhæftet referatet. 5. Valg af lokalrådsbestyrelse og suppleanter Til lokalrådsbestyrelsen var der følgende to kandidater, som begge blev valgt: side 5 af 9

6 Knud Erik Bødker, Middelfart Andelsboligforening Edel Andersen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Som suppleant stillede følgende op: Mogens K. Hansen, Boligselskabet af 1945 i Strib Lene Jensen, Middelfart Andelsboligforening Der skulle kun vælges 2, men der var enighed om, at udvide til 3 suppleanter og så lade suppleanterne indgå mere aktivt i lokalrådsarbejdet. Forretningsordenen for lokalrådet revideres efterfølgende med tilbagevirkende kraft. 6. Valg af suppleant til indstilling til Boligkontoret Danmarks bestyrelse Alex Gren, Nordvestfyns Boligforening valgt som eneste kandidat. 7. Valg af repræsentanter til Boligkontoret Danmarks bestyrelsesudvalg Formandsskabets indstillinger blev fulgt og følgende valgt: Kommunikationsudvalget: Karina Rasmussen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Lene Jensen, Middelfart Andelsboligforening Beboerdemokratiudvalget: Diana Fjeldstad, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Knud Erik Bødker, Middelfart Andelsboligforening 8. Valg af medlemmer til Boligkontoret Danmarks Netværksgrupper Følgende er medlemmer i netværksgrupperne: Netværksgruppe Byggeri Vest: Alex Gren, Nordvestfyns Boligforening Edel Andersen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Mogens K. Hansen, Boligselskabet af 1945 i Strib Knud Erik Bødker, Middefart Andelsboligforening Netværksgruppe Marketing: Frans Steenholdt, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Edel Andersen, Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Hans Søndergaard, Bogense Boligforening side 6 af 9

7 9. Nyt fra Lokalrådsbestyrelsen Fra netværksgruppe 3 med tovholder Knud Erik Bødker var indkommet et ønske omkring kurser, og en række konkrete kursusforslag var listet op. Generelt opfattes et 3-timers kursus som for kort, og bør opdeles i moduler for yderligere uddybning. Der bliver flere digitale kurser, men de kan ikke erstatte de fysiske. Endelig er det ønsket med opfølgningskurser. Helle Duus Andresen orienterede om, at der på nuværende tidspunkt er planlagt 3 kurser som afholdes i Odense i efteråret 2015: Ny i afdelingsbestyrelsen onsdag den 7. oktober 2015 kl Kend dit budget onsdag den 21. oktober 2015 kl Arbejdet i afdelingsbestyrelsen onsdag den 4. november 2015 kl Klaus Bentzen oplyste, at med en ny og udvidet lokalrådsgruppe, vil det være muligt at sætte fokus på kurser og evt. lave et kursuskatalog på Fyn. Michael Demsitz gjorde opmærksom på, at de digitale kurser skal ses som et supplement til den kendte kursusform. Klaus Bentzen kunne i forlængelse af lokalrådsseminaret fortælle, at der vil blive arbejdet med en tur til Lübeck til Wohnen mit Kindern. Det vil blive en dagstur med afgang fra Sivlandvænget kl. 8 og hjemkomst kl. 22. Deltagerne vil som udgangspunkt være fra Lokalråd Fyn og Byggeri Vest-netværksgruppen. Næste lokalrådsseminar foreslås holdt på Bogense Hotel i weekenden den februar 2016 i stedet for sidste weekend i januar. Dermed skulle der ikke være sammenfald med EM i herrehåndbold. 10. Nyt for udvalgene Kommunikationsudvalget v. Klaus Bentzen: Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden sidste lokalrådsmøde Beboerdemokratiudvalget v. Diana Fjeldstad: Udvalget arbejder på at tage til Nakskov for at bese Søhusene. Netværksgruppe, Byggeri Vest v. Klaus Bentzen: Der har været afholdt møde den 9. april i Melfarparken, hvilket var et fagligt godt møde med udgangspunkt i ombygningen. Netværksgruppe, Marketing v. Edel Andersen: - Der har ikke været afholdt møde siden sidste lokalrådsmøde. Netværksmøde i Lokalråd: side 7 af 9

8 Netværksgruppen med Lene Jensen som tovholder: Intet møde siden sidste lokalrådsmøde. Netværksgruppen med Knud Erik Bødtker som tovholder: Intet møde siden sidste lokalrådsmøde. 11.Uddeling af Lokalråd Fyn BDK-pris 2015 Klaus Bentzen informerede om, at der kun er indkommet én indstilling. Den er fra Kirsebærgrenen, Middelfart Andelsboligforening afdeling 8, hvor man har holdt loppemarked i fællesskab med andre boligforeninger i området, hvilket har været en succes, og dette til trods for, at man i lang tid har gået med oplevelsen dem og os. Kirsebærgrenen vinder Lokalråd Fyn BDK-prisen 2015, og indstillingen sendes med referatet fra mødet. Kirsebærgrenen indstilles efterfølgende til BDK-prisen 2015, der uddeles på det kommende repræsentantskabsmøde. 12. Kort orientering om nyt fra medlemmerne AB Kerteminde v. Carsten Gelstoft: Der arbejdes med fusion med DVB, og arbejdet går godt. Hvis fusionen vedtages, træder den i kraft pr. 1. januar 2016 Middelfart Andelsboligforening v. Ruth Christensen: Også her arbejdes med fusion med ikrafttræden 1. oktober 2015, såfremt den vedtages. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn v. Edel Andersen: Intet at berette om. Boligselskabet af 1945 i Strib v. Mogens K. Hansen: Fusionsarbejde med Middelfart og Nordvestfyn. Ringe Boligselskab v. Gerhard Haurum: Intet at berette om. Nordvestfyns Boligforening v. Alex Gren: Udover fusion bliver der arbejdet med igangværende renoveringsprojekter for ca. kr. 30 mio., ligesom der er fokus på i istandsættelse af boligerne ved fraflytning. Bogense Boligforening v. Klaus Bentzen: Byggeri af 24 boliger og fælleshus, hvor der er 1. spadestik den 6. maj. Hvis man hører om Fiona Grunden, så fremgår boligforeningens projekt ikke umiddelbart, men det er af taktiske grunde lagt til side i arbejdsgruppen. 13.Eventuelt. Alex Gren bad om et oplæg fra lokalrådet i relation til byggesager, da det er svært at få fat i de attraktive grunde, og man ser at der bygges af andre boligforeninger rundt omkring. Knud Erik Bødker gjorde opmærksom på, at man skal til opsøgende møde i Middelfart Kommune på fredag. Klaus Bentzen bekræftede, at kommunerne ikke henvender sig af sig selv. Michael Demsitz nævnte, at man bør overveje, hvordan man koordinerer kræfter fra byggeafdelingen i forhold til byggeriopstart, og her skal marketing ind over. Indsatsen skal styrkes, og der skal være en vækststrategi for Fyn. side 8 af 9

9 Edel Andersen pointerede, at der ikke skal bygges til ledighed, og at det kun kan svare sig at bygge de steder, hvor der rent faktisk er et behov, hvilket Gerhard Haurum var enig i. Inden dirigenten rundede af, overrakte han en buket blomster til afgående lokalrådsformand Ruth Christensen med tak for samarbejdet i lokalrådet. Ligeledes en vingave til Carsten Gelstoft, der også er udtrådt af lokalrådet. Også han blev takket for sin indsats. Ruth Christensen takkede de fremmødte for et godt møde, for den fine buket og ønskede god tur hjem. Næste møde i lokalrådet afholdes onsdag den 11. november 2015 kl på Sivlandvænget 27 B i Odense. Referent: Karen Kierkegaard Odense d side 9 af 9

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup

Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning 2012 Eftermiddagshygge på terrassen i Teglværkshaven, Herlev Foto: Peter Dahlerup Beretning12 2 Indhold 2012 udvikling og udfordring Et lidt stille år boligpolitisk...5 Strategi 2015 nu halvvejs...7

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere