ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK"

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport OG ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Oktober 2008 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16A, 6700 Esbjerg

2 Indholdsfortegnelse Miljøbeskrivelse... 3 Indledning... 3 Beskrivelse af området... 3 Anlæggets fysiske udformning... 4 Etapeopdeling... 7 Fritidsklubberne Banernes drift Asfaltbanen Træningskørsel Motorløb Vedligeholdelse af Asfaltbanen Gokartbanen Træning Folkeracebane/Rallycrossbanen De øvrige baner Motocross Speedway Øvrige aktiviteter Udstillinger messer Koncerter Miljøpåvirkninger Støj Støv Luft Spildevand Affald Kemikalieaffald Tekniske anlæg: Støjvolde/støjskærme Affaldssystem Forsyningsmæssige forhold Miljøpåvirkninger på omgivelserne Miljøansøgning Ansøgning om miljøgodkendelse af Asfaltbanen på Motorsportscenter Danmark Beskrivelse af det ansøgte projekt Den planlagte anvendelse af banen Oplysninger om etablering af Asfaltbanen m. faciliteter Oplysninger om banens placering Asfaltbanens indretning Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj Renere teknologi Luft Spildevand Overfladevand Uheld Forslag til vilkår om egenkontrol

3 Ansøgning om miljøgodkendelse af Gokartbanen på Motorsportscenter Danmark Beskrivelse af det ansøgte projekt Den planlagte anvendelse af banen Oplysninger om etablering af Gokartbanen m. faciliteter Oplysninger om banens placering Gokartbanens indretning Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj Renere teknologi Spildevand Overfladevand Uheld Forslag til vilkår om egenkontrol Ansøgning om fornyet miljøgodkendelse for motorsportsklubberne Speedway ccm microspeedway ccm minispeedway Speedway Eksisterende baneanlæg og servicefaciliteter: Speedway samlet: Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Fremtidige ønsker til servicefaciliteter: Vestjysk Motocross Micro-motocross Motocross Eksisterende baneanlæg og servicefaciliteter: Fremtidige ønsker til servicefaciliteter: Esbjerg Motorsport, Bilafdelingen (Folkerace/Rallycross) Fremtidige ønsker til baneanlæg og servicefaciliteter: Fritidsklubberne Fremtidige ønsker til baneanlæg og servicefaciliteter Traktortræk Ansøgning om tilladelse til at anvende lettere forurenet jord i støjvolde

4 Miljøbeskrivelse Indledning Etableringen af et nyt motorsportsanlæg, Motorsportscenter Danmark, sker med udgangspunkt i det nuværende Korskro Motor Center ved Korskroen med udbygning mod nord. Udvidelsen af anlægget vil ske over en årrække, men nærværende beskrivelse omfatter planlagte og tænkelige fremtidige elementer, der vil være en integreret del af det samlede udbyggede anlæg. Beskrivelse af området Motorsportscenter Danmark er beliggende umiddelbart øst for Esbjerg Lufthavn og nord for motorvej E20 mellem hovedlandevejene A11 og A30. Det udbyggede anlæg vil dække et samlet areal på ca. 130 ha., svarende til en udvidelse på op mod 100 ha. Dertil kommer områder for lejlighedsvis anvendelse til parkeringspladser/camping-faciliteter vest for A11 (Ølufvad Hovedvej) med et areal på ca. 23 ha, mens der øst for Tingvejen ligeledes lejlighedsvis forventes mulighed for etablering af parkeringspladser på landbrugsarealer. Esbjerg Kommune er ejer af det nuværende areal til motorbane, men de øvrige arealer påregnes erhvervet efter at den igangsatte planlægning er afsluttet. Anlægget er opbygget, så kørende gives vejadgang til motorbanerne via Korskrovej, der har tilkørsel fra A30, og A11. De eksisterende tilkørselsanlæg fra hovedlandevejene påregnes at kunne benyttes uændret ved den daglige drift og ved mindre arrangementer. Den nuværende adgang til motorbanerne fra A11 ad Tinghedevej lukkes. Arealerne syd for motorsportsområdet er udlagt til erhvervsformål. Erhvervsarealet nord for Korskrovej benyttes pt. til parkering, servicestation og den gamle Korskro. Der vil være adgang til de enkelte baner og paddock-områderne fra en fælles vej gennem området. Vejen fører frem til det pitanlæg, der tænkes opført ved asfaltbanen. Motorsportscenter kommer til at rumme følgende baner: Ca. 3,5-4 km asfaltbelagt motorbane. Ca m gokartbane. Ca m motocrossbane. Ca m rallycrossbanen. Speedwaybane. Traktortrækbane. Mini baner (micro- og minispeedway, micromotocross ). Dertil kommer diverse servicefaciliteter Pitbygning. Arealer til opstilling af udstyr under løb (paddock). Udstillingshaller. Kontorfaciliteter. Campingfaciliteter Erhvervsarealer. P-pladser. 3

5 Placeringerne af ovennævnte er vist på fig. 1. Baneanlæggene vil som minimum blive anlagt med de længder, belægninger og variationer, der kræves af de respektive motorsportsforbund, således banerne kan benyttes i konkurrencemæssige sammenhænge i de forskellige motorsportskategorier. Banernes nøjagtige forløb er ikke endelig projekteret. Fig. 1. Motorsportscenter Danmarks placering mellem hovedlandevejene Ølufvad Hovedvej, A11, der går til Varde og Tingvejen, A30, der går til Grindsted. Anlæggets fysiske udformning Asfaltbanen Denne bane (vist som gul-orange på fig. 1 og 2) vil blive belagt med asfalt og med højdevariation på maksimalt 2 m fra højeste til laveste punkt. Banen får en længde på ca. 3,5-4 km og en bredde fra m. Banens udformning får en principiel opbygning som vist nedenfor på fig. 2. Med en langside og en pitlane, der leder ind til en række pitgarager i en pitbygning. Banelayoutet viser, at der kan placeres en bane af den ønskede størrelse på arealet. Banens layout er ikke bearbejdet med henblik på at sikre den optimale udformning af sving, sværhedsgrad m.m. Det sker først i forbindelse med detailprojekteringen, hvor der også skal projekteres de nødvendige sikkerhedsanlæg og et antal forbindelser, der muliggør, at banen kan opdeles i mindre afsnit og dermed bruges til flere forskellige formål samtidig. 4

6 Banen skal udformes, så den kan godkendes til internationale motorløb af FIA (Federation International de Automobile). Der skal være etableret en Parc Ferme, der skal bestå af et befæstet, indhegnet, overvåget område beregnet til opbevaring af biler i protesttiden, samt til opbevaring af biler, der er nedlagt protest imod. Der skal være plads til 2 x 10 biler (ca. 200 m 2 ) og derudover skal der være tilstrækkelig plads til at få biler ind og ud af Parc Ferme. Der skal desuden være en befæstet plads til opstilling af vægt til vejning af bilerne, samt en plads til den obligatoriske støjmåling på bilerne inden de gives adgang til banen. Banen er omgivet af en støjvold på op til 15 m s højde i forhold til banekoten og 5-15 m s højde i forhold til det omgivende terræn. Motorbanen påregnes placeret i en kote, der ligger ca. 4 m under hovedvej 11, hvilket betyder, at banen nedgraves i forhold til det eksisterende terræn. Mod nordøst vil der være tale om en placering tæt ved terræn. Hele baneanlægget skal omkranses af en 2,5-3 m bred sikkerhedsvej og ved sving skal der være en sikkerhedsafstand til støjvolden. Der skal desuden være en plads til ambulanceberedskab og bjergningskøretøjer. Ydersiderne af støjvolden vil blive beplantet med egnstypiske buske og træer i forskellig højde, så konturerne af støjvolden udviskes. Der anlægges en kørevej og en kanal/forsinkelsebassin til nedsivning af overfladevand på ydersiden af støjvolden. Fig. 2. Principiel opbygning af asfaltbanen med tilknyttet pitlane, pitbygning og haller. 5

7 Pitbygningen forventes at blive omkring m lang og med en dybde på m. Bygningen indrettes med pitgarager i underetagen og kontorer og VIP-lounges på førstesalen. Pitbygningen skal være fuldt forsynet med strøm og vand, samt kloak. Der skal desuden jf. DASU s regler være: Dommersekretærrum med arbejdsplads til 2 personer samt 4 mødedeltagere. Der skal være skrivetavle, kopimaskine, TV og Internetforbindelse. Juryrum med arbejdsplads til 3 jurymedlemmer samt 4 mødedeltagere. Der skal være skrivetavle, TV og Internetforbindelse. TV observatørrum med arbejdsplads til 2 TV observatører og deres AV udstyr. TV observatørrummet skal være i nærheden af løbsafvikler og sportslig afviklingsdommer. Teknisk dommerrum med arbejdsplads til 2 personer samt 4 mødedeltagere. I tilknytning til pitbygningen vil der desuden blive etableret vaskeplads med olieudskiller, samt opsamlingssted for affald herunder olie- og kemikalieaffald. Fig. 3. Principopbygning af pitbygning dog uden dommertårn. Dommertårnet forventes indbygget i pitbygningen som en 3. etage, der ventes at blive anlæggets højeste punkt med en højde på 10 m over nuværende terræn svarende til 14 m s højde ved placering i baneniveau, således ingen bygningsdel kommer over højeste støjvoldskrone. Der planlægges ca. 13 ha til paddock (syd for de viste haller på fig. 2). Disse arealer benyttes til klargøring af materiel og indretning af forplejningstelte m.v. under løb og kan typisk besøges af tilskuere. Paddocken indrettes, så der er mulighed for forankring af telte og med mulighed for tilslutning af vand, kloak og strøm. Paddocken skal endvidere kunne anvendes som parkeringsareal ved arrangementer, hvor der ikke er behov for paddock. Desuden forventes det at opføre et antal haller, hvor deltagerne kan leje en plads under løbene. Hallerne er vist tæt på pitområdet på fig. 2, men kan også etableres lidt sydligere, såfremt det måtte blive nødvendigt at anlægge en støjvold langs pitlanen. Nogle af hallerne vil blive indrettet med værkstedsfaciliteter ex. smøregrav, trykluft og udsugning. En af hallerne kan evt. benyttes til Parc Ferme. Hallerne vil blive opbygget og indrettet meget fleksibelt, så de også kan benyttes til andre formål, som fx udstillinger og messer. Det skønnes tilsvarende at være muligt at afholde koncerter på asfaltbanen ved at opsætte en scene f.eks. ved det inderste hårnålesving nordvest for pitbygningen. 6

8 Servicefaciliteter Tilskuerpladserne indrettes på flere forskellige måder. Støjvoldene opbygges som terrasser med enten sidde- eller ståpladser. VIP-lounges etableres oven på pitgaragerne. Ved fuld udnyttelse af støjvoldene til tilskuerpladser vil være plads til flere end tilskuere. Foruden siddepladser skal tilskuerne have adgang til toiletfaciliteter og forplejning. Herudover skal der være mulighed for at placere boder til salg af merchandise. Udover de faciliteter, der indrettes i forbindelse med pitbygningen, indrettes minimum 3 områder forsynet med kloak, vand og strøm. Her opstilles toiletter og indrettes områder til salg af mad og drikkevarer mm. Kontorfaciliteter til administration m.v. i forbindelse med banen tænkes placeret i samme bygning som pitgaragerne og med udsigt over banen. Kantine/restaurant, konferencefaciliteter, bade- og opholdsfaciliteter for kunder, der træner og tester på banen, tænkes også etableret i denne bygning. Etapeopdeling Det forventes, at asfaltbanen vil blive planlagt således at den eventuelt kan etableres i flere etaper. Der kan i første omgang anlægges en bane på m, og det kan vise sig nødvendigt at opføre midlertidige støjafskærmninger. Asfaltbanens benyttelse vil være meget afhængig af, hvor hurtigt støjvoldene vil kunne etableres. I første etape forventes det, at der kun vil være mellem 4-7 m fra baneniveau til terrænniveau/top støjvold. Dette betyder, at der vil være en begrænset støjdæmpning af kørslen på banen. Banen forventes i første etape anvendt til kørsel med de mindre støjende biler, og at banen i den indledende 1 fase vil blive anvendt til træning en gang ugentligt på onsdage mellem 17 20, ligesom banen i dagstimerne fra kl kun anvendes til erhvervsformål i et begrænset omfang af et begrænset antal biler. I første fase kan banen forventes anvendt til motorløb i 4 6 weekender. I anden etape påregnes baneanlægget udvidet til fuld længde, medens støjvoldene omkring asfaltbanen påregnes ført op i et niveau omkring 10 m i niveauforskel mellem baneniveau og toppen af støjvolden. Øgningen af støjvoldens højde vil ske gradvist under udbygningen af banen, og der påregnes at ville være perioder, hvor banen er lukket på grund af anlægsarbejde. Aktiviteterne på banen vil gradvist øges i forhold til mulighederne for anvendelse af banen. Udvidelsen af aktiviteterne vil blive holdt inden for et støjniveau, således de vejledende støjgrænser overholdes ved de omkringliggende ejendomme. Banen vil kunne benyttes til mindre støjende erhvervsformål i dagstimerne, ligesom banen forventes anvendt til motorløb i 4 6 weekender. Traktortrækbanen Den eksisterende traktortrækbane forventes foreløbigt bibeholdt på det areal, der i øvrigt er planlagt til paddock. På grund af, at banen muligvis må afkortes lidt i den vestlige ende for at give plads til den kommende adgangvej, kan det blive nødvendigt med en forlængelse i den østlige ende. Traktortrækbanen er pt. en ca. 110 m lang og 10 m bred bane. Dertil kommer plads langs banen til returkørsel og plads til tilskuere. 7

9 Traktortrækbanen vil kun blive anvendt til konkurrencer 1 2 dage årligt. Der vil således ikke være yderligere aktiviteter på denne bane resten af året og den vil kunne benyttes til parkering i det omfang, der vil blive behov for det. Traktortræk er en anmeldevirksomhed, der ikke bliver en fast del af Motorsportscenter Danmark. Det søges derfor ikke om miljøgodkendelse af traktortrækbanen, idet denne i hovedparten af året vil få anden anvendelse som en del af paddock-arealet. Som anmeldevirksomhed kan traktortræk flyttes til andre dele af Motorsportscenter Danmark eller flyttes helt udenfor evt. til parkeringsarealer. Gokartbanen Gokartbanen forventes at komme til at ligge syd for asfaltbanen og umiddelbart op til støjvolden langs Ølufvad Hovedvej. Hele banen bliver asfalteret og vil få en bredde på mindst 6 m. Støjvolden vil blive anlagt, således at den kan anvendes til tilskuerpladser. Støjvolden vil blive beplantet på ydersiden mod Ølufvad Hovedvej, således at konturerne af volden maskeres/opblødes. Den på fig. 4 viste gokartbane har en bredde på 7 m og en længde på ca m. De sorte tal ved krydserne angiver topkoterne på støjvoldene ved færdigetablerede volde. Da gokartbanen er en ny bane prioriteres støjvoldene omkring denne bane lavere end støjvoldene omkring Motocross og Rallycrossbanen (bilbanen), der skal benyttes af allerede etablerede klubber. Der vil derfor kunne gå nogle år før støjvoldene omkring gokartbanen er etablerede og aktiviteterne på banen bliver derfor begrænset på grund af støjbelastningen på omgivelserne. Servicefaciliteter I forbindelse med gokartbanen vil der være behov for et dommertårn og et garageanlæg med vaskeplads til udlejningsgokartene, samt et cafeteria/opholdsrum, hvor personer, der venter på at kunne komme til at køre, kan opholde sig. Cafeteriet, garageanlæg mm. forventes drevet fælles med Rallycross klubben. Området skal forsynes med vand, strøm og kloak. Der kan ligeledes være mulighed for at tilpasse placeringen af pitbygningen for bilbanen, således denne kan bruges som servicebygning for rallycrossbanen og gocartbanen. Gokartbanen vil dels blive anvendt som træningsanlæg for konkurrencesport og dels blive anvendt forretningsmæssigt til privat udlejning af gokarts til firmaer og private. Baneanlægget vil således blive anvendt i såvel dagtimer som aftentimer. 8

10 Fig. 4. Placeringen af Gokart-, Rallycross- og Motocrossbanerne. Rallycrossbanen Der etableres et baneanlæg, der kan anvendes til såvel folkerace som rallycross. Denne bane etableres som en kombineret asfalt/grusbane. Den på fig. 4 viste rallycrossbane er ca m lang, med 40 % asfalt og 60 % jord/grusbelægning. Banen anlægges med delstrækninger med niveauforskelle på op til 2 3 m. Folkerace vil kunne køres på dele af banen uden de større terrænspring. Banen til folkerace vil blive ca m. Støjvolden vil blive anlagt, således den kan anvendes til tilskuerpladser. Volden vil blive beplantet på ydersiden mod Ølufvad Hovedvej, således at konturerne af volden maskeres/opblødes. Servicefaciliteter Der etableres et dommertårn ved banen. Der vil være behov for et garageanlæg, der kan rumme både rallycrossbiler og folkeracebiler, samt et opholdsrum/cafeteria til brugerne af Rallycrossbanen. Behovene for garageanlæg og cafeteria/klubhus forventes at kunne dækkes i sammen med gokartbanens behov i én eller eventuelt 2 bygninger. Der kan ligeledes være mulighed for at tilpasse placeringen af pitbygningen for bilbanen, således denne kan bruges som servicebygning for rallycrossbanen og gocartbanen. Rallycrossbanen og folkeracebanen vil dels blive anvendt som træningsanlæg for konkurrencesport og dels blive anvendt forretningsmæssigt til udlejning af biler til firmaer og private. Baneanlægget vil således blive anvendt i såvel dagtimer som aftentimer. Sportslig kørsel, der er træning til løbskørsel, reguleres efter motorsportsstøjvejledningen, mens udlejning til firmaer og private skal reguleres efter virksomhedsstøjvejledningen. Folkerace er langt mindre støjende end Rallycross, hvorfor sidstnævnte først kan tillades kørt på banen, når støjvoldene er fuldt etablerede. Der vil kunne køres folkerace på banen med begrænsede støjvolde, da folkerace ikke støjer væsentlig mere end kørsel med almindelige biler på offentlig vej. 9

11 Motocrossbanen Af hensyn til den overordnede disponering for Motorsportscenter Danmark, forlægges banen mod vest/nordvest. Motocrossbanen vist på fig. 4 er 1640 m lang, hvilket svarer til længden af den eksisterende bane. Adgangsvejen til banerne er i dag Tinghedevej, der udgår fra Ølufvad Hovedvej, men adgangen til motorsportsanlægget vil fremover blive med indkørsel fra Korskrovej, som vist på fig. 1. Motocrossbanen er en jordbane med mange sving og meget variable højdeforhold. Støjvolden vil blive anlagt, således den kan anvendes til tilskuerpladser. Der forventes etableret et dommertårn ved banen. Umiddelbart syd for startområdet er der etableret en grundvandsboring. Vandet herfra anvendes til overrisling af banen for at reducere støv m.m. Vandet fra boringen føres i en nedgravet vandledning langs banen, således vanding kan ske med forsyning fra denne ledning. Med udvikling af banen vil der til afviklingen af store løb - A-løb - komme et større antai tilskuere. Der indrettes derfor et særligt område for disse. Området afgrænses af et hegn. Servicefaciliteter Der er opført et klubhus fælles med minimotocross i tilknytning til motocrossbanen. Motocross ønsker at udvide klubhuset med bl.a. bad og toiletter. Der er en vaskeplads med sandfang, olieudskiller og opsamlingstank under etablering. Der er givet tilladelse til udspredning af vaskevandet på banerne. Vaskepladsen ligger i ryttergården umiddelbart over for ind-/udkørsel til banen. Ved et udbygget motorsportsanlæg påregnes ryttergården at komme til at udgøre en mere integreret del af baneområdet. I forbindelse med stævner er der tradition for at ryttergården antager karakter af campingplads med lejlighedvis overnatning. Ryttergården påregnes derfor udbygget med en bedre service med bl.a. strømudtag. Minimotocrossbanen Minimotocrossbanen er beliggende umiddelbart vest for Motocrossbanen. Denne bane ændres ikke nævneværdigt i forbindelse med Motocrossbanens delvise flytning. Der er ryttergård i forbindelse med banen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere anlæg. Støjvoldene benyttes til tilskuerpladser. Vedligeholdelse af motocrossbanerne og de tilhørende klubfaciliteter foretages af klubberne og deres medlemmer. Minimotocrossbanen benyttes desuden af fritidsklubberne i Esbjerg. Speedwaybanerne Motorsportscenter Danmark indeholder en speedwaybane til 500 ccm speedwaymaskiner, samt 2 mindre speedwaybaner til henholdsvis 80 ccm minispeedwaymaskiner og 50 ccm microspeedwaymaskiner. Disse baner er helt plane og belagt med grus bestående af en blanding af ler, kalk og slagge. Banerne er omgivet af støjvolde, der bl. a. benyttes til tilskuerpladser. 10

12 Fig. 5. Speedway-banerne med angivelse af de maksimale motorstørrelser på de maskiner, der anvendes på banerne. I lighed med motocrossklubberne vil adgangsvejen fremover blive fra Korskrovej, som vist på fig. 1. De faciliteter, der hører til 500 ccm banen er et dommertårn, samt et klubhus, der ligger vest for banen. Klubhuset indeholder omklædning, kiosk/cafeteria mv. Herudover omfatter baneanlægget en ryttergård og et dommertårn i kombination med en tribune på den østlige støjvold. Der forventes desuden gennemført en forbedret støjdæmpning ved at hæve støjvolden omkring den syd- og østlige banedel. Der skønnes i dag at være plads til omkring tilskuere på støjvolden. Der er overvejelser om at flytte 80 ccm banen tættere på 500 ccm banen, så der kan etableres en tættere kontakt mellem junior- og seniorkørere. Dette kan lade sig gøre ved at anlægge 80 ccm banen umiddelbart vest for 500 ccm banen, hvor Bokart-banen ligger i dag. Der er dog ingen aktuelle planer om flytning af banen. 80 ccm banen kræves med den nuværende placering yderligere støjdæmpet ved at støjvolden om den sydligste halvdel af banen hæves med 3,5 m. Bokartbanen er ikke i brug og påregnes nedlagt. Vedligeholdelse af speedwaybanerne og de tilhørende klubfaciliteter foretages af klubberne og deres medlemmer. 11

13 Fritidsklubberne Fritidsklubberne i Esbjerg har på alle hverdage fra kl aktiviteter på minimotocrossbanen og på minispeedwaybanen. Klubberne har etableret bygning med værksted og badefaciliteter til brug for fritidsklubberne, der har en mand ansat i huset. Fritidsklubberne ejer en række maskiner til brug for brugerne. Maskinerne serviceres og opbevares i bygningen. I forbindelse med Esbjerg Kommunes blå mandage aktiviteter for konfirmander - Blue Card - er der mulighed for at komme til at køre på minibanerne. Denne aktivitet sker i tidsrummet på op til 6 mandage i foråret. På disse dage er der ikke aktiviteter for fritidsklubberne. Der køres i løbet af dagen maksimalt i 4 timer. Endeligt ønsker fritidsklubberne i sommerferien at anvende bruge banerne i tidsrummet fra kl med en maksimal samlet køretid på 4 timer pr. dag. Banernes drift Motorbanerne vil i forhold til den fremtidige drift være opdelt i interesseområder svarende til hver af banerne med de tilhørende sportslige faciliteter og ryttergårde. Banerne til kommerciel brug vurderes først og fremmest at omfatte den store asfaltbane og gocartbanen, medens rallycrossbanen ligeledes kan tænkes anvendt hertil. Kommerciel anvendelse forventes at omfatte udnyttelse af banerne i såvel dag- som aftentimer samt på lørdage og søndage. Støjniveauet ved kommerciel anvendelse forventes at være væsentlig lavere end ved sportslig anvendelse. Speedwaybanerne og motocrossbanerne påregnes ikke at komme i anvendelse til kommercielt brug, hvilket indebærer, at banerne kun anvendes 2-3 gange ugentligt eftermiddag/aften, samt til løbsarrangementer. Minispeedway- og minicrossbanerne påregnes dog fortsat anvendt på alle hverdage for fritidsklubberne. I forbindelse med driften af motorsportsanlægget påregnes området at ville blive forsynet med vand og kloak fra Esbjerg Kommunes Forsyning, ligesom alle faciliteter for el, telefon, internet med mere forventes at blive en naturlig del af udbygningen. Asfaltbanen Den store asfaltbane påregnes drevet som en professionel/kommerciel forretning, hvor banen primært drives ved udlejning med eller uden tilhørende køretøjer. Asfaltbanen forventes at skulle drives som en virksomhed med indtægter fra: Hverdage 1. Udleje af banen, pitgarager og/eller haller til professionelle motorsportskørere til test af materiel og udstyr. Denne anvendelse skal ske efter motorsportsstøjvejledningen. 2. Udleje af banen til firmaer til test af f.eks. dæk, udstyr og køretøjer, der skal anvendes til kørsel på offentlig vej. Disse tests skal have et kommercielt formål og må alene afholdes af dækfirmaer, bilimportører, bilforhandlere, testvirksomheder og medier. 3. Udleje af banen til firmaer til demonstration og præsentation af biler og motorcykler, der alene afholdes af importører og forhandlere, som en præsentation af indregistrerede og ikke-indregistrerede modeller. 12

14 4. Udleje af banen til køretekniske kurser, der afholdes med henblik på erhvervelse af kørekort til offentlige veje eller til forbedring af individuelle køreegenskaber med det formål at blive bedre til at køre på offentlige veje, samt at overholde færdselsloven. 5. Udleje af banen til private på timebasis til test af egne biler og/eller egne evner til løbskørsel (tidskørsel). 6. Udleje af banen og udlejningsbiler til private til løbskørsel. 7. Udleje af haller til firmaer og private i forbindelse med løb, udstillinger og messer. 8. Udleje af baneområde med faciliteter til afholdelse af koncerter. Weekender (evt. fra fredag) 9. Udleje af banen til afholdelse af løb. Denne anvendelse skal ske efter motorsportsstøjvejledningen. 10. Udleje af banen til køretekniske kurser 11. Udleje af pitgarager, værkstedsfaciliteter og haller til løbsdeltagere 12. Udleje af overnatningssteder (evt. værelser indrettet i pitbygningen eller en hal) til kørere og officials. 13. Udleje af haller til firmaer og private i forbindelse med løb eller udstillinger/arrangementer 14. Udleje af paddockarealer til løbsdeltagere mm. Det forventes, at der ved Asfaltbanen etableres cafeteria m.m. med fast ansat stampersonale i forbindelse med udleje og løb. Træningskørsel Under træning skal DASUs regler m.h.t. køretøjernes tekniske specifikationer, maksimalt støjniveau, obligatoriske kørerlicenser, samt til en kvalificeret ledelse af træningskørslen af godkendte træningsledere, overholdes. I forbindelse med et løbsarrangement køres der: Træning, hvor hver enkelt klasse inden for en tildelt træningstid kører testkørsel på banen for at foretage justeringer på bilen. I paddocken opstilles vogne eller telte i forskellig størrelse som værksteder, der indeholder udstyr, hvis værdi kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Da udstyret ikke umiddelbart kan erstattes, er det almindeligt, at der natten igennem opholder sig en person i værkstedet. Det kan forekomme, at køretøjerne repareres eller serviceres en del af natten, og der vil så kunne forekomme forskellige former for støj herfra. Tidtagning, hvor alle biler i en klasse kører samlet på banen, og hvor hver omgangstid måles for hver bil. Hver enkelt bils hurtigste omgangstid er bestemmende for placeringen i startopstillingen. Det er også her muligt at forlade banen for justeringer m.v. Heat, hvor hver klasse i løbet af løbsarrangementet kører 2-3 heat. Startopstilling bestemmes ved tidtagningen, det foregående heatresultat eller efter andre sportslige regler. Hver heat køres med et bestemt antal omgange på banen, der kan variere fra klasse til klasse. Træningskørsel for asfaltbaneklasserne foregår som testkørsel, hvor kørerne kører ind på banen og forlader den for at foretage justeringer o. lign. uafhængigt af hinanden. Under træningskørsel undersøger køreren effekten af forskelligt udstyr og justeringer af køretøjet. 13

15 Under træningskørsel må der ikke forekomme organiseret eller tilfældig kapkørsel mellem to eller flere biler. Hvis det forekommer, udviser træningslederen de pågældende kørere. Asfaltbanen påregnes anvendt til træningskørsel en gang ugentligt på onsdag i samme periode som det øvrige baneanlæg anvendes til motorsportsaktiviteter. Motorløb Løbsarrangementer afholdes som regel over 2 dage, ofte en weekend, som regel med deltagelse af flere klasser fra flere klubber og ofte med offentlig adgang. Løbsarrangementer skal, forinden de afholdes, godkendes af DASU. En godkendelse indeholder en forpligtelse til at overholde DASUs regler m.h.t. køretøjernes tekniske specifikationer, herunder krav om maksimalt støjniveau, obligatoriske kørerlicenser samt til en kvalificeret ledelse af løbet af certificerede løbsledere. For hver klasse køres træning, tidtagning og løb i den nævnte rækkefølge, men det er ikke nogen regler for hvorledes aktiviteterne for en enkelt klasse skal køres i forhold til aktiviteterne for andre klasser. I nogen af klasserne er der obligatorisk træning på mindst 20 minutter, mens der i andre kun er krav til tidstagningernes længde. Heatene varer som regel mellem 15 og 30 minutter. I forbindelse med motorløbsstævner er det almindeligt, at de enkelte kørere medbringer værkstedsfaciliteter, som opstilles samlet på et anvist område. Værkstederne kan være sættevogne eller telte i forskellig størrelse. Da værkstederne indeholder udstyr, hvis værdi kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner og som i øvrigt ikke umiddelbart kan erstattes, er det almindeligt, at der natten igennem opholder sig en person i værkstedet. Det kan forekomme, at køretøjerne repareres eller serviceres en del af natten, og der vil så kunne forekomme forskellige former for støj herfra. Ved motorløbsstævner køres med de til enhver tid af DASU, DMU eller FIA godkendte klasser, hvilket pt. svarer til følgende typer af køretøjer: F ormelbiler Formel 1600 Formel Ford 1800 Zetec Formel 2000 Formel 3 Formel Renault Formel Ford S tandardvogne DTC max ccm Gruppe 1600 Challenge og Gruppe N National (Advan Cup) Citroën Saxo VW Polo Cup A ndre Klasser Syver Race Special Saloon Renault Clio Ferrari Challenge STC (historiske biler) 14

16 Motorcykelklasser 2007 (DMU) 125 ccm Stocksport Rookie I (op til 549 ccm) Rookie II (fra 550 ccm) 125 ccm GP-klasse 250 ccm GP-klasse 250/400 ccm Stocksport 600 ccm Superstock Superbike Free for all fra 550 ccm Vedligeholdelse af Asfaltbanen Der vil være en del vedligeholdelse af baneområdet, tilskuerfaciliteterne og de omkringliggende grønne arealer, hvorfor der forventes, at der skal ansættes 3-4 fuldtidsservicemedarbejdere. Dertil kommer et ekstra antal medarbejdere til renholdelse, salg af drikkevarer, is, slik m.m. i forbindelse med afholdelse af løb. Afgrænsningen af de ansattes arbejdsområder i forhold til de øvrige baner er ikke klarlagt, men sandsynligvis vil Gokartbanen og Rallycrossbanen i et vist omfang være interesseret i at få vedligeholdt baner og omgivelser af Asfaltbanens ansatte. Gokartbanen Gokartbanen forventes drevet på delvist kommerciel basis. Denne bane vil kunne opnå indtægter fra udleje af køretøjer og bane til private og firmaer, men samtidig vil banen blive brugt til træning og løb i en kommende klub. Ejerskabet til banen og betingelserne for klubbens benyttelse af banen er endnu ikke klarlagt. Betegnelsen racerkart/racerkarting bruges ofte for at skelne den aktivitet, der normalt kaldes karting, fra andre lignende aktiviteter som minikarts, bokarts og udlejningskarts. Sporten er delt op i en række klasser; Cadetti-klassen er for de 8-10 årige. POP klasserne er udviklet til at holde udgifterne på et minimum, klasserne Futura 2000 og Formel E henvender sig til deltagere, der ønsker at dyrke sporten på et mere afslappet niveau, medens de øvrige klasser er avancerede karts, der skal opfylde internationale regler, og hvor kørerne kan deltage i internationale mesterskaber og konkurrencer. Racerkarts er lave 4 hjulede køretøjer på et åbent rørrammechassis og som regel uden kobling, hvorfor løbsstarter ofte foregår som rullende start. For at deltage i løb eller træning, skal man være medlem af en motorklub under DASU og skal have en kartinglicens, som man kan få efter at have bestået en baneprøve. Støjniveauet fra udlejningskarts ligger typisk ca. 15 db(a) under sportslig kørsel med de mest støjende store karts. Det forventes derfor at udlejningskarts i princippet kan køre både i dagstimerne, i aftentimerne til kl. 22 og i weekenderne. Den kommende Gokartklub forventes at få træningstid 2 gange ugentligt f.eks. onsdag kl og lørdag kl enten som blandet træning med flere klasser på banen samtidig, eller intervaltræning, hvor hver klasse skiftevis får tildelt en periode, eksempelvis 10 min. Der forventes afholdt 3-6 løb i weekender. Træning 15

17 Træningskørsel med gokart og på jordbane omfatter testkørsel, hvor kørerne kører ind på banen og forlader den for at foretage justeringer o. lign. uafhængigt af hinanden for at afprøve effekten af forskelligt udstyr og justeringer af køretøjet. Der kan forekomme kapkørsel og simulering af løbssituationer, både uorganiseret eller fastsat af træningslederen. Løb afholdes som regel over en weekend og med deltagelse af flere (5-10) forskellige klasser, hvor der i hver klasse kan være et varierende antal kørere mellem (typisk mellem 5 og 30). Løb kan afholdes som tidskørsel eller som decideret løb. De længstvarende løb, der forventes afholdt, vil være såkaldte Le Mans-løb, der kan strække sig fra 2 til 12 timer. Her vil flere kørere skiftes til at køre den samme gokart. Såfremt der bliver tale om afholdelse af Le Mans-løb, vil der blive ansøgt specielt for det enkelte arrangement. Ansøgningen vil redegøre for de støjmæssige konsekvenser ved afholdelse af løbet. Folkeracebane/Rallycrossbanen Esbjerg Motorsport, Bilafdelingen (Rallycross) har ifølge den nuværende miljøgodkendelse tilladelse til at træne onsdag fra kl og lørdag kl , hvilket skønnes at svare til det fremtidige behov. Der forventes afholdt 4-6 løb i weekender. Løb afvikles med træning i mindst 30 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter. Derefter afholdes tidstagning over 3 omgange, hvorved startopstilllingen til første heat bestemmes. Derefter afvikles diverse heats over 2½ - 4 timer med max. 5 biler i hvert heat efterfulgt af en til flere finaleheats afhængig af antal klasser, der køres i. Bilafdelingen vil muligvis i mindre omfang kunne udleje rallycrossbanen og biler hertil i lighed med den udbredte udlejning af gokarts til firmaer og private. Støjniveauet i forbindelse med udlejning forventes at blive væsentlig lavere end ved sportslig træningskørsel og afvikling af løb. De øvrige baner Motocrossbanerne og speedwaybanerne vil være baner, der kun benyttes sportsmæssigt til træning og løb. Der vil ikke ske udleje af baner, udstyr eller faciliteter i øvrigt. Ejerskabet til banerne forventes at være Esbjerg Kommunes. Motocross Motocrossbanen forventes anvendt til træning 2 gange om ugen i sommerhalvåret og til 5-6 løb i samme periode. Der forventes desuden trænet 1 gang om ugen i vinterhalvåret. Hvis der bliver mulighed for at køre A-løb, kan der blive behov for at udvide antallet af løbsarrangementer. Der ønskes for nærværende mulighed for afvikling af 5 6 arrangementer med 20 kørere pr. heat, samt 4-6 løb med op til 40 kørere pr. heat. De forventede træningstider for Motocross-klubben bliver onsdag kl i sommerhalvåret og lørdage kl hele året, hvor træningen normalt afsluttes senest kl Herudover ønskes mulighed for at anvende en ekstra træningsdag i ugen forud for løb, således fremmede kørere kan afprøve banen og uden at det får konsekvenser for de normale bruge af klubbens træningstider. Klubben forventer, at der vil være behov for afvikling af ekstra træning op til 6 gange årligt. Den ekstra dag vil hensigtsmæssigt kunne planlægges til torsdag, hvor arrangementerne afvikles i efterfølgende weekend, men på en anden hverdag, hvis løb afvikles på skæve helligdage. 16

18 Speedway 500 ccm banen forventes anvendt til træning 2-3 gange om ugen og/eller op til 10 løb i forskellige klasser i weekender eller på træningsaftener i perioden marts til oktober. De forventede træningstider for Speedway-klubben bliver onsdag kl og lørdag kl Derudover forventes der en ugentlig fast eller valgfri træningsdag med træning kl i sommerhalvåret. 80 ccm banen anvendes af juniorer til træning 2 gange om ugen (kl og lørdag kl ) og/eller 4-5 løb i forskellige klasser. Løbene afholdes indenfor normal træningstid og tæller ikke med som løb i miljøgodkendelsens forstand, da støjbelastningen er relativt lav. 50 ccm banen anvendes af de mindste kørere til træning 3 gange om ugen (tirsdag og onsdag kl og lørdag kl ) og/eller løb, der afholdes indenfor normal træningstid. Disse løb tæller ikke med som løb i miljøgodkendelsens forstand, da støjbelastningen holdes inden for rammerne svarende til normal træning. Øvrige aktiviteter Der er forskellige andre aktiviteter, der med fordel kan afvikles på Motorsportscenter Danmark. Disse aktiviteter forventes ikke at give anledning til forurening i en grad, så det kræver miljøgodkendelse. Der kan være tale om kørsel med fjernstyrede modelbiler og evt. streetrace. Kørsel med modelbiler vil kunne ske på alle tider af døgnet på alle banerne på Korskro Motor Center uden at støjbelastningen af omgivelserne vil overskride nogen grænseværdier. Streetrace er kørsel i indregistrerede privatbiler, hvor 2 biler kører mod hinanden på en afmålt lige strækning. Vinderne af hvert heat går videre indtil den endelige vinder er fundet. Da der kun forventes givet tilladelse til kørsel med indregistrerede biler med lovlige udstødningssystemer, forventes støjniveauet ikke at give anledning til overskridelse af støjkravene. Det vil primært være Asfaltbanen, der vil kunne benyttes til streetrace, og hvorvidt denne anvendelse vil kunne forenes med banens øvrige anvendelse, kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt. Herudover kunne alternativt tænkes indrettet et særligt delområde i forbindelse med Paddock. Udstillinger messer Det forventes, at det primært er firmaer, der er relateret til biler, motorcykler og motorsport, der vil have interesse i at arrangere udstillinger eller messer på Motorsportscenter Danmark. Hvorvidt der kan arrangeres udstillinger og messer for andre grene af erhvervslivet eller for foreninger udenfor motorsportskredsene vil afhænge meget af hallernes opbygning og de tilknyttede faciliteter. Koncerter Der forventes at kunne arrangeres et mindre antal udendørs koncerter om året på Asfaltbanen på Motorsportscenter Danmark. Udendørs koncerter er reguleret af Esbjerg Kommunes Forskrift. Udendørs Koncerter fra Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle søges om 17

19 tilladelse mindst 14 dage før hvert arrangement. Miljøpåvirkninger Motorsportscenter Danmark vil give anledning til en række miljøpåvirkninger, der overordnet skal beskrives her. En detaljeret beskrivelse af miljøpåvirkningerne behandles i selve ansøgningen om miljøgodkendelse. Der vil blive tale om følgende påvirkninger af omgivelserne; støj, støv, luft, spildevand, affald og kemikalieaffald. Støj De væsentligste støjgener fra Motorsportscenter Danmark skyldes støj fra kørsel på banerne i forbindelse med træning og løb. Før og efter løbene vil der blive en øget støjbelastning fra den øgede trafik på de offentlige veje ved tilskuernes til- og frakørsel. Desuden vil der komme støj fra højtalere ved annoncering af løbene mm. Motorkøretøjernes støjbelastning reguleres ud fra krav til køretøjernes udstyr og tilstand. Desuden vil der for nogle af køretøjtyperne ske autoriseret måling af støjudsendelsen fra køretøjet før tilladelse til kørsel vil blive givet. Det vil være autoriserede støjmålere fra motorsportsorganisationen DASU, (Dansk Automobil Sports Union), DMU (Dansk Motor Union) eller LUKS (Landsforeningen Ungdomsringens Knallert Sektion), der foretager støjmålingerne. DASU og DMU er organisationer under Dansk Idræts-Forbund. LUKS er en organisation for fritids- og ungdomsklubber, samt ungdomsskoler og har primært et socialt sigte. De støjbegrænsende tiltag (støjvolde og skærme) er dimensioneret ud fra træningssituationer. Under løbsforhold vil der ikke gælde de samme støjkrav, som under træning, men kravene til køretøjerne og de støjbegrænsende tiltag vil være med til at nedbringe støjbelastningen fra løbene, ligesom ændring af motortyper over mod dieseldrevne motorer vil medvirke til at reducere støjgenerne. Indretningen af banerne og de publikumsrelaterede elementer vil blive etableret under hensyntagen til de omkringboende bl.a. ved at højtalere retningsbestemmes og sikres et maksimalt effektniveau. Støv Kørsel på ikke-asfalterede baner (speedway, motocross og rallycross) kan give anledning til støvgener. Disse vil blive søgt minimeret mest muligt ved vanding af banerne, da støv ud over at være til gene for omgivelser og tilskuere, også udgør en sikkerhedsrisiko for kørerne ved nedsættelse af sigtbarheden. Støv fra ikke-befæstede parkeringspladser og veje forventes ikke at blive et problem, der strækker sig ud over Motorsportscenter Danmark afgrænsning. Vejene forventes anlagt med stabilbeton eller stabilgrus, og de vil kunne støve i tørre perioder. Færdslen på vejene og parkeringsarealerne vil dog foregå med lave hastigheder og det må forventes, at støvgener herfra vil være begrænsede. I grelle tilfælde vil støvgenerne kunne nedsættes ved vanding af parkeringsarealer og veje med tankbiler eller ved anvendelse af vandingsmaskiner. Vand til vanding af baner forventes indvundet fra boringer på Motorsportscenter Danmark s areal. Der forventes ikke etableret permanent sprinklersystem til veje og parkeringspladser. 18

20 Luft Udstødningsluft fra motorkøretøjerne vil ikke udgøre nogen markant miljømæssig belastning for omgivelserne. De kraftige accelerationer og høje hastigheder vil betyde en forholdsvis dårlig forbrænding af brændstofferne (benzin og methanol), således at der bliver en højere koncentration af kulbrinter i luften end normalt for et tilsvarende antal køretøjer på de offentlige veje. Der er dog tale om et forholdsvis begrænset antal køretøjer i et begrænset kørselstidsrum, hvorfor der ikke forventes hverken sundhedskritiske eller miljøkritiske niveauer. For nogle køretøjstyper kan der i fremtiden ske et skifte til dieselbrændstof. Dette vil medføre en større partikelemission, men det forventes ikke at medføre hverken sundhedskritiske eller miljøkritiske niveauer. Fra værksteder/haller, hvor der sker kørsel med motorkøretøjer eller afprøvning af motorer, vil der være udsugning med afkast over taghøjde. Her forventes ikke nogen kritiske emissioner. Spildevand Der fremkommer spildevand fra sanitære installationer, spildevand fra vaskepladser, samt tagog overfladevand. Motorsportscenter Danmark vil blive separatkloakeret med afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem. Der forventes således etableret en trykledning fra Motorsportscenter Danmark til Esbjerg Lufthavn, hvor kloaksystemet dimensioneret for yderligere spildevandstilledning. Der forventes en spidsbelastning på den sanitære del af kloaksystemet i forbindelse med store løbsarrangementer, hvor der kan komme op til tilskuere. Belastningen forventes udjævnet ved etablering af et lukket sparebassin. Spildevandet ledes til Esbjerg Kommunes Rensningsanlæg Øst, der forventes at have den nødvendige kapacitet til behandling af spildevandet. Tag- og overfladevand ledes til nedsivning og det vil blive tilstræbt, at regnvandet skal nedsives i det område, hvor det falder. Afskæring af spildevandet fra Motorsportscenter Danmark til det kommunale rensningsanlæg forudsætter at der udarbejdes et tillæg til Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Affald Affald fra Motorsportscenter Danmark kan opdeles i husholdningslignende affald fra cafeterier og klubhuse, samt erhvervsaffald fra Pitbygningen, hallerne og værksteder. Affaldet vil blive sorteret og behandlet efter Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for den pågældende affaldstype. Kemikalieaffald Der vil fremkomme spildolie m.m. i forbindelse med vedligeholdelse af motorer og tømning af olieudskillere. Derudover kan der forekomme pesticidrester mm. fra vedligeholdelsen af de grønne områder. Affaldet vil blive behandlet efter Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende regulativ for farligt affald. 19

21 Tekniske anlæg: Støjvolde/støjskærme Motorsportscenter vil være omkranset af høje støjvolde, der vil være ca m over det omgivende terræn. Støjvoldenes højder er betinget af støjbelastningerne på de omkringliggende ejendomme. Af hensyn til støjvoldenes stabilitet vil de blive anlagt med et anlæg 1:1½ 1:2, svarende til ca graders hældning. Kronebredden forventes at blive 2-10 m, hvilket vil give en bredde ved foden af støjvoldene på m. Hvor det kan knibe med pladsen til en støjvold, kan de sidste 1-2 m bestå af en støjskærm. Affaldssystem De kommercielt drevne baner skal opfylde Esbjerg Kommunes regulativ for erhvervsaffald, hvilket betyder, at banerne har pligt til at sortere affald i behandlingsegnede affaldstyper og fraktioner, samt til at frasortere genanvendelige materialer. Ikke-genanvendeligt forbrændingsegnet affald skal frasorteres og holdes adskilt fra de øvrige affaldsfraktioner. De enkelte klubber skal være tilmeldt Esbjerg Kommunes tømningsordning for dagrenovation. Da affaldsmængden fra de enkelte klubber er begrænset, forventes de fortsat at være fælles om en affaldscontainer for dagrenovation. Øvrigt affald skal sorteres og afleveres på de kommunale genbrugspladser. Forsyningsmæssige forhold V and Motorsportscenter Danmark vil blive forsynet med vand fra Esbjerg Kommune Forsyningen. Vand til vanding af baner og veje indvindes på Motorsportscenter Danmark i en til flere boringer. Der skal søges om indvindingstilladelse til nye boringer. Spildevand Spildevandet fra de kommercielle baner og de forskellige klubber samles og pumpes i en trykledning til Esbjerg Kommunes eksisterende kloaksystem ved Esbjerg Lufthavn. Spildevand fra vaskepladser afledes sammen med det sanitære spildevand via olieudskiller. Vaskepladser etableres overdækket for at undgå regnvand i spildevandssystemet. Elektricitet Motorsportscenter Danmark vil blive elforsynet af Sydenergi. Der etableres målere ved de kommercielle baner og de enkelte klubber. Varme Der er ikke i den eksisterende varmeforsyningsplan forudsat fjernvarmeforsyning til Korskroområdet. I Esbjerg Kommune er der ingen tilslutningspligt til fjernvarme, så der er frihed til at vælge den økonomisk og miljømæssigt optimale varmeforsyning til pitbygningen mm. Miljøpåvirkninger på omgivelserne Den væsentligste miljøpåvirkning på omgivelserne vil være støjbelastningen fra kørsel på banerne. Der er for de enkelte baner foretaget støjberegninger, der viser støjbelastningen på de enkelte ejendomme i forbindelse med klubbernes træning og de kommercielle baners maksimale benyttelse. 20

22 Det er målsætningen for indretningen og anvendelse af nye baneanlæg, at der ved såvel træning som ved erhvervsmæssig brug sker overholdelse af de vejledende støjgrænser. Beregningerne er gennemført for beskrivelse af støjforholdene ved følgende ejendomme, kunne blive berørt af støj fra kørsel på Motorsportscenter Danmark: Grimstrupvej 125, 130, 131,132, 137, 139, 141 og 143. Korskrovej 5 Rønnegårdsvej 13 og 14 Ølufvad Hovedvej 24, 26, 30, 32, 31 (forventes eksproprieret) og 38 Søhalevej 1, 3, 5, 13 og 21 Tingvejen 203, 205, 206, 207 Gl. Tingvej 2 og 8 Støjbelastningen på den enkelte ejendom og fra hvilke baner, støjbelastningen stammer, redegøres der nærmere for i nedenstående ansøgning om miljøgodkendelse. Områdets støjbelastning fra øvrige støjkilder: Motorsportscenter Danmark omgives af flere større landeveje. Hovedvej A11 Ølufvad Hovedvej har en julidøgntrafik på ca køretøjer, mens Hovedvej A30 - Tingvejen har en julidøgntrafik på ca køretøjer. Trafikken på disse veje betyder, at ejendomme umiddelbart op af vejene belastes mere med trafikstøj end støj fra Motorsportscenter Danmark. Motorvej E20 ligger så dybt i terrænet, at støjbelastningen herfra ikke påvirker ejendommene omkring Motorsportscenter Danmark. Esbjerg Lufthavn har miljøgodkendelse fra 10. august 2004 til operationer 1, heraf højst skoleflyvningsoperationer med store eller støjende fly årligt, samt helikopteroperationer. Det reelle støjbidrag fra lufthavnen er væsentligt mindre pt. idet lufthavnen efter 1. november 2007 kun benyttes 2-3 flyselskaber med i alt ca. 3 afgange og ankomster pr. dag. Dertil kommer beflyvning med mindre private fly og skoleflyvning. Helikopterflyvning, som nu er lufthavnens hovedaktivitet, sker primært til boreplatforme i Nordsøen og kommer derfor ikke hen over Korskro Motor Center. Ved Motorsportscenter Danmark sydøstligste hjørne ligger en skydebane for salonrifler. Der benyttes lukket skydehus og støjberegninger foretaget i forbindelse med skydebanens ansøgning om miljøgodkendelse har vist, at støjbelastningen fra skydebanen ligger mindst 6 db(a) under de vejledende grænseværdier for skydebaner. der 1 En operation svarer til en start eller en landing. En afbrudt indflyvning også kaldet touch and go tæller to operationer, uanset om flyet rører banen eller ej. 21

23 Miljøansøgning Miljøansøgningen er opdelt efter forventninger til det forskellige ejerskab og driftsansvar, der forventes på de enkelte baner. Da Motorsportscenter Danmark imidlertid også for de omkringliggende ejendomme kan ses som en samlet enhed, der giver anledning til en række miljøpåvirkninger, vil der afslutningsvis også være en samlet opgørelse over de enkelte ejendommes miljøpåvirkning fra Korskro Motor Center. Det medfører, at miljøansøgningen er opdelt i følgende; Asfaltbanen Gokartbanen Rallycrossbanen, Speedway- og Motocrossbanerne. Det nuværende baneanlæg ejes af Esbjerg Kommune, der også forventer at overtage arealerne for det resterende anlæg. Det forventes herefter, at Asfaltbanen og Gokartbanen efter indretning af baneanlæggene overdrages/udlejes eller eventuelt sælges til særligt interesserede for færdig udvikling af baneanlæggene, når det lovmæssige grundlag (redegørelse og miljøtilladelse) for drift af banerne er klarlagt. Ansøger for alle baner er; Esbjerg Kommune Kultur og Fritid Torvegade Esbjerg Tlf Esbjerg Kommune er ejer af banerne, der ligger på matr. nr. 26 q, 16 f, 7 e og 16 ø Skads, Esbjerg Jorder. Matrikel nr. 16 aa Skads, Esbjerg Jorder ejes af Esbjerg Kommune, Esbjerg Lufthavn og indeholder landingsbanelys ovenpå en støjvold, der er en del af motorbaneanlæggets støjbegrænsende foranstaltninger. Dertil kommer følgende matrikler, der pt. ikke ejes af Esbjerg Kommune, men som vil blive opkøbt/eksproprieret af Esbjerg Kommune, så snart -proceduren er tilendebragt og det planmæssige grundlag er til stede. Matrikel nr. 13, 8 bn og 9 d Skads, Esbjerg Jorder ejet af Per Nørholm Jensen, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N. Matrikel nr. 5 d Skads, Esbjerg Jorder, Tinghedevej 13, 6715 Esbjerg N ejet af??? Matrikel nr. 26 p Skads, Esbjerg Jorder ejet af???? Der forventes efterfølgende udført matrikulære ændringer, der følger anvendelserne og ejerskabet til de enkelte baner. Sportsaktiviteterne på Motorsportscenter Danmark hører under listepunkt H201. Motorsportsbaner, mens de øvrige aktiviteter ikke vurderes at kræve miljøgodkendelse. 22

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16A, 6700 Esbjerg Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af området... 3 Nuværende støjbelastning fra

Læs mere

VVM - Redegørelse MOTORSPORTSCENTER DANMARK

VVM - Redegørelse MOTORSPORTSCENTER DANMARK VVM - Redegørelse MOTORSPORTSCENTER DANMARK Januar 2009 Udgiver: Udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Kommune, Kommuneplan Torvegade 74 6700 Esbjerg www. Esbjergkommune.dk Johansson & Kalstrup A/S Østervang

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Internationalt motorsportscenter I Nordjylland

Internationalt motorsportscenter I Nordjylland Internationalt motorsportscenter I Nordjylland Go-kart bane Ansøgning til Rebild Kommune 1 Ansøger: Motorsport Nordjylland: Motorsport Nordjylland (MNJ) er en frivillig forening for alle med benzin i blodet

Læs mere

13.1 Anvendelsesområde

13.1 Anvendelsesområde Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Aarestrup, den 29. december 2015 Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af go-kartbane i Nysum Motorsport Nordjylland ansøger hermed om miljøgodkendelse

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane i henhold til bekendtgørelse om standardvilkår, kapitel 13, H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg,

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700 Esbjerg Beskrivelse af området Motorsportscenter Danmark er en udbygning af det motorsportsanlæg,

Læs mere

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Til Helsingør Kommunes Ungdomsskole og Kronborg Karting Club Revideret og samlet miljøgodkendelse April 2015 Virksomhedens navn: Helsingør Kommunens

Læs mere

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø

: Rikke Kjærsgaard Sørensen, Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø Notat N4.017.15 Grontmij A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Hedeland Motocross Klub Støjtekniske bemærkninger til høringssvar 16. marts

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelser og ændringer på Korskro Motorsportcenter

Ikke VVM-pligt for udvidelser og ændringer på Korskro Motorsportcenter Esbjerg Kommune Børn & Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. september 2014 Sags id 14/14340 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Miljøgodkendelse af gokartbane på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg

Miljøgodkendelse af gokartbane på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg Esbjerg kommune Kultur & Fritid Torvegade 74 6700 Esbjerg Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74, 6700 Esbjerg 12. marts 2010 2008-9528/2007-3585 Hans Sonne-Frederiksen 76 16

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

ONSDAGSLØB Løbene afvikles i tidsrummer fra kl 17:00 20:15. Herefter er der præmieoverrækkelse og social sammen vær i cafeen.

ONSDAGSLØB Løbene afvikles i tidsrummer fra kl 17:00 20:15. Herefter er der præmieoverrækkelse og social sammen vær i cafeen. For at imødekomme et bredt udsnit af vores medlemmers muligheder for at køre løb i 2017, er der udformet en løbsserie, hvor man kan køre med DASU klasserne og promotorklasserne i de samme heat. Dette muliggøres

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo

Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte Munkebo Miljøgodkendelse Vilkårsændring for Munkebo Speedway Club Beliggende Garbækstofte 20 5330 Munkebo Ændring af vilkår, således at der trænes tirsdag og lørdag for 50cc og 85cc maskiner i 2016 CVR-nr.: 25

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Lokalplan 1.44 Ishøj Motorcenter

Lokalplan 1.44 Ishøj Motorcenter forslag til: Lokalplan 1.44 Ishøj Motorcenter & Kommuneplantillæg nr. 12 Ishøj Kommune 2004 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 168. iiiijiif''' mmiimmm immmiimmmi TUNE >? :.*: : liiiiiii^ l;^l^llllll:llliiili;ill : ^ nii.

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 168. iiiijiif''' mmiimmm immmiimmmi TUNE >? :.*: : liiiiiii^ l;^l^llllll:llliiili;ill : ^ nii. ROSKILDE KOMMUNE mm w Hf >? :.*: : mmiimmm immmiimmmi iiiijiif''' liiiiiii^ l;^l^llllll:llliiili;ill : ^ nii j^ip^jwiié*«;:-; TUNE KOBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE LOKALPLAN NR. 168 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 113 Offentlig Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 10 1.1.4 Gokart

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Ændret miljøgodkendelse af en række motorsportsaktiviteter på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg

Ændret miljøgodkendelse af en række motorsportsaktiviteter på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg Esbjerg kommune Kultur & Fritid Torvegade 74 6700 Esbjerg Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74, 6700 Esbjerg 12. marts 2010 2008-9529/2007-3585/ 2010-3878 Hans Sonne-Frederiksen

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK - MILJØRAPPORT OG VVM

KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK - MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM INDHOLD Baggrund for Miljørapport og VVM Projektet Støj Trafik og parkering Visuelle forhold Materielle goder MILJØPÅVIRKNINGER - Kan de være væsentlige? - Kan der indarbejdes

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse til afholdelse af - DM finale i speedway 5.september 2014.

TILLÆGSGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse til afholdelse af - DM finale i speedway 5.september 2014. Til Ellingbanen Ellingvej 16B 8600 Silkeborg att. Thomas Ulstrup,[ulstrup68@gmail.com] 24.juli 2014 TILLÆGSGODKENDELSE For: Ellingbanen, Ellingvej 16 B, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: CVR-nummer: P-nummer:

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 2 for Kommuneplan 2013-2015 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Forslag - Juli 2014 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg?

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

YHEDSBREV Vestjysk MotoCross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

YHEDSBREV Vestjysk MotoCross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 2 7. j anuar 2 0 0 9 Numme r 1 YHEDSBREV Vestjysk MotoCross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Velkommen til et spændende år Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Universe Science Park Mads Patent Vej 1 6430 Nordborg Universe Science Park har ansøgt om at udvide forlystelsesparken med en ny aktivitet - Pieline Land - som er et bymiljø med inspiration

Læs mere

Dansk Super Kart 2017

Dansk Super Kart 2017 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2017 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 8-9/4 TMSK DSK 2 20-21/5 SAK DSK 3 24-25/6 VKK DSK 12-13/8 GGK Cadett Mini Cadett Junior OK Junior

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere