Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt"

Transkript

1 Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens forslag til Kommissionsforordning vedr. testprocedure der skal afspejle emissioner af luftforurening ved virkelige kørselsforhold (RDE real driving emission) KOM(201x)xxx (foreløbig udgave) 1. Resume Kommissionen har udarbejdet et forslag til en ny supplerende test, der skal måle udledning af luftforurening fra biler ved virkelig kørsel. Formålet er at sikre, at nye biler ved virkelig kørsel har et emissionsniveau, der afspejler de grænseværdier for luftemission, der er fastsat for typegodkendelse (real driving emissions). Test har vist, at udledningen af NOx fra nye dieselbiler ved virkelig kørsel er 7 gange højere i gennemsnit end den værdi, der tillades ved typegodkendelse af køretøjer. Kommissionen lægger op til at der skal stemmes om forslaget den 26. januar 2015 i Komiteen for Motorkøretøjer. Forslaget vurderes at have positiv indvirkning på beskyttelsesniveauet. Trafikken er den største kilde til NOx i byerne og det er særligt ved bykørsel dieselbiler har høj udledning af forureningen. Regeringen finder, at denne testmetode skal implementeres hurtigst muligt, således at nye biler fremover vil overholde den fastsatte grænseværdi. Regeringen agter derfor at stemme for forslaget. 2. Baggrund Forslaget, som forventes fremlagt af Kommissionen januar 2015, har hjemmel i Europa Parlamentet og Rådets forordning nr. 2007/715/EF og 2008/692/EU om emissioner fra lette køretøjer (Euro 6) og medfører desuden ændring af Europa Parlamentet og Rådets rammedirektiv 2007/46/EF. Forslaget forventes at komme til afstemning den 26. januar 2015 i Komiteen for Motorkøretøjer efter forskriftsproceduren med kontrol efter artikel 5 stk. 3, jf. art 15, stk. 3 i forordning 2007/715/EF. Komitéen træffer afgørelse efter forskriftsproceduren med kontrol i henhold til forordning nr. 2011/182 artikel 12 jf. forordning 2006/512. Hvis der i komitéen er kvalificeret flertal for forslaget, udsteder Kommissionen direktivet/forordningen efter at Europa-Parlamentet har gennemført en legalitetskontrol af forslaget. Opnås der ikke kvalificeret flertal i komitéen, forelægger Kommissionen sagen for Rådet, og underretter samtidig Europa-Parlamentet. Hvis der i Rådet er kvalificeret flertal imod forslaget, skal Kommissionen behandle sagen på ny.

2 Vedtager Rådet forslaget med kvalificeret flertal, eller udtaler Rådet sig ikke inden en frist på højst to måneder, kan Kommissionen udstede direktivet/forordningen efter at Europa- Parlamentet har gennemført en legalitetskontrol af forslaget. 3. Formål og indhold Kommissionen har udarbejdet et foreløbigt forslag til en ny supplerende test, der skal måle udledning af luftforurening fra biler under mere realistiske testforhold end den nuværende test. Formålet er at sikre, at nye biler ved virkelig kørsel har et emissionsniveau, der afspejler de grænseværdier for luftemission, der er fastsat for typegodkendelse (real driving emissions). Kommissionen foreslår, at testen skal være et supplement til den nuværende testcyklus, der allerede er defineret og udføres i et laboratorium. Den nye test vil bygge på emissionsmålinger ved faktisk kørsel. Der vil blive monteret måleudstyr i bilen og foretages målinger fra udstødningsrøret direkte under kørslen (PEMS, Portable Emission Monitoring System). Den rute, bilen skal igennem, skal dække bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel og skal desuden dække en række forhold omring krav til et temperaturspænd, højde over havet, hastighed, vægt/last, mv. Der defineres en motorfamilie af hensyn til at lette byrden for industrien, hvilket betyder, at ikke alle nye biler skal have gennemført testen, men at sammenlignelige biltyper, der anvender samme motor, kan grupperes i familier. Dette anvendes også i forbindelse med eksisterende typegodkendelsestest. Endvidere etableres et normaliserings-værktøj til vægtning af testdata således, at testen i videre udstrækning bliver reproducerbar og kan eftervises i virkelig kørsel. Det foreslås, at testproceduren for virkelig kørsel gældende for nye biler, euronorm 6, vil blive introduceret i tre faser, hvor nærværende forslag dækker første fase: Fase 1 definerer den nye test og pålægger alle nye person- og varebiler, der ønsker en typegodkendelse med henblik på markedsføring i EU, at gennemføre testen med henblik på at indsamle data. I fase 2 knyttes der en grænseværdi til testen (NTE not to exceed) med henblik på en egentlig godkendelsesfunktion. Testen bliver på sigt obligatorisk for alle nye biler, der markedsføres i EU. Det forventes at ske omkring 2017/18 for nye biltyper og 2018/19 for alle biler. Fase 3 udgør forslag til fastsættelse af partikelantal i den supplerende test af udledning ved virkelig kørsel. 4. Europa-Parlamentets udtalelser 2

3 Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om forslaget. Europa-Parlamentet høres forud for den endelige vedtagelse, om Kommissionen har overskredet sine beføjelser i forbindelse med forslaget; om udkastet ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold; eller om det ikke overholder nærhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet. 5. Nærhedsprincippet Forslaget er en ændring til eksisterende EU-lovgivning, der regulerer det indre marked med hensyn til godkendelse af motorer til vejgående køretøjer. Da formålet vedrører realiseringen af det indre marked, og idet forslaget vedrører en indsats overfor grænseoverskridende luftforurening finder Regeringen, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet 6. Gældende dansk ret Detailforskrifter for køretøjer indeholder henvisning til Europa Parlamentet og Rådets forordning nr. 2007/715/EF om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparationsog vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, samt seneste ændringer. Forordningen har direkte retsvirkning. Kommissionens forordning 2008/692/EF, om gennemførelse og ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, implementerer forordning 2007/715/EF. Nærværende forslag er en ændring af Kommissionsforordningen som har direkte retsvirkning for Danmark. Forslaget indebærer ligeledes ændring af bilag 8 og 9 af direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer. Kommissionen kan efter rammedirektivets artikel 39 stk. 8 ændre direktivets bilag ved forordning med direkte retsvirkning. 7. Konsekvenser Gældende dansk ret og forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser: Forslaget fremsættes som en kommissionsforordning med direkte retsvirkning. Forslaget har hjemmel i Europa Parlamentet og Rådets forordning nr. 2007/715/EF og 2008/692/EF om emissioner fra lette køretøjer (Euro 6). Der vil ligeledes blive foretaget ændringer i direktiv 2007/46/EF om typegodkendelse af biler. 3

4 Forslagets økonomiske og erhvervsadministrative konsekvenser: Der blev foretaget en dansk konsekvensvurdering i forbindelse med forhandlingen af Euro 5/6 i Da nærværende forslag kun omhandler at sikre, at de vedtagne regler skal fungere i praksis, vil der ikke være yderligere konsekvenser for Danmark. Statsfinansielle konsekvenser.: Med forslaget fra 2007 for Euro 5 og Euro 6 blev det vurderet, at staten kunne få en forventet nettoindtægt på 214 mio. kr. pr. år for Euro 5 og yderligere 90 mio. kr. pr. år for Euro 6. Nærværende forslag omhandler omkostninger, som allerede er vedtaget, og der vil derfor ikke være yderligere konsekvenser. Erhvervsadministrative konsekvenser. Det vurderes, at forslaget ikke medfører væsentlige erhvervsadministrative konsekvenser, idet der ikke er bilproducenter eller akkrediterede institutioner, der kan foretage afprøvning af luftemissionskravene under nærværende forordning i Danmark. Samfundsøkonomiske konsekvenser: Nærværende forslag sikrer implementering af de gældende krav, så der er ikke yderligere samfundsøkonomiske konsekvenser. Beskyttelsesniveau: Forslaget vurderes at ville hæve beskyttelsesniveauet. Udledningen af forurening fra biler ved virkelig kørsel har vist sig at være 7 gange højere ved virkelig kørsel end den værdi, der tillades ved typegodkendelsen, og i den henseende vil forslaget sikre, at det beskyttelsesniveau, der blev besluttet i 2007 af Europa-Parlamentet og Rådet rent faktisk indføres. 8. Høring Forslaget har været i høring i Miljøspecialudvalg fra 14. til 16. januar Der er ikke kommet substantielle bemærkninger i den forbindelse. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget har været drøftet i Komiteen for Motorkøretøjer 15. oktober 2014, 24. november 2014 og 18. december Der er generelt tilslutning til at vedtage en procedure (fase 1), der sikre at person- og varebilerne leverer på de politisk fastsatte grænseværdier også ved virkelig kørsel. Flere lande er kritiske overfor ikrafttrædelsestidspunkterne, særligt for fase 2, da det anses at være en stor byrde med en relativ kort indfasningsperiode for industrien. Det kan ikke afvises, at et antal lande vil stille et alternativt forslag om at opdele fase 2 i en periode med en mindre 4

5 restriktiv NTE værdi og med et senere ikrafttrædelsestidspunkt en NTE værdi, som er mere restriktiv. Formålet er at tilgodese industriens behov for at kunne indrette sig på reglerne. 10. Regeringens generelle holdning Regeringen hilser Kommissionens forslag velkomment. Bilerne er i bymiljøer en stor kilde til luftforurening og Danmark overskrider EU s grænseværdi for NO2, og det er derfor særlig vigtigt at få nedbragt forureningen af hensyn til luftkvaliteten. Regeringen er enig i relevansen af at få etableret en testmetode, der sikrer, at bilerne ved virkelig kørsel har en udledning, der afspejler den grænseværdi, der er fastsat af Europaparlamentet og Rådet, også ved virkelig kørsel. Regeringen finder, at den nye testmetode skal implementeres hurtigst muligt, da de dieselbiler, der markedsføres i dag, har en udledning af NOx, der er 7 gange højere end den værdi, der tillades ved typegodkendelse. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen forelægges Folketinget til orientering. 5

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. november 2009 Dok.id J. nr. 121-36 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forordning om mærkning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen 19. december 2006 Jord & Affald Departementet EUK GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens Temastrategi for jordbundsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING RAMMENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter,

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg.

Forslaget er også oversendt til Folketingets Klima,- Energi- og Bygningsudvalg. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0688 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 21. november 2011 G R UND- OG NÆ RHEDS NOTAT TIL F OLKETING ETS E U ROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere