Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den planretlige regulering af solcelleanlæg"

Transkript

1 Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen

2 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder overgangsordninger - Solceller på kommunale bygninger Den miljøretlige regulering af opsætningen af solceller - Lokalplanlægning - Landzonetilladelser - Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer - VVM-pligt - Klager - Naboret

3 3 Afregningsregler for solcelleanlæg - VE loven Elektricitet fremstillet ved anvendelse af vedvarende energikilder modtager forskellige støttesatser (pristillæg) alt efter hvilken teknologianvendelse, der er tale om. - Vedvarede energikilder er - vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi og bølgeog tidevandsenergi. Størrelsen og vilkårene for de politisk bestemte pristillæg til solcelleanlæg afhænger som af: - Hvornår er solcelleanlægget nettilsluttet (leverer første kwh)? - Omfattes solcelleanlægget af en overgangsordning?

4 4 Afregningsregler for solcelleanlæg tilsluttet efter 19. november 2012 (L / ) Politisk aftale af 15. november 2012 om strategi for solcelleanlæg - Sikre at sol tænkes ind i den danske energiforsyning - Indførelsen af en ny støtte til solcelleanlæg og mindre VE-anlæg - Tilpasning af økonomiske vilkår for forskellige typer anlæg - Solcelleanlæg med installeret effekt på op til 400 kw Generel midlertidig forhøjet sats på 130 øre pr. kwh i 10 år fra tidspunktet for nettilslutning - Fælles solcelleanlæg Særlig midlertidigt forhøjet sats på 145 øre pr. kwh i de første 10 år - Solcelleanlæg med installeret effekt på over til 400 kw Ingen ændring i forhold til den eksisterende støtte (60 øre i 10 år /40 øre i 10 år) - Aftrapning af støtte over 5 år 60 øre pr kwh for anlæg installeret i 2018

5 5 Afregningsregler for solcelleanlæg tilsluttet efter 19. marts 2013 (L 900 4/ del) Politisk aftale af 19. marts 2013 om støtte til store solcelleanlæg - Begrænse overvældende og utilsigtet støtte til store modulopdelte solcelleanlæg - Begrænsning af den midlertidigt forhøjede sats til kun at gælde: Solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller Anlæg på op til 6 kw pr. hustand, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation - Begrænsning af den særligt midlertidigt forhøjede sats for fælles solcelleanlæg til kun at gælde: Solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller Lavere sats til fælles solcelleanlæg, der ikke opsættes på taget af en bygning

6 6 Afregningsregler for solcelleanlæg tilsluttet efter den 10. juni 2013 (L 900 4/ del) Politisk aftale af 11. juni 2013 om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg - Styre udgifterne inden for en ramme til etablering af 800 MW - Målrette midlertidig forhøjet afregning til anlæg med tilknytning til husstande - Begrænsning af den midlertidigt forhøjede sats til kun at gælde indenfor en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013: Solcelleanlæg på op til 6 kw pr. husstand tilsluttet i egen forbrugsinstallation Fælles solcelleanlæg etableret på tage af bygninger Fælles solcelleanlæg, der ikke er etableret på tage af bygninger og ikke er tilsluttet egen forbrugsinstallation Øvrige solcelleanlæg 60 øre pr. kwh i de første 10 år og 40 kwh i de følgende 10 år

7 7 Overgangsordninger - berettigede forventninger (L 900 4/ del) Adgang til at modtage midlertidigt forhøjet pristillæg efter tidligere ordning på trods af manglende nettilslutning betinget af følgende forhold: - Ejeren skal have indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 henholdsvis den 11. juni 2013 Derudover skal mindst én af følgende handlinger være foretaget inden den pågældende dato: 1. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning 2. Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse 3. Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering 4. Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning Ovenstående handlinger må ikke efterfølgende være trukket tilbage Aftalen om køb af solcelleanlægget kan tage forbehold for tilladelser i henhold til pkt. 1 og 2

8 8 Opsætning af solceller på kommunale bygninger Opsætning og produktion af elektricitet ved solcelleanlæg på kommunale bygninger er omfattet af elforsyningsloven, jf. 2, stk. 1 - Krav om selskabsmæssig udskillelse, jf. ELF 4, stk. 1 - Mulighed for dispensation fra Energistyrelsen, jf. ELF 2, stk. 2 Opsætning skal ske med henblik på dækning af eget forbrug Anlægget kan levere en vis mængde el til nettet Generel dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, ELF 2, stk. 2 - Politisk aftale af 19. juni Dispensation til allerede etablerede solcelleanlæg samt forhåndstilsagn fra Energinet.dk indenfor et loft på 20 MW til etablering af nye solcelleanlæg på kommunale bygninger uden krav om selskabsmæssig udskillelse, jf. elforsyningslovens 2, stk. 4, stk. 2. pkt. - Puljen på 20 MW omfatter ikke gennemgribende renoveringer og nybyggeri

9 9 Opsætning af solceller på kommunale bygninger Nettoafregning og fritagelse fra elafgift - Kommuners produktion af elektricitet ved solceller omfattes af de almindelige regler for nettoafregning af egenproducenter og undtagelse af elafgift af elektricitet, som produceres på solcelleanlæg. - Betinget af at solcelleanlægget er undtaget fra kravet om selskabsmæssig udskillelse Registrering og modregning i bloktilskud ( Lex Nesa ) - Kommuner skal registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i kommunernes elforsyningsvirksomheder. - Reglerne omfatter efter deres ordlyd også kommunale solcelleanlæg, jf. elforsyningslovens 37, stk. 1, jf. 2, stk Finder anvendelse uanset om virksomheden drives i selskabsform eller som en del af kommunen - Besparelser skal efter Energitilsynets opfattelse anses som en overførsel af værdi

10 10 Planloven Den miljøretlige regulering af opsætningen af solceller - Lokalplanlægning - Landzonetilladelser - Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer - VVM-pligt - Klager - Naboret

11 11 Planloven Lokalplanlægning - Planlovens 13, stk. 1, giver kommunen lokaplanret, og der er vide rammer for, hvad der kan planlægges for, jf. lokalplankataloget i planlovens 15, stk. 2 - Planlovens 13, stk. 2, pålægger kommunen lokalplanpligt før gennemførelse af større udstykninger, større bygge- og anlægsarbejder samt når det i øvrigt er nødvendigt for kommuneplanens virkeliggørelse Lokalplanpligt i forhold til solcelleanlæg beror på en vurdering af, om der sker væsentlige ændringer i det bestående miljø Størrelse har betydning Virkningen på omgivelserne har betydning

12 12 Planloven Lokalplanlægning - Der kan i en lokalplan optages bestemmelser, som specifikt regulerer solenergianlæg Det beror herefter på en konkret fortolkning, om et givent anlæg kan opsættes Eksempelvis NMK : Lokalplanen indeholdt bestemmelser om, at der ikke måtte anvendes reflekterende tagmateriale dog med undtagelse af solfangere, som skulle nedfældes i tagfladen Nævnet vurderede i den forbindelse, at solfangere placeret oven på taget var i strid med bestemmelsen Eksempelvis NMK : Lokalplanen tillod tagintegrerede solfangere Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at påsatte solceller i tagets hældning ikke var tagintegrerede

13 13 Planloven Lokalplanlægning - Der kan i en lokalplan være bestemmelser, som ikke udtrykkeligt regulerer solcelleanlæg, hvilket kan ske indirekte i medfør af bestemmelser om: Bebyggelsers udformning, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 7 Bevarelse af eksisterende bebyggelse, jf. planlovens 15, stk. 2, nr Nævnet har i NMK udtalt: Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 7, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om bl.a. bebyggelsens udformning. Udformning omfatter ydre fremtræden, f.eks. tagform, materialer, facade, antenner og skiltning solceller må ligeledes antages at være omfattet - Et forbud mod reflekterende materiale indebærer ikke nødvendigvis et forbud mod opsætning af solenergianlæg

14 14 Planloven Lokalplanlægning og dispensation - Planlovens 19 fastsætter rammerne: Planens formålsbestemmelser Planens anvendelsesbestemmelser Planens struktur, herunder fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer - I NMK indeholdt planen følgende formulering: generelt skal der som tagmateriale anvendes strå, røde eller mørke teglsten Kommunen meddelte på baggrund af en konkret vurdering dispensation Nævnet vurderede, at der var adgang til at meddele dispensation fra bestemmelsen, som var bebyggelsesregulerende, og som ikke havde til formål at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen - Det vil ofte være vanskeligt at dispensere til solcelleanlæg, hvis der er tale om en bevarende lokalplan

15 15 Planloven Landzonetilladelse - terræn - Ny bebyggelse eller ændret anvendelse kræver tilladelse i landzone, jf. planlovens 35, stk. 1 Undtagelse findes bl.a. i planlovens 36, stk. 1, nr. 3, om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri I NMK fastslog nævnet, at erhvervsmæssigt nødvendigt skal forstås som landbrugsmæssigt nødvendigt Bebyggelsesbegrebet er det samme som byggelovens: Byggelovens 2, stk. 2: Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, 8) når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner mv. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

16 16 Planloven Landzonetilladelse - terræn - Energistyrelsen har vurderet, at mindre solenergianlæg, som opføres i terræn, og som pga. sit ringe omfang ikke er væsentlig i forhold til omgivelser og sikkerhed, ikke er at anse som bebyggelse efter byggelovens 2 - Det bliver en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at der er sammenfald mellem bebyggelsesbegrebet og kravet om landzonetilladelse - Naturstyrelsen anfører dog, at der kan være situationer, hvor en landzonetilladelse er påkrævet, selvom der ikke er tale om bebyggelse efter byggeloven

17 17 Planloven Landzonetilladelse - terræn - Ændret anvendelse er i forhold til solenergianlæg navnlig relevant, hvor der er tale om mindre anlæg, som ikke udgør bebyggelse - Hvis der er tale om kortvarig opsætning (under 6 uger) kræves ikke landzonetilladelse, jf. vejledning om landzoneadministration - Ændret anvendelse er en anden anvendelse end tidligere - Den ændrede anvendelse skal ses i forhold til landzonebestemmelsernes formål dvs. varetagelsen af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser - Der antages endvidere i den juridiske litteratur at gældende en bagatelgrænse

18 18 Planloven Landzonetilladelse - bygninger - Ved opsætning på bygninger gælder også bebyggelsesbegrebet i byggelovens 2, stk. 2 - Energistyrelsen har vurderet, at solceller og solfangere, der etableres på bebyggelsen, uden i nævneværdig grad at påvirke højde- og afstandsforhold eller bebyggelsens konstruktive forhold, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens 2 - Naturstyrelsen anfører dog, at kommunen er berettiget til at vurdere, at der er tale om bebyggelse i planlovens forstand - Vurderingen af, om der foreligger ændret anvendelse, er uafhængig af, om der er tale om opsætning i terræn eller på bygninger

19 19 Planloven Landzonetilladelse vs. byggetilladelse - Der er ikke sammenfald mellem kravet om byggetilladelse og bebyggelsesbegrebet - Der findes en række undtagelser til kravet om byggetilladelse, men dette er uden betydning for, om der kræves landzonetilladelse efter planloven - Der foretages en selvstændig vurdering af, om der foreligger ændret anvendelse eller bebyggelse i planlovens forstand

20 20 Planloven Landzonetilladelse - Natur- og Miljøklagenævnet har fastlagt en praksis, hvor der lægges stor vægt på planlovens almene formål - Derudover har nævnet fastlagt en praksis, som anerkender den samfundsmæssige interesse i at fremme alternative energiformer Det er et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, og praksis er derfor mere lempelig end normalt - Praksis er lempeligere for solenergianlæg på bygninger end fritstående anlæg på terræn Fritstående anlæg i terræn skal vurderes på baggrund af højde, m2, synlighed, placering og området karakter i øvrigt Fritstående anlæg må maks placeres ca. 20 m fra eksisterenede bebyggelse

21 21 Overgangsordningen Ejeren skal have indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2012 henholdsvis den 11. juni Derudover skal mindst én af følgende handlinger være foretaget senest den 11. juni Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning Hvornår har man modtaget en ansøgning efter planloven?

22 22 Overgangsordningen Hvornår har man modtaget en ansøgning efter planloven? Eksempler: Principansøgning: Jeg vil gerne etablere et fritstående solcelleanlæg på 20 ha i jeres kommune Forespørgsel Jeg vil gerne etablere 5 solcelleanlæg på 1 ha på følgende matrikler i kommunen Jeg vedlægger juridisk notat, som beskriver de retlige forhold Jeg vedlægger endvidere en visualisering og beskrivelse af det anlæg, som vi påtænker at opføre

23 23 Overgangsordningen Hvornår har man modtaget en ansøgning efter planloven? - Minimumskrav: Der må være tilstrækkelig fuldmagt til stede Der må være en vis kvalificeret beskrivelse af det anlæg, som der ansøges om Der må være en angivelse af den lokalitet, hvor anlægget skal opføres

24 24 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelseslovens 8 og 15 - Bestemmelsen indebærer et generelt forbud mod ændringer i tilstanden af klitfredede arealer og arealer inden for strandbeskyttelseslinjen Der gælder bl.a. en undtagelse for mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage, når bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang Solenergianlæg er ikke omfattet af undtagelsen Etablering af såvel fritstående som bygningsbaserede anlæg anses som en tilstandsændring, som kræver Naturstyrelsens dispensation Dispensation meddeles i særlige tilfælde

25 25 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelseslovens 8 og 15 - NoMO77 Et solcelleanlæg på 42 m2 placeret i tagfladen, der vendte væk fra kysten, på en eksisterende bygning, som lå ca. 218 m fra kysten, opnåede dispensation. Der blev gjort store bestræbelser på at indpasse anlægget bedst muligt ind i det eksisterende sorte tag Et fritstående solcelleanlæg opnåede ikke dispensation med henvisning til, at hensynet til udbredelsen af alternative energiformer ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for beskyttelseslinjen. Nævnet lagde vægt på anlæggets størrelse, og at de landskabelige hensyn måtte veje tungere end energiforsyning til en ejendom Lempelig praksis for anlæg, som udgør mindre indgreb i eksisterenede bebyggelse Ikke lempet praksis for fritstående anlæg.

26 26 Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer De øvrige bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger efter NBL kap. 6 - Søbeskyttelseslinjen (NBL 16) - Åbeskyttelseslinjen (NBL 17) - Fortidsmindebeskyttelseslinjen (NBL 18) Generelt gælder det samme: Der skal mindre til for at opnå dispensation til anlæg til forsyning af alternative energiformer Det gode formål kan dog ikke ubetinget føre til, at der meddeles dispensation på bekostning af de landskabelige interesser Det vil (som altid) være en konkret vurdering

27 27 VVM-pligt VVM-bekendtgørelsens 2, stk. 1: - Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. VVM-bekendtgørelsens 2, stk. 4: - Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før kommunalbestyrelsen eller Naturstyrelsen henholdsvis Miljøstyrelsen skriftligt 1) har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt dvs. ikke er VVM-pligtigt jf. 5, stk. 2, eller 2) har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til bestemmelserne i 9, stk. 1, jf. 3, stk. 1 eller 2.

28 28 VVM-pligt VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 3, pkt. a, samt nr. 11, pkt. a: - Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp eller varmt vand - Evt. anlægsarbejder i byzone - Hvis der er tale om industrianlæg, vil solenergianlægget være omfattet Der vil være tale om et industrianlæg, hvis det er knyttet til et produktionsanlæg, hvilket vil være tilfældet for anlæg etableret på en landbrugsejendom eller et fælles varmeforsynings- eller energianlæg - VVM-bekendtgørelsens 2, stk. 4, forudsætter, at et anlæg først påbegyndes, når der er gennemført: VVM-screening VVM-procedure og efterfølgende meddelt tilladelse til påbegyndelse

29 29 Klage Lokalplaner, herunder lokalplaner med bonusvirkning - Der kan klages over retlige spørgsmål - Der er ikke opsættende virkning Landzonetilladelser - Der er fuld prøvelse hos nævnet - Der er opsættende virkning Dispensationer - Der er fuld prøvelse hos nævnet - Der er opsættende virkning Klagefristen er 4 uger Søgsmålsfristen er 6 måneder

30 30 Naboretten De naboretlige grundsætninger gælder uafhængigt af plangrundlaget En nabo, som er generet af et solcelleanlæg, som kommunen har meddelt tilladelse til, kan godt påberåbe sig, at den naboretlige tålegrænse er overskredet Hvis den naboretlige grænse overskrides, vil der som udgangspunkt skulle ske fysisk lovliggørelse, men i praksis betales der normalt erstatning for værditab Naboretten håndhæves ved domstolene

31 31 Kontakt Jacob Brandt Specialistadvokat København Offentlig virksomhed T M E Kristian Raun Larsen Advokat Aarhus Offentlig virksomhed T M E

32 32 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 900. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere