4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022."

Transkript

1 Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Den 13. juni 2012 Journal nr Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved Hjortespring Golfbane i Herlev Kommune giver som vandforsyningsmyndighed hermed Hjortespring Golfklub tilladelse til indvinding af overfladevand fra en sø ved Hjortespring Golfbane på matriklerne 2 q, 2n og 13c Hjortespring til brug for vanding af golfbanen. Tilladelsen gives i henhold til 20 i vandforsyningsloven 1. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Det er en forudsætning for tilladelsen til indvinding af søvandet, at det samlede vandopstuvningsprojekt gennemføres, som beskrevet i projektbeskrivelsen af 2012 samt 3-dispensation af d. 13. juni Forhold uden betydning for vandforsyningslovens område kan justeres. 2. Vandindvinding fra søen må maksimalt foretages ned til 0,25 m under søens nuværende overløbskote. Vandindvindingsanlægget skal indrettes, så vandindvinding ikke kan foretages under denne mindstevandstand. Koten på mindstevandstanden skal aftales med Herlev Kommune, Natur og Miljø. 3. Installationer til brug af søvandet skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003, jævnfør 4.stk.2 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg af 31. oktober Dette indebærer blandt andet, at: a. Anlægget skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. b. Den eksisterende installation til påfyldning af ledningsvand på vandingsanlægget skal ændres, så der etableres 2 sikringer mod forurening af ledningsnettet med søvand. Den ene sikring skal være et luftgab mellem ledningsnettet og vandbeholder/vandingssystem og den anden sikring en kontraventil på ledningsnettet. c. Anlægget skal tilses og ventiler skal sikres mindst 1 gang årligt. Der skal føres en driftsjournal om tilsynet. 4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. 1 Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni Side 1 af 7

2 Tilladelsen er udelukkende en tilladelse i forhold til vandforsyningsloven og de interesser, som vandforsyningsloven varetager. Herlev Kommune gør opmærksom på, at udnyttelse af tilladelsen vil kræve særskilte aftaler mellem golfklubben og ejerne af søen om projekt og vandindvinding, og at denne tilladelse ikke er en accept af projekt og vandindvinding fra grundejerne. Baggrund Hjortespring Golfklub har den 6. februar 2012 ansøgt Herlev Kommune om tilladelse til at opstuve og indvinde vand i en sø ved Hjortespring Golfbane. Tiltaget ønskes for at opnå en mere bæredygtig vanding af golfbanen. Golfbanen vandes nu årligt med ca m 3 grundvand fra almen vandforsyning. Indvinding af overfladevand må ikke foretages uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens 18. Herlev Kommune kan meddele tilladelse til indvinding af overfladevand, jf. vandforsyningslovens 20. Ifølge naturbeskyttelseslovens 3 stk. 1 må der ikke foretages tilstandsændringer i vandhuller med areal over 100 m 2, idet beskyttelsen er udtryk for en samfundsmæssig interesse i at bevare eksisterende vandhuller. Søen er med et areal på m 2 omfattet af beskyttelsen. Søen er registreret i Danmarks Miljøportal som beskyttelset og har lokaltetsnr Ifølge Vandplan for Roskilde Fjord og Isefjord må indvinding af overfladevand ikke være til hinder for at søer opfylder de fastlagte mål, jf. retningslinje 37. Søen er omfattet af vandplanens generelle mål om god økologisk tilstand (tilstand II på skala fra I til V, hvor I er bedste tilstand), jf. retningslinje 33. Søen er beliggende på matriklerne 2n og 13c, Hjortespring, som ejes af Herlev Kommune, samt på 2q, som ejes af Jan Møller, Syvendehusvej 105, 2730 Herlev. Vandopstuvning og vandindvinding udføres af Hjortespring Golfklub efter nærmere aftaler med grundejerne. Lokalitetsbeskrivelse Søen er beliggende i en skovbevoksning ved Hjortespring Golfbane. Se kortbilag. Søen er omkranset af træer og buskads og har derfor ikke meget bredvegetation. Søen har overvejende stejle sider. Et mindre tagrørsbevokset lavvandet areal findes i søens sydende. Søens maksimale dybde er 2,35 m, og dens volumen ud fra en anslået middeldybde på 1,5 m er m 3. I søen er konstateret en fiskebestand, mens padder ikke er observeret. Der er ikke observeret fredede eller rødlistede arter, og der er ikke observeret arter omfattet af Habitatsdirektivets bilag IV. Der er etableret et fast overløb fra søen i søens nordende. Fra overløbet ledes vandet til en nedlagt drikkevandsforsyningsledning, som udmunder i Sømose Å ca. 4 km mod syd. Vandet flyttes således fra Tibberup Ås opland til Sømose Å. Sømose Å har betydelige hydrauliske problemer ved selv mindre regn, da vandløbet modtager vand fra store befæstede arealer. Søen tilledes drænvand fra en drænledning i søens sydende. Drænet afvander en lavning sydøst for søen samt et golfbaneareal syd for søen. Side 2 af 7

3 I søens nordende står en ældre pumpebrønd og et pumpehus, hvorfra der tidligere har været indvundet vand fra søen til gartneridrift. Søens nuværende vandspejl er i vinteren ved 2 opmålinger blevet målt til henholdsvis 30,16 m og 30,37 m, hvoraf 30,37 m formodes af svare til overløbet fra søen. Vandspejlet antages at være forholdsvis konstant pga. overløbet, men antages at falde ca. 25 cm i tørre perioder. Søen blev ved tilstandsvurdering i 2008 vurderet til ringe tilstand (tilstand IV). Ved vurderingen var søen præget af god sigt, men dårlige iltforhold og et højt indhold af næringsstoffer. Fosforindholdet var på 192 µg/l, hvilket svarer til ringe tilstand (tilstand IV). Kvælstofindholdet var på 1,41 mg/l, hvilket svarer til moderat tilstand (tilstand III). Søen opfylder dermed ikke vandplanens målsætning om god økologisk tilstand (tilstand II). Natur og Miljø vurderer, at den ringe tilstand til dels skyldes beliggenheden med de omkransende træer og deraf mange blade på søbunden og manglende omrøring af vandmasserne pga. læ, samt til dels tilledning af næringsholdigt drænvand fra golfbanen. Der findes ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed. Vandindvinding Projektet er fra ansøger beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse af januar 2012, se bilag 1. I hovedtræk omfatter projektet at: Søens vandstand hæves ved at hæve overløbet i søens nordende, så en del af det vand, der nu bortledes via overløbet, opmagasineres i søen. Ved søens sydende etableres en Ø500 mm pumpebrønd med forbindelse fra søen via et tilgitret Ø300 mm rør. I pumpebrønden etableres pumpekapacitet på minimum 20 m 3 pr. time. Vandet ledes via en Ø110 mm trykledning til golfklubbens eksisterende vandingsanlæg i golfklubbens klubbygninger på Klausdalsbrovej 602. Til vandingsanlægget vil fortsat være tilsluttet ledningsvand, som kan anvendes, når den opstuvede vandmængde i søen er opbrugt. Vandingsbehovet er beskrevet til 280 m 3 pr. uge med maksimal kapacitet på 675 m 3 pr. uge, og vandingsperioden er beskrevet til ca. 16 uger fra slutningen af april til slutningen af august. Det samlede vandingsbehov er beskrevet til m 3 i normale år og m 3 i tørre år. Søens koter er efter projektbeskrivelsens udarbejdelse blevet opmålt, jf. lokalitetsbeskrivelsen. Da koterne afviger væsentligt fra projektbeskrivelsen, har Natur og Miljø vurderet, at projektbeskrivelsens koter skal oversættes til, at søens maksimale vandstand forhøjes 0,5 m, hvilket svarer til opstuvning af ca m 3 vand over nuværende vandspejl. Som følge af vandopstuvningen samt afbrydelse af drænet fra lavningen til søen etableres sydøst for søen et nyt lavvandet temporært vandhul på m 2. Vandforsyningsmyndighedens vurdering Naturforhold Påvirkningen af naturforhold ved vandopstuvning og vandindvinding er vurderet i særskilt 3- dispensation af d Det er blandt andet vurderet, at: Side 3 af 7

4 Vandopmagasinering vil hæve søens vandstand, og søen vil få et lidt større areal, men kun i begrænset omfang pga. stejle brinker. Indvinding af 280 m 3 vand og op til 675 m 3 pr. uge vil kunne give fald i vandstanden på 10 cm og op til 24 cm pr. uge i vandingsperioden. Natur og Miljø vurderer, at ændringerne har tilstandsændrende karakter, og at projektet dermed kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Natur og Miljø vurderer, at søen har begrænsede naturværdier, der kan påvirkes af ændringerne. Søens bredzoner og omkringliggende terrestriske arealer er vegetationsfattige pga. skygge. Tagrørsarealet vil tilpasse sig den ændrede vandstand og vil formodentligt blive udvidet. Søens akvatiske vegetation vurderes ligeledes at tilpasse sig. Vandstandshævningen vil ikke give oversvømmede træer, men enkelte træer vil komme til at stå tæt på søbredden. Søens akvatiske fauna vurderes heller ikke påvirket af de ændrede vandstandsforhold pga. søens store dybde. Vandforhold som temperatur vil være relativt konstante pga. søens volumen. I søen er der ingen padder, hvis paddeyngel kunne blive påvirket af vandstandssvingninger. Der er ikke observeret ynglende vandfugle, hvis reder kunne påvirkes. Afbrydelse af drænet til søen vurderes at gavne søen væsentligt, idet næringsstofpåvirkningen af søen reduceres markant. Tiltaget vurderes at være en væsentlig forudsætning for, at søen på sigt vil kunne komme til opfylde målsætningen om god økologisk tilstand (tilstand II). Det nyetablerede temporære vandhul i lavningen vurderes at kunne blive af væsentlig naturværdi for fugtigbundsflora, padder, fugle og insekter. Herunder muligvis for bilag IV-arten, spidssnudet frø, som yngler i et vandhul 350 m derfra. Vandhullet forventes at blive en styrkelse den lokale biologiske mangfoldighed. Da søens ændrede vandstandsmønster ikke vurderes at påvirke naturværdier, og da vandindvinding ikke vil påvirke søens vandkvalitet og mulighed for målopfyldelse, vurderer Natur og Miljø, at der vil kunne accepteres indvinding af vand fra søen. Det vurderes, at der uden at påvirke søen negativt vil kunne indvindes et vandvolumen på de opstuvede 0,5 m plus den nuværende naturlige svingning på 0,25 m, dvs. i alt 0,75 m af vandstandshøjden svarende til ca m 3. I vandindvindingsperioden vil søens volumen dermed kunne falde fra ca m 3 til m 3 og den maksimale vanddybde fra 2,85 m til 2,10 m. Den lave sommervandstand og volumen vil svare til nuværende sommerforhold i dag. Natur og Miljø finder det desuden positivt, at det vandoverskud, der nu bortledes fra søen via ikkeuproblematiske afvandingssystemer i stedet kan anvendes lokalt til bæredygtig vanding af golfbanen frem for at bruge grundvand af drikkevandskvalitet til vanding. På grundlag af ovenstående vurdering sættes ikke krav til maksimal indvindingsmængde eller indvindingshastighed. Indvindingen skal blot holdes indenfor den beskrevne påvirkning, dvs. indvindingsintervallet på 0,75 m. Der er behov for med kote at få fastsat søens laveste kote, hvorfra vandindvinding kan foretages. Vandkvalitet og sikring af ledningsvand Der er i forbindelse med projektet ikke foretaget undersøgelser af søvandets kvalitet, men undersøgelserne fra 2008 viser et moderat forhøjet indhold af N og P. Vandet skal udelukkende anvendes til vanding af golfbanen. Ud fra oplysningerne om søens vandkvalitet er der intet til hinder for at anvendelse til vandingsformål. Søvandet tilkobles golfbanens eksisterende vandingssystem, hvortil der også er tilkoblet forsyning af ledningsvand. Det er derfor meget vigtigt, at ledningsnettet sikres mod risiko for forurening med søvand, så søvandet ikke på noget som helst tidspunkt kan komme i forbindelse Side 4 af 7

5 med ledningsnettet og derved forurene drikkevandsforsyningen. Ifølge 4 stk.2. i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr af d. 31. oktober 2011, skal anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine være udført i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. Natur og Miljø vurderer, at anvendelse af søvand i vandingsanlægget med tilsluttet ledningsvand kan sidestilles med forholdene og kravet i denne paragraf. Rørcenteranvisningen skal derfor følges. Anvisningen indebærer blandt andet, at der skal etableres dobbeltsikring mod, at søvandet kan komme i kontakt med ledningsnettet ved, at der skal etableres et luftgab mellem ledningsnettet og beholder/vandingssystem, samt at der skal etableres en kontraventil på ledningsnettet. Desuden skal anlægget udføres af en autoriseret vvsinstallatør, og anlæg og sikringer skal tilses mindst en gang årligt. I henhold til vandforsyningslovens 22 kan en tilladelse til indvinding af overfladevand højst gives for 10 år ad gangen. Denne tilladelse vurderes at kunne gives for fulde 10 år. Partshøring Tilladelsen har d. 15. maj 2012 været fremsendt ansøger, grundejere og Herlev Vand A/S til udtalelse. Andre tilladelser Projektet kræver tilladelse efter planlovens 35 til terrænregulering, som er meddelt særskilt d. 13. juni Projektet kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3-beskyttelse, som er meddelt særskilt d. 13. juni Klagevejledning Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør vandforsyningslovens 75. Klageberettigede er adressat, enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet, jævnfør vandforsyningslovens 80. En klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet men sendes til Herlev Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med sagens oplysninger. Klagen sendes pr. post til: Herlev Kommune, Natur og Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev, eller pr. til: Klagen skal være modtaget af Herlev Kommune senest 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest den 11. juli Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret er 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere. Gebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet forud for klagens behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives helt eller delvis medhold. For ydereligere oplysninger kontakt Herlev Kommune eller se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Side 5 af 7

6 For spørgsmål kan Natur og Miljø, Kris Ømann, kontaktes på tlf eller på Venlig hilsen Kris Ømann Natur- og vandløbsmedarbejder Bilag 1: Bilag 2: Projektbeskrivelse Bæredygtig vanding af golfbane og etablering af vådområde. Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3-beskyttelse til opstuvning og indvinding af vand i sø, af den 13. juni Kopi af tilladelsen er sendt til: Jan Møller, Syvendehusvej 105, 2730 Herlev Herlev Kommune, Trafik og Anlæg: Henning Hjuler: Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks sportsfiskerforbund: Forbrugerrådet: Sundhedsstyrelsen: Herlev Vand A/S: Side 6 af 7

7 Kortbilag: Søens beliggenhed på Hjortespring Golfbane i Dette brev er udarbejdet efter procedure M-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af Bolette Halfdan-Nielsen. Side 7 af 7

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose

Udledningstilladelse for udløb U2.11 for tag - og overfladevand fra nyt regnvandsbassin (B321) ved Eskebæk Mose Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Att. Juddi Madsen: jm@skanderborgforsyning.dk Dato: 9. maj 2014 Sagsnr.: 12/72424 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer

Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Den 28. november 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af jordvarmeboringer Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere 2-4

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens

Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Tillæg til miljøgodkendelse af Maugstrupvej 9, 6500 Vojens Jf. 11,3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) xx. xxxx 2015 Haderslev Kommune Indhold_Toc410905347

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse

KOPI. Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hans Ingemann Nielsen Maglehøjvej 24 Varpelev 4652 Hårlev KOPI Dato Journal nr. 10-04-2015 08/2381 Følgebrev: Fremsendelse af boringstilladelse og foreløbig indvindingstilladelse Hermed fremsendes tilladelse

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej 10 3400 Hillerød Send pr. mail til varup@hotmail.com Dato: 19-12-2014 Ref: SUSAG J.nr.: 20141030319 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere