Dagsorden til Beskæftigelsesrådet Nordjyllands ekstraordinære møde den 23. oktober 2006, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Beskæftigelsesrådet Nordjyllands ekstraordinære møde den 23. oktober 2006, kl"

Transkript

1 1 Dagsorden til Beskæftigelsesrådet Nordjyllands ekstraordinære møde den 23. oktober 2006, kl Side 1. Godkendelse af udkast til Kontrakt Godkendelse af kriterier for fastlæggelse af tilskudsliste til brug for flaskehalsbevillingen...7

2 2 1. Godkendelse af udkast til Kontrakt 2007 A. Hvorfor behandles sagen? Beskæftigelsesrådet skal årligt indgå en kontrakt med beskæftigelsesministeren om udmøntningen af de beskæftigelsespolitiske mål i det efterfølgende år. Kontrakten udarbejdes i efteråret, så Beskæftigelsesrådet fra årets start kan følge op på indsatsen over for jobcentrene. Det skal bemærkes, at kontrakten ikke regulerer jobcentrenes indsats. Jobcentrene er selvstændige enheder, som selv, på baggrund af de overordnede mål, som ministeren udmelder, beslutter, hvordan indsatsen skal gennemføres. Rådet skal derimod følge op på, om jobcentrene opnår de ønskede resultater. I den ideelle proces ville kontrakten blive udarbejdet efter forudgående drøftelser med jobcentrene, men i denne første udgave bliver processen lidt abrupt, idet jobcentrene (og de lokale beskæftigelsesråd) parallelt udarbejder planer/kontrakter for Beskæftigelsesrådets kontrakt tager udgangspunkt i ministerens overordnede mål, som konkretiseres til nordjyske forhold, og Rådet beskriver, hvordan opfølgningen i forhold til jobcentrene vil være i Første udkast til kontrakt blev behandlet på Rådets møde den 28. september Kommentarerne herfra er indarbejdet i andet udkast. Desuden er kontrakten mere generelt drøftet på mødet med ministeren den 2. oktober Pointer herfra er ligeledes inddraget i andet udkast. Udkastet er derefter behandlet i og justeret efter mødet i Formandsskabet den 12. oktober 2006 (se referatet af Formandsskabets møde som bilag 1.0.2). På den baggrund vedlægges tredje udkast som bilag Det justerede og fremlagte udkast vil efter Rådets drøftelse og godkendelse blive sendt til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 30. oktober Arbejdsmarkedsstyrelsen har indkaldt til en kontraktforhandling 9. november 2006, hvor formandsskabet og beskæftigelsesregionen deltager. Formålet med kontraktforhandlingen er, at styrelsen vil udfordre regionen på målene, så kontrakten bliver så ambitiøs som muligt, og at det dermed sikres de bedst mulige resultater i Nordjylland. På baggrund af kontraktforhandlingen justerer Rådet kontrakten, så den endeligt kan fremsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 24. november 2006, altså umiddelbart efter Rådets næste ordinære møde den 23. november.

3 3 B. Beskrivelse af sagen: Kontakten består af tre dele: Ét afsnit om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Nordjylland, ét om de regionale resultatkrav og ét om Beskæftigelsesrådets og regionens indsats for at opfylde de regionale resultatkrav. Ad afsnittet om de beskæftigelsespolitiske udfordringer: Med udgangspunkt i en opdeling af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i overskrifterne: Mangel på arbejdskraft, Fald i arbejdsstyrken og stigende beskæftigelse samt Faldende ledighed opregnes i stikord følgende beskæftigelsespolitiske udfordringer: Mangel på arbejdskraft De ledige både inden for og uden for arbejdsstyrken skal i job. Det er ikke holdbart, hvis der er ledige med jobønsker på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft såvel i regionen som i de øvrige landsdele. Mangelsituationer skal modarbejdes med alle midler. Mangelsituationer, herunder på områder med lav ledighed, kan bremse den positive udvikling. Virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for både i dag og i fremtiden. Derfor er det nødvendigt, at arbejdsstyrken udvides. For at løse disse udfordringer kræver det et samspil mellem de ledige, jobcentrene, virksomhederne, a-kasserne og uddannelsesinstitutionerne. Fald i arbejdsstyrken og stigende beskæftigelse Det er afgørende at arbejde for, at personer, der i dag står udenfor, bliver en del af arbejdsstyrken. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at både den faglige og geografiske mobilitet øges Indsatsen skal have øje for beskæftigelsen i industrien, og samtidig understøtte udviklingen af serviceerhvervene Der kan blive behov for udenlandsk arbejdskraft med kvalifikationer, som ikke er til rådighed eller kan fremskaffes her i landet. Faldende ledighed Alle både i og uden for arbejdsstyrken - skal i spil for at modvirke mangelsituationer. Mange har allerede de kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges, andre vil have brug for motivation, træning eller opkvalificering, så de kan leve op til kravene fra virksomhederne. De ikke-faglærte har en overgennemsnitlig ledighed. Det er vigtigt, at de hurtigt kommer i gang, så de fortsat kan være en værdifuld arbejdskraft.

4 4 Derfor skal det afklares, hvilke ressourcer disse ledige har, og de skal have det nødvendige kompetenceløft. Det er af afgørende betydning, at akademikerne kommer i gang. Hvis de ikke bruger deres kompetencer, forældes de hurtigt. Akademikerne har kompetencer, som er væsentlige for de nordjyske virksomheder. Det er kompetencer, som kan understøtte fremgangen på det nordjyske arbejdsmarked og skabe grundlag for nye arbejdspladser for andre. De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere bærer en stor del af ledigheden i Nordjylland, men der er også mange ikkearbejdsmarkedsparate. Disse hænder skal i gang, i den udstrækning de kan. Det er nødvendigt at få afklaret deres ressourcer og behov, og at give dem et kompetenceløft og støtte, så de kan indgå i arbejdsstyrken. Kvindernes overgennemsnitlige ledighed skal ned. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet skal komme både mænd og kvinder til gode. De unge er fremtidens arbejdskraft. Det er derfor uacceptabelt, at de har en ledighed, der er højere end gennemsnittet i Nordjylland, og at de unge ledige op til 25 år i Nordjylland udgør mere end 20 % af landstallet. Ad afsnittet om de regionale resultatkrav: Der indgår 3 resultatkrav i kontraktudkastet: Regionalt resultatkrav 1: Regionen vil gennem intensiv opfølgning på resultater og i dialog med jobcentrene arbejde for, at antallet af ledige med tre måneders ledighed eller mere reduceres med 20 % i Målet er endvidere at reducere antallet af ledige med tre måneders ledighed eller mere på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, med mindst 30 % i 2007 og 50 % i 2008, således at antallet inden udgangen af 2009 er reduceret med 66 %. Samtidig er målet en udvidelse af den samlede arbejdsstyrke på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Regionalt resultatkrav 2: Regionen vil gennem en tæt opfølgning på indsatsen og dialog med de enkelte jobcentre arbejde på i gennemsnit at sikre, at mindst 15 % af målgruppen pr. 1. juli 2007 er i arbejde eller uddannelse, at de ledige i målgruppen pr. 1. juli 2007 har forbedret deres selvforsørgelse, således at de forsørger sig selv mindst 10 % af tiden, og at de ledige i målgruppen i 2007 har været i aktivitet i mindst 40 % af tiden. Regionalt resultatkrav 3: Regionen vil gennem en løbende opfølgning og i dialog med jobcentrene sikre, at ledigheden blandt de unge under 30 år reduceres fra helårspersoner i 2005 til helårspersoner i Endvidere lægger Regionen stor vægt på indsatsen over for de arbejdsmarkedsparate i alders-

5 5 gruppen år, og målet er i 2007, at de åriges ledighed ikke må være overgennemsnitlig i forhold til hele landet. Det betyder, at det gennemsnitlige antal ledige i denne aldersgruppe gruppe skal reduceres med 700 helårspersoner i forhold til udgangspunktet i august Ad afsnittet om regionens indsats for at opfylde de regionale resultatkrav: Omdrejningspunktet i Kontrakten er den måde, som regionen vil følge op på jobcentrenes indsats. Der lægges op til dialog og løbende opfølgning. Frem for at løse opgaven ved i bakspejlet at overvåge jobcentrene, lægges der op til løbende at drøfte resultaterne med jobcentrene, så det bliver muligt at tage problemer i opløbet efter en dialog. Der lægges op til, at der som indgang på året 2007 udarbejdes en nulpunktsanalyse, som giver en status for hvert enkelt jobcenter inden året starter. Denne drøftes med jobcentrene med henblik på at sikre, at der er enighed om, hvilke udfordringer det enkelte jobcenter står over for. Derefter udarbejdes hvert kvartal en statusrapport, som drøftes med jobcentrene. Drøftelsen vil især dreje sig om de områder, hvor indsatsen ikke synes at leve op til forventningerne. Udover denne systematiske opfølgning er der foreslået en række andre initiativer, som kan understøtte jobcentrenes indsats: Initiativer rettet mod særlige beskæftigelsespolitiske indsatsområder Iværksættelse af en systematisk opfølgning, hver gang der er forlydender om, at konkrete virksomheder mangler arbejdskraft Iværksættelse af en regional virksomhedsrettet kampagne med henblik på at oplyse om voksenlærlingeordningen og eventuelt mulighederne for etablering af jobrotationsprojekter. For at understøtte, at ungdomsledigheden reduceres, etablerer regionen en dialog med erhvervsskolerne og andre ungdomsuddannelser om frafaldsproblematikken Dialog med virksomhederne med henblik på, at der i regionen opnås et bedre match mellem virksomhedernes udbud af praktikpladser og de unges efterspørgsel efter praktikpladser Iværksættelse af en oplysningskampagne om mulighederne for at anvende hele redskabsviften i lovgivningen Analyse- og overvågningsindsatsen Etablering af en systematisk dialog med jobcentrene for at afdække behovet for statistisk materiale og dokumentation Indgå aftaler med Region Nordjylland, kommunerne, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner om en mere detaljeret kortlægning af den arbejdskraft og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger

6 6 C. Indstilling og konsekvens: D. Bilag: nu og i fremtiden. Der kunne måske udarbejdes et kompetencebudget for Nordjylland Udarbejde en formidlingsstrategi, som vil være styrende for, hvordan informationer formidles Dialogen med samarbejdsparterne Dialog med samarbejdsparterne. Samspilsfladerne mellem erhvervs-, uddannelses-, og beskæftigelsesindsatsen vil være i fokus i 2007, og dialogen forventes udmøntet i konkrete tværgående initiativer Formandsskabet har som sagt drøftet udkastet til kontrakt og anbefaler, at Rådet godkender udkastet. Det indstilles, at Rådet drøfter og efterfølgende godkender udkastet til Kontrakt 2007, som derefter sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Derefter deltager Formandskabet i kontraktforhandlingsmødet med Arbejdsmarkedsstyrelsen den 9. november De justeringer, som måtte komme i forlængelse af denne forhandling forelægges Rådet på dets møde den 23. november 2006, hvor Kontrakt 2007 endeligt godkendes Udkast til Kontrakt Referat af Formandsskabets møde den 12. oktober 2007

7 7 2. Godkendelse af kriterier for fastlæggelse af tilskudsliste til brug for flaskehalsbevillingen A. Hvorfor behandles sagen? B. Beskrivelse af sagen: Beskæftigelsesrådet skal i november/december fastlægge, hvilke fagområder eller fagbetegnelser jobcentrene kan få tilskud til fra den regionale bevilling i 2007 i deres indsats for at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Den regionale bevilling dækker kun en del af indsatsen. Den indsats, som jobcentrene forventer at gennemføre omfatter langt mere end den indsats, der er omfattet af tilskudslisten. Beskæftigelsesregionen udarbejder til mødet i november en bruttoliste over fagområder/fagbetegnelser, hvor der er mangel på arbejdskraft af strukturel og tværgående karakter. Det vil ikke være samtlige problemer i regionen, der optræder på bruttolisten. På listen medtages kun flaskehalsproblemer af tværgående og strukturel karakter. Det er problemer, hvor regionen vurderer, at problemet ikke kan løses eller afhjælpes af det enkelte jobcenter alene, men hvor indsatsen skal have en mere tværgående karakter. Beskæftigelsesrådet prioriterer ud fra bruttolisten, på hvilke fagområder der kan gives tilskud til jobcentrenes indsats for at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Denne prioritering fastlægges ud fra en arbejdsmarkedspolitisk vurdering. Der er derfor behov for, at Beskæftigelsesrådet på forhånd drøfter og opstiller nogle kriterier for, hvordan man fra bruttolisten vil prioritere de fagområder/fagbetegnelser, der kan udløse tilskud. Dette punkt på dagsordenen har til formål at drøfte og beslutte kriterierne. Når Rådet i november har prioriteret den konkrete liste for 2007, udarbejder Beskæftigelsesregionen en aktivitetsliste, som angiver hvilke præcise aktiviteter jobcentrene må benytte tilskuddet fra den regionale bevilling til. Regionen har fået udmeldt en foreløbig bevilling på 24,2 mio. kr. til flaskehalsindsatsen. Heraf har Rådet allerede besluttet at tilbageholde 5% til akut opståede flaskehalsproblemer og til informations- og kampagneaktiviteter inden for flaskehalsområder. Den resterende bevilling har regionen udmeldt efter en fordelingsnøgle som foreløbige acontobeløb til jobcentrene (se bilag 2.0.1).

8 8 Sekretariatet peger på fem typer af kriterier. Det er i disse typer med i overvejelserne hvor en anvendelse af midlerne vil have størst effekt om der reelt er metoder og midler til rådighed, der kan afhjælpe problemet om problemets løsning overvejende er en beskæftigelsespolitisk opgave om en indsats vil kunne omfatte en større gruppe af ledige Formandsskabet har drøftet kriterierne på sit møde den 12. oktober 2006 (referatet er vedlagt som bilag 1.0.2). Som overlægger på kriterierne anbefaler Formandsskabet, at der vælges kriterier, som er er arbejds- eller beskæftigelsespolitiske, og at indsatsen ikke lægges op til at skulle løse uddannelsespolitiske problemer. Formandsskabet anbefaler endvidere, at der ved valg af kriterier bør være tale om, at et område alene skal opfylde ét kriterium for at komme på listen, men selvfølgelig kan opfylde flere, hvilket dog ikke vil give en fortrinsstilling. Kriterium 1. Prioritering af områder, hvor en kortvarig indsats kan afhjælpe flaskehalsproblemer (0-1 års sigt) Begrundelse Det er centralt i den beskæftigelsespolitiske indsats, at tilbud målrettes, så den ledige kommer hurtigst muligt i job. Derfor foreslås det, at fagområderne prioriteres ud fra, om en kortvarig indsats kan afhjælpe problemet. Det vil typisk sige kortere kursus- og efteruddannelsesforløb og meritgivende forløb. En kortvarig indsats vurderes at vare fra 0-1 år. Ulemper Nogle af de fag, hvor problemet kun kan afhjælpes ved, at flere får en erhvervsfaglig uddannelse, vil blive sorteret fra, fordi uddannelsen rækker ud over 0-1½ år. Det vil gælde mange af de fag, hvor der uddannes voksenlærlinge, og hvor arbejdsgivere motiveres ved at der gives tilskud, hvis man ansætter voksenlærlinge inden for flaskehalsområder. Ordningen kan dog fortsat frit benyttes af jobcentrene og bliver fortsat reguleret af den regionale positivliste. Der vil med andre ord stadig være samme mulighed for tilskud til ordningen, uanset om faget optages på rådets tilskudsliste eller ej. Formandsskabet anbefaler dette kriterium. Kriterium 2. Prioritering af områder, hvor der er en realistisk mulighed for, at mange ledige kan indgå i aktiviteterne

9 9 Begrundelse Det vil være ønskeligt, at større grupper af ledige kan blive omfattet af en indsats, der er målrettet beskæftigelse inden for områder med mangel på arbejdskraft. Den største andel af de ledige har ingen eller kun kort uddannelse. De vil ofte kunne indgå i korte, opkvalificerende forløb inden for f.eks. bygge- og anlægsområdet, jern- og metalindustrien eller transportområdet, hvor der ofte er mangelproblemer. Ulemper Dette kriterium vil for eksempel betyde, at fag, der kræve en mellemlang eller lang videregående uddannelse ikke vil komme med på listen. Det gælder f.eks. læger, ingeniører og folkeskolelærere, idet der kun vil være få ledige, som kan opkvalificeres til disse fag. Det udelukker imidlertid ikke, at jobcentrene i deres ordinære indsats, kan give aktiveringstilbud rettet mod videregående uddannelser, hvor der aktuelt er mangel, eller hvor der vil blive det på længere sigt. På den anden side er der eksempler på, at netop mangel inden for fag, der kræver MVU/LVU, kun kan løses tværregionalt. F.eks. har AF tidligere opkvalificeret ingeniører i hold de fleste ledige kom ganske vist fra Aalborg, men AF skulle dog ud og have kontakt med virksomheder i hele regionen for at afdække behovet. Formandsskabet anbefaler ikke dette kriterium ud fra en vurdering af, at det ikke er antallet af ledige, men behovet for at tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft, som skal være i centrum. Kriterium 3. Prioritering af områder, hvor der også vil være gode beskæftigelsesmuligheder på længere sigt (5 år) Begrundelse Flaskehalsproblemer opstår af og til inden for fag og brancher, der er under afvikling. Indsatsen for at kvalificere ledige til sådanne job, bør indeholde en vurdering af, om der også på længere sigt vil være gode beskæftigelsesmuligheder. På længere sigt er i denne forbindelse 5 år, idet der i de kommende oversigter over arbejdsmarkedsbalancer vil indgå vurderinger af beskæftigelsen på 5 års sigt. Ulemper Kriteriet kan være vanskeligt at håndtere, idet der kan være forskellige interesser forbundet med at afgøre, om et fagområde er under afvikling eller ej. Et eksempel er lægesekretærer, hvor man kan konstatere mangelproblemer, men hvor amtet, der uddanner lægesekretærerne, har været tilbageholdende med at oprette flere elevpladser, fordi man vurderer, at en række af lægesekretærernes opgaver forsvinder med indførelse af den elektroniske journal.

10 10 Formandsskabet anbefaler dette kriterium. Kriterium 4. Prioritering af områder, hvor den relevante opkvalificering overvejende kan foregå i det ordinære uddannelsessystem eller kan forberede deltagerne til det ordinære uddannelsessystem Begrundelse Tilskud der gives i det ordinære uddannelsessystem rummer en vis sikkerhed for - at aktiviteten har et højt kvalitetsniveau - at aktiviteten giver den ledige formelle, dokumenterede kompetencer - at aktiviteterne kan indgå som meriterende moduler i længere uddannelsesforløb Ulemper Der kan være ledige, som har behov for særligt tilrettelagte forløb, evt. med indlagte vejledningsaktiviteter. Det er forløb, der ikke nødvendigvis findes i det ordinære uddannelsessystem. Nogle ledige kan have vanskeligt ved at skifte fra ét erhvervsområde til et andet og har behov for den afprøvning og afklaring, der kan ligge i et særligt tilrettelagt forløb uden egentlige kompetencegivende moduler. Et godt eksempel er slagteriarbejderne fra Hjørring, som via et introduktionsforløb blev motiveret til at uddanne sig inden for social- og sundhedsområdet. Formandsskabet anbefaler dette kriterium, hvis der alene er tale om kortvarige, meritgivende aktiviteter. Der bør ikke være tale om længerevarende uddannelses-forløb. Kriterium 5. Prioritering af områder, hvor det overvejende er en arbejdsmarkedspolitisk indsats, der kan afhjælpe problemerne Begrundelse I en række af de fag, hvor der aktuelt eller på længere sigt er flaskehalsproblemer, skyldes manglen, at der er et begrænset antal uddannelsespladser. Derfor kan udbudet ikke øges ved, at flere ledige får uddannelsen som et aktiveringstilbud. Derfor skal problemet snarere løses med uddannelsespolitiske end med arbejdsmarkedspolitiske instrumenter. Ulemper Dette kriterium vil på forhånd udelukke en række af de fagbetegnelser/fagområder, hvor der er aktuelle flaskehalsproblemer i den offentlige sektor. Det gælder f.eks. sygeplejersker og læger. Her er problemet, at der ikke er så mange uddannelsespladser til rådighed, at der kan uddannes tilstrækkeligt mange til at dække behovet. Jobcentrene kan dog fortsat give aktiveringstilbud inden for disse fag, uanset om faget er på rådets tilskudsliste. Inden for andre fag kan problemet være, at kapaciteten er der, men at der ikke er tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Det gælder f.eks.

11 11 nogle af ingeniørstudierne og til dels lærerstudiet. Opgaven med at motivere job- og uddannelsessøgende til at vælge disse fag kan både være en uddannelsespolitisk og en beskæftigelsespolitisk opgave. Igen skal det understreges, at jobcentrene fortsat kan give aktiveringstilbud inden for disse fag, uanset om faget er på rådets tilskudsliste. Formandsskabet anbefaler dette kriterium. C. Indstilling og konsekvens: Det indstilles, at Rådet med udgangspunkt i Formandsskabets anbefalinger drøfter og godkender kriterierne, således at kriterium 1, 3, 4 og 5 vælges som udgangspunkt for at prioritere bruttolisten over flaskehalsområder på næste møde. Det indstilles endvidere, at der alene er tale om, at et område skal opfylde ét kriterium for at komme på listen, men alt efter hvilket områder det drejer sig om, kan opfylde flere. Konsekvensen af beslutningen er, at Rådet på næste møde respekterer kriterierne ved valg af områder, som sættes på listen over områder, som kan modtage støtte fra flaskehalsbevillingen i D. Bilag 2.0.1: Skrivelse af 29. september 2006 fra Beskæftigelsesregionen til jobcentrene om udmelding af flaskehalsbevillingen i 2007

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I 2011 OG 2012 En sammenfatning af Analyserapport 2011 og Kontrakt 2012 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND Titel Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brnordjylland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brnordjylland.dk«vælg»arbejdsmarkedsbalance«i

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl ca , derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg

Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl ca , derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg Referat af til Rådsmødet den 29. april 2010, kl. 15.00 ca. 17.30, derefter afslutningsmiddag i Aalborgparken, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg 2 Dagsorden: 1. Sager til beslutning... 3 1.1 Flaskehalsudvalgets

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd

RBR. Mål og fokuspunkter. Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd RBR Mål og fokuspunkter Arbejdsgiverrepræsentant i det regionale beskæftigelsesråd August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Andre rammer for den regionale styring af beskæftigelsesindsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark

Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse. Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark Aktiveringstjek og Kvalitetsanalyse Peter Graversen, kontorchef, Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Handlingsplan for jobrettet fokus Støjbergs aktiveringstjek 3 mål Særlig regional analyse Bedre aktiv

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl. 13.00 Frokost kl. 12.30 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser... 4 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015... 4 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006

Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006 Referat af møde i Beskæftigelsesrådet i Midtjylland den 14. juni 2006 Pkt. 1.A Valg af formand Beskæftigelsesrådets medlemmer skal jf. 38 stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet.

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: April 2014 Kontakt: Ole Christiansen Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. 1. og formål Sammenhængen mellem Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 14. september 2011 Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus 1. Resume Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus indstilles her til byrådets godkendelse.

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere