Social- og Integrationsministeriets departement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsministeriets departement"

Transkript

1 NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole Socialstyrelsen Social- og Integrationsministeriets departement Notatet indeholder en vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden, samt om der findes tilsvarende specialviden andetsteds 7. februar 2013 Rådgivning Sagsnr: 12/ Lars Jensen Samlet vurdering Socialstyrelsen vurderer samlet set, at: - PTU Handicapbiler besidder en specialiseret viden, der er anvendelig i de mest komplicerede sager om vurdering af køreegnethed og indretning af køretøjer til svært handicappede. Denne viden om, og erfaring med, de mest komplicerede vurderings- og indretningssager vurderes ikke at findes andre steder i landet. - PTUs køreskole besidder en specialiseret viden, der er anvendelig i sager, hvor borgere med komplekse fysiske og kognitive funktionsnedsættelser har brug for praktisk undervisning i kørsel i specialindrettede køretøjer. Det er Socialstyrelsens vurdering, at denne viden om, og erfaring med, undervisning af borgere med de mest komplekse funktionsnedsættelser ikke findes andre steder i landet. - Socialstyrelsen indstiller på baggrund af ovenstående til, at kommunekontaktrådene som ansvarlige for rammeaftalerne overvejer hvordan det sikres, at kommunerne også fremover har adgang til den mest specialiserede viden, der på nuværende tidspunkt alene vurderes at eksistere i tilknytning til PTU Handicapbiler og køreskole. 1

2 Baggrund for vurderingen Baggrunden for Socialstyrelsens vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden, er Socialministerens aftale med Kommunernes Landsforening af 10. februar Her blev det aftalt, at Socialministeren i tilfælde af akutte sager om lukning af særlige tilbud, hvor der er en risiko for, at specialiseret viden går tabt, kan bede Socialstyrelsen om under inddragelse af VISO-netværket at gå i dialog med det relevante KKR med henblik på i fællesskab at få foretaget en vurdering af, om den pågældende institution rummer specialviden, samt om der findes tilsvarende specialviden andetsteds. På baggrund af benævnte aftalte har Socialministeren i november 2012 bedt Socialstyrelsen om at vurdere, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden, samt om der findes tilsvarende specialviden andetsteds. Grundlag for vurderingen Socialstyrelsens vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden, samt om der findes tilsvarende specialviden andetsteds er foretaget sammen med kommunekontaktrådene, og der er gennemført en høringsrunde blandt alle de 5 kommunekontaktråd. Socialstyrelsens vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden er baseret på vurderinger fra fagprofessionelle i København, Aarhus, Aalborg og Odense kommune. Derudover er der indhentet vurderinger fra tre af landets største private bilopbyggere, ligesom vurderinger fra Specialrådgivningen i Holbæk, der er en del af VISOs specialistnetværk, har indgået i vurderingen. Endelig er der indhentet vurderinger fra Rigspolitiets færdselssektion. Vurderingerne fra de nævnte parter er indhentet gennem telefoniske interviews gennemført i perioden januar Der er gennemført telefoninterviews med Pauli Bording, Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune, Jytte Nielsen, Aktivitet og træning, Odense kommune, Malene Pekruhn, Bevillingsenhed Voksen Handicap, Aalborg kommune, Karen Svarre Nielsen, Handicapcenter København, Københavns kommune, Lars Langhøj, Langhøj Auto-indretning, Dorte Falkenberg Nielsen, Autohuset Vestergaard, Robert Nielsen, Handicare, Jane Kamstrup Nielsen, Specialrådgivningen Holbæk og Andreas Roost, Rigspolitiets færdselssektion. 2

3 Udgangspunktet for vurderingen af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden har været PTUs beskrivelse af egen specialiserede viden af 19. december På baggrund af beskrivelsen fra PTUs er der opstillet to hypoteser, og afprøvningen af disse hypoteser udgør grundlaget for den samlede vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole rummer specialviden, samt om der findes tilsvarende specialviden andetsteds. Afprøvningen af de to hypoteser er baseret dels på de omtalte aktørers vurderinger af PTU Handicapbiler og køreskole, og dels på en vurdering af samme aktørers beskrivelser af egne kompetencer og praksis. Afgrænsning af vurderingen Socialstyrelsen har alene foretaget en vurdering af, hvorvidt PTU Handicapbiler og hjælpemidler har specialiseret viden, der ikke findes andet sted, og vurderingen omfatter således ikke en vurdering af, om PTU har tekniske hjælpemidler og andet udstyr, der ikke findes andet sted. Socialstyrelsen forholder sig desuden ikke til hensigtsmæssigheden af en eventuel lukning af PTU Handicapbiler og køreskole, men alene til, om der er tale om unik specialviden i det konkrete tilbud. Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole På baggrund af PTUs beskrivelse af egen specialiserede viden af 19. december 2012 er der opstillet to hypoteser, der er blevet efterprøvet på basis af 1) de ovenfor benævnte aktørers vurderinger af PTU Handicapbiler og køreskole, og 2) en vurdering af samme aktørers beskrivelser af egne kompetencer og praksis. Hypotese 1: PTU Handicapbiler besidder en unik faglig viden, der er nyttig i de mest komplicerede opgaver, eksempelvis i tilfælde, hvor handicappet er meget omfattende, hvor der er meget få ekstremiteter, der kan bruges til at betjene et køretøj eller i tilfælde hvor den pågældende borger har meget få kræfter. Socialstyrelsens vurdering: På baggrund af de indhentede vurderinger fra kommunekontaktråd, kommuner, bilopbyggere, Specialrådgivningen i Holbæk og Rigspolitiets færdselssektion vurderer Socialstyrelsen, at PTU Handicapbiler besidder en specialiseret viden, der er anvendelig i de mest komplicerede sager om vurdering af køreegnethed og 3

4 indretning af køretøjer til svært handicappede. Det er Socialstyrelsens vurdering, at denne viden om, og erfaring med, de mest komplicerede vurderings- og indretningssager ikke findes andre steder i landet. Grundlag KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland vurder, at PTU Handicapbiler har en specialiseret viden, der ikke findes andre steder. Denne viden anvendes i de mest komplicerede sager om vurdering af køreegnethed og indretning af køretøjer, hvor borgeren har komplekse og sammensatte fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. KKR Syddanmark vurderer overordnet, at medlemskommunerne, med undtagelse af en kommune, ikke gør brug af PTU. Den medlemskommune fra Region Syddanmark, der anvender PTU har vurderet, at PTU i forhold til køreegnethedsvurderinger af borgere med komplekse funktionsnedsættelser, har en specialiseret viden, der ikke findes andre steder. Dette gælder eksempelvis borgere med erhvervede hjerneskader, sclerose og andre progredierende lidelser. KKR Nordjylland har overordnet vurderet, at medlemskommunerne ikke anvender PTU, og at opgaven løftes af de enkelte medlemskommuner i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, herunder private bilopbyggere. Informanterne fra de fire kommuner København, Aarhus, Aalborg og Odense vurderer samstemmende, at PTU Handicapbiler har en specialiseret viden i forhold til de mest komplicerede og specialiserede sager om vurdering af køreegnethed og indretning af biler til borgere med komplicerede og omfattende handicap. Aarhus og Odense anvender begge PTU, mens Københavns kommune anvender PTU i mindre omfang. Aalborg kommune angiver, at de ikke gør brug af PTUs tilbud. Informanterne fra Odense og Aarhus kommune peger derudover på, at PTU Handicapbiler kan levere en uvildig rådgivning, der vurderes at være værdifuldt i sager hvor der er uenighed mellem myndighed og borgere. Informanterne fra bilopbyggerne Autohuset Vestergaard og Langhøj Autoindretning vurderer, at PTU Handicapbiler har en specialiseret viden i forhold til de mest komplicerede sager om køreegnethedsvurdering og indretning af biler. Vurderingen er, at PTUs specialiserede viden både er baseret på en omfattende praktisk erfaring med vurderinger og indretning af biler samt et indgående kendskab til sammenhængene mellem forskellige sygdomme og de deraf følgende funktionsnedsættelser, der både er baseret på erfaring og det tilknyttede personales uddannelsesmæssige sammensætning. Informanten fra bilopbyggeren Handi- 4

5 care vurderer ikke, at PTU Handicapbiler har en unik specialiseret viden. Derudover vurderer Handicare, at PTU i forhold til måling af reaktionstid på nuværende tidspunkt har særlige muligheder, men dette skyldes ikke tilstedeværelsen af specialiseret viden, men alene adgangen til særlige tekniske hjælpemidler og indretninger. Specialrådgivningen Holbæk vurderer overordnet set, at PTU Handicapbiler og Køreskole har en specialiseret viden, der ikke findes andre steder, men denne viden vurderes at være knyttet til køreskoledelen. Specialrådgivningen Holbæk vurderer, at PTU Handicapbiler på nationalt plan er dem, der har størst erfaring omkring køreegnethedsvurderinger og indretning af handicapbiler, men den unikke specialiserede viden er knyttet til køreskoledelen, da valg og indretning af handicapbiler også kan foretages andre steder. Politiet er, jf. den gældende lovgivning, forpligtet til at foretage køreegnethedsvurderinger i alle typer sager, og i den forbindelse indgår testresultater og lignende fra PTU som en del af sagsmateriale i et mindre antal sager. Rigspolitiets færdselssektion vurderer i den sammenhæng, at PTU Handicapbiler formentlig er de eneste, der på nuværende tidspunkt kan underbygge vurderinger af borgere i de mest komplekse sager, hvor borgeren eksempelvis er svært scleroseramt. Det understreges dog, at denne type sager udgør en meget begrænset andel af den samlede mængde sager, og det er desuden vurderingen, at andre aktører relativt hurtigt vil kunne opbygge kompetence til at levere vurderinger og tests, der modsvarer PTUs. Hypotese 2: PTUs køreskole besidder en unik faglig viden, der er anvendelig i de mest komplicerede sager, hvor borgere med komplekse funktionsnedsættelser skal oplæres i at føre et køretøj. Den unikke faglige viden er baseret på en omfattende erfaring med oplæring af borgere med mange forskellige typer fysiske og kognitive sygdomme og funktionsnedsættelser, samt et fagligt miljø der giver mulighed for udveksling af erfaringer mellem de tilknyttede kørelærere. 5

6 Socialstyrelsens vurdering: På baggrund af de indhentede vurderinger fra kommunekontaktråd, kommuner, og Specialrådgivningen i Holbæk vurderer Socialstyrelsen, at PTUs køreskole besidder en specialiseret viden, der er anvendelig i sager, hvor borgere med komplekse fysiske og kognitive funktionsnedsættelser har brug for praktisk undervisning i kørsel i specialindrettede køretøjer. Det er Socialstyrelsens vurdering, at denne viden om, og erfaring med, undervisning af borgere med de mest komplekse funktionsnedsættelser ikke findes andre steder i landet. Grundlag KKR Midtjylland, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland vurder, at PTUs køreskole har en specialiseret viden, der ikke findes andre steder. Denne viden anvendes generelt i sager hvor politiet stiller krav i kørekortet, og borgeren ikke har mulighed for at benytte en almindelig køreskole. PTU Køreskoles specialiserede viden anvendes desuden i sager, hvor borgere er utrygge ved at føre et bevilget køretøj, og derfor har behov for køretimer f.eks. i sager hvor borgeren på grund af en funktionsnedsættelse bevilges et større køretøj, end vedkommende er vant til at føre. KKR Nordjylland og KKR Syddanmark vurderer overordnet, at deres medlemskommuner i vid udstrækning ikke gør brug af PTU Handicapbiler og køreskole, og har derfor ikke særskilte vurderinger af PTUs køreskole. Informanterne fra København og Aarhus kommuner vurderer, at PTUs køreskole besidder en unik specialiseret viden, der underbygges af, at PTU vurderes at have adgang til alle nødvendige tekniske indretninger og hjælpemidler. PTUs kørelærere har opbygget unik erfaring gennem samarbejdet med de øvrige personalegrupper på PTU, og denne erfaringsbase vurderes ikke at eksistere andre steder. Informanterne fra Odense og Aalborg kommuner har ikke særskilte vurderinger af PTUs køreskole. Informanten fra bilopbyggeren Handicare vurderer overordnet, at PTU med deres køreskole besidder en funktion, der ikke findes tilsvarende andre steder der er dog ikke nødvendigvis tale om en specialiseret viden. Specialrådgivningen i Holbæk vurderer, at PTUs køreskole besidder en unik specialiseret viden og erfaring om undervisning af borgere med meget komplekse funktionsnedsættelser. Specialrådgivningen i Holbæk vurderer overordnet, at PTUs køreskole har den største samlede erfaring med undervisning af borgere 6

7 med komplekse funktionsnedsættelser, og den viden og erfaring, der findes i PTUs køreskole vurderes ikke at eksistere andre steder i landet. Informanterne fra bilopbyggerne Autohuset Vestergaard og Langhøj samt fra Rigspolitiet har ikke eksplicitte vurderinger i forhold til PTUs køreskole. 7

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12

INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE FORVALTNINGER 12. Rundbordssamtaler med videnspersoner 12 Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Afsluttende rapport oktober 2012 September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 RESUMÉ 5 DELUNDERSØGELSE 1 SOCIAL IKT PÅ BOSTEDER OG I KOMMUNALE/REGIONALE

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere