BILAG I PRODUKTRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas med pulver indeholder nominalt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 62,5 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Potensen (IE) er bestemt ved brug af chromogen assay i henhold til den Europæiske Farmakopé. Den specifikke aktivitet af NovoEight er cirka IE/mg protein. Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rdna)) er et oprenset protein der har aminosyrer og en molekylevægt på cirka 166 kda. Det er produceret ved rekombinant DNA teknologi i kinesiske hamsterovarie celler (CHO), og fremstillet uden tilsætning af nogen human- eller animalderiverede proteiner i cellekultur processen, oprensning eller endelig formulering. Turoctocog alfa er en B-domæne trunkeret rekombinant human koagulationsfaktor VIII (B-domænet består af 21 aminosyrer fra vildtype B-domænet) uden nogen andre modifikationer i aminosyresekvensen. Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml rekonstitueret opløsning. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hvidt eller lettere gult pulver eller løs masse. Klar og farveløs injektionsvæske, opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). NovoEight kan bruges af alle aldersgrupper. 4.2 Dosering og administration Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Patienter der ikke før er blevet behandlede 2

3 Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasmaniveau) eller i Internationale Enheder (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma). En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl) Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb: Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb Blødningsgrad/type af kirurgi Blødning Tidlig hæmarthrose, muskelblødning eller oral blødning Nødvendigt faktor VIII-niveau (%) (IE/dl) Hyppighed af doser (timer)/behandlingsvarighed (dage) Gentag infusionen hver 12. til 24. time i mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden, kendetegnet ved smerter, er gået i ro eller opheling er begyndt Mere udbredt hæmarthrose, muskelblødning eller hæmatom Gentag infusionen hver 12. til 24. time i 3 til 4 dage eller mere, indtil smerte og akut nedsat funktion er forsvundet Livstruende blødninger Gentag infusionen hver 8. til 24. time indtil faren er drevet over Kirurgi Mindre kirurgi inklusive tandudtræk Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil opheling er begyndt Større kirurgi (præ- og postoperativ) Gentag infusionen hver 8. til 24. time, indtil passende sårheling, herefter fortsættes behandling i yderligere mindst 7 dage for at vedligeholde en faktor VIII aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl) Profylakse 3

4 Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Monitorering af behandlingen Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. Præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med koagulationsanalyse, særligt i tilfælde af større kirurgiske indgreb, er plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af bedring in vivo samt udvise forskellige halveringstider. Kirurgi Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 Allergisk reaktion overfor hamster protein er kendt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Overfølsomhedsreaktioner Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til sin læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af shock skal standard medicinsk behandling for shock følges. Inhibitorer Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. 4

5 Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIIIprodukt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII omhyggeligt overvåges for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis det forventede faktor VIII plasma niveau ikke opnås, eller hvis blødningen ikke er under kontrol med en passende dosis, skal der testes for tilstedeværelse af faktor VIII inhibitorer. Hos patienter med højt niveau af inhibitorer vil faktor VIII terapi muligvis ikke være effektiv og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Sådanne patienter skal behandles hos læger med ekspertise i hæmofilibehandling og faktor VIII inhibitorer. Det anbefales stærkt at notere navn og batchnummer på produktet hver gang der administreres NovoEight til en patient for at opretholde forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Pædiatrisk population De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Oversigt over sikkerhedsprofil Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og stikkende fornemmelse ved infusionsstedstedet, kuldegysninger, rødmen, generel urticaria, hovedpine, nældefeber, hypotension, træthed, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikken, opkastning, hiven efter vejret) har sjældent været observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (inklusiv shock). Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamster protein med relateret overfølsomhedsreaktioner. Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig ved et utilstrækkeligt klinisk respons. Ved sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Skema over bivirkninger Nedenstående skema er i henhold til MedDRA organsystem klassifikationen (SOC og Preferred Term Level). 5

6 Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg Systemorganklasse Hyppighed* Bivirkning Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig Insomnia Nervesystemet Ikke almindelig Hovedpine, Svimmelhed Hjerte Ikke almindelig Sinustakykardi Vaskulære sygdomme Ikke almindelig Hypertension, lymfeødem Lever og galdeveje Almindelig Øgede hepatiske enzymer** Hud og subkutane væv Ikke almindelig Udslæt Knogler, led, muskler og bindevæv Ikke almindelig Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig Ikke almindelig Reaktion ved injektionstedet*** Træthed, hedeture, perifere ødemer, feber Undersøgelser Ikke almindelig Øget puls Traumer, forgiftninger og Ikke almindelig Kontusion behandlingskomplikationer * Udregning baseret på det totale antal af unikke patienter i alle kliniske studier (214). ** Øgede hepatiske enzymer inkluderer alanin aminotranferase, aspartat aminotransferase, gammaglutamyltransferase og bilirubin *** Reaktioner ved injektionsstedet inkluderer rødme på injektionsstedet, hævelse ved injektionsstedet og kløe ved injektionsstedet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Under alle kliniske studier med NovoEight blev der i alt reporteret 30 bivirkninger hos 19 af de 214 patienter eksponeret for NovoEight. De hyppigst rapporterede bivirkninger var reaktioner ved injektionsstedet, og øgede leverenzymer. Ud af de 30 rapporterede bivirkninger var 2 rapporteret hos 1 ud af 31 patienter under 6 år, ingen hos patienter mellem 6 til 18 år og 28 var rapporteret hos 18 ud af 127 voksne. Pædiatrisk population I kliniske studier af 63 pædiatriske patienter mellem 0 til 12 år og 24 unge mellem 12 og 18 år med svær hæmofili A, blev der ikke observeret nogen forskel i sikkerhedsprofilen af NovoEight mellem pædiatriske patienter og voksne. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via 4.9 Overdosering Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargi, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: ikke tildelt endnu 6

7 Virkningsmekanisme NovoEight indeholder turoctocog alfa, en human koagulationsfaktor VIII (rdna), med et trunkeret B- domæne. Dette glykoprotein har den samme struktur som human faktor VIII når det er aktiveret, og posttranslationelle modifikationer lig med dem fra et plasma-deriveret molekyle. Tyrosinsulfation bindingsstedet der findes ved Tyr1680 (naturlig fuld længde), som er vigtig for binding til von Willebrand faktor, har vist sig at være fuldt sulfatbundet i turoctocog alfa molekylet. Under infusion i en hæmofili patient binder faktor VIII endogent til von Willebrand faktor i patientens cirkulation. Faktor VIII/von Willebrand faktor komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Aktiveret faktor VIII fungerer som en co-faktor for aktiveret faktor IX, og accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner herefter fibrinogen til fibrin og en prop kan dannes. Hæmofili er en kønsbunden arvelig lidelse af blodets koagulation på grund af nedsat niveau af faktor VIII:C, og resulterer i voldsom bløding i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat af et uheld eller kirurgisk traume. Ved substitutionsbehandling vil plasma niveauet af faktor VIII stige og derved midlertidigt udbedre faktor manglen og afhjælpe blødningstendenser. Klinisk virkning og sikkerhed Tre multicenter, open label, non-kontrollerede studier har været udført for at evaluere sikkerhed og virkningsevene af NovoEight i forebyggelse og behandling af blødninger i tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII aktivitet 1%). Studierne inkluderede 213 eksponerede patienter; 150 unge eller voksne patienter uden inhibitorer fra 12 år ( 150 udsatte dage) og 63 pædiatriske patienter uden inhibitorer under 12 år ( 50 eksponeringsdage). 187 ud af 213 patienter fortsatte i det udvidede sikkerhedsstudie. Behandling med NovoEight viste sig at være sikkert og havde den forventede hæmostatiske og forebyggende virkning. Under en akkumuleret eksponering på mere end dage (svarende til 342 patientår) blev der ikke observeret nogen udvikling af faktor VIII inhibitorer i tidligere behandlede patienter i de kliniske fase 3a studier. Ud af de rapporterede blødninger observeret hos 177 af de 213 patienter, var (90,3%) af blødningerne stoppet med 1 til 2 infusioner af NovoEight. Tabel 3 Forbrug af turoctocog alfa og overordnet succes-rate Små børn (0<6 år) Større børn (6<12 år) Unge (12<18 år) Voksne ( 18 år) Total Antal patienter Dosis anvendt til forebyggelse per patient (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max Dosis anvendt ved blødningsepisoder (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max 40,1 (8,5) 26,5 ; 57,3 36,6 (9,0) 24,9 ; ,0 (7,6) 20,5 ; 46,9 26,9 (6,9) 20,0 ; 50,8 30,3 (9.2) 20,0 ; 57,9 44,4 (17,9) 40,0 (10,4) 28,2 (10,2) 33,8 (11,9) 25,9 ; 193,8 25,5 ; 65,5 12,4 ; 76,8 9,3 ; 104,0 Succes-rate* % 92,9% 88,9% 79,7% 85,6% 85,9% BW: Legemssvægt, SD: Standardafvigelse * Succes er defineret som enten 'Meget god' eller 'God'. 34,5 (12,6) 9,3 ; 193,8 Der blev ialt udført 14 operationer hos 14 patienter, hvoraf 13 var store operationer og 1 var en mindre. Hæmostase var vellykket ved alle operationer og ingen behandlingssvigt blev rapporteret. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber 7

8 Alle farmakokinetiske studier med turoctocog alfa blev udført med tidligere behandlede patienter med svært hæmofili A (FVIII 1%). Analysen af plasmaprøverne blev udført med både et-trins koagulationstest og chromogen assay. Analysepræstationen af NovoEight i FVIII:C undersøgelsen blev evalueret og sammenlignet med et markedsført fuld længde rekombinant FVIII produkt i et internationalt studie omfattende 36 laboratorier. Studiet viste at sammenlignelige og konsistente resultater blev opnået for begge produkter og at NovoEight kan måles stabilt i plasma uden behov for en separat NovoEight standard. Parametrene for enkelt dosis farmakokinetik af NovoEight er angivet i Tabel 4 for koagulations analysen og i Tabel 5 for chromogen assay. Tabel 4 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), koagulationsanalyse Parametre 0 < 6 år 6 < 12 år 12 år n=14 n=14 n=33 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,018 (0,007) 0,020 (0,004) 0,022 (0,004) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 9,92 (4,11) 11,09 (3,74) 15,26 (5,77) CL (ml/time/kg) 6,21 (3,66) 5,02 (1,68) 3,63 (1,09) t ½ (time) 7,65 (1,84) 8,02 (1,89) 11,00 (4,65) V ss (ml/kg) 56,68 (26,43) 46,82 (10,63) 47,40 (9,21) C max (IE/ml) 1,00 (0,58) 1,07 (0,35) 1,226 (0,41) Middel opholdstid (time) 9,63 (2,50) 9,91 (2,57) 14,19 (5,08) Table 5 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), chromogen assay Parametre 0 <6 år 6 <12 år 12 år n=14 n=14 n=48 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,022 (0,006) 0,025 (0,006) 0,029 (0,006) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 12,23 (4,36) 14,37 (3,48) 19,63 (7,73) CL (ml/time/kg) 4,59 (1,73) 3,70 (1,00) 2,86 (0,94) t ½ (time) 9,99 (1,71) 9,42 (1,52) 11,22 (6,86) V ss (ml/kg) 55,46 (23,53) 41,23 (6,00) 38,18 (10,24) C max (IE/ml) 1,12 (0,31) 1,25 (0,27) 1,63 (0,50) Middel opholdstid (time) 12,06 (1,90) 11,61 (2,32) 14,54 (5,77) De farmakokinetiske parametre var sammenlignelige mellem de pædiatriske patienter under 6 år og de pædiatriske patienter fra 6 til under 12 år. Der blev observeret nogle forskelle i de farmakokinetiske parametre af NovoEight mellem pædiatriske og voksne patienter. Den højere CL og kortere t½ set hos pædiatriske patienter sammenlignet med voksne patienter med hæmofili A kan til dels være på grund af det velkendte højere plasmavolumen per kilogram kropsvægt hos yngre patienter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke kliniske data baseret på konventionelle sikkerhedsstudier, farmakologi og gentagen dosistoksisitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 8

9 6.1 Hjælpestoffer Pulver: Natriumchlorid L-histidin Saccharose Polysorbat 80 L-methionin Calciumchlorid dihydrat Natriumhydroxid Saltsyre Solvens: Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. 6.3 Opbevaringstid Uåbnet: 2 år Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur 30 C i en enkeltstående periode der ikke overstiger 6 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Noter venligst påbegyndelsen af opbevaringen ved stuetemperatur på produktets karton. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved opbevaring ved 2 C -8 C og 4 timer ved 30 C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 4 timer ved 30 C eller 24 timer ved 2 C - 8 C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Alt ubrugt produkt opbevaret ved stuetemperatur i mere end 4 timer skal kasseres. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Må ikke fryses. Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur samt opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt Emballagetype og pakningsstørrelser Hver pakning af NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder: 1 hætteglas (type I) med pulver og chlorbutylgummiprop 1 steril hætteglasadapter til rekonstitution 1 fyldt sprøjte med 4 ml solvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel (brombutyl) og en endekapsel med en stopper (brombutyl) 9

10 1 stempelstang (polypropylen) 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering NovoEight administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med det medfølgende solvens i sprøjten. Efter rekonstitution fremstår opløsningen klar eller let opaliserende. Brug ikke opløsninger der er uklare eller har bundfald. Du vil også få brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plastre. Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight. Anvend altid aseptisk teknik. Rekonstitution: A) Tag hætteglas, hætteglasadapter og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen ligge urørt i kartonen. Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder indtil de føles ligeså varme som dine hænder. Anvend ikke andre metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte sprøjte. B) Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Hvis plastikhætten er løs eller mangler, må hætteglasset ikke anvendes. Afsprit gummipropperne med alkoholservietter, og lad dem lufttørre et par sekunder inden brug. A B C) Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren. Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis det er i stykker. Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine fingre. D) Vend beskyttelseshætten og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset. Når hætteglasadapteren er påsat må den ikke fjernes fra hætteglasset. C D 10

11 E) Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist. Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren. E F) Tag fat i den brede top af stempelstangen og forbind straks stempelstangen med sprøjten ved at dreje med uret ind i gummistemplet indeni den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand. F G) Fjern hætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker. Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten. G H) Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand. H I) Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedaf. Pres stempelstangen for at injicere al solvensen ind i hætteglasset. I J) Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst. Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse. J 11

12 Det anbefales at bruge NovoEight straks efter rekonstitution. For opbevaring af det rekonstituerede lægemiddel, se pkt Hvis der er brug for en højere dosis gentages trin A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter. Administration af den rekonstituerede opløsning: K) Hold stempelstangen presset helt ind. Vend sprøjten så hætteglasset vender på hovedet. Giv slip på stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i sprøjten. Træk stempelstangen let nedad for at trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten. K I tilfælde af at du kun behøver en del af indholdet i hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op, sådan som det er blevet instrueret af din læge eller sygeplejerske. Mens hætteglasset vender på hovedet, bankes der let på sprøjten for at lade eventuelle luftbobler stige til tops. Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk. L) Skru hætteglasadapteren af hætteglasset. L NovoEight er nu klar til injektion. Find et passende sted og injicér NovoEight langsomt i en vene over en periode på 2-5 minutter Bortskaffelse: Efter injektion skal ikke anvendt NovoEight samt sprøjten tilhørende infusionssættet, hætteglas med hætteglasadapter og andet affald bortskaffes som instrueret på apoteket. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danmark 12

13 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER EU/1/13/888/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN <{MM/YYYY}> Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 13

14 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas med pulver indeholder nominalt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 125 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Potensen (IE) er bestemt ved brug af chromogen assay i henhold til den Europæiske Farmakopé. Den specifikke aktivitet af NovoEight er cirka IE/mg protein. Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rdna)) er et oprenset protein der har aminosyrer og en molekylevægt på cirka 166 kda. Det er produceret ved rekombinant DNA teknologi i kinesisk hamsterovarie celler (CHO), og fremstillet uden tilsætning af nogen human- eller animalderiverede proteiner i cellekultur processen, oprensning eller endelig formulering. Turoctocog alfa er en B-domæne trunkeret rekombinant human koagulationsfaktor VIII (B-domænet består af 21 aminosyrer fra vildtype B-domænet) uden nogen andre modifikationer i aminosyresekvensen. Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml rekonstitueret opløsning. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hvidt eller lettere gult pulver eller løs masse. Klar og farveløs injektionsvæske, opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). NovoEight kan bruges af alle aldersgrupper. 4.2 Dosering og administration Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Patienter der ikke før er blevet behandlede 14

15 Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasmaniveau) eller i Internationale Enheder (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma). En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl) Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb: Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb Blødningsgrad/type af kirurgi Blødning Tidlig hæmarthrose, muskelblødning eller oral blødning Nødvendigt faktor VIII-niveau (%) (IE/dl) Hyppighed af doser (timer)/behandlingsvarighed (dage) Gentag infusionen hver 12. til 24. time i mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden, kendetegnet ved smerter, er gået i ro eller opheling er begyndt Mere udbredt hæmarthrose, muskelblødning eller hæmatom Gentag infusionen hver 12. til 24. time i 3 til 4 dage eller mere, indtil smerte og akut nedsat funktion er forsvundet Livstruende blødninger Gentag infusionen hver 8. til 24. time indtil faren er drevet over Kirurgi Mindre kirurgi inklusive tandudtræk Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil opheling er begyndt Større kirurgi (præ- og postoperativ) Gentag infusionen hver 8. til 24. time, indtil passende sårheling, herefter fortsættes behandling i yderligere mindst 7 dage for at vedligeholde en faktor VIII aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl) Profylakse 15

16 Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Monitorering af behandlingen Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. Præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med koagulationsanalyse, særligt i tilfælde af større kirurgiske indgreb, er plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af bedring in vivo samt udvise forskellige halveringstider. Kirurgi Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 Allergisk reaktion overfor hamster protein er kendt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Overfølsomhedsreaktioner Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer for overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af shock skal standard medicinsk behandling for shock følges. Inhibitorer Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. 16

17 Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIIIprodukt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII omhyggeligt overvåges for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis det forventede faktor VIII plasma niveau ikke opnås, eller hvis blødningen ikke er under kontrol med en passende dosis, skal der testes for tilstedeværelse af faktor VIII inhibitorer. Hos patienter med højt niveau af inhibitorer vil faktor VIII terapi muligvis ikke være effektiv og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Sådanne patienter skal behandles hos læger med ekspertise i hæmofilibehandling og faktor VIII inhibitorer. Det anbefales stærkt at notere navn og batchnummer af produktet hver gang der administreres NovoEight til en patient for at opretholde forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Pædiatrisk population De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Oversigt over sikkerhedsprofil Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og stikkende fornemmelse ved infusionsstedstedet, kuldegysninger, rødmen, generel urticaria, hovedpine, nældefeber, hypotension, træthed, kvalme, rastløshed, hurtig hjerterytme, trykken for brystet, prikken, opkastning, hiven efter vejret) har sjældent været observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (inklusiv shock). Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamster protein med relateret overfølsomhedsreaktioner. Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig ved et utilstrækkeligt klinisk respons. Ved sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Skema over bivirkninger Nedenstående skema er i henhold til MedDRA organsystem klassifikationen (SOC og Preferred Term Level). 17

18 Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg Systemorganklasse Hyppighed* Bivirkning Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig Insomnia Nervesystemet Ikke almindelig Hovedpine, Svimmelhed Hjerte Ikke almindelig Sinustakykardi Vaskulære sygdomme Ikke almindelig Hypertension, lymfeødem Lever og galdeveje Almindelig Øgede hepatiske enzymer** Hud og subkutane væv Ikke almindelig Udslæt Knogler, led, muskler og bindevæv Ikke almindelig Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig Ikke almindelig Reaktion ved injektionstedet*** Træthed, hedeture, perifere ødemer, feber Undersøgelser Ikke almindelig Øget puls Traumer, forgiftninger og Ikke almindelig Kontusion behandlingskomplikationer * Udregning baseret på det totale antal af unikke patienter i alle kliniske studier (214). ** Øgede hepatiske enzymer inkluderer alanin aminotranferase, aspartat aminotransferase, gammaglutamyltransferase og bilirubin *** Reaktioner ved injektionsstedet inkluderer rødme på injektionsstedet, hævelse ved injektionsstedet og kløe ved injektionsstedet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Under alle kliniske studier med NovoEight blev der i alt reporteret 30 bivirkninger hos 19 af de 214 patienter eksponeret for NovoEight. De hyppigst rapporterede bivirkninger var reaktioner ved injektionsstedet, og øgede hepatiske enzymer. Ud af de 30 rapporterede bivirkninger var 2 rapporteret hos 1 ud af 31 patienter under 6 år, ingen hos patienter mellem 6 til 18 år og 28 var rapporteret hos 18 ud af 127 voksne. Pædiatrisk population I kliniske studier af 63 pædiatriske patienter mellem 0 til 12 år og 24 unge mellem 12 og 18 år med svær hæmofili A, blev der ikke observeret nogen forskel i sikkerhedsprofilen af NovoEight mellem pædiatriske patienter og voksne. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via 4.9 Overdosering Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargi, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: ikke tildelt endnu Virkningsmekanisme 18

19 NovoEight indeholder turoctocog alfa, en human koagulationsfaktor VIII (rdna), med et trunkeret B- domæne. Dette glykoprotein har den samme struktur som human faktor VIII når det er aktiveret, og posttranslationelle modifikationer lig med dem fra et plasma-deriveret molekyle. Tyrosinsulfation bindingsstedet der findes ved Tyr1680 (naturlig fuld længde), som er vigtig for binding til von Willebrand faktor, har vist sig at være fuldt sulfatbundet i turoctocog alfa molekylet. Under infusion i en hæmofili patient binder faktor VIII endogent til von Willebrand faktor i patientens cirkulation. Faktor VIII/von Willebrand faktor komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Aktiveret faktor VIII fungerer som en co-faktor for aktiveret faktor IX, og accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner herefter fibrinogen til fibrin og en prop kan dannes. Hæmofili er en kønsbunden arvelig lidelse af blodets koagulation på grund af nedsat niveau af faktor VIII:C, og resulterer i voldsom bløding i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat af et uheld eller kirurgisk traume. Ved substitutionsbehandling vil plasma niveauet af faktor VIII stige og derved midlertidigt udbedre faktor manglen og afhjælpe blødningstendenser. Klinisk virkning og sikkerhed Tre multicenter, åben label, non-kontrollerede studier har været udført for at evaluere sikkerhed og virkningsevene af NovoEight i forebyggelse og behandling af blødninger i tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII aktivitet 1%). Studierne inkluderede 213 eksponerede patienter; 150 unge eller voksne patienter uden inhibitorer fra 12 år ( 150 udsatte dage) og 63 pædiatriske patienter uden inhibitorer under 12 år ( 50 eksponeringsdage). 187 ud af 213 patienter fortsatte i det udvidede sikkerhedsstudie. Behandling med NovoEight viste sig at være sikkert og havde den forventede hæmostatiske og forebyggende virkning. Under en akkumuleret eksponering på mere end dage (svarende til 342 patientår) blev der ikke observeret nogen udvikling af faktor VIII inhibitorer i tidligere behandlede patienter i de kliniske fase 3a studier. Ud af de rapporterede blødninger observeret hos 177 af de 213 patienter, var (90,3%) af blødningerne stoppet med 1 til 2 infusioner af NovoEight. Tabel 3 Forbrug af turoctocog alfa og overordnet succes-rate Små børn (0<6 år) Større børn (6<12 år) Unge (12<18 år) Voksne ( 18 år) Total Antal patienter Dosis anvendt til forebyggelse per patient (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max Dosis anvendt ved blødningsepisoder (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max 40,1 (8,5) 26,5 ; 57,3 36,6 (9,0) 24,9 ; ,0 (7,6) 20,5 ; 46,9 26,9 (6,9) 20,0 ; 50,8 30,3 (9.2) 20,0 ; 57,9 44,4 (17,9) 40,0 (10,4) 28,2 (10,2) 33,8 (11,9) 25,9 ; 193,8 25,5 ; 65,5 12,4 ; 76,8 9,3 ; 104,0 Succes-rate* % 92,9% 88,9% 79,7% 85,6% 85,9% BW: Legemssvægt, SD: Standardafvigelse * Succes er defineret som enten 'Meget god' eller 'God'. 34,5 (12,6) 9,3 ; 193,8 Der blev ialt udført 14 operationer hos 14 patienter, hvoraf 13 var store operationer og 1 var en mindre. Hæmostase var vellykket ved alle operationer og ingen behandlingssvigt blev rapporteret. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Alle farmakokinetiske studier med turoctocog alfa blev udført med tidligere behandlede patienter med svært hæmofili A (FVIII 1%). Analysen af plasmaprøverne blev udført med både et-trins koagulationstest og chromogen assay. 19

20 Analyse præstationen af NovoEight i FVIII:C undersøgelsen blev evalueret og sammenlignet med et markedsført fuld længde rekombinant FVIII produkt i et internationalt studie omfattende 36 laboratorier. Studiet viste at sammenlignelige og konsistente resultater blev opnået for begge produkter og at NovoEight kan måles stabilt i plasma uden behov for en separat NovoEight standard. Parametrene for enkelt dosis farmakokinetik af NovoEight er angivet i Tabel 4 for koagulations analysen og i Tabel 5 for chromogen assay. Tabel 4 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), koagulationsanalyse Parametre 0 < 6 år 6 < 12 år 12 år n=14 n=14 n=33 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,018 (0,007) 0,020 (0,004) 0,022 (0,004) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 9,92 (4,11) 11,09 (3,74) 15,26 (5,77) CL (ml/time/kg) 6,21 (3,66) 5,02 (1,68) 3,63 (1,09) t ½ (time) 7,65 (1,84) 8,02 (1,89) 11,00 (4,65) V ss (ml/kg) 56,68 (26,43) 46,82 (10,63) 47,40 (9,21) C max (IE/ml) 1,00 (0,58) 1,07 (0,35) 1,226 (0,41) Middel opholdstid (time) 9,63 (2,50) 9,91 (2,57) 14,19 (5,08) Table 5 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), chromogen assay Parametre 0 <6 år 6 <12 år 12 år n=14 n=14 n=48 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,022 (0,006) 0,025 (0,006) 0,029 (0,006) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 12,23 (4,36) 14,37 (3,48) 19,63 (7,73) CL (ml/time/kg) 4,59 (1,73) 3,70 (1,00) 2,86 (0,94) t ½ (time) 9,99 (1,71) 9,42 (1,52) 11,22 (6,86) V ss (ml/kg) 55,46 (23,53) 41,23 (6,00) 38,18 (10,24) C max (IE/ml) 1,12 (0,31) 1,25 (0,27) 1,63 (0,50) Middel opholdstid (time) 12,06 (1,90) 11,61 (2,32) 14,54 (5,77) De farmakokinetiske parametre var sammenlignelige mellem de pædiatriske patienter under 6 år og de pædiatriske patienter fra 6 til under 12 år. Der blev observeret nogle forskelle i de farmakokinetiske parametre af NovoEight mellem pædiatriske og voksne patienter. Den højere CL og kortere t½ set hos pædiatriske patienter sammenlignet med voksne patienter med hæmofili A kan til dels være på grund af det velkendte højere plasmavolumen per kilogram kropsvægt hos yngre patienter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke kliniske data baseret på konventionelle sikkerhedsstudier, farmakologi og gentagen dosistoksisitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer 20

21 Pulver: Natriumchlorid L-histidin Saccharose Polysorbat 80 L-methionin Calciumchlorid dihydrat Natriumhydroxid Saltsyre Solvens: Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. 6.3 Opbevaringstid Uåbnet: 2 år Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur 30 C i en enkeltstående periode der ikke overstiger 6 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Noter venligst påbegyndelsen af opbevaringen ved stuetemperatur på produktets karton. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved opbevaring ved 2 C -8 C og 4 timer ved 30 C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 4 timer ved 30 C eller 24 timer ved 2 C - 8 C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Alt ubrugt produkt opbevaret ved stuetemperatur i mere end 4 timer skal kasseres. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Må ikke fryses. Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur samt opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt Emballagetype og pakningsstørrelser Hver pakning af NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder: 1 hætteglas (type I) med pulver og chlorbutylgummiprop 1 steril hætteglasadapter til rekonstitution 1 fyldt sprøjte med 4 ml solvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel (brombutyl) og en endekapsel med en stopper (brombutyl) 1 stempelstang (polypropylen) 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering 21

22 NovoEight administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med det medfølgende solvens i sprøjten. Efter rekonstitution fremstår opløsningen klar eller lidt opaliserende. Brug ikke opløsninger der er uklare eller har bundfald. Du vil også få brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plastre. Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight. Anvend altid aseptisk teknik. Rekonstitution: A) Tag hætteglas, hætteglasadapter og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen ligge urørt i kartonen. Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder indtil de føles ligeså varme som dine hænder. Anvend ikke andre metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte sprøjte. B) Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Hvis plastikhætten er løs eller mangler, må hætteglasset ikke anvendes. Afsprit gummipropperne med alkoholservietter, og lad dem lufttørre et par sekunder inden brug. A B C) Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren. Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis det er i stykker. Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine fingre. D) Vend beskyttelseshætten og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset. Når hætteglasadapteren er påsat må den ikke fjernes fra hætteglasset. C D E) Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist. Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren. E 22

23 F) Tag fat i den brede top af stempelstangen og forbind straks stempelstangen med sprøjten ved at dreje med uret ind i gummistemplet indeni den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand. F G) Fjern hætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker. Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten. G H) Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand. H I) Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedaf. Pres stempelstangen for at injicere al solvensen ind i hætteglasset. I J) Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst. Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse. J Det anbefales at bruge NovoEight straks efter rekonstitution. For opbevaring af det rekonstituerede lægemiddel, se pkt Hvis der er brug for en højere dosis gentages trin A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter. Administration af den rekonstituerede opløsning: 23

24 K) Hold stempelstangen presset helt ind. Vend sprøjten så hætteglasset vender på hovedet. Giv slip på stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i sprøjten. Træk stempelstangen let nedad for at trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten. K I tilfælde af at du kun behøver en del af indholdet i hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op, sådan som det er blevet instrueret af din læge eller sygeplejerske. Mens hætteglasset vender på hovedet, bankes der let på sprøjten for at lade eventuelle luftbobler stige til tops. Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk. L) Skru hætteglasadapteren af hætteglasset. L NovoEight er nu klar til injektion. Find et passende sted og injicér NovoEight langsomt i en vene over en periode på 2-5 minutter Bortskaffelse: Efter injektion skal ikke anvendt NovoEight samt sprøjten tilhørende infusionssættet, hætteglas med hætteglasadapter og andet affald bortskaffes som instrueret på apoteket. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danmark 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER EU/1/13/888/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN <{MM/YYYY}> Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 24

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

Læs mere

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1. LÆGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hvert 50 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 0,75 mg eptifibatid. Et hætteglas med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9875 1. LÆGEMIDLETS NAVN MultiHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gardasil, injektionsvæske. Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere