Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget."

Transkript

1 Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen var den 8. oktober og alle udvalg har indsendt deres høringssvar. Udvalgene har tiltrådt indstillingen om at kommunen ved alle nyanskaffelser vælger en A-energimærket personbil, med mindre der er væsentlige tekniske eller arbejdsmiljømæssige argumenter for at vælge en B-energimærket bil. Bilerne skal desuden have påmonteret partikelfilter, hvis bilen kører på diesel. Ligeledes skal kommunen ved næste udbud til kommunens taxikørsel arbejde hen imod, at der kan stilles krav om, at taxier omfattet af taxiaftalen lever op til betingelserne for A- eller B- energimærkede biler samt har påmonteret partikelfilter, hvis bilen kører på diesel. Resume Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget er bekymret for, om miljøkravene er for ambitiøse for at taxibranchen kan/vil leve op til dem. Økonomiudvalget foreslår, at Københavns Kommune i stedet for miljøkrav opstiller miljøkriterier der indgår i en vægtning på samme niveau som Arbejdsmiljø. Ved at lade miljø indgå som et miljøkriterium, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det vil blive sværere at få leverandørerne til at leve op til kommunens ønsker. Der vil derfor fortsat blive arbejdet for, at en skærpet miljøprofil stilles som minimumskrav. Ligeledes skriver Kultur- og Fritidsudvalget at Teknik- og Miljøforvaltningens forslag er meget ambitiøse og at inddragelse af Taxinævnets sekretariat skal være medvirkende til at skabe realistiske miljøkrav i kommunens næste taxiaftale. Teknik- og Miljøforvaltningen medgiver at forslaget er ambitiøst men vurderer, at det samtidigt er realistisk at gennemføre. Forslagets gennemførelse afhænger dog af, om branchen (eller enkelte taxivirksomheder) kan se (økonomiske og konkurrencemæssige) incitamenterne til at byde på opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med andre taxikunder (bl.a. forskellige ministerier) gå i dialog med taxibranchen og vurdere hvordan de enkelte krav/kriterier skal udformes. Teknik- og Miljøforvaltningen har afholdt møde med Taxinævnets sekretariat og vil også inddrage disse i fremtidige samarbejder. Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Kultur- og Fritidsforvaltningen, er generelt meget positiv overfor en skærpet miljøprofil både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens nyerhvervelser af egne/leasede personbiler. Kultur- og Fritidsforvaltningen mener, at Københavns Kommune sender et vigtigt signal om, at kommunen tager sine miljømålsætninger seriøst og ønsker at gå foran med det gode eksempel.

2 Børne- og Ungdomsudvalget skriver, at med den nye Agenda 21 plan og klimakonferencen i 2009 er Børne- og Ungdomsudvalget indstillet på at søge løsninger på luftforureningen fra egen kørsel i personbiler. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil således på alle tænkelige måder bidrage til, at Københavns Kommune kan fremstå som en miljømetropol i 2015, herunder at have reduceret CO2-udledningen med 20 % i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Socialudvalget ser meget positivt på forslaget, da de mener, at forslaget vil bidrage positivt til at afhjælpe klimaforandringerne, nedbringe luftforureningen i Københavns Kommune og bidrage positivt til københavnernes sundhed. Bemærkninger i forhold til miljøkravene i Københavns Kommunes taxiaftaler: Økonomiudvalget forudsætter, at der i det videre arbejde foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en skærpet miljøprofil ved næste udbud af Københavns Kommunens taxikørsel. Det præciseres, at den skærpede miljøprofil kan implementeres ved at lade miljø og arbejdsmiljø indgå som en vægtning i tilbudsberegningen ved et udbud. Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at de økonomiske konsekvenser vil blive vurderet. Ved at lade miljø indgå som en vægtning er der risiko for at leverandørerne ikke lever op til kommunens ønsker. Der vil derfor fortsat blive arbejdet for at en skærpet miljøprofil stilles som minimumskrav. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at de foreslåede krav er meget ambitiøse og foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen udover taxibranchen også inddrager Taxinævnets Sekretariat i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til kommunens taxikørsel. Inddragelsen af taxibranchen og Taxinævnets Sekretariat skal sikre, at de stillede krav i udbudsmaterialet er så ambitiøse som muligt, men samtidig realistiske. Det bemærkes hertil, at en gennemsnitlig taxi i Storkøbenhavn i dag er energimærket D eller E, og at der i forbindelse med udbudet af kommunens nuværende taxiaftale alene var ét firma som bød på opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at forvaltningens mål har været at lave et ambitiøst forslag og mener, at det er lykkedes, uden at forslaget dermed er blevet urealistisk at gennemføre. Teknik- og Miljøforvaltningen er samtidig opmærksom på, at forslagets gennemførelse afhænger af, om branchen (eller enkelte taxivirksomheder) kan se en økonomisk fordel i at byde på opgaven og kan se en konkurrenceparameter i at være de første selskaber i byen med en grøn profil. I april oplyste Storkøbenhavns taxinævn, at der allerede kører ca. 28 biler, som lever op til kriterierne i forslaget.

3 Københavns Kommune er den største taxikunde, som vil efterspørge taxier, der lever op til så ambitiøse miljøkrav. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at mange andre virksomheder og offentlige institutioner i allernærmeste fremtid vil efterspørge samme type taxier, ikke mindst i forbindelse med Klimatopmødet i Dette vil medføre et endnu større kundesegment. Ligeledes mener Teknik- og Miljøforvaltningen, at det kun er et spørgsmål om tid, inden der i Taxilovgivningen gives hjemmel til at stille krav om taxiernes miljøprofil. Overborgmesteren har rettet henvendelse til Trafik- og Energiministeren om dette. Derudover arbejdes der også i EU for, at der kan stilles CO 2 -krav til nye biler. Teknik- og Miljøforvaltningen afgav i foråret høringssvar på et EU-direktiv, der vil stille krav om, at den gennemsnitlige maksimale CO 2 -udledning for alle nye biler må være 120g. CO2/km. (grænsen for A-energimærkede biler ligger i dag på 130g. CO 2 /km) Informationer vedr. energimærkningen for en gennemsnitlig taxa og antallet af udbydere ved sidste taxaaftale er Teknik- og Miljøforvaltningen bekendt med, som det også fremgår i høringsforslagets bilag 3 og 7. Taxanævnets Sekretariat er velkommen til at deltage i det fremtidige arbejde. Bemærkninger i forhold til fremtidige miljøkrav til Københavns Kommunes køretøjer: Kultur- og Fritidsforvaltningen skriver, at der i forbindelse med undersøgelsen af, om der kan stilles en tilsvarende skærpet miljøprofil i forhold til kommunens andre køretøjer under 3,5 ton, som ikke er indregistreret som personbiler, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at alle forvaltninger inddrages med henblik på at få afdækket de enkelte forvaltningers eventuelle særlige behov. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan og hvornår målet om A- og B-energimærkede minibusser både ved køb og ved leasing nås. Da det eksisterende datagrundlag vedrørende de økonomiske besparelser baserer sig på gennemsnitskørsel for alle former for kørsel og ikke kun bykørsel, ser Børne- og Ungdomsudvalget gerne, at der skabes et forbedret datagrundlag for besparelser ved anvendelse af A- eller B- energimærkede personbiler og foreslår derfor, at der gennemføres praktiske test af biltyperne i bykørsel. Teknik- og Miljøforvaltningen, er glade for udvalgenes interesse for at finde en mulighed for at stille miljøkrav i forbindelse med indkøb af minibusser og andre køretøjer under 3,5 ton. Energimærket gives kun til personbiler, men i nogle forvaltninger er minibusserne o.l. indregistreret som personbiler. Det kan blive svært at finde minibusser, der lever op til A- energimærkekravet. Derfor havde Teknik- og Miljøforvaltningen heller ikke umiddelbart indtænkt fx minibusser i høringsforslaget. Minibusserne fx Fiat Scudo

4 eller Ducato er F- eller G-energimærket. Her kan det dog pointeres, at hvis alle passagersæderne fyldes ud, formodes en minibus at udlede mindre CO 2 pr. person end ved en A-energimærket personbil. For at minibusserne kan leve op til kravet, er det derfor nødvendigt at der udstedes anbefalinger for hvor mange passagerer en bus skal transportere, for at de kan leve op til miljøkravet. Energimærkningerne kan også omregnes til CO 2 -udledningstal, som kan benyttes i forhold til andre køretøjer end personbiler. Teknik- og Miljøforvaltningen indbyder gerne de øvrige forvaltninger til et samarbejde om at udvide forslaget til kommunens øvrige bilpark. I et samarbejde kan det sikres, at fremtidige forslag får en høj miljøprofil, uden at det kompromitterer de enkeltes forvaltningers transport- og arbejdsfunktionsbehov. Teknik- og Miljøforvaltningen hjælper gerne de øvrige forvaltninger med at forbedre miljøprofilen for køretøjer, der ikke er omfattet af denne indstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har i sine undersøgelser taget udgangspunkt i EU-tests af bilernes CO 2 -udledning, som bygger på 20 minutters samlet test af bilernes kørsel. Testen omfatter 13 minutters bykørsel og 7 minutters kørsel uden for by. Ønsker forvaltningerne selv at skabe et forbedret datagrundlag for CO 2 -besparelser ved at gennemføre praktiske test af deres biltyper i bykørsel, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen da gerne høre om forvaltningernes resultater. Generelle bemærkninger: Socialudvalget skriver, at Teknik og Miljøforvaltningen har oplyst, at den økonomiske besparelse der ligger til grund for besparelsespotentialet bl.a. er afhængig af, at der vælges en bil med mindre motor, da de koster mindre. Socialudvalget skriver ligeledes, at det skal undersøges, hvilke præcise muligheder der er for løbende udskiftning af den aktuelle bilpark i Socialforvaltningen til A-mærkede biler. Socialforvaltningen vil indgå aktivt i denne undersøgelse. I forbindelse med dokumentation på området fra de forskellige forvaltninger er Socialudvalget interesseret i en uddybelse af, hvilke overvejelser Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort sig. Teknik- og Miljøforvaltningen præciserer, at besparelsespotentialet er udregnet bl.a. i forhold til, at A-energimærkede biler har et mindre brændstofforbrug og mindre ejerafgifter. Bilens motorstørrelse er medvirkende til driftsbesparelser, men vælger forvaltningerne at købe fx Toyota Prius der har en forholdsvis lille motor (57 kw), er anskaffelsesprisen forholdsvis høj. Det samlede besparelsespotentiale er derfor afhængigt af, hvilke biler forvaltningerne vælger at købe. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at den mindste bil vælges til hvert formål. Vælges der en mindre bil, vurderes forsikringsudgifterne og reparations- og vedligeholdelsesudgifterne generelt at falde.

5 Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at afprøve og udvikle en metode for, hvordan miljøprofilen mest effektivt kan kortlægges for kommunens bilpark. Så snart metoden er klar, vil Teknik- og Miljøforvaltningen kontakte de øvrige forvaltninger for at overføre erfaringerne. Teknik- og Miljøforvaltningens første kortlægning forventes at være klar forud for denne indstillings fremlæggelse for TMU. Sundheds- og Omsorgsudvalget skriver, at det ifølge Arbejdsmiljø København kan blive vanskeligt at finde A-energimærkede personbilmodeller, der overholder de arbejdsmiljøkrav Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller for at sikre de ansatte i hjemmeplejen et forsvarligt arbejdsmiljø. Som Teknik- og Miljøforvaltningen påpeger i indstillingen til Teknikog Miljøudvalget skal kravet altså kunne fraviges i sådanne tilfælde. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig derfor Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan præcisere undtagelser fra kravet. Teknik- og Miljøforvaltningen kan henvise til, at Arbejdstilsynet er blevet hørt om indholdet i indstillingen. I mail pr. 30. juli har de bl.a. svaret at: Arbejdsmiljømæssigt vil nogle af disse biler (A-energimærkede biler), muligvis kunne leve op til arbejdsmiljølovgivnings krav i forhold til chaufførens arbejdsforhold og derfor fx være egnede til hjemmeplejen o.l. Teknikog Miljøforvaltningen henviser til indstillingens bilag, hvori øvrige høringssvar findes. Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke forklare de forskellige udmeldinger der er kommet fra Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljø København. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ser frem til at deltage i arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra kommunens forvaltninger, der har til formål at sikre, at den mest energirigtige bil vælges til hvert arbejdsformål.

6 Høringssvar fra de enkelte udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets høringssvar

7 Socialudvalgets høringssvar Socialudvalgets høringssvar på forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler Socialudvalget har behandlet henvendelsen vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler på mødet den 26. september Socialudvalget har følgende kommentarer til det fremsendte høringsmateriale vedr. forslag om skærpet miljøprofil for Københavns Kommunes nyerhvervelser af egne/leasede køretøjer indregistreret som personbiler. Socialudvalget ser meget positivt på forslagets konsekvenser i forhold til, at de negative konsekvenser for klimaet og borgernes sundhed kan begrænses. I Teknik- og Miljøforvaltningens forslag skrives der under punktet økonomi: at besparelsespotentialet gennemsnitligt er på 35 % af udgifterne til brændstof og grøn ejerafgift og anskaffelsespriserne vil desuden falde betydeligt som følge af vedtagelse af dette forslag. I forhold til den del, der omhandler anskaffelsesprisen har Teknik og Miljøforvaltningen telefonisk oplyst, at den vurdering, der ligger til grund for den mindre anskaffelsespris, er, at en bil med mindre motor koster mindre. Socialudvalget ser positivt på forslaget og støtter, at der indkøbes A-mærkede personbiler frem for den nuværende biltype i tilfælde, hvor dette er uden konsekvenser for det daglige arbejde. I forhold til at kunne vurdere ovenstående er det nødvendigt, at det undersøges, hvilke præcise muligheder der er for løbende udskiftning af den aktuelle bilpark i Socialforvaltningen til A-mærkede biler. Socialforvaltningen vil indgå aktivt i denne undersøgelse. I forbindelse med dokumentation på området fra de forskellige forvaltninger er Socialudvalget interesseret i en uddybelse af, hvilke overvejelser Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort sig. Venlig hilsen Mikkel Warming

8 Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar

9 Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar Høring om skærpet miljøprofil for kommunens taxi- og personvognskørsel Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ovennævnte høring på udvalgsmødet den 3. oktober Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler forslaget om, at kommunen ved nyanskaffelser af egne/leasede personbiler vælger en A- eller B-energimærket personbil. Med den nye Agenda 21 plan og klimakonferencen i 2009 er Børne- og Ungdomsudvalget indstillet på at søge løsninger på luftforureningen fra egen kørsel i personbil. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil således på alle tænkelige måder bidrage til, at Københavns Kommune kan fremstå som en miljømetropol i 2015, herunder at have reduceret CO2- udledningen med 20 % i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget mener, at forslaget om en skærpet miljøprofil, hvor der er udsigt til en miljøgevinst svarende til ca. 500 tons mindre CO2 udledning pr. år, vil bidrage positivt til nedbringelse af luftforureningen i Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ca. 120 personbiler på under 3500 kg, hvoraf ca. 75 % består af minibusser med plads til 8 passagerer samt fører. Hovedparten af minibusserne er brugte biler, som er købt og betalt af den enkelte institution/skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen har undersøgt markedet for minibusser og kan desværre konstatere, at det er vanskeligt at anskaffe A- eller B-energimærkede minibusser. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan og hvornår målet om A- og B-energimærkede minibusser både ved køb og ved leasing nås. Da det eksisterende datagrundlag vedrørende de økonomiske besparelser baserer sig på gennemsnitskørsel for alle former for kørsel og ikke kun bykørsel, ser udvalget gerne, at der skabes et forbedret datagrundlag for besparelser ved anvendelse af A- eller B- energimærkede personbiler og foreslår derfor, at der gennemføres praktiske test af biltyperne i bykørsel../. Uddrag af beslutningsprotokol vedlagt Venlig hilsen Bo Asmus Kjeldgaard

10 Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar Høring om skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel(kfu 453/2007) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til udvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. INDSTILLING OG BESLUTNING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 15. august 2007, at indstilling om skærpet miljøprofil ved næste udbud af kommunens taxikørsel samt skærpet miljøprofil ved kommunens nyerhvervelser af personbiler sendes i høring (bilag 1). Indstillingen er en opfølgning på et udvalgshenvist medlemsforslag (BR 640/06). Denne indstilling er Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget om skærpelse af miljøprofilen for kommunens taxi- og personvognskørsel. LØSNING Kultur- og Fritidsforvaltningen er generelt meget positiv overfor en skærpet miljøprofil både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens nyerhvervelser af egne/leasede personbiler. Efter forvaltningens opfattelse sender Københavns Kommune ved den foreslåede skærpelse af miljøprofilen et vigtigt signal både i forhold til kommunens taxikørsel og i forhold til kommunens egne biler om, at kommunen tager kommunens egne miljømålsætninger seriøst og ønsker at gå foran med det gode eksempel med henblik på at begrænse udledningen af CO2 og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ved kommunens næste udbud til kommunens taxikørsel arbejdes hen imod, at der stilles krav om at taxier omfattet af taxiaftalen lever op til betingelserne for A- og B-energimærkede biler samt har påmonteret partikelfiltre, hvis bilen kører på diesel. 50 % af taxierne omfattet af

11 rammeaftalen skal leve op til det foreslåede krav efter 2 år og 100 % af taxierne efter 4 år. De foreslåede krav vedrørende kommunens taxikørsel er efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse meget ambitiøse, og forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøforvaltningen udover taxibranchen også inddrager Taxinævnets Sekretariat i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til kommunens taxikørsel. Inddragelsen af taxibranchen og Taxinævnets Sekretariat skal sikre, at de stillede krav i udbudsmaterialet er så ambitiøse som muligt, men samtidig realistiske. Det bemærkes hertil, at en gennemsnitlig taxi i Storkøbenhavn i dag er energimærket D eller E, og at der i forbindelse med udbudet af kommunens nuværende taxiaftale alene var ét firma som bød på opgaven. I forbindelse med undersøgelsen af, om der kan stilles en tilsvarende skærpet miljøprofil i forhold til kommunens andre køretøjer under 3,5 ton som ikke er indregistreret som personbiler, foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at alle forvaltninger inddrages med henblik på at få afdækket de enkelte forvaltningers eventuelle særlige behov. Afslutningsvis bemærkes det, at Kultur- og Fritidsforvaltningen finder det unødvendigt, at de enkelte fagudvalg høres om planlagte tiltag, der ligger klart indenfor Københavns Kommunes Indkøbspolitiks rammer, som fx i dette tilfælde en skærpet miljøprofil ved kommunens indkøb af biler. ØKONOMI Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der på sigt er en potentiel besparelse på mindst 2 mio. kr. årligt for kommunen som helhed. Heri indgår forventede besparelser på udgifter til brændstof, grønne afgifter, forsikring samt anskaffelsespris ved køb af nye biler. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkretisere besparelsespotentialet på Kultur- og Fritidsudvalgets område. VIDERE PROCES Høringssvaret sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Afhængig af indholdet i fagudvalgenes høringssvar forelægger Teknik- og Miljøforvaltningen eventuelt en revideret indstilling for Teknik- og Miljøudvalget. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse. Carsten Haurum /Thomas Jakobsen

12 Økonomiudvalgets høringssvar Der gøres opmærksom på, at ved Økonomiudvalgets behandling af indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltning, havde Økonomiudvalgets endnu ikke set de øvrige fagudvalgs høringssvar. Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 1. at Økonomiudvalget ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at der i det videre arbejde foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en skærpet miljøprofil ved næste udbud af Københavns Kommunens taxikørsel. Det præciseres, at den skærpede miljøprofil kan implementeres ved at lade miljø og arbejdsmiljø indgå som en vægtning i tilbudsberegningen ved et udbud."

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening Journalnr. Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening På TMUs behandling af indstilling vedrørende Skærpet miljøprofil for kommunens taxiog personvognskørsel

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune

CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet. Middelfart kommune CO2-reduktion & energioptimering i vognparken tilknyttet Betjentstuen, Multihuset, Teknik, Guldregn og Skovgade i Middelfart kommune Hellestrup, December 2013 Side 1 af 20 Forord Denne rapport beskriver

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. november 2005 Til underretning for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere