Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat"

Transkript

1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat med reviderede bilag 5.2 og 6.1 ( jf. Rigsarkivets skrivelse ) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelser om bevaring af arkivalier, som er i varetægt hos Told*Skat: 0. Område Bestemmelserne gælder for alle de under punkt 1 6 opregnede typer af arkivalier hos den centrale Told- og Skattestyrelse (herefter Styrelsen) og hos told- og skatteregionerne samt toldcentrene (herefter regioner og centre), og således både for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af den nuværende organisation, af forgængermyndigheder, af myndigheder, som er sekretariatsbetjent af Styrelsen, regioner og centre, eller som på anden måde er kommet i myndighedernes varetægt. Bestemmelserne omfatter såvel arkivalier, der indtil nu er skabt eller tilvejebragt, som arkivalier, der fremtidig skabes eller tilvejebringes inden for de nuværende journal- og arkivsystemer. Bestemmelserne omfatter ikke ligningssager, jf. Statens Arkivers cirkulære nr. 17 af 25. januar 1996, 2, nr. 5. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, som er lagret på elektronisk medium. For disse udstedes der særskilte bestemmelser. 1. Arkivalier, som skal bevares generelt Alle forhandlings- og beslutningsprotokoller fra råd og nævn skal bevares. Ligningsrådets ujournaliserede mødemateriale skal bevares. Arkivalier, som vedrører varetagelsen af dekoncentrede opgaver hos regioner og centre, skal bevares eller kasseres efter reglerne for arkivalier hos Styrelsen. Landsarkiverne bemyndiges til at foretage kassationer i allerede afleverede arkivalier efter reglerne i denne bestemmelse. RAJ , Told*Skat, side 1

2 2: Arkivalier, som er journaliseret i ScanJour-systemet 2.1 Hos Styrelsen Arkivalier hos Styrelsen, som siden 1992 er registreret i det elektroniske journalsystem ScanJour, og som er arkiveret arkiveret efter journalplanen, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Hos regioner og centre Arkivalier hos told- og skatteriegioner samt toldcentre, som siden 1992 er registreret i det elektroniske journalsystem ScanJour, og som er arkiveret arkiveret efter journalplanen, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag : Arkivalier, som er journaliseret i TELE-systemet Hos Statsskattedirektoratet og Styrelsen Arkivalier hos Styrelsen, som af Statsskattedirektoratet og siden Styrelsen i perioden er registreret i det elektroniske TELE- journalsystem, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Hos regionerne Arkivalier hos regionerne, som af amtsskatteinspektoraterne og siden regionerne fra 1981 er registreret i det elektroniske TELE- journalsystem, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag 3.2 4: Arkivalier, som er journaliseret i den centrale skatteforvaltnings manuelle journalsystemer 4.1 Arkivalier, journaliseret i Statens Ligningsdirektorats manuelle journalsystem Arkivalier hos Styrelsen, som af Statens Ligningsdirektorat og siden Statsskattedirektoratet er journaliseret og arkiveret efter Statens Ligningsdirektorats manuelle journalsystem indtil 1981, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Arkivalier, journaliseret i Kildeskattedirektoratets manuelle journalsystem Arkivalier hos Styrelsen, som af Kildeskattedirektoratet og siden Statsskattedirektoratet er journaliseret og arkiveret efter Statens Ligningsdirektorats manuelle journalsystem indtil 1981, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Arkivalier, journaliseret i Sømandsskattekontorets journalsystemer Arkivalier, som siden 1960 blev registreret og arkiveret i Sømandsskattekontorets og Sømandsskattenævnets journal- og arkivsystemer, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag 4.3 RAJ , Told*Skat, side 2

3 5: Arkivalier, som er journaliseret efter Toldvæsenets manuelle journalsystemer 5.1 Arkivalier, journaliseret i Direktoratet for Toldvæsenets journalsystemer Arkivalier, som fra blev registreret og arkiveret efter Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journalsystemer, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Arkivalier, journaliseret i Direktoratet for Toldvæsenets journalsystemer Arkivalier, som i Direktoratet for Toldvæsenet og senere Told- og Skattestyrelsen fra blev registreret og arkiveret efter Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journalsystem, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Arkivalier, journaliseret i Distrikttoldkamrenes journalsystemer Arkivalier, som i Distriktstoldkamrene og senere Told- og Skatteregionerne fra blev registreret og arkiveret efter Distriktstoldkamrenes manuelle journalsystem, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag : Andre arkivkomponenter 6.1 Andre arkivkomponenter hos Styrelsen Arkivalier hos Styrelsen, som hører til andre arkivkomponenter end de hidtil nævnte, bevares eller kasseres efter retningslinierne i bilag Rapportsager mv. hos regioner og centre Arkivalier hos regioner og centre, som vedrører rapportering om overtrædelser af told-, afgifts- eller skattelovgivningen og som er arkiveret i særskilte komponenter, bevares. Såfremt det er muligt kasseres dog sådanne sager, som er anført i bilag 2.2, punkt A, saggruppe 6, og 5.3, punkt B, saggrupperne Inkassosager mv. hos regioner og centre Arkivalier hos regioner og centre, som vedrører inddrivelsen af restancer og som er arkiveret i særskilte komponenter, kasseres. Dog bevares fogedprotokoller til og med Virksomhedsmapper mv. hos regioner og centre Virksomhedsmapper og registre hos regioner og centre kasseres. Dog bevares virksomhedsmapper hos told- og skatteregion Viborg. 6.5 Andre skattesystemers arkivalier hos regionerne Skyldrådenes materiale vedrørende vurdering af fast ejendom og korrespondance, som er arkiveret i særskilte komponenter, kasseres. RAJ , Told*Skat, side 3

4 Gavesager med tilhørende journaler og kartoteker kasseres. Andre arkivalier hos regionerne, som før 1981 er skabt eller tilvejebragt af den statslige skatteforvaltning og som ikke kan henføres til andre i denne bestemmelse nævnte journal- og arkivsystemer, bevares eller kasseres efter en konkret vurdering af vedkommende landsarkiv i forbindelse med forberedelsen af aflevering af arkivalier. 6.6 Kontrol- og bogføringsbilag hos regioner og centre Kontrol- og bogføringsbilag mv. hos regioner og centre kasseres. 7: Kassation af arkivalier, som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2-6, kan kasseres, når de ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Tidspunktet for kassation fastsættes efter Told- og Skattestyrelsens vurdering, bortset fra de tilfælde, hvor der i medfør af anden lovgivning er fastsat opbevaringspligt i et bestemt åremål. 8: Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves alle hidtil gældende bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier hos Told- og Skattestyrelsen samt hos forgængerinstitutionerne. De hidtidige bestemmelser kan dog efter aftale med vedkommende arkiv helt eller delvis følges i tilfælde, hvor arkivalierne allerede er klargjort til aflevering. Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de retningslinier, som er anført i Arkivhåndbogen - En brugsvejledning til offentlige myndigheder (1998), jf. den løbende a-jourførte version på Statens Arkivers hjemmeside, Statens Arkiver vejleder om forståelsen af bevarings- og kassationsbestemmelserne. Spørgsmål kan rettes til det af Statens Arkiver, myndigheden afleverer arkivalier til, Styrelsen således til Rigsarkivet, regioner og centre til landsarkiverne. Arkivalier, som i henhold til denne bestemmelse skal bevares, afleveres til Rigsarkivet eller landsarkiverne i henhold til særskilt aftale herom. Rigsarkivet den 19. juni 2000 Johan Peter Noack RAJ , Told*Skat, side 4

5 BILAG 2.1 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, journaliseret i ScanJour hos Styrelsen Arkivalier, som er journaliseret hos Styrelsen, samt arkivalier hos regioner og centre, som vedrører varetagelsen af dekoncentrerede opgaver, i journalperioderne og , bevares. Dog kasseres arkivalier i nedenstående saggrupper med undergrupper, bortset fra sager, som omhandler udarbejdelse af cirkulærer og ligningsvejledninger; andre undtagelser er anført i kursiv Sikkerhedsorganisationer, herunder arbejdsmiljøloven 0064 Personaleforeninger herunder idræt 0105 Rekruttering, forespørgsel vedr. ansættelser 0117 Turnus, jobrotation 012 Ansættelser (med undergrupper) Dog bevares personalesager vedrørende ansatte, som er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger 013 Klassificering (med undergrupper) 014 Klassificering, normering og løn (med undergrupper) 015 Arbejdstid (med undergrupper) 016 Fravær (med undergrupper) 017 Opslag, udnævnelser, afskedigelser (med undergrupper) 018 Pension og understøttelse (med undergrupper) 02 Budget regnskab og revision (med undergrupper) Dog bevares i Økonomiafdelingen 020 Generelt, 0210 Generelt og 0220 Generelt 031 Bygningsadministration (med undergrupper) 033 Inventar og teknisk udstyr (med undergrupper) 034 Transportmidler, materiel, kontorartikler mv (med undergrupper) 035 EDB med undergrupper, dog bevares 0350 Generelt i EDB - København og Horsens 036 Statistiker 04 Planlægning, udvikling, drift og vedligeholdelse af EDB-opgaven (med undergrupper) Dog bevares i EDB-København og Horsens 040 Generelt, 041 Planlægning af nye projekter og 042 Udviklingsopgaver. 05 Information, kommunikation mv (med undergrupper) Dog bevares 050 Generelt og 0512 Ekstern information, pressemeddelelser i Kommunikationsafdelingen 06 Uddannelse, instruktions- og kursusvirksomhed Dog bevares 060 Generelt, 0610 Generelt, 0611 Told- og Skatteskolen, 0615 Uddannelsesplanlægning og 0616 Personaleudviklinng i Personale- og Udviklingsafdelingen 0721 Revisionsraporter 101 Vurdering af administrative konsekvenser RAJ , Told*Skat, bilag 2.1, side 1

6 2013 Blandede grupper vedr. toldtarif og Nomenklaturudvalg 2015 Toldfritagelsesudvalg 2016 Udvalget vedr. toldprocedurer af økonomisk betydning 2019 Diverse 2142 Godsregistrering on-line 30 Moms med undergrupper Dog bevares 300, 310, 320, 330, 340, 350, 3570, 360, 370, 3710, 3720, 380, Generelle sager. Derudover bevares i 316 (AMBI) hovedsagerne om de 14 erhvervstyper samt sagerne om Dansk Denkavit og P. Pousen Trading. 403 Dødsbobeskatning 412 Naturalgoder og frynsegoder 413 Godtgørelser / gratialer 414 Lønmodtagerfradrag 4286 Bindende forhåndsbesked, afgiftberegning mv 4331 Udbytte, herunder udbytteindkomst 4340 Generelt 4359 Diverse 4611 Skatteberegning for personer 4612 Skatteberegning for selskaber 4619 Diverse 4653 Attestationer 4659 Diverse 4660 Generelt 505 Pilotprojekter 5121 Nordiske lande 5122 EU-lande 5124 Toldsamarbejdsrådet (WCO) 556 Edb-systemerne 557 Edb-hjælpemidler 577 Erstatningssager - selskabstømning Dog bevares sager der har været forelagt Højesteret og sager der er sagstypemarkeret Generelt. 631 Indsmugling 7053 Revision af ejendomværdi og/eller grundværdi 71 Forespørgsler fra offentlige myndigheder (med undergrupper) 75 Landsskatteret-sager (værdiansættelse) 76 Landsskatteret-sager - vurdering af fast ejendom (klagesager) 80 Indrivelser og restancer 81 Kreditor-/betalingsordninger 82 Udbetalinger 85 Andre opgaver Dog bevares sager i saggrupperne 800, 8060, 810, 8110, 8140, 8150, 8160, 8170, 820 og 850 generelt. C: Kopibøger fra 1992 og frem kasseres. RAJ , Told*Skat, bilag 2.1, side 2

7 BILAG 2.2 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, journaliseret i ScanJour hos regioner og centre Arkivalier, som er journaliseret og arkiveret efter ScanJoursystemet hos told- og skatteregioner samt hos toldcentre i perioderne og , bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A eller pkt. B nedenfor. Arkivalier hos regioner og centre, som vedrører varetagelsen af dekoncentrerede opgaver skal dog bevares eller kasseres efter bestemmelserner i bilag 2.1 A: Hos alle told- og skatteregioner samt toldcentre Alle arkivalier, som er journaliseret og arkiveret under følgende saggrupper i journalperioderne og , bevares med de i kursiv angivne undtagelser: 00 Told og Skats organisation 5 Kontrol Dog kasseres: 5131 Told (RFO 1468/81). Kontrol- og efterkontrolsager, 5521 Regnskabskontrol og 5822 Arbejdsgiverkontrol på kommunal foranledning: Anden kontrol. 6 Overtrædelsessager Dog kasseres 651 KL Tilsyn med kommunernes skatteopkrævning Alle andre ScanJour-journaliserede arkivalier kan kasseres, jf. dog pkt. B B: Hos Told- og skatteregion Viborg og Helsingør med Toldcenter Nordsjælland Alle arkivalier, som er journaliseret og arkiveret i journalperioderne og , bevares. Dog kasseres i samråd med vedkommende landsarkiv de sager, som kan henføres til personer, hvis fødselsdato ikke er den første i en måned, eller til virksomheder m.fl., hvis virksomhedsnummer ikke har endecifrene 01. RAJ , Told*Skat, bilag 2.2, side 1

8 BILAG 3.1 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, journaliseret i TELE-systemet hos den centrale skatteforvaltning Arkivalier, som er journaliseret hos den centrale skatteforvaltning i perioden bevares. Dog kasseres arkivalier, som er nævnt under pkt. A- G med de i kursiv angivne begrænsninger: A: Kopibøger Alle kopibøger med tilknytning til Tele-journalsagsarkiver fra den centrale statslige skatteforvaltning B: Forespørgselsafdelingen (org.nr. 350, 360, 370 og 380 og 395) Alle sager skabt af Forespørgselsafdelingen (org.nr. 350, 360, 370 og 380 og 395) i perioden Dog bevares VB-sager og sager forelagt Ligningsrådet. C: Statsskattedirektoratet/Told- og Skattestyrelsen Ottiliavej (org.nr. 050) Sager skabt af Statsskattedirektoratet/Told- og Skattestyrelsen Ottiliavej (org.nr. 050) i nedenstående saggrupper: 7719 Personskat. Tilbagebetalinger. Diverse (forbrugsrenteafgift) 7746 Opkrævning. Personskat. Beløbssøgning og dækningsløse checks D: Vurderingsafdelingen Sagskontor 2 (org.nr. 150) Sager skabt af Vurderingsafdelingen Sagskontor 2 (org.nr. 150) i saggruppe: 232 Bevillinger, Bemyndigelser til vurderings- og skyldråd E: Tvangsindrivelse og Straf (org.nr. 210) Sager skabt af Tvangsindrivelse og Straf (org.nr. 210) i nedenstående saggrupper: 5811 Kildeskattebøder. Overtrædelse af 74, 1. gang 5831 Kildeskattebøder. Overtrædelse af 75, 1. gang 72 Kreditordninger (med undergrupper) Dog bevares saggrupperne Generelt ( 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280). F: Kontor for Skatteopkrævning (org.nr. 230) Sager skabt af Kontor for Skatteopkrævning (org.nr. 230) i nedenstående saggrupper: 32 Kapitaltilførselsafgift Dog bevares saggrupperne Generelt (320, 3210, 3220 og 3230). 77 Opkrævning. Personskat Dog bevares enkeltsager for personer født den 1. i måneden, samt saggrup- RAJ , Told*Skat, bilag 3.1, side 1

9 perne Generelt (7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7770, 7780, 7790) Opkrævning. Renteafgift. Enkeltsager 7902 Det centrale fordringsregister. Civilretslige krav Dog bevares enkeltsager for personer født den 1. i måneden. G: Øvrige journalsager I de nedenstående saggrupper bevares dog sager, som omhandler udarbejdelse af cirkulærer og ligningsvejledninger: 0023 Vederlagssager 0032 Sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgrupper 01 Personale og lønspørgsmål (med undergrupper) 02 Budget, regnskab og revision (med undergrupper) 03 Lokaleadministration (med undergrupper) 04 Inventar, teknisk udstyr (med undergrupper) 0504 Test 0507 Kontrakter 0514 Test 0527 Kontrakter 0534 Test 0537 Kontrakter 0540 Drift og tilslutning til registre 0544 Test 0547 Kontrakter 0554 Test 0557 Kontrakter 0564 Afstemning 0567 Test 0568 Omkørsel/Nødkørsel 057 Registerdrift (med undergrupper) 058 Drift (med undergrupper) 0590 Generelt 0591 Sekretariatet 0592 Klagesager 0593 forespørgsler 0598 Egen acces 0599 Diverse 0601 Domsafgørelser 0603 Pjecer, vejledninger, tryksager og OBS 0608 Lovsamlinger 0609 Diverse 061 Intern information, bibliotek (med undergrupper) 062 Ekstern information (med undergrupper) 063 Blanketteknik (med undergrupper) 064 Teknisk assistance (med undergrupper) 066 Mangfoldiggørelse (med undergrupper) 067 De enkelte blanketter (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, bilag 3.1, side 2

10 068 Udsendelseslister (med undergrupper) 069 Diverse 071 Elevuddannelsen (med undergrupper) 072 Assistentuddannelsen (med undersgrupper) 073 Præparandkursus (med undergrupper) 075 Instruktionsmøder, konferencer, seminarer og kongres (med undergrupper) 079 Diverse (med undergrupper) 084 Sager hvor der ydes konsulentbistand mv. (med undergrupper) 085 Administration i øvrigt (med undergrupper) 532 Samarbejde med udlandet (med undergrupper) 5331 Pilotundersøgelser 54 Revisionssager (med undergrupper) Dog bevares saggrupperne Generelt (540, 5410, 5430, 5440 og 5450) samt sager vedr. Mogens Glistrup og dennes klienter journaliseret under Ansvarssager - Adm. Afgørelser (med undergrupper) Dog bevares saggrupperne Generelt (550, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5561, 5570 og 5580). 56 Ansvarssager Retssager (med undergrupper) Dog bevares saggrupperne Generelt (560, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650 og 5661) Generelt (Tvangsindrivelse) Dog bevares VB-markerede sager Diverse 7111 Udlæg i fast ejendom 7125 Klager over kommuners opkrævning af skatter/afgifter 7141 Enkeltsager vedr. KL Modregning i andre statskrav 7161 Eftergivelse af A-skat (Eftergivelse) 7311 Indkaldelse til tvangsauktion over fast ejendom (Tvangsauktion) 7312 Forespørgsler vedr. enkeltsager/sd s initiativ 7591 Opkrævning. Udbytte-selskabsskat. Diverse. Indberetning omændret ansættelse 7651 Nulstilling - direktører - selskabsophør RAJ , Told*Skat, bilag 3.1, side 3

11 BILAG 3.2 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, journaliseret i TELE-systemet 1981 ff. hos regioner og centre Arkivalier, som er journaliseret og arkiveret efter TELE-journalsystemet, og som vedrører sager, der er behandlet af amtsskatteinspektoraterne ( ), told- og skatteregionerne ( ), skatterådene ( ) samt skyldrådene (1981 ff.), bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A eller pkt. B eller pkt. C nedenfor. A: Sager, der er behandlet af amtsskatteinspektorater, told- og skatteregioner eller skatteråd Sager, som er journaliseret på følgende saggrupper med undergrupper bevares for så vidt de kan identificeres og udskilles: 001 Skattemyndighedernes organisation 0031 Samarbejdsudvalg 082 Tilsynsplan 083 Tilsynsfunktionens indhold 531 Samarbejde med andre myndigheder 533 Kontrolaktioner 56 Ansvarssager, retssager 74 Kontrol med kommunernes skatteopkrævning Alle principsagsmarkerede sager i andre saggrupper. Alle øvrige sager kasseres. B: Sager, der er behandlet af amtsskatteinspektoratet for Viborg (org.nr. 918) eller skatterådet for Viborg Skattekreds (org.nr. 818) Alle arkivalier bevares. Dog kan der efter aftale med Landsarkivet for Nørrejylland foretages kassation af visse arkivalier, som vedrører sager, behandlet af Skatterådet. C: Arkivalier vedrørende sager, som er behandlet af skyldrådene Alle TELE-registrerede arkivalier, som vedrører sager, behandlet af skyldrådene, kasseres. RAJ , Told*Skat, bilag 3.2, side 1

12 BILAG 4.1 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, som er journaliseret i Statens Ligningsdirektorats manuelle journalsystem indtil 1981 Arkivalier, som i tiden indtil 1981 er journaliseret og arkiveret efter Statens Ligningsdirektorats journalsystemer, og som vedrører sager, der er behandlet af Statens Ligningsdirektorat eller Statsskattedirektoratet bevares eller kasseres efter r retningslinierne i pkt. A - B nedenfor. A: Journaler, journalregistre og kopibøger Samtlige journaler, journalregistre og kopibøger bevares Dog kasseres C-journalen B: Journalsager Følgende sagsrækker bevares: B-sager Efterbetaling vedr. bogførings- og regnskabspligtige BS-sager Selskaber DB-sager Dødsbosager 5. Kontors emneopdelte sager Dog kasseres saggruppe 73 med undtagelse af de generelle undergrupper 730, 7310, 73120, 7314 og I følgende sagsrækker bevares principielle sager og sager forelagt Ligningsrådet, dog undtagen listesager. Øvrige sager kasseres. D-sager Efterbetaling vedr. dødsboer K-sager Lønmodtageres indkomstansættelse L-sager Landmænds, fiskeres og gartneres skatteopgørelse F-sager Forespørgsler vedr. personers skattemæssige forhold H-sager Forspørgsler vedr. personbeskatning O-sager Selskabsbeskatning I følgende sagsrækker bevares principielle sager. Øvrige sager kasseres: N-sager Begæring om nedsættelse uden at det har karakter af klage 765-sager Efterbetaling og, godkendelse af foreløbige forlig. Følgende sagsrække kasseres: M-sager RAJ , Told*Skat, bilag 4.1, side 1

13 BILAG 4.2 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, registreret i Kildeskattedirektoratets manuelle journalsystem indtil 1981 Arkivalier, som i tiden indtil 1981 er journaliseret og arkiveret efter Kildeskattedirektoratets journalsystemer, og som vedrører sager, der er behandlet af Kildeskattedirektoratet eller Statsskattedirektoratet bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - B nedenfor. A: Journaler, journalregistre og kopibøger Følgende journaler og kopibøger bevares: Kopibøger Journalbøger Følgende journaler kasseres: Journalkort B: Journalsager Følgende journalsager bevares: Journalsager 1970 Journalsager dog kasseres følgende saggrupper: 35 Restanceopkrævning vedr. A-skat 374 Kildeskattelovens 74, bøder til arbejdsgivere 375 Kildeskattelovens 75-1 og Hæftelse i h.t. 68 og Tilbagebetaling 471 Udpantning og tvangsauktioner 472 Betalingsstandsninger (konkursboer, tvangsakkorder) 474 Likvidation RAJ , Told*Skat, bilag 4.2, side 1

14 BILAG 4.3 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, som hører til Sømandsskattekontorets arkivsystemer Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter Sømandsskattekontorets eller Sømandsskattenævnets journal- og arkivsystemer, bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - E nedenfor. A: Sømandsskattekontorets journalsystem Journalkort (Personnavne, rederinavne og emner) Bevares Journalbøger Bevares Journalsager Saggruppe 1-2b (skibe og sømænd under ordningen) bevares. Øvrige sager kasseres B: Sømandsskattekontorets journalsystem (Journaliseret i TS-Tele, org.nr. 400) Journalsager Saggrupperne 90, 900, 9020 og 9021(Generelt, skibe og sømænd under ordningen) bevares. Øvrige sager kasseres C: Sømandsskattenævnets journalsystem Journal Bevares Journalsager (SSK) Bevares D: Sømandsskattenævnets journalsystem (Journaliseret i TS-Tele, org.nr. 400) Journalsager (saggruppe 93) Bevares E: Øvrige arkivkomponenter Følgende arkivkomponenter kasseres: Skibsregister Afregningslister Korrektioner af tidligere indberetninger Restancesager Afregning af kommuneandel Regnskabsbilag Bistandssager og kartotek hertil RAJ , Told*Skat, bilag 4.3, side 1

15 BILAG 5.1 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier, som hører til Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journalsystemer Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journal- og arkivsystemer , bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - B nedenfor: A: Journaler, journalregistre og kopibøger Alle kopibøger, journaler og navnekartoteker bevares B: Journalsager Journalsager bevares. Dog kasseres følgende sager skabt af 1. Kontor og henlagt efter emne: Cirkulæreskrivelser Forhold til andre indlandske myndigheder Grænsebevogtning Ministernotater Revisionsdepartementet Tjenesteforseelser Tjenesteforseelser/disciplinærstraf Toldfogedordningen Toldkammerskrivelser Ligeledes kasseres følgende journalsager skabt af 1. Kontor og henlagt efter arkivnummer: Ligeledes kasseres: Tariferingssager skabt 3. og 8. Kontor, senere Tarifkontoretet og Forvaltningsafdelingen RAJ , Told*Skat, bilag 5.1, side 1

16 RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt ) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journal- og arkivsystem , og som vedrører sager, behandlet af Direktoratet for Toldvæsenet eller Told- og Skattestyrelsen, bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - B nedenfor: A: Journaler, journalregistre og kopibøger Alle kopibøger, afsender/modtagerregistre, journaler, navnekartoteker og navneregistre bevares B: Journalsager Journalsager bevares. Dog kasseres nedenstående saggrupper med de angivne undtagelser: 0011 Turnusordningen for akademisk personale 004 Forslag til nye love 005 Analyser (med undergrupper) 009 Andet 0201 Interne bestemmelser 0202 Postruter 0203 Serviceforanstaltninger 0204 Vagtordninger 0205 Lukning på valgdage o lign Interne opslag i styrelsen Interne opslag i styrelsen Interne opslag i styrelsen Legatadministration 059 Andre udvalg og nævn (med undergrupper) 06 Ekspeditionstid og gebyrtakst (med undergrupper) 11 Budgetteringsforudsætninger (med undergrupper) 12 Budgetstyring (med undergrupper) 14 Forslag til finanslov (med undergrupper) 15 Forslag til lov om tillægsbevilling (med undergrupper) 16 Regnskabsforklaringer (med undergrupper) 2002 Generelle personaledispositioner, midlertidige 203 Rekrutering (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 1

17 204 Ansættelse (med undergrupper) 2051 Ordensdekorationer 206 Personalets forpligtigelser (med undergrupper) 2082 Marketenderier (med undergrupper) 21 Uddannelse (med undergrupper) Dog bevares 210 Uddannelsesorganisation 22 Tjenesteydelser, ferie, sygdom etc. (med undergrupper) 231 Tjenestemænds forhandlingsforhold 232 Overenskomstpersonalets organisationsforhold 233 Overenskomstpersonalets forhandlingssforhold 234 Tillidsmandsvirksomhed 236 Forhandlingsret. Forhandlingsregler 24 Ydelser uden for den faste løn (med undergrupper) 250 Udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd (med undergrupper) 255 Oprykning (med undergrupper) 258 Frivillige fratrædelsesordninger 26 Normering. Klassificering. Løn (med undergrupper) 27 Lønanvisning. Skatteforhold (med undergrupper) 28 Pension og understøttelse (med undergrupper) 29 Personaleakter (med undergrupper) Dog bevares personalesager vedrørende ansatte, som er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger 30 Driftsstatistik (med undergrupper) 312 Arbejdsmiljøloven 313 Bedriftsværn 32 Inventar og materiel (med undergrupper) 341 Fordeling 342 Salg 349 Andet 35 Information (med undergrupper) 360 Generelt 361 Skivelser 362 Brug af telefon 363 Flagningsregler 402 Virksomhedsregistre 403 Hovedkontoplan / Kontoplan og konteringsoplysninger (med undergrupper) 406 Arkivering 408 Det centrale udgiftsbogholderi (med undergrupper) 409 Hovedbogholderiet (med undergrupper) 41 Afgiftsangivelser (med undergrupper) 429 Andre restancesager (med undergrupper) 42 Restancer (med undergrupper) 43 Underskriftsforhold (med undergrupper) 44 Beholdninger (med undergrupper) 4501 Datacentralen - konflikt RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 2

18 451 Økonomi (med undergrupper) indtil 1985: Indtil 1985 kasseres følgende saggrupper (med undergrupper): VIRK-registret - driftskontrol VIRK-registret - registreringsregler mv VIRK-registret - samarbejde med øvrige myndigheder VIRK-registret - fejlrapporter VIRK-registret - andet 4522 VIRK-systemet - forespørgelsesprocedurer Dog bevares Generelt Aperiodisk udtræk fra VIRK-registret Projekter mv. (med undernumre) 4531 Momssystemet - driftkontrol 4532 Momssystemet - feljrapporter 4541 Import-systemet - driftskontrol 4542 Import-systemet - tele 4543 Import-systemet - fejlrapporter 4551 Eksport-systemet - driftskontro 4552 Eksport-systemet - tele 4553 Eksport-systemet - fejlrapporter 4581 Kontrol- og revisionsprocedure - driftskontrol Terminaler - driftskontrol Terminaler - fejlrapporter 4592 Debitor restance-systemet Dog bevares Generelt KDF-systemet - driftskontrol KDF-systemet - tele KDF-systemet - fejlrapporter 4595 VIRKSOMHEDSKONTROL-systemet Dog bevares i perioden : For perioden kasseres alle sager i saggrupperne (med undergrupper) Dog bevares sager vedr. Generelt samt Samarbejde med andre myndigheder, herunder Skattevæsenet. 461 Intern revision ved DT 462 Rigsrevisionen (med undergrupper) 463 EF-revisionen (med undergrupper) 464 Driftsanalyser (med undergrupper) 469 Andet (med undergrupper) 49 Andet(med undergrupper) 5000 Toldlovsændringer RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 3

19 5001 Bekendtgørelser vedr. toldloven 5003 Toldsuspensioner 5004 EFs integrerede toldtarif (TARIC) 5006 EF-Grækkenland 5009 Andet 501 Udvalg m fl. danske (med undergrupper) 502 Bemyndigelser 503 Grønland (med undergrupper) 505 Toldsamarbejdsrådet (CCC/TRS) (med undergrupper) EF chef og stedfortrædermøder Toldværdi Andet EF s blandede gruppe vedr. toldtariffen Mødeindkaldelser mv Arbejdsdokumenter Andet Mødeindkaldelser Arbejdsdokumenter Møder Henlagte sager Medlemslandenes anerkendelser Andet EF s toldværdiudvalg (med undergrupper) EF-udvalg, vedr. aktiv forædling Mødeindkaldelser Arbejdsdokumenter Andet (med undergrupper) EF s ad hoc grupper (med undergrupper) EF-toldlaboratoriemøder Mødereferater Arbejdsdokumenter Afgørelser Andet Andre udvalg (med undergrupper) 507 Harmonized System (med undergrupper) 508 Nordisk Toldaministrativt Råd (med undergrupper) 509 Andet 519 Andet (med undergrupper) 520 Generelt (med undergrupper) Rabatter (med undergrupper) Dog bevares Generelt Indirekte betalinger Nationalbankens valutakurser Tillæg til fakturapris (med undergrupper) Fradrag i fakturapris Andre omkstninger (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 4

20 5211 De alternative metoder (med undergrupper) Dog bevares Generelt 5212 Toldværdi i andre tilfælde (med undergrupper) 5213 De forenklede procedurer (med undergrupper) Dog bevares Generelt 5250 Fakturaen (med undergrupper) Dog bevares Generelt Andet 5251 Toldværdi-deklaration (med (med undergrupper) Dog bevares Generelt 5252 Manglende eller mangelfuld dokumentation 5259 Andet 526 Værdiafgørelser (med (med undergrupper) 527 Toldværdikontrol (med undergrupper) 528 Toldvægt (med undergrupper) 529 Andet Andet 5319 Andet 5329 Andet (med undergrupper) 533 Den faglige kontrol (med undergrupper) 534 Specielle bestemmelser (med undergrupper) 537 EF s markedsordninger (med undergrupper) 539 Andet (med undergrupper) 5400 Love og bekendtgørelser mv Andet (med undergrupper) 541 Definitiv toldfrihed (med undergrupper) 542 Midlertidig toldfrihed (med undergrupper) 544 Aktiv og passiv forædling (med undergrupper) 545 Skibsbygningsgodtgørelse 546 Tariffens toldlempelsesbestemmelser 547 Toldlempelse for varer... (med undergrupper) 548 Toldgodtgørelse (med undergrupper) 55 Toldpræference (med undergrupper) 560 Toldkontingenter (med undergrupper) 57 Ind- og udførselsbestemmelser (med undergrupper) 58 Udenrigshandelsstatistiken (med undergrupper) 59 Andet (med undergrupper) 600 Generelt (med undergrupper) 601 Skibe (med undergrupper) 602 Fly (med undergrupper) 603 Tog (med undergrupper) 604 Lastbiler (med undergrupper) 605 Personer (med undergrupper) 606 Post (med undergrupper) 607 Motorkøretøjer (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 5

21 609 Proviantering (med undergrupper) 611 Godregistrering (med undergrupper) 612 EF s forsendelsesordning (med undergrupper) 613 TIR-ordningen (med undergrupper) 615 Udførselskontrol (med undergrupper) 624 Indrapportering fra DT 625 Meddelelser til DT 631 Københavns Frihavn (med undergrupper) 632 Toldoplag (med undergrupper) 633 Tobaksoplag 634 Flydele 635 Transitvare for udenlandsk regning 6361 Bevillingsansøgninger 6363 Andet 6400 Rettelse og instruktioner (med undergrupper) 6401 Forhandlinger med andre myndigheder (med undergrupper) 6402 EF s landbrugskomiteer (med undergrupper) 6404 Bekendtgørelsert 6409 Andet 641 Kontrolopgaver (med undergrupper) 642 Oplag (med undergrupper) 65 Opgaver i forbindelse med skibstrafikken (med undergrupper) Dog bevares 650 Generelt. 692 Kontrolinformationer (med undergrupper) 6932 Dt s kontrolplan 6939 Andet 694 Kontrolresultater (med undergrupper) 699 Andet 71 Afgiftspligtigt område (med undergrupper) Dog bevares 710 Generelt. 72 Anmeldelse til registrering (med undergrupper) Dog bevares 720 Generelt. 73 Afgiftspligtig værdi samt omsætning (med undergrupper) 74 Afgiftssatsen og afgiftstilsvaret (med undergrupper) 76 Indførsel (med undergrupper) Dog bevares 760 Generelt. 77 Byggegodtgørelse og tilskud mejeriprodukter (med undergrupper) Dog bevares 770 Generelt. 78 Kontrolbestemmelse (med undergrupper) Dog bevares 780 Generelt. 79 Andre bestemmelser (med undergrupper) 801 Afgiftspligtigt vareområde 802 Registrering 803 Opgørelse af den afgifspligtige mængde RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 6

22 804 Afgiftsfritagelser 805 Indførsel 806 Regnskab og kontrol 808 Statistik 809 Andet 81 Vin, frugtvin mv. Dog bevares 810 Generelt 82 Øl Dog bevares 820 Generelt 83 Kontrolloven Dog bevares 830 Generelt 84 Radio mv. (med undergrupper) Dog bevares 840 Generelt. 85 Forskellige varer (med undergrupper) Dog bevares 850 Generelt. 86 Punktafgifter/andre (med undergrupper) 87 Motorkøretøjer mv. (med undergrupper Dog bevares 870 Generelt. 88 Punktafgifter/benzin, olie, gas og kul (med undergrupper) 89 Andre (med undergrupper) 9 Overtrædelser (med undergrupper) Dog bevares 900, 910, 920 og 940 Generelt. RAJ , Told*Skat, retteksesbilag 5.2, side 7

23 BILAG 5.3 Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til distriktstoldkamrenes manuelle arkivsystem Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter Distriktstoldkamrenes arkivsystem , og som vedrører sager, behandlet af distriktstoldkamrene eller told- og skatteregionerne, bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - B nedenfor: A: Journaler, journalregistre og kopibøger Alle kopibøger, afsender/modtagerregistre, journaler, navnekartoteker og navneregistre bevares B: Sager, som er arkiveret efter arkivnøglen Sager, som er arkiveret efter arkivnøglen i nedenstående saggrupper, bevares i den angivne udstrækning. Bestemmelsen for en saggruppe gælder tillige for sager i dens eventuelle undergrupper. Alle andre sager kasseres. 00 Forretningsområder mv Der bevares sager om lokale forhold i: 001 Arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse 009 Andet 05 Udvalg og nævn Der bevares dagsordener og referater fra: 057 Samarbejdsudvalg 059 Andre udvalg og nævn (kun lokalt nedsatte) 07 Forhold til indenlandske myndigheder m fl, generelt Der bevares sager om lokale forhold i: 071 Skattevæsenet 072 Politiet 073 Militære myndigheder 079 Andre 10 Bemyndigelser Der bevares: 103 Distriktstoldkamrenes bemyndigelser 20 Toldvæsenets personale mv Der bevares sager om lokale forhold i 201 Arbejdsfordeling 202 Ledelsesorganisation 205 Personalets almindelige forhold 208 Velfærdsordningen 209 Andet RAJ , Told*Skat, bilag 5.3, side 1

24 23 Forhandlingsret. Forhandlingsregler. Der bevares sager om lokale forhold i 234 Tillidsmandsvirksomhed 236 Lokale samarbejdsudvalg 33 Arkiv og journal Der bevares sager om lokale forhold 35 Information Der bevares sager om lokale forhold i 351 Intern information 352 Ekstern information 359 Andet 36 Anden kommunikationsvirksomhed Der bevares sager om lokale forhold i 365 Klager 366 Personaleforslag 369 Andet 40 Toldregnskab Der bevares lokale regnskabsinstrukser 41 Afregning af told og afgifter Der bevares: 413 Sikkerhedsstillelser 42 Restancer Der bevares 427 Konkurs og selskabslikvidation 46 Revision Der bevares 461 Intern revision ved DT 49 Andet Der bevares sager om lokale forhold i 492 Indbrud i toldkassen og brand 53 Fortoldning Der bevares 539, Andet (skønsmæssige ansættelser) 54 Toldlempelser Der bevares: 542 Midlertidig toldfrihed 547 Toldlempelser for varer til særligt anvendelsesformål (end-use) 62 Smuglerikontro1 Der bevares lokale aftaler i grupperne 627 Samarbejde med politiet 629 Samarbejde med andre myndigheder 65 Opgaver i forbindelse med skibstrafikken Alle sager bevares 69 Planlægning og styring af ind- og udførselskontrol Der bevares: 693 Kontrolplan RAJ , Told*Skat, bilag 5.3, side 2

25 90 Toldlovgivningen Alle sager bevares Dog kasseres 900, Generelt 91 Momslovgivningen Alle sager bevares Dog kasseres 910, Generelt 92 Punktafgiftslovgivningen Alle sager bevares Dog kasseres 920, Generelt 94 Markedsordningerne Alle sager bevares Dog kasseres 940, Generelt RAJ , Told*Skat, bilag 5.3, side 3

26 RETTELSESBILAG 6.1 udstedt Andre arkivkomponenter hos Told- og Skattestyrelsen Nedenstående bevarings- og kassationsbestemmelser er dels udarbejdet efter konkret vurdering af arkivalierne, dels i medfør af cirkulære nr. 10 af 12. januar 1998 om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder, hvortil der i øvrigt henvises. Arkivalier i EDB-afdelingen Horsens varetægt I nedenstående bevares systemdokumentation samt materiale, der dokumentere den overordnede edb-udvikling i Told og Skattestyrelsen. Øvrige arkivalier kan kasseres: Aktivitetsnr. 1741/3905 Udd. af egne medarbejd. ( ) Aktivitetsnr Ny Restance-base ( ) Aktivitetsnr ØMBI ( ) Aktivitetsnr Eskort/3 ( ) Aktivitetsnr EDB.Afd. Horsens ( ) Aktivitetsnr Erhvervsprojektet ( ) Aktivitetsnr Uddannelse Kontorautoma. ( ) Aktivitetsnr Kontorautomationsprojekt ( ) Aktivitetsnr EDB-scanning ( ) Aktivitetsnr Kontorautomationsprojekt ( ) Aktivitetsnr Toldprojekt ( ) Aktivitetsnr Erhvervsprojektet ( ) Aktivitetsnr Kontorautomationsproj. ( ) Diverse aktiviteter ( ) Div. EDB-systemhåndbøger driftsplan mm. ( ) Div. EDB-systemhåndbøger Hoveddrutiner, vejledning mm. ( ) Interne meddelelser, cirkulære mm. ( ) Toldprojekt 1997 Toldprojekt 1998 Uddannelse af egne medarbejdere ( ) Kasseres kan: Faktura, følgesedler mm. ( ) Fakture, følgesedler mm. ( ) Ferieliste ( ) Ferielister ( ) Ferielister ( ) Flexliste ( ) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 1

27 Flexlister ( ) Klipekort ( ) Klippekort ( ) Planlægning, styring mm. (1991) Rejseforelæggelser ( ) Rejseforelæggelser ( ) Sygeliste ( ) Sygelister ( ) Taxabon ( ) Taxabon ( ) Arkivalier i EDB-afdelingen Københavns varetægt Bevares skal: Direktionsmateriale ( ) Diverse notater vedr. oprettelse af et fælles stamregister (SE) ( ) Diverse rapporter EDBstrategi ( ) EIS etablering ( ) Interessentanalyse EDBstrategi ( ) Intern journal vedr. omslag systemændringer ( ) Kc Ruth Kjærgaards embedsarkiv ( ) Konsulentanalyse EDBstrategi ( ) Korrespondance med Skatteministeriet. Bodil Hübsmann-embedsarkiv ( ) Materiale vedr. Told-Skats EDB-strategi ( ) SE-registret diverse vedr. opstart ( ) Skitse af vedr. organisering af en fremtidig kontrolafd. ved distriktstoldkamre ( ) Statusmøde I/S Datacentralen ( ) Kasseres kan nedenstående, dog bevares systemdokumentation samt materiale, der dokumentere den overordnede edb-udvikling i Told og Skattestyrelsen: A-skat Hrut 250 Databeskrivelse (1994) Askat - Indhold Individstruktur Hrut 258 bødeberegn. (1994) A-skat Hrut 250 (1994) COR - Databeskrivelse, tabelindhold, Rokoko, COR, Mia ( ) COR - Systembeskrivelse indgangstest (1997) COR - systembeskrivelse og udtræk (1997) COR - tele systembeskrivele ( ) COR Håndbog, antik (1992) Div. EDB-systemhåndbøger driftsplan mm. ( ) Div. EDB-systemhåndbøger Hoveddrutiner, vejledning mm. ( ) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 2

28 ESYS SLSP (1994) Guld og grønne skove ( ) Import-systemet, analyser ( ) Journalblade vedr. systemændr. ( ) Mappe CSR-K ( ) Mappe HRUT 374, 375, 376 ( ) Mappe med overordnet systembeskrivelse, Ejerlejligheder salg ( ) Materiale vedr. CSR-K - tilhørende Birthe Werum ( ) Materiale vedr. Skattereformen ( ) Rejournaliseret materiale vedr. sagsgruppe 0572 (1991) SE-VIRK - UPG (1995) SE-VIRK - UPG 32 (1995) Skattereform ( ) UPG Omlæging fogedområde nr. VIRK. Ny arkiveringsrocedure VIRK (1994) UPG - Punktafgifter vedr. oplagshavere ( ) UPG - vedr. SE-irk (29/40) ( ) UPG 28 Nye driftsformer for Andelsselskaber ( ) UPG 32 TRIP-TRAP-TRÆSKO ( ) UPG Test grønne afgifter (1995) Kasseres kan: Inventar og Materiel, andet ( ) 4072 Posteringsoversigt ( ) 4073 Afstemninger ( ) 4084 SCR-fejlrapporter ( ) 4441 Kvitteringer investeringspapirer (1997) 4442, 4440, 4446, 4443 Investeringsforeningspapirer (1997) 4501 fejllister udlånsrenter (1997) 4503 Kvittering for udlånsrenter (1997) 4510 Kvitteringer for udlånsrenter fra system RK (1997) 4521 fejllister prioritetslån (1997) 4523 Kvittering pant i fast ejendom (1997) 4530 Prioritetsrenter fra system RK (1997) 4534 Kørselsfejl, moms ( ) 4540 Deponerede pantebreve fra RK (1997) 4541 fejlliste deponerede pantebreve (1997) 4543 Kvitteringer for deponerede pantebreve (1997) 4554 Kørselsfejl, eksport ( ) 4563 Kvitteringer anpartsoplysninger (1997) Fejlmelding SCR ( ) 459 Kørselsfejl, andre ( ) 870 Kvitteringsliste system RK belled (?) CPS (1997) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 3

29 8704, 8705, 8706, 8707 Kontroloplysningslister (1997) 8750 fejllister finansielle kontrakter (1997) 8751, 8757, 8752, 8759 Kvitteringer for finansielle kontrakter (1997) 8755 Valutaudlændinge med finansielle kontrakter (1997) 8763 fejllister indlånsrenter (1997) 8779 Kvitteringer for udlånsrenter (1997) fejllister for pensionsbidragsystemet (1997) 8784 Kvitteringer Det centrale Pensionssystem (1997) 8791 Kapitalpensioner (1997) Afholdte kurser (1987) Afsluttede ikke journaliserede sager vedr. SE/VIRK ( ) Aftestning og udbudsmateriale i f.m. KAT (kontorautomation) (1988) Aktivitetsregnskab ( ) ANPA - kvitteringslister indsender, kontrolliste (1994) Ansøgerlister ( ) Arbejdsgruppen vedr. regnskab og EDB ( ) A-skat A41 Girokort (1993) Autorisationssystem til Kommunedata ( ) Autorisationssystem, afmeldte kommuner ( ) Autorisationssystemet ( ) Benyttelseskontrol ( ) Bestilling af systemarbejde D 244 ( ) Besøg i Australien vedr. toldvæsenets EDB-systemer (1979) Betjeningsvejdledning ( ) Bevillingskontrol ( ) Blanketter (1996) Brugerbandstest Rentekontrolordningen (1996) Brugerbetjeningsgruppen/Koordineringsgruppen ( ) Brugerbåndstest (1997) Budget ( ) Budget og DC-regnskab (1982) Budgetbesparelser (1990) Budgetbesparelser (1990) Budgetkontrol Bull, IBM, RICS-Teknologi (1992) Bull-rammekontrakt - køb ( ) Bull-rammekontrakt - listepris ( ) Bull-rammekontrakt-service ( ) Bull-servicebeløb/poient DPS 618 ( ) Cirkulæreskr. 1 nr. 15 af vedr. registerforskr. (1981) Cirkulæreskrivelser fra D.f.T, Sekretariatet ( ) COR - Ajurføring og udtræk ( ) COR - Diverse systemadministration (1995) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 4

30 COR - Indgangstest + tabeller (1991) COR - Indgangstest + tabeller (1995) COR - Materiale fra Datacentralen vedr. COR-tele (1995) COR - Mødereferater, korrespondance ( ) COR-lister 8255, 8263, 8268 (1997) CPS - lister med pensionssindberetninger - gamle år (1996) CPS - lister vedr. indberetinger til gammelt år (1994) CPS fejllister og indhold fra mappe (1994) Dagsrapporter ( ) Dagssrapporter ( ) Disponeringskontrol ( ) Disponeringskontrol - EDBplanlægningsudgifter ( ) Diverse dokumenter vedr. Grønne afgifter ( ) Diverse fortegnelser og skrivelser samt kvitteringer til det gamle adgangskontrolsystem i Snorresgade ( ) Diverse lister over enheder I/S Datacentralen (1986) Diverse lister til registrering og styring (1993) Diverse rekvisitioner og bestillinger (1985) Diverse rentekontrollister pr. SE.nr. (1994) Diverse skrivelser til Told- og Skatteregionerne og Styrelsen (1993) Diverse skrivelser vedr. det gamle fix/flex-system i EDB ( ) Diverse vedr. taxibons, klippekort og flybilletter ( ) EDB internationalt samarbejde, PTC EDB arbejdsgruppe (1972) EDB Økonomi, fakturaer, Datacentralen ( ) EDB Økonomi, kontrakter ( ) EDB-afd. - kontraktforhandlinger m. regionerne (1996) EDB-udbygning ( ) EIS - Fejlliste (1994) EIS - investering (1994) EIS - kvitteringslister, fejllister m.m. (1995) EIS - Udsøgningsliste 9189 Investeringskonti (1995) EIS - Etableringskonti Udsøgningsliste (1995) EIS - kvitteringslister (1994) EIS - Udsøgningslister investeringskonto (1995) Eksportsystemet, analyser (1985) Fakturaer ( ) Fakturaer i original American Express ( ) Fejllister manuelle vedr. indberetninger - IRTE, URTE, CPS, FINK, IFPA (1996) Ferieansøgninger ( ) Ferieansøgninger ( ) Ferieregnskab ( ) Feriesedler ( ) FINK - kvitteringslister + fejllister (1994) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 5

31 Forhold om social indkomst, Historisk materiale ( ) Formueafgift ( ) Fortegnelse over indgåede sager fra ombudsmanden og ministeren (1992) Foss Michelsen - vedr. arbejdsgruppen vedr. undersøgelse af interne forretningsgange v. Told- og Skatteregion Esbjerg (1991) Fraværslister ( ) Følgesedler vedr. levering af momsoplysninger fra I/S Datac. ( ) Følgesedler vedr. rettelser og månedssbånd I/S Dataacentralen ( ) Gamle kontrakter (konsulentfirmaer) ( ) Gamle registerforskrifter ( ) Gennemstilling II Københavns Kommune ( ) Genpart af skrivelser fra Skatteministeriet, Skattedepartementet GI - Grundejernes Investeringsfond (1997) Grønne afgifter - Vejledninger, bekendtgørelser og love (1996) Halvårlig brugerstatistik ( ) Hasteomslag ( ) HSU-EDB-udvalg møde ( ) HSU-materiale ( ) Indberetning vedr. finansielle kontrakter (1994) Informationsbesøg ved regionerne - vejledning om midlertidigt udvikllingsmiljø (1992) Internationalt samarbejde, andet, PTC. EDB-arbejdsgruppen ( ) Investeringsplan, EDB-udstyr Irisregnskab, Posteringslister, Regnskabsrapporter, Aktivitetsregnskaber, følgeskrivelser fra Girobank, fakturaer vedr. varefor.systemet, konteringsmedd., kasserapporter, Porto fakturaer i original ( ) IRTE - fejlliste dobbelt indberettet (1994) IRTE - Indhold fra mappe (1994) IRTE - kvitteringslister (1994) Journal-drift ( ) Karteomslag ( ) Kommissionsdomstolen - kopier af fremsendte skrivelser til brug for Kommissionsdomstolen (1990) Konference ( ) Kontrakter + budget ( ) Kontrakter ICL/Siemens ( ) Kontrol af blanketter, Toldvæsenets eget regnskab ( ) Kontrolliste over indberettede prioritetsrenter PANT og pantebreve i depot PADER pr. oplysningspligtige (1994) Kontrollister for personer/selskaber til beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder (1991) Kontrollister over indberettede udlånssrenter pr. oplysningspligtig (1994) Koordinationsudvalg ( ) Kopier af breve - ikke journaliseret (1991) Kopier af fakturaer I/S Datacentralen RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 6

32 Kopier af kontrakter m. I/S Datacentralen + andre konsulentkontrakter ( ) Kopier af modtagne- og afsendte fax ( ) Kopier af røde fakturaer I/S Datacentralen (1984) Kursusevaluering ( ) Kursusskemaer (1994) Kursusskemaer (1995) Kursusskemaer (1996) Kvitteringsliste vedr. indberetning TS-tele URTE (1994) Kvitteringsliste vedr. indberetning via TS-tele pant. (1994) Kvitteringsliste vedr. indberetninger via TS-tele-OBLG/IRTE (1997) Kvitteringslister CPS (1994) Kvitteringslister CSP (1996) Kvitteringslister PADE (1996) Kvitteringslister IRTE (1996) Kvitteringslister URTE (1996) Kvitteringslister URTE (1996) Kvitteringslister vedr. indberetninger via TS-tele, URTE, PANT, PADE (1997) Kvtteringslister vedr. indberetning via TS-tele CPS (1994) Lagerlister for blanketforbrug I/S Datacentralen ( ) Liste 8677 Grundejernes Investeringsfond ny binding (1997) Liste 8762 fejlliste renteindtægter (1997) Lister - Obligationshandelsoplysninger (1994) Lister - Valuta - udlændinge - Færøerne og Island (1994) Lister - Valuta - udlændinge - Grønland (1994) Lister - Valuta - udlændinge - Norge (1994) Lister - Valuta - Udlændinge - Sverige (1994) Lister - Valuta - udlændinge obligationsoplysninger (1994) Lister - Valutaudlændinge (1996) Lister Grundejerinvesteringsforening (1996) Lister Grundejernes Investeringsforening (1994) Lister MIA - systemet (1994) Lister over diverse virksomheder m. lovkode 40 (1994) Lister vedr. Hovedaktionærmandtal ( ) Lokalt Samarbejdsudvalgsmateriale ( ) Lovforslag, punktafgifter (1995) Mappe - Kopi af D24 + afsluttede sager CSR-K ( ) Mappe, opkrævning af B-skat ( ) Mappe, vejledning B-skat (1975) Mapper - materiale Bunden Opsparing BOPS Materiale fra tur til Riksskatteverket, Sverige (1992) Materiale vedr. diverse punktafgifter (1996) Materiale vedr. OECD (1991) Materiale vedr. rammeaftale A I/S Datacentralen (1991) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 6.1, side 7

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Skatteministeriets sektoranalyse

Skatteministeriets sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 8 1.1. Baggrund og formål... 8 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet... 9 1.3.

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen

Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen Betænkning afgivet af den af finansministeren den 1. september 1975 nedsatte arbejdsgruppe. Betænkning nr. 828 1977 ISBN 87-503-2362- Fi22-66-bet

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. juni 2014 EM 2014/xx 1. Indledning a) Baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovgivningen er at sikre eftertiden et historisk kildemateriale. Arkivvæsenet

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere