Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats"

Transkript

1 Fredensborg en tryg kommune Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats 1

2 Forord Byrådet konstaterer med stor tilfredshed, at kriminaliteten i kommunen er faldende. Det aflæses i politiets statistikker, men nok så vigtigt mærkes det også i dagligdagen. I Byrådet har vi ud over bekæmpelsen af kriminalitet haft fokus på at skabe tryghed for borgerne. Tryghed er et begreb, som er vanskeligt at definere, fordi det er meget subjektivt. Derfor er vi i Byrådet optaget af at forbedre det, man kalder borgernes oplee tryghed. Dette er imidlertid en proces, som tager tid. Oplevelsen af tryghed hænger sammen med mange forhold kriminalitet eller oplevelse af, at kriminalitet foregår, er ét blandt disse forhold. Byrådet ønsker med denne plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats at bidrage til at skabe sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte på grund af kriminalitet. Lovmæssigt er de danske kommuner forpligtet til at have en plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats. Byrådet er ambitiøst på det kriminalitetsforebyggende område og tager derfor skridtet videre og har udarbejdet en plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats. Der sættes der fokus på to sider af samme sag, når der skal arbejdes med forebyggelse af ungdomskriminalitet. Planen skal på den ene side fungere som fælles fundament og vejviser for alle kommunens medarbejdere på området, som dagligt gør en stor indsats for at forebygge kriminalitet og skabe de bedst mulige betingelser for kommunens børn og unge. Planen beskriver på den anden side, hvad borgerne kan forvente sig af tiltag på området de kommende år. Den indeholder politiske standpunkter, der viser, hvad Byrådet prioriterer for at kunne sikre en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats for kommunens borgere. Byrådet har konkret udvalgt 7 fokuspunkter, som vi finder centrale at arbejde med de kommende år. Planen vil fremover blive revideret én gang i hver byrådsperiode. Det sker for at sikre, at planen afspejler de aktuelle politiske interesser og tager højde for lokale og regionale udviklingstendenser i forebyggelsen af ungdomskriminalitet. Med planen vil vi bestræbe os på at bygge bro mellem på den ene side ny faglig viden og praksiserfaring og på den anden side inddragelse af borgere, praktikere og politikere. Vi har et fælles ansvar for at skabe en platform for, at fremtidens generation har gode muligheder for at vælge en fremtid uden kriminalitet, og at alle borgere kan føle sig trygge at færdes i hele kommunen. Rigtig god læselyst! På vegne af Byrådet Børne- og Skoleudvalget Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats Thomas Lykke Pedersen Hanne Berg Lars Søndergaard Borgmester Formand Formand 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 4 Formål... 4 Fælles mål... 5 Målgruppe... 5 Overordnede principper... 6 Aktører... 8 Fokuspunkter... 9 Fokuspunkt 1: Tryghedsskabelse... 9 Fokuspunkt 2: Skolebørns trivsel Fokuspunkt 3: Børn og unges fritidsliv Fokuspunkt 4: Destruktive subkulturer Fokuspunkt 5: Unges problematiske brug af rusmidler Fokuspunkt 6: Kvalificering af indsats over for de mest kriminalitetstruede unge

4 Indledning og baggrund Kriminaliteten er i Fredensborg Kommune som i det øvrige Danmark på de fleste områder faldende. Det eneste område, hvor der ses en stigning, er indbrudskriminaliteten. I Fredensborg Kommune har der generelt for kriminaliteten i de udsatte boligområder været tale om et markant fald i den periode (fra 2011), der har været målt på kriminaliteten i disse områder. Således var boligområdet i Kokkedal i 2015 det udsatte boligområde i Danmark med den laveste kriminalitet. For borgerne er oplevelsen af tryghed i bysamfundene et fundamentalt element i hverdagen. Kriminalitet og forestillingen om kriminalitet influerer på borgernes anvendelse af det offentlige rum. Derfor vil Fredensborg Kommune forebygge kriminalitet og utryghed i lokalsamfundene gennem en plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats 1. Planen for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats er en del af Fredensborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2, som understøtter kommunens tilgang til at skabe tryghed og forebygge kriminalitet med udgangspunkt i: Fælles ansvar og samarbejde børn og unge mødes af engagerede voksne, der tager et fælles ansvar for at skabe sammenhæng og helhed i barnets liv. Læring børn og unges læring understøttes af alsidige læringsmiljøer og af kompetente og nærværende medarbejdere. Inklusion alle børn og unge har ret til at indgå i anerkendende fællesskaber. Sundt og aktivt liv alle børn og unge skal have muligheden for et sundt liv, herunder et aktivt og udfordrende kultur- og fritidsliv. Tidlig indsats og forebyggelse Fredensborg Kommune prioriterer den tidlige, forebyggende indsats i arbejdet med børn og unge. Børne- og Ungepolitikkens fem politiske udsagn betyder således, at den kriminalitetsforebyggende indsats bygger på et helhedsorienteret og tværsektorielt grundlag i ønsket om, at ungdomskriminaliteten fortsætter den positive udvikling. Gennem inddragelse af lokalmiljøet og borgerne i bysamfundene er det Fredensborg Kommunes hensigt, at alle borgere, politikere og kommunale medarbejdere aktivt deltager i at opnå vores fælles mål om en øget oplevelse af tryghed. Formål Formålet med planen for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats er at skabe helhed og sammenhæng i viden og indsatser på området. Den skal medvirke til at forebygge ungdomskriminalitet og skabe øget tryghed i Fredensborg Kommune for alle borgere. 1 Lov om Social Service 19, stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. 2 Denne sammenhængende plan er en revidering af den eksisterende Plan for en sammenhængende kriminalpræventiv indsats, og skal ses som en del af kommunens overordnede politikker og strategier på området, herunder også Handlingsplan for SSP samarbejdet , Innovationsstrategien, Beskæftigelsespolitikken og Medborgerskabspolitikken. 4

5 Fælles mål Med en sammenhængende indsats opnår vi resultater, at hele kommunen trækker i samme retning og at have fælles, overordnede mål at sigte efter. Målene for indsatserne er dels, at så få børn og unge som muligt ender i kriminalitet, dels at Fredensborg Kommune er en tryg kommune for borgerne. Mindre ungdomskriminalitet Vi skal forebygge de væsentligste risikofaktorer for kriminalitet eksempelvis mistrivsel i skolen, problematisk brug af rusmidler og rekruttering til destruktive subkulturer. Vi skal beskytte børn mod en kriminel udvikling. En fremtid uden kriminalitet Alle borgere skal have gode betingelser for at vælge en fremtid uden kriminalitet også dem der har begået kriminalitet. Vi skal inkludere alle borgere og give dem oplevelsen af medborgerskab. Vi skal skabe gode muligheder for adgang til positive fællesskaber i form af fritids- og kulturaktiviteter, uddannelse og beskæftigelse. Fredensborg Kommune en tryg kommune Alle borgere skal føle sig trygge at bo og færdes i hele kommunen på alle tider af døgnet. Målgruppe Målgruppen for kommunens sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser er alle borgere i Fredensborg Kommune. Kriminalpræventive indsatser For Fredensborg Kommunes kriminalpræventive indsatser er den primære målgruppe alle børn og unge op til 30 år. Med indsatserne er det kommunens opgave i samarbejde med børnene og de unges familier at understøtte og udvikle børn og unges muligheder for et godt børne- og ungeliv. Tryghedsskabende indsatser Med de tryghedsskabende indsatser er alle borgeres daglige oplevelse af tryghed et selvstændigt fokusområde. Med indsatserne sættes der fokus på alle borgeres oplevelse af medborgerskab, samt den oplee tryghed i den fysiske indretning af by- og boligområder. 5

6 Overordnede principper Indsatsen over for ungdomskriminalitet og tryghedsskabende indsatser i Fredensborg Kommune baserer sig på nyeste viden og grundigt dokumenterede metoder på området, herunder Ungdomskommissionens anbefalinger og den nyeste viden og forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer 3. Fredensborg Kommunes kriminalitetsforebyggende indsatser tager afsæt i Ungdomskommissionens anbefalinger 4, som er: Tidlige en indsats der er såvel tidlig i tid i forhold til den alder, hvor børn og unge begynder at begå kriminelle handlinger, som tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Helhedsorienteret en indsats, der retter sig imod ikke blot børn og unge, men også deres (nære) omgivelser i form af familie, venner og øvrige daglige netværk. Tværsektorielle en indsats, der går på tværs af sædvanlige skel ikke blot mellem myndigheder og andre aktører, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige myndigheder. Sammenhængende en indsats, der ikke blot er sammenhængende i den enkelte aktørs indsats/behandling i forhold til børn og unge, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige aktørers indsats. Ressourceorienteret tilgang Grundlæggende for arbejdet med alle kommunens børn og unge er et fokus på deres ressourcer. Det er derfor helt centralt i det kriminalitetsforebyggende arbejde, at der er fokus på problemet som problem og ikke barnet/den unge som problemet. Sundt og aktivt fritidsliv Gennem interessebårne, sunde, sociale og forpligtende fritidsfællesskaber vil Fredensborg Kommune skabe gode og trygge rammer og vilkår for alle børn og unges fritidsliv. Netværket som ressource I indsatserne mod ungdomskriminalitet spiller netværket en væsentlig rolle. Det er derfor helt centralt i kommunens indsatser, at netværket inddrages som en ressource for at opnå den ønskede positive effekt for barnet/den unge. 3 Socialstyrelsen, Risiko- og beskyttelsesfaktorer: 4 Justitsministeriet, Indsatsen mod ungdomskriminalitet, 2008, s. 35, betænkning nr

7 Forebyggelsestrekanten Det kriminalitetsforebyggende arbejde baserer sig på en fælles forståelsesramme, som tager udgangspunkt i Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsestrekant: Hot spot indsatser Kriminalitets- forebyggelse Bekymringssamtaler Konfliktmægling Forebyggelse af skolefravær Forebyggelse Forbyggelse af mobning Blå Mandag Trygt natteliv Forældrenetværk Social kapital Konflikthåndtering Opbygning Samfundets evne til at inkludere udsatte grupper Velfungerende social-, sundheds- og uddannelsessystem Det opbyggende niveau (opbygning) er de brede indsatser, der generelt handler om at forbedre vilkårene både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan. Det foregribende niveau (forebyggelse) favner også bredt, men modsat opbygning er der her fokus på at undgå, at et problem opstår eller forværres. Det indgribende niveau (kriminalitetsforebyggelse) skal forebygge, at specifikke kriminelle hændelser opstår eller gentager sig. Foruden forebyggelsestrekanten som fælles forståelsesramme tager kommunens indsatser afsæt i en fælles definition og forståelse af kriminalitet og tryghed, der betragtes som to lige vigtige elementer i det forebyggende arbejde. Kriminalitet forstår vi handlinger og undladelser, der er brud på gældende lovgivning, og hvor der er mulighed for at idømme straf. Tryghed forstår vi som en subjektiv oplevelse af tillid til omverdenen og sin egen væren i forhold til omgivelserne. 7

8 Aktører En helhedsorienteret og sammenhængende tilgang indebærer, at mange forskellige aktører spiller en rolle, og at alle trækker i samme retning. Kriminalitet og utryghedsskabende adfærd er sjældent isolerede problemer. Derfor berører planen for den sammenhængende indsats mange aktører på flere organisatoriske niveauer; Strategisk niveau Koordinerende niveau Udførende niveau 8

9 Fokuspunkter Fredensborg Kommune vil i de kommende års arbejde med kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabelse målrette indsatserne mod følgende fokuspunkter: Fokuspunkt 1: Tryghedsskabelse I Fredensborg Kommune skal alle borgere føle sig trygge. Undersøgelser viser, at den oplee tryghed ikke nødvendigvis følger den positive udvikling i kriminaliteten. Derfor vil Fredensborg Kommune forebygge utryghed gennem bl.a. områdebaserede tryghedsskabende aktiviteter med fokus på at sikre social og fysisk sammenhæng mellem bysamfundene, boligområderne og kommunens borgere. Både kommune, boligselskaber, foreninger, erhvervsliv og ikke mindst borgere skal arbejde med at sikre, at ingen områder opleves som utrygge. Mål Det vil vi opnå Det vil vi måle At den oplee tryghed blandt Fredensborg Kommunes borgere stiger a. At implementere anbefalinger fra tryghedsvandringer i Kokkedal og Nivå, fx at fortsætte arbejdet med tryg belysning og beskæring, byplanlægge/udarbejde lokalplaner ud fra den situationelle forebyggelsestilgang b. At borgere får viden om, hvordan de kan bidrage til at skabe tryghed c. At gennemføre tryghedsvandringer i Fredensborg og Humlebæk d. At fremhæve de gode historier, fx den positive udvikling i kriminaliteten e. At sætte fokus på tryghed i forbindelse med nye boligsociale helhedsplaner At den oplee tryghed stiger i politiets tryghedsmålinger At der udsendes pressemeddelelser med gode historier r. tryghed At tryghed er et tema på mindst et borgerarrangement om året i alle bysamfund At nye boligsociale helhedsplaner for Kokkedal på vej og Nivå Nu indeholder et tema om tryghed At der medio 2017 foreligger en beslutning r. kommunal tryghedsmåling i Fredensborg Kommune 9

10 Fokuspunkt 2: Skolebørns trivsel I Fredensborg Kommune ønsker vi en god og tryg opvækst for alle børn og unge. En skolegang hvor alle trives og udvikler sig fagligt såvel som socialt. Forskningen viser, at børn og unges skolegang er den mest afgørende faktor for at lykkes i livet. Trives elever ikke i skolen, vi, at der er stor risiko for et alvorligt fravær i skolen, som kan føre til, at eleven er at droppe ud af skolen og dermed er i øget risiko for at ende i kriminalitet. Derfor vil Fredensborg Kommune forebygge elevernes fravær at følge udviklingen gennem en ensartet og overskuelig opgørelse af fraværsstatistikker på alle skoler i kommunen. Mål Det vil vi opnå At flere børn og unge trives i skolen fagligt og socialt a. At sikre, at skolerne gennemfører årlige trivselsundersøgelser, følger op og udarbejder handleplaner, hvor der er behov for det b. At igangsætte forsøgsordning på alle kommunens skoler med forsendelse af SMS til forældre skolebørns fravær Det vil vi måle At skolernes årlige trivselsundersøgelser viser en fremgang i skolebørns trivsel 10

11 Fokuspunkt 3: Børn og unges fritidsliv Undersøgelser viser, at et sundt og aktivt fritidsliv øger sandsynligheden for, at unge tager en uddannelse og kommer i beskæftigelse senere i livet. Både fritidsaktiviteter og mulighederne for et lommepenge- og fritidsjob øger de unges chancer for at afholde sig fra en kriminel adfærd. Derfor vil Fredensborg Kommune arbejde målrettet mod, at alle børn og unge tilbydes gode og sunde fritidsaktiviteter samt styrke mulighederne for et meningsfuldt fritidsjob i samarbejde med boligsociale helhedsplaner. Mål Det vil vi opnå Det vil vi måle At alle børn og unge får et sundt og aktivt fritidsliv a. Fortsat at tilbyde individuel vejledning til børn og deres forældre r. fritidsmuligheder, herunder også fritidspas b. At tilbyde fritidsvejledning til alle klassetrin i hele kommunen c. At styrke samarbejdet til fritidsforeninger og frivillige foreninger d. At indgå samarbejde med SUMH 5 og DGI/Jump4Fun omkring handicappede og sårbare børn og unge i 2016 e. At udvikle nye indsatser rørende lommepengejob og fritidsjobvejledning i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner, Nivå Nu og Kokkedal på Vej 6 At foretage en spørgeskemaundersøgelse af alle klasseelevers fritidsaktivitet At der i løbet af 2017 er indgået nye samarbejder med de boligsociale helhedsplaner omkring lommepenge- og fritidsjobindsatser. 5 Sammenslutning af Unge med Handicap er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, som arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap 6 Udviklingen af nye lommepengejob og fritidsjobvejledning er under forudsætning af, at det kan finansieres gennem ansøgte puljer mv. 11

12 Fokuspunkt 4: Destruktive subkulturer - bandetilknytning, radikalisering og ekstremisme I Fredensborg Kommune vil vi forebygge kriminalitet og utryghed gennem forebyggelse af destruktive subkulturer. Begrebet destruktive subkulturer beskriver de varianter af subkulturer, hvor destruktiv eller selvdestruktiv adfærd er en del af socialiseringen, fx borgere der er involveret i bandekriminalitet, ekstremisme eller radikalisering. Forskningen viser, at socialisering gennem destruktive subkulturer medfører eksklusion fra det etablerede samfund, at det oftest giver store familiemæssige problematikker, og at det er forbundet med en stor ressourcemæssig og økonomisk omkostning for samfundet. Mål Det vil vi opnå Det vil vi måle At færre børn og unge rekrutteres til grupperinger i forskellige destruktive subkulturer a. At skabe positive fælleskaber bl.a. gennem involvering af forældre/onkelprofiler b. At fastholde børn og unge over og under 18 år i fritidstilbud, som alternativ til grupperingernes ophold i det offentlige rum c. At samarbejde med og inddrage de borgere, som har adgang til de destruktive subkulturer d. At etablere en åben rådgivning, hvor unge, voksne, professionelle og andre kan få viden om problemstillingen, indsatser og aktører på området e. At tilbyde styrede aktiviteter fx ansøgning- og CV-kursus, jobsamtale-træning, målrettet mod at give de unge færdigheder, som de kan bruge i det almindelige samfund At antallet af henvendelser om en bekymring for et barn/en ungs deltagelse i en destruktiv subkultur, er stigende, som udtryk for indsatsens effekt 12

13 Fokuspunkt 5: Unges problematiske brug af rusmidler Undersøgelser viser, at knap 40 % af unge ml år har prøvet at ryge hash, mens lidt over 10 % har prøvet et eller flere af andre illegale stoffer, og at flere drenge end piger har prøvet stoffer. Med en helhedsorienteret og tværgående indsats vil vi i Fredensborg Kommune forebygge, at unge havner i et problematisk forbrug af rusmidler, og at de, der gør, hurtigst muligt tilbydes den rette hjælp. Mål Det vil vi opnå Det vil vi måle At færre unge udvikler et problematisk brug af rusmidler a. At indgå samarbejde med TUBA 7 om forebyggelse blandt børn, der vokser op i familier med misbrug i 2016 b. At SSP fortsat tilbyder Social Pejling og forældremøder, der udfordrer flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser c. At SSP tilbyder et undervisningstilbud om rusmidler målrettet udskolingen d. At kommunens tilbud om åben rådgivning og misbrugsbehandling synliggøres internt og eksternt (også på ungdomsuddannelser og privatskoler) At der et sket en nedgang i antallet af unge med problematisk brug af rusmidler (bl.a. Ungeprofilundersøgelse) At der er sket en stigning i antallet af unge, der benytter den åbne rådgivning, som udtryk for indsatsens effekt 7 TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. 13

14 Fokuspunkt 6: Kvalificering af indsats over for de mest kriminalitetstruede unge I Fredensborg Kommune vil vi skabe bedre sammenhæng i mål, planer og indsatser for de mest kriminalitetstruede unge. Med en større vidensdeling og koordineret samarbejde på tværs vil vi sikre, at vi og øvrige involverede aktører samarbejder hurtigt, helhedsorienteret og sammenhængende, så de kriminalitetstruede unge oplever, at alle involverede parter støtter op om, at de får et normalt hverdagsliv med skole/uddannelse, arbejde, fritidsaktiviteter, bolig, familie og netværk. Mål Det vil vi opnå At styrke indsatsen overfor de mest kriminalitetstruede unge a. At videreføre det eksisterende Exit arbejde b. At etablere et aktivitetssted i 2016, hvor der iværksættes styrede aktiviteter for unge over 18 år målrettet mod at give de unge færdigheder, de kan bruge i det almindelige samfund c. At bygge bro mellem aktivitetssted for 18+ og uddannelses- og beskæftigelsestilbud 14

15 15

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Sagsnr. 27.24.00-A00-2-17 Dato: 28.09.2018 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Horsens Kommune 2018 1. Indledning Som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik har Horsens

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI

SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HVAD ER? #FOKUS I Varetagelse af Helsingør Kommunes generelle forebyggelsesstrategi. Særlig indsats til unge som udviser risikoadfærd eller bekymringstegn

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Status på Ungdomskriminalitet og perspektiver i forhold til forebyggelse.

Status på Ungdomskriminalitet og perspektiver i forhold til forebyggelse. Status på Ungdomskriminalitet og perspektiver i forhold til forebyggelse. Ungegrupperinger og bandeproblematikker i Nordsjælland Hvad rører sig i Nordsjælland i forhold til ungdomskriminalitet og ungegrupperinger?

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

GUIDE. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Indsatsområde Vision. Overordnet mål. Overordnet succeskriterium. Formål.

GUIDE. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Indsatsområde Vision. Overordnet mål. Overordnet succeskriterium. Formål. Indsatsområde Vision GUIDE Problemkompleks Overordnet mål Overordnet succeskriterium Formål Succeskriterium Tryghed og Trivsel Vision: er trygt, præget af tillid og fællesskaber og åbner sig ud mod det

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag

Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag Økonomiudvalget 18.06.2013 Punkt nr. 140, 20. bilag juni 2013 1 Projekt Social balance i Værebro Park : Beskrivelse af indsatsforslag 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker At lære at være ung 2010-2014 Korskærparken - når samskabelse virker ..hvad er - At lære at være ung? ALAVU er en helhedsorienteret indsats der målretter sig en primær gruppe unge. Gruppen er karakteriseret

Læs mere

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016.

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Temadag Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Formål med temadagen Indblik i regionale indsatser og udfordringer ift. problemskabende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Den 21. juni 17 godkendte Byrådet i Frederikssund Kommune en revideret Børne- og ungepolitik. Børneog ungepolitikken er gældende fra 17-21

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse politiske

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet det boligsociale arbejde Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf:

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at

I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at Indledning Nyborg Kommune har i henhold til lov om Social Service 19 stk. 3 udarbejdet en sammenhængende politik for kriminalitetsforebyggelse. Planen skal betragtes som et tillæg til Nyborg Kommunes Sammen

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Hvad er SSP. Skoler - Socialforvaltning - Politi. Samarbejde mellem:

Hvad er SSP. Skoler - Socialforvaltning - Politi. Samarbejde mellem: Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler - Socialforvaltning - Politi Formål: At sikre de bedst mulige livsvilkår for børn og unge uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel. Afdække årsagerne til at børn og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 14. maj 2018 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken danner en fælles platform og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Temadag i Nordsjælland

Temadag i Nordsjælland Temadag i Nordsjælland Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordsjælland Helsinge, mandag d. 27. februar 2017. Formål med temadagen Indsigt i hvordan ungdomskriminalitet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 En SSP rapport om Frederikssunds unges trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Indholdsfortegnelse Forord & metode... 3 Tema

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Fremdriften er ikke tilfredsstillende f.eks. pga. forsinkelser i forhold til tidsplanen

Fremdriften er ikke tilfredsstillende f.eks. pga. forsinkelser i forhold til tidsplanen BILAG 1 Forklaringsnøgle til trafiklys - fremdrift FARVE FORKLARING GRØN GUL RØD BLANK en er tilfredsstillende en er ikke tilfredsstillende f.eks. pga. forsinkelser i forhold til tidsplanen Indsatsen er

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere