Ansøgning til Rådet for Energi - og miljøteknologi, Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Rådet for Energi - og miljøteknologi, Region Midtjylland"

Transkript

1 Ansøgning til Rådet for Energi - og miljøteknologi, Region Midtjylland Konceptualisering af biogasfyldestation til mindre flåder; lokal opgradering, komprimering og fyldeanordning samlet i komponentsystem integreret af lokale virksomheder Projektansøger: ESØ Renovation. Projektdeltagere: Agro Business Park, Planaction, Bioenergi Vest (BeV), Ringkøbing Maskinfabrik og Blue Planet Innovation. Hertil følgegruppe med repræsentanter fra Fredericia Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Bjørklund Management. Desuden Ammongas og anden indtil nu ukendt underleverandør. Der søges om kr. i støtte ud af et samlet budget på kr., hvoraf kr. er støtteberettiget. Projektvarighed: 6/ /2014. Formål Dette projekt vil planlægge, projektere, konceptualisere og etablere en biogas-fyldestation for tankning af mindre flåder af tunge køretøjer, i første omgang hos Renovationsselskabet ESØ i Tarm. Det er desuden hensigten at klargøre denne fyldestation til markedet, således at den kan blive en del af BeV s produktsortiment, som kan tilbydes til andre indenfor BeV s biogasforsyning med et transportbehov som ESØ's. Herudover vil produktet indgå som en del af BeV s produktsortiment og koncept ved kommercialisering af Ringkøbing-Skjern-modellen. En model som involverer mange virksomheder i Vestjylland. Projektet vil fremme brugen af biogas i transportsektoren, gennem blandt andet at anskueliggøre effekterne (økonomiske, drift, teknologi, miljø) ved brug af biogas, overfor transportinteressenter. Baggrund Biogas vil være et væsentligt brændstof for tungere køretøjer. Biogas anvendes i dag i bl.a. Sverige til busser, tog og renovationsbiler. Disse systemer er normalt unikke opbygninger til forsyning af gas til store flåder af køretøjer. For at få udbredt biogassen som drivmiddel, også i mindre flåder, er der behov for udvikling, test og kommercialisering af mindre fyldestationsløsninger og opgraderingsanlæg som et samlet koncept. Disse skal være driftssikre og billige, og for at gøre dette produkt mere konkurrencedygtigt, skal der udvikles et standardanlæg der kan sælges til en konkurrencedygtig pris. I Energiaftalen er der indskrevet et grundtilskud på 39 kr./gj til biogas til transport, hvilket gør anvendelsen af teknologien yderligere kommerciel interessant. Samtidig har klimakommissionen anbefalet øget fokus på biometan i tung transport, mens rapporten: Alternative Drivmidler udarbejdet af COWI for Energistyrelsen i 2011 fremhæver biogas som det mest samfundsøkonomiske drivmiddel. Biogas vurderes af mange som det mest oplagte driftmiddel til transportsektoren i fremtiden. Projektet vil støtte op om de aktiviteter som Bioenergi Vest (BeV) allerede har initieret. En større gruppe virksomheder og Ringkøbing-Skjern Kommune planlægger etableringen af middelstore biogasanlæg (1-3 MW biogas produceret pr. anlæg) og etablering af ca. 120 km biogasnet i Vestjylland. Første etape på 35 km gasnet samt 4-5 biogasanlæg etableres i sydlige del af kommunen i 2012/13. Det første biogasanlæg, som er under opførelse hos Combigas, er placeret 4,5 km fra Renovationsselskabet ESØ. Første biogasledningen i denne etape vil passere ESØ. ESØ har i dag en produktion af lossepladsgas, som anvendes i et motoranlæg. ESØ varetager indsamling og transport af affald, og ca. 25 renovationsbiler kommer på pladsen i løbet af dagen hvoraf flere overnatter på pladsen. ESØ ønsker, at disse biler anvender biometan som brændsel dels biogas leveret fra BeV s net og hvis muligt ESØ s egen biogasproduktion tanket fra

2 egen fyldestation. De 25 renovationsbilers forbrug svarer til m3 metan årligt, og da Combigas vil producere m3 vil dette anlæg alene kunne levere gas til ESØ. Hertil skal lægges de omkring m3 methan som der potentielt kan udvindes fra lossepladsen, men som ikke på nuværende tidspunkt vurderes relevant pga. gassen lave indhold af metan og dets urenheder. Det overvejes at bruge denne gas til lokal varmeproduktion. Erhvervsudviklingsmæssige perspektiver Det samlede Ringkøbing-Skjern koncept gør det muligt at forsyne lokale flåder med opgraderet biogas fra biogastransmissionssystemet, hvor både biogasforsyningen og -teknologien er standardiseret. Konceptet vil passe som element i et intelligent grid, der skaber samspil og synergi med de øvrige energiinfrastrukturer, hvad enten det er det lokale fjernvarmenetværk eller industri, der anvender procesgas- eller naturgasnettet. Henvendelser fra både udland og andre danske kommuner afspejler efterspørgslen efter lokale pumpestationer med billig opgradering og kombrimering. Det nye energiforlig søger at fremme udbredelsen af biogas til transportformål, og man må forvente, at der i Danmark sker en udvikling, som det er set i Sverige, hvor biler kører på biogas. Der findes ikke dansk teknologi til at understøtte denne udvikling. Ifølge ESØ s netværk og samarbejdspartnere inden for renovationsbranchen - f.eks. RENOSAM.dk kan der være et betydeligt potentiale for en renovationsløsning med 40 medlemmer, der både integrerer renovationens egne ressourcer og det omliggende landbrugsressourcer. Overordnet vurderes fyldestationen at kunne styrke BeV s produktporteføljen væsentlig. Den synergieffekt der skabes ved at kunne markedsføre og sælge ét samlet koncept øger sandsynligheden for succesfuld kommercialisering. Gruppen af virksomheder som gennemfører projektet vil sammen opbygge kompetencer indenfor biogas til transport. Disse erfaringer kan de og andre regionale virksomheder lukrere på i fremtiden. I forhold til udvikling og nyttegørelse af teknologi og innovation til anvendelsen af biogas til transport, vil dette projekt være med til at sætter Region Midtjylland på landkortet og samtidig bidrage til at løse udfordringen med integration af VE i transportsektoren. Dette projekt vil også bidrage til at Regionens målsætninger om 50 % VE i 2025 kan realiseres. Ved afslutning af dette projekt, vil virksomhedsgruppen have opbygget væsentlige kompetencer indenfor opgradering, komprimering og påfyldning af opgraderet biogas til transportsektoren. Herudover vil der være erfaringer med myndigheder og udbudsmateriale som kan overdrages til andre interessenter. Gruppen af virksomheder, som arbejder med realiseringen af Ringkøbing-Skjern modellen, vil kunne producere og kommercialisere en innovativ enhed som opgraderer, komprimere og påfylder biogas til flåder af tunge biler. Denne viden vil blive dokumenteret af underleverandører og kan bruges i den videre udvikling af markedet. Miljømæssige effekter Biogas er en oplagt mulighed for at tilbyde den tunge transport et biomassebaseret drivmiddel. Eneste andet alternativ er biodiesel. Fremstilling af biodiesel vil almindeligvist være mere miljøbelastende og kræve et stort landbrugsareal, mens biogassen kan fremstilles af affaldsstoffer og gylle og kun i mindre udstrækning af energiafgrøder. For energiafgrødernes vedkommende kan der ved anvendelse af afgrøderne til biogas køres flere km pr. ha end ved produktion af biodiesel. Biogassen vil desuden mindske partikeludledningen fra køretøjerne, ligesom køretøjer, der kører på gas, støjer mindre end dieselkøretøjer.

3 Projektaktiviteter og forventede resultater Projektaktiviteter har til hensigt at give ideen om en påfyldestation udviklet af flere vestjyske virksomheder et skub tættere på realisering. Fra de indledende tanker omkring renovationsbiler kørende på lokalproduceret biogas fra et lokalt udviklet biogasnetværk, til et kommercialiserbart produkt som en del af et større koncept udviklet i Ringkøbing-Skjern. Resultatet af projektet er en fyldestation henvendt til små flåder af større vogne, som både opgradere, komprimere og gør påfyldning muligt. Projektet ønskes gennemført via tre skridt: En indledende etape hvor der foretages nødvendige analyser, som blandt andet tager udgangspunkt i aktiviteter afholdt forud for denne projektansøgning. En detailplanlægningsetape, hvor konceptet videreudvikles og de første erhvervsudviklingsaktiviteter foretages. Slutteligt en etape hvor anlægget konstrueres, testes/afprøves, demonstreres og resultaterne fra projektet blive formidlet. Etape 1: Afklarende analyser Første etape har til formål at indsamle, dokumentere og konkludere på viden omkring biogasopgradering, gaskomprimering og påfyldning af opgraderet biogas, udover den ekspertise som allerede er til stede i projektgruppen. Etapen vil sikre at de rigtige teknologier vælges ud, og at der foretages de nødvendige vurderinger og analyser af konstruktionen, samt samspillet af disse moduler i den store koncepthelhed. Hertil også beslutninger omkring de drifts-,og investeringsmæssige faktorer ved de respektive teknologier. Etape 1 vil også yderligere påvise det inden - og udenlandske markedspotentialet for påfyldestationskonceptet. Aktiviteterne vil øge viden og kendskabet til biogas som driftsmiddel gennem informationsmateriale og værktøjer til beregning af de økonomiske konsekvenser ved overgangen fra konventionel brændsler til biogas. Hertil også udviklingen af udbudsmateriale til bus og vognmænd, som enten har mulighed for at køre på naturgas eller opgraderet biogas. Ligeledes nødvendigt er et overblik over de biler, busser mv. som kan benytte biogas. Barrierer og udfordringer: Den væsentligste udfordring, der søges løst i etape 1, er at identificere den rigtige kombination af teknologier, som vil give den optimale drift og den mest konkurrencedygtige pris på det endelige produkt. Vidensdelingen og anerkendelse af biogas anvendelsesmuligheder indenfor transport er ligeledes en barriere mod udbredelsen. Dette søges løst gennem udarbejdelsen af objektiv informations og udbudsmateriale, som også vil kunne bruges andre steder i Region Midtjylland. Dette materiale vil blive brugt i etape 3. Resultater: Der er produceret et skitseprojekt for omlægning af ESØ-s fløde til biogaskørsel, herunder vurderet hvilke typer gaskøretøjer der er mest aktuelle til den eksisterende kørselsplan, herunder distancer og fyldningsbehov Der er også foretaget tekniske vurderinger af opgraderingsteknologi og rådgivning om hvorledes den meste aktuelle danske teknologi (Amin-påpgradering) evt kan implementeres og komponentsammensætningen funderes hos lokale virksomheder. Matererialt udgør endelig beslutningsgrundlag for ESØ Der foretages vurdering af skitseret løsning og markedspotentiale herfor i RingkøbingSkjernområdet Udbudsmateriale til brug ved biogas til transport Etape 2: Detailplanlægning Etape 2 har til hensigt at videretage de teknologiske analyser og konklusioner, samt konceptualisere og planlægge ESØ s overgang fra konventionel driftsmiddel til opgraderet biogas. Formålet med denne etape

4 er også at samtænke påfyldestationen i den samlede Ringkøbing-Skjern model, således elementer som gastilførsel og gaskvalitet medtænkes, samtidig med at produktionsapparatet i de involverede virksomheder også tilpasses. Etape vil også indsamle erfaringer omkring myndighedsbehandling, som også vil komme andre interessenter til gode. Aktiviteterne i etapen har til hensigt at etablere et bredere erhvervsmæssigt samarbejde gennem dannelsen af en virksomhedsgruppe som på sigt vil udvikle sig til en klynge af virksomheder som har kompetencer indenfor biogas til transport. Herudover har etapen også til formål at klargøre og så småt påbegynde processen frem mod konstruktionen af påfyldestationen i etape 3. Barriererne og udfordringerne i denne etape er at medtage alle elementer af konceptet, således man opnår det nødvendige samspil og den søgte synergi i produktporteføljen. Det vurderes at denne udfordring løses bedst gennem et tæt samarbejde med BeV s andre aktiviteter, herunder den produktudvikling der foregår i sammen med Combigas. Resultater: Samling af en Midtjysk virksomhedsgruppe, med kompetencer indenfor biogas til transport Fastlæggelse af endeligt teknisk koncept, herunder pris og teknisk sammenkobling med øvrige produkter i BeV s produktportefølje. Igangsættelse af ét eller flere spin off projekter Etape 3: Implementering Sidste etape vil realisere konceptet som hidtil er baseret på analyser og beslutninger taget i etape 1+2. Hensigten er at Konstruere påfyldestationen, baseret på de forskellige moduler (opgradering, komprimering, fyldeanordning). Den tekniske målsætning og det forventede resultat vil være en state of the art fyldestation, som gennem Test og afprøvning vil være tæt på at kunne markedslanceres men helt klar til brug af ESØ til påfyldning af deres renovationsbiler. Anlægget vil efter projektet indgå som testfacilitet for virksomhedsgruppen, hvor optimering og yderligere produktudvikling kan finde sted. Evalueringen vil bruges til denne videre udvikling indenfor biogas som driftsmiddel i transportsektoren, og vil gennem Demonstration, formidlingsaktiviteter og dokumentation af erfaringer blive udbredt, således at der vil foregå kompetenceopbyggelse hos de regionale virksomheder, som ønsker vækst indenfor biogas til transport. Ligeledes har etapen som formål at oplyse, formidle og promovere biogas som driftsmiddel i regionen, i første omgang til mindre flåder, så som ESØ s 25 renovationsbiler, men også på sigt til hele transportsektoren i Danmark. Barrierer som søges overvundet: Da samkonstruktionen af moduler til opgradering, komprimering og påfyldning er nyt, vil den væsentligste udfordring være at få sikret det nødvendige sammenspil mellem de forskellige komponenter. Herudover vil der være udfordringer forbundet med at få påfyldestationen til at virke i det samlede koncept mellem biogasanlæg, biogasnetværk og renovationsbilerne. Overordnet vil udfordringen være at føre konceptet fra teori/analyse til praksis. Det forventes at projektet vil tiltrække væsentlig opmærksomhed blandt Regionens biogasinteressenter, blandt andet gennem Innovationsnetværket for Biomasse s eksisterende netværk. Herunder også trafikselskaber som ønsker at udskifte deres konventionelle busser og lastbiler med vogne der kører på miljøvenlig biogas. Resultater Der påfyldes opgraderet biogas på ESØs flåde af renovationsvogne Opgraderings- og fyldestationsløsningen er implementeret hos lokale virksomheder så disse kan sammensætte komponenter og etablere løsningen hos andre vognmandvirksomheder, busser eller lignende

5 BeV har et grundlag for at markedsføre løsningen både nationalt og internationalt og løsningen er præsenteret i nationale og internationale fora Projektet er afrapporteret og evalueret med bistand fra uvildige underleverandører. Aktivitetsbudget og finansiering (tusind kr./afrundet) Etape 1: Afklarende analyser (juni 2012 april 2013), Region Midtjylland støtte: 447 Overordnede aktiviteter (Region Midt støtte) Start/slut ESØ ABP PA RM BeV BPI Total Skitsevurdering og analyse (36) 6/2012-9/ Teknisk vurdering og udvælgelse af moduler (131) 8/ / Udvikling af udbudsmateriale, markedsanalyser og værktøjer: Biogas til transport (80,8) 10/2012-4/ Projektledelse (200) 6/2012-4/ Total, etape Milestones: 1a: Projektstart (juni), 1b: Konceptskitse udarbejdet (september) 1c: Teknologioverblik over komponenter (december 2012) 1d: Markedsanalyse udført (marts 2013), 1e: Udbudsmateriale og regneværktøj Biogas i transport færdiggjort og testet (april 2013) Etape 2: Detailplanlægning (april 2013 maj 2014), Region Midtjylland støtte: 544 Overordnede aktiviteter (Region Midt støtte) Start/slut ESØ ABP PA RM BeV BPI Total Anlæg og konceptvurdering, ESØ (134) 4/ / Erhvervsudvikling: Formidling og Klyngedannelse (104) 4/2013-8/ Perspektivering (134) 12/2013-5/ Projektledelse (172) 4/2013-5/ Total, etape Milestones: 2a: Komplet koncept udarbejdet og godkendt hos ESØ (December 2013) 2b: Klynge kick off møde (August), 2c: Igangsætninger af et eller flere spin off projekter (marts/april) Etape 3: Implementering og dokumentering (maj 2014 november 2014), Region Midtjylland støtte: 394 Overordnede aktiviteter (Region Midt støtte) Start/slut ESØ ABP PA RM BeV BPI Total Konstruktion,projektering inkl. komponenter(91)* 5/2014 9/ Test og afprøvning (58) 8/2014-9/ Evaluering (54) 10/ Projektledelse, demo/formidling/afrapportering (191) 5/ / Total, etape Milestones: 3a: Konstruktion af påfyldestation afsluttes (september), 3b: Test afsluttet og verificeret, fuldfunktionel påfyldestation hos ESØ (Oktober), 3c: Påfyldestation demonstreres (Oktober), 3d: Afrapportering færdiggjort og projektet afsluttes (november) *Region Midtjyllands støtte går til underaktiviteter relaterende til dokumentation i forbindelse med konstruktion og projekteringen. Opsamling ESØ ABP PA RM BeV BPI Total Samlede udgifter over hele projektet Støtteberettigede udgifter Region Midtjylland støtte Egenfinansiering

6 Organisering Projektet består af en arbejdsgruppe og en følgegruppe, som vil komme med løbende sparring og viden. Projektdeltager Rolle og kompetencer ift. projektet ESØ Renovation Teknisk og faglig projektleder: Projektledelse, teknisk vurdering, detailplanlægning, marked, test, afprøvning og demo. af anlæg. Evaluering. Agro Business Park Administrativ Projektleder: Afrapportering, formidling, demonstration, evaluering Planaction Underleverandør: Teknisk vurdering, økonomi/miljø vurdering og værktøj, marked, detailplanlægning, udbudsmateriale Ringkøbing Projektdeltager: Maskinfabrik Teknisk/ praktiskanalyser og sammenbygning sammen med underleverandører, erhvervsudvikling, test/evaluering Bioenergi Vest (BeV), Projektdeltager: Marked, formidling, perspektivering, evaluering og konceptualisering, demonstration Blue Planet Innovation Projektdeltager: Marked, formidling, perspektivering, erhvervsudvikling og evaluering Fredericia Kommune Følgegruppe Teknisk vurdering og erfaring fra opgradering af biogas,(preben Birr-Petersen projektchef for drift og forsyning i Fredericia Kommune eneste biogasanlæg der leverer biogas til naturgasnettet) Ringkøbing-Skjern Følgegruppe Kommune Erhvervsudvikling, myndighedsbehandling, generelt rådgivning, formidling, udbudsmateriale Bjørklund Følgegruppe Management Erhvervs- og forretningsudvikling Ammongas har forpligtet sig til at bidrage med resultater og kalkulationer baseret på Danmarks første og eneste danskbyggede opgraderingsanlæg i Hashøj, samt med mange års Underleverandør opsamlet procesviden indenfor miljø og energi. Ligeledes forventes det at Dansk Gasteknisk Center bidrager med evaluering af hver fase, og samtidig teknisk dokumentering af projektets resultater. Claus Mortensen Underleverandør: Biogasopgradering, teknisk verificering og dokumentering

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II 1 Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II Indledning Initiativet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II (FIF 2) er en videreførelse af projektet Fremtidens Industrielle

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år

AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år AKTIVITETER Megasatsning Energi og Miljø - det første år Vækstforum Maj 2008 Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforum Midtjylland igangsatte i juni 2007 en megasatsning

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Anvendelse af biogas og naturgas i København UDARBEJDET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE AF EA ENERGIANALYSE

Anvendelse af biogas og naturgas i København UDARBEJDET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE AF EA ENERGIANALYSE Anvendelse af biogas og naturgas i København UDARBEJDET FOR KØBENHAVNS KOMMUNE AF EA ENERGIANALYSE 18-02-2014 Rapporten er færdiggjort i februar 2014. Størstedelen af analyserne er gennemført i foråret

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik Midttrafik Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik December 2013 Udgivelsesdato : 19. december 2013 Projekt : 30.8710.01 Udarbejdet : Ask

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark

+ Brint & Brændselsceller til transport i Danmark + Brint & Brændselsceller til transport i Danmark Strategi for forskning, udvikling, demonstration & kommercialisering 2014-2025 Partnerskabet for brint og brændselsceller + Indhold Sammenfatning 3 1 Indledning

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere