Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET"

Transkript

1 Mikkel Bruun Zangenberg MARKEDSFØRINGEN AF SELVET Det fremstillede subjekt hos Helle Helle, Leth og Plambeck I forhold til det helt overordnede spørgsmål om relationen mellem sandhed og løgn på fiktionens domæne, kan vi over et langt stræk på mindst 2400 år, sondre mellem to, skarpt modstillede fronter, der gennem tiderne har stået bølgende og bevægelige over for hinanden. De konservative: Fiktion er organiseret løgn På den ene side har vi med brug af et egennavn haft Platon, og sidst den amerikanske filosof John Searle. Summarisk kan vi betegne denne linje på tværs af alle dens dybtgående idé -og kulturhistoriske forskelle som konservativ og analytisk, for så vidt der her insisteres på et uoverstigeligt skel mellem sandhed og virkelighed på den ene side, og fiktion og løgn på den anden side. Virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores perception af den; den kan fungere som objektiv målestok for vurderingen af udsagns sandhedsværdi (jf. Tarski), og sandhed må herudfra forstås som korrespondens med sagsforhold i den virkelige verden. Når jeg siger, i dag er det varmt her i byen ; passer det ikke, hvis temperaturen er langt under 0 grader samme dag, fordi vi alle har besluttet os for at benævne en sådan generel temperatur, som vi kan aflæse på et termometer, kulde eller koldt. Og hvis jeg siger sneen er hvid, er det sandt hvis og kun hvis sne rent faktisk er hvid, i stedet for fx orange eller lilla. Ontologisk, metafysisk og politisk har vi da en skelnen mellem Sandhed og Virkelighed, over for Løgn og Fiktion. Det vil sige at vi har væren over for ikke-væren, eksistens over for ikke-eksistens, og sanddruhed over for bedrag. De mest nylige repræsentanter for dette bastante skel er Habermas og Searle. Og skellet viser sig ikke mindst i kulturjournalistikken, som en modstilling af termerne fakta og fiktion der da efterfølgende kan opblødes i form af hybrider som New Journalism, doku-drama, reality-tv etc. Pointen er 7 spring 28 manus.indd :46:31

2 i givet fald, at hybridformen implicit bekræfter og legitimerer den mere grundlæggende skelnen mellem fakta og fiktion. Præmissen og mulighedsbetingelsen for fx New Journalism er netop, at grænsen mellem virkelighed og oplevelsen består uantastet underneden eksperimentet ellers ville det ikke give mening at tænke det som en hybrid. Og denne grænse vil tillige ofte være skarpt politibevogtet, som vi fx kunne se det i tilfældet med den norske journalist Åsne Seierstads anden bog fra Kabul, der af den danske kulturredaktør Flemming Rose i et dramatisk tonefald blev skoset for at forholde sig løsagtigt til sandhed, virkelighed og fakta. Hvad var problemet? Ikke, at Seierstads værk var velskrevet og godt komponeret; men ifølge Rose, at Seierstad på en uvederhæftig måde gjorde fordring på at levere en sand beskrivelse af virkelige forhold ( sneen er hvid ), samtidig med, at hun i realiteten frembragte udsagn der baseret på Roses perspektiv måtte fremstå som usande ( sneen er sort ). Hun ville både blæse og have mel i munden, som vi danskere siger: nyde godt af den myndighed, virkelighedsbeskrivelsen forlenede hendes journalistisk indfarvede vidnesbyrd med, samtidig med, at hendes tekst suverænt tiltog sig retten til at digte og fortolke. Og vel at mærke på en sådan måde, at grænsen mellem det ene og det andet blev uigennemsigtig. De radikale: Verden er en fabel Nietzsche ville næppe gøre som Rose, og klandre Seierstad for hendes flyvske dobbeltspil. Fra Platons modpart sofisterne og op til Friedrich Nietzsche, har vi alle dage haft en modfront hvad angår spørgsmålet om sandhed og løgn inden for fiktionens domæne. Grundlæggende kan vi også her på tværs af et utal af idéhistoriske og kulturelle forskelle med nogen ret tale om en skepticistisk og relativistisk position. Med Nietzsches berømte formulering fra essayet Om sandhed og løgn i udenomsmoralsk forstand (1873), gøres det gældende, at sandheden er en hær af bevægelige metaforer. Ideen er, ud fra netop denne formulering, at det er ikke blot enfoldigt, men i sidste ende også omsonst at operere med et skel mellem begreber og metaforer. Hvor begreber implicerer en stabil og entydig relation mellem termen og et sagsforhold i verden, og metaforen derimod avler betydning ud fra en frisættelse af samme relation. Når jeg siger din hund, kan det enten være en reference til modpartens jagthund, der forudsætter et stabilt begreb om hunde, et hunde-begreb; eller det kan være et metaforisk udråb din hund!, i hvilket tilfælde vi efterfølgende først skal til at udforske hvilken type metaforisk forbindelse, eller hvilke typer metaforiske forbindelser, vi her kan udforme. Når Nietzsche imidlertid 8 spring 28 manus.indd :46:31

3 lader sin maskeklædte fortæller i essayet fremføre, at sandheden ikke er andet end en hær af bevægelige metaforer, benægtes sondringen mellem begreb og metafor, til fordel for påstanden om, at der ikke findes andet end forskellige typer metaforicitet indlejret over hinanden. Det implicerer på sin side, at verden kun kan foreligge for os som narrativt medierede versioner af metaforiske klynger, frem for som empirisk velafgrænsede realitetsformer, der byder sig til for begrebets anstrengelse. Her giver det derfor ikke længere mening at skelne strengt mellem sandhed og løgn, mellem fakta og fiktion, mellem sagsforhold og skrøne. Tværtimod kan vi kun, her, sondre mellem stærke og svage, utroværdige og overbevisende fortællinger hvadenten inden for politik, medier, kunst eller sågar videnskab. Darwins teori er da at opfatte som en stærk fortælling, vi af vane betegner som teori ; Marx teori er en magtfuld metaforisk beretning, ikke en sand beskrivelse, Gödels teorem et syret stykke kortprosa... etc. Med Nietzsches indflydelsesrige vending: Verden er en fabel. Holder vi nu fast ved denne udlægning for en stund, så ledes vi direkte over i den franske og til dels amerikanske dekonstruktivismes virtuelle opløsning af skellet mellem repræsentation, fiktion og virkelighed. Det indebærer selvsagt ikke, at grænserne med nødvendighed forsvinder, men blot at de fra dette hold betragtes med stor mistænksomhed og skepsis, snarere end som trivielt selvindlysende udgangspunkter. Her opstår dermed let en art textualisme der benægter, ignorerer eller omhyggeligt leger med grænser mellem text, virkelighed og sandhed. Hvis alt, med en svagt uforskammet, reduktiv udlægning af særlig Derrida, er text, eller med Derridas konkrete ord, il n y a pas de hors-texte (altså, der er intet uden for texten, som jo var en art motto for Derridas Dissémination fra 1972), ja så har vi blandt meget andet et massivt uskelnelighedsproblem. Selvet mellem sandheden og fablen Og set med genreteoretiske briller, præsenterer selvbiografien sig for os som en særlig højspændt forhandling i minefeltet mellem en konservativ og en nietzscheansk position. Af den indlysende grund, at selvbiografien som genre implicit hævder at udsige sandheden om et virkeligt eksisterende individs liv og levned samtidig med, at der ikke mindre indlysende er tale om en narrativt og metaforisk medieret version af billedet af et liv og et subjekt. I denne sammenhæng skal vi mere snævert bese eller inspicere tre parallelle strategier hvad angår en undersøgelse af grænsen mellem sandhed og løgn. Helle Helle, Jørgen Leth, og Dy Plambeck. De repræsenterer tre 9 spring 28 manus.indd :46:31

4 generationer i nyere dansk litteratur, og de har hver for sig udfoldet tre forfatterskaber, der på interessante måder tager livtag med det overordnede fokus for dette temanummer. Dertil kommer, at man måske med nogen ret kan hævde, at de alle tre tager del i en mere omfattende bevægelse i dansk litteratur i disse år, nemlig en bevægelse tur-retur i krydsfeltet mellem intimitet og politik. Vi har de såkaldt politiske tendenser hos en Claus Beck-Nielsen, en Marius Nørup-Nielsen, en Lars Skinnebach, en Ursula Andkjær Olsen, en Hans Otto Jørgensen. Vi har tillige en personlig psykoanalyse hos Katrine Marie Guldager, vi har privatsfæren hos Lone Hørslev og Martin Glaz Serup, hos Nikolaj Zeuthen og Morten Søndergaard fx. Man kan formentlig med en vis ret tale om to store og helt overordnede bevægelser der fordeler sig på en politisk pol og en intimitets-pol. Hvor vi for nu lader arten af relation mellem de to poler stå hen i det uvisse. For spørgsmålet er, hvad, om noget, der er det distinkte ved selvets forehavende hos Helle, Leth og Plambeck? Jeg ville i denne lokale og taktiske sammenhæng skelne mellem Helle Helles emfatisk dæmpede hverdagsrealisme, senest med indlagt meta-ironi i forhold til forfatterens egen persona som netop Forfatter, og i relation til receptionshorisonten for Helles værk; jeg tænker her især på romanen Ned til hundene (2008), hvor en vis Bente er den biografiske forfatters alter ego, og hvor der ironisk reflekteres over modtagelsen af Bente s romaner, og over Bente selv. Det er alt sammen ganske diskret, men såvel Platons konservative, som Nietzsches radikale positioner bringes i spil hos Helle, der hverken kapper fortøjningen til den eller den anden pol. Dernæst har vi den sene Jørgen Leths æstetisk selviscenesættende variant af dokumentarisme, hvor verden udtrykkeligt er en flad fabel (dvs. ikke spaltet mellem en dyb sandhed og en overfladisk løgn), og hvor der ses og sanses maksimalt, men med jeget som selvgyldig krumtap. Hos Leth finder vi en udpræget tendens til exhibitionisme og narcissisme men i et bølgende farvand mellem moral, politik og privatliv. I dette tilfælde Leths Det uperfekte menneske fra 2006 indlagt i erindringsromanens rammer. Leth er på sin vis umådeligt tæt på Nietzsche, men bibeholder ikke desto mindre en insisterende, dokumentaristisk livline til Platons lejr. Endelig har vi unge Dy Plambeck (f. 1980), med det jeg i romanen Texas rose (2008) ville betegne en sigøjnerrealisme, orienteret mod en art kækt fabulerende eksotisering af Familien, og i dette tilfælde særlig den afdøde faster Lilian. Tidligere havde vi Gerald Durrells Min familie og andre dyr, men Plambeck udvikler, inspireret af bl.a. Lone Hørslev, sin helt egen, kvindeligt selvbevidste sigøjnerboheme æstetik, der lader de prosaiske familieforhold komme til syne som uhørt flamboyante og broget excentriske. En knivspids Platon, men i øvrigt en ganske dominerende 10 spring 28 manus.indd :46:31

5 Nietzsche-pol hos Plambeck, hvor verden i høj grad kan siges at være en fabel, selv i pendulfarten mellem Vietnam-krig og portrættet af fasteren. I alle tre tilfælde indledes der et spil med relationen mellem sandhed og løgn, med en skrøbelig forankring i det man uhøfligt ville kunne kalde for det emfatisk kreative selv. Hos Helle ved at hendes alter ego Bente beskrives som én der går igennem en skrivekrise og en halv skilsmisse lige som Helle selv gjorde det. Og ved at Bente omtaler sin egen fiktion som billede af en verden hvor der sker ikke rigtig noget, folk drikker kaffe, snakker lidt og sådan. Hos Leth som en næsten monoman mumlen og en endeløs name-dropping, hvor Leth iscenesættes som æstetiker, flanør, dandy, boheme, kreativ jet-setter; et sted mellem mytomanien og den journalistiske trang og hang til at dokumentere, som fx i tilfældene med bordtennis, jazz og cykelsport. Hos Plambeck og her er vi på skrønens gebet har vi som det tredje, det jeg lidt kritisk ville betegne som en forkærlighed for det burleske, det excentriske, det originale, det sigøjneragtigt flamboyante. Her er selvet før alt andet interessant, evigt interessant og farverigt. Vi har dermed et foreløbigt spektrum, valgt med omhu, hvor Helle er den mest nedtonede og finurlige realist, Leth er den skamløst iscenesættende, men dog stadig dokumentariske figur, og hvor Plambeck er repræsentant for en oppumpet balkanisering af prosaen. Hårdt trukket op, kan man foreslå, at vi her går fra en overvejende konservativ pol, over mod en fortrinsvis nietzscheansk pol. Markedsføringen af selvet og det kreative imperativ Det, der imidlertid slår mig, hvis vi ser på slægtskabet mellem dem, i denne sammenhæng, er, at man med nogen ret ville kunne hævde at alle tre aktivt og bevidst er engageret i en art markedsføring af selvet. Markedsføringen af selvet skal ses på baggrund af en social og global kontekst hvor kreativitet og innovation ikke længere blot er trivielle mantraer udgående fra managementsegmentet, men for længst har antaget form af ubønhørlige imperativer. Det man med en diskret og tautologisk revision af Kants formular kunne kalde for Det Kreative Imperativ: Vær kreativ på en sådan måde, at grundloven for den verden, du skaber for dig selv og andre, er at den bliver mere kreativ. Idiotien er manifest (tautologien siger: Kreativitet er godt, fordi kreativitet er... godt), men det er kravets sadistiske allestedsnærværelse ikke mindre. Det gælder såvel inden for arbejdslivet, som inden for kærlighedens regime, og i netværkssamfundet generelt, at selvet må bukke under eller forsvinde ud af syne, hvis det ikke i bred forstand (den 11 spring 28 manus.indd :46:31

6 brede og vage forstand, vi netop her har at gøre med) er kreativt. Med en vulgær-darwinistisk formulering: Vær kreativ eller forsvind. Set i det lys bliver forfattere og kunstnere, og i det hele taget alle medlemmer af Richard Floridas herostratisk berømte kreative klasse, pludselig særdeles interessante i omverdenens øjne. Hvorfor? Fordi de netop par excellence er innovative, er inkarnation af kreativitet, er paradigmet for det erhvervsmanden, lederen og forskeren bør være (jf. her blot Ole Fogh Kirkeby og co.). Jeg foreslår, at stillet over for dette kreative imperativ, som er en opdateret variant af produktionsfilosofiens protofascisme, reagerer bl.a. Helle, Leth og Plambeck ved at iværksætte fingerede fiktioner, der alle udgør en slags mutationer af livet. Vi ved, at der er en vis grad af korrespondens mellem Helles, Leths og Plambecks skildringer, og så omstændigheder i deres privatbiografiske liv. Men det er ikke desto mindre indlysende, at de alle driver gæk med det kreative imperativ på mindst to fronter. Dels mod den analytiske og konservative filosofis strenge korrespondensteori (her har vi modsætningsvist tre poetiske sandhedsregistre), men dels også over for det ublu og nyfigne krav om, at forfatteren skal vise sig i en æstetisk striptease, der skal være det kulturjournalister og anmeldere kalder for hudløs, autentisk og derfor typisk gribende (jf. Adornos kritik af det han betegnede egentlighedens jargon). De viser sig alle tre, men kun i en stiliseret slørdans, der spiller med kravet om selveksponering. I England røg forfatteren for nylig ind som nr. 1 på listen over de mest prestigiøse erhverv, foran traditionelle kandidater som fx pilot og læge. Hvorfor? Selvfølgelig på grund af feticheringen af innovation, og den rastløse længsel efter frihed fra organisationers ledelseskultur (parret med den melankolske fastlåsthed i trygge, materielle kår). Men jeg ville læse de tre strategier hos henholdsvis Helle, Leth og Plambeck som differentierede forsøg på at omgås kravet om innovation og modarbejde feticheringen af innovation. Eller rettere, jeg er i tvivl om vi skal læse de tre strategier som subtil sabotage, eller som hjælpeløse eller endog begejstrede (Leth, Plambeck) bidrag til kreativitetskulten? Det interessante ved markedsføring, PR, branding, storytelling m.m., er, at de alle er funderet på en interesse i at ville løsne forholdet mellem sandhed og løgn, og derved sælge et givet produkt til så mange som muligt. Brandingens apostle er en familie af opdaterede sofister, beslægtet med fiktionslitteraturens promovering af kreativitet som interessant og salgbar. Set i det lys, er der måske ikke så stor forskel til forfatteren endda? Der gerne vil sælge sin fortælling og gøre den så maksimalt forførende og besnærende som muligt? Det sidste er en åbenlys ambition hos det vi med 12 spring 28 manus.indd :46:31

7 sval foragt betegner bestseller-forfatteren, der er modbydeligt kommerciel, men det ligger jo tillige som en ikke synderligt hemmelig længsel hos langt de fleste forfattere, om ikke andet så i form af de mere acceptable eufemismer, der residerer i drømmen om anerkendelse, prestige, kulturel kapital, kanonisering. Det indebærer nemlig ikke mindst at forfatternavnet gøres til et etableret brand? Forskellen mellem J.K. Rowling, Shakespeare, Coca-Cola og Microsoft, er i så henseende usynlig, eftersom de alle er uhyre stærke, globale brands. Industrien usurperer indlysende kunstneren som feticheret figur (et hjemligt eksempel kunne være Ole Fogh Kirkebys mange tiltag til at indføre et æstetisk lederskab), men det modsatte er måske også i nogen grad tilfældet? At forfatteren, bevidst, engagerer sig i en modstræbende-ironisk (tænk på Lars Frost), eller forivret-kynisk entusiasme i markedsføringen af selvet? Sådan at den klassiske sondring mellem sandhed/virkelighed og løgn/fiktion fremtræder usexet og kedsommelig, mens den dekonstruktive textualisme derimod forekommer sexet og interessant ved at overskride og udviske skellet mellem sandhed og løgn? Med uheldsvarslende politiske og moralske konsekvenser til følge? Måske er Platons strenge konservatisme det eneste, der kan redde de kreative fra kreativiteten? 13 spring 28 manus.indd :46:31

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Finn Janning: Filosofi, kunst og lederskab samtaler med Ole Fogh Kirkeby 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning: Poetisk

Læs mere

Når digitale børn bliver voksne

Når digitale børn bliver voksne Når digitale børn bliver voksne Søren Schultz Hansen Der er nogle afgørende nye forudsætninger, som præger børn og unge voksne, som er født og opvokset under det digitale netværkssamfunds regime. Potentialet

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet

Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet Dansk A, stilsæt fra Tirsdag d. 11. August 2009. Opgave: Sprogpolitik - et udspil fra det radikale venstre Karakter: 12 Dansk sprogpolitik Sproget er er en stor del af vores selvopfattelse, identitet og

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning?

Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Relationsorienteret ledelse - banalitet eller revolution i ledelsestænkning? Jes Jessen Udviklingskonsulent, Cand.rer.soc. og Master i Erik og Værdier i Organisationer Co-pilot 2005 0 Indhold 1. Indledning.....

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE?

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? EN DISKUSSION AF DEN DANSKE ANDERSEN-FORSKNING 1907-2000 Uddrag af specialeafhandling for Kristoffer Verholt H.C. Andersen-Centret, Syddansk Universitet

Læs mere

INTRODUKTION. jacob bøggild, stefan iversen og henrik skov nielsen

INTRODUKTION. jacob bøggild, stefan iversen og henrik skov nielsen jacob bøggild, stefan iversen og henrik skov nielsen INTRODUKTION termen Termen dekonstruktion er nært knyttet til den franske filosof Jacques Derridas tænkning. Derrida anvendte ordet i sit debutskrift

Læs mere

Etisk refleksion og handlingsetik

Etisk refleksion og handlingsetik Etisk refleksion og handlingsetik Projektet, som det er blevet præsenteret, tangerer ikke blot andre internationale undersøgelser vedrørende etik og sygepleje, men placerer sig samtidig inden for et etisk

Læs mere

Farvel til parforholdet og tak for ingenting! en analyse af Fryser jeg

Farvel til parforholdet og tak for ingenting! en analyse af Fryser jeg Farvel til parforholdet og tak for ingenting! en analyse af Fryser jeg Ida Brinck Jørgensen, studienr. 42010 itbj@ruc.dk Vejleder: Anne Birgitte Richard Dansk Litteratur og Medier, f2014 0 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

INDHOLD. 56 Lundgaard og Tranberg Arkitekter Tietgenkollegiet (2006) 2 David Shrigley Uden titel (2007)

INDHOLD. 56 Lundgaard og Tranberg Arkitekter Tietgenkollegiet (2006) 2 David Shrigley Uden titel (2007) INDHOLD 2 David Shrigley Uden titel (2007) 3 Leder 00 erne: Jeget til forhandling 5 Mikkel Bruun Zangenberg Selviscenesættelsens implosion Om det allestedsnærværende jeg i 00 ernes danske litteratur 11

Læs mere

Som man råber i skoven.

Som man råber i skoven. SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Som man råber i skoven. Verden afhænger af de metodiske briller, man ser den med Online markedsføring Kan virksomheder bruge online medier til noget? Kritisk kommunikation Tomme

Læs mere

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker

Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker en undersøgelse af kønskonstruktioner i naturfagene på mellemtrinnet Thomas Dam Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1

Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1 Side 1 Det Gode Liv REFERAT I første afsnit forsøges der at sætte ord på det gode liv ved hjælp af Harbo og Herder. Herefter diskuterer jeg, hvad det gode liv er i oplevelsessamfundet med udgangspunkt

Læs mere

Thomas I llum Hansen. Poetik og lingvistik. Om forholdet mellem kognitiv lingvistik og fænomenologisk litteraturteori

Thomas I llum Hansen. Poetik og lingvistik. Om forholdet mellem kognitiv lingvistik og fænomenologisk litteraturteori Thomas I llum Hansen Poetik og lingvistik Om forholdet mellem kognitiv lingvistik og fænomenologisk litteraturteori Indhold Indledning s. 1 1. DEL Fænomenologisk sprog- og litteraturteori s. 6 Om Ingardens

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere