Hire. Udlejning. Test and Crane Service. Test- og kranservice. Reparation. Repair SERVICE & UDLEJNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hire. Udlejning. Test and Crane Service. Test- og kranservice. Reparation. Repair SERVICE & UDLEJNING"

Transkript

1 Udlejning Udlejningsgrej Elkædetaljer Lufttaljer Løbekatte Tirfor Taljer Håndkædetaljer Skraldetaljer Bjælkeklør Holmatro Hydrauliske donkrafte Holmatro Hydrauliske håndpumper Hydraulik, diverse Kranvægte Kasteblokke Transportruller Maskindonkrafte Vandsække Spolemaskine Hire Hire of Lifting Gear Electric Chain Hoists Air Hoists Trollyes Tirfor Machines Manuel Chain Hoists Lever Chain Hoists Girder Clamps Holmatro Hydraulic Jacks Holmatro Hydraulic Hand Pumps Hydraulic, various Crane Weighers Snatch Blocks Transport Rollers Jacks Water Load Bags Spooling Gear Test- og kranservice Test- og kranservice Dansk Kran Forening Kranservice Test af løftegrej Dokumentation Serviceaftale Test and Crane Service Test- and Crane Service Danish Crane Association Crane Service Test of Lifting Equipment Documentation Service Agreement Reparation Reparation af løftegrej... - Repair Repair of Lifting Equipment... -

2 -1 Udlejningsgrej Fyns Kran Udstyr A/S tilbyder et bredt program af løftegrej til udlejning. På websitet kan man se hvilket grej, der er tilrådighed, hvad det koster pr. dag samt direkte booke det ønskede grej. Udlejningsgrejet håndteres fra vores afdeling i Esbjerg. Hvornår kan det betale sig at leje i stedet for at købe sit løftegrej? Hvis De i forbindelse med reparations- eller montageopgaver har behov for løftegrej og transportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikke vil finde anvendelse i længere tid, er den tidsmæssigt begrænsede leje, billigere end at købe. Fordele: - Overskuelige omkostninger ved konkrete arbejdsopgaver - Ingen investering som binder kapital - Ingen vedligeholdelses- og opbevarings omkostninger i den ubenyttede tid - Altid et garanteret sikkert og pålideligt udstyr til rådighed ved behov Foruden de aftalte lejepriser kan der kun opstå ekstra omkostninger ved overbelastning eller misbrug af grejet. Rekvirér venligst lejebetingelser. Hire of Lifting Gear Fyns Kran Udstyr A/S offers a wide range of lifting equipment for hire. On the website you can see what equipment that is available, what it costs per. day and directly book the desired gear. All lifting gear for hire is handled from our department in Esbjerg. When will it be an advantage to hire ones lifting gear instead of buying it? If there is a need for lifting gear and transport material in connection with repair or assembly works and there will be no need for the gear in a long period after the work has been done, the temporal limited hire can offer economic advantages over outright purchase. Advantages: - Hiring allows more accurate project cost control, as charges are readily identifiable - Hiring does not involve capital costs, and therefore frees capital for other uses - Hiring means that you don t have to worry about storage and maintenance costs - Always a gauranteed safe and reliable gear at disposal Besides the prices for hire agreed upon extra costs may only occur if the gear has been overloaded or misused. Please call for terms of hire. Book online på: / Book online on:

3 -2 Udlejningsgrej Elkædetaljer 3 x 400 volt 50 Hz Electric Chain Hoists 3 x 400 volt 50 Hz Hire of Lifting Gear Håndkædetaljer Manuel Chain Hoists Lufttaljer Air Hoists Skraldetaljer Lever Chain Hoists Løbekatte Trollyes Bjælkeklør Girder Clamps Tirfor Taljer Tirfor Machines

4 -3 Udlejningsgrej Holmatro Hydrauliske donkrafte Hire of Lifting Gear Holmatro Hydraulic Jacks Holmatro Hydrauliske håndpumper Arbejdstryk: 720 bar. Leveres uden slange. Holmatro Hydraulic Hand Pumps Working pressure: 720 bar. Delivered without hose. Hydraulik, diverse Hydraulic, various

5 -4 Udlejningsgrej Hire of Lifting Gear Kranvægte Digitale, leveres med sjækler Crane Weighers Digital, with shackles Kasteblokke Snatch Blocks Maskindonkrafte Jacks Transportruller Transport Rollers Type D Nylon Type 2000 F Nylon Type 4000 D Nylon Type 4000 F / 8000 F Nylon / Stål/Steel Type 6000 F / F / FC Nylon / Stål/Steel / Composit/Composite

6 -5 Udlejningsgrej Vandsække Kapaciteter på 5 35 tons gør, at Vandsække kan anvendes enkeltvis eller i sæt til at frembringe prøvebelastning på op til 100 tons på en krog. Flere sæt kan anvendes til større belastninger. Hire of Lifting Gear Water Load Bags Capacities of 5-35 tonnes allow Water Loads Bags to be used singly or in clusters to produce test loads of up to 100 tonnes on one hook. Multiple clusters can be used for higher loads. Spolemaskine Spolemaskinen er designet til at hjælpe med korrekt spooling af wiren på tromlen. Spooling Gear The spooling gear is designed to assist with correct spooling of the wire rope onto the winch drum.

7 -6 Test- og kranservice Fyns Kran Udstyr A/S styrkede pr. 1. september 2005 serviceafdelingen ved opkøb af de ABB A/S ejede aktiviteter indenfor salg og service af krananlæg. Opkøbet var nærliggende, da aktiviteterne passer perfekt ind i den øvrige organisation og derudover har samme høje service- og kvalitetsstandard. Aktiviteterne vil blive videreført som en del af Fyns Kran Udstyr A/S, som i forvejen har landsdækkende serviceaktiviteter indenfor test og certificering af løftegrej. Vi kan hermed tilbyde vore kunder en komplet pakke, hvor vi kan servicere vore kunder med både løftegrej og krananlæg. Dette omfatter såvel salg, nyinstallation, vedligeholdelse og de årlige lovpligtige eftersyn af løftegrej og krananlæg. Dansk Kran Forening Fyns Kran Udstyr A/S er medlem af Dansk Kran Forening. Foreningen er branchens talerør overfor myndigheder som f.eks arbejdstilsynet og færdselsstyrelsen og sørge for information omkring nye tiltag inden for branchen som opbygning af kraner, uddannelse, brug af løftegrej, lovgivning omkring sikkerhed og arbejdsforhold etc. For mere information Test- and Crane Service On September 1st 2005 Fyns Kran Udstyr A/S strengthened the service section by purchasing the ABB owned activities within sales and service of crane systems. The purchase was natural due to the fact that the activities fit perfectly into the rest of the organization and beyond this has the same high standard of service and quality. The activities will be continued as a part of Fyns Kran Udstyr A/S which already has nationwide service activities within inspection and certification of lifting gear. By this we can offer our customer a complete package where we are able to service our customers with lifting gear as well as crane systems. This includes sale, new installation, maintenance and the yearly statutory inspection of lifting gear and crane systems. Danish Crane Association Fyns Kran Udstyr A/S is a member of the Danish Crane Association. The Association is the industry s joint voice towards authorities such as labor inspectorates and Transport Authority and provide information about new develop-ments in the industry like building cranes, education, use of lifting equipment, legislation regarding safety and working conditions etc. For more information, please visit Mere info på: / Further info on:

8 -7 Kranservice Vi udfører lovpligtige eftersyn, reparation og renovering samt salg af kraner og elektriske kæde taljer. Vi udfører naturligvis disse aktiviteter landsdækkende. Lovpligtige eftersyn Vi arbejder efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 01 af Reparation Service på alle typer og fabrikater kan udføres 24 timer i døgnet. Afprøvning foretages og dokumentation udleveres. Renovering Ældre udstyr bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Ombygning til højere effektivitet og ændrede løftefunktioner foretages ligeledes. Serviceaftaler En serviceaftale mindsker risikoen for, at defekter og slidtage opdages før der sker driftsstop samt uheld, og at de lovpligtige eftersyn foretages efter de gældende regler. Salg af kraner og taljer Vi har et mangeårigt erfaringsgrundlag indenfor forskellige løsninger af kraner og taljer, herunder montage, idriftsætning og lovpligtige eftersyn. Reservedele Vi lagerfører et bredt udvalg af reservedele til kundernes mange forskellige kranfabrikater. Crane Service We carry out statutory inspection, repair, renovation, sale of cranes and electro chain hoists. Naturally we carry out these activities nationwide. Statutory Inspection We work according to the Danish Working Environ ment Service s announcement no 01 of Repair For all types and manufactures services take place 24 hours a day. Inspection is carried out and documentation handed over. Renovation Old equipment is brought into line with the law. Rebuilding to higher efficiency and changed lifting functions to be carried out as well. Service Agreements A service agreement helps defects wear before breakdown as well as accidents, and that the statutory inspections are carried out according to the present rules. Sale of Cranes and Hoists We have many years experience within different solutions of cranes and hoists, below this mounting, operationalization and statutory inspections. Spare Parts We stock a wide range of spare parts for our customers different makes of cranes. Mere info på: / Further info on:

9 -8 Test af løftegrej Udført fra Fyns Kran Udstyr A/S testbiler Test of Lifting Equipment Carried out from Fyns Kran Udstyr A/S Test Vans Sikkerhed har et navn Fyns Kran Udstyr A/S Arbejdstilsynet stiller krav om, at hejsetilbehør og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndig. Hejsetilbehør og anhugningsgrej anbefales kontrolleret mindst én gang hver 12. måned. Fyns Kran Udstyr A/S er Deres garant, for at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Eksamineret personale Eftersyn af løftegrej er en tillidssag. Fyns Kran Udstyr A/S har siden 1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores testteknikere er FORCE certificeret. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiske hensyn. Visuelt eftersyn Kædesæt testes og efterses efter gældende normer og regler for slitage, formforlængelse, deformationer samt andre synlige skader. Flergrenede kædesæt kontrolleres for ens benlængde. Wirestropper kontrolleres for trådbrud (lus), fladklemthed, kinker, fuglereder, tæring eller andre former for deformationer, som kan reducere brudstyrken. Kroge, ringe og lign. efterses visuelt for slid og deformation samt revneprøves. Løftebånd og rundsling kontrolleres for opmærkningen er ubeskadiget. Endvidere kontrolleres for synlige defekter, kantskader, synlige fibre og tydelige tegn på ældning samt andre skader, der kan medføre reduktion af løfteevnen. Sjækler, universalkoblinger, ringkoblingssystemer m.m. kontrolleres for blivende deformationer og revner. Magnetpulver afprøvning Alle kædesæt efterses i testbilerne for revner og lignende skader, ved hjælp af det i bilerne fastinstallerede udstyr, til prøvning med magnetpulver. Dette gælder også løsdele, kroge, ringe og lignende. Løfteåg, pladegafler m.m. kontrolleres for revner og lignende skader med bærbart magnetpulver udstyr som forefindes i alle virksomhedens testbiler. Safety has a name Fyns Kran Udstyr A/S According to the Danish Directorate of Labour Inspection lifting and rigging equipment are to be tested and controlled by a competent person. Lifting & rigging equipment must be controlled at least once every 12 month. Fyns Kran Udstyr A/S guarantees a professional test in accordance with the requirements laid down in Danish legislation. Service Staff Test of lifting equipment is a matter of confidence. Since 1970 Fyns Kran Udstyr A/S has carried out controls and tests, and all members of our service staff are FORCE certified. Damaged and worn equipment will thus only be replaced when necessary of safety reasons. Visual Control Chain slings will be tested and controlled for wear, permanent elongation, deformations and other visible damages. More-legged chain slings will also be controlled for equal length of legs. Wire rope slings will be controlled for broken wires, crushed ropes, kinks, bird cages, rust or other kinds of visible damages that might reduce the breaking load. Hooks, rings etc. will be controlled visually for wear and deformation and furthermore they will be crack tested. Webbing slings and roundslings will be controlled for damaged marking, visible damages, damages at the edges, visible fibres and signs of ageing and other kinds of damages that might reduce the lifting capacity. Shackles, universal couplers, ring coupling systems etc. will be controlled for plastic deformations and for cracks. MPI Inspection The test vans are equipped with modern measuring devices and the requisite equipment for MPI crack testing. All chain slings, hooks, rings etc. will be tested for cracks and similar damages with this equipment. Lifting yokes, pallet forks etc. will be controlled for cracks and similar damages with the portable MPI crack testing equipment.

10 -9 Trækprøvning Alle typer pladekløer efterses visuelt for slid og deformation samt prøvebelastes med WLL + 25% på det i testbilerne installerede trækprøvningsudstyr. Skralde -& håndkædetaljer funktionstestes og belastningsprøves i testbilerne. Hvis der er behov for reparation, kan det tilbydes udført i en af Fyns Kran Udstyr A/S s afdelinger. Faldsikringsudstyr og stiger Fra testbilerne kan Fyns Kran Udstyr A/S autoriserede personale udføre den årlige kontrol af faldsikringsseler, bælter, liner, falddæmpere og stiger i henhold til de gældende regler. Test og service af krananlæg Fyns Kran Udstyr A/S opsætter, servicerer og prøvebelaster krananlæg og elkædetaljer i henhold til de gældende normer og regler. Krananlæggene og elkædetaljerne kontrolleres i henhold til producentens forskrifter. Ligeledes testes alt tilbehør som vakuumløfter, magneter, løftetænger m.m. Mærkning Kæder, kædesling og wirestropper opmærkes med skilte påført følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Bløde stropper og bånd mærkes med plastovertrukket mærkskilt med følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Pladekløer opmærkes med følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Reparationer Alle reparationer af kædesling, udskiftning af kroge, sikkerhedspaler, samleled m.m., udføres straks ved den årlige test. Fyns Kran Udstyr A/S er jeres garanti for, at det størst mulige lager af opdaterede reservedele medbringes. Selv når vi besøger kunder med meget store mængder af løftegrej, er det vores mål at kunne klare mangeartede reparationer. Pulling Test All kinds of plate lifting clamps will be controlled visually for wear and damages and tested with WLL + 25% with the tensile test equipment in the test vans. The function of lever chain hoists, manual chain hoists will be tested and furthermore the hoists will be load tested. Any necessary repair can be carried out at the repair shops in Fyns Kran Udstyr A/S s departments. Fall Protection Equipment and Ladders The authorized service staff in the test vans can carry out the annual control of harnesses, belts, lanyards, shock absorbers and ladders in accordance with the existing legislation. Test and Service of Crane Systems Fyns Kran Udstyr A/S mounts and carries out service of crane systems and electric chain hoists. The crane systems and the electric chain hoists will be controlled according to the procedures laid down by the producer. Further equipment such as vacuum lifters, magnets, lifting forks etc. will be tested in the same way. Marking Chains, chain slings and wire rope slings will be marked with signs with the following text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Roundslings and Webbing Slings will be marked with a plastic-coated Sign with the following Text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Plate Lifting Clamps will be marked with the following Text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Repairs Repair of chain slings, replacement of hooks, safety latches etc. can be carried out in the test vans at once, as the test vans always carry comprehensive stocks of spare parts.

11 -10 Dokumentation Fra testbilerne udskrives på stedet certifikater på alle godkendte emner. Certifikaterne udskrives, underskrives og afleveres til kunden, før testbilen forlader kunden, og derved får kunden ingen yderligere ekspedition på certifikat. Fra testbilerne er vi stand til af udskrive certifikat pr. kunde/afdeling, således at kunden derved hurtig og nemt altid vil kunne få et overblik over, hvilket løfteudstyr der er godkendt. Alle certifikater arkiveres, således at en eventuel genudskrivning altid vil kunne foretages, og via vores arkiv vil vi altid kunne kontrollere, om alt tidligere testet løftegrej er blevet kontrolleret. Certifikater og oversigter kan også afleveres elektronisk, hvilket giver kunden mulighed for at kunne genudskrive certifikater samt vedligeholde oversigtslisterne. Serviceaftale Med en serviceaftale hos Fyns Kran Udstyr A/S er De sikker på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides. Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte Dem hvert år inden for et fire ugers interval omkring årsdagen for tidligere års eftersyn for at træffe aftale om ny test. En fordel for Dem, fordi De slipper for selv at skulle huske på, hvornår Deres løftegrej skal testes, og fordi det gør vor planlægning nemmere og reducerer kørselsomkostningerne og dermed Deres pris på eftersyn og test. Documentation In the test vans we prints out test certificates on all items approved. The certificates are signed and handed to the customer before the test van leaves the customer. We can print certificates for each customer/department and thus give the customer a good survey of the approved lifting equipment. All certificates are filed and thus it will always be possible to print the certificates again, and we will also be able to control whether all former controlled lifting equipment has been controlled again. The certificates and surveys can also be delivered as files enabling the customer to re-print his certificates and update the surveys. Service Agreement A service agreement with Fyns Kran Udstyr A/S guarantees that the time limit for the annual inspection will not be exceeded. If you enter into such an agreement with Fyns Kran Udstyr A/S, we will contact you each year within an interval of four weeks about the date of the inspection in the previous year. The benefits for you are that you will not have to remember the date for the test of your lifting gear, and as our planning and cartage expenses will be reduced your price for inspection and test will be reduced too.

12 - Reparation af løftegrej Foruden reparation fra vore testbiler kan Fyns Kran Udstyr A/S udføre reparation af løftegrej på vores værksteder. Dette specielt indrettede værksted er bemandet med dygtige og erfarne reparatører, som er klar til at reparere og foretage eftersyn af løftegrej så som donkrafte, pladekløer, spil og taljer m.m. Alle reparationer og eftersyn afsluttes med en afprøvning, som danner grundlag for udstedelse af et certifikat på det reparerede og eftersete løftegrej. Repair of Lifting Equipment Besides the repair from our test vans Fyns Kran Udstyr A/S can also carry out repair of lifting gear at our repair shops. The skilled and experienced service staff in this repair shop are ready to repair and control lifting equipment such as jacks, plate lifting clamps, winches, hoists etc. After all repairs and controls the equipment is tested as a basis for the certificate on the repaired and controlled lifting equipment.

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00 PROFIL / PROFILE Om Fyns Kran Udstyr A/S Hos Fyns Kran Udstyr A/S er vi bevidste om den konstante udvikling på markedet og har fokus på kundernes behov nu og i fremtiden nationalt som internationalt. Virksomheden

Læs mere

Service. Services. Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning. Index Inspection lifting equipment Training Rental

Service. Services. Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning. Index Inspection lifting equipment Training Rental Service Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning Index Inspection lifting equipment Training Rental Service / Inspection Vi giver sikkerheden et løft... We give safety a lift CERTEX DANMARK

Læs mere

Instruction for use Brugsanvisning. POWERTEX Chain Block model PCB-S1

Instruction for use Brugsanvisning. POWERTEX Chain Block model PCB-S1 GB DK Instruction for use Brugsanvisning POWERTEX Chain Block model PCB-S1 1 POWERTEX Chain Block PCB-S1 0.25 10 tonnes Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov.

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov. www.fku.dk Introduktion Vi leverer grej efter vore kunders behov. Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi har Danmarks bredeste lagerprogram inden for løft og surring. Sammen med kunderne har

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES. Hoists

TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES. Hoists Taljer Wiretaljer, Ingersoll Rand... -1 Tirfor Taljer... -2 Tirfor Taljer... -3 Tirfor Wirer... -3 Tirfor Hydrauliske taljer... -4 MINIFOR... - Håndkædetalje.... -6 Håndkædetalje, Kito.... -7 Skraldetalje...

Læs mere

GEMINI. Global virksomhed. Your better half

GEMINI. Global virksomhed. Your better half Your better half GEMINI GEMINI betyder tvilling, og symboliserer den tætte relation, der er mellem dig som kunde og os som virksomhed. En tvilling der kender dig og dine behov. GEMINI means twin and it

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Brugervejledning Instruction Manual

Brugervejledning Instruction Manual Projekt / Project:: - DK Jack Dokumentation / DK Jack Documentation Nr. Sprog / No. - Language: 8.09.01 DK - ENG Brugervejledning Instruction Manual HCP engineering A/S Sønderbrogade 16, 2 DK 8700 Horsens

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite

JUNE 2010. Greenland is Moving in Closer. The Smallest Company with the Longest Name. Customs Clearance is Though Work, however, Whets your Appetite DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2010 Greenland is Moving in Closer The Smallest

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

STOKVIS. - the right connection

STOKVIS. - the right connection STOKVIS - the right connection STOKVIS Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på OKVIS It is easy to deliver the product

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Sydkystens Kranservice ApS

Sydkystens Kranservice ApS Sydkystens Kranservice ApS Surring og Løft Forhandler af ABUS på sjælland Salg, Service og Reparation Alt inden for kraner & taljer - Lovpligtige hovedeftersyn Komplet udrustede servicebiler med: Alt nødvendigt

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Langtidsprøvetagning for dioxin

Langtidsprøvetagning for dioxin Rapport nr. 21 2003 Langtidsprøvetagning for dioxin Ole Schleicher, Peter Blinksbjerg, Allan Astrup Jensen dk-teknik ENERGI & MILJØ Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere