Hire. Udlejning. Test and Crane Service. Test- og kranservice. Reparation. Repair SERVICE & UDLEJNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hire. Udlejning. Test and Crane Service. Test- og kranservice. Reparation. Repair SERVICE & UDLEJNING"

Transkript

1 Udlejning Udlejningsgrej Elkædetaljer Lufttaljer Løbekatte Tirfor Taljer Håndkædetaljer Skraldetaljer Bjælkeklør Holmatro Hydrauliske donkrafte Holmatro Hydrauliske håndpumper Hydraulik, diverse Kranvægte Kasteblokke Transportruller Maskindonkrafte Vandsække Spolemaskine Hire Hire of Lifting Gear Electric Chain Hoists Air Hoists Trollyes Tirfor Machines Manuel Chain Hoists Lever Chain Hoists Girder Clamps Holmatro Hydraulic Jacks Holmatro Hydraulic Hand Pumps Hydraulic, various Crane Weighers Snatch Blocks Transport Rollers Jacks Water Load Bags Spooling Gear Test- og kranservice Test- og kranservice Dansk Kran Forening Kranservice Test af løftegrej Dokumentation Serviceaftale Test and Crane Service Test- and Crane Service Danish Crane Association Crane Service Test of Lifting Equipment Documentation Service Agreement Reparation Reparation af løftegrej... - Repair Repair of Lifting Equipment... -

2 -1 Udlejningsgrej Fyns Kran Udstyr A/S tilbyder et bredt program af løftegrej til udlejning. På websitet kan man se hvilket grej, der er tilrådighed, hvad det koster pr. dag samt direkte booke det ønskede grej. Udlejningsgrejet håndteres fra vores afdeling i Esbjerg. Hvornår kan det betale sig at leje i stedet for at købe sit løftegrej? Hvis De i forbindelse med reparations- eller montageopgaver har behov for løftegrej og transportmateriel, som efter arbejdets udførelse ikke vil finde anvendelse i længere tid, er den tidsmæssigt begrænsede leje, billigere end at købe. Fordele: - Overskuelige omkostninger ved konkrete arbejdsopgaver - Ingen investering som binder kapital - Ingen vedligeholdelses- og opbevarings omkostninger i den ubenyttede tid - Altid et garanteret sikkert og pålideligt udstyr til rådighed ved behov Foruden de aftalte lejepriser kan der kun opstå ekstra omkostninger ved overbelastning eller misbrug af grejet. Rekvirér venligst lejebetingelser. Hire of Lifting Gear Fyns Kran Udstyr A/S offers a wide range of lifting equipment for hire. On the website you can see what equipment that is available, what it costs per. day and directly book the desired gear. All lifting gear for hire is handled from our department in Esbjerg. When will it be an advantage to hire ones lifting gear instead of buying it? If there is a need for lifting gear and transport material in connection with repair or assembly works and there will be no need for the gear in a long period after the work has been done, the temporal limited hire can offer economic advantages over outright purchase. Advantages: - Hiring allows more accurate project cost control, as charges are readily identifiable - Hiring does not involve capital costs, and therefore frees capital for other uses - Hiring means that you don t have to worry about storage and maintenance costs - Always a gauranteed safe and reliable gear at disposal Besides the prices for hire agreed upon extra costs may only occur if the gear has been overloaded or misused. Please call for terms of hire. Book online på: / Book online on:

3 -2 Udlejningsgrej Elkædetaljer 3 x 400 volt 50 Hz Electric Chain Hoists 3 x 400 volt 50 Hz Hire of Lifting Gear Håndkædetaljer Manuel Chain Hoists Lufttaljer Air Hoists Skraldetaljer Lever Chain Hoists Løbekatte Trollyes Bjælkeklør Girder Clamps Tirfor Taljer Tirfor Machines

4 -3 Udlejningsgrej Holmatro Hydrauliske donkrafte Hire of Lifting Gear Holmatro Hydraulic Jacks Holmatro Hydrauliske håndpumper Arbejdstryk: 720 bar. Leveres uden slange. Holmatro Hydraulic Hand Pumps Working pressure: 720 bar. Delivered without hose. Hydraulik, diverse Hydraulic, various

5 -4 Udlejningsgrej Hire of Lifting Gear Kranvægte Digitale, leveres med sjækler Crane Weighers Digital, with shackles Kasteblokke Snatch Blocks Maskindonkrafte Jacks Transportruller Transport Rollers Type D Nylon Type 2000 F Nylon Type 4000 D Nylon Type 4000 F / 8000 F Nylon / Stål/Steel Type 6000 F / F / FC Nylon / Stål/Steel / Composit/Composite

6 -5 Udlejningsgrej Vandsække Kapaciteter på 5 35 tons gør, at Vandsække kan anvendes enkeltvis eller i sæt til at frembringe prøvebelastning på op til 100 tons på en krog. Flere sæt kan anvendes til større belastninger. Hire of Lifting Gear Water Load Bags Capacities of 5-35 tonnes allow Water Loads Bags to be used singly or in clusters to produce test loads of up to 100 tonnes on one hook. Multiple clusters can be used for higher loads. Spolemaskine Spolemaskinen er designet til at hjælpe med korrekt spooling af wiren på tromlen. Spooling Gear The spooling gear is designed to assist with correct spooling of the wire rope onto the winch drum.

7 -6 Test- og kranservice Fyns Kran Udstyr A/S styrkede pr. 1. september 2005 serviceafdelingen ved opkøb af de ABB A/S ejede aktiviteter indenfor salg og service af krananlæg. Opkøbet var nærliggende, da aktiviteterne passer perfekt ind i den øvrige organisation og derudover har samme høje service- og kvalitetsstandard. Aktiviteterne vil blive videreført som en del af Fyns Kran Udstyr A/S, som i forvejen har landsdækkende serviceaktiviteter indenfor test og certificering af løftegrej. Vi kan hermed tilbyde vore kunder en komplet pakke, hvor vi kan servicere vore kunder med både løftegrej og krananlæg. Dette omfatter såvel salg, nyinstallation, vedligeholdelse og de årlige lovpligtige eftersyn af løftegrej og krananlæg. Dansk Kran Forening Fyns Kran Udstyr A/S er medlem af Dansk Kran Forening. Foreningen er branchens talerør overfor myndigheder som f.eks arbejdstilsynet og færdselsstyrelsen og sørge for information omkring nye tiltag inden for branchen som opbygning af kraner, uddannelse, brug af løftegrej, lovgivning omkring sikkerhed og arbejdsforhold etc. For mere information Test- and Crane Service On September 1st 2005 Fyns Kran Udstyr A/S strengthened the service section by purchasing the ABB owned activities within sales and service of crane systems. The purchase was natural due to the fact that the activities fit perfectly into the rest of the organization and beyond this has the same high standard of service and quality. The activities will be continued as a part of Fyns Kran Udstyr A/S which already has nationwide service activities within inspection and certification of lifting gear. By this we can offer our customer a complete package where we are able to service our customers with lifting gear as well as crane systems. This includes sale, new installation, maintenance and the yearly statutory inspection of lifting gear and crane systems. Danish Crane Association Fyns Kran Udstyr A/S is a member of the Danish Crane Association. The Association is the industry s joint voice towards authorities such as labor inspectorates and Transport Authority and provide information about new develop-ments in the industry like building cranes, education, use of lifting equipment, legislation regarding safety and working conditions etc. For more information, please visit Mere info på: / Further info on:

8 -7 Kranservice Vi udfører lovpligtige eftersyn, reparation og renovering samt salg af kraner og elektriske kæde taljer. Vi udfører naturligvis disse aktiviteter landsdækkende. Lovpligtige eftersyn Vi arbejder efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 01 af Reparation Service på alle typer og fabrikater kan udføres 24 timer i døgnet. Afprøvning foretages og dokumentation udleveres. Renovering Ældre udstyr bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Ombygning til højere effektivitet og ændrede løftefunktioner foretages ligeledes. Serviceaftaler En serviceaftale mindsker risikoen for, at defekter og slidtage opdages før der sker driftsstop samt uheld, og at de lovpligtige eftersyn foretages efter de gældende regler. Salg af kraner og taljer Vi har et mangeårigt erfaringsgrundlag indenfor forskellige løsninger af kraner og taljer, herunder montage, idriftsætning og lovpligtige eftersyn. Reservedele Vi lagerfører et bredt udvalg af reservedele til kundernes mange forskellige kranfabrikater. Crane Service We carry out statutory inspection, repair, renovation, sale of cranes and electro chain hoists. Naturally we carry out these activities nationwide. Statutory Inspection We work according to the Danish Working Environ ment Service s announcement no 01 of Repair For all types and manufactures services take place 24 hours a day. Inspection is carried out and documentation handed over. Renovation Old equipment is brought into line with the law. Rebuilding to higher efficiency and changed lifting functions to be carried out as well. Service Agreements A service agreement helps defects wear before breakdown as well as accidents, and that the statutory inspections are carried out according to the present rules. Sale of Cranes and Hoists We have many years experience within different solutions of cranes and hoists, below this mounting, operationalization and statutory inspections. Spare Parts We stock a wide range of spare parts for our customers different makes of cranes. Mere info på: / Further info on:

9 -8 Test af løftegrej Udført fra Fyns Kran Udstyr A/S testbiler Test of Lifting Equipment Carried out from Fyns Kran Udstyr A/S Test Vans Sikkerhed har et navn Fyns Kran Udstyr A/S Arbejdstilsynet stiller krav om, at hejsetilbehør og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndig. Hejsetilbehør og anhugningsgrej anbefales kontrolleret mindst én gang hver 12. måned. Fyns Kran Udstyr A/S er Deres garant, for at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Eksamineret personale Eftersyn af løftegrej er en tillidssag. Fyns Kran Udstyr A/S har siden 1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores testteknikere er FORCE certificeret. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiske hensyn. Visuelt eftersyn Kædesæt testes og efterses efter gældende normer og regler for slitage, formforlængelse, deformationer samt andre synlige skader. Flergrenede kædesæt kontrolleres for ens benlængde. Wirestropper kontrolleres for trådbrud (lus), fladklemthed, kinker, fuglereder, tæring eller andre former for deformationer, som kan reducere brudstyrken. Kroge, ringe og lign. efterses visuelt for slid og deformation samt revneprøves. Løftebånd og rundsling kontrolleres for opmærkningen er ubeskadiget. Endvidere kontrolleres for synlige defekter, kantskader, synlige fibre og tydelige tegn på ældning samt andre skader, der kan medføre reduktion af løfteevnen. Sjækler, universalkoblinger, ringkoblingssystemer m.m. kontrolleres for blivende deformationer og revner. Magnetpulver afprøvning Alle kædesæt efterses i testbilerne for revner og lignende skader, ved hjælp af det i bilerne fastinstallerede udstyr, til prøvning med magnetpulver. Dette gælder også løsdele, kroge, ringe og lignende. Løfteåg, pladegafler m.m. kontrolleres for revner og lignende skader med bærbart magnetpulver udstyr som forefindes i alle virksomhedens testbiler. Safety has a name Fyns Kran Udstyr A/S According to the Danish Directorate of Labour Inspection lifting and rigging equipment are to be tested and controlled by a competent person. Lifting & rigging equipment must be controlled at least once every 12 month. Fyns Kran Udstyr A/S guarantees a professional test in accordance with the requirements laid down in Danish legislation. Service Staff Test of lifting equipment is a matter of confidence. Since 1970 Fyns Kran Udstyr A/S has carried out controls and tests, and all members of our service staff are FORCE certified. Damaged and worn equipment will thus only be replaced when necessary of safety reasons. Visual Control Chain slings will be tested and controlled for wear, permanent elongation, deformations and other visible damages. More-legged chain slings will also be controlled for equal length of legs. Wire rope slings will be controlled for broken wires, crushed ropes, kinks, bird cages, rust or other kinds of visible damages that might reduce the breaking load. Hooks, rings etc. will be controlled visually for wear and deformation and furthermore they will be crack tested. Webbing slings and roundslings will be controlled for damaged marking, visible damages, damages at the edges, visible fibres and signs of ageing and other kinds of damages that might reduce the lifting capacity. Shackles, universal couplers, ring coupling systems etc. will be controlled for plastic deformations and for cracks. MPI Inspection The test vans are equipped with modern measuring devices and the requisite equipment for MPI crack testing. All chain slings, hooks, rings etc. will be tested for cracks and similar damages with this equipment. Lifting yokes, pallet forks etc. will be controlled for cracks and similar damages with the portable MPI crack testing equipment.

10 -9 Trækprøvning Alle typer pladekløer efterses visuelt for slid og deformation samt prøvebelastes med WLL + 25% på det i testbilerne installerede trækprøvningsudstyr. Skralde -& håndkædetaljer funktionstestes og belastningsprøves i testbilerne. Hvis der er behov for reparation, kan det tilbydes udført i en af Fyns Kran Udstyr A/S s afdelinger. Faldsikringsudstyr og stiger Fra testbilerne kan Fyns Kran Udstyr A/S autoriserede personale udføre den årlige kontrol af faldsikringsseler, bælter, liner, falddæmpere og stiger i henhold til de gældende regler. Test og service af krananlæg Fyns Kran Udstyr A/S opsætter, servicerer og prøvebelaster krananlæg og elkædetaljer i henhold til de gældende normer og regler. Krananlæggene og elkædetaljerne kontrolleres i henhold til producentens forskrifter. Ligeledes testes alt tilbehør som vakuumløfter, magneter, løftetænger m.m. Mærkning Kæder, kædesling og wirestropper opmærkes med skilte påført følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Bløde stropper og bånd mærkes med plastovertrukket mærkskilt med følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Pladekløer opmærkes med følgende tekst: - Belastning - Certifikat nr. - Dato for test - Afdelingsidentifikation Reparationer Alle reparationer af kædesling, udskiftning af kroge, sikkerhedspaler, samleled m.m., udføres straks ved den årlige test. Fyns Kran Udstyr A/S er jeres garanti for, at det størst mulige lager af opdaterede reservedele medbringes. Selv når vi besøger kunder med meget store mængder af løftegrej, er det vores mål at kunne klare mangeartede reparationer. Pulling Test All kinds of plate lifting clamps will be controlled visually for wear and damages and tested with WLL + 25% with the tensile test equipment in the test vans. The function of lever chain hoists, manual chain hoists will be tested and furthermore the hoists will be load tested. Any necessary repair can be carried out at the repair shops in Fyns Kran Udstyr A/S s departments. Fall Protection Equipment and Ladders The authorized service staff in the test vans can carry out the annual control of harnesses, belts, lanyards, shock absorbers and ladders in accordance with the existing legislation. Test and Service of Crane Systems Fyns Kran Udstyr A/S mounts and carries out service of crane systems and electric chain hoists. The crane systems and the electric chain hoists will be controlled according to the procedures laid down by the producer. Further equipment such as vacuum lifters, magnets, lifting forks etc. will be tested in the same way. Marking Chains, chain slings and wire rope slings will be marked with signs with the following text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Roundslings and Webbing Slings will be marked with a plastic-coated Sign with the following Text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Plate Lifting Clamps will be marked with the following Text: - Load - Number of certificate - Date of test - Identification of department Repairs Repair of chain slings, replacement of hooks, safety latches etc. can be carried out in the test vans at once, as the test vans always carry comprehensive stocks of spare parts.

11 -10 Dokumentation Fra testbilerne udskrives på stedet certifikater på alle godkendte emner. Certifikaterne udskrives, underskrives og afleveres til kunden, før testbilen forlader kunden, og derved får kunden ingen yderligere ekspedition på certifikat. Fra testbilerne er vi stand til af udskrive certifikat pr. kunde/afdeling, således at kunden derved hurtig og nemt altid vil kunne få et overblik over, hvilket løfteudstyr der er godkendt. Alle certifikater arkiveres, således at en eventuel genudskrivning altid vil kunne foretages, og via vores arkiv vil vi altid kunne kontrollere, om alt tidligere testet løftegrej er blevet kontrolleret. Certifikater og oversigter kan også afleveres elektronisk, hvilket giver kunden mulighed for at kunne genudskrive certifikater samt vedligeholde oversigtslisterne. Serviceaftale Med en serviceaftale hos Fyns Kran Udstyr A/S er De sikker på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides. Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte Dem hvert år inden for et fire ugers interval omkring årsdagen for tidligere års eftersyn for at træffe aftale om ny test. En fordel for Dem, fordi De slipper for selv at skulle huske på, hvornår Deres løftegrej skal testes, og fordi det gør vor planlægning nemmere og reducerer kørselsomkostningerne og dermed Deres pris på eftersyn og test. Documentation In the test vans we prints out test certificates on all items approved. The certificates are signed and handed to the customer before the test van leaves the customer. We can print certificates for each customer/department and thus give the customer a good survey of the approved lifting equipment. All certificates are filed and thus it will always be possible to print the certificates again, and we will also be able to control whether all former controlled lifting equipment has been controlled again. The certificates and surveys can also be delivered as files enabling the customer to re-print his certificates and update the surveys. Service Agreement A service agreement with Fyns Kran Udstyr A/S guarantees that the time limit for the annual inspection will not be exceeded. If you enter into such an agreement with Fyns Kran Udstyr A/S, we will contact you each year within an interval of four weeks about the date of the inspection in the previous year. The benefits for you are that you will not have to remember the date for the test of your lifting gear, and as our planning and cartage expenses will be reduced your price for inspection and test will be reduced too.

12 - Reparation af løftegrej Foruden reparation fra vore testbiler kan Fyns Kran Udstyr A/S udføre reparation af løftegrej på vores værksteder. Dette specielt indrettede værksted er bemandet med dygtige og erfarne reparatører, som er klar til at reparere og foretage eftersyn af løftegrej så som donkrafte, pladekløer, spil og taljer m.m. Alle reparationer og eftersyn afsluttes med en afprøvning, som danner grundlag for udstedelse af et certifikat på det reparerede og eftersete løftegrej. Repair of Lifting Equipment Besides the repair from our test vans Fyns Kran Udstyr A/S can also carry out repair of lifting gear at our repair shops. The skilled and experienced service staff in this repair shop are ready to repair and control lifting equipment such as jacks, plate lifting clamps, winches, hoists etc. After all repairs and controls the equipment is tested as a basis for the certificate on the repaired and controlled lifting equipment.

Service. Services. Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning. Index Inspection lifting equipment Training Rental

Service. Services. Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning. Index Inspection lifting equipment Training Rental Service Indhold Eftersyn/kontrol af løftegrej Kursus Udlejning Index Inspection lifting equipment Training Rental Service / Inspection Vi giver sikkerheden et løft... We give safety a lift CERTEX DANMARK

Læs mere

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5

Secutex. 1-Part U-lift Laced Basket hitch 2-leg sling 3- and 4-leg sling. Angle of inclination Loadfactor 1 2 0,8 1,4 1 1,4 1 2,1 1,5 Båndstropper - EN 1492-1 Båndstropper af polyester. Vi lagerfører et meget stort udvalg af båndstropper i standard længder. Båndstropper leveres også med beskyttelse i øjerne. Udover de nævnte båndstropper

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK kæde og tilbehør Indhold Kæde DIN 5685C Kæde DIN 766A Kæder og komponenter Nødled Pladelås BG-SS bøjlewirelås karabinhage kovs kædesling masterlinks Chain and Accessories Index Chain DIN 5685C Chain DIN

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov.

Introduktion. Indhold. Vi leverer grej efter vore kunders behov. www.fku.dk Introduktion Vi leverer grej efter vore kunders behov. Fyns Kran Udstyr har eksisteret siden 1969, og vi har Danmarks bredeste lagerprogram inden for løft og surring. Sammen med kunderne har

Læs mere

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00

Om Fyns Kran Udstyr A/S. About Fyns Kran Udstyr A/S PROFIL / PROFILE. Aalborg +45 96 34 59 00. Esbjerg +45 75 12 36 00. Vallensbæk +45 43 56 54 00 PROFIL / PROFILE Om Fyns Kran Udstyr A/S Hos Fyns Kran Udstyr A/S er vi bevidste om den konstante udvikling på markedet og har fokus på kundernes behov nu og i fremtiden nationalt som internationalt. Virksomheden

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain

Rustfri langleddet kæde / Stainless Steel Long Link Chain. Rustfri kortleddet kæde / Stainless Steel Short Link Chain langleddet kæde / Steel Long Link Chain Langleddet kæde. Din 766 - Aisi 316. Long link chain. Din 766 - Aisi 316. Not for lifting purposes. Varenr. / Stock no. Størrelse / Size mm d mm c mm b mm Vægt /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are max values of the lifting methods shown. SF 1-gr. kæde

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rustfri Godkendt til løft

Rustfri Godkendt til løft kæde WOX chain WOX t stål løftekæde, elektrisk svejset og stemplet, garanteret kompatibelt med Connex CWI samleled. steel lifting chain, electrically welded and stamped, guaranteed compatible with Connex

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 04-08-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 03-08-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Alle typer af standard løfteåg kan vi samtidig tilbyde at tilpasse konkrete behov og ønsker.

Alle typer af standard løfteåg kan vi samtidig tilbyde at tilpasse konkrete behov og ønsker. Standard løfteåg type LO Standard Lifting Beam type LO Standard løfteåg type LF Standard Lifting Beam type LF Standard løfteåg type K Standard Lifting Beam type K Løfteåg Ved at anvende et løfteåg kan

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere