Vedtægter. for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP"

Transkript

1 Vedtægter for GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

2 1. Navn: Gymnastikhøjskolen i Ollerup Dagligt betegnet: OLLERUP 2. Hjemsted: Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Institutionen har hjemsted i Ollerup, Svendborg Kommune, Fyn. Stk. 2. Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 12 H, Ollerup by med flere. 3. Formål: Institutionens formål er at drive højskole indenfor rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. Institutionens undervisning, der omfatter almene og idrætslige fag sigter, ligesom samværet, mod at motivere eleverne til deltagelse i det frivillige foreningsarbejde som instruktør og leder. Udover undervisningen skal dagligdagen indeholde aktiviteter af oplysende og sundhedsmæssig karakter. Blandt institutionens idrætslige fag, der bl.a. tæller boldspil, svømning, friluftsliv, dans og gymnastik, skal gymnastik med udgangspunkt i institutionens grundgymnastiske tradition altid have en fremtrædende placering. Stk. 1. Værdigrundlag: Gymnastikhøjskolen er rammen om et åbent og dynamisk miljø for personlige og fælles læreprocesser. Læring på Gymnastikhøjskolen hviler på folkeoplysning, livsoplysning samt tilegnelse af viden og færdigheder, som forbinder mennesker og skaber personlig dannelse, der muliggør livslang udvikling og aktiv demokratisk samfundsdeltagelse. Formidling af idræt og gymnastik samt værdier i tilknytning hertil er væsentlige for skolen. Skolens idrætssyn bygger på glæden ved bevægelse, fordybelse og udfordring ved kamp. Vi anskuer idræt i en bred kulturel sammenhæng. Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn og et dansk kulturgrundlag. Vi søger ægthed i relationer mellem mennesker og prioriterer menneskelig indsigt, personlig udvikling, vedvarende faglig dygtighed, åben kommunikation og arbejdsglæde. Egenskaber, der sammen med attraktive rammer, giver optimale betingelser for et godt højskolemiljø. Den personlige læring skabes på højskolen i mødet mellem mennesker, hvor oplevelser og erfaringer skal fremme evnen til at tage vare på sig selv og samtidig give forståelse og medansvar for fællesskabet. I bestræbelsen på at skabe en levende og vedkommende læring inddrages forskellige arbejdsformer, hvor der lægges vægt på det kropslige, samtalen samt historisk-fortællende og musisk-kreative aspekter. Vi sætter fokus på mulighed for udvikling og fornyelse på alle områder, bl.a. læring, fysisk aktivitet, sund levevis, samfundsspørgsmål og faciliteter, men er bevidste om skolens historie og traditioner. Vi værdsætter aktivt samarbejde på uddannelses- og idrætsområdet både regionalt, nationalt og internationalt. 2

3 Stk. 2. Virkeområder: 1. Mødested: Institutionen skal opretholdes og videreudvikles som et mødested for idræts- og kulturlivet lokalt, regionalt og globalt. 2. Laboratorium: Institutionen skal etablere og udvikle nye muligheder for aktiviteter, normer, rum og oplevelser. 3. Trivsel og sundhed: Institutionen skal anvise veje og muligheder til en bedre folkesundhed. 4. Hæftelse: Institutionen hæfter alene med sin formue. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler 5. Organisering: Gymnastikhøjskolen i Ollerup blev grundlagt i 1920 af Niels Bukh, som forud for sin død i 1950 testamenterede Gymnastikhøjskolen til dansk ungdom Den selvejende institution Gymnastikhøjskolen i Ollerup blev stiftet i Skolekredsen: Skolekredsen er institutionen Gymnastikhøjskolen i Ollerups medlemskreds. Gymnastikhøjskolens årsrapport udleveres/sendes 14 dage før det årsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. Enhver, der har været elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, kan optages som medlem af skolekredsen. Enkeltpersoner, navngivne foreninger, firmaer og interessegrupper, som ønsker at bidrage til institutionens virke kan ligeledes optages som medlem af skolekredsen. Foreninger, firmaer og interessegrupper indgår ved navn og antal medlemmer, og med én stemme uansat antal. Privatpersoner, dvs. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen. Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvilket kan kræves forelagt årsmødet af den som bestyrelsen har afslået at optage/ekskluderet og af et mindretal i bestyrelsen Bestyrelsen fastsætter medlemsgebyret. 7. Årsmøde: Det ordinære årsmøde for skolekredsens medlemmer afholdes en gang om året inden udgangen af november måned. Årsmødet arrangeres af skolens bestyrelse. Årsmødet skal bidrage til institutionens udvikling og fremtid med relationer til 3

4 Gymnastikhøjskolen i Ollerups bagland. Indkaldelsen til årsmødet skal ske skriftligt til alle som er registreret som medlem med mindst 30 dages varsel og med følgende dagsorden som udgangspunkt. 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens og forstanderens beretning 3) Orientering om den reviderede årsrapport 4) Fremlæggelse af budget 5) Forslag fra bestyrelsen 6) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen eller skolen i hænde senest 14 dage før årsmødet) 7) Valg af bestyrelse 8) Valg af suppleanter 9) Eventuelt Man skal have betalt kontingent samt være registreret medlem mindst 30 dage før afholdelsen af årsmødet for at være opstillings- og stemmeberettiget. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme på årsmødet. Beslutninger på årsmødet foretages ved almindeligt stemmeflertal. Årsmødet er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Navn på kandidater til medlem af bestyrelsen og til suppleantposten skal være afleveret til Gymnastikhøjskolen i Ollerup eller formanden senest 14 dage før årsmødet. Navneliste over indstillede kandidater fra elevforeningen skal indgives af elevforeningens bestyrelse senest 14 dage før årsmødet Årsrapport og oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlige myndigheder fremlægges på årsmødet. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter begæring derom overfor formanden for institutionen ved brev med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøde indvarsles på samme måde som et ordinært årsmøde. Der udarbejdes et referat fra årsmødet, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne pr. post eller mail samt opbevares på skolen. Årsmødet er åbent for elevforeningens medlemmer. 8. Institutionens drift: Institutionens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling samt indtægtsdækket virksomhed. Stk. 1. Institutionens midler må alene komme institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Dog kan skolen i begrænset omfang anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark. Stk. 2. Overskud ved driften tilfalder institutionen og skal anvendes til skole- og undervisningsformål. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen. 4

5 Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder: 1) Som indestående i pengeinstitutter hjemhørende i Danmark eller i et andet indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant. 4) I værdipapirer fra EU-/EØS-medlemslande, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konto mv., som andre end skolen disponerer over. 9. Institutionens bestyrelse: Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsessammensætningen tilstræbes at være en afbalanceret blanding af kvinder og mænd. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig. Bestyrelsen vælges eller udpeges for en periode af 2 år, efter følgende plan: A) 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på Gymnastikhøjskolens årsmøde af og blandt skolekredsens medlemmer. B) 3 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt elevforeningens medlemmer på Elevforeningens generalforsamling. Det 4. bestyrelsesmedlem fra Elevforeningen er udpeget af og blandt Elevforeningens bestyrelsesmedlemmer. C) Der vælges en suppleant blandt og af skolekredsens medlemmer. Elevforeningens bestyrelse vælger en suppleant for Elevforeningens repræsentanter i bestyrelsen. Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om folkehøjskoler 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, og suppleanten indtræder for den resterende valgperiode. Valg foregår hvert år med virkning efter ordinært årsmøde A) 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år B) 2 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år Formanden vælges af bestyrelsen i lige år. Næstformanden vælges af bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen foretager konstituering på det første møde efter årsmødet. Formand for elevforeningen samt det udpegede medlem kan ikke være formand eller næstformand for skolens bestyrelse. Ingen ved institutionen ansat og ingen af institutionens elever kan være medlem af eller deltage i valg af medlemmer til bestyrelsen. 5

6 10. Bestyrelsens opgaver og ansvar: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er hermed ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Kulturministeriet, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Skolekredsen. Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen efter indstilling fra forstanderen. Stk. 4. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport. Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til institutionens værdigrundlag. Stk. 7. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse. Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt, herunder for at denne er i overensstemmelse med loven. 11. Bestyrelsens arbejde m.v.: Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Stk. 1. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 2. Formanden leder forhandlingerne og en evt. afstemning. Formanden sørger for, at beslutninger, herunder evt. afstemningsresultat, indføres i et beslutningsreferat. Underskriften af referatet foretages på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Det skal fremgå af referatet, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Enhver af deltagerne er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at trufne beslutninger udføres. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand, er til stede. 6

7 Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Ved beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at minst 2/3 af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlingen og afstemningen. Stk. 5. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller institutionens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 6. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne. Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 12. Institutionens daglige ledelse: Den daglige ledelse af institutionen varetages af forstanderen, som ligeledes har det pædagogiske ansvar. Stk. 1. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 2. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 3. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne indenfor godkendte budgetter. Stk. 4. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap 8 om tavshedspligt m.v. 13. Medarbejderråd: Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Stk. 1. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 2. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: 1) Drifts- og anlægsbudgetter 2) Kursus og undervisningsplaner 3) Nybyggeri 4) Efteruddannelse m.v. 5) Ansættelse af forstander Stk. 3. Medarbejderrådet kan træffe beslutninger vedrørende det daglige arbejde, dog ikke på områder, som henhører under bestyrelsens eller forstanderens kompetence. Stk. 4. Medarbejderrådet vælger 2 repræsentanter som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen uden stemmeret. Valget gælder for en periode på 2 år med virkning fra det første bestyrelsesmøde efter årsmødet. 7

8 14. Regnskab og revision: Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsrapport opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler. Stk. 1. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, forelægges bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse på årsmødet og medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jvf. standardvedtægtens 9, stk. 2. Stk. 2. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der for bestyrelsen godtgør, at institutionen er forsvarligt forsikret. 15. Tegningsret: Institutionen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Tegningsretten kan ikke delegers. 16. Vedtægtsændringer: Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse. Stk. 1. Ændringer af vedtægterne skal vedtages på årsmødet. 17. Opløsning: Beslutningen om institutionens nedlæggelse træffes på et årssmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter minimum 14 dage på nyt årsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 1. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 2. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 4. Stk. 4. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler. 18. Ikrafttræden Stk 1. Vedtægterne er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt. Stk. 2. Nærværende vedtægt træder i kraft på datoen for offentliggørelsen på skolens hjemmeside. 8

9

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. OrkesterEfterskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere