ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK"

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport OG ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Oktober 2008 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16A, 6700 Esbjerg

2 Indholdsfortegnelse Miljøbeskrivelse... 3 Indledning... 3 Beskrivelse af området... 3 Anlæggets fysiske udformning... 4 Etapeopdeling... 7 Fritidsklubberne Banernes drift Asfaltbanen Træningskørsel Motorløb Vedligeholdelse af Asfaltbanen Gokartbanen Træning Folkeracebane/Rallycrossbanen De øvrige baner Motocross Speedway Øvrige aktiviteter Udstillinger messer Koncerter Miljøpåvirkninger Støj Støv Luft Spildevand Affald Kemikalieaffald Tekniske anlæg: Støjvolde/støjskærme Affaldssystem Forsyningsmæssige forhold Miljøpåvirkninger på omgivelserne Miljøansøgning Ansøgning om miljøgodkendelse af Asfaltbanen på Motorsportscenter Danmark Beskrivelse af det ansøgte projekt Den planlagte anvendelse af banen Oplysninger om etablering af Asfaltbanen m. faciliteter Oplysninger om banens placering Asfaltbanens indretning Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj Renere teknologi Luft Spildevand Overfladevand Uheld Forslag til vilkår om egenkontrol

3 Ansøgning om miljøgodkendelse af Gokartbanen på Motorsportscenter Danmark Beskrivelse af det ansøgte projekt Den planlagte anvendelse af banen Oplysninger om etablering af Gokartbanen m. faciliteter Oplysninger om banens placering Gokartbanens indretning Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj Renere teknologi Spildevand Overfladevand Uheld Forslag til vilkår om egenkontrol Ansøgning om fornyet miljøgodkendelse for motorsportsklubberne Speedway ccm microspeedway ccm minispeedway Speedway Eksisterende baneanlæg og servicefaciliteter: Speedway samlet: Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Fremtidige ønsker til servicefaciliteter: Vestjysk Motocross Micro-motocross Motocross Eksisterende baneanlæg og servicefaciliteter: Fremtidige ønsker til servicefaciliteter: Esbjerg Motorsport, Bilafdelingen (Folkerace/Rallycross) Fremtidige ønsker til baneanlæg og servicefaciliteter: Fritidsklubberne Fremtidige ønsker til baneanlæg og servicefaciliteter Traktortræk Ansøgning om tilladelse til at anvende lettere forurenet jord i støjvolde

4 Miljøbeskrivelse Indledning Etableringen af et nyt motorsportsanlæg, Motorsportscenter Danmark, sker med udgangspunkt i det nuværende Korskro Motor Center ved Korskroen med udbygning mod nord. Udvidelsen af anlægget vil ske over en årrække, men nærværende beskrivelse omfatter planlagte og tænkelige fremtidige elementer, der vil være en integreret del af det samlede udbyggede anlæg. Beskrivelse af området Motorsportscenter Danmark er beliggende umiddelbart øst for Esbjerg Lufthavn og nord for motorvej E20 mellem hovedlandevejene A11 og A30. Det udbyggede anlæg vil dække et samlet areal på ca. 130 ha., svarende til en udvidelse på op mod 100 ha. Dertil kommer områder for lejlighedsvis anvendelse til parkeringspladser/camping-faciliteter vest for A11 (Ølufvad Hovedvej) med et areal på ca. 23 ha, mens der øst for Tingvejen ligeledes lejlighedsvis forventes mulighed for etablering af parkeringspladser på landbrugsarealer. Esbjerg Kommune er ejer af det nuværende areal til motorbane, men de øvrige arealer påregnes erhvervet efter at den igangsatte planlægning er afsluttet. Anlægget er opbygget, så kørende gives vejadgang til motorbanerne via Korskrovej, der har tilkørsel fra A30, og A11. De eksisterende tilkørselsanlæg fra hovedlandevejene påregnes at kunne benyttes uændret ved den daglige drift og ved mindre arrangementer. Den nuværende adgang til motorbanerne fra A11 ad Tinghedevej lukkes. Arealerne syd for motorsportsområdet er udlagt til erhvervsformål. Erhvervsarealet nord for Korskrovej benyttes pt. til parkering, servicestation og den gamle Korskro. Der vil være adgang til de enkelte baner og paddock-områderne fra en fælles vej gennem området. Vejen fører frem til det pitanlæg, der tænkes opført ved asfaltbanen. Motorsportscenter kommer til at rumme følgende baner: Ca. 3,5-4 km asfaltbelagt motorbane. Ca m gokartbane. Ca m motocrossbane. Ca m rallycrossbanen. Speedwaybane. Traktortrækbane. Mini baner (micro- og minispeedway, micromotocross ). Dertil kommer diverse servicefaciliteter Pitbygning. Arealer til opstilling af udstyr under løb (paddock). Udstillingshaller. Kontorfaciliteter. Campingfaciliteter Erhvervsarealer. P-pladser. 3

5 Placeringerne af ovennævnte er vist på fig. 1. Baneanlæggene vil som minimum blive anlagt med de længder, belægninger og variationer, der kræves af de respektive motorsportsforbund, således banerne kan benyttes i konkurrencemæssige sammenhænge i de forskellige motorsportskategorier. Banernes nøjagtige forløb er ikke endelig projekteret. Fig. 1. Motorsportscenter Danmarks placering mellem hovedlandevejene Ølufvad Hovedvej, A11, der går til Varde og Tingvejen, A30, der går til Grindsted. Anlæggets fysiske udformning Asfaltbanen Denne bane (vist som gul-orange på fig. 1 og 2) vil blive belagt med asfalt og med højdevariation på maksimalt 2 m fra højeste til laveste punkt. Banen får en længde på ca. 3,5-4 km og en bredde fra m. Banens udformning får en principiel opbygning som vist nedenfor på fig. 2. Med en langside og en pitlane, der leder ind til en række pitgarager i en pitbygning. Banelayoutet viser, at der kan placeres en bane af den ønskede størrelse på arealet. Banens layout er ikke bearbejdet med henblik på at sikre den optimale udformning af sving, sværhedsgrad m.m. Det sker først i forbindelse med detailprojekteringen, hvor der også skal projekteres de nødvendige sikkerhedsanlæg og et antal forbindelser, der muliggør, at banen kan opdeles i mindre afsnit og dermed bruges til flere forskellige formål samtidig. 4

6 Banen skal udformes, så den kan godkendes til internationale motorløb af FIA (Federation International de Automobile). Der skal være etableret en Parc Ferme, der skal bestå af et befæstet, indhegnet, overvåget område beregnet til opbevaring af biler i protesttiden, samt til opbevaring af biler, der er nedlagt protest imod. Der skal være plads til 2 x 10 biler (ca. 200 m 2 ) og derudover skal der være tilstrækkelig plads til at få biler ind og ud af Parc Ferme. Der skal desuden være en befæstet plads til opstilling af vægt til vejning af bilerne, samt en plads til den obligatoriske støjmåling på bilerne inden de gives adgang til banen. Banen er omgivet af en støjvold på op til 15 m s højde i forhold til banekoten og 5-15 m s højde i forhold til det omgivende terræn. Motorbanen påregnes placeret i en kote, der ligger ca. 4 m under hovedvej 11, hvilket betyder, at banen nedgraves i forhold til det eksisterende terræn. Mod nordøst vil der være tale om en placering tæt ved terræn. Hele baneanlægget skal omkranses af en 2,5-3 m bred sikkerhedsvej og ved sving skal der være en sikkerhedsafstand til støjvolden. Der skal desuden være en plads til ambulanceberedskab og bjergningskøretøjer. Ydersiderne af støjvolden vil blive beplantet med egnstypiske buske og træer i forskellig højde, så konturerne af støjvolden udviskes. Der anlægges en kørevej og en kanal/forsinkelsebassin til nedsivning af overfladevand på ydersiden af støjvolden. Fig. 2. Principiel opbygning af asfaltbanen med tilknyttet pitlane, pitbygning og haller. 5

7 Pitbygningen forventes at blive omkring m lang og med en dybde på m. Bygningen indrettes med pitgarager i underetagen og kontorer og VIP-lounges på førstesalen. Pitbygningen skal være fuldt forsynet med strøm og vand, samt kloak. Der skal desuden jf. DASU s regler være: Dommersekretærrum med arbejdsplads til 2 personer samt 4 mødedeltagere. Der skal være skrivetavle, kopimaskine, TV og Internetforbindelse. Juryrum med arbejdsplads til 3 jurymedlemmer samt 4 mødedeltagere. Der skal være skrivetavle, TV og Internetforbindelse. TV observatørrum med arbejdsplads til 2 TV observatører og deres AV udstyr. TV observatørrummet skal være i nærheden af løbsafvikler og sportslig afviklingsdommer. Teknisk dommerrum med arbejdsplads til 2 personer samt 4 mødedeltagere. I tilknytning til pitbygningen vil der desuden blive etableret vaskeplads med olieudskiller, samt opsamlingssted for affald herunder olie- og kemikalieaffald. Fig. 3. Principopbygning af pitbygning dog uden dommertårn. Dommertårnet forventes indbygget i pitbygningen som en 3. etage, der ventes at blive anlæggets højeste punkt med en højde på 10 m over nuværende terræn svarende til 14 m s højde ved placering i baneniveau, således ingen bygningsdel kommer over højeste støjvoldskrone. Der planlægges ca. 13 ha til paddock (syd for de viste haller på fig. 2). Disse arealer benyttes til klargøring af materiel og indretning af forplejningstelte m.v. under løb og kan typisk besøges af tilskuere. Paddocken indrettes, så der er mulighed for forankring af telte og med mulighed for tilslutning af vand, kloak og strøm. Paddocken skal endvidere kunne anvendes som parkeringsareal ved arrangementer, hvor der ikke er behov for paddock. Desuden forventes det at opføre et antal haller, hvor deltagerne kan leje en plads under løbene. Hallerne er vist tæt på pitområdet på fig. 2, men kan også etableres lidt sydligere, såfremt det måtte blive nødvendigt at anlægge en støjvold langs pitlanen. Nogle af hallerne vil blive indrettet med værkstedsfaciliteter ex. smøregrav, trykluft og udsugning. En af hallerne kan evt. benyttes til Parc Ferme. Hallerne vil blive opbygget og indrettet meget fleksibelt, så de også kan benyttes til andre formål, som fx udstillinger og messer. Det skønnes tilsvarende at være muligt at afholde koncerter på asfaltbanen ved at opsætte en scene f.eks. ved det inderste hårnålesving nordvest for pitbygningen. 6

8 Servicefaciliteter Tilskuerpladserne indrettes på flere forskellige måder. Støjvoldene opbygges som terrasser med enten sidde- eller ståpladser. VIP-lounges etableres oven på pitgaragerne. Ved fuld udnyttelse af støjvoldene til tilskuerpladser vil være plads til flere end tilskuere. Foruden siddepladser skal tilskuerne have adgang til toiletfaciliteter og forplejning. Herudover skal der være mulighed for at placere boder til salg af merchandise. Udover de faciliteter, der indrettes i forbindelse med pitbygningen, indrettes minimum 3 områder forsynet med kloak, vand og strøm. Her opstilles toiletter og indrettes områder til salg af mad og drikkevarer mm. Kontorfaciliteter til administration m.v. i forbindelse med banen tænkes placeret i samme bygning som pitgaragerne og med udsigt over banen. Kantine/restaurant, konferencefaciliteter, bade- og opholdsfaciliteter for kunder, der træner og tester på banen, tænkes også etableret i denne bygning. Etapeopdeling Det forventes, at asfaltbanen vil blive planlagt således at den eventuelt kan etableres i flere etaper. Der kan i første omgang anlægges en bane på m, og det kan vise sig nødvendigt at opføre midlertidige støjafskærmninger. Asfaltbanens benyttelse vil være meget afhængig af, hvor hurtigt støjvoldene vil kunne etableres. I første etape forventes det, at der kun vil være mellem 4-7 m fra baneniveau til terrænniveau/top støjvold. Dette betyder, at der vil være en begrænset støjdæmpning af kørslen på banen. Banen forventes i første etape anvendt til kørsel med de mindre støjende biler, og at banen i den indledende 1 fase vil blive anvendt til træning en gang ugentligt på onsdage mellem 17 20, ligesom banen i dagstimerne fra kl kun anvendes til erhvervsformål i et begrænset omfang af et begrænset antal biler. I første fase kan banen forventes anvendt til motorløb i 4 6 weekender. I anden etape påregnes baneanlægget udvidet til fuld længde, medens støjvoldene omkring asfaltbanen påregnes ført op i et niveau omkring 10 m i niveauforskel mellem baneniveau og toppen af støjvolden. Øgningen af støjvoldens højde vil ske gradvist under udbygningen af banen, og der påregnes at ville være perioder, hvor banen er lukket på grund af anlægsarbejde. Aktiviteterne på banen vil gradvist øges i forhold til mulighederne for anvendelse af banen. Udvidelsen af aktiviteterne vil blive holdt inden for et støjniveau, således de vejledende støjgrænser overholdes ved de omkringliggende ejendomme. Banen vil kunne benyttes til mindre støjende erhvervsformål i dagstimerne, ligesom banen forventes anvendt til motorløb i 4 6 weekender. Traktortrækbanen Den eksisterende traktortrækbane forventes foreløbigt bibeholdt på det areal, der i øvrigt er planlagt til paddock. På grund af, at banen muligvis må afkortes lidt i den vestlige ende for at give plads til den kommende adgangvej, kan det blive nødvendigt med en forlængelse i den østlige ende. Traktortrækbanen er pt. en ca. 110 m lang og 10 m bred bane. Dertil kommer plads langs banen til returkørsel og plads til tilskuere. 7

9 Traktortrækbanen vil kun blive anvendt til konkurrencer 1 2 dage årligt. Der vil således ikke være yderligere aktiviteter på denne bane resten af året og den vil kunne benyttes til parkering i det omfang, der vil blive behov for det. Traktortræk er en anmeldevirksomhed, der ikke bliver en fast del af Motorsportscenter Danmark. Det søges derfor ikke om miljøgodkendelse af traktortrækbanen, idet denne i hovedparten af året vil få anden anvendelse som en del af paddock-arealet. Som anmeldevirksomhed kan traktortræk flyttes til andre dele af Motorsportscenter Danmark eller flyttes helt udenfor evt. til parkeringsarealer. Gokartbanen Gokartbanen forventes at komme til at ligge syd for asfaltbanen og umiddelbart op til støjvolden langs Ølufvad Hovedvej. Hele banen bliver asfalteret og vil få en bredde på mindst 6 m. Støjvolden vil blive anlagt, således at den kan anvendes til tilskuerpladser. Støjvolden vil blive beplantet på ydersiden mod Ølufvad Hovedvej, således at konturerne af volden maskeres/opblødes. Den på fig. 4 viste gokartbane har en bredde på 7 m og en længde på ca m. De sorte tal ved krydserne angiver topkoterne på støjvoldene ved færdigetablerede volde. Da gokartbanen er en ny bane prioriteres støjvoldene omkring denne bane lavere end støjvoldene omkring Motocross og Rallycrossbanen (bilbanen), der skal benyttes af allerede etablerede klubber. Der vil derfor kunne gå nogle år før støjvoldene omkring gokartbanen er etablerede og aktiviteterne på banen bliver derfor begrænset på grund af støjbelastningen på omgivelserne. Servicefaciliteter I forbindelse med gokartbanen vil der være behov for et dommertårn og et garageanlæg med vaskeplads til udlejningsgokartene, samt et cafeteria/opholdsrum, hvor personer, der venter på at kunne komme til at køre, kan opholde sig. Cafeteriet, garageanlæg mm. forventes drevet fælles med Rallycross klubben. Området skal forsynes med vand, strøm og kloak. Der kan ligeledes være mulighed for at tilpasse placeringen af pitbygningen for bilbanen, således denne kan bruges som servicebygning for rallycrossbanen og gocartbanen. Gokartbanen vil dels blive anvendt som træningsanlæg for konkurrencesport og dels blive anvendt forretningsmæssigt til privat udlejning af gokarts til firmaer og private. Baneanlægget vil således blive anvendt i såvel dagtimer som aftentimer. 8

10 Fig. 4. Placeringen af Gokart-, Rallycross- og Motocrossbanerne. Rallycrossbanen Der etableres et baneanlæg, der kan anvendes til såvel folkerace som rallycross. Denne bane etableres som en kombineret asfalt/grusbane. Den på fig. 4 viste rallycrossbane er ca m lang, med 40 % asfalt og 60 % jord/grusbelægning. Banen anlægges med delstrækninger med niveauforskelle på op til 2 3 m. Folkerace vil kunne køres på dele af banen uden de større terrænspring. Banen til folkerace vil blive ca m. Støjvolden vil blive anlagt, således den kan anvendes til tilskuerpladser. Volden vil blive beplantet på ydersiden mod Ølufvad Hovedvej, således at konturerne af volden maskeres/opblødes. Servicefaciliteter Der etableres et dommertårn ved banen. Der vil være behov for et garageanlæg, der kan rumme både rallycrossbiler og folkeracebiler, samt et opholdsrum/cafeteria til brugerne af Rallycrossbanen. Behovene for garageanlæg og cafeteria/klubhus forventes at kunne dækkes i sammen med gokartbanens behov i én eller eventuelt 2 bygninger. Der kan ligeledes være mulighed for at tilpasse placeringen af pitbygningen for bilbanen, således denne kan bruges som servicebygning for rallycrossbanen og gocartbanen. Rallycrossbanen og folkeracebanen vil dels blive anvendt som træningsanlæg for konkurrencesport og dels blive anvendt forretningsmæssigt til udlejning af biler til firmaer og private. Baneanlægget vil således blive anvendt i såvel dagtimer som aftentimer. Sportslig kørsel, der er træning til løbskørsel, reguleres efter motorsportsstøjvejledningen, mens udlejning til firmaer og private skal reguleres efter virksomhedsstøjvejledningen. Folkerace er langt mindre støjende end Rallycross, hvorfor sidstnævnte først kan tillades kørt på banen, når støjvoldene er fuldt etablerede. Der vil kunne køres folkerace på banen med begrænsede støjvolde, da folkerace ikke støjer væsentlig mere end kørsel med almindelige biler på offentlig vej. 9

11 Motocrossbanen Af hensyn til den overordnede disponering for Motorsportscenter Danmark, forlægges banen mod vest/nordvest. Motocrossbanen vist på fig. 4 er 1640 m lang, hvilket svarer til længden af den eksisterende bane. Adgangsvejen til banerne er i dag Tinghedevej, der udgår fra Ølufvad Hovedvej, men adgangen til motorsportsanlægget vil fremover blive med indkørsel fra Korskrovej, som vist på fig. 1. Motocrossbanen er en jordbane med mange sving og meget variable højdeforhold. Støjvolden vil blive anlagt, således den kan anvendes til tilskuerpladser. Der forventes etableret et dommertårn ved banen. Umiddelbart syd for startområdet er der etableret en grundvandsboring. Vandet herfra anvendes til overrisling af banen for at reducere støv m.m. Vandet fra boringen føres i en nedgravet vandledning langs banen, således vanding kan ske med forsyning fra denne ledning. Med udvikling af banen vil der til afviklingen af store løb - A-løb - komme et større antai tilskuere. Der indrettes derfor et særligt område for disse. Området afgrænses af et hegn. Servicefaciliteter Der er opført et klubhus fælles med minimotocross i tilknytning til motocrossbanen. Motocross ønsker at udvide klubhuset med bl.a. bad og toiletter. Der er en vaskeplads med sandfang, olieudskiller og opsamlingstank under etablering. Der er givet tilladelse til udspredning af vaskevandet på banerne. Vaskepladsen ligger i ryttergården umiddelbart over for ind-/udkørsel til banen. Ved et udbygget motorsportsanlæg påregnes ryttergården at komme til at udgøre en mere integreret del af baneområdet. I forbindelse med stævner er der tradition for at ryttergården antager karakter af campingplads med lejlighedvis overnatning. Ryttergården påregnes derfor udbygget med en bedre service med bl.a. strømudtag. Minimotocrossbanen Minimotocrossbanen er beliggende umiddelbart vest for Motocrossbanen. Denne bane ændres ikke nævneværdigt i forbindelse med Motocrossbanens delvise flytning. Der er ryttergård i forbindelse med banen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere anlæg. Støjvoldene benyttes til tilskuerpladser. Vedligeholdelse af motocrossbanerne og de tilhørende klubfaciliteter foretages af klubberne og deres medlemmer. Minimotocrossbanen benyttes desuden af fritidsklubberne i Esbjerg. Speedwaybanerne Motorsportscenter Danmark indeholder en speedwaybane til 500 ccm speedwaymaskiner, samt 2 mindre speedwaybaner til henholdsvis 80 ccm minispeedwaymaskiner og 50 ccm microspeedwaymaskiner. Disse baner er helt plane og belagt med grus bestående af en blanding af ler, kalk og slagge. Banerne er omgivet af støjvolde, der bl. a. benyttes til tilskuerpladser. 10

12 Fig. 5. Speedway-banerne med angivelse af de maksimale motorstørrelser på de maskiner, der anvendes på banerne. I lighed med motocrossklubberne vil adgangsvejen fremover blive fra Korskrovej, som vist på fig. 1. De faciliteter, der hører til 500 ccm banen er et dommertårn, samt et klubhus, der ligger vest for banen. Klubhuset indeholder omklædning, kiosk/cafeteria mv. Herudover omfatter baneanlægget en ryttergård og et dommertårn i kombination med en tribune på den østlige støjvold. Der forventes desuden gennemført en forbedret støjdæmpning ved at hæve støjvolden omkring den syd- og østlige banedel. Der skønnes i dag at være plads til omkring tilskuere på støjvolden. Der er overvejelser om at flytte 80 ccm banen tættere på 500 ccm banen, så der kan etableres en tættere kontakt mellem junior- og seniorkørere. Dette kan lade sig gøre ved at anlægge 80 ccm banen umiddelbart vest for 500 ccm banen, hvor Bokart-banen ligger i dag. Der er dog ingen aktuelle planer om flytning af banen. 80 ccm banen kræves med den nuværende placering yderligere støjdæmpet ved at støjvolden om den sydligste halvdel af banen hæves med 3,5 m. Bokartbanen er ikke i brug og påregnes nedlagt. Vedligeholdelse af speedwaybanerne og de tilhørende klubfaciliteter foretages af klubberne og deres medlemmer. 11

13 Fritidsklubberne Fritidsklubberne i Esbjerg har på alle hverdage fra kl aktiviteter på minimotocrossbanen og på minispeedwaybanen. Klubberne har etableret bygning med værksted og badefaciliteter til brug for fritidsklubberne, der har en mand ansat i huset. Fritidsklubberne ejer en række maskiner til brug for brugerne. Maskinerne serviceres og opbevares i bygningen. I forbindelse med Esbjerg Kommunes blå mandage aktiviteter for konfirmander - Blue Card - er der mulighed for at komme til at køre på minibanerne. Denne aktivitet sker i tidsrummet på op til 6 mandage i foråret. På disse dage er der ikke aktiviteter for fritidsklubberne. Der køres i løbet af dagen maksimalt i 4 timer. Endeligt ønsker fritidsklubberne i sommerferien at anvende bruge banerne i tidsrummet fra kl med en maksimal samlet køretid på 4 timer pr. dag. Banernes drift Motorbanerne vil i forhold til den fremtidige drift være opdelt i interesseområder svarende til hver af banerne med de tilhørende sportslige faciliteter og ryttergårde. Banerne til kommerciel brug vurderes først og fremmest at omfatte den store asfaltbane og gocartbanen, medens rallycrossbanen ligeledes kan tænkes anvendt hertil. Kommerciel anvendelse forventes at omfatte udnyttelse af banerne i såvel dag- som aftentimer samt på lørdage og søndage. Støjniveauet ved kommerciel anvendelse forventes at være væsentlig lavere end ved sportslig anvendelse. Speedwaybanerne og motocrossbanerne påregnes ikke at komme i anvendelse til kommercielt brug, hvilket indebærer, at banerne kun anvendes 2-3 gange ugentligt eftermiddag/aften, samt til løbsarrangementer. Minispeedway- og minicrossbanerne påregnes dog fortsat anvendt på alle hverdage for fritidsklubberne. I forbindelse med driften af motorsportsanlægget påregnes området at ville blive forsynet med vand og kloak fra Esbjerg Kommunes Forsyning, ligesom alle faciliteter for el, telefon, internet med mere forventes at blive en naturlig del af udbygningen. Asfaltbanen Den store asfaltbane påregnes drevet som en professionel/kommerciel forretning, hvor banen primært drives ved udlejning med eller uden tilhørende køretøjer. Asfaltbanen forventes at skulle drives som en virksomhed med indtægter fra: Hverdage 1. Udleje af banen, pitgarager og/eller haller til professionelle motorsportskørere til test af materiel og udstyr. Denne anvendelse skal ske efter motorsportsstøjvejledningen. 2. Udleje af banen til firmaer til test af f.eks. dæk, udstyr og køretøjer, der skal anvendes til kørsel på offentlig vej. Disse tests skal have et kommercielt formål og må alene afholdes af dækfirmaer, bilimportører, bilforhandlere, testvirksomheder og medier. 3. Udleje af banen til firmaer til demonstration og præsentation af biler og motorcykler, der alene afholdes af importører og forhandlere, som en præsentation af indregistrerede og ikke-indregistrerede modeller. 12

14 4. Udleje af banen til køretekniske kurser, der afholdes med henblik på erhvervelse af kørekort til offentlige veje eller til forbedring af individuelle køreegenskaber med det formål at blive bedre til at køre på offentlige veje, samt at overholde færdselsloven. 5. Udleje af banen til private på timebasis til test af egne biler og/eller egne evner til løbskørsel (tidskørsel). 6. Udleje af banen og udlejningsbiler til private til løbskørsel. 7. Udleje af haller til firmaer og private i forbindelse med løb, udstillinger og messer. 8. Udleje af baneområde med faciliteter til afholdelse af koncerter. Weekender (evt. fra fredag) 9. Udleje af banen til afholdelse af løb. Denne anvendelse skal ske efter motorsportsstøjvejledningen. 10. Udleje af banen til køretekniske kurser 11. Udleje af pitgarager, værkstedsfaciliteter og haller til løbsdeltagere 12. Udleje af overnatningssteder (evt. værelser indrettet i pitbygningen eller en hal) til kørere og officials. 13. Udleje af haller til firmaer og private i forbindelse med løb eller udstillinger/arrangementer 14. Udleje af paddockarealer til løbsdeltagere mm. Det forventes, at der ved Asfaltbanen etableres cafeteria m.m. med fast ansat stampersonale i forbindelse med udleje og løb. Træningskørsel Under træning skal DASUs regler m.h.t. køretøjernes tekniske specifikationer, maksimalt støjniveau, obligatoriske kørerlicenser, samt til en kvalificeret ledelse af træningskørslen af godkendte træningsledere, overholdes. I forbindelse med et løbsarrangement køres der: Træning, hvor hver enkelt klasse inden for en tildelt træningstid kører testkørsel på banen for at foretage justeringer på bilen. I paddocken opstilles vogne eller telte i forskellig størrelse som værksteder, der indeholder udstyr, hvis værdi kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Da udstyret ikke umiddelbart kan erstattes, er det almindeligt, at der natten igennem opholder sig en person i værkstedet. Det kan forekomme, at køretøjerne repareres eller serviceres en del af natten, og der vil så kunne forekomme forskellige former for støj herfra. Tidtagning, hvor alle biler i en klasse kører samlet på banen, og hvor hver omgangstid måles for hver bil. Hver enkelt bils hurtigste omgangstid er bestemmende for placeringen i startopstillingen. Det er også her muligt at forlade banen for justeringer m.v. Heat, hvor hver klasse i løbet af løbsarrangementet kører 2-3 heat. Startopstilling bestemmes ved tidtagningen, det foregående heatresultat eller efter andre sportslige regler. Hver heat køres med et bestemt antal omgange på banen, der kan variere fra klasse til klasse. Træningskørsel for asfaltbaneklasserne foregår som testkørsel, hvor kørerne kører ind på banen og forlader den for at foretage justeringer o. lign. uafhængigt af hinanden. Under træningskørsel undersøger køreren effekten af forskelligt udstyr og justeringer af køretøjet. 13

15 Under træningskørsel må der ikke forekomme organiseret eller tilfældig kapkørsel mellem to eller flere biler. Hvis det forekommer, udviser træningslederen de pågældende kørere. Asfaltbanen påregnes anvendt til træningskørsel en gang ugentligt på onsdag i samme periode som det øvrige baneanlæg anvendes til motorsportsaktiviteter. Motorløb Løbsarrangementer afholdes som regel over 2 dage, ofte en weekend, som regel med deltagelse af flere klasser fra flere klubber og ofte med offentlig adgang. Løbsarrangementer skal, forinden de afholdes, godkendes af DASU. En godkendelse indeholder en forpligtelse til at overholde DASUs regler m.h.t. køretøjernes tekniske specifikationer, herunder krav om maksimalt støjniveau, obligatoriske kørerlicenser samt til en kvalificeret ledelse af løbet af certificerede løbsledere. For hver klasse køres træning, tidtagning og løb i den nævnte rækkefølge, men det er ikke nogen regler for hvorledes aktiviteterne for en enkelt klasse skal køres i forhold til aktiviteterne for andre klasser. I nogen af klasserne er der obligatorisk træning på mindst 20 minutter, mens der i andre kun er krav til tidstagningernes længde. Heatene varer som regel mellem 15 og 30 minutter. I forbindelse med motorløbsstævner er det almindeligt, at de enkelte kørere medbringer værkstedsfaciliteter, som opstilles samlet på et anvist område. Værkstederne kan være sættevogne eller telte i forskellig størrelse. Da værkstederne indeholder udstyr, hvis værdi kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner og som i øvrigt ikke umiddelbart kan erstattes, er det almindeligt, at der natten igennem opholder sig en person i værkstedet. Det kan forekomme, at køretøjerne repareres eller serviceres en del af natten, og der vil så kunne forekomme forskellige former for støj herfra. Ved motorløbsstævner køres med de til enhver tid af DASU, DMU eller FIA godkendte klasser, hvilket pt. svarer til følgende typer af køretøjer: F ormelbiler Formel 1600 Formel Ford 1800 Zetec Formel 2000 Formel 3 Formel Renault Formel Ford S tandardvogne DTC max ccm Gruppe 1600 Challenge og Gruppe N National (Advan Cup) Citroën Saxo VW Polo Cup A ndre Klasser Syver Race Special Saloon Renault Clio Ferrari Challenge STC (historiske biler) 14

16 Motorcykelklasser 2007 (DMU) 125 ccm Stocksport Rookie I (op til 549 ccm) Rookie II (fra 550 ccm) 125 ccm GP-klasse 250 ccm GP-klasse 250/400 ccm Stocksport 600 ccm Superstock Superbike Free for all fra 550 ccm Vedligeholdelse af Asfaltbanen Der vil være en del vedligeholdelse af baneområdet, tilskuerfaciliteterne og de omkringliggende grønne arealer, hvorfor der forventes, at der skal ansættes 3-4 fuldtidsservicemedarbejdere. Dertil kommer et ekstra antal medarbejdere til renholdelse, salg af drikkevarer, is, slik m.m. i forbindelse med afholdelse af løb. Afgrænsningen af de ansattes arbejdsområder i forhold til de øvrige baner er ikke klarlagt, men sandsynligvis vil Gokartbanen og Rallycrossbanen i et vist omfang være interesseret i at få vedligeholdt baner og omgivelser af Asfaltbanens ansatte. Gokartbanen Gokartbanen forventes drevet på delvist kommerciel basis. Denne bane vil kunne opnå indtægter fra udleje af køretøjer og bane til private og firmaer, men samtidig vil banen blive brugt til træning og løb i en kommende klub. Ejerskabet til banen og betingelserne for klubbens benyttelse af banen er endnu ikke klarlagt. Betegnelsen racerkart/racerkarting bruges ofte for at skelne den aktivitet, der normalt kaldes karting, fra andre lignende aktiviteter som minikarts, bokarts og udlejningskarts. Sporten er delt op i en række klasser; Cadetti-klassen er for de 8-10 årige. POP klasserne er udviklet til at holde udgifterne på et minimum, klasserne Futura 2000 og Formel E henvender sig til deltagere, der ønsker at dyrke sporten på et mere afslappet niveau, medens de øvrige klasser er avancerede karts, der skal opfylde internationale regler, og hvor kørerne kan deltage i internationale mesterskaber og konkurrencer. Racerkarts er lave 4 hjulede køretøjer på et åbent rørrammechassis og som regel uden kobling, hvorfor løbsstarter ofte foregår som rullende start. For at deltage i løb eller træning, skal man være medlem af en motorklub under DASU og skal have en kartinglicens, som man kan få efter at have bestået en baneprøve. Støjniveauet fra udlejningskarts ligger typisk ca. 15 db(a) under sportslig kørsel med de mest støjende store karts. Det forventes derfor at udlejningskarts i princippet kan køre både i dagstimerne, i aftentimerne til kl. 22 og i weekenderne. Den kommende Gokartklub forventes at få træningstid 2 gange ugentligt f.eks. onsdag kl og lørdag kl enten som blandet træning med flere klasser på banen samtidig, eller intervaltræning, hvor hver klasse skiftevis får tildelt en periode, eksempelvis 10 min. Der forventes afholdt 3-6 løb i weekender. Træning 15

17 Træningskørsel med gokart og på jordbane omfatter testkørsel, hvor kørerne kører ind på banen og forlader den for at foretage justeringer o. lign. uafhængigt af hinanden for at afprøve effekten af forskelligt udstyr og justeringer af køretøjet. Der kan forekomme kapkørsel og simulering af løbssituationer, både uorganiseret eller fastsat af træningslederen. Løb afholdes som regel over en weekend og med deltagelse af flere (5-10) forskellige klasser, hvor der i hver klasse kan være et varierende antal kørere mellem (typisk mellem 5 og 30). Løb kan afholdes som tidskørsel eller som decideret løb. De længstvarende løb, der forventes afholdt, vil være såkaldte Le Mans-løb, der kan strække sig fra 2 til 12 timer. Her vil flere kørere skiftes til at køre den samme gokart. Såfremt der bliver tale om afholdelse af Le Mans-løb, vil der blive ansøgt specielt for det enkelte arrangement. Ansøgningen vil redegøre for de støjmæssige konsekvenser ved afholdelse af løbet. Folkeracebane/Rallycrossbanen Esbjerg Motorsport, Bilafdelingen (Rallycross) har ifølge den nuværende miljøgodkendelse tilladelse til at træne onsdag fra kl og lørdag kl , hvilket skønnes at svare til det fremtidige behov. Der forventes afholdt 4-6 løb i weekender. Løb afvikles med træning i mindst 30 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter. Derefter afholdes tidstagning over 3 omgange, hvorved startopstilllingen til første heat bestemmes. Derefter afvikles diverse heats over 2½ - 4 timer med max. 5 biler i hvert heat efterfulgt af en til flere finaleheats afhængig af antal klasser, der køres i. Bilafdelingen vil muligvis i mindre omfang kunne udleje rallycrossbanen og biler hertil i lighed med den udbredte udlejning af gokarts til firmaer og private. Støjniveauet i forbindelse med udlejning forventes at blive væsentlig lavere end ved sportslig træningskørsel og afvikling af løb. De øvrige baner Motocrossbanerne og speedwaybanerne vil være baner, der kun benyttes sportsmæssigt til træning og løb. Der vil ikke ske udleje af baner, udstyr eller faciliteter i øvrigt. Ejerskabet til banerne forventes at være Esbjerg Kommunes. Motocross Motocrossbanen forventes anvendt til træning 2 gange om ugen i sommerhalvåret og til 5-6 løb i samme periode. Der forventes desuden trænet 1 gang om ugen i vinterhalvåret. Hvis der bliver mulighed for at køre A-løb, kan der blive behov for at udvide antallet af løbsarrangementer. Der ønskes for nærværende mulighed for afvikling af 5 6 arrangementer med 20 kørere pr. heat, samt 4-6 løb med op til 40 kørere pr. heat. De forventede træningstider for Motocross-klubben bliver onsdag kl i sommerhalvåret og lørdage kl hele året, hvor træningen normalt afsluttes senest kl Herudover ønskes mulighed for at anvende en ekstra træningsdag i ugen forud for løb, således fremmede kørere kan afprøve banen og uden at det får konsekvenser for de normale bruge af klubbens træningstider. Klubben forventer, at der vil være behov for afvikling af ekstra træning op til 6 gange årligt. Den ekstra dag vil hensigtsmæssigt kunne planlægges til torsdag, hvor arrangementerne afvikles i efterfølgende weekend, men på en anden hverdag, hvis løb afvikles på skæve helligdage. 16

18 Speedway 500 ccm banen forventes anvendt til træning 2-3 gange om ugen og/eller op til 10 løb i forskellige klasser i weekender eller på træningsaftener i perioden marts til oktober. De forventede træningstider for Speedway-klubben bliver onsdag kl og lørdag kl Derudover forventes der en ugentlig fast eller valgfri træningsdag med træning kl i sommerhalvåret. 80 ccm banen anvendes af juniorer til træning 2 gange om ugen (kl og lørdag kl ) og/eller 4-5 løb i forskellige klasser. Løbene afholdes indenfor normal træningstid og tæller ikke med som løb i miljøgodkendelsens forstand, da støjbelastningen er relativt lav. 50 ccm banen anvendes af de mindste kørere til træning 3 gange om ugen (tirsdag og onsdag kl og lørdag kl ) og/eller løb, der afholdes indenfor normal træningstid. Disse løb tæller ikke med som løb i miljøgodkendelsens forstand, da støjbelastningen holdes inden for rammerne svarende til normal træning. Øvrige aktiviteter Der er forskellige andre aktiviteter, der med fordel kan afvikles på Motorsportscenter Danmark. Disse aktiviteter forventes ikke at give anledning til forurening i en grad, så det kræver miljøgodkendelse. Der kan være tale om kørsel med fjernstyrede modelbiler og evt. streetrace. Kørsel med modelbiler vil kunne ske på alle tider af døgnet på alle banerne på Korskro Motor Center uden at støjbelastningen af omgivelserne vil overskride nogen grænseværdier. Streetrace er kørsel i indregistrerede privatbiler, hvor 2 biler kører mod hinanden på en afmålt lige strækning. Vinderne af hvert heat går videre indtil den endelige vinder er fundet. Da der kun forventes givet tilladelse til kørsel med indregistrerede biler med lovlige udstødningssystemer, forventes støjniveauet ikke at give anledning til overskridelse af støjkravene. Det vil primært være Asfaltbanen, der vil kunne benyttes til streetrace, og hvorvidt denne anvendelse vil kunne forenes med banens øvrige anvendelse, kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt. Herudover kunne alternativt tænkes indrettet et særligt delområde i forbindelse med Paddock. Udstillinger messer Det forventes, at det primært er firmaer, der er relateret til biler, motorcykler og motorsport, der vil have interesse i at arrangere udstillinger eller messer på Motorsportscenter Danmark. Hvorvidt der kan arrangeres udstillinger og messer for andre grene af erhvervslivet eller for foreninger udenfor motorsportskredsene vil afhænge meget af hallernes opbygning og de tilknyttede faciliteter. Koncerter Der forventes at kunne arrangeres et mindre antal udendørs koncerter om året på Asfaltbanen på Motorsportscenter Danmark. Udendørs koncerter er reguleret af Esbjerg Kommunes Forskrift. Udendørs Koncerter fra Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle søges om 17

19 tilladelse mindst 14 dage før hvert arrangement. Miljøpåvirkninger Motorsportscenter Danmark vil give anledning til en række miljøpåvirkninger, der overordnet skal beskrives her. En detaljeret beskrivelse af miljøpåvirkningerne behandles i selve ansøgningen om miljøgodkendelse. Der vil blive tale om følgende påvirkninger af omgivelserne; støj, støv, luft, spildevand, affald og kemikalieaffald. Støj De væsentligste støjgener fra Motorsportscenter Danmark skyldes støj fra kørsel på banerne i forbindelse med træning og løb. Før og efter løbene vil der blive en øget støjbelastning fra den øgede trafik på de offentlige veje ved tilskuernes til- og frakørsel. Desuden vil der komme støj fra højtalere ved annoncering af løbene mm. Motorkøretøjernes støjbelastning reguleres ud fra krav til køretøjernes udstyr og tilstand. Desuden vil der for nogle af køretøjtyperne ske autoriseret måling af støjudsendelsen fra køretøjet før tilladelse til kørsel vil blive givet. Det vil være autoriserede støjmålere fra motorsportsorganisationen DASU, (Dansk Automobil Sports Union), DMU (Dansk Motor Union) eller LUKS (Landsforeningen Ungdomsringens Knallert Sektion), der foretager støjmålingerne. DASU og DMU er organisationer under Dansk Idræts-Forbund. LUKS er en organisation for fritids- og ungdomsklubber, samt ungdomsskoler og har primært et socialt sigte. De støjbegrænsende tiltag (støjvolde og skærme) er dimensioneret ud fra træningssituationer. Under løbsforhold vil der ikke gælde de samme støjkrav, som under træning, men kravene til køretøjerne og de støjbegrænsende tiltag vil være med til at nedbringe støjbelastningen fra løbene, ligesom ændring af motortyper over mod dieseldrevne motorer vil medvirke til at reducere støjgenerne. Indretningen af banerne og de publikumsrelaterede elementer vil blive etableret under hensyntagen til de omkringboende bl.a. ved at højtalere retningsbestemmes og sikres et maksimalt effektniveau. Støv Kørsel på ikke-asfalterede baner (speedway, motocross og rallycross) kan give anledning til støvgener. Disse vil blive søgt minimeret mest muligt ved vanding af banerne, da støv ud over at være til gene for omgivelser og tilskuere, også udgør en sikkerhedsrisiko for kørerne ved nedsættelse af sigtbarheden. Støv fra ikke-befæstede parkeringspladser og veje forventes ikke at blive et problem, der strækker sig ud over Motorsportscenter Danmark afgrænsning. Vejene forventes anlagt med stabilbeton eller stabilgrus, og de vil kunne støve i tørre perioder. Færdslen på vejene og parkeringsarealerne vil dog foregå med lave hastigheder og det må forventes, at støvgener herfra vil være begrænsede. I grelle tilfælde vil støvgenerne kunne nedsættes ved vanding af parkeringsarealer og veje med tankbiler eller ved anvendelse af vandingsmaskiner. Vand til vanding af baner forventes indvundet fra boringer på Motorsportscenter Danmark s areal. Der forventes ikke etableret permanent sprinklersystem til veje og parkeringspladser. 18

20 Luft Udstødningsluft fra motorkøretøjerne vil ikke udgøre nogen markant miljømæssig belastning for omgivelserne. De kraftige accelerationer og høje hastigheder vil betyde en forholdsvis dårlig forbrænding af brændstofferne (benzin og methanol), således at der bliver en højere koncentration af kulbrinter i luften end normalt for et tilsvarende antal køretøjer på de offentlige veje. Der er dog tale om et forholdsvis begrænset antal køretøjer i et begrænset kørselstidsrum, hvorfor der ikke forventes hverken sundhedskritiske eller miljøkritiske niveauer. For nogle køretøjstyper kan der i fremtiden ske et skifte til dieselbrændstof. Dette vil medføre en større partikelemission, men det forventes ikke at medføre hverken sundhedskritiske eller miljøkritiske niveauer. Fra værksteder/haller, hvor der sker kørsel med motorkøretøjer eller afprøvning af motorer, vil der være udsugning med afkast over taghøjde. Her forventes ikke nogen kritiske emissioner. Spildevand Der fremkommer spildevand fra sanitære installationer, spildevand fra vaskepladser, samt tagog overfladevand. Motorsportscenter Danmark vil blive separatkloakeret med afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem. Der forventes således etableret en trykledning fra Motorsportscenter Danmark til Esbjerg Lufthavn, hvor kloaksystemet dimensioneret for yderligere spildevandstilledning. Der forventes en spidsbelastning på den sanitære del af kloaksystemet i forbindelse med store løbsarrangementer, hvor der kan komme op til tilskuere. Belastningen forventes udjævnet ved etablering af et lukket sparebassin. Spildevandet ledes til Esbjerg Kommunes Rensningsanlæg Øst, der forventes at have den nødvendige kapacitet til behandling af spildevandet. Tag- og overfladevand ledes til nedsivning og det vil blive tilstræbt, at regnvandet skal nedsives i det område, hvor det falder. Afskæring af spildevandet fra Motorsportscenter Danmark til det kommunale rensningsanlæg forudsætter at der udarbejdes et tillæg til Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Affald Affald fra Motorsportscenter Danmark kan opdeles i husholdningslignende affald fra cafeterier og klubhuse, samt erhvervsaffald fra Pitbygningen, hallerne og værksteder. Affaldet vil blive sorteret og behandlet efter Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for den pågældende affaldstype. Kemikalieaffald Der vil fremkomme spildolie m.m. i forbindelse med vedligeholdelse af motorer og tømning af olieudskillere. Derudover kan der forekomme pesticidrester mm. fra vedligeholdelsen af de grønne områder. Affaldet vil blive behandlet efter Esbjerg Kommunes til enhver tid gældende regulativ for farligt affald. 19

21 Tekniske anlæg: Støjvolde/støjskærme Motorsportscenter vil være omkranset af høje støjvolde, der vil være ca m over det omgivende terræn. Støjvoldenes højder er betinget af støjbelastningerne på de omkringliggende ejendomme. Af hensyn til støjvoldenes stabilitet vil de blive anlagt med et anlæg 1:1½ 1:2, svarende til ca graders hældning. Kronebredden forventes at blive 2-10 m, hvilket vil give en bredde ved foden af støjvoldene på m. Hvor det kan knibe med pladsen til en støjvold, kan de sidste 1-2 m bestå af en støjskærm. Affaldssystem De kommercielt drevne baner skal opfylde Esbjerg Kommunes regulativ for erhvervsaffald, hvilket betyder, at banerne har pligt til at sortere affald i behandlingsegnede affaldstyper og fraktioner, samt til at frasortere genanvendelige materialer. Ikke-genanvendeligt forbrændingsegnet affald skal frasorteres og holdes adskilt fra de øvrige affaldsfraktioner. De enkelte klubber skal være tilmeldt Esbjerg Kommunes tømningsordning for dagrenovation. Da affaldsmængden fra de enkelte klubber er begrænset, forventes de fortsat at være fælles om en affaldscontainer for dagrenovation. Øvrigt affald skal sorteres og afleveres på de kommunale genbrugspladser. Forsyningsmæssige forhold V and Motorsportscenter Danmark vil blive forsynet med vand fra Esbjerg Kommune Forsyningen. Vand til vanding af baner og veje indvindes på Motorsportscenter Danmark i en til flere boringer. Der skal søges om indvindingstilladelse til nye boringer. Spildevand Spildevandet fra de kommercielle baner og de forskellige klubber samles og pumpes i en trykledning til Esbjerg Kommunes eksisterende kloaksystem ved Esbjerg Lufthavn. Spildevand fra vaskepladser afledes sammen med det sanitære spildevand via olieudskiller. Vaskepladser etableres overdækket for at undgå regnvand i spildevandssystemet. Elektricitet Motorsportscenter Danmark vil blive elforsynet af Sydenergi. Der etableres målere ved de kommercielle baner og de enkelte klubber. Varme Der er ikke i den eksisterende varmeforsyningsplan forudsat fjernvarmeforsyning til Korskroområdet. I Esbjerg Kommune er der ingen tilslutningspligt til fjernvarme, så der er frihed til at vælge den økonomisk og miljømæssigt optimale varmeforsyning til pitbygningen mm. Miljøpåvirkninger på omgivelserne Den væsentligste miljøpåvirkning på omgivelserne vil være støjbelastningen fra kørsel på banerne. Der er for de enkelte baner foretaget støjberegninger, der viser støjbelastningen på de enkelte ejendomme i forbindelse med klubbernes træning og de kommercielle baners maksimale benyttelse. 20

22 Det er målsætningen for indretningen og anvendelse af nye baneanlæg, at der ved såvel træning som ved erhvervsmæssig brug sker overholdelse af de vejledende støjgrænser. Beregningerne er gennemført for beskrivelse af støjforholdene ved følgende ejendomme, kunne blive berørt af støj fra kørsel på Motorsportscenter Danmark: Grimstrupvej 125, 130, 131,132, 137, 139, 141 og 143. Korskrovej 5 Rønnegårdsvej 13 og 14 Ølufvad Hovedvej 24, 26, 30, 32, 31 (forventes eksproprieret) og 38 Søhalevej 1, 3, 5, 13 og 21 Tingvejen 203, 205, 206, 207 Gl. Tingvej 2 og 8 Støjbelastningen på den enkelte ejendom og fra hvilke baner, støjbelastningen stammer, redegøres der nærmere for i nedenstående ansøgning om miljøgodkendelse. Områdets støjbelastning fra øvrige støjkilder: Motorsportscenter Danmark omgives af flere større landeveje. Hovedvej A11 Ølufvad Hovedvej har en julidøgntrafik på ca køretøjer, mens Hovedvej A30 - Tingvejen har en julidøgntrafik på ca køretøjer. Trafikken på disse veje betyder, at ejendomme umiddelbart op af vejene belastes mere med trafikstøj end støj fra Motorsportscenter Danmark. Motorvej E20 ligger så dybt i terrænet, at støjbelastningen herfra ikke påvirker ejendommene omkring Motorsportscenter Danmark. Esbjerg Lufthavn har miljøgodkendelse fra 10. august 2004 til operationer 1, heraf højst skoleflyvningsoperationer med store eller støjende fly årligt, samt helikopteroperationer. Det reelle støjbidrag fra lufthavnen er væsentligt mindre pt. idet lufthavnen efter 1. november 2007 kun benyttes 2-3 flyselskaber med i alt ca. 3 afgange og ankomster pr. dag. Dertil kommer beflyvning med mindre private fly og skoleflyvning. Helikopterflyvning, som nu er lufthavnens hovedaktivitet, sker primært til boreplatforme i Nordsøen og kommer derfor ikke hen over Korskro Motor Center. Ved Motorsportscenter Danmark sydøstligste hjørne ligger en skydebane for salonrifler. Der benyttes lukket skydehus og støjberegninger foretaget i forbindelse med skydebanens ansøgning om miljøgodkendelse har vist, at støjbelastningen fra skydebanen ligger mindst 6 db(a) under de vejledende grænseværdier for skydebaner. der 1 En operation svarer til en start eller en landing. En afbrudt indflyvning også kaldet touch and go tæller to operationer, uanset om flyet rører banen eller ej. 21

23 Miljøansøgning Miljøansøgningen er opdelt efter forventninger til det forskellige ejerskab og driftsansvar, der forventes på de enkelte baner. Da Motorsportscenter Danmark imidlertid også for de omkringliggende ejendomme kan ses som en samlet enhed, der giver anledning til en række miljøpåvirkninger, vil der afslutningsvis også være en samlet opgørelse over de enkelte ejendommes miljøpåvirkning fra Korskro Motor Center. Det medfører, at miljøansøgningen er opdelt i følgende; Asfaltbanen Gokartbanen Rallycrossbanen, Speedway- og Motocrossbanerne. Det nuværende baneanlæg ejes af Esbjerg Kommune, der også forventer at overtage arealerne for det resterende anlæg. Det forventes herefter, at Asfaltbanen og Gokartbanen efter indretning af baneanlæggene overdrages/udlejes eller eventuelt sælges til særligt interesserede for færdig udvikling af baneanlæggene, når det lovmæssige grundlag (redegørelse og miljøtilladelse) for drift af banerne er klarlagt. Ansøger for alle baner er; Esbjerg Kommune Kultur og Fritid Torvegade Esbjerg Tlf Esbjerg Kommune er ejer af banerne, der ligger på matr. nr. 26 q, 16 f, 7 e og 16 ø Skads, Esbjerg Jorder. Matrikel nr. 16 aa Skads, Esbjerg Jorder ejes af Esbjerg Kommune, Esbjerg Lufthavn og indeholder landingsbanelys ovenpå en støjvold, der er en del af motorbaneanlæggets støjbegrænsende foranstaltninger. Dertil kommer følgende matrikler, der pt. ikke ejes af Esbjerg Kommune, men som vil blive opkøbt/eksproprieret af Esbjerg Kommune, så snart -proceduren er tilendebragt og det planmæssige grundlag er til stede. Matrikel nr. 13, 8 bn og 9 d Skads, Esbjerg Jorder ejet af Per Nørholm Jensen, Ølufvad Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N. Matrikel nr. 5 d Skads, Esbjerg Jorder, Tinghedevej 13, 6715 Esbjerg N ejet af??? Matrikel nr. 26 p Skads, Esbjerg Jorder ejet af???? Der forventes efterfølgende udført matrikulære ændringer, der følger anvendelserne og ejerskabet til de enkelte baner. Sportsaktiviteterne på Motorsportscenter Danmark hører under listepunkt H201. Motorsportsbaner, mens de øvrige aktiviteter ikke vurderes at kræve miljøgodkendelse. 22

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra motorsportsbaner Støj fra motorsportsbaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 11 1.1.4 Gokart

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006

Udkast til. Forslag. Regionplantillæg med VVM. Udvidelse af Roskilde Lufthavn. Juni 2006 Udkast til Forslag Regionplantillæg med VVM Udvidelse af Roskilde Lufthavn Juni 2006 Indhold 1 Forslag til regionplantillæg 6 1.1 Retningslinier 6 1.2 Redegørelse 7 2 Ikke-teknisk resumé 12 3 Forhistorie

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger.

Forord. Motorsportens Akustiklaboratorium samt Grontmij har foretaget støjkonsekvensberegninger. Forord RGS90 A/S har med DMR som rådgiver for Region Hovedstaden og Helsingør kommune udarbejdet denne VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg. VVM processen blev påbegyndt af Helsingør

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord

LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord LOKALPLAN 14.24 for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF. 43 97 97 97 Denne lokalplan er udarbejdet af Greve Kommune, Teknisk Forvaltning. Lokalplanen er vedtaget

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Miljøansøgning Miljøcenter Enggården Beliggende: Matr. nr.: Rekvirent: Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse 3a, Jernbjerg, Slagelse Jorder Slagelse Kommune, Teknik og Miljø DMR-sagsnr.: 2009-0693 Rådgiver:

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej

Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej LOKALPLAN NR. 14.BL6.2 HERNING Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sabroesvej og Grøndahlsvej KOMMUNE Museumsgade Trøstrupsgade Thrigesvej Tietgensgade Chr. Ydes Vej A. P. Møllers Vej H. N. Andersens

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Forslag Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Indhold Dette forslag til kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere