Redskabet er nærmere beskrevet i ovennævnte artikel, belyst ved et enkelt eksempel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskabet er nærmere beskrevet i ovennævnte artikel, belyst ved et enkelt eksempel."

Transkript

1 Bilag til Tei RMH, Andersen H, Billeschou GR, Hammel UR. Systematisk identifikation af symptomer hos palliative patienter. Sygeplejersken 2014;(13):74-8. Dette bilag indeholder et sygeplejehandlingsanvisende redskab til symptomlindring, således som det anvendes på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Redskabet er opdelt i 13 problemområder, som alle indgår i omtalte ESASr-screening. Redskabet er nærmere beskrevet i ovennævnte artikel, belyst ved et enkelt eksempel. Redaktionen af Sygeplejersken gør venligt opmærksom på, at indholdet af dette bilag IKKE har undergået en redaktionel behandling, sådan som det er tilfældet med faglige artikler bragt i Sygeplejersken. Derfor er redaktionen uden ansvar for indholdet af bilaget, som bringes med tilladelse fra artiklens forfattere. Indhold Emne Side Smerter 2 Åndenød/dyspnø 2 Træthed og døsighed 3 Appetitløshed 3 Kvalme 4 Mundtørhed og andre problemer i mund og svælg 4 Angst/Uro 5 Nedtrykthed 5 Begrænsning i fysisk formåen 5 Problemer med vandladning 6 Problemer med afføring 6 Hudproblemer 6 Andre symptomer 7 1

2 SMERTER behandlingsrelaterede (fra strålebehandling, kemoterapi eller operation) mangeartede og komplekse (såvel fysiske som emotionelle) obstipation immobilisation angst og/eller depression kan forværre smerteoplevelsen OBS: Voldsomme ryg/lændesmerter ses ofte ved begyndende tværsnitssnitssyndrom (kompression af medulla spinalis) med ledsagende sensoriske og/eller motoriske neurologiske udfald. Eks. gangbesvær, følelsesforstyrrelser i lænd og underekstremiteter, urin og afføringsinkontinens. Optagelse af (evt. supplerende) smerteanamnese med beskrivelse af smertetype, lokalisation, dynamik, intensitet og udvikling til vidererapportering til læge mhp. at sikre planlægning og ordination af smertebehandling. Relevante p.n. ordinationer anvendes uden unødig forsinkelse Drøftelse (gerne i dagtid) med læge om aktuelt og/eller potentielt behov for medicinjustering (doser, skæve tidspunkter m.v.) og eventuelt ændret behov for pn-dosering (dosis, administrationsvej, hyppighed, evt. selvadm.). Se også e-dok og Efter aftale med MEA-læge kan Det Palliative Team AUH lokal kontaktes ved behov for råd og vejledning. Iværksættelse af non-farmakologiske tiltag som f.eks. afspænding, musik, varme, blid massage, fysioterapeutisk lindring, der kan være smertelindrende. Evt. etablere samtaler med socialrådgiver, hospitalspræst eller psykolog. Smerter og angst-cirkel kan søges brudt med opioider og benzodiazepiner efter ordination. OBS: Ved mistanke om truende tværsnitssyndrom: Hurtig rapportering af symptomer med henblik på akut iværksættelse af relevant udredning. ÅNDENØD/DYSPNØ tumorpåvirkning rumopfyldende proces i abdomen ascites hjerteinsufficiens lungeemboli lav iltmætning lungestase/ødem KOL, bronkospasmer, fibrose, stridor pneumoni pneumothorax smerter obstipation anæmi angst Optimere lejring (se billeder i klinisk retningslinje) Sørge for frisk luft på stuen. Være nærværende, udvise ro og overblik. Vejrtrækningsøvelser. Læs/udlever piecen: At leve med åndenød, der findes på under patientinformation. Evt. afkølning f N.Trigeminus med vifte eller kold klud (www.cfkr.dk retningslinje om dyspnø). Stasebetinget dyspnø søges afhjulpet af diuretika efter ordination. Efter ordination give inh. duovent/bricanyl/nacl, ilt, røde dråber, evt. Serenase m.v. (se også e- Dok ) Efter ordination iværksætte antibiotisk beh. Dødsrallen kan evt. afhjælpes med inj. Robinol 0,2mg sc. efter ordination. Forklar pårørende om dødsrallen, der er værre at se på udefra end at være i. (Læs mere på i klinisk retningslinje om dødsrallen). 2

3 TRÆTHED og DØSIGHED Sørge for ro og skærmning. kompleks patologi Prioritere aktiviteter. dehydrering Hjælpe med og respektere patientens planlægning feber af døgnrytme. kakeksi Tilbyde proteintilskud og væske. infektion Optimere mulighed for ubrudt nattesøvn. afbrudt/mangelfuld nattesøvn Optimere smertelindring. smerter Justere medicin, der kan virke sløvende. medicinpåvirkning Efter ordination evt. blodtransfusion, binyrebarkhormon. angst og/eller depression leverpåvirkning Efter ordination evt. anvende methylphenidat (Ritalin ) anæmi forhøjet calcium, lav albumin, lavt magnesium, Efter ordination iværksætte antibiotisk beh. lavt natrium, forhøjet creatinin, forhøjet carbamid Iværksætte/etablere beh. til normalisering af skæv biokemi. Evt. osteoklasthæmmende beh. skæve thyrioideatal APPETITLØSHED almensvækkelse dehydrering obstipation infektion svamp i mund og svælg mundtørhed forhøjet calcium, creatinin og carbamid leverpåvirkning tumorpåvirkning cerebral tumor/metastaser medicininduceret madlede ilius angst og/eller depression OBS: Appetitløshed er en naturlig proces ved livets afslutning, hvilket pårørende også gerne må vide. Anrette ønskekost i små, indbydende portioner. Sørge for frisk luft på stuen. Afhjælpe et evt. afføringsproblem (kan både være obstipation og diarre). Efter ordination iværksætte antibiotisk behandling (herunder svampebehandling). Etablering af behandling til normalisering af skæv biokemi, herunder osteoklasthæmmende midler. Ved cerebrale metastaser give højdosis steroid efter ordination. Formidle iværksættelse af eventuel angstog/eller depressionsdæmpende behandling. Se endvidere under mundtørhed. Tiltag i forbindelse med appetitløshed skal lindre patienten, ikke plage. 3

4 KVALME medicinbivirkninger strålebivirkninger kan være bevægelsesudløst hovedpine. dyspepsi og refluks infektion (eks. cystit) ilius obstipation hjernemetastaser forhøjet calcium nyresvigt leverpåvirkning ængstelse, depression Sørge for frisk luft på stuen. Optimere lejring. Sørge for brækposer og papir indenfor rækkevidde, samt nærvær af personale. Begrænse duft-gener fra mad, blomster, parfume og badeværelse. Sørge for ønskekost. TIPS: Sodavands-is. Etablere kvalmestillende behandling. Sammen med læge sørge for justering af medicin (hvis muligt), der forvolder kvalme. Etablere behandling til normalisering af skæv biokemi, evt. osteoklasthæmmende behandling. Efter ordination iværksætte antibiotisk behandling. Etablerer iværksættelse af væskebehandling. Ved cerebrale metastaser evt. højdosis steroid efter ordination. Evt. etablere depressions og angstbehandling. MUNDTØRHED og andre problemer i MUND OG SVÆLG lokal tumorvækst bivirkninger af strålebehandling og/eller kemoterapi nedsat spytsekretion svamp dehydrering feber bivirkninger af medicin (f. eks. opioider, tricykliske antidepressiva, antikonvulsiva, diuretika) udtørring efter ilt-terapi eller mundånding fissurer, sår protese der enten gnaver eller er for stor tørst kan skyldes Diabetes Mellitus (prednison- eller sygdomsudløst) stenose fejlsynkning opkastning, kvælningsfornemmelser Tilbyde og udføre regelmæssig og omhyggelig mundpleje, herunder tandbørstning m/u tandpasta x flere dagligt og mundskyld med klorhexidin og eller danskvand. TIPS: Zendium Salvie gel. Tilbyde kunstigt spyt, mundsvabs med citrussmag, isvand med citronskive, ananasterninger, knust is, sukkerfrit tyggegummi og/eller syrlige bolcher. Evt. etablering af parenteral væsketerapi. Anvende læbepomade eller vaseline. Rengøre/iblødsætte protese. Måling af blodglucose. Ved DM gives insulin efter ordination. Evt. etablering af udredning (gastroskopi, flouroskopi, synketest) og behandling (evt. sonde). 4

5 ANGST/URO Angst er en følelsesmæssig reaktion, som kan vise sig i følgende: psykiske symptomer (eks. let ængstelse spændende til panik, let uro spændende til dødsangst, koncentrationsbesvær, irritabilitet, rastløshed, vrede) fysiske symptomer (eks. hyperventilation, kropslig uro, søvnforstyrrelser, hjertebanken, diarre, svedudbrud, tremor) delir Udvise ro, nærvær og forståelse. Anvende aktiv lytning. Afdække behov, stille åbne spørgsmål, tilbyde uddybende information. Inddrage pårørende til at være/sidde hos patienten (evt. etablere ordination af fast vagt). Benytte fysisk berøring, afspændingsmusik. Optimere lejring. Etablere/optimere evt. angstdæmpende behandling (e.ord. Dormicum/Serenase) Optimere smertebehandling. Sikre udelukkelse af tyreoitoksikose. Evt. tilbyde palliativ fysioterapi, hvis muligt. Ved delir søges udløsende årsag udredt. Tilstræbe rolig atmosfære med færrest muligt involverede personer, skabe ro, skærmning, 1 (person) til 1. Reorientering af patienten. Hvis aktuelt, da elektrolyt- og oxygenerings korrektion. NEDTRYKTHED med alle dens konsekvenser og begrænsninger af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter (eks. smerter, fysiske begrænsninger, tanker om døden, tab af kontrol, ændret identitet, bekymringer om familiens fremtid) Anvende aktiv lytning. Afdække behov, stille åbne spørgsmål, tilbyde uddybende information. Etablering af kontakt til relevante personer/foreninger (også på pårørendes vegne) f.eks. socialrådgiver, psykolog (egenbetaling) kræftens bekæmpelse, præst fra patientens trosretning. BEGRÆNSNING I FYSISK FORMÅEN medicinbivirkninger afkræftethed nedsat ernæring anæmi svimmelhed smerter kvalme opgivenhed kognitiv forstyrrelse Sammen med patienten afklare og prioritere, hvad der er vigtigst. Afklare/aftale niveau for kompenserende sygepleje. Tilbyde proteinrige supplementer. Justering (hvis muligt) af medicin, hvis bivirkninger forværrer situationen. Symptombehandling (i samråd med læge og efter ordination f.eks. give Sag-M). Afklare behov for og anskaffe eventuelle hjælpemidler. Etablere fysioterapi og/eller ergoterapi. 5

6 PROBLEMER MED VANDLADNING Urininkontinens kan skyldes truende tværsnitssyndrom Andre mulige årsager: infektion inkontinens ses ved stressinkontinens, vesiko vaginal fistel, infektion m.v. urinretention kan være medicinudløst (opioider, antidepressiva) grundet obstipation abnormt hyppig vandladning ses ved kraftig diuretisk behandling ubehandlet DM infektion OBS: Ved mistanke om truende tværsnitssyndrom: Hurtig rapportering af symptomer med henblik på iværksættelse af relevant udredning. Urinstiks. Efter ordination iværksætte antibiotisk behandling. Etablere justering af diuretisk behandling. Faste toilet-tider, dobbeltvoiding, triplevoiding. Blærescanne og evt sikke. Anlægge KAD ved behov. Etablere evt. pausering af antikolonergika. Afhjælpe en eventuel obstipation. Vurdere væskeindgift. PROBLEMER MED AFFØRING Afføringsinkontinens kan skyldes truende tværsnitssyndrom Andre mulige årsager: obstipation kan være betinget af: immobilisation dehydrering behandling med opioider eller ondansetron nedsat muskeltonus (abdominal muskulatur), højt S-CA ændrede toiletvaner/forhold depression diarre kan være betinget af: antibiotika inflammation ilius lavt S-Ca OBS: Ved mistanke om truende tværsnitssyndrom: Hurtig rapportering af symptomer med henblik på iværksættelse af relevant udredning. Iværksætte laxantiabehandling (ofte øget behov for laxantia ved øgning i opioidbehandling). Optimere toiletforhold og defækationsstilling. Sikre sufficient væskeindtag. Evt. udføre colonmassage. Udføre manuel udgravning. Etablere medikamentiel diarrebehandling. Om muligt justere medicin. Etablere behandling til normalisering af calciumforstyrrelse. HUDPROBLEMER efter strålebehandling immobilisation inkontinens (urin/afføring) dehydrering medicinbivirkninger (eks. steroid). svamp eller anden infektion sved kløe Udføre grundig hudpleje (med fugtighedscreme, fedtcreme, stødpudesalve eller zinksalve). Gener efter strålebeh. kan søges afhjulpet med daglig vask og brug af steroidcreme Sikre trykaflastende behandling. Optimere hydreringstilstand. Efter ordination iværksætte antibiotisk behandling. Afhjælpe kløe med zinkliniment og/eller antihistamin. 6

7 ANDRE SYMPTOMER KAN VÆRE: Lugt Hvis lugten er forårsaget af absces, nekrose m.m. kan fjernelse af nekroser, lugtabsorberende bandage (med kul indlejret) forsøges. Skyldes lugtgenerne anaerobe bakterier, kan der evt. forsøges med antibiotika. TIPS: Metronidazol lokalt i såret kan til tider afhælpe dårlig lugt. Hikke Sved Patologisk respiratorisk refleks. CO 2 hæmmer reflekser, derfor kan det evt hjælpe genånde i pose. Hvis svedgener er opioidudløst, kan ultrasmå doser naloxon eller catapresan evt. afhjælpe. Ved hypermetabolisme (ofte ved levermetastaser) kan Diclofenac eller prednison evt. afhjælpe. OMSORG FOR PÅRØRENDE: Pårørende er centrale ressourcepersoner for patienten og vigtige samarbejdspartnere for fagpersoner omkring patienten. Omsorgen for pårørende ligger af pladsmæssige hensyn udenfor nærværende arbejdsredskab. Der henvises til lærebøger om emnet. Center for Kliniske Retningslinjer har udgivet en retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb. Heri findes blandt andet en yderst anvendelig samtaleguide. Referencer: Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats. Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren. Region Midtjylland. Januar Andersen s., Jensen N. H., Ottesen S. Symptomkontrol i palliativ medicin. En quick guide 3. udgave. Center for Kliniske Retningslinjer 7

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Den sundhedsfaglige del SUNDHEDSAFTALE FOR PERSONER MED BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Lommehåndbog for personer på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Rev. udgave efter 10.10. 2011af

Læs mere

Sygepleje. sygeplejerske info om myelomatose

Sygepleje. sygeplejerske info om myelomatose Sygepleje Dette kapitel omhandler sygepleje til patienter med myelomatose. De udvalgte indsatsområder for sygeplejen relaterer sig specifikt til den kontekst, som udgør hverdagen for mange patienter med

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015

Indsatskatalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 katalog med faglige beskrivelser for Sygeplejefaglige Sundhedslovsydelser gældende fra 11.05.2015 Center for Sundhed og Omsorg 1 Arbejdsgruppe: Eva Sneum, Agnete Søgård, Signe Buch Klausen, Kristina Zøllner,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende i medicinsk sengeafsnit (MSA) på Regionshospitalet Herning. Med denne generelle kliniske

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen

For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen For Sundheds- og plejepersonale i Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen Indhold Indhold... 2 Forord... 5 Begrebsafklaring... 5 Formålet med et fælles indsatskatalog... 5 Fokus på indsatser, der højner

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

PALLIATIV FYSIOTERAPI BELYST GENNEM TEORI OG PRAKSIS, SAMT GENNEM LÆGERS,

PALLIATIV FYSIOTERAPI BELYST GENNEM TEORI OG PRAKSIS, SAMT GENNEM LÆGERS, PALLIATIV FYSIOTERAPI BELYST GENNEM TEORI OG PRAKSIS, SAMT GENNEM LÆGERS, SYGEPLEJERSKERS OG FYSIOTERAPEUTERS OPLEVELSER OG HOLDNINGER - 6 SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWS PALLIATIVE PHYSIOTHERAPY ILLUSTRATED

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010

Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab 2010 Dansk Hovedpine Selskab Referenceprogram Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter Dansk Hovedpine Selskab 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere