Miljøgodkendelse af arealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af arealer"

Transkript

1 Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø

2 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Resumé og samlet vurdering Offentlighed Klagevejledning Afgørelse Generelle forhold Bedriftens arealer Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Vurdering af nitrat til overfladevand Vurdering af projektets nitratbidrag til Natura 2000-områder Vurdering af nitrat til grundvand Vurdering af fosforbelastning BAT produktion, forbrug og management Bilagsoversigt Kort over arealer Grundlag for vilkår og lovgivning Indkomne høringssvar

3 1. Resumé og samlet vurdering Sven Andersen, Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge, har i henhold til husdyrgodkendelsesloven ansøgt om, at få miljøgodkendt de til ejendommen hørende udspredningsarealer. Første version af ansøgningen er indsendt til Stevns Kommune den 1. august 2016 gennem det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk og har skema nr.: Arealerne ønskes godkendt således, at der kan modtages husdyrgødning fra Lasse Olsen, Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge. Der er indsendt et ansøgningsskema med nummer Der er ingen husdyrproduktion på ejendommen. Der ønskes at modtage 80 DE kvæggylle fra Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge i ansøgt drift. Sven Andersen har ansøgt Stevns Kommune om arealgodkendelse for ejendommen beliggende på Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge. Stevns Kommune har modtaget ansøgningen den 1. august Det er modtagelse af husdyrgødning fra Lasse Olsen, Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge, der har udløst denne 16 miljøgodkendelse af arealerne, da arealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. I forbindelse med ansøgningen om arealgodkendelse oplyses følgende: Der modtages 80 DE kvæggylle fra Lasse Olsen, Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge Der er ikke dyr på ejendommen. Dyretrykket på bedriftens arealer bliver 1,1 DE/ha Udbringningsarealerne er på 72,98 ha. Der er ikke udbringningsarealer beliggende i andre kommuner. Ansøgningen opfylder med givne vilkår beskyttelsesniveauet. På den baggrund vurderer Stevns Kommune, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra bedriftens arealer. Endvidere vurderer kommunen, at arealerne kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. En nærmere beskrivelse af vurderingerne fremgår af de enkelte afsnit. Teknik & Miljø

4 1. Offentlighed Godkendelsen meddeles i henhold til 16 i lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Arealgodkendelsen meddeles og skal drives under forudsætning af, at gældende regler på området samt godkendelsens vilkår til hver tid overholdes. Udkastet blev sendt i høring den 21. december 2016 med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Ansøger: Sven Andersen, Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Afsætter af husdyrgødning, Lasse Olsen, Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge Der kom ingen bemærkninger til udkastet Klagevejledning Godkendelser og tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Denne arealgodkendelsen har klagefrist senest den Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrlovens 84, 85, 86 og 87. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen kan også findes på og Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en påklaget godkendelse, sker det for egen regning og risiko. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrlovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 4

5 2. Afgørelse Stevns Kommune meddeler hermed godkendelse, til udbringning af husdyrgødning på arealerne tilhørende ejendommen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge, der drives af CVR-nr Udbringningsarealerne udgør 72,98 ha. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 16 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13/05/2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og Bekendtgørelse nr. 44 af 11/01/2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt godkendelsens vilkår til hver en tid overholdes. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Godkendelsen omfatter hele ejendommen samt alle arealer, der drives under det pågældende CVRnummer , jf. bilag 4.1. Miljøgodkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at påbegynde den første revurdering i Afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget meddeles, da Stevns Kommune vurderer, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Stevns Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at landbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Udskiftning af arealerne omfattet af denne godkendelse skal altid forud anmeldes til Kommunen. Dette skal ske senest den 1. august forud for det kommende dyrkningsår. Anmeldelsen vurderes herefter af Kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede til ejede/forpagtede og tredjemands arealer til tredjemandsarealer) kan ske, uden en ny godkendelse, såfremt Kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Derved bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. Dato for godkendelse: Annette Lundsgaard Miljømedarbejder Natur & Miljø, Stevns Kommune 5

6 3. Generelle forhold Godkendelsen omfatter arealerne på i cvr nummer Godkendelsen omfatter arealerne på ejendommen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge. Udbringningsarealerne udgør 72,98 ha. Vilkår: 1. Godkendelsen omfatter arealerne, angivet i bilag samlet kort over arealerne. 2. På bedriftens udbringningsarealer må der maximalt udbringes 6.694,43 Kg N og 1.124,83 Kg P i kvæggylle svarende til 80 DE, i planperioden (1/8 til 31/7). Jf. Tabel Aftale om produktionsmæssig sammenhæng skal fremsendes til kommune, og det skal dokumenteres at Lasse Olsen Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge modtager minimum 50 % af det grovfoder der produceres på arealerne. 4. Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 4. Bedriftens arealer Vilkår: 5. Der må maksimalt udbringes 1,1 DE/ha på udbringningsarealerne. Udbringningsarealerne fremgår af figur På udbringningsarealerne må der kun tilføres husdyrgødning der er produceret på Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge. Der må ikke tilføres anden organisk gødning til arealerne. 7. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), indsendte gødningsregnskaber m.v. skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. Til ejendommen hører 72,98 ha ejede udbringningsarealer. Modtaget gødning Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE Lasse Olsen, Grusgravvej 3, 4660 Store Heddinge Kvæggylle 6.694, ,83 70 % 80 Tabel : Oplysninger om modtagelse af husdyrgødning 6

7 Figur 4.1.: Oversigt over udbringningsarealer På ovenstående figur er ejede udbringningsarealer angivet med blå. 4.1 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) I de ejede marker er der spredte vandhuller med mulighed for forekomst af bilag IV arter. Vandhullerne er omgivet af landbrugsjord, der gennem tiden har været intensiv dyrket og modtaget husdyrgødning. Der vil ikke være ændringer af markdriften, og derfor er det usandsynligt at landbrugsdriften ændrer tilstanden i vandhullerne, eller forringer levevilkårene for dyrelivet, herunder eventuelle bilag IV-padder. Levevilkår for padder kan ofte forbedres ved at oprense vandhuller, rydde træer og holde bredderne fri for opvækst af dunhammere og høj urtevegetation. Husdyrgodkendelsesloven giver ikke mulighed for at påbyde egentlig naturpleje for at forbedre levevilkår for bilag IV-padder. Stevns Kommune vurderer, at generel lovgivning er tilstrækkelig til at sikre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og finder det ikke nødvendigt at stille særlige vilkår. 4.2 Vurdering af nitrat til overfladevand Alle arealerne ligger udenfor nitratklasser og har en DE-reduktionsprocent på 100 %. Det betyder, at udvaskningen fra arealerne maksimalt må være på 37,7 kg N/ha svarende til et dyretryk på 1,4 DE/ha. På ejede udbringningsarealer udbringes efter den ansøgte produktionsændring husdyrgødning svarende til 1,1 DE/ha, og der er ikke brug for yderligere virkemidler som f.eks. flere efterafgrøder eller ændret sædskifte, for at overholde de generelle krav. 7

8 Vandløb: Der er ikke udbringningsarealer, der grænser op til vandløb. Derfor vurderer Stevns Kommune, at anvendelse af husdyrgødning i overensstemmelse med gældende regler, ikke har betydning for vandløbskvaliteten. Der er derfor ikke stillet supplerende vilkår til de generelle regler for udbringning af husdyrgødning. Søer: Der er en række mindre søer på ejendommen. Der er ikke næringsfattige søer, der er udpeget som kategori 2 natur såsom Lobeliasøer. Der er ligeledes ikke søer der er beliggende indenfor Natura 2000-områder. Stevns Kommune har gennemført en vurdering af ejendommen og udbringningsarealernes beliggenhed og betydning for eutrofiering af de omkringliggende søer. Det vurderes ikke, at der kan ske overfladeafstrømning fra de marker, der ligger op til søerne. Det vurderes, at de lovpligtige 2 meter bræmmer er tilstrækkeligt til at hindre at der sker overfladeafstrømning af kvælstof til søerne. Kommunens vurdering Det er kommunens vurdering, at de generelle krav til udbringningsarealerne er tilstrækkeligt til at sikre åer og søer mod forurening med kvælstof fra markdriften. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår til ejendommens udbringningsarealer. 4.3 Vurdering af projektets nitratbidrag til Natura 2000-områder Med EU-habitatdirektivet er i Danmark udpeget Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder) til beskyttelse af en række naturtyper og arter optaget på direktivets bilag II. Natura 2000-områderne omfatter EU-habitatområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. De tre kategorier er ofte sammenfaldende. Ved vurderingen af om et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der ses på den eventuelle negative påvirkning projektet kan have på området, og dens bevaringsmålsætning. Hvis projektet vurderes at kunne skade området, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Hvis vurderingen derimod viser, at projektet ikke kan skade området, medfører udvaskning til Natura område ikke væsentlig forurening og er ikke til hinder for meddelelse af en godkendelse. Ved kommunens vurdering af, om udbringning af husdyrgødning på bedriften i sig selv eller i kumulation med andre projekter, vil kunne medføre en væsentlig belastning for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, har Miljøstyrelsen fastlagt 2 afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke vil medføre skadesvirkning på overfladevand som følge af kvælstofudvaskning. Dyretrykket i det aktuelle opland må ikke have været stigende siden 1. januar 2007 (projektet i kumulation med andre planer og projekter). Nitratudvaskningen fra det samlede husdyrbrug må maksimalt udgøre 5 % af den samlede udvaskning til det aktuelle område (påvirkning fra projektet i sig selv). Vurdering af projektet i kumulation med andre planer og projekter Ifølge Miljøstyrelsens fastlagte afskæringskriterium for påvirkning i kumulation med andre planer og projekter må antal dyreenheder i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, ikke have været stigende siden 1. januar Hvis der er andre kilder til udvaskning af næringsstoffer, der har givet anledning til en øget udvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar 2007, skal dette også inddrages i vurderingen. 8

9 Som supplement til Miljøstyrelsens vejledning om vurdering af nitrat til overfladevand, bliver der årligt bearbejdet og offentliggjort nye data for udviklingen i antallet af dyreenheder indenfor kystoplandene i Danmark. De offentliggjorte data er baseret på CHR-tal. Ifølge CHR data, er antallet af dyreenheder for både Fakse Bugt og Køge Bugt oplandene faldet, for perioden Meddelte miljøgodkendelser og tilladelser som endnu ikke er taget i brug, men som stadig kan udnyttes, kan af gode grunde ikke være med i opgørelserne af udviklingen i antallet af dyreenheder. Det samme gælder nedlagte dyrehold, siden status i udviklingen sidst er opgjort. Stevns Kommune har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange godkendte dyreenheder i godkendelser og tilladelser, som endnu ikke er udnyttet indenfor de enkelte kystvandes oplande. Det vurderes dog, at andelen af uudnyttede tilladelser i oplandene ikke er af et sådant omfang, at det vil føre til en stigning af dyreenheder, og kommunen har ikke kendskab til andre kilder til næringsstofbelastning i oplandet. På den baggrund vurderer Stevns Kommune, at afskæringskriteriet for projektets påvirkning i kumulation med andre planer og projekter er overholdt. Vurdering af påvirkning fra projektet i sig selv Jævnfør ansøgningen tilføres udbringningsarealet i den ansøgte drift 1,1 DE/ha/år, svarende til en total årlig tilførsel på 80 DE. Udvaskning fra arealets rodzone er i Farm-N beregninger i ansøgningen angivet til 37,6 kg N/ha/år. Fra et konventionelt planteavlsbrug med handelsgødning uden husdyrgødning på samme arealer udvaskes 29,4 kg N/ha/år. Merbelastningen fra husdyrgødningen vil derfor være 8,2 kg N/ha/år. Det betyder, at der årligt vil være en merudvaskning på ca. 598,44 kg N/år (72,98 ha x 8,2 kg N/ha/år) fra rodzonen på arealerne. Udbringningsarealerne er beliggende i deloplandene Køge - og Fakse Bugt. Deloplandet afvander til henholdsvis hovedvandopland Køge Bugt og Fakse Bugt og videre til Natura 2000-området nr. 206 Stevns Rev, der udgøres af habitatområde 206 Stevns Rev. Udpegningen af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) indebærer, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper områderne er udpeget for at beskytte. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er naturtyperne: 1110 sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1170 Rev Bevaringsprognosen for begge naturtyper er vurderet som ugunstig, og et af tiltagene for at genoprette gunstig bevaringsstatus er reduktion af næringsstoftilførslen. På baggrund af ovenstående skønner kommunen, at det er aktuelt at vurdere kvælstofudvaskningen til Stevns Rev. Der er i den skønnede samlede kvælstofbelastning ikke inddraget atmosfærisk kvælstofdeposition, men udelukkende arealmæssig afstrømning og udvaskning. Såfremt denne belastning medtages, vil belastningen af kvælstof fra arealerne udgøre en endnu lavere andel af den totale belastning til Natura 2000-området. 9

10 Tabel : Beregning af kvælstofbidraget til Stevns rev Ejede/forpagtede udbringningsarealer der afvander til Stevns Rev Deloplande til Stevns rev, (skønnet areal v. opmåling) N-påvirkning til fra arealer til Stevns Rev (ca. 16 kgn/ha/år) Reduktionspotentiale, udbringningsareal 0-50% Husdyrbetinget udvaskning fra rodzonen Samlet påvirkning til Stevns rev ((1-0,25)x8,2 x72,98) 72,98 ha ha kg N/år 25% (middel) 8,2 kg 448,83 kg N/år % Kvælstofbidrag fra det ansøgte (448,83/ )x100 0,18 % Kommunens vurdering På baggrund af Miljøstyrelsens afskæringskriterier, vurderes det, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne til de pågældende recipienter må anses for værende marginal, og at det ansøgte projekt ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Derfor foretages der ikke en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder. 4.4 Vurdering af nitrat til grundvand For alle ejendommens arealer er der valgt et K2-sædskifte, som svarer til referencesædskiftet. Der er 20,27 ha der er beliggende indenfor nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). En vurdering af nitratudvaskningen fra rodzonen til grundvand skal ske på baggrund af beregninger foretaget på de nitratfølsomme arealer i det digitale ansøgningssystem. I disse områder må der ifølge beregningerne ikke ske en merudvaskning fra udbringningsarealerne, hvis udvaskningen er mere end 50 mg NO 3 /l. 10

11 Figur NFI-områder markeres med blåt. For ejendommens arealer beliggende i NFI-områder er udvaskningen beregnet til 74 mg NO 3 /l. Da de samme beregninger viser, at der ikke sker en medudvaskning i forhold til eksisterende markdrift, vurderer Stevns Kommune, at kriteriet er overholdt samt at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af det nitratfølsomme område. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår. 4.5 Vurdering af fosforbelastning Alle projektets 72,98 ha ejede arealer, ligger ifølge ansøgningen i fosforklasse 0. Arealerne, der har JBnr. 5 til 7, er drænede. For vurdering af BAT-niveau for fosfor i husdyrgødning i konventionelle kvægsædskifter er afgrødernes fosforbehov på kg P/ha. Med produktionsmæssig sammenhæng og kvægsædskifter må tilføres 23,4 kg fosfor pr. ha pr. år fra husdyrgødning ved et forbrug på 1,7 DE husdyrgødning pr. ha. Kravet er overholdt i det der tilføres 15,4 kg fosfor pr. ha pr. år i det ansøgte projekt. Fosforoverskuddet er -8,0 kg P/år/ha (15,4 kg P/ha tilført 23,4 kg P/ha fraført med afgrøder) fra arealerne i projektet. Risikoen for udledning af fosfor til vandmiljøet vurderes stadig at være størst ved erosion, sand og jord fygning og ved udvaskning fra drænede lavbundsarealer. Ingen af arealerne er erosionstruet, dvs. hældningen er over 6 grader, eller omfatter drænet lavbund. 11

12 Med baggrund i at der ikke er erosionstruede arealer, og at der ikke er drænet lavbund, vurderes det, at tilledningen af fosfor fra arealerne i projektet, ikke er til hinder for, at de fastsatte mål kan overholdes, ligesom det vurderes, at udledningen ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (EUhabitatområde nr. 206 (Stevns Rev). Kommunens kommentarer For at beskytte internationale naturbeskyttelsesområder mod øget fosforbelastning, er der fastlagt regler for fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der afvander til disse. Ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger indenfor områder, der afvander til Internationale naturbeskyttelsesområder, der er følsomme overfor fosfor. Desuden viser beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at de generelle krav, til udvaskning af fosfor, er overholdt. Derfor vurderer Stevns Kommune, at projektet ikke vil medføre øget udledning af fosfor til følsomme vandområder. 12

13 5. BAT produktion, forbrug og management BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. Der skal som minimum redegøres for anvendelsen af BAT-tiltag vedrørende: Management Opbevaring og håndtering af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning Management Markdriften tilrettelægges således, at den giver anledning til mindst mulig udvaskning af næringsstoffer og overfladisk afstrømning undgås. Der føres journal over udbringning af handels- og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplaner, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons udbringning. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab, hvor forbruget af handels- og husdyrgødning dokumenteres. Husdyrgødning udbringes under hensyn til generelle regler og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige, at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Der er ikke fravalgt BAT indenfor management. BAT Udbringning af husdyrgødning Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, så det sikres, at mængden af gødning er tilpasset afgrødens forventede behov. I planen tages der hensyn til JB nr., sædskifte, planternes udbytte og kvælstofudnyttelse. Husdyrgødning udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der kan forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor der er udbragt gylle. Omfanget vil afhænge af temperatur, vindforhold og evt. nedbør. Eftersom gylle udbringes i veletablerede afgrøder, nedfældes i sortjord og græs eller pløjes ned umiddelbart efter udbringning på sort jord, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne, og der sikres hurtig optagelse i planterne. Der udbringes ikke gylle på vandmættede, oversvømmede, frossen eller snedækkede arealer. Der er ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 meter bræmmer til beskyttede vandløb. Gylleudbringning sker normalt kun i hverdagene. Når der udbringes husdyrgødning og efterfølgende suppleres op til NaturErhvervsstyrelsens norm med handelsgødning, er der forbrugt pct. mindre kvælstof end den økonomisk optimale mængde. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødning. Ansøger vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik, placering af sædskifte og benytte de mest optimale vejrforhold således, at fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Kommunens kommentarer: Det vurderes, at de generelle regler for udbringning af husdyrgødning lever op til BAT for arealerne i dette projekt. 13

14 Som en del af BAT er ansøgers egenkontrol af driften et årligt gødningsregnskab samt en gødningsplan som udarbejdes i samråd med planteavlskonsulent. Ansøger deltager i ERFA grupper omkring planteavl. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødning: Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige, at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker eller der anvendes anden tilsvarende teknologi Der køres som hovedregel ikke husdyrgødning ud på søn- og helligdage. Stevns Kommunes vurdering af BAT På baggrund af ansøgers oplysninger, er det Stevns Kommunes vurdering, at ejer, ved efterlevelse af denne godkendelse samt generel lovgivning, lever op til BAT. 14

15 6. Bilagsoversigt Samlet Kort over arealer Grundlag for vilkår og lovgivning Indkomne høringssvar 15

16 Samlet kort over arealer 16

17 Grundlag for vilkår og lovgivning Godkendelsens vilkår er meddelt på baggrund af Stevns Kommunes vurderinger som følger af Miljøstyrelsens love, bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Lov nr. 442 af 13/05/2016, om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse nr. 868 af 03/07/2015, af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse nr. 44 af 11/01/2016, om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Vejledning 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Vejledning nr. 7/1993 om Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m. Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug Vejledning nr. 12/1992 om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven Lovgivning Udover vilkårene i denne godkendelse, er husdyrbruget underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser i gældende lovgivning. Bekendtgørelse nr af 27/09/2016, af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 28/09/2016, af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse nr af 28/09/2016, af lov om vandløb Bekendtgørelse nr af 26/11/2015, om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bekendtgørelse af lov nr. 1529, af 23/11/2015, om planlægning Bekendtgørelse nr af 07/12/2016, om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøgodkendelse m.v. Indkomne høringssvar Der er ikke indkommet høringssvar til udkastet af 16 godkendelsen 17

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Fuglebækvej 2 Tilhørende Arne Pedersen Fuglebækvej 2 8570 Trustrup - 1 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug,

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer

16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer BYG OG MILJØ BYG OG MILJØ 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Til Langvadvej 8 Holbæk 8950 Ørsted Tilhørende Bjarne Boje Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Peter Christensen Lindegårdsvej 4 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro.

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro. +90+ Johannes Moltesen Skovgårdevej 14, Tustrup 8961 Allingåbro Udviklingsforvaltningen Erhverv og Miljø Dato: 14. august 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen /bc Direkte telefon: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer

Miljøgodkendelse af udspredningsarealer TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af udspredningsarealer Tilhørende Sten Vestergaard Hevringvej 5 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal beliggende ved Skivevej 253, 8800 Viborg Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bodilsens Skovselskab APS v/ Henning Bodilsen Durupvej 27 7870 Roslev byggeriogmiljoe@viborg.dk Afgørelse efter 19 om udbringning

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af

16 Miljøgodkendelse. Vandmøllevej 20, marts miljøgodkendelse af 16 Miljøgodkendelse Vandmøllevej 20, marts 2013 16 miljøgodkendelse af dyrkningsarealer Vandmøllevej 20, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: 26. marts 2013 Copyright Cowi A/S Datablad 16 miljøgodkendelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d

16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 16 arealgodkendelse af udbringningsarealer på Ternevej 3, Jegindø, 7790 Thyholm Meddelt d. 22-10-2014

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Stubberupholm Øko ApS Fårevejle Kanalvej 47 4540 Fårevejle Registreringsblad Titel: 16 miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Stubberupholm Øko ApS, Fårevejle

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere