Lokalplan nr for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 349. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Lokalplan nr. 349 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 12. november 2013

2 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner, Landinspektørgården a/s i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes planafdeling Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm - Planlægger: Camilla Riser Myrvig, tlf Forsidebilledet viser luftfoto med lokalplanområdet.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... side 4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 6 Lokalplanens indhold... side 6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 11 Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder... side 19 Miljøvurdering... side 20 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side 20 Servitutter... side 20 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Servitutter... side Retsvirkninger... side 28 Vedtagelsespåtegning... side 30 Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen... side 30 Matrikelkort... Bilag 1 Eksisterende forhold... Bilag 2 Arealanvendelse... Bilag 3 Illustrationsskitse... Bilag 4 3

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne, som er bindende. I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, er det teksten, der er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. 4

5 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget i Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om at etablere et solcelleanlæg i tilknytning til et nyt vindmølleområde. Solcelleanlægget forventes at få en effekt på op til 15 MW, som dog er afhængig af solcelletypen og den endelige projektering. Anlægget vil bestå af solcellepaneler på piloterede stativer i østvestvendte rækker med en indbyrdes afstand på 6-10 meter. Ønsket om at etablere et solcelleanlæg hvor elektricitet produceres af den vedvarende energikilde solen er i overensstemmelse med RingkøbingSkjern Kommunes vision om at være selvforsynende med vedvarende energikilder i Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. april 2013, at der kan igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. Formålet med lokalplanen er således at muliggøre etablering af et solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer og bygninger. Samtidig er formålet at sikre, at der friholdes et areal til beplantningsbælte, for at muliggøre afskærmende beplantning, der medvirker til, at solcelleanlægget indpasses i landskabet. 5

6 Redegørelse Lokalplanområdet Området er ca. 26,5 ha og ligger i landzone nord for Herningvej og øst for Novej i tilknytning til et nyt vindmølleområde, der er omfattet af Lokalplan nr Solcelleanlægget vil således ligge i tilknytning til et andet teknisk anlæg og i et tyndbefolket område. De omfattede ejendomme er noteret som landbrugsejendomme, og der skal søges om at få landbrugspligten ophævet i den periode, hvor anlægget er i drift. Dette vil ske ved at tinglyse en deklaration herom, og at området skal føres tilbage til landbrugsformål med anlæggets ophør. Der findes ingen bebyggelse indenfor området. Lokalplanområdets omgivelser Omgivelserne fremstår lige som lokalplanområdet som opdyrkede landbrugsarealer med flere beplantningsbælter og mindre afvandingskanaler. Der er kun få beboelser i nærheden af området. Nord og øst for området vil der i løbet af 2013 blive etableret 22 nye vindmøller, og i tilknytning hertil opføres et besøgscenter på Herningvej 117 syd for nærværende lokalplanområde. Kombinationen af at vise energiproduktion fra vind og sol indenfor samme område giver en unik mulighed for at øge Ringkøbing-Skjern Kommunes position som en kommune, der tænker i bæredygtig energiforsyning. Besøgscenteret kan medvirke til fungere både som undervisnings- og turistmål. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanområdet disponeres ud fra, at der skal være områder forbeholdt hhv. solcelleanlæg samt beplantning og hegning. Området inddeles ikke i delområder. Anvendelse Med lokalplanen sikres det, at området kun må anvendes til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg samt de til formålet tilhørende tekniske installationer og bygninger. Området set mod nordvest. De tre vindmøller ved Hjortmose i baggrunden erstattes af nye. Placering og omfang Lokalplanen fastlægger, at solcelleanlægget og de for driften nødvendige installationer og bygninger skal placeres indenfor et byggefelt, som fremgår af Bilag 3. Byggefeltet sikrer, at solcelleanlægget placeres i passende afstande til den omkringliggende beplantning, veje og skel. Udover byggefeltet fastlægges bestemmelse om, at solcellepanelerne skal opstilles i lige, parallelle linjer. Der fastlægges ikke nærmere bestemmelser for placeringen af solcelleanlægget, da fx afstand mellem solcellepanelerne vil afhænge af solcelletypen og den endelige projektering. Dog fastlægges det, at højden af anlægget ikke må overstige 3 meter. Eksisterende beplantningsbælter nord for lokalplanområdet. Der gives mulighed for, at der kan opføres op til 10 mindre bygninger, hvor arealet af den enkelte bygning ikke må overstige 10 m 2. Højden af disse bygninger må ikke overstige 2,5 meter. 6

7 Redegørelse Ydre fremtræden Solcellepanelerne skal refleksbehandles således, at solen udnyttes i panelerne fremfor at blive ledt væk fra anlægget, og for at minimere risikoen for refleksioner. Desuden fastlægges det, at solcellepanelerne skal fremstå ens, hvad angår type, farve og højde. Dette vil medvirke til, at solcelleanlægget fremstår ensartet og mere harmonisk i landskabet. Teknikbygninger skal fremtræde ensartet i materiale og udformning og gives samme diskrete farve i sort, mørkegrøn eller mørk grå. Trafik Der sikres vejadgang til området via en eksisterende markvej. For at skabe vejadgang til Lervangvej, skal der tinglyses en deklaration, der giver ret til færdsel via den adgangsvej til vindmøllerne, der er udlagt i Lokalplan nr Der kan etableres mindre interne serviceveje og vendepladser. Servicevejene vil formentlig kunne etableres mellem solcellepanelerne. Placeringen af fotopunkter i forhold til lokalplanområdet. Landskab og beplantning Da området vil ændre karakter fra åbne, opdyrkede arealer til at fremstå som arealer med teknisk anlæg, er der udarbejdet visualiseringer til at vurdere synligheden af solcelleanlægget i forhold til omgivelserne. På de efterfølgende visualiseringer er solcelleanlægget illustreret fra tre lokaliteter, og anlægget vil være synligt fra alle tre fotopunkter. På baggrund af visualiseringerne vurderes det, at solcelleanlægget vil påvirke den visuelle opfattelse af landskabet, men at beplantning medvirker til at afskærme for solcelleanlægget således, at anlægget indpasses i omgivelserne. Desuden vil solcelleanlægget blive oplevet fra et i forvejen teknisk præget landskab med vindmøller og luftledninger, som vurderes at medføre en større visuel påvirkning af omgivelserne end solcelleanlægget. Desuden findes i omgivelserne flere beplantningsbælter og større bevoksninger (bl.a. Velling Plantage mod sydvest og Mourier Petersens Plantage mod sydøst), og det vurderes derfor, at nye beplantningsbælter vil kunne indpasses i det eksisterende landskab. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres beplantningsbælter omkring anlægget i en højde af min. 4 meter og med en bredde på op til 5 meter. 7

8 Redegørelse Fotopunkt 1 (Novej): Eksisterende forhold. De 2x3 eksisterende vindmøller ved Hjortmose og Nørhede erstattes i løbet af 2013 med 22 nye vindmøller. Fotopunkt 1 (Novej): Solcelleanlæg uden beplantning. Afstanden til nærmeste solcellepanel er ca. 2 km. Fotopunkt 1 (Novej): Solcelleanlæg med beplantning. 8

9 Redegørelse Fotopunkt 2 (Novej sidevej): Eksisterende forhold. Fotopunkt 2 (Novej sidevej): Solcelleanlægget vil fremstå som en markant mørk flade i landskabet. Afstanden til nærmeste solcellepanel er ca. 400 m. Fotopunkt 2 (Novej sidevej): Solcelleanlæg med beplantning. 9

10 Redegørelse Fotopunkt 3 (Herningvej): Eksisterende forhold. Fotopunkt 3 (Herningvej): Den østligste del af solcelleanlægget, som vil være synlig fra Herningvej. Afstanden til nærmeste solcellepanel er ca. 750 m. Fotopunkt 3 (Herningvej): Solcelleanlæg med beplantning. 10

11 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning EU-naturbeskyttelsesområder Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: - at planen skader Natura 2000-områder, - at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder. Lokalplanområdet ligger således indenfor såkaldte Natura 2000-oplande. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil kunne medføre negative konsekvenser for Natura 2000-områderne eller bilag IV-arter. Dette skyldes delvist afstanden mellem Natura 2000-områderne og lokalplanområdet. Desuden fordi der ikke er kendskab til forekomsten af fredede eller truede plante- og dyrearter i området eller at området ikke vurderes som en god lokalitet for at leve og yngle. Forholdet til kysten Lokalplanen ligger udenfor kystnærhedszonen. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Inden for lokalplanområdet findes ingen fredede eller beskyttede naturområder, naturtyper eller fortidsminder. Ligeledes findes ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger. Ved tilkørselsvejen der også vil blive tilkørselsvej til vindmølleområdet passerer beskyttede sten- og jorddiger samt en beskyttelseslinje omkring et fredet fortidsminde. I Lokalplan nr. 283 er der redegjort for, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil påse, at digerne retableres efter anlægsarbejdets afslutning, såfremt digerne skulle blive beskadiget. Det samme vil være tilfældet i forbindelse med etablering af solcelleanlægget. Statslige interesser i kommuneplanlægningen I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 fra 2011 er der ikke fastlagt nærmere ang. solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 er udsendt Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne. Det er dog Naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede placering, herunder hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig i det konkrete tilfælde. I overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægges der i Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Ringkøbing- Skjern Kommune følgende generelle retningslinjer for placering af større tekniske (energi)anlæg: 1. Større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (f.eks. større vindmøller), gårdanlæg eller andre bebyggelser. 2. Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra overordnede veje og stier eller fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser m.v. Retningslinje 1 sikrer, at større tekniske (energi)anlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende byområder. Hvor dette ikke er muligt, er det af afgørende betydning for Ringkøbing- Skjern Kommune, at større tekniske (energi)anlæg placeres i tilknytning til andre tekniske anlæg. Dette for at minimere oplevelsen af et visuelt forstyrret landskab og for at sikre hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutning til elnettet mv. Med retningslinjen sikres det, at spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land hindres. 11

12 Redegørelse Retningslinje 2 sikrer, at større tekniske (energi)anlæg placeres således, at de ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker færdes og/eller nyder deres fritids- og rekreative interesser. Det kan dreje sig om overordnede veje, rekreative stier, rastepladser, rekreative naturområder mv. Udover de statslige interesser og kommuneplanretningslinjerne er der anden lovgivning, der spiller ind i placeringen af solenergianlæg, herunder bl.a. Natura 2000-områder, grundvandsinteresser og kystnærhedsbestemmelser. Den foreslåede placering af et ca. 26,5 ha stort solcelleanlæg i Nørhede/Hjortmose ligger i det åbne land. Den følgende redegørelse indeholder den planlægningsmæssige begrundelse for, hvorfor en bynær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. kommunens byområder (bymønster) samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn: Flere af kommunens byområder er beliggende i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af kystnær placering. Det påtænkte solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose er ikke afhængigt af kystnær placering. Kommunens byer er i kommuneplansammenhæng udpeget som hovedcenterbyer, lokalcenterbyer og landsbyer. Hovedcenterbyer Lokalcenterbyer Landsbyer Afvejning ift. kommunens byområder Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt Danmarks største kommune og en af de kommuner med den laveste befolkningstæthed. Ringkøbing- Skjern Kommune kan derfor karakteriseres som en landkommune. Kommunens største by Ringkøbing har indbyggere. De forholdsvis små bystørrelser er i sig selv en speciel udfordring i forhold til at kunne placere et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha i eller i tilknytning til eksisterende byområder enten fordi byerne primært er bosætningsbyer, eller fordi byerne ikke rummer tilstrækkeligt med ledige arealer til erhverv eller tekniske anlæg. Desuden har mange af byerne ift. deres størrelse nået et mætningspunkt for udlæg af nye arealer i størrelsesordenen ca. 26,5 ha. Byerne er afhængige af anvendelser, som kan tilføre byerne liv og arbejdskraft. Derudover vil placering af solcelleanlæg på ca. 26,5 ha, i eksisterende byområder eller i tilknytning hertil, skabe en uhensigtsmæssig barriere mellem bymidten og andre bymidteafhængige anvendelser, som grundet en bynær placering af det påtænkte solcelleanlæg kan blive placeret i byernes periferi. Dette vil på sigt skabe en usammenhængende bystruktur præget af livløse solcelleområder og afkoblede byanvendelser. Bymønsteret i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hovedcenterbyer I kommunen er der 4 hovedcenterbyer: Ringkøbing, Hvide Sande, Skjern-Tarm og Videbæk. Ringkøbing er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Ringkøbing har ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Ringkøbing vil ikke kunne rumme udlæg af et nyt areal på ca. 26,5 ha i tilknytning til byen bl.a. grundet udpegningen af bevaringsværdige landskaber, turistmæssige- og rekreative interesser (fx KRAFT) og fremtidige byudviklingsområder til boligformål (fx Ringkøbing K). Hvide Sande er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Hvide Sande har ingen udlagte, uudnyttede 12

13 Redegørelse og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Hvide Sande vil ikke kunne rumme udlæg af et nyt areal på ca. 26,5 ha i tilknytning til byen bl.a. grundet klit- og strandbeskyttelsesinteresser samt Natura 2000-områder. Byerne Skjern-Tarm betragtes i kommuneplan- og byudviklingssammenhæng som et samlet byområde. Skjern-Tarm er beliggende udenfor kystnærhedszonen. Skjern og Tarm er begge kompakte og relativt velplanlagte byer, og de ligger på kanten af de store og attraktive naturområder i Skjern Å- dalen, der er udpeget som Natura 2000-område. Skjern-Tarm har ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Nye og potentielle, fremtidige erhvervsområder (de hhv. udfyldte og skraverede blå områder på nedenstående skitse) er beliggende nordøst for Skjern mellem Holstebrovej og Arnborg. Placeringen af et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha i tilknytning til disse områder vil formentlig kunne være synlig fra de nævnte veje. Dermed vil placeringen ikke være i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 2. Desuden er der fremtidsplaner om en ny omfartsveje øst og nord om byerne, der vil danne en naturlig afgrænsning af byområderne. Kombinationen af en beliggenhed ved Skjern Å, ønskerne om at prioritere grønne og blå strukturer samt planerne om en fremtidig omfartsvej indebærer, at Skjern-Tarm ikke vil kunne rumme et nyt udlæg af areal på ca. 26,5 ha til et solcelleanlæg. Beliggenheden af kystnærhedszonen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Strukturplan for Skjern-Tarm jf. Kommuneplan

14 Redegørelse Natura 2000-områder ved Skjern-Tarm. Videbæk er beliggende udenfor kystnærhedszonen. Byen er omkranset af to hovedtrafikårer, der danner en naturlig afgrænsning mellem by og land. På ydersiden af disse veje findes udpegede skovrejsningsområder, som ikke vil være forenelig med placering af et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Videbæks bystruktur er karakteriseret ved en overordnet opdeling i en boligbydel mod vest med tilhørende offentlig og privat service, herunder detailhandel, og en erhvervsbydel mod øst som bl.a. indeholder store virksomheder som Arla, der er afhængig af lokal arbejdskraft og derfor en bymidtenær placering. Bydelene er adskilt af den tidligere jernbane, der i dag fungerer som rekreativ stiforbindelse. Afgrænsning af byen og bystrukturen ønskes fastholdt af Byrådet, og intentionerne om en ny omfartsvej sydvest om byen vil medvirke til at understøtte denne klare afgrænsning mellem by og land. Videbæk har ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder, som kan rumme et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Placeringen af et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha vil således indebære nye udlæg af arealer, som ikke er muligt grundet hovedfærdselsårer, skovrejsningsområder og ønsket om fastholdelse af det eksisterende bystrukturelle princip. Udpegning af områder med ønsket og uønsket skovrejsning omkring Skjern-Tarm. Strukturplan for Videbæk jf. Kommuneplan

15 Redegørelse Udpegning af områder med ønsket og uønsket skovrejsning omkring Videbæk. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at ingen af de 4 hovedcenterbyer vil kunne rumme det påtænkte solcelleanlæg på ca. 26,5 ha pga. beliggenheden indenfor kystnærhedszonen, mangel på sammenhængende og uudnyttede erhvervsområder, behov for udlæg af nye områder til tekniske anlæg, bystrukturelle principper og/eller naturinteresser. Lokalcenterbyer Kommunen har 6 lokalcenterbyer. Lem er den største lokalcenterby både for så vidt angår indbyggere og udlagt, uudnyttet erhvervsareal. Lem vil med sine 1420 indbyggere og knap 12 ha udlagt, uudnyttet erhvervsareal ikke kunne rumme en placering af et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Også de andre lokalcenterbyer vurderes grundet deres størrelse ikke at kunne rumme placering af solcelleanlæg på ca. 26,5 ha hverken på eksisterende erhvervsarealer eller ved nyt arealudlæg i tilknytning til landsbyerne. Landsbyer (kommuneplanlagte) Kommunen har 31 rammelagte landsbyer. Den største landsby rent indbyggermæssigt er Borris med 803 indbyggere, mens der i denne landsby findes ca. 1,4 ha udlagt, uudnyttet erhvervsareal blandt landsbyerne. Stauning har med sine ca. 2,8 ha udlagt, uudnyttet erhvervsareal fleste ledige erhvervsarealer. Landsbyerne vurderes grundet deres størrelse ikke at kunne rumme placering af solcelleanlæg på ca. 26,5 ha hverken på eksisterende erhvervsarealer eller ved nyt arealudlæg i tilknytning til landsbyerne. Funktionelle hensyn Samfundsøkonomisk optimal placering Samfundsøkonomisk er placeringen ved Nørhede/Hjortmose vurderet som optimal, idet det eksisterende strømforsyningsnet bestående af et 10 kv kabel bliver ledigt ultimo 2013 som følge af, at der etableres nyt ledningsnet til at kunne aftage strøm fra 22 nye vindmøller à 3,3 MW. Det eksisterende strømforsyningsnet kan fremadrettet transportere ca. 2/3 af produktionen fra et solcelleanlæg på op til 15 MW, som de ca. 26,5 ha muliggør. Den eksisterende 60/10 kv transformerstation i området vil kunne håndtere produktion fra solcelleanlægget uden væsentlig ombygning. Det vil blive nødvendigt at foretage investeringer i det overordnede net på 150/60 kv stationen, men det skal der uanset, hvor i forsyningsområdet anlægget måtte blive etableret. Den foreslåede placering er således funktionel mulig, idet det er muligt at anvende det eksisterende strømforsyningsnet samtidig med, at solcelleanlægget vil blive placeret i tilknytning til et nyt vindmølleområde og andre tekniske installationer (ny transformerstation på 60/10 kv, koblingsstationer, service-/teknikbygning o.lign.). Denne samlokalisering og koncentration af forskellige typer tekniske anlæg medvirker til at hindre spredning af tekniske anlæg i det åbne land, og placeringen er således i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 1. Kort visende den foreslåede placering. Solcelleanlægget vil blive placeret mellem transformerstation og vindmøller. Koncentration af tekniske anlæg ved Nørhede/Hjortmose Netop placeringen i tilknytning til det nye vindmølleområde vil medvirke til at understøtte det allerede etablerede energicenter, hvor besøgende (foreninger, organisationer, skoler, institutioner, myndigheder, turister o.lign.) kan opleve en af landets største landbaserede vindmøllerparker og fremover også et større solcelleanlæg. I en tid hvor bæredygtig energiproduktion fra vedvarende energikilder er af afgørende betydning for fremtidens energiforsyning 15

16 Redegørelse og for kommunens Energi2020-vision, synes det at være af afgørende betydning, at bevidstheden omkring dette øges, hvilket de to tekniske anlæg sammen med besøgscenteret vil medvirke til. En koncentration af tekniske anlæg vil skabe en optimal synergi mellem anlæggene ift.: - at hindre spredt bebyggelse/tekniske anlæg, som skal søges undgået i landzone, - at genanvende eksisterende strømforsyningsnet, - at opnå mindst mulig forstyrrelse af landskabet (se argumentation nedenfor), - at øge bevidstheden om bæredygtig energiproduktion. Som argumenteret ovenfor, vil det påtænkte solcelleanlæg på ca. 26,5 ha ikke kunne placeres i eller i tilknytning til kommunens byområder. Placeringen af solcelleanlægget i tilknytning til et andet teknisk anlæg vil således fortsat være i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 1. heraf har jorderne generelt en lav vandkapacitet og er næringsfattige. Området ved Nørhede/Hjortmose er derfor også i kommuneplanen udpeget dels som mindre værdifuld landbrugsjord, dels som værdifuld landbrugsjord. Etableringen af solcelleanlægget forudsætter, at landbrugspligten på de berørte ejendomme ophæves i den periode, hvor solcelleanlægget er i drift, dvs. ca. 30 år. Der vil blive tinglyst en deklaration om, at arealet skal tilbageføres til landbrugsformål ved anlæggets ophør. Samtidig sikres det gennem lokalplanen, at anlægget fjernes ved anlæggets ophør. Med den foreslåede placering optages således ikke særlig værdifuld landbrugsjord på ubestemt tid. Når solcelleanlæggets drift er ophørt, vil området kunne reetableres til landbrugsformål, og det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at jordbrugsinteresserne må vige midlertidigt til fordel for de overordnede energimæssige interesser med omstilling til grøn energi. Denne omstilling arbejder Byrådet aktivt for, bl.a. gennem Energi2020-visionen, hvor det er hensigten at kommunen i år 2020 er selvforsynende med vedvarende energi, bl.a. som følge af solenergi. Æstetiske hensyn Placering udenfor landskabelige udpegninger Den foreslåede placering ved Nørhede/Hjortmose ligger udenfor kystnærhedszonen. Samtidig er området på ca. 26,5 ha beliggende udenfor de i kommuneplanen udpegede bevaringsværdige landskaber, kulturhistoriske bevaringsværdier, værdifulde kulturmiljøer, større uforstyrrede landskaber, geologiske rammeområder og delvist udenfor geologiske værdifulde områder. Det nye besøgscenter er under opførelse i august/september 2013, mens de tre eksisterende vindmøller i Hjortmose nedtages. Fra besøgscenteret vil der blive udsigt til solcelleanlægget og vindmølleparken. Solcelleanlægget vil med den foreslåede placering således blive placeret i et område uden landskabelige udpegninger. Placering på ikke særlig værdiful landbrugsjord Som redegjort for i screeninger iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt VVMbekendtgørelsen ligger området på Skovbjerg Bakkeø på kanten mellem et storbakket morænelandskab fra næstsidste istid og et hedeslettelandskab (overgangslandskab). Karakteristisk for både bakkeøer og hedeslettelandskaber er udvaskede, sandede jorder og en stor jordbundsvariation. Som følge 16

17 Redegørelse Foreslået placering af solcelleanlæg Fra Novej knap 2 km syd for No er der udsigt over det flade åbne landskab, der bliver opdelt af lange, høje og levende hegn. Længere væk begynder terrænet at stige. Fra dette punkt vil solcelleanlægget være synligt også med et 4 m højt beplantningsbælte. Fra Novej knap 2 km nord for rundkørslen ved Herningvej/Novej vil der ikke komme mange forbipasserende udover beboere. Beboerne på Novej 6 (Røgind Enggård) vil tydeligt kunne se solcelleanlægget og afskærmende beplantning. Fra Herningvej knap 1 km syd for området vil solcelleanlægget med sommerbeplantning i en højde af min. 4 m blive visuelt afskærmet. Beplantningen vil være synlig fra Herningvej. Udsnit af kort fra kommuneplanen. Megen beplantning, få naboer og koncentration af tekniske anlæg Rent visuelt vil landskabet ved Nørhede/Hjortmose ændre karakter fra åbne, opdyrkede arealer til at fremstå som arealer med et teknisk anlæg. Området ligger på Skovbjerg Bakkeø på kanten mellem et storbakket morænelandskab fra næstsidste istid og et hedeslettelandskab (overgangslandskab), og terrænet stiger fra vest mod øst fra kote 13 til 22 (DVR90). Det kan derfor ikke udelukkes, at solcelleanlægget vil være synligt fra omgivelserne til trods for, at der i omgivelserne findes flere beplantningsbælter og større bevoksninger (bl.a. Velling Plantage mod sydvest og Mourier Petersens Plantage mod sydøst), der kan virke afskærmende. Der er derfor udarbejdet visualiseringer til belysning af de landskabelige forhold. Solcelleanlæg med beplantning set fra Novej. Solcelleanlæg med beplantning set fra Novej (sidevej). Der er udvalgt tre fotopunkter til visualiseringerne. Fotopunkterne er valgt, så de illustrerer, hvordan solcelleanlægget vil fremstå fra de omkringliggende større veje og fra et område med beboelser for at sikre, at placeringen vil være i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 2. Solcelleanlæg med beplantning set fra Herningvej. På baggrund af visualiseringerne vurderes det, at solcelleanlægget vil påvirke den visuelle opfattelse af landskabet. Den foreslåede placering er dog præget af flere læbælter, som kan afskærme visuelt for anlægget. Lokalplanens krav om at etablere afskærmende beplantning omkring anlægget vil 17

18 Redegørelse sammen med eksisterende beplantning understøtte, at solcelleanlægget ikke vil være meget synligt fra de overordnede veje eller fra rekreative støttepunkter i omgivelserne, hvormed der er overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 2. Desuden vil solcelleanlægget blive oplevet fra et i forvejen teknisk præget landskab med vindmøller, transformerstationer, luftledninger o.lign., som vurderes at medføre en større visuel påvirkning af omgivelserne end solcelleanlægget. Koncentrationen af tekniske anlæg vil således medvirke til, at der opnås mindst mulig forstyrrelse af landskabet. Etableringen af et nyt, stort vindmølleområde har resulteret i, at området er præget af kun få nabobeboelser. Der vil således kun være få personer, som rent visuelt kan blive påvirket af det påtænkte solcelleanlæg. Det vurderes således, at det påtænkte solcelleanlæg på ca. 26,5 ha kan indpasses i det konkrete landsskabsrum ved Nørhede/Hjortmose. Det vurderes derfor, at placeringen ved Nørhede/Hjortmose er den mest optimale placering ud fra æstetiske hensyn. Miljø- og naturhensyn På den foreslåede placering findes hverken internationale eller nationale naturinteresser, som vil blive påvirket væsentligt af anlægget. Det vurderes samtidig at være en fordel i forhold til de særlige drikkevandsinteresser, der er ved den foreslåede placering (i modsætning til flere af kommunens byområder), at der med en ændret anvendelse fra landbrugsformål til teknisk anlæg sker en reduktion i udledningen af pesticider, kvælstof, nitrat osv. Samlet vurdering Det vurderes på baggrund af den samlede redegørelse, at det påtænkte anlæg på ca. 26,5 ha ud fra en afvejning ift. kommunens byområder, kommuneplanens retningslinjer og ud fra funktionelle, æstetiske og miljømæssige hensyn bør indpasses ved den foreslåede placering i Nørhede/Hjortmose i det åbne land, da dette er den mest optimale placering for et solcelleanlæg på ca. 26,5 ha. Kommuneplanen Kommuneplan er blevet vedtaget af byrådet i efteråret Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 00ta072. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet området er udlagt til vindmølleanlæg med tilhørende elforsyningsanlæg og lign., herunder transformatorstation og koblingsstationer samt besøgscenter evt. i tilknytning til en teknikbygning på eller ved transformatorstation. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, der betegnes 00ta113. Dette nye rammeområde erstatter / ophæver en del af rammeområde 00ta072. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 12 offentliggøres samtidig med lokalplanen, men i et særskilt hæfte. I Kommuneplantillæg nr. 22 fastlægges generelle retningslinjer for tekniske energi(anlæg) i det åbne land, herunder solcelleanlæg. Lokalplan nr. 283 En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 283 for et område til vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Ved Byrådets vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves den del af Lokalplan nr. 283, som nærværende lokalplan omfatter. Området omfatter et mindre areal i det nordøstlige hjørne af nærværende lokalplanområde. Landzoneadministration bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen har den såkaldte bonusvirkning efter Planlovens 15, stk. 4, hvad angår landzonetilladelser, idet lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den erstatter de tilladelser efter Planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige 18

19 Redegørelse for lokalplanens virkeliggørelse. Dette er på betingelse af, at såfremt brugen af solcelleanlægget ophører, så skal solcelleanlægget inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer samt arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til solcelleanlægget, fjernes af solcelleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Miljøforhold Grundvand Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). Ifølge udkast til vandplanernes retningslinje 40 og 41 skal områder med særlige drikkevandsinteresser friholdes for ændret anvendelse. Solcelleanlæg vurderes i den henseende at være et mindre grundvandstruende anlæg, da solcelleanlæg ikke udgør en væsentlig risiko i forhold til grundvandsinteresserne, da de ikke indeholder mobile forureningskomponenter. Samtidig vil der i lokalplanen i tilknytning til bestemmelsen om bonusvirkning blive fastsat en bestemmelse om, at solcelleanlægget skal fjernes igen ved anlæggets ophør. Der sker således kun en midlertidig ændret anvendelse. Varme- og vandforsyning samt kloakering Det vil ikke være nødvendigt at forsyne og tilslutte området med varme, vand og kloakering. Jordforurening Der er pt. ikke kendskab til arealer, der er kortlagt som forurenet eller muligvis forurenet iht. Lov om forurenet jord. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres efter kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes Regulativ for Dagrenovation. Andre støjende aktiviteter Solcelleanlægget ligger i tilknytning til vindmølleområdet ved Nørhede til Hjortmose. I forbindelse med Lokalplan nr. 283 blev der udarbejdet VVMredegørelse og miljørapport, hvori der blev redegjort for støj fra vindmøllerne og fra en ny transformerstation. I området omkring solcelleanlægget findes flere eksisterende støjkilder i form af trafikanlæg (Herningvej) og Dangrønt grønttørringsfabrik. Det vurderes, at ingen af de andre støjende aktiviteter i omgivelserne har betydning for nærværende lokalplan. Brand og redning Tilkørselsforhold og interne adgangsveje i anlægget samt øvrige brandmæssige forhold afklares med Ringkøbing-Skjern Kommune, Brand og Redning forinden projektet udføres. Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted. Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortidsminderne skjulte under muldlaget, og de er derfor ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte Ringkøbing- Skjern Museum for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse af det pågældende område. Museet udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger. Det er absolut en fordel, at kontakte museet så tidligt som muligt for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i gang og så må indstilles, medens en arkæologisk undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til bygherrens omkostninger ved det arkæologiske un- 19

20 Redegørelse dersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder på området, kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse. Se i øvrigt folderen Vi graver før du går i gang om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: På det pågældende sted er kendskab til bevarede skelvolde fra sen bronzealder - tidlig jernalder. I forbindelse med undersøgelserne af vindmøllepladserne (RSM ) blev der tæt på det udpegede område konstateret markspor. Derfor kan der i det pågældende område findes hustomter fra de pågældende perioder. Området bør derfor forundersøges. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening af lokalplanforslaget Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af lokalplanforslaget for at vurdere om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens 3, stk. 2. Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig hovedsagligt til den landskabelige påvirkning. Denne mindskes gennem etablering af beplantningsbælter. De mulige positive konsekvenser af planens realisering knytter sig til bidraget til kommunens vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi. Desuden kan der skabes synergi med vindmølleområdet i forhold til besøgscenteret syd for området, hvormed fritids- og kulturlivet kan forbedres. Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet jf. 3, stk. 2. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder NaturErhvervstyrelsen Der er landbrugspligt på alle ejendomme indenfor lokalplanområdet. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. 20

21 Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten. Matr.nr. 15l, 17h, 14n og 14m, Degneboligen, Ølstrup Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledning m.v. Påtaleberettiget: Deklarationen omhandler en drænledning. Redegørelse Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: - Deklarationen omhandler en drænledning. Tinglyst: Titel: Brugsret - andet Påtaleberettiget: - Deklarationen omhandler retten til at opstille vindmøller på en del af området. Tinglyst: Titel: Tekniske anlæg - andet Påtaleberettiget: - Deklarationen omhandler retten til at lægge nye elkabler på en del af området til brug for vindmøller. 21

22 Redegørelse 22

23 Planbestemmelser Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i PlansystemDK. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af Planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margen med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 23

24 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre: at området kan anvendes til solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer og bygninger, at risikoen for refleksioner minimeres, at solcelleanlægget fremstår harmonisk i landskabet, at der friholdes areal til beplantningsbælte for at muliggøre afskærmende beplantning, der medvirker til, at solcelleanlægget indpasses i landskabet, at lokalplanen erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser. 2. Område og zonestatus 2.1. Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter hele eller dele af følgende matrikelnumre: 14m, 17h, 15l og 14n, Degneboligen, Ølstrup, samt alle parceller eller delnumre, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. Lokalplanområdet er ca. 26,5 ha. Der er landbrugspligt på alle ejendomme indenfor området. Der vil blive tinglyst en deklaration om, at landbrugspligten ophæves for den periode, hvor anlægget er i drift, og at anlægget skal tilbageføres til landbrugsformål ved anlæggets ophør Zoneforhold Området ligger i landzone og skal forblive i landzone Bonusvirkning Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser efter Planlovens 35 stk. 1 til arealanvendelse, bebyggelsens omfang, bebyggelsens udseende, ubebyggede arealer, veje, stier og parkering samt tekniske anlæg, jf. lokalplanens pkt. 3, 4, 5, 6, 7 og 8, der ellers vil være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, idet disse forhold er tilladt med nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter Planlovens 36, stk. 1, nr. 5. Lokalplanen har den såkaldte bonusvirkning efter Planlovens 15, stk. 4, hvad angår landzonetilladelser, idet lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den erstatter de tilladelser efter Planlovens 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Som udgangspunkt kan der i landzone ikke ske udstykning, opføres bebyggelse eller ske ændring i eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse fra byrådet. Undtaget er dog områder, der gennem en lokalplan 24

25 Planbestemmelser udpeges til en specifik anvendelse. I denne lokalplan kan området anvendes og bebygges efter lokalplanens bestemmelser uden, at der på et senere tidspunkt skal indhentes landzonetilladelse Ophør Ophører brugen af solcelleanlægget, skal solcelleanlægget inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer samt arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til solcelleanlægget, fjernes af solcelleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til opførelse af de i 5 og 6 nævnte anlæg, vil kommunen som vilkår for tilladelserne kræve, at der tinglyses deklaration om de nævnte forhold. Arealer, der før etablering af solcelleanlæg var landbrugsarealer, skal af solcelleejer reetableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige, det vil sige, at stabilgrus og andet vejmateriale skal fjernes. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 3. Arealanvendelse 3.1. Anvendelse Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer og bygninger. 4. Udstykning 4.1. Matrikulære forandringer Området må udstykkes med godkendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Desuden kan der foretages arealoverførsler og sammenlægninger. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Byggefelt Solcelleanlæg samt de til formålet tekniske installationer og bygninger skal placeres indenfor byggefeltet, som vist på Bilag 3. Byggefeltet sikrer, at solcelleanlægget placeres i passende afstande til den omkringliggende beplantning, veje og skel Opstilling af solcelleanlæg Solcellepaneler skal opstilles i lige, parallelle 25

26 Planbestemmelser rækker Højde af solcelleanlæg Højden af solcelleanlægget må ikke overstige 3 m over niveauplan Mindre bygninger Inden for området kan der opføres op til 10 teknikbygninger à maks. 10 m 2. Højden må ikke overstige 2,5 m over niveauplan. 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Ensartethed Solcellepaneler skal fremstå ens, hvad angår type, højde og farve Refleksioner Solcellerne skal antirefleksbehandles. Der må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer. Bestemmelsen medvirker til, at solcelleanlægget fremstår harmonisk i landskabet. Bestemmelsen medvirker til, at der ikke opstår refleksgener for omkringboende og trafikanter Mindre bygninger Teknikbygninger skal fremtræde ensartet i materiale og udformning og gives samme diskrete farve i sort, mørkegrøn eller mørk grå Skiltning Der må ikke opsættes skilte og reklamer på anlæg eller bygninger Belysning Der må ikke opsættes gadebelysning. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Generelt Arealer der ikke benyttes til tekniske anlæg, veje og beplantning skal fremstå som græsklædte arealer Beplantningsbælte Der udlægges areal til beplantningsbælte i en bredde af 5 m, som vist på Bilag 3. Højden af beplantningsbæltet skal være min. 4 m. Beplantningsbæltet skal sammensættes således, at Beplantningsbæltet medvirker til at afskærme visuelt for solcelleanlægget. En del af arealet er sammenfaldende med et eksisterende beplantningsbælte, som dermed kan opretholdes som en del af et større beplantningsbælte eller udskif- 26

27 Planbestemmelser det virker afskærmende i hele højden. tes med ny beplantning. Beplantningsbæltet kan med fordel sammensættes af en blanding af træer og buske i varierende højde og flere rækker, evt. kombineret med en blanding af løvfældende og stedsegrøn beplantning. Dette giver mulighed for, at der skabes et bunddække således, at beplantningsbæltet ikke kun virker visuelt afskærmende i den øvre del. Samtidig kan beplantningsbæltet fremstå grønligt hele året. For at give en hurtigt højde på beplantningsbæltet, kan der anvendes ammetræer Hegning Der skal etableres hegn omkring byggefeltet. Højden må ikke overstige 2 m. Hegnet medvirker til, at dyrevildt holdes ude, hvormed risikoen for ødelæggelser minimeres. Hegn skal etableres på den indvendige side af beplantningsbæltet. 8. Veje, stier og parkering 8.1. Vejadgang Vejadgang til området skal ske, som vist på Bilag Veje Der kan udlægges arealer til interne serviceveje i en bredde af min. 3 m og med vendepladser. Veje og vendepladser skal anlægges som grusveje. Der må ikke anlægges veje, som er asfalterede veje eller med anden fast belægning. For at skabe vejadgang til Lervangvej, bør der tinglyses en deklaration, der giver ret til færdsel via den adgangsvej til vindmøllerne, der er udlagt i Lokalplan nr Tilkørselsforhold og interne adgangsveje i anlægget samt øvrige brandmæssige forhold afklares med Ringkøbing-Skjern Kommune, Brand og Redning forinden projektet udføres. 9. Tekniske anlæg 9.1. Ledninger, kabler mv. Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. 10. Miljø Ingen bestemmelser. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 27

28 Planbestemmelser 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Beplantningsbælte Solcelleanlægget må ikke tages i brug, før der er etableret beplantningsbælte jf. pkt Lokalplan og byplanvedtægt Lokalplan nr. 283 En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr Med den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af Lokalplan nr. 349, vil den del af Lokalplan nr. 283, der er sammenfaldende med Lokalplan nr. 349, blive ophævet. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved byrådets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen. Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. 28

29 Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til Planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Planbestemmelser 29

30

31 Matrikelkort: Bilag 1 53c 46b 18n Trehedevej 19u 17l 19k 18y 19y 45q 14f 20e 14g 15n 17m 14n 50l 14m 17f 16h 17h 15l 51q 16d 16l 51c 50x 31d 31c 31a 28b 51o 50z 68b 68c 12b 9p 102a 68a 15b 9h Signaturforklaring Lokalplanområde 14k 7000r 17b Herningvej 13i 9l Skel

32

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010

1:25000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Kystvejen 19, 9490 Pandrup 06-10-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010.

Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010. Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 23-11-2009 Sagsnr.: 1849-36806 Forslag til,

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere