BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas med pulver indeholder nominalt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 62,5 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Potensen (IE) er bestemt ved brug af chromogen assay i henhold til den Europæiske Farmakopé. Den specifikke aktivitet af NovoEight er cirka IE/mg protein. Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rdna)) er et oprenset protein der har aminosyrer og en molekylevægt på cirka 166 kda. Det er produceret ved rekombinant DNA teknologi i kinesiske hamsterovarie celler (CHO), og fremstillet uden tilsætning af nogen human- eller animalderiverede proteiner i cellekultur processen, oprensning eller endelig formulering. Turoctocog alfa er en B-domæne trunkeret rekombinant human koagulationsfaktor VIII (B-domænet består af 21 aminosyrer fra vildtype B-domænet) uden nogen andre modifikationer i aminosyresekvensen. Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml rekonstitueret opløsning. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hvidt eller lettere gult pulver eller løs masse. Klar og farveløs injektionsvæske, opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). NovoEight kan bruges af alle aldersgrupper. 4.2 Dosering og administration Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Patienter der ikke før er blevet behandlede 2

3 Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasmaniveau) eller i Internationale Enheder (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma). En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl) Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb: Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb Blødningsgrad/type af kirurgi Blødning Tidlig hæmarthrose, muskelblødning eller oral blødning Nødvendigt faktor VIII-niveau (%) (IE/dl) Hyppighed af doser (timer)/behandlingsvarighed (dage) Gentag infusionen hver 12. til 24. time i mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden, kendetegnet ved smerter, er gået i ro eller opheling er begyndt Mere udbredt hæmarthrose, muskelblødning eller hæmatom Gentag infusionen hver 12. til 24. time i 3 til 4 dage eller mere, indtil smerte og akut nedsat funktion er forsvundet Livstruende blødninger Gentag infusionen hver 8. til 24. time indtil faren er drevet over Kirurgi Mindre kirurgi inklusive tandudtræk Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil opheling er begyndt Større kirurgi (præ- og postoperativ) Gentag infusionen hver 8. til 24. time, indtil passende sårheling, herefter fortsættes behandling i yderligere mindst 7 dage for at vedligeholde en faktor VIII aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl) Profylakse 3

4 Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Monitorering af behandlingen Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. Præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med koagulationsanalyse, særligt i tilfælde af større kirurgiske indgreb, er plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af bedring in vivo samt udvise forskellige halveringstider. Kirurgi Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 Allergisk reaktion overfor hamster protein er kendt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Overfølsomhedsreaktioner Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til sin læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af shock skal standard medicinsk behandling for shock følges. Inhibitorer Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. 4

5 Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIIIprodukt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII omhyggeligt overvåges for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis det forventede faktor VIII plasma niveau ikke opnås, eller hvis blødningen ikke er under kontrol med en passende dosis, skal der testes for tilstedeværelse af faktor VIII inhibitorer. Hos patienter med højt niveau af inhibitorer vil faktor VIII terapi muligvis ikke være effektiv og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Sådanne patienter skal behandles hos læger med ekspertise i hæmofilibehandling og faktor VIII inhibitorer. Det anbefales stærkt at notere navn og batchnummer på produktet hver gang der administreres NovoEight til en patient for at opretholde forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Pædiatrisk population De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Oversigt over sikkerhedsprofil Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og stikkende fornemmelse ved infusionsstedstedet, kuldegysninger, rødmen, generel urticaria, hovedpine, nældefeber, hypotension, træthed, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikken, opkastning, hiven efter vejret) har sjældent været observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (inklusiv shock). Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamster protein med relateret overfølsomhedsreaktioner. Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig ved et utilstrækkeligt klinisk respons. Ved sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Skema over bivirkninger Nedenstående skema er i henhold til MedDRA organsystem klassifikationen (SOC og Preferred Term Level). 5

6 Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg Systemorganklasse Hyppighed* Bivirkning Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig Insomnia Nervesystemet Ikke almindelig Hovedpine, Svimmelhed Hjerte Ikke almindelig Sinustakykardi Vaskulære sygdomme Ikke almindelig Hypertension, lymfeødem Lever og galdeveje Almindelig Øgede hepatiske enzymer** Hud og subkutane væv Ikke almindelig Udslæt Knogler, led, muskler og bindevæv Ikke almindelig Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig Ikke almindelig Reaktion ved injektionstedet*** Træthed, hedeture, perifere ødemer, feber Undersøgelser Ikke almindelig Øget puls Traumer, forgiftninger og Ikke almindelig Kontusion behandlingskomplikationer * Udregning baseret på det totale antal af unikke patienter i alle kliniske studier (214). ** Øgede hepatiske enzymer inkluderer alanin aminotranferase, aspartat aminotransferase, gammaglutamyltransferase og bilirubin *** Reaktioner ved injektionsstedet inkluderer rødme på injektionsstedet, hævelse ved injektionsstedet og kløe ved injektionsstedet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Under alle kliniske studier med NovoEight blev der i alt reporteret 30 bivirkninger hos 19 af de 214 patienter eksponeret for NovoEight. De hyppigst rapporterede bivirkninger var reaktioner ved injektionsstedet, og øgede leverenzymer. Ud af de 30 rapporterede bivirkninger var 2 rapporteret hos 1 ud af 31 patienter under 6 år, ingen hos patienter mellem 6 til 18 år og 28 var rapporteret hos 18 ud af 127 voksne. Pædiatrisk population I kliniske studier af 63 pædiatriske patienter mellem 0 til 12 år og 24 unge mellem 12 og 18 år med svær hæmofili A, blev der ikke observeret nogen forskel i sikkerhedsprofilen af NovoEight mellem pædiatriske patienter og voksne. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via 4.9 Overdosering Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargi, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: ikke tildelt endnu 6

7 Virkningsmekanisme NovoEight indeholder turoctocog alfa, en human koagulationsfaktor VIII (rdna), med et trunkeret B- domæne. Dette glykoprotein har den samme struktur som human faktor VIII når det er aktiveret, og posttranslationelle modifikationer lig med dem fra et plasma-deriveret molekyle. Tyrosinsulfation bindingsstedet der findes ved Tyr1680 (naturlig fuld længde), som er vigtig for binding til von Willebrand faktor, har vist sig at være fuldt sulfatbundet i turoctocog alfa molekylet. Under infusion i en hæmofili patient binder faktor VIII endogent til von Willebrand faktor i patientens cirkulation. Faktor VIII/von Willebrand faktor komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Aktiveret faktor VIII fungerer som en co-faktor for aktiveret faktor IX, og accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner herefter fibrinogen til fibrin og en prop kan dannes. Hæmofili er en kønsbunden arvelig lidelse af blodets koagulation på grund af nedsat niveau af faktor VIII:C, og resulterer i voldsom bløding i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat af et uheld eller kirurgisk traume. Ved substitutionsbehandling vil plasma niveauet af faktor VIII stige og derved midlertidigt udbedre faktor manglen og afhjælpe blødningstendenser. Klinisk virkning og sikkerhed Tre multicenter, open label, non-kontrollerede studier har været udført for at evaluere sikkerhed og virkningsevene af NovoEight i forebyggelse og behandling af blødninger i tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII aktivitet 1%). Studierne inkluderede 213 eksponerede patienter; 150 unge eller voksne patienter uden inhibitorer fra 12 år ( 150 udsatte dage) og 63 pædiatriske patienter uden inhibitorer under 12 år ( 50 eksponeringsdage). 187 ud af 213 patienter fortsatte i det udvidede sikkerhedsstudie. Behandling med NovoEight viste sig at være sikkert og havde den forventede hæmostatiske og forebyggende virkning. Under en akkumuleret eksponering på mere end dage (svarende til 342 patientår) blev der ikke observeret nogen udvikling af faktor VIII inhibitorer i tidligere behandlede patienter i de kliniske fase 3a studier. Ud af de rapporterede blødninger observeret hos 177 af de 213 patienter, var (90,3%) af blødningerne stoppet med 1 til 2 infusioner af NovoEight. Tabel 3 Forbrug af turoctocog alfa og overordnet succes-rate Små børn (0<6 år) Større børn (6<12 år) Unge (12<18 år) Voksne ( 18 år) Total Antal patienter Dosis anvendt til forebyggelse per patient (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max Dosis anvendt ved blødningsepisoder (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max 40,1 (8,5) 26,5 ; 57,3 36,6 (9,0) 24,9 ; ,0 (7,6) 20,5 ; 46,9 26,9 (6,9) 20,0 ; 50,8 30,3 (9.2) 20,0 ; 57,9 44,4 (17,9) 40,0 (10,4) 28,2 (10,2) 33,8 (11,9) 25,9 ; 193,8 25,5 ; 65,5 12,4 ; 76,8 9,3 ; 104,0 Succes-rate* % 92,9% 88,9% 79,7% 85,6% 85,9% BW: Legemssvægt, SD: Standardafvigelse * Succes er defineret som enten 'Meget god' eller 'God'. 34,5 (12,6) 9,3 ; 193,8 Der blev ialt udført 14 operationer hos 14 patienter, hvoraf 13 var store operationer og 1 var en mindre. Hæmostase var vellykket ved alle operationer og ingen behandlingssvigt blev rapporteret. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber 7

8 Alle farmakokinetiske studier med turoctocog alfa blev udført med tidligere behandlede patienter med svært hæmofili A (FVIII 1%). Analysen af plasmaprøverne blev udført med både et-trins koagulationstest og chromogen assay. Analysepræstationen af NovoEight i FVIII:C undersøgelsen blev evalueret og sammenlignet med et markedsført fuld længde rekombinant FVIII produkt i et internationalt studie omfattende 36 laboratorier. Studiet viste at sammenlignelige og konsistente resultater blev opnået for begge produkter og at NovoEight kan måles stabilt i plasma uden behov for en separat NovoEight standard. Parametrene for enkelt dosis farmakokinetik af NovoEight er angivet i Tabel 4 for koagulations analysen og i Tabel 5 for chromogen assay. Tabel 4 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), koagulationsanalyse Parametre 0 < 6 år 6 < 12 år 12 år n=14 n=14 n=33 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,018 (0,007) 0,020 (0,004) 0,022 (0,004) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 9,92 (4,11) 11,09 (3,74) 15,26 (5,77) CL (ml/time/kg) 6,21 (3,66) 5,02 (1,68) 3,63 (1,09) t ½ (time) 7,65 (1,84) 8,02 (1,89) 11,00 (4,65) V ss (ml/kg) 56,68 (26,43) 46,82 (10,63) 47,40 (9,21) C max (IE/ml) 1,00 (0,58) 1,07 (0,35) 1,226 (0,41) Middel opholdstid (time) 9,63 (2,50) 9,91 (2,57) 14,19 (5,08) Table 5 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), chromogen assay Parametre 0 <6 år 6 <12 år 12 år n=14 n=14 n=48 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,022 (0,006) 0,025 (0,006) 0,029 (0,006) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 12,23 (4,36) 14,37 (3,48) 19,63 (7,73) CL (ml/time/kg) 4,59 (1,73) 3,70 (1,00) 2,86 (0,94) t ½ (time) 9,99 (1,71) 9,42 (1,52) 11,22 (6,86) V ss (ml/kg) 55,46 (23,53) 41,23 (6,00) 38,18 (10,24) C max (IE/ml) 1,12 (0,31) 1,25 (0,27) 1,63 (0,50) Middel opholdstid (time) 12,06 (1,90) 11,61 (2,32) 14,54 (5,77) De farmakokinetiske parametre var sammenlignelige mellem de pædiatriske patienter under 6 år og de pædiatriske patienter fra 6 til under 12 år. Der blev observeret nogle forskelle i de farmakokinetiske parametre af NovoEight mellem pædiatriske og voksne patienter. Den højere CL og kortere t½ set hos pædiatriske patienter sammenlignet med voksne patienter med hæmofili A kan til dels være på grund af det velkendte højere plasmavolumen per kilogram kropsvægt hos yngre patienter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke kliniske data baseret på konventionelle sikkerhedsstudier, farmakologi og gentagen dosistoksisitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 8

9 6.1 Hjælpestoffer Pulver: Natriumchlorid L-histidin Saccharose Polysorbat 80 L-methionin Calciumchlorid dihydrat Natriumhydroxid Saltsyre Solvens: Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. 6.3 Opbevaringstid Uåbnet: 2 år Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur 30 C i en enkeltstående periode der ikke overstiger 6 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Noter venligst påbegyndelsen af opbevaringen ved stuetemperatur på produktets karton. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved opbevaring ved 2 C -8 C og 4 timer ved 30 C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 4 timer ved 30 C eller 24 timer ved 2 C - 8 C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Alt ubrugt produkt opbevaret ved stuetemperatur i mere end 4 timer skal kasseres. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Må ikke fryses. Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur samt opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt Emballagetype og pakningsstørrelser Hver pakning af NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder: 1 hætteglas (type I) med pulver og chlorbutylgummiprop 1 steril hætteglasadapter til rekonstitution 1 fyldt sprøjte med 4 ml solvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel (brombutyl) og en endekapsel med en stopper (brombutyl) 9

10 1 stempelstang (polypropylen) 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering NovoEight administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med det medfølgende solvens i sprøjten. Efter rekonstitution fremstår opløsningen klar eller let opaliserende. Brug ikke opløsninger der er uklare eller har bundfald. Du vil også få brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plastre. Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight. Anvend altid aseptisk teknik. Rekonstitution: A) Tag hætteglas, hætteglasadapter og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen ligge urørt i kartonen. Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder indtil de føles ligeså varme som dine hænder. Anvend ikke andre metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte sprøjte. B) Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Hvis plastikhætten er løs eller mangler, må hætteglasset ikke anvendes. Afsprit gummipropperne med alkoholservietter, og lad dem lufttørre et par sekunder inden brug. A B C) Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren. Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis det er i stykker. Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine fingre. D) Vend beskyttelseshætten og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset. Når hætteglasadapteren er påsat må den ikke fjernes fra hætteglasset. C D 10

11 E) Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist. Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren. E F) Tag fat i den brede top af stempelstangen og forbind straks stempelstangen med sprøjten ved at dreje med uret ind i gummistemplet indeni den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand. F G) Fjern hætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker. Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten. G H) Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand. H I) Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedaf. Pres stempelstangen for at injicere al solvensen ind i hætteglasset. I J) Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst. Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse. J 11

12 Det anbefales at bruge NovoEight straks efter rekonstitution. For opbevaring af det rekonstituerede lægemiddel, se pkt Hvis der er brug for en højere dosis gentages trin A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter. Administration af den rekonstituerede opløsning: K) Hold stempelstangen presset helt ind. Vend sprøjten så hætteglasset vender på hovedet. Giv slip på stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i sprøjten. Træk stempelstangen let nedad for at trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten. K I tilfælde af at du kun behøver en del af indholdet i hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op, sådan som det er blevet instrueret af din læge eller sygeplejerske. Mens hætteglasset vender på hovedet, bankes der let på sprøjten for at lade eventuelle luftbobler stige til tops. Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk. L) Skru hætteglasadapteren af hætteglasset. L NovoEight er nu klar til injektion. Find et passende sted og injicér NovoEight langsomt i en vene over en periode på 2-5 minutter Bortskaffelse: Efter injektion skal ikke anvendt NovoEight samt sprøjten tilhørende infusionssættet, hætteglas med hætteglasadapter og andet affald bortskaffes som instrueret på apoteket. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danmark 12

13 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER EU/1/13/888/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN <{MM/YYYY}> Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 13

14 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes. 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas med pulver indeholder nominalt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 125 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rdna), turoctocog alfa. Potensen (IE) er bestemt ved brug af chromogen assay i henhold til den Europæiske Farmakopé. Den specifikke aktivitet af NovoEight er cirka IE/mg protein. Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rdna)) er et oprenset protein der har aminosyrer og en molekylevægt på cirka 166 kda. Det er produceret ved rekombinant DNA teknologi i kinesisk hamsterovarie celler (CHO), og fremstillet uden tilsætning af nogen human- eller animalderiverede proteiner i cellekultur processen, oprensning eller endelig formulering. Turoctocog alfa er en B-domæne trunkeret rekombinant human koagulationsfaktor VIII (B-domænet består af 21 aminosyrer fra vildtype B-domænet) uden nogen andre modifikationer i aminosyresekvensen. Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml rekonstitueret opløsning. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hvidt eller lettere gult pulver eller løs masse. Klar og farveløs injektionsvæske, opløsning. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII). NovoEight kan bruges af alle aldersgrupper. 4.2 Dosering og administration Behandlingen skal indledes under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili. Patienter der ikke før er blevet behandlede 14

15 Sikkerheden og effekten af NovoEight hos patienter der ikke før er blevet behandlede, er endnu ikke etableret. Der er ingen tilgængelige data. Dosering Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand. Antal enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal human plasmaniveau) eller i Internationale Enheder (i forhold til den internationale standard for faktor VIII i plasma). En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human plasma. Behandling ved behov Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel: Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%)(IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl) Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb: Skema 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb Blødningsgrad/type af kirurgi Blødning Tidlig hæmarthrose, muskelblødning eller oral blødning Nødvendigt faktor VIII-niveau (%) (IE/dl) Hyppighed af doser (timer)/behandlingsvarighed (dage) Gentag infusionen hver 12. til 24. time i mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden, kendetegnet ved smerter, er gået i ro eller opheling er begyndt Mere udbredt hæmarthrose, muskelblødning eller hæmatom Gentag infusionen hver 12. til 24. time i 3 til 4 dage eller mere, indtil smerte og akut nedsat funktion er forsvundet Livstruende blødninger Gentag infusionen hver 8. til 24. time indtil faren er drevet over Kirurgi Mindre kirurgi inklusive tandudtræk Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil opheling er begyndt Større kirurgi (præ- og postoperativ) Gentag infusionen hver 8. til 24. time, indtil passende sårheling, herefter fortsættes behandling i yderligere mindst 7 dage for at vedligeholde en faktor VIII aktivitet på 30 % til 60 % (IE/dl) Profylakse 15

16 Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er 20 til 40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. I nogle tilfælde, specielt hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser. Monitorering af behandlingen Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. Præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med koagulationsanalyse, særligt i tilfælde af større kirurgiske indgreb, er plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af bedring in vivo samt udvise forskellige halveringstider. Kirurgi Der er ingen erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter. Ældre patienter Der er ingen erfaring hos ældre patienter >65 år. Pædiatrisk population Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25 til 50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 25 til 60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som hos voksne. Administration Intravenøs brug. Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1 til 2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende. For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1 Allergisk reaktion overfor hamster protein er kendt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Overfølsomhedsreaktioner Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af hamster proteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer for overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylakse. I tilfælde af shock skal standard medicinsk behandling for shock følges. Inhibitorer Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet mod faktor VIII s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til omfanget af eksponering af faktor VIII. Risikoen er størst i løbet af de første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage. 16

17 Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor VIIIprodukt til et andet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100 eksponeringsdage, og som tidligere har udviklet inhibitorer. Det anbefales derfor at overvåge patienter for udvikling af inhibitorer efter skift fra et hvilket som helst produkt. Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII omhyggeligt overvåges for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis det forventede faktor VIII plasma niveau ikke opnås, eller hvis blødningen ikke er under kontrol med en passende dosis, skal der testes for tilstedeværelse af faktor VIII inhibitorer. Hos patienter med højt niveau af inhibitorer vil faktor VIII terapi muligvis ikke være effektiv og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Sådanne patienter skal behandles hos læger med ekspertise i hæmofilibehandling og faktor VIII inhibitorer. Det anbefales stærkt at notere navn og batchnummer af produktet hver gang der administreres NovoEight til en patient for at opretholde forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer. Overvejelser med henblik på hjælpestoffer Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,31 mmol natrium (7 mg) per ml af rekonstitueret opløsning. Bør overvejes af patienter på kontrolleret natrium diæt. Pædiatrisk population De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med NovoEight. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Oversigt over sikkerhedsprofil Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og stikkende fornemmelse ved infusionsstedstedet, kuldegysninger, rødmen, generel urticaria, hovedpine, nældefeber, hypotension, træthed, kvalme, rastløshed, hurtig hjerterytme, trykken for brystet, prikken, opkastning, hiven efter vejret) har sjældent været observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (inklusiv shock). Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamster protein med relateret overfølsomhedsreaktioner. Patienter med hæmofili A kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig ved et utilstrækkeligt klinisk respons. Ved sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter. Skema over bivirkninger Nedenstående skema er i henhold til MedDRA organsystem klassifikationen (SOC og Preferred Term Level). 17

18 Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig ( 1/10), almindelig ( 1/100 til <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100), sjælden ( 1/ til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Skema 2 Hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg Systemorganklasse Hyppighed* Bivirkning Psykiske forstyrrelser Ikke almindelig Insomnia Nervesystemet Ikke almindelig Hovedpine, Svimmelhed Hjerte Ikke almindelig Sinustakykardi Vaskulære sygdomme Ikke almindelig Hypertension, lymfeødem Lever og galdeveje Almindelig Øgede hepatiske enzymer** Hud og subkutane væv Ikke almindelig Udslæt Knogler, led, muskler og bindevæv Ikke almindelig Muskuloskeletal stivhed, artropati, smerter i ekstremiteterne, muskuloskeletal smerte Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Almindelig Ikke almindelig Reaktion ved injektionstedet*** Træthed, hedeture, perifere ødemer, feber Undersøgelser Ikke almindelig Øget puls Traumer, forgiftninger og Ikke almindelig Kontusion behandlingskomplikationer * Udregning baseret på det totale antal af unikke patienter i alle kliniske studier (214). ** Øgede hepatiske enzymer inkluderer alanin aminotranferase, aspartat aminotransferase, gammaglutamyltransferase og bilirubin *** Reaktioner ved injektionsstedet inkluderer rødme på injektionsstedet, hævelse ved injektionsstedet og kløe ved injektionsstedet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger Under alle kliniske studier med NovoEight blev der i alt reporteret 30 bivirkninger hos 19 af de 214 patienter eksponeret for NovoEight. De hyppigst rapporterede bivirkninger var reaktioner ved injektionsstedet, og øgede hepatiske enzymer. Ud af de 30 rapporterede bivirkninger var 2 rapporteret hos 1 ud af 31 patienter under 6 år, ingen hos patienter mellem 6 til 18 år og 28 var rapporteret hos 18 ud af 127 voksne. Pædiatrisk population I kliniske studier af 63 pædiatriske patienter mellem 0 til 12 år og 24 unge mellem 12 og 18 år med svær hæmofili A, blev der ikke observeret nogen forskel i sikkerhedsprofilen af NovoEight mellem pædiatriske patienter og voksne. Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via 4.9 Overdosering Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargi, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: ikke tildelt endnu Virkningsmekanisme 18

19 NovoEight indeholder turoctocog alfa, en human koagulationsfaktor VIII (rdna), med et trunkeret B- domæne. Dette glykoprotein har den samme struktur som human faktor VIII når det er aktiveret, og posttranslationelle modifikationer lig med dem fra et plasma-deriveret molekyle. Tyrosinsulfation bindingsstedet der findes ved Tyr1680 (naturlig fuld længde), som er vigtig for binding til von Willebrand faktor, har vist sig at være fuldt sulfatbundet i turoctocog alfa molekylet. Under infusion i en hæmofili patient binder faktor VIII endogent til von Willebrand faktor i patientens cirkulation. Faktor VIII/von Willebrand faktor komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Aktiveret faktor VIII fungerer som en co-faktor for aktiveret faktor IX, og accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner herefter fibrinogen til fibrin og en prop kan dannes. Hæmofili er en kønsbunden arvelig lidelse af blodets koagulation på grund af nedsat niveau af faktor VIII:C, og resulterer i voldsom bløding i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat af et uheld eller kirurgisk traume. Ved substitutionsbehandling vil plasma niveauet af faktor VIII stige og derved midlertidigt udbedre faktor manglen og afhjælpe blødningstendenser. Klinisk virkning og sikkerhed Tre multicenter, åben label, non-kontrollerede studier har været udført for at evaluere sikkerhed og virkningsevene af NovoEight i forebyggelse og behandling af blødninger i tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII aktivitet 1%). Studierne inkluderede 213 eksponerede patienter; 150 unge eller voksne patienter uden inhibitorer fra 12 år ( 150 udsatte dage) og 63 pædiatriske patienter uden inhibitorer under 12 år ( 50 eksponeringsdage). 187 ud af 213 patienter fortsatte i det udvidede sikkerhedsstudie. Behandling med NovoEight viste sig at være sikkert og havde den forventede hæmostatiske og forebyggende virkning. Under en akkumuleret eksponering på mere end dage (svarende til 342 patientår) blev der ikke observeret nogen udvikling af faktor VIII inhibitorer i tidligere behandlede patienter i de kliniske fase 3a studier. Ud af de rapporterede blødninger observeret hos 177 af de 213 patienter, var (90,3%) af blødningerne stoppet med 1 til 2 infusioner af NovoEight. Tabel 3 Forbrug af turoctocog alfa og overordnet succes-rate Små børn (0<6 år) Større børn (6<12 år) Unge (12<18 år) Voksne ( 18 år) Total Antal patienter Dosis anvendt til forebyggelse per patient (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max Dosis anvendt ved blødningsepisoder (IE/kg BW) Middelværdi (SD) Min ; Max 40,1 (8,5) 26,5 ; 57,3 36,6 (9,0) 24,9 ; ,0 (7,6) 20,5 ; 46,9 26,9 (6,9) 20,0 ; 50,8 30,3 (9.2) 20,0 ; 57,9 44,4 (17,9) 40,0 (10,4) 28,2 (10,2) 33,8 (11,9) 25,9 ; 193,8 25,5 ; 65,5 12,4 ; 76,8 9,3 ; 104,0 Succes-rate* % 92,9% 88,9% 79,7% 85,6% 85,9% BW: Legemssvægt, SD: Standardafvigelse * Succes er defineret som enten 'Meget god' eller 'God'. 34,5 (12,6) 9,3 ; 193,8 Der blev ialt udført 14 operationer hos 14 patienter, hvoraf 13 var store operationer og 1 var en mindre. Hæmostase var vellykket ved alle operationer og ingen behandlingssvigt blev rapporteret. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Alle farmakokinetiske studier med turoctocog alfa blev udført med tidligere behandlede patienter med svært hæmofili A (FVIII 1%). Analysen af plasmaprøverne blev udført med både et-trins koagulationstest og chromogen assay. 19

20 Analyse præstationen af NovoEight i FVIII:C undersøgelsen blev evalueret og sammenlignet med et markedsført fuld længde rekombinant FVIII produkt i et internationalt studie omfattende 36 laboratorier. Studiet viste at sammenlignelige og konsistente resultater blev opnået for begge produkter og at NovoEight kan måles stabilt i plasma uden behov for en separat NovoEight standard. Parametrene for enkelt dosis farmakokinetik af NovoEight er angivet i Tabel 4 for koagulations analysen og i Tabel 5 for chromogen assay. Tabel 4 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), koagulationsanalyse Parametre 0 < 6 år 6 < 12 år 12 år n=14 n=14 n=33 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,018 (0,007) 0,020 (0,004) 0,022 (0,004) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 9,92 (4,11) 11,09 (3,74) 15,26 (5,77) CL (ml/time/kg) 6,21 (3,66) 5,02 (1,68) 3,63 (1,09) t ½ (time) 7,65 (1,84) 8,02 (1,89) 11,00 (4,65) V ss (ml/kg) 56,68 (26,43) 46,82 (10,63) 47,40 (9,21) C max (IE/ml) 1,00 (0,58) 1,07 (0,35) 1,226 (0,41) Middel opholdstid (time) 9,63 (2,50) 9,91 (2,57) 14,19 (5,08) Table 5 Enkeltdosis farmakokinetik af turoctocog alfa hos patienter med svær hæmofili A (FVIII 1%), chromogen assay Parametre 0 <6 år 6 <12 år 12 år n=14 n=14 n=48 Middel (SD) Middel (SD) Middel (SD) Trinvis bedring 0,022 (0,006) 0,025 (0,006) 0,029 (0,006) (IE/ml)/(IE/kg) AUC ((IE*time)/ml) 12,23 (4,36) 14,37 (3,48) 19,63 (7,73) CL (ml/time/kg) 4,59 (1,73) 3,70 (1,00) 2,86 (0,94) t ½ (time) 9,99 (1,71) 9,42 (1,52) 11,22 (6,86) V ss (ml/kg) 55,46 (23,53) 41,23 (6,00) 38,18 (10,24) C max (IE/ml) 1,12 (0,31) 1,25 (0,27) 1,63 (0,50) Middel opholdstid (time) 12,06 (1,90) 11,61 (2,32) 14,54 (5,77) De farmakokinetiske parametre var sammenlignelige mellem de pædiatriske patienter under 6 år og de pædiatriske patienter fra 6 til under 12 år. Der blev observeret nogle forskelle i de farmakokinetiske parametre af NovoEight mellem pædiatriske og voksne patienter. Den højere CL og kortere t½ set hos pædiatriske patienter sammenlignet med voksne patienter med hæmofili A kan til dels være på grund af det velkendte højere plasmavolumen per kilogram kropsvægt hos yngre patienter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke kliniske data baseret på konventionelle sikkerhedsstudier, farmakologi og gentagen dosistoksisitet tyder ikke på nogen speciel risiko for mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer 20

21 Pulver: Natriumchlorid L-histidin Saccharose Polysorbat 80 L-methionin Calciumchlorid dihydrat Natriumhydroxid Saltsyre Solvens: Natriumchlorid Vand til injektionsvæsker 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes med andre præparater. 6.3 Opbevaringstid Uåbnet: 2 år Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved stuetemperatur 30 C i en enkeltstående periode der ikke overstiger 6 måneder. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet må det ikke sættes tilbage i køleskabet. Noter venligst påbegyndelsen af opbevaringen ved stuetemperatur på produktets karton. Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Efter rekonstitution: Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 24 timer ved opbevaring ved 2 C -8 C og 4 timer ved 30 C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er normalt ikke mere end 4 timer ved 30 C eller 24 timer ved 2 C - 8 C, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Alt ubrugt produkt opbevaret ved stuetemperatur i mere end 4 timer skal kasseres. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C - 8 C). Må ikke fryses. Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur samt opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt Emballagetype og pakningsstørrelser Hver pakning af NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning indeholder: 1 hætteglas (type I) med pulver og chlorbutylgummiprop 1 steril hætteglasadapter til rekonstitution 1 fyldt sprøjte med 4 ml solvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel (brombutyl) og en endekapsel med en stopper (brombutyl) 1 stempelstang (polypropylen) 6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering 21

22 NovoEight administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med det medfølgende solvens i sprøjten. Efter rekonstitution fremstår opløsningen klar eller lidt opaliserende. Brug ikke opløsninger der er uklare eller har bundfald. Du vil også få brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plastre. Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight. Anvend altid aseptisk teknik. Rekonstitution: A) Tag hætteglas, hætteglasadapter og den fyldte sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen ligge urørt i kartonen. Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at holde dem i dine hænder indtil de føles ligeså varme som dine hænder. Anvend ikke andre metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte sprøjte. B) Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Hvis plastikhætten er løs eller mangler, må hætteglasset ikke anvendes. Afsprit gummipropperne med alkoholservietter, og lad dem lufttørre et par sekunder inden brug. A B C) Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren. Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis det er i stykker. Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine fingre. D) Vend beskyttelseshætten og sæt hætteglasadapteren på hætteglasset. Når hætteglasadapteren er påsat må den ikke fjernes fra hætteglasset. C D E) Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og pegefinger som vist. Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasadapteren. E 22

23 F) Tag fat i den brede top af stempelstangen og forbind straks stempelstangen med sprøjten ved at dreje med uret ind i gummistemplet indeni den fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand. F G) Fjern hætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil perforeringen knækker. Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten. G H) Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren, indtil der mærkes modstand. H I) Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med hætteglasset nedaf. Pres stempelstangen for at injicere al solvensen ind i hætteglasset. I J) Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst. Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse. J Det anbefales at bruge NovoEight straks efter rekonstitution. For opbevaring af det rekonstituerede lægemiddel, se pkt Hvis der er brug for en højere dosis gentages trin A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og fyldte sprøjter. Administration af den rekonstituerede opløsning: 23

24 K) Hold stempelstangen presset helt ind. Vend sprøjten så hætteglasset vender på hovedet. Giv slip på stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i sprøjten. Træk stempelstangen let nedad for at trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten. K I tilfælde af at du kun behøver en del af indholdet i hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op, sådan som det er blevet instrueret af din læge eller sygeplejerske. Mens hætteglasset vender på hovedet, bankes der let på sprøjten for at lade eventuelle luftbobler stige til tops. Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle luftbobler er væk. L) Skru hætteglasadapteren af hætteglasset. L NovoEight er nu klar til injektion. Find et passende sted og injicér NovoEight langsomt i en vene over en periode på 2-5 minutter Bortskaffelse: Efter injektion skal ikke anvendt NovoEight samt sprøjten tilhørende infusionssættet, hætteglas med hætteglasadapter og andet affald bortskaffes som instrueret på apoteket. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Danmark 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER EU/1/13/888/ DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN <{MM/YYYY}> Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside 24

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Octocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Haemate 500 IE FVIII/ 1200 IE VWF og Haemate 1000 IE FVIII/ 2400 IE VWF pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning Human koagulationsfaktor VIII

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN NovoThirteen 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder nominel catridecacog*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 9. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6261 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haemate 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hætteglas

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products BILAG I PRODUKTRESUME 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel: (+44-171) 418 84 00 Fax: (+44-171) 418 84 16 E_Mail: mail@emea.eudra.org

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human) Indlægsseddel: Information til brugeren Cinryze 500 enheder, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning C1-hæmmer (human) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN Helixate NexGen 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Generel beskrivelse Hvert hætteglas indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Berinert 500 IU pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning. C1-esteraseinhibitor, human Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension 19. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Inflexal V, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR. 21063 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inflexal V Injektionsvæske, suspension Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Hexaminolevulinat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Hexaminolevulinat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hexvix 85 mg pulver og solvens til intravesikal anvendelse, Hexaminolevulinat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN KOGENATE Bayer 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning KOGENATE Bayer 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning KOGENATE Bayer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cerezyme 200 E Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder 200 enheder* imiglucerase**.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Indlægsseddel: Information til brugeren. AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Indlægsseddel: Information til brugeren AFSTYLA 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning AFSTYLA 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning AFSTYLA 1000 IE pulver og solvens

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Helixate NexGen 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Indehaver af markedsføringstilladelse Bayer Biologicals S.r.l. D-51368 Leverkusen Bellaria, 35 I-53010 Torri-Sovicille (SI) Italien

INDLÆGSSEDDEL. Indehaver af markedsføringstilladelse Bayer Biologicals S.r.l. D-51368 Leverkusen Bellaria, 35 I-53010 Torri-Sovicille (SI) Italien INDLÆGSSEDDEL Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen. - Hvis De har yderligere spørgsmål,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral).

Indlægsseddel: Information til brugeren. DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren DUKORAL suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral). Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cerezyme 200 E pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning Imiglucerase Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Florgane, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 26482 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Florgane 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Florfenicol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren IDELVION 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning IDELVION 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning IDELVION 1000 IE, pulver og solvens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dosis svarende til

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen

Indlægsseddel: information til brugeren. Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Indlægsseddel: information til brugeren Riastap 1 g Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. humant fibrinogen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster 10. april 2007 PRODUKTRESUMÉ for Nixema, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 22894 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nixema 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mængde anført på mærkningen Aktivt stof mg/cm 2 mg/brik

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere