ÅRSRAPPORT FOR for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder Roskilde. CVR-nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder Roskilde CVR-nr Havhingsten på vej hjem

2 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3 Oplysninger om institutionen. 5 Ledelsesberetning Året i overskrifter. 7 Tilskud.. 9 Besøgende Sejlads Butik. 14 Personale Miljøforhold. 16 Tilbagebetaling til samfundet Særlige økonomiske forhold 20 Fremtiden. 20 Årsregnskab 1. januar december 2008 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse. 23 Balance 25 Pengestrømsopgørelse. 26 Noter 27 De fem rekonstruktioner under sejl.

3

4 3 Den uafhængige revisors påtegning REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vi har revideret årsrapporten for 2008 for Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde, omfattende ledelsespåtegning, generelle oplysninger om institutionen, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter til regnskabet. Årsrapporten udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme

5

6 5 OPLYSNINGER OM INSTITUTIONEN Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Direktion Poul Lindor Nielsen Evan Lynnerup Leo Bjørnskov Gurli Martinussen Lars Fredsted Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Nordea Bank A/S samt Roskilde Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov.

7 6 Formål Samlinger Organisation Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Museet har i 2008 arbejdet på grundlag af den organisation, der blev indført pr Dog er der i årets løb sket en række ændringer: Pr fratrådte Morten Gøthche som konstitueret chef for marinarkæologisk afdeling, og genoptog sin tidligere stilling som museumsinspektør, dog under bådeværftet. Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen overtog ansvaret for marinarkæologisk afdeling, og udpegede marinarkæolog Jørgen Dencker som mellemleder for den marinarkæologiske driftsenhed. Pr fratrådte Poul Nygaard sin stilling som aktivitetschef, idet han havde fået andet arbejde. Museumsdirektør Tinna Damgård- Sørensen overtog ansvaret for afdelingen året ud. Umiddelbart efter Havhingstens hjemkomst i august indledtes en proces, der skal føre til en ny vision og strategi for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Som led i processen er der gennem hele efteråret blevet arbejdet med en omfattende omorganisering af museet. I den forbindelse er stillingen som udstillingschef og stillingen som teknisk chef blevet nedlagt. Ligeledes er stillingen som chefsekretær blevet nedlagt. Den nye organisation omfatter fire afdelinger og en ledelsesstab. Organisationen træder i kraft pr. 1.marts 2009.

8 7 LEDELSESBERETNING 2008 har været et godt og vigtigt år for Vikingeskibsmuseet. Årsrapporten afspejler et højt aktivitetsniveau i alle afdelinger, hvor de daglige opgaver, aktiviteter og udviklingsprojekter er blevet gennemført parallelt med årets to store opgaver: Projekt Fuldblod på Havet samt udviklingen af en ny organisatorisk ramme for museet. Projekt Fuldblod på Havet Lørdag den 9. august blev Havhingsten modtaget i Roskilde af godt mennesker. Skib og besætning havde i løbet af seks uger tilbagelagt sømil fra Dublin, syd om England til Roskilde. Hjemkomsten markerede afslutningen på en enestående forsøgsrejse, der har givet os væsentlig ny viden om vikingeskibenes sejlegenskaber og sødygtighed. Den er samtidig blevet formidlet til verden via projektets hjemmeside via udstillinger og særlige arrangementer. Publikums- og medieinteressen har været overvældende, og projektet har sat Vikingeskibsmuseet, Roskilde og Danmark på verdenskortet. Projekt Fuldblod på Havet er det største projekt, museet hidtil har gennemført. Det har involveret samtlige afdelinger på museet, og det har engageret et stort antal frivillige besætningsmedlemmer og deres familier. Det har desuden styrket båndene mellem museet, Roskilde by og Dublin, og det har bl.a. ført til indgåelse af en særlig venskabsaftale mellem Roskilde og Dublin. Økonomisk har projektet været en stor mundfuld, men det har kunnet gennemføres takket være en stor frivillig indsats samt økonomisk støtte fra fonde, sponsorer samt forsknings- og kulturpuljer. Det er dejligt at kunne konstatere, at skib og besætning er kommet sikkert i havn. Succesen er hjemme! Museumsjuryens specialpris Vikingeskibsmuseet fik ved en højtidelighed på Thorvaldsens Museum i København den 21. maj overrakt Museumsjuryens Specialpris, indstiftet af Bikubenfonden. Prisen blev givet for museets banebrydende forsknings- og formidlingsindsats inden for den eksperimentelle skibsarkæologi, Begrundelsen for tildeling af prisen var bl.a., at museet gennem årene har formået at skabe og udvikle den eksperimentelle skibsarkæologi som et originalt forsknings- og formidlingsfelt. Med Havhingstens rejse til Irland har museet på spektakulær måde markeret potentialet i forskningsbaseret formidling. Museet har tilvejebragt bemærkelsesværdige resultater og opnået international anerkendelse. Det fremstår i dag som en enestående aktiv og nytænkende, kvalitetsskabende kulturinstitution. Prisen på kroner er blevet anvendt til finansiering af ekstern bistand til den visions- og strategiproces, der er igangsat efter Havhingstens hjemkomst. Ny vision for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten Havhingstens hjemkomst markerer afslutningen på Projekt Fuldblod på Havet, der har været en helt central aktivitet på museet igennem mere end 10 år. Resultaterne af det store projekt skal nu publiceres sammen med resultaterne af de sidste 25 års eksperimentalarkæologiske arbejde. Dermed nærmer museets sig afslutningen på en periode, hvor arbejdet med de fem Skuldelevskibe har båret udviklingen af museet. I erkendelse af dette igangsatte museets bestyrelse i foråret en visionsproces for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Bestyrelsen har udpeget forskning samt restaurering og modernisering af Vikingeskibshallen som de to væsentligste indsatsområder. Gennem en forøget forskningsindsats skal museet udvikle et det faglige grundlag for museets fremtidige udvikling. Og gennem restaurerings- og moderniseringsprojektet skal den fredede Vikingeskibshal sikres gennem en restaurering af selve bygningen; samtidig skal hallen leve op til nutidens krav til tilgængelighed, bevaringsforhold, energiforbrug osv.

9 8 Første skridt i processen har været at etablere en ny organisatorisk ramme. Gennem sensommeren og efteråret er der således blevet gennemført en gennemgribende omorganisering af museet. Den nye organisation træder i kraft pr. 1. marts 2009, og indebærer bl.a. at museets seks gamle afdelinger er blevet nedlagt, og erstattet af fire større afdelinger samt et ledelsessekretariat. Den nye organisation omfatter to vidensproducerende afdelinger en akademisk og en håndværksmæssig en formidlingsafdeling samt en serviceafdeling. Ledelsesstaben skal bl.a. varetage kommunikation og projektstyring. Arbejdet med den nye vision vil fortsætte i det nye år. Marinarkæologi Vikingeskibsmuseet varetager på vegne af Nationalmuseet det nationale marine beredskab på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt. Beredskabet har haft travlt gennem hele året; omfanget af anlægssager på havet i form af havneudvidelser, vindmølleparker, kabelnedlægninger og rørføringer har aldrig været større. Roskilde Skibene Efter 11 år kunne dokumentationen af Roskilde skibene afsluttes ved udgangen af året. De 9 skibsvrag fra vikingetid og middelalder, der blev fundet og optaget i forbindelse med anlæggelsen af museumshavnen i 1997, er blevet dokumenteret i 1:1 i arkæologisk værksted. Dokumentationen er udført i et tæt samarbejde med Nationalmuseet, som har finansieret arbejdet i de første ti år, mens Vikingeskibsmuseet har finansieret det sidste års arbejde inden for eget budget. De originale skibsdele er nu under forberedelse til konservering på Nationalmuseets konserveringsværksted i Brede. Færdiggørelse af museumshavnen I løbet af sensommeren og efteråret blev museumshavnen færdiggjort med etablering af friholderværk og sikkerhedsstiger. På grund af besparelser på anlægsbudgettet blev friholderværket ikke realiseret da museumshavnen blev bygget i 1997, og det har lige siden skabt dårlige adgangsforhold til de fartøjer, der ligger fortøjret ved den lange ydermole. Som forberedelse til Havingstens hjemkomst og fremtidige placering i havnen, og som led i visionen om at gøre museumshavnen attraktiv hele året, blev arbejderne derfor gennemført for museets egne midler. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2008; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 72,3 % af museets gæster kom fra udlandet. I forhold til året før er det samlede besøgstal faldet med 3.001, svarende til 2,2 %. Særlige besøg Vikingeskibsmuseet havde 20. februar besøg af en delegation af tyrkiske museumsfolk. I forbindelse med Havhingstens hjemkomst til Roskilde 9. august havde museet bl.a. besøg af den irske kulturminister Dr. Martin Mansergh, ambassadør Henrik Iversen og ambassadør Joe Hayes. Den 22. august besøgte den Dansk ambassadør i Canada, Poul E. D. Kristensen og den Canadisk ambassadør i Danmark, Peter Lundy museet i forbindelse med byggeriet af en Gokstad færing som er solgt til det Danske museum i Canada. Kulturpolitisk delegation fra Tartu, Estland besøgte Vikingeskibsmuseet 25. september i forbindelse med grundlæggelsen af et maritimt museum omkring Estlands traditionelle skibe til flodtransport. Personale I alt 168 personer (svarende til 58 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således øget med tre årsværk i forhold til året før. 4 personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder.

10 9 Tilskud og indtægter Vikingeskibsmuseet har i 2008 modtaget offentlige tilskud fra Roskilde Kommune og fra Staten. Museets faste offentlige tilskud i 2008 udgjorde i alt 34 % af museets driftsgrundlag. Roskilde kommune har i 2008 ydet ekstraordinære engangstilskud på i alt kr til projektsekretariat i forbindelse med Havhingstens sejlads hjem fra Dublin i Det ekstraordinære offentlige tilskud har udgjort ca. 0,8 % af museets driftsgrundlag i Herudover har museet modtaget donationer fra Nordea Danmark Fonden, Skibsreder Carsten Brebøls alm. Fond, Friluftsrådet, Forsknings- og innovationsstyrelsen, Farumgaard-Fonden, Region Midt- og Vestsjælland, Kulturministeriet i Irland (Department of Arts, Sport and Tourism), Bikuben Fonden, Knud Højgårds Fond, A/S Dampskibsselskabet Orient s Fond, JL Fondet, Vikingeskibsmuseets venneforening, Kunststyrelsen samt modtaget sponsorater fra RIR- Revision og private sponsorer og produktsponsorater fra Jydsk Dykkerservice, Viking Life-Saving Equipment, og BP-gas og indgået rabataftaler med Frisport og Friluftsland. Tilskud og indtægter - år 2008 Egenindtjening 49% Roskilde Kommune 23% Staten 11% Donationer 17% Figur 2 tilskud og indtægter Offentlige tilskud Donationer Egenindtjening Tilbagebetaling til samfundet Turist omsætning Figur 3 - Udvikling i tilskud og indtægter sammenlignet med turistomsætning mv. fra

11 10 Besøgende Museet blev i 2008 besøgt af gæster, hvilket er færre end året før, svarende til et fald på ca. 2,2 %. Faldet formodes at afspejle afmatningen i forbindelse med finanskrisen, men med en modregning for en stadig stor interesse for Havhingstens sejlads Besøgende pr. år Figur 4 besøgstal: udvikling fra 1969 til Besøgstal pr. måned i år Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 5 - Museets besøgende fordelt på måneder: udvikling I 2006 fik børn og unge under 18 år gratis adgang. I den forbindelse ændredes museets entrésystem; familiebilletten udgik, hvorfor antallet af voksne og børn er øget relativt i statistikken. I besøgsgruppen Voksne i grupper indgår aftaler med forskellige kortudbydere såsom FDM, Danhostel og lignende Udvikling i besøgende fra Voksne Barn og student Voksne i Grupper Børn/student og Familier Skolebørn Gratister Figur 6 udvikling i besøgsgrupper

12 11 I forbindelse med billetsalget er gæster, svarende til 25 % af de besøgende, blevet spurgt om hjemland eller postnummer. 72,3 % af museets betalende gæster kom i 2008 fra udlandet, mens 27,7 % kom fra Danmark. Af de besøgende kom 3,9 % fra Roskilde. Div.Europa 15% Div.Asien 4% Div.Afrika 0% Div.Syd-Amerika 3% Danmark 28% Holland 6% Frankrig 6% Sverige 4% Italien 5% StorBritanien 6% USA 9% Tyskland 14% Figur 7a Den internationale sammensætning af betalende gæster i 2008 Midtvest Jylland 2% Sønder Jylland 3% Midtøst Jylland 5% Nord Jylland 3% København 10% Fyn 3% Øvrigt Sjælland 18% Roskilde 13% Nordsjælland 10% Københavns omegn 33% Figur 7b Fordeling af de 27,7 % danske besøgende på landsdele 2008

13 12 Sejlads gæster har i 2008 deltaget i sejlads med både fra museets bådsamling på Roskilde Fjord. Det er en stigning i forhold til året før på 58 deltagere. Stigningen fordeles på 238 skolebørn, 84 på turister og et fald på 264 deltagere på private grupper. Udvikling i sejlads med publikum Figur 8 Antal gæster der har deltaget i sejlads Omsætningen i sejladsen er steget fra kr i 2001 til kr inkl. moms i 2008, svarende til en stigning på 64,1 % Figur 9a Udvikling i omsætning i sejladsen

14 13 Omsætningen pr. sejlende gæst er i samme periode steget fra kr. 75,57 til kr. 123,94 inkl. moms, svarende til en stigning på 64,0 %, 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 123,94 110,88 114,34 99,05 89,62 94,43 90,54 75, Figur 9b Udvikling i sejladsomsætning pr. sejlende gæst Sejladsomsætningen pr. museumsgæst er steget fra 6,03 til kr. 10,35 inkl. moms, svarende til en stigning på 71,6 %. 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 10,27 10,35 9,13 9,29 8,36 6,03 8,19 8, Figur 9c - Udvikling i sejladsomsætning pr. museumsgæst. Sejladsaktiviteten er størst i forårs- og sensommermånederne, hvor skoler og firmaer udgør de store kundegrupper. I perioden medio juni til medio august holder skoler og firmaer ferie, hvorfor aktiviteten stort set begrænser sig til turistsejladser Udvikling i sejlads fra Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 10 - sejladsomsætning fordelt på måneder

15 14 Butik Omsætningen i butikken er steget fra kr i 2003 til kr inkl. moms i Omsætningen pr. gæst er i samme periode steget fra kr. 38,36 til kr. 43,53, svarende til en stigning på 13,5 %. Sammenlignet med sidste år ses et fald på kr i den samlede omsætning. Sammenlignes der med hele perioden, indeholder omsætningen i 2003 og igen fra 2006 også sommercaféen på museumsøen, i 2004 og 2005 var sommercaféen bortforpagtet. Betragtes omsætningen fra butikken isoleret (dvs. uden omsætning i automatcaféen i Vikingeskibshallen og caféen på museumsøen) er omsætningen i 2008 faldet med kr i forhold til året før Total Uden Café Figur 11a Udvikling i butiksomsætning (inkl. moms) Omsætningen pr. gæst er i 2008 faldet til kr. 43,53 mod kr. 46,17 sidste år. 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 46,17 Total 43,53 Uden Café 43,80 38,83 38,36 36,68 36,27 30,69 33,68 32,86 32,89 29, Figur 11b Udvikling i butiksomsætning pr. gæst (inkl. moms) Den fladende omsætning i 2008 afspejler først og fremmest, at butikken har været økonomisk mindre råderum hos turisterne i denne finanskrisetid.

16 Udvikling i butikken fra Januar Marts Maj Juli September November Figur 12 Udvikling i butiksomsætning pr. måned Personale I alt 168 personer (svarende til 58 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således forøget med tre årsværk i forhold til året før hvilket bl.a. afspejler, at der har været opgang i aktiviteterne omkring museet især omkring Havhingste projektet. 4 personer har endvidere været tilknyttet i beskæftigelses-projekter i kortere eller længere perioder Personer 85 Årsværk Figur 13 - Personale, antal personer og årsværk

17 16 Miljøforhold Museet forsøger gennem hele sit virke at tilgodese miljøet mest muligt, hvorfor der til stadighed er fokus på forbruget af vand, varme og elektricitet. Der er i 2008 er det desværre ikke lykkedes at mindske forbruget af alle 3 energikilder Elektricitet, kwh Figur 14 Elforbrug Vand, m Varme, Mwh Figur 15 Vand og varmeforbrug

18 17 Tilbagebetaling til samfundet Vikingeskibsmuseet er den største turistattraktion i Roskilde målt på besøgstal. 35 % af VM s besøgende kommer til Roskilde alene for at besøge museet 31 % besøger også Domkirken og 29 % besøger tillige Roskilde by Vikingeskibsmuseet Roskilde Domkirke Roskilde Festival Lejre forsøgscenter / Sagnlandet Figur 16 besøgstal på attraktioner i Roskilde området Sporvejsmuseet Museet for Samtidskunst Roskilde Museum, skt. Ols gade Ledreborg Slot Det kan således konstateres, at Vikingeskibsmuseet ikke alene har kulturhistorisk betydning, men også har en central placering i brandingen af Roskilde som en aktiv og attraktiv kulturby. Vikingeskibsmuseets betydning for turistomsætningen i Roskilde og Region Sjælland belyses af de beregninger, som er foretaget gennem ODA samarbejdet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner). Beregningerne er baseret på oplysninger fra museets besøgsregistreringer og publikumsundersøgelser, der bl.a. viser at: 75 % af omsætningen kommer fra udlændinge; 73 % af omsætningen stammer fra endagsturister og 27 % af omsætningen kommer fra overnattende turister. De anvendte data er blevet bearbejdet i en tillempet udgave af de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE og LINE. Beregningerne for 2008 er justeret i forhold til det aktuelle besøgstal på Beregningerne viser at Vikingeskibsmuseet i 2008 har påvirket med en turistmæssig omsætning på 32,8 mio. kr. hvoraf omsætningen på 27,8 mio. kr. lægges i lokalområdet. Museets egen omsætning, beskæftigelse og afledte skatter og afgifter indgår ikke i tallene.

19 18 Attraktionens betydning for samfundet (ABS) Antal i alt besøgende på Vikingeskibsmuseet Heraf er endagsturister hvoraf af endagsturisterne kommer til lokalområdet pga. museet Disse endagsturister, omsætter for i alt kr Af det samlede antal besøgende, vælger de at overnatte i lokalområdet pga. museet Disse overnattende gæster omsætter for kr Samlet set skaber Vikingeskibsmuseets besøgende en omsætning på kr Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet Vikingeskibsmuseet skaber Disse 74 arbejdspladser bidrager yderligere med kr. 74 arbejdspladser til de offentlige kasser, i form af moms, A-skat, ATP o.lign. Figur 17 Vikingeskibsmuseets betydning for omsætning og arbejdspladser udenfor museet. Af museets egen omsætning betales store beløb tilbage til samfundet via skatter på det ansatte personale, moms og afgifter mv. I 2008 beløber den direkte tilbagebetaling sig til kr Direkte betaling Attraktion / Samfund i hele kr. Direkte betaling til samfundet: A-skat, AM- og SP-bidrag ATP Salgsmoms Lønsumsafgift 0 Energiafgifter netto Ejendomsskatter 0 Økonomistyrelse AER,AES, FIB mv I alt direkte betaling til samfundet: Modtaget fra samfundet: Ordinære driftstilskud fra det offentlige Ekstraordinære driftstilskud fra det offentlige Anlægstilskud fra det offentlige 0 Købsmoms, netto 0 Refusion fra fleks-jobbere mv Refusion, sygedagpenge Refusion af Energiafgifter Øvrige omkostningarefusioner 0 I alt direkte betaling fra samfundet: Nettobidrag fra/til det offentlige Figur 18 Direkte tilbagebetaling til samfundet

20 19 Af museets egne indkøb ligger store beløb i Roskilde kommune eller indenfor Region Sjælland. I 2008 beløber det direkte køb i Roskilde kommune sig til kr Jævnfør figur 19. Attraktionens Indkøbsstruktur kr. %fordeling Indenfor Roskilde-kommune ,3% Indenfor Region Sjælland ,2% Resten af Danmark ,0% Udenfor Danmark ,5% Indkøb for attraktionen i alt Figur 19 Museets indkøbs fordeling Samlet set er Vikingeskibsmuseet således en kulturinstitution som på mange måder giver samfundet valuta for pengene, jævnfør figur Egenindtjening Tilbagebetaling til samfundet Turist omsætning Offentlige tilskud Donationer Figur 20 Sammenhæng mellem egenindtjening, tilbagebetaling til samfundet, offentlige tilskud, afledt turistomsætning i Roskilde samt donationer. Samlet konklusion om museets betydning for samfundet Vikingeskibsmuseet er et vartegn for Danmark og for Roskilde. Den internationale Guide Michelin har tildelt museet 3 stjerner af 3 mulige, hvilket angiver, at museet er en rejse værd i sig selv. Denne vurdering deles kun af 9 andre attraktioner på Sjælland: Ny Carlsberg Glyptotek, Louisiana, Nationalmuseet, Nyhavn, Statens museum for kunst Rosenborg Slot, Roskilde Domkirke, Frederiksborg Slot og Kronborg. DTA, Danske Turist Attraktioners stjernemærkningsordning, har tildelt museet 5 stjerner. Denne vurdering deles kun af 12 andre attraktioner i Danmark: ARoS, Den Gamle by, Frederiksborg museet, Egeskov slot, Statens museum for kunst, Tivoli, Legoland, Fårup sommerland, Givskud Zoo, Odense Zoo, Københavns Zoo og Eksperimentarium. I Kulturministeriets seneste rapport om specialmuseer fra 2003 placeres Vikingeskibsmuseet i gruppen af museer med samlinger af international og national betydning, som samtidig er forskningsmæssigt meget aktive. I denne gruppe af museer findes i øvrigt kun; Louisiana, Rosenborg Slot, Ny Carlsberg Glyptotek, Moesgaard museum og Den Gamle by.

21 20 Lokalt ligger museet på højde med Roskilde Domkirke og Roskilde Festival, når udenlandske gæster tænker på Roskilde. Vikingeskibsmuseet er således den attraktion i Roskilde, der tiltrækker flest udenlandske besøgende; mere end 70 % af museets betalende gæster kommer fra udlandet, svarende til ca udenlandske turister. Heraf kommer de største besøgsgrupper fra; Tyskland, Holland, England, Amerika og Italien. De udenlandske besøgende har stor betydning for handelslivet i kommunen en beregning foretaget efter TØPPE modellen viser at Vikingeskibsmuseet genererer en turistomsætning i 2008 på ca. 32,8 mio. kr., hvoraf størstedelen omsættes i lokalområdet. Som det fremgår af årsrapporten, har museet gennem året arbejdet målrettet for at opretholde og udvikle sin rolle og sin betydningen for det omkringliggende samfund; for fortsat at gøre sig værdig til anerkendelsen; og for at leve op til de forventninger, der udspringer af de mange positive vurderinger. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år, og det vil i den forbindelse være nødvendigt at genoptage problemstillingen omkring svingninger i museets besøgstal, som beskrives i kulturministeriets rapport fra 2003: Som følge af Vikingeskibsmuseets store egenindtjening, er museet følsomt over for udsving i besøgstallet.. Museet arbejder målrettet mod at øge antallet af betalende besøgende. Roskilde Kommune har muliggjort forsøg med opkrævning af entré til museumsøen gennem en dispensation fra eksisterende lokalplan.. Dispensationen vedrører etablering af betalingsområder nord og syd for den offentlige sti. Dispensationen giver fortsat offentlig gennemgang ad den øst-vestgående sti. Særlige økonomiske forhold I 2008 udgjordes ca. 34 % af museets samlede omsætning af faste offentlige tilskud. Den relativt lave tilskudsprocent indebærer, at museet er meget følsomt overfor svingninger i egenindtjening og donationer. For at nedsætte den budgetmæssige risiko, har museet derfor gennem en årrække opbygget en budgetmæssig praksis, der indebærer, at en del midler først disponeres, når de er tjent. Det vil sige efter højsæsonen. I praksis indebærer denne politik, at museet i det ene regnskabsår sparer op til aktiviteter i det følgende regnskabsår. Denne opsparing optræder som hensættelser under posten Hensættelser og igangværende projekter. Museet har igen i 2008 anvendt tid og ressourcer på strategi planlægning, ressource styring og uddannelse af museets ledelse og afdelinger, alt sammen for at få et bedre grundlag for at drive museet videre i de kommende år. Fremtiden I 2009 vil der endnu engang blive sat en række større aktiviteter i gang - aktiviteter, som vil præge museets arbejde i de kommende år, og som delvis er finansieret gennem hensættelser i regnskabet. Det gælder færdiggørelsen af Projekt Fuldblod på havet, som bl.a. omfatter formidling af de opnåede forskningsresultater og udstillinger om sejladsen til Irland. Her til kommer færdiggørelsen af publikationen om museets eksperimentalarkæologiske arbejde og rekonstruktionen af de fem Skuldelevskibe, samt udgivelsen af en række andre forsknings-publikationer. Endelig vil det igangsatte arbejde med restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen fortsætte i de kommende år.

22 21 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER 2008 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde for 2008 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet er aflagt under anvendelse af den samme regnskabspraksis og de samme regnskabsprincipper som har været anvendt ved regnskabsaflæggelsen de foregående år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen omfatter delregnskaber opdelt efter institutionens hovedaktiviteter, således at indtægts- og omkostningsarter er henført til de aktiviteter de vedrører. Tilskud fra fonde mv. indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med modtagne indbetalinger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balance Aktiver: Tilgodehavender optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Tilgodehavende af udlagte omkostninger i forbindelse med modtaget tilsagn om tilskud, optages i overensstemmelse med foreliggende specifikationer af omkostningsudlæg. Varelager optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Varelager værdiansættes til anskaffelsespris (FIFO) med fradrag af vurderede nedskrivninger. Nyanskaffelser af driftsmateriel mv. udgiftsføres over resultatopgørelsen. Bygninger aktiveret under anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessummen, dog maksimalt til den belånte værdi. Passiver: Gæld optages til den pålydende værdi. Under passiver er afsat henlæggelser til konkretiserede projekter. Beløbene omfatter dels henlæggelse til færdiggørelse af egne aktiviteter, hvor der pr. 31. december 2008 ikke kan foretages en endelig opgørelse af de igangsatte aktiviteters resultatpåvirkning, dels henlæggelser i form af modtagne støttemidler til fastlagte aktiviteter, hvor aktiviteten enten ikke er afsluttet eller påbegyndt.

23 22 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Vikingeskibsmuseets Venner og Skoletjenesten. Ved Vikingeskibsmuseet afvikles en række aktiviteter i samarbejde med ovennævnte institutioner. En del af disse aktiviteter henhører regnskabsmæssigt under disse institutioner. Vikingeskibsmuseets årsrapport afspejler derfor ikke i enhver henseende omfanget af den aktivitet, der finder sted ved institutionen. En del af det glade mandskab på Havhingsten ved hjemkomsten til Roskilde

24 Resultatopgørelse pr. 31. december Årsregnskab Forbrug Årsregnskab Budget 2007 og diverse kr. Omsætning omkostninger kr. kr. Tilskud: Tilskud, ordinært Tilskud, ekstraordinært (ref. for børn) Tilskud i alt (note 1) Indtægtsgivende aktiviteter: Entré Salg af ydelser til Nationalmuseet Marint beredskab, IDV Arkæologisk værksted, IDV Publikumsaktiviteter Værft Foto Museumsbutik og café Restaurant Forlagsvirksomhed Indtægter i alt Museumsaktiviteter: Museumsfagligt personale Opsyn Forskning og undersøgelser Eksp. arkæologiske undersøgelser Udstillinger Publikumsformidling Formidling på Arkæologisk værksted Skoletjenesten Bådsamling Foto og tegnestue Billedarkiv Bibliotek Museumsaktiviteter i alt Information og markedsføring: Information og markedsføring Information og markedsføring i alt

25 Resultatopgørelse pr. 31. december Årsregnskab Forbrug Årsregnskab Budget 2007 og diverse kr. Omsætning omkostninger kr. kr. Budget (fortsat) Kapacitetsomkostninger: Personaleomkostninger: Lønomkostninger Personaleomkostninger Lokaleomkostninger: Lønninger Lokaleomkostninger Refusioner Administration: Løn og pension Regnskabsomkostninger Øvrige adm.omkostninger Refusioner Kapacitetsomkostninger i alt Primært resultat i alt Projekter: Skuldelev 2, rapport Skuldelev 2, film Skuldelev 2, sejlads Skuldelev 2, projektsekretariat Sunkne verdner Så til søs Projekter i alt Resultat før renter Ekstraordinære poster Renter ÅRETS RESULTAT

26 BALANCE PR. 31. DECEMBER Årsregnskab AKTIVER Årsregnskab kr. kr Likvide konti Deposita Tilgodehavender Tilgodehavender udlagte udgifter Forudbetalte omkostninger Varelager OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT Bygninger på matr.nr. 15-a og 20-bo, Klostermarken ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Ejendommen matr.nr. 15-a og 20-bo er ved årsregulering pr. 1/ ansat til kontantværdi kr Grundene ejes af Roskilde Kommune. PASSIVER Indeholdt A-skat, ATP og AM-bidrag Skyldige omkostninger Forudmodtagede afgifter, tilskud og refusioner Feriepengeforpligtelser funktionærer Kortfristet gæld i alt Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt GÆLD I ALT Igangværende projekter Hensættelser til projekter HENSÆTTELSER I ALT Saldo pr. 1. januar Årets resultat, jævnfør resultatopgørelsen EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, note 3

27 PENGESTRØMSOPGØRELSE 26 Årsregnskab Årsregnskab kr. kr Resultat af primær drift Ændring i driftskapital: Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i leverandørgæld mv Ændring i igangværende projekter Ændring i hensættelser til projekter Pengestrømme fra drift før finansielle poster mv Renter mv. netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo

28 Noter til årsregnskab for Årsregnskab Note 1 - Tilskud Årsregnskab Budget kr. kr. kr Roskilde Kommune Statstilskud, paragraf Statstilskud, paragraf Kulturministeriet, særlig forhøjelse 16 (børn og unge) Tilskud i alt Øvrige donationer og sponsortilskud: Private Nordea Danmark Fonden Dr. Margrethe og Prins Henriks fond Farumgaard-Fonden Ole Crumlin-Petersen Knud Højgårds Fond Kunststyrelsen Region Midt- og Vestsjælland Department of Arts, Sport and Tourism, Ireland Kunststyrelsen Region Midt- og Vestsjælland Dr. Margrethe II's Arkæologiske fond Vikingeskibsmuseets venneforening Roskilde Galvanisering Bikuben fonden Carlsbergs Mindelegat Department of Arts, Sport and Tourism, Ireland Kulturministeriet i Ireland Skibsreder Carsten Brebøls alm. Fond Nordea Danmark Fonden Furuno Thrane & Thrane Viking Life-Saving Equipment Jydsk Dykkerservice RIR-Revision A/S Dampskibsselskabet Orient's Fond (NORDEN) JL Fondet Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorck's Fond Familien Hede Nielsens Fond Nykredits Fond Augustinus Fonden Østre Rotary Klub Private sponsorer Salg af rettigheder til BBC Roskilde Kommune Friluftsrådet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks IT-Center for uddannelse og forskning Department of Arts, Sport and Tourism, Ireland Den Obelske Familie Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Brøderne Hartmanns Fond Øvrige donationer og sponsortilskud (fordelt i regnskabet)

29 Noter til årsregnskab for Årsregnskab Note 2 - Personaleomkostninger Årsregnskab 2007 (De samlede personaleomkostninger er fordelt på de respektive 2008 kr. afdelinger) kr. De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager Pensioner Atp Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger (opgjort efter atp-metoden) 58 Årsregnskab Note 3 - Eventualposter mv. Årsregnskab kr. kr. Eventualforpligtigelser: Institutionen har indgået lejekontrakt med Gnavox Ejendomme ApS vedrørende leje af lagerlokaler, indgået leasingaftale med Jysk Leasing A/S og Toyota Financial Services vedrørende leasing af 2 varevogne og serviceaftaler på de tilsvarende 2 varevogne, samt indgået lejeaftale med Ikano Finas A/S og Océ Danmark A/S Antal mdr. om leje af henholdsvis kaffemaskine samt service på kopimaskine. Antal mdr. 12 Der resterer husleje med betaling af kr pr. måned Der resterer leasingydelse med betaling af kr pr. måned eks. moms 3 15 Der resterer serviceaftale med betaling af kr. 625 pr. måned eks. moms 3 16 Der resterer serviceaftale med betaling af kr. 592 pr. måned eks. moms Der resterer lejeaftale med betaling af kr pr. måned ex. moms De totale eventualforpligtigelser udgør pr. 31. december Sikkerhedsstillelser: 0 Institutionen har ingen sikkerhedsstillelser. 0

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

for DEN Vindeboder Roskilde CVR-nr

for DEN Vindeboder Roskilde CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR 20100 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLDD Påtegninger Ledelsespåtegning. Revisionspåtegning... Oplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere