Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET"

Transkript

1 Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET Det fremstillede subjekt hos Helle Helle, Leth og Plambeck I forhold til det helt overordnede spørgsmål om relationen mellem sandhed og løgn på fiktionens domæne, kan vi over et langt stræk på mindst 2400 år, sondre mellem to, skarpt modstillede fronter, der gennem tiderne har stået bølgende og bevægelige over for hinanden. De konservative: Fiktion er organiseret løgn På den ene side har vi med brug af et egennavn haft Platon, og sidst den amerikanske filosof John Searle. Summarisk kan vi betegne denne linje på tværs af alle dens dybtgående idé -og kulturhistoriske forskelle som konservativ og analytisk, for så vidt der her insisteres på et uoverstigeligt skel mellem sandhed og virkelighed på den ene side, og fiktion og løgn på den anden side. Virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores perception af den; den kan fungere som objektiv målestok for vurderingen af udsagns sandhedsværdi (jf. Tarski), og sandhed må herudfra forstås som korrespondens med sagsforhold i den virkelige verden. Når jeg siger, i dag er det varmt her i byen ; passer det ikke, hvis temperaturen er langt under 0 grader samme dag, fordi vi alle har besluttet os for at benævne en sådan generel temperatur, som vi kan aflæse på et termometer, kulde eller koldt. Og hvis jeg siger sneen er hvid, er det sandt hvis og kun hvis sne rent faktisk er hvid, i stedet for fx orange eller lilla. Ontologisk, metafysisk og politisk har vi da en skelnen mellem Sandhed og Virkelighed, over for Løgn og Fiktion. Det vil sige at vi har væren over for ikke-væren, eksistens over for ikke-eksistens, og sanddruhed over for bedrag. De mest nylige repræsentanter for dette bastante skel er Habermas og Searle. Og skellet viser sig ikke mindst i kulturjournalistikken, som en modstilling af termerne fakta og fiktion der da efterfølgende kan opblødes i form af hybrider som New Journalism, doku-drama, reality-tv etc. Pointen er 7 spring 28 manus.indd :46:31

2 i givet fald, at hybridformen implicit bekræfter og legitimerer den mere grundlæggende skelnen mellem fakta og fiktion. Præmissen og mulighedsbetingelsen for fx New Journalism er netop, at grænsen mellem virkelighed og oplevelsen består uantastet underneden eksperimentet ellers ville det ikke give mening at tænke det som en hybrid. Og denne grænse vil tillige ofte være skarpt politibevogtet, som vi fx kunne se det i tilfældet med den norske journalist Åsne Seierstads anden bog fra Kabul, der af den danske kulturredaktør Flemming Rose i et dramatisk tonefald blev skoset for at forholde sig løsagtigt til sandhed, virkelighed og fakta. Hvad var problemet? Ikke, at Seierstads værk var velskrevet og godt komponeret; men ifølge Rose, at Seierstad på en uvederhæftig måde gjorde fordring på at levere en sand beskrivelse af virkelige forhold ( sneen er hvid ), samtidig med, at hun i realiteten frembragte udsagn der baseret på Roses perspektiv måtte fremstå som usande ( sneen er sort ). Hun ville både blæse og have mel i munden, som vi danskere siger: nyde godt af den myndighed, virkelighedsbeskrivelsen forlenede hendes journalistisk indfarvede vidnesbyrd med, samtidig med, at hendes tekst suverænt tiltog sig retten til at digte og fortolke. Og vel at mærke på en sådan måde, at grænsen mellem det ene og det andet blev uigennemsigtig. De radikale: Verden er en fabel Nietzsche ville næppe gøre som Rose, og klandre Seierstad for hendes flyvske dobbeltspil. Fra Platons modpart sofisterne og op til Friedrich Nietzsche, har vi alle dage haft en modfront hvad angår spørgsmålet om sandhed og løgn inden for fiktionens domæne. Grundlæggende kan vi også her på tværs af et utal af idéhistoriske og kulturelle forskelle med nogen ret tale om en skepticistisk og relativistisk position. Med Nietzsches berømte formulering fra essayet Om sandhed og løgn i udenomsmoralsk forstand (1873), gøres det gældende, at sandheden er en hær af bevægelige metaforer. Ideen er, ud fra netop denne formulering, at det er ikke blot enfoldigt, men i sidste ende også omsonst at operere med et skel mellem begreber og metaforer. Hvor begreber implicerer en stabil og entydig relation mellem termen og et sagsforhold i verden, og metaforen derimod avler betydning ud fra en frisættelse af samme relation. Når jeg siger din hund, kan det enten være en reference til modpartens jagthund, der forudsætter et stabilt begreb om hunde, et hunde-begreb; eller det kan være et metaforisk udråb din hund!, i hvilket tilfælde vi efterfølgende først skal til at udforske hvilken type metaforisk forbindelse, eller hvilke typer metaforiske forbindelser, vi her kan udforme. Når Nietzsche imidlertid 8 spring 28 manus.indd :46:31

3 lader sin maskeklædte fortæller i essayet fremføre, at sandheden ikke er andet end en hær af bevægelige metaforer, benægtes sondringen mellem begreb og metafor, til fordel for påstanden om, at der ikke findes andet end forskellige typer metaforicitet indlejret over hinanden. Det implicerer på sin side, at verden kun kan foreligge for os som narrativt medierede versioner af metaforiske klynger, frem for som empirisk velafgrænsede realitetsformer, der byder sig til for begrebets anstrengelse. Her giver det derfor ikke længere mening at skelne strengt mellem sandhed og løgn, mellem fakta og fiktion, mellem sagsforhold og skrøne. Tværtimod kan vi kun, her, sondre mellem stærke og svage, utroværdige og overbevisende fortællinger hvadenten inden for politik, medier, kunst eller sågar videnskab. Darwins teori er da at opfatte som en stærk fortælling, vi af vane betegner som teori ; Marx teori er en magtfuld metaforisk beretning, ikke en sand beskrivelse, Gödels teorem et syret stykke kortprosa... etc. Med Nietzsches indflydelsesrige vending: Verden er en fabel. Holder vi nu fast ved denne udlægning for en stund, så ledes vi direkte over i den franske og til dels amerikanske dekonstruktivismes virtuelle opløsning af skellet mellem repræsentation, fiktion og virkelighed. Det indebærer selvsagt ikke, at grænserne med nødvendighed forsvinder, men blot at de fra dette hold betragtes med stor mistænksomhed og skepsis, snarere end som trivielt selvindlysende udgangspunkter. Her opstår dermed let en art textualisme der benægter, ignorerer eller omhyggeligt leger med grænser mellem text, virkelighed og sandhed. Hvis alt, med en svagt uforskammet, reduktiv udlægning af særlig Derrida, er text, eller med Derridas konkrete ord, il n y a pas de hors-texte (altså, der er intet uden for texten, som jo var en art motto for Derridas Dissémination fra 1972), ja så har vi blandt meget andet et massivt uskelnelighedsproblem. Selvet mellem sandheden og fablen Og set med genreteoretiske briller, præsenterer selvbiografien sig for os som en særlig højspændt forhandling i minefeltet mellem en konservativ og en nietzscheansk position. Af den indlysende grund, at selvbiografien som genre implicit hævder at udsige sandheden om et virkeligt eksisterende individs liv og levned samtidig med, at der ikke mindre indlysende er tale om en narrativt og metaforisk medieret version af billedet af et liv og et subjekt. I denne sammenhæng skal vi mere snævert bese eller inspicere tre parallelle strategier hvad angår en undersøgelse af grænsen mellem sandhed og løgn. Helle Helle, Jørgen Leth, og Dy Plambeck. De repræsenterer tre 9 spring 28 manus.indd :46:31

4 generationer i nyere dansk litteratur, og de har hver for sig udfoldet tre forfatterskaber, der på interessante måder tager livtag med det overordnede fokus for dette temanummer. Dertil kommer, at man måske med nogen ret kan hævde, at de alle tre tager del i en mere omfattende bevægelse i dansk litteratur i disse år, nemlig en bevægelse tur-retur i krydsfeltet mellem intimitet og politik. Vi har de såkaldt politiske tendenser hos en Claus Beck-Nielsen, en Marius Nørup-Nielsen, en Lars Skinnebach, en Ursula Andkjær Olsen, en Hans Otto Jørgensen. Vi har tillige en personlig psykoanalyse hos Katrine Marie Guldager, vi har privatsfæren hos Lone Hørslev og Martin Glaz Serup, hos Nikolaj Zeuthen og Morten Søndergaard fx. Man kan formentlig med en vis ret tale om to store og helt overordnede bevægelser der fordeler sig på en politisk pol og en intimitets-pol. Hvor vi for nu lader arten af relation mellem de to poler stå hen i det uvisse. For spørgsmålet er, hvad, om noget, der er det distinkte ved selvets forehavende hos Helle, Leth og Plambeck? Jeg ville i denne lokale og taktiske sammenhæng skelne mellem Helle Helles emfatisk dæmpede hverdagsrealisme, senest med indlagt meta-ironi i forhold til forfatterens egen persona som netop Forfatter, og i relation til receptionshorisonten for Helles værk; jeg tænker her især på romanen Ned til hundene (2008), hvor en vis Bente er den biografiske forfatters alter ego, og hvor der ironisk reflekteres over modtagelsen af Bente s romaner, og over Bente selv. Det er alt sammen ganske diskret, men såvel Platons konservative, som Nietzsches radikale positioner bringes i spil hos Helle, der hverken kapper fortøjningen til den eller den anden pol. Dernæst har vi den sene Jørgen Leths æstetisk selviscenesættende variant af dokumentarisme, hvor verden udtrykkeligt er en flad fabel (dvs. ikke spaltet mellem en dyb sandhed og en overfladisk løgn), og hvor der ses og sanses maksimalt, men med jeget som selvgyldig krumtap. Hos Leth finder vi en udpræget tendens til exhibitionisme og narcissisme men i et bølgende farvand mellem moral, politik og privatliv. I dette tilfælde Leths Det uperfekte menneske fra 2006 indlagt i erindringsromanens rammer. Leth er på sin vis umådeligt tæt på Nietzsche, men bibeholder ikke desto mindre en insisterende, dokumentaristisk livline til Platons lejr. Endelig har vi unge Dy Plambeck (f. 1980), med det jeg i romanen Texas rose (2008) ville betegne en sigøjnerrealisme, orienteret mod en art kækt fabulerende eksotisering af Familien, og i dette tilfælde særlig den afdøde faster Lilian. Tidligere havde vi Gerald Durrells Min familie og andre dyr, men Plambeck udvikler, inspireret af bl.a. Lone Hørslev, sin helt egen, kvindeligt selvbevidste sigøjnerboheme æstetik, der lader de prosaiske familieforhold komme til syne som uhørt flamboyante og broget excentriske. En knivspids Platon, men i øvrigt en ganske dominerende 10 spring 28 manus.indd :46:31

5 Nietzsche-pol hos Plambeck, hvor verden i høj grad kan siges at være en fabel, selv i pendulfarten mellem Vietnam-krig og portrættet af fasteren. I alle tre tilfælde indledes der et spil med relationen mellem sandhed og løgn, med en skrøbelig forankring i det man uhøfligt ville kunne kalde for det emfatisk kreative selv. Hos Helle ved at hendes alter ego Bente beskrives som én der går igennem en skrivekrise og en halv skilsmisse lige som Helle selv gjorde det. Og ved at Bente omtaler sin egen fiktion som billede af en verden hvor der sker ikke rigtig noget, folk drikker kaffe, snakker lidt og sådan. Hos Leth som en næsten monoman mumlen og en endeløs name-dropping, hvor Leth iscenesættes som æstetiker, flanør, dandy, boheme, kreativ jet-setter; et sted mellem mytomanien og den journalistiske trang og hang til at dokumentere, som fx i tilfældene med bordtennis, jazz og cykelsport. Hos Plambeck og her er vi på skrønens gebet har vi som det tredje, det jeg lidt kritisk ville betegne som en forkærlighed for det burleske, det excentriske, det originale, det sigøjneragtigt flamboyante. Her er selvet før alt andet interessant, evigt interessant og farverigt. Vi har dermed et foreløbigt spektrum, valgt med omhu, hvor Helle er den mest nedtonede og finurlige realist, Leth er den skamløst iscenesættende, men dog stadig dokumentariske figur, og hvor Plambeck er repræsentant for en oppumpet balkanisering af prosaen. Hårdt trukket op, kan man foreslå, at vi her går fra en overvejende konservativ pol, over mod en fortrinsvis nietzscheansk pol. Markedsføringen af selvet og det kreative imperativ Det, der imidlertid slår mig, hvis vi ser på slægtskabet mellem dem, i denne sammenhæng, er, at man med nogen ret ville kunne hævde at alle tre aktivt og bevidst er engageret i en art markedsføring af selvet. Markedsføringen af selvet skal ses på baggrund af en social og global kontekst hvor kreativitet og innovation ikke længere blot er trivielle mantraer udgående fra managementsegmentet, men for længst har antaget form af ubønhørlige imperativer. Det man med en diskret og tautologisk revision af Kants formular kunne kalde for Det Kreative Imperativ: Vær kreativ på en sådan måde, at grundloven for den verden, du skaber for dig selv og andre, er at den bliver mere kreativ. Idiotien er manifest (tautologien siger: Kreativitet er godt, fordi kreativitet er... godt), men det er kravets sadistiske allestedsnærværelse ikke mindre. Det gælder såvel inden for arbejdslivet, som inden for kærlighedens regime, og i netværkssamfundet generelt, at selvet må bukke under eller forsvinde ud af syne, hvis det ikke i bred forstand (den 11 spring 28 manus.indd :46:31

6 brede og vage forstand, vi netop her har at gøre med) er kreativt. Med en vulgær-darwinistisk formulering: Vær kreativ eller forsvind. Set i det lys bliver forfattere og kunstnere, og i det hele taget alle medlemmer af Richard Floridas herostratisk berømte kreative klasse, pludselig særdeles interessante i omverdenens øjne. Hvorfor? Fordi de netop par excellence er innovative, er inkarnation af kreativitet, er paradigmet for det erhvervsmanden, lederen og forskeren bør være (jf. her blot Ole Fogh Kirkeby og co.). Jeg foreslår, at stillet over for dette kreative imperativ, som er en opdateret variant af produktionsfilosofiens protofascisme, reagerer bl.a. Helle, Leth og Plambeck ved at iværksætte fingerede fiktioner, der alle udgør en slags mutationer af livet. Vi ved, at der er en vis grad af korrespondens mellem Helles, Leths og Plambecks skildringer, og så omstændigheder i deres privatbiografiske liv. Men det er ikke desto mindre indlysende, at de alle driver gæk med det kreative imperativ på mindst to fronter. Dels mod den analytiske og konservative filosofis strenge korrespondensteori (her har vi modsætningsvist tre poetiske sandhedsregistre), men dels også over for det ublu og nyfigne krav om, at forfatteren skal vise sig i en æstetisk striptease, der skal være det kulturjournalister og anmeldere kalder for hudløs, autentisk og derfor typisk gribende (jf. Adornos kritik af det han betegnede egentlighedens jargon). De viser sig alle tre, men kun i en stiliseret slørdans, der spiller med kravet om selveksponering. I England røg forfatteren for nylig ind som nr. 1 på listen over de mest prestigiøse erhverv, foran traditionelle kandidater som fx pilot og læge. Hvorfor? Selvfølgelig på grund af feticheringen af innovation, og den rastløse længsel efter frihed fra organisationers ledelseskultur (parret med den melankolske fastlåsthed i trygge, materielle kår). Men jeg ville læse de tre strategier hos henholdsvis Helle, Leth og Plambeck som differentierede forsøg på at omgås kravet om innovation og modarbejde feticheringen af innovation. Eller rettere, jeg er i tvivl om vi skal læse de tre strategier som subtil sabotage, eller som hjælpeløse eller endog begejstrede (Leth, Plambeck) bidrag til kreativitetskulten? Det interessante ved markedsføring, PR, branding, storytelling m.m., er, at de alle er funderet på en interesse i at ville løsne forholdet mellem sandhed og løgn, og derved sælge et givet produkt til så mange som muligt. Brandingens apostle er en familie af opdaterede sofister, beslægtet med fiktionslitteraturens promovering af kreativitet som interessant og salgbar. Set i det lys, er der måske ikke så stor forskel til forfatteren endda? Der gerne vil sælge sin fortælling og gøre den så maksimalt forførende og besnærende som muligt? Det sidste er en åbenlys ambition hos det vi med 12 spring 28 manus.indd :46:31

7 sval foragt betegner bestseller-forfatteren, der er modbydeligt kommerciel, men det ligger jo tillige som en ikke synderligt hemmelig længsel hos langt de fleste forfattere, om ikke andet så i form af de mere acceptable eufemismer, der residerer i drømmen om anerkendelse, prestige, kulturel kapital, kanonisering. Det indebærer nemlig ikke mindst at forfatternavnet gøres til et etableret brand? Forskellen mellem J.K. Rowling, Shakespeare, Coca-Cola og Microsoft, er i så henseende usynlig, eftersom de alle er uhyre stærke, globale brands. Industrien usurperer indlysende kunstneren som feticheret figur (et hjemligt eksempel kunne være Ole Fogh Kirkebys mange tiltag til at indføre et æstetisk lederskab), men det modsatte er måske også i nogen grad tilfældet? At forfatteren, bevidst, engagerer sig i en modstræbende-ironisk (tænk på Lars Frost), eller forivret-kynisk entusiasme i markedsføringen af selvet? Sådan at den klassiske sondring mellem sandhed/virkelighed og løgn/fiktion fremtræder usexet og kedsommelig, mens den dekonstruktive textualisme derimod forekommer sexet og interessant ved at overskride og udviske skellet mellem sandhed og løgn? Med uheldsvarslende politiske og moralske konsekvenser til følge? Måske er Platons strenge konservatisme det eneste, der kan redde de kreative fra kreativiteten? 13 spring 28 manus.indd :46:31

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Grundtvig som samfundsbygger

Grundtvig som samfundsbygger 1 Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Grundtvig som samfundsbygger af Ove K. Pedersen Professor i Komparativ Politisk Økonomi Department of Business and Politics, Copenhagen Business School.

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Design og ledelse af kreative processer. River-jumping som metode

Design og ledelse af kreative processer. River-jumping som metode Design og ledelse af kreative processer River-jumping som metode 1 Kursets tre dimensioner Idégenerering Teater som træning Improvisation Anvendt teater Teater som metode Idéudvikling Devisingteater Teater

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay

Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay Avancerede designprocesser, 2006 Afleveringsdato: 1. februar 2006 Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab Vejleder: Ole

Læs mere

Innovationsprocesmodel

Innovationsprocesmodel Innovationsprocesmodel Koncepter Konceptudfolder Ikke-viden Hofnar Viden Vidensdetektiv Relationer Gartner Dagens ord Selv i den største granitblok er der en lille sprække Ludwig Wittgenstein Den motiverende

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG

SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG SEMINAR OM SELVUDGIVERE PÅ BOGMARKEDET I DAG Kulturministeriets Bog- og litteratur panelet/ Århus Universitet & Statens Kunstfond og Center for Litteratur mellem medier på Aarhus Universitet. Velkomst

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Få de rigtige kort på hånden NU!

Få de rigtige kort på hånden NU! Få de rigtige kort på hånden NU! Et leder coaching forløb over 10 sessioner, for dig som allerede er leder Personlighed Teamet Performance Motivation Fokus Perception Balance Mind-setting Energi Feedback

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Christian Hansen: Filosofien i hverdagen Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Omslagslayout: Joyce Grosswiler Sats: Klim: Clearface 10,5 samt Futura Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damms Bogbinderi,

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place)

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Johannes Christoffersen/ Lars Bent Petersen. 2009 Kort om projektet: Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place), er et kunstprojekt, der vil undersøge eksisterende

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Arbejdskraft i fremtiden Centralt spørgsmålet for uddannelse Hvordan udvikle den arbejdskraft

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Kommentarer af gymnasielærer, Kasper Lezuik Hansen til det Udviklingspapir, der er udarbejdet som resultat af Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Læs mere

Danmark set med arabiske øjne

Danmark set med arabiske øjne ANALYSE Januar 2010 54 BC Danmark set med arabiske øjne Torben Rugberg Rasmussen I dokumentarfilmen Konfrontation i København, der oprindeligt blev vist på den arabiske tv-kanal Al-Jazeera, fremsættes

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi

Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi 12 Innovation lægger vægt på fagenes nytteværdi Af Lasse Skånstrøm, lektor Med Globaliseringsrådets udspil Verdens bedste folkeskole blev det pointeret, at: Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Hvorfor skal innovation struktureres?

Hvorfor skal innovation struktureres? Hvorfor skal innovation struktureres? BLIV PRÆSENTERET FOR EN DIDAKTISK METODE TIL UDVIKLING AF INNOVATIVE KOMPETENCER I ALLE FAG SAMT PROCESSER OG STRUKTURER, DER BIDRAGER TIL ØGET KREATIVITET KONFERENCE

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hvorfor (læse) litteratur? Program. Program. Hvad? Litteraturens mangfoldighed Litteratur og fiktion Kvalitet

Hvorfor (læse) litteratur? Program. Program. Hvad? Litteraturens mangfoldighed Litteratur og fiktion Kvalitet Hvorfor (læse) litteratur? Stefan Kjerkegaard præsen TATION Program Hvad? Litteraturens mangfoldighed Litteratur og fiktion Kvalitet Hvorfor? Hvorfor litteratur? Litteraturens særlige meddelelse Hvordan?

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Dernæst siger Jesus: Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. 2.s.e. trinitatis 402 Den signede dag 289 Nu bede vi den Helligånd 710 Kærlighed til fædrelandet 491 O store Gud, din kærlighed 266 Mægtigste Kriste, menighedens Herre Jesu ord i dag er rystende. Først

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

Der er felter, og på hvert af disse felter har tårnet træk langs linjen og træk langs rækken.

Der er felter, og på hvert af disse felter har tårnet træk langs linjen og træk langs rækken. SJOV MED SKAK OG TAL Af Rasmus Jørgensen Når man en sjælden gang kører træt i taktiske opgaver og åbningsvarianter, kan det være gavnligt at adsprede hjernen med noget andet, fx talsjov, og heldigvis byder

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse

Læs mere

Ele vh ån dbog - essa y 1

Ele vh ån dbog - essa y 1 Elevhåndbog - essay 1 Et billede af et essay 2 3 Hvad er et essay? Ordet essay stammer fra fransk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Montaigne i 1580. Ordet betyder nærmest

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Czikzentmihalyi og Kupferberg

Czikzentmihalyi og Kupferberg Czikzentmihalyi og Kupferberg Hvad er kreativitet? Kreativitet er enhver handling, idé eller produkt, som ændrer et eksisterende domæne, eller som transformerer/omskaber det eksisterende domæne til et

Læs mere

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU)

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Vigtigt spørgsmål Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret verden? Ikke kun fordi vi lever

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43 Indhold Forord 9 1 De æstetiske ideers lange historie kort fortalt... 11 Det skønne, æstetikken og kunsten 12 Oldtiden (650 f.kr.-300 e.kr.) 13 Middelalderen (300-1300) 15 Renæssancen (1300-1600) 17 Moderniteten

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter

Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Da billedkunsten blev kreativ Om en enkelt af kreativitetens mange facetter Af Martin Simonsen Dette billede: Suprematisme. Kasimir Malevich: Nr. 50, 1917 Da Daguerre opfandt fotografiet i 1830 erne, rakte

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SBHs repræsentantskabsmøde og konference

SBHs repræsentantskabsmøde og konference SBHs repræsentantskabsmøde og konference 18/03-2016 V. Joachim Meier, Cand. psych, Cand. public joachim@clavis.dk Clavis Erhverspsykologi Dagsorden Hvor er magten blevet af? Et blik på samtidens organisation

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere