Efter en VOLDTÆGT. Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen. For knap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter en VOLDTÆGT. Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen. For knap"

Transkript

1 Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen Efter en VOLDTÆGT ALLE FOTOS TIL DENNE ARTIKEL ER MODELFOTOS For knap fire år siden åbnede Center for Voldtægtsofre (CfV) på Aarhus Amtssygehus som det første af sin art i Danmark. Efterfølgende er der oprettet seks sådanne centre, som dækker hele landet. Grundideen var at samle alle undersøgelser og hjælpeforanstaltninger ét sted, frem for at voldtægtsofferet i den akutte krise skal løbe fra Herodes til Pilatus for at få hjælp og møde de forskellige institutioner, som med hvert sin bureaukratiske arbejdsmåde ofte udgør en byrde for den sårbare person. Gennem et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper optimeres både undersøgelserne og behandlingen. Århusmodellen er nærmere beskrevet i Voldtægtsofre en håndbog for fagpersoner (Brink, 2000). CfV har siden sin etablering gennemført en række undersøgelser af voldtægtsofre og den behandling, de har modtaget. Formålet med det foreliggende projekt var at undersøge de psykiske følger af voldtægt og mere specifikt, forekomsten af akut stressforstyrrelse (ASD) inden for de første to uger efter voldtægten og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) tre måneder efter behandlingen hos to grupper af voldtægtsofre, som havde søgt hjælp hos CfV. Følgende hypoteser blev undersøgt: 1. Der er forskellige grader af symptomer i de to grupper. Den akutte gruppe antages at have sværere symptomer Hvordan klarer danske voldtægtsofre sig? 52 kvinder har deltaget i en undersøgelse gennemført på Center for Voldtægtsofre på Aarhus Amtssygehus. 3

2 end de, som blev undersøgt tre måneder efter at behandlingen var afsluttet, og hos hvem symptomerne må formodes at være aftaget. 2. De personer, som følte sig hjælpesløse eller oplevede stor frygt under selve voldtægten, må være mere traumatiserede og have større sandsynlighed for at få diagnosen ASD eller PTSD end de, der ikke gjorde. 3. Personer med et spinkelt eller slet intet netværk har større sandsynlighed for at få diagnosen ASD eller PTSD. 4. De personer, som har været traumatiseret tidligere i livet, må være mere traumatiserede og have større sandsynlighed for at få diagnosen ASD eller PTSD. Deltagere og baggrundsforhold Deltagerne i projektet (Magnusdóttir, 2003) er 52 danske kvinder i alderen år, som har søgt hjælp hos Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, og som er villige og i stand til at deltage. Ud af de 52 deltagere har 25 udfyldt en række spørgeskemaer, inden for et par uger efter at de var blevet voldtaget, og 27 har udfyldt et næsten tilsvarende sæt spørgeskemaer ca. tre måneder efter afsluttet behandling. Aldersgennemsnittet var på 24.8 år (SD = 10.3) og et middeltal på 25. Et stort antal var på grund af deres alder skole- og uddannelsessøgende. Alder viste sig ikke at have nogen større betydning med hensyn til traumareaktioner, hvilket kunne tyde på, at voldtægt er en lige traumatiserende oplevelse for kvinder i alle aldre. Under halvdelen (44 %) af kvinderne meldte voldtægten til politiet, hvilket er flere end i andre udenlandske undersøgelser. Amerikanske undersøgelser har fundet, at mindre end hver tredje voldtægt anmeldes (Koss, 1985; Kilpatrick et al., 1987). I den foreliggende undersøgelse var der ingen målelig effekt af, om voldtægten var blevet anmeldt eller ej. Kvinder, som er ofre for voldtægt, mens de er under påvirkning af alkohol, bebrejdes ofte for hændelsen af både omgivelserne og dem selv. Den foreliggende undersøgelse viste, at godt en tredjedel havde drukket alkohol, før de blev voldtaget, men også at alkoholpåvirkning ikke havde nogen betydning for de psykiske eftervirkninger. For kvinderne i undersøgelsen var voldtægt ikke den eneste traumatiske oplevelse, de havde været udsat for. Mere end halvdelen af kvinderne (i begge de undersøgte grupper) havde tidligere haft traumatiske oplevelser, og nogle havde haft op til flere. Flere nationale epidemiologiske undersøgelser (fx Kessler et al., 1995; Elklit, 2002) viser, at traumatiske oplevelser generelt set samt især incest, fysisk mishandling og omsorgssvigt i barndommen er vigtige faktorer i udviklingen af kronisk PTSD. Virkningen af antallet af traumatiske oplevelser blev dog ikke fundet som værende af stor betydning for de posttraumatiske reaktioner, men ikke desto mindre tilhørte kvinderne, som havde haft traumatiske oplevelser, den kliniske gruppe med enten ASD eller PTSD. Social støtte I overensstemmelse med hvad andre undersøgelser har vist, medførte voldtægten forandringer hos størstedelen (67 %) af kvindernes forhold til familie og venner. Mange beskrev forholdene som værende tættere og mere åbne, mens andre erfarede, at de nu bedre vidste, hvem der var deres rigtige venner. Mange følte sig forrådt af deres tidligere bedste venner, idet de ikke var der, når det var nødvendigt, eller fordi de bebrejdede dem det skete. Andre undersøgelser har gjort tilsvarende fund. Friedman et al. (1982) fandt, at 32 % af kvinderne oplevede et forringet forhold til familie og venner fire måneder efter voldtægten, og kun 3 % oplevede, at forholdet var blevet bedre. Elklit (1993) fandt lignende tal, idet 25 % af en gruppe på 40 undersøgte voldsofre havde oplevet et forringet forhold til familie og venner efter hændelsen. Social støtte har vist sig at være en 4

3 Tidligere undersøgelser har vist, at op til to tredjedele traumatiserede ofre, som har PTSD to uger efter overfaldet, ikke opfylder kriterierne for PTSD tre måneder efter overfaldet. signifikant faktor med hensyn til de psykiske konsekvenser af voldtægt. Et godt, støttende socialt netværk virker stærkt reducerende på de negative psykiske følger (Kramer & Green, 1991; Burgess & Holmstrom, 1978). Resultatet fra herværende undersøgelse peger i samme retning. Den sociale støtte havde stor betydning for de posttraumatiske reaktioner. Jo mindre social støtte kvinderne fik, jo mere alvorlige var symptomerne. Man kan antage, at de kvinder, som oplevede forbedrede relationer, modtog mere social støtte og derfor havde knap så svære symptomer. ASD A2-stressorerne stærk angst og følelse af hjælpeløshed er vigtige kriterier for diagnoserne ASD og PTSD ifølge DSM- IV. De viste sig som forventet at være forbundet med de øvrige ASD-symptomer, hvorimod andre subjektive stressorer (at føle sig døden nær eller truet på livet) ingen forbindelse havde. Forekomsten af ASD i denne undersøgelse var høj, idet 72 % opfyldte kriterierne for diagnosen ASD. Tallet er højt sammenlignet med andre undersøgelser af andre traumatiserede grupper, hvor fordelingen af ASD varierede fra 13 % hos trafikofre (Harvey & Bryant, 1998), til 19 % hos engelske voldsofre (Brewin et al. 1999) og 24 % hos danske voldsofre (Elklit & Brink, in press). Tallene for ASD varierer sandsynligvis, alt efter hvilken traumatisk hændelse det drejer sig om, ligesom det er tilfældet med PTSD; ingen relevante sammenligninger er endnu foretaget. 5

4 Efter en VOLDTÆGT Rothbaum et al. (1992) fandt en forekomst af PTSD-symptomatologi på 94 % hos voldtægtsofre efter to uger. I denne undersøgelse fik endvidere 24 % af kvinderne stillet diagnosen subklinisk ASD, dvs. de opfyldte alle kriterierne på nær et enkelt. Dissociation I overensstemmelse med tidligere undersøgelser opfyldte størstedelen af de subkliniske ASD er ikke kriterierne for dissociation (Harvey & Bryant, 1998). Kravet om, at tre dissociative symptomer skal forefindes for at opfylde kriterierne i denne gruppe, er muligvis for strengt og harmonerer ikke med kravet om, at der kun kræves ét symptom for genoplevelse, undgåelse og forøget vagtsomhed for at opfylde kriterierne i de andre symptomgrupper, der indgår i ASD. Kravet om vægtningen af dissociative symptomer i ASD-kriteriet kunne betyde, at nogle ofre ikke ville få den nødvendige behandling. Der er i den forbindelse blevet stillet forslag om, at ASD-diagnosen i fremtiden skal kunne stilles både med og uden hensyntagen til dissociative reaktioner (Bryant & Harvey, 1999). 6

5 Dissociative reaktioner umiddelbart efter en traumatisk oplevelse antages at kunne fremme tilpasningen, men det er endnu ikke påvist, hvornår dette er tilfældet (Horowitz, 1986). I forbindelse med ASD anses dissociation for den primære bearbejdningsmekanisme, hvad angår traumatiske oplevelser, idet dissociation minimerer de negative følelsesmæssige konsekvenser ved at indskrænke opmærksomheden (van der Kolk & van der Hart, 1989). I ICD- 10 (WHO 1994) opfattes dissociative reaktioner i den akutte stressreaktion som normale, umiddelbare reaktioner, der er en del af det psykologiske chok, og som i de fleste tilfælde forventes at aftage inden for kort tid. Det ser ud til, at selv om akutte dissociative symptomer er vigtige forudgående symptomer på længerevarende traumatisering, er de ikke tilstrækkelige til på passende måde at identificere alle de personer, som har risiko for at udvikle kronisk PTSD. Den foreliggende undersøgelse viste, at dissociative symptomer havde en høj grad af negativ forudsigelsesværdi, men kun moderat til høj grad af positiv forudsigelsesværdi (Harvey & Bryant, 1998). Dvs. at selv om de fleste deltagere, som ikke udviklede ASD, heller ikke havde dissociative symptomer, var der en signifikant del af de kvinder, der udviklede ASD, som ikke havde dissociative symptomer. PTSD Forekomsten af PTSD i denne undersøgelse er som forventet temmelig stor: 56 % af kvinderne opfyldte kriterierne for at få stillet diagnosen PTSD, og hele 33 % opfyldte kriterierne for en subklinisk PTSD-diagnose. Disse fund er i overensstemmelse med resultaterne fra andre undersøgelser. Rothbaum et al. (1992) fandt således, at halvdelen (47 %) af voldtægtsofrene i deres undersøgelse opfyldte kriterierne for PTSD efter 3 måneder, og i en undersøgelse foretaget af Kramer & Green (1991) opfyldte 67 % kriterierne for PTSD efter 6-8 uger. I en repræsentativ undersøgelse af Resnick et al. (1993) havde 32 % PTSD på et tidspunkt efter fuldbyrdet voldtægt. Kessler et al. (1995) fandt i en tilsvarende stor retrospektiv undersøgelse, at 46 % af de kvindelige voldtægtsofre udviklede PTSD. Tallene for undersøgelser, der undersøger voldtægtsofre relativt kort tid efter overgrebet, er naturligt noget højere end undersøgelser, der dækker hele ens liv. Tidligere undersøgelser har vist, at op til to tredjedele traumatiserede ofre, som har PTSD to uger efter overfaldet, ikke opfylder kriterierne for PTSD tre måneder efter overfaldet. Disse generelle fund viser, at mange ofre heldigvis opnår en betydelig bedring af deres akutte stressreaktion (også uden at modtage nogen form for behandling), hvilket understøtter en antagelse om, at der ikke er et simpelt lineært forhold mellem akutte og længerevarende psykiske traumereaktioner (Foa & Riggs, 1995). Kessler og kollegers undersøgelse viste tydeligt, at kronificeringen af PTSD stiger allerede efter tre måneder og ligger endnu mere fast efter seks måneder, hvorefter man ikke længere kan forvente en spontan forbedring (Foa & Rothbaum, 1998). Generelt kan man sige, at undersøgelser af PTSD-forløb viser, at de fleste mennesker, som har symptomer den første måned, vil have aftagende symptomer i de efterfølgende måneder. ASD-diagnosens værdi bør i fremtidige undersøgelse bedømmes med henblik på at identificere de personer, som vil udvikle PTSD, i forhold til tidligere undersøgelser, som har benyttet de eksisterende PTSD-kriterier. Flere undersøgelser fra Psykologisk Institut (Fuglsang, 2003; Elklit, 2002; Elklit & Brink, 2003) har dette fokus. Afsluttende bemærkninger Et af de vigtigste resultater af undersøgelser foretaget i de seneste 20 år er, at PTSD og ASD (i de senere år) ikke kan konstateres hos alle traumatiserede, ej heller er PTSD/ASD den eneste mulige reaktion på traumatisering. 7

6 Referencer Brewin, C.R., Andrews, B., Rose, S. & Kirk, M. (1999) Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder in victims of violent crime, American Journal of Psychiatry, 156, Bryant, R.A. & Harvey, A.G. (1999) The influence of traumatic brain injury on acute stress disorder and post-traumatic stress disorder following motor vehicle accidents, Brain Injury, 13, Burgess, A. W. & Holmstrom (1978). Recovery from rape and prior life stress. Research in Nursing and Health, 1, Elklit, A.: Offer for vold. Aarhus Universitetsforlag Elklit, A.: Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 2002, Elklit, A.: Acute Distress in Victims of Robbery and Assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, (8), Elklit, A. & Brink, O.: Acute stress disorder in physical assault victims visiting a Danish emergency ward. Victims & Violence, 18 (4) (in press). Elklit, A. & Knudsen, M.: Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner. Århus: Center for Voldtægtsofre, Foa, E. & Riggs, D. (1995). Posttraumatic stress disorder following assault: Theoretical considerations and empirical findings. Current Directions in Psychological Science, 4, (2) Foa, E. B. & Rothbaum B. O. (1998). Treatning the trauma of rape. New York: Guilford Press. Friedman, K. et al. (1982). Victims and helpers: Reactions to crime. Washington, D. C.: National Institute of Justice. Fuglsang, A.K. (2003): The relationship between Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder in traffic accident victims. Ph.d.-afhandling. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Harvey, A. G. & Bryant, R. A. (1998). The relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder: A prospective evaluation of motor vehicle accident survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, Horowitz, M. J. (1986a). Intrusion and denial: A prototypical case. I: Horowitz, M. J. Stress Response Syndromes, New York: Jason Aronson, Horowitz, M. J. (1986b). Stress-response syndromes: a review of posttraumatic and adjustment disorders. Hospital and Community Psychiatry, 37, Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M. & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic Stress Disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry, 52, Kilpatrick, D. G. et al. (1987). Crime victimisation: Lifetime prevalence, reporting to police and psychological impact. Crime and Delinquency, 33, Koss, M. P. (1985). The hidden rape victim: Personality, attitudinal and situational characteristics. Psychology of Women Quarterly, 9, Kramer, T. L. & Green, B. L. (1991). Posttraumatic stress disorders as an early response to sexual assault. Journal of Interpersonal Violence, 6, Magnusdóttir, M. (2003). After the trauma of rape. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Resnick, H. S., Kilpatrick, D. G., Dansky, B. S., Saunders, B. E., Best, C. L. (1993). Prevalence of Civilian Trauma and Posttraumatic Stress Disorder in a Representative National Sample of Women. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, Riggs, D. S., Rothbaum, B. O. & Foa, E. B. (1995). A prospective examination of symptoms of posttraumatic stress disorder in victims of non-sexual assault. Journal of Interpersonal Violence, 10, Rothbaum, B. O., Foa, E. B., Murdock, T., Riggs, D. & Walsh, W. (1992). A prospective examination of post-traumatic stress disorder in rape victims. Journal of Traumatic Stress, 5, van der Kolk, B. A., Greenberg, M. S., Orr, S. P. & Pitman, R. K. (1989). Endogenous opiodids and stress induced analgesia in posttraumatic stress disorder. Psychopharmacology Bulletin, 25,

7 Mange undersøgelser har nu vist, at depression og angstforstyrrelser hyppigt opstår som følge af en traumatisk oplevelse, og disse kan forekomme selv i fravær af PTSD/ASD. Spørgsmålet om, hvorfor nogle mennesker udvikler PTSD/ASD og andre ikke, er ikke fuldt afdækket og er emne for igangværende forskning inden for området. Undersøgelsesresultaterne af forekomsten af ASD understøtter en af de fremsatte logiske begrundelser for, at ASD skulle være en diagnose under DSM-IV, idet den tager hensyn til de store psykiske belastninger, som ofrene lider under i de første uger efter voldtægten. Den anden logiske begrundelse, nemlig at ASD er et forudgående stadium for udviklingen af PTSD, var det ikke muligt at teste i denne undersøgelse på grund af for lille overlap mellem de to grupper. Der er adskillige begrænsninger i dette pilotprojekt. Antallet af deltagere er beskedent; undersøgelsen er ikke repræsentativ for alle voldtagne kvinder, idet kvinderne er kendetegnet ved, at de har taget imod den tilbudte psykologisk hjælp. Der er ingen sammenligningsgruppe, og alle målinger hviler på selvrapportering. Resultaterne fra denne undersøgelse kan derfor ikke generaliseres til alle voldtægtsofre, men i betragtning af at andre tidligere undersøgelser har opnået tilsvarende resultater, må disse udgøre en brik i den samlede nuværende viden om de psykiske følger af voldtægt. De foreløbige resultater af denne undersøgelse bekræfter ikke overraskende, at voldtægt er en meget belastende oplevelse. Belastningerne kan kategoriseres på en meningsfuld måde. Psykologisk intervention er vigtig i mange tilfælde for at bearbejde oplevelserne og afhjælpe symptomerne, hvis man vil forhindre, at PTSD bliver kronisk og ikke længere kan forventes at bedres af sig selv på samme måde som normale traumereaktioner (Foa & Rothbaum, 1998). Diagnosen ASD kan vise sig at være et nyttigt værktøj til at finde frem til de kriseramte ofre, der har risiko for at udvikle PTSD, igangsætte psykologisk krisehjælp og evaluere effekten af behandlingen. Ask Elklit er professor i klinisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen er begge cand.psych., Center for Voldtægtsofre 9

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen?

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? 1 NINA BECK HANSEN: THRIVE, VIDENSCENTER FOR PSYKOTRAUMATOLOGI,, SYDDANSK UNIVERSITET Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? Resultater fra et pilotprojekt

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Efterladte risikerer PTSD

Efterladte risikerer PTSD KRÆFTUNDERSØGELSE AF NINA REINHOLT OG ASK ELKLIT Efterladte risikerer PTSD Der er ny viden at hente i Elklit & Reinholts ny undersøgelse af den belastning, pårørende til kræftpatienter oplever. Ikke mindst

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Børneperspektiv. på en katastrofe

Børneperspektiv. på en katastrofe Børneperspektiv på en katastrofe Børn reagerer ganske stærkt og længe på en katastrofe, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Det bekræftes i en ny undersøgelse omfattende de børn, som oplevede

Læs mere

Terapi med. Center for

Terapi med. Center for I samme båd Af Maiken Knudsen Den psykologiske hjælp til voldtægtsofre kan med fordel bestå i gruppesamtaler. Samvær og fælles bearbejdning efter behandling er en stor hjælp, viser to gruppeforløb fra

Læs mere

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Ved Louise Hjort Nielsen Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 Disposition Hvad ved vi? Voldtægt:

Læs mere

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013)

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Retsudvalget 2012-13 L 165 Bilag 3 Offentligt Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Danske publikationer Monografier, bøger, rapporter,

Læs mere

VIDNE TIL DRAB. I marts 2006 blev Cecilie fra Hasseris Gymnasium dræbt for øjnene af mange elever og lærere. De psykologiske konsekvenser

VIDNE TIL DRAB. I marts 2006 blev Cecilie fra Hasseris Gymnasium dræbt for øjnene af mange elever og lærere. De psykologiske konsekvenser VED SELVSYN AF ASK ELKLIT OG SESSEL KURDAHL VIDNE TIL DRAB I marts 2006 blev Cecilie fra Hasseris Gymnasium dræbt for øjnene af mange elever og lærere. De psykologiske konsekvenser forbundet med at være

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

DOKUMENTATION AF RIKKE SOPHIEBAK OG SARA PARDING VOLDTÆGTENS SKJULTE

DOKUMENTATION AF RIKKE SOPHIEBAK OG SARA PARDING VOLDTÆGTENS SKJULTE DOKUMENTATION AF RIKKE SOPHIEBAK OG SARA PARDING VOLDTÆGTENS SKJULTE 12 PSYKOLOG NYT Nr. 10. 2007 OFRE Voldtægtsofrets pårørende og venner er ofte yderst belastede af overgrebet og kan have et stort behov

Læs mere

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Ved Sabina Palic Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 BAGGRUND 2 Oktober 2009 Hvad er kompleks PTSD? Judith

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen PhD Student, PhD Student National Center of Psychotraumatology Department of Psychology Email: nbeck@health.sdu.dk, nbeck@health.sdu.dk Phone: 65502766, 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Voldtægtsofre og sårbarhed

Voldtægtsofre og sårbarhed Voldtægtsofre og sårbarhed ved Ask Elklit Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. Januar 2013 Historisk baggrund Burgess & Holmstrom satte i 1974 gang i forskningen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge 5. september, 2011 Hindsgavl Rikke Holm Bramsen Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet Rikke Holm Bramsen, Post. doc. rhbramsen@health.sdu.dk

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre Beslutningsforslag nr. B 117 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene

Læs mere

koncentreret om overlevelsesrelevante

koncentreret om overlevelsesrelevante Det psykologiske chok Efter at en livstruende fare er fornemmet, består den fysiologiske chokreaktion i en omfattende mobilisering: 1) Blodet trækkes væk fra yderområderne og ind til hjertet og kroppens

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Indledning... Side 4 Antal henvendelser i centret... Side 6...side 6 2002...side 6 2001...side

Læs mere

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge,

Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Kriser, traumer og sekundær traumatisering Metropol den 31.marts 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen & Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Formiddagens program > Eksilstress

Læs mere

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen 1 Disposition 1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen? 2. Ny viden/to studier 3. Hvad

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Undersøgelse af den landsdækkende behandlingsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Resumé af to videnskabelige artikler om ofre for seksuelle overgreb i barndommen er

Læs mere

Krisepsykologien til eksamen

Krisepsykologien til eksamen BESTÅET AF ASK ELKLIT Mange frygter mødet med det grønne bord men det behøver krisepsykologien ikke. Ask Elklit har dog adskillige anvisninger på, hvordan produktet kan blive endnu bedre. Krisepsykologien

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER

UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER UDREDNING AF YNGRE BØRN UDSAT FOR TRAUMER Pictures from Colorbox Sille Schandorph Løkkegaard Psykolog og Ph.D. stud. sschandorph@health.sdu.dk Videnscenter for Psykotraumatologi September 2017 UDFORDRINGER

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kompleks PTSD Et syndrom hos overlevende udsat for langvarige og gentagne traumer Norbert F. Gurris, Berlin Robert

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

KRÆFTPATIENTER. Efterladte til

KRÆFTPATIENTER. Efterladte til SCREENING FOR PTSD AF NINA REINHOLT OG ASK ELKLIT Efterladte til KRÆFTPATIENTER Efterladte til kræftpatienter er væsentligt mere belastede, end den hidtidige forskning har afsløret. Det dokumenter en undersøgelse,

Læs mere

Samtaler om seksualiserede overgreb

Samtaler om seksualiserede overgreb 625 Samtaler om seksualiserede overgreb Bodil Pedersen Artiklen bygger på en undersøgelse, som er foretaget på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre. Den handler om de personlige betydninger, voldtægt

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

TERRORANGREB. Psykiske følger af

TERRORANGREB. Psykiske følger af Eftervirkninger Af Dorthe Plechinger Psykiske følger af TERRORANGREB 11. september: For første gang er de umiddelbare psykiske konsekvenser af et terrorangreb blevet undersøgt. Mellem to og tre gange så

Læs mere

Post traumatisk belastnings reaktion

Post traumatisk belastnings reaktion Rudolf Oderkerk, psykiater Hilda Oderkerk Nygaard, psykolog www.psykisksundhed.com Post traumatisk belastnings reaktion Foredrag om PTSD og behandling af PTSD 1 Indhold o PTSD Hvad er det / symptomer o

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Det Europæriske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæriske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæriske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Psykologisk førstehjælp Curriculum for tidlige interventionsstrategier efter traumatisering Brigitte Lueger-Schuster

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Tidlig intervention Undervisningsplan for tidlige interventionsstrategier efter traume Dag Ø. Nordanger Venke A. Johansen

Læs mere

Social arv og seksuelt misbrug i barndommen

Social arv og seksuelt misbrug i barndommen A R B E J D S P A P I R Social arv og seksuelt misbrug i barndommen Helmer Bøving Larsen & Ingrid Leth Arbejdspapir 6 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: 8949 7400 - psykolog Maiken Knudsen

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET ISAF7 6,5 år efter hjemkomst Udarbejdet ved Veterancentret af Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych.,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre tilbuddene på landets voldtægtscentre 2010/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

At påføre smerte, overgreb uden at traumatisere?

At påføre smerte, overgreb uden at traumatisere? STOP fastholdelse af børn og unge Middelfart d.9.juni 2016 At påføre smerte, overgreb uden at traumatisere? Psykolog Eva Krog Pedersen EKP-PsykologPraksis tlf.nr., 26301955 Min baggrund Program Feltet,

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

En traumeinformeret tilgang

En traumeinformeret tilgang En traumeinformeret tilgang Landsseminar for Centrene for Voldtægtsofre, 23. november, 2016 Ved Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU rhbramsen@health.sdu.dk Program Baggrund og ressourcer En

Læs mere

Kvinder. efter voldtægt

Kvinder. efter voldtægt Kvinder efter voldtægt når en kvinde har været udsat for voldtægt, risikerer hun stadig at blive ramt. for eksempel af mistro, af tvivl på hendes fortælling og af skyld og selvbebrejdelser. Overgreb Af

Læs mere

DE REGIONALE CENTRE FOR SEKSUELT MISBRUG RAPPORT OVER EFFEKT AF BEHANDLING Et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

DE REGIONALE CENTRE FOR SEKSUELT MISBRUG RAPPORT OVER EFFEKT AF BEHANDLING Et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen DE REGIONALE CENTRE FOR SEKSUELT MISBRUG RAPPORT OVER EFFEKT AF BEHANDLING 2016 Et fokus på senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Helene Sophia Selsbæk & Ask Elklit Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

Stress og kriser i livet

Stress og kriser i livet Psykolog Henrik Lyng i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGCENTER FREDENSBORG Årsager Forebyggelse Værktøjer 22. oktober 2014 Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog

Læs mere

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen

Autisme og tilknytning. Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Autisme og tilknytning Psykologfagligt Selskab for Autisme 13. November 2017 Lennart Pedersen Andres bidrag til bogen: Cathriona Cantio: tidlige tegn på autisme Sarah Palar: Tilknytningsforstyrrelser og

Læs mere

Kronisk sorg en selvstændig lidelse

Kronisk sorg en selvstændig lidelse Kronisk sorg en selvstændig lidelse Når man mister en nærtstående ved dødsfald opstår i der i langt de fleste tilfælde en stærk sorg, som typisk varer et årstid. Det skønnes, at de stærkeste sorgreaktioner

Læs mere

I dette notat belyser vi 18-årige tidligere anbragte unges udsathed. Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg,

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Mænd og sorg. Maja O Connor

Mænd og sorg. Maja O Connor Mænd og sorg - ældre enkemænd nd 1 Disposition -Fakta om ældre enkemænd nd -Centrale begreber -Sorgens forskellige udtryk -Modeller for sorg -Tosporsmodellen -Hvad kendetegner sørgende s mænd? m -Risiko-

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner. Flygtninge har ofte haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Samarbejdet læge - psykolog Kontaktflader: Henvisning

Læs mere

Videnscenter for Psykotraumatologi. Institut for Psykologi

Videnscenter for Psykotraumatologi. Institut for Psykologi Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi 2012 Indhold Videnscenter for Psykotraumatologi... 3 Mission... 3 Vision... 3 Målgrupper og samarbejdspartnere... 4 Kort over samarbejdspartnere

Læs mere

whiplash Danske tal på whiplash

whiplash Danske tal på whiplash Smæld Af Ask Elklit whiplash Danske tal på whiplash Ny dansk psykologisk viden om kronisk whiplash. Ask Elklit fremlægger tal og tendenser fra en aktuel undersøgelse af næsten 2000 whiplashramte. To artikler

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

Voksne ofre for INCEST

Voksne ofre for INCEST Incest Af Ask Elklit og Anne Øxenberg Voksne ofre for INCEST I debatten om incest har der været stor interesse for, om terapeuter på det grå marked forfører deres klienter til at komme med falske anklager

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER VIDEN FRA UDDANNELSESFORLØBET BØRN PÅ TVÆRS AF GRÆNSER Arrangeret af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark Finansieret af Social- og Integrationsministeriet I 2009 bevilgede

Læs mere

Klassificering af overgreb

Klassificering af overgreb Klassificering af overgreb ved Ask Elklit Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. Januar 2013 Hvad ved vi? 2 Klassificering hvad er problemet? I forskellige

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere