Indsigelsesskema lokalplan Solcelleanlæg ved Pottemagervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelsesskema lokalplan 2013-13 Solcelleanlæg ved Pottemagervej"

Transkript

1 Indsigelsesskema lokalplan Solcelleanlæg ved Pottemagervej Indsigelser til forslag til lokalplan nr Solcelleanlæg ved Pottemagervej Sag nr P Høringsperiode: januar januar 2014 Der er indkommet 16 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. nr. Indsiger Indhold 1 Michael Jørgensen, Løkkemarksvej 12, a. Indsiger har med forundring erfaret, at der planlægges for placering af et solcelleanlæg tæt på privat bebyggelse uden nogen som helst form for samarbejde med byens borgere. Indsiger mener: b. at placeringen af solcelleanlægget vil betyde en meget stor risiko for genskær fra panelerne; specielt på Løkkemarksvej, V. Aaby og Toftevej, V. Aaby. c. at husene for enden af Løkkemarksvej, Toftevej og Pottemagervej vil det betyde en væsentlig forringelse af ejendomsværdien (støjgener, øget trafik m.v.), for nogen stavnsbinding. d. at arealet er udlagt til byzonejord og dermed udlagt som boligområde. Arealer mod et smukt åbent landskab med stor fremtid for V. Aaby, hvilket det planlagte solcelleanlæg vil stoppe. e. at såfremt solcelleanlægget opsættes med dertil hørende indhegning m.v., vil det være slut med at bruge området til naturoplevelser for hundeluftere, dagplejen, motionister m.v. f. håber, at fremadskuende politikere vil tænke på V. Aaby og forslå Rødkilde Gods en anden placering for dette ellers så fornuftige anlæg. 2 Charlotte Melgaard, Løkkemarksvej 12, Indsiger gør hermed indsigelse mod, at der bliver opsat et solcelleanlæg på Pottemagervej, V. Aaby. Indsiger mener: a. at et solcelleanlæg ville genere med genskær og vil skæmme den meget smukke natur, som bruges til naturoplevelser (hundeluftere, dagplejen, motionister m.v.). Indsiger oplyser: b. at der er meget dyreliv (vildt, rovfugle m.v.), som jager på markerne og ugler, som flyver om aftenen ræve og mange tudser. c. at Rødkilde Gods opsætning af tørresiloer og transformerstation for enden af Løkkemarksvej, har haft støjgener til følge, 1

2 der forhindrer indsiger i at sove om natten. Desuden mener indsiger, at tørresiloerne har medført en stærkt øget trafik af store tunge køretøjer på Pottemagervej. d. Rødkilde Gods har et areal længere nede ad Pottemagervej, V. Aaby. Dette areal mener indsiger, vil være en bedre plads for anlægget, da der ikke er huse i nærheden. e. slutter med at anføre, at grøn energi er super, men ikke når det skal ligge så tæt på privat bebyggelse og i byzone. 3 Marianne Mondrup & Peter Mondrup Løkkemarksvej 14 a. gør indsigelse over det solcelleanlæg, der påtænkes opsat på Pottemagervej tæt på indsigers hus (Løkkemarksvej 14). b. har kendskab til andre solcelleanlæg og det giver et skarpt genskær i dagligdagen, som reflekterer i husvinduer, og i det hele taget påvirker den daglige gang i og omkring hus/gade. c. oplyser, at i området ved transformerstationen før blev anvendt af beboere fra gaden, men at dette er umuligt nu pga. støj og fysisk plads. d. foreslår at solcelleanlægget placeres længere nede ad Pottemagervej, hvor der ingen huse er, som kan blive generet af bl.a. genskær. 4 Alis Jessen og Svend Skipper, Svendborgvej 440, Vester Aaby Indsiger mener: a. at et anlæg på næsten kvm og som er 2-3 m højt vil dominere den østlige del af Vester Aaby. b. at lokalplanen ikke indeholder fordele for byen, kun ulemper. c. at Vester Aaby der ellers har fået anlagt små byrum og som fremstår som moderne, velholdt og attraktiv by vil dumpe hvis forslag til lokalplan gennemføres. d. at lokalplanområdet er bindeleddet mellem to dele af byen, og der derfor er meget cykel og gående trafik på Pottemagervej. e. at det vil tage 10 år inden beplantningsbælterne er vokset ordentlig til, og i hele denne periode vil anlægget være blottet. Indsiger spørger: f. Hvor længe man fra kommunens side vurderer et sådant anlæg er aktivt? g. Hvornår påregner man at det tages ned igen? Indsiger oplyser: h. at de stillede krav til beplantningsbælte ikke sikrer anlægget skjult. i. at lokalplanen forhindrer levende hegn fjernes når anlægget fjernes. 2

3 j. at anlægget ikke er et aktiv for byen. k. er uenig i, at beplantningsbælte A ikke vil gøre nogen forskel fra det nuværende hegn mod kirken, som er bestående af enkeltstående træer med krat imellem og nogle steder helt ude hegnsbevoksning. Beplantningsbælte A vil lukke for indkig til kirken fra Pottemagervej. l. oplyser, at der foran Pottemagervej 6 vil dannes en 3 m høj mur til gene for husets beboere og husets værdi vil påvirkes væsentligt. Indsiger spørger, hvordan dette gøres op? m. mener, at det nuværende udsyn fra kirken ud over landskabet og dele af byen vil forringes og at der vil være udsyn til anlægget uanset beplantningsbælte. n. oplyser, at at området har en stor rekreativ funktion i byen og at anlægget vil være voldsomt og dominerende i området, hvilket vil være til gene for mange, også borgere der ikke bor på Pottemagervej. o. undrer sig over, at for beplantningsbælte B stilles krav om en højde på 2 3 m, hvilket ikke skjuler et anlæg på 3 m. Indsiger spørger, hvorfor der ikke kræves en beplantningshøjde, der afskærmer anlægget? p. oplyser, at Pottemagervej er den sidste del af den gamle kirkesti, som bruges flittigt af mange i det daglige, og at det er frivillige borgere der slår græs, så stien fremstår brugervenlig. Indsiger mener, at dette fortæller noget om områdets værdi for borgerne i byen og at det er værd at bevare. Indsiger forslår to alternative placeringer der ikke er synlige for offentligheden og fra kysten/vandet, og som ligger i det åbne landskab: q. Syd for Rødkildes industrianlæg/maskinhuse, kornsiloer og tørreanlæg længere nede af Pottemagervej. r. Sydsiden af åen og vest for kirkestien, der tidligere har været bebygget med et husmandssted. Indsiger håber: s. at Faaborg-Midtfyn Kommune vil imødekomme indsigelsen, hvilket indsiger mener vil være godt for Vester Aaby, som skal vedblive at være et attraktivt udviklingsområde i kommunen. 5 Charlotte S. Pedersen og Uffe K. Pedersen, Løkkemarksvej 16, a. Indsigere, vil som nærmeste nabo stik syd for solcelleanlægget give indsigelse imod dette. Indsigere oplyser: b. at de flyttede til området for at være nær mark og skov ikke industri. c. at anlægget vil ligge lige foran deres forhave med direkte udsyn hertil. Indsigere mener: 3

4 d. at de vil have udsyn til næsten samtlige paneler pga. terrænets hældning ned mod deres grund. e. at de vil få refleksioner fra paneler og alu-stilladser samt rammer. Indsigere oplyser: f. at de ikke ønsker yderligere transformatorstøj. Indsigere mener: g. at naturlig bevoksning vil være mange år undervejs. h. at et hegn på to rækker vil være gennemsigtigt om vinteren, hvor solen står lavt og refleksion vil være direkte mod deres ejendom. i. at man vil miste udsynet til kirken når man færdes på kirkestien. j. at deres og nærliggende ejendomme vil tabe værdi og nærmest blive usælgelige. k. er uforstående overfor, at man vil ændre rammebestemmelser for byen og dermed stoppe dens fremtidige udvikling. Indsigere mener: l. at placeringen kun vil gavne ejeren Kim Rasmussen. m. at de vil miste deres rekreative naturområde i den østlige del af Vester Aaby. Indsiger forslår: n. at anlægget placeres på sydsiden af Rødkilde eller i forlængelse af allerede opsatte markanlæg bag Ulbølle Efterskole i Svendborg Kommune. Indsigere håber: o. at kommunen vil imødekomme deres indsigelse. 6 Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, Sagsbehandler: Nina Billund Fyens Stiftøvrighed gør indsigelse med veto virkning mod forslag til lokalplan for solcelleanlæg ved Pottemagervej i Vester Aaby. Begrundelse for indsigelse: a. Sigtekilde mellem kirke og omgivende landskab vil blive stærkt indskrænket, også selvom kirken i dag er omgivet af træer og beplantning. b. Et solcelleanlæg vil tiltrække sig uhensigtsmæssig opmærksomhed pga. den synlige flade mod solen, og vil derfor fremstå dominerende i landskabet. 4

5 c. Det er en statslig interesse at sikre, at kirkerne i det åbne land bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og at værdifulde indsigtskiler til kirkerne ikke sløres eller forringes. d. I kommuneplanen for Faaborg-Midtfyn Kommune står der, at udpegede kirkebeskyttelsesområder bør friholdes for byggeri og anlæg mv., der forhindrer det frie udsyn til og fra de pågældende kirker, så de fremover stadig kan fremstå som markante elementer i landskabet. I lokalplanforslaget vurderes det, at solcelleanlægget ikke vil påvirke udsigten til og fra kirken væsentligt, da der imellem kirken og lokalplanområdet er eksisterende høj beplantning, og da maks. højden for solcelleanlægget og dertilhørende teknikbygning er 3 m og maks. højde for master til brug for overvågning er 5 m. Dette kan indsiger ikke umiddelbart tilslutte sig jf. punkterne a, b og c. 7 Bøgebjerg Lokalråd, Vester Aaby a. protesterer mod varslingen i foroffentlighedsfasen. Lokalråd bør varsles ved planlægning af en hektar stor solcellepark. b. er velvilligt indstillet overfor solenergi, men gør indsigelse mod placeringen af anlægget. c. mener ikke, at det er acceptabelt, at kommunen udtager ca. 1 ha. fra byzone og ændrer byzonestatus til et teknisk anlæg. Indsiger mener, at lokalplansområdet har stor potentiale i fremtiden mht. udstykning og nybyggeri. d. oplyser, at evt. fremtidigt boligområde inden for lokalplanområdet kun vil tillades een etages bebyggelser. e. oplyser, at installationen ikke vil give arbejdspladser til Vester Aaby eller økonomisk afkast til FMK, men mener at et sådan anlæg vil stoppe al udvikling i den del af Vester Aaby. f. mener ikke, at det er acceptabelt, at man der i lokalplanens område er lempeligere vilkår end for erhvervsaktiviteter lige overfor anlægget mht. afstand til veje, placering af de tekniske installationer og højder på fælleshegn. g. mener ikke, at det er acceptabelt at de nærmest beliggende huse bliver udsat for en værdiforringelse eller i værste fald bliver usælgelige. h. oplyser, at der er lavet undersøgelser af lavfrekvente lydbølgers indvirkning på mennesker i forbindelse med transformatorstationer og højspændingskabler, der har vist, at nogle mennesker er påvirkelige overfor netop den type vedvarende støj, og reagerer med sygdomsforløb af forskellig art. Indsiger mener derfor, at i tilfælde af at anlægget etableres i det foreslåede område, må der gives garanti for, at støjen afskærmes, så den bliver ikke eksisterende. i. mener, at udsyn fra Kirkegården selv med den foreslåede beplantning vil være et uskønt, disharmonisk syn ned på solcelleanlægget. Indsiger mener, at beplantning omkring anlægget vil betyde, at indsigten til kirken ikke vil være eksisterende. j. opfordrer til, at deres by ikke ødelægges og foreslår, at anlægget placeres ved Rødkildes ejendom Lindvad Mølle længere nede ad Pottemagervej. Indsiger mener, at hvis der kræves dispensation fra planloven må FMK søge denne dispensation. En alternativ placering mener indsiger også kunne være syd for Hundstrup Å, hvor der har ligget et husmands sted. 5

6 k. vil foreslå FMK at købe arealet på 0,9 ha, og efterfølgende finde ud af, om det skal udnyttes til fortsat landbrugsdrift til udlejning, som kommunens anden jord op til lokalplanområdet, udstykning, en bypark eller noget helt tredje til byens gavn. 8 Tove Krogh & Niels Krogh, Munkeparken 27, V. Aaby, a. mener, at solcelleanlægget vil være et anslag mod de herlighedsværdier borgere i en landsby vægter højt, og som gør, at der er godt at bo og som er nødvendige for at bibeholde og bevare en attraktiv landsby. b. oplyser, at i dag er næsten al udvikling af landsbyen lagt i hænderne på lokalrådet, øvrige ildsjæle og frivillig arbejdskraft. Og opfordre derfor til at der lyttes til, hvad de synes er godt og skidt for deres by. c. spørger til lavfrekvent støj så tæt på bebyggelse, støj som mange i nærheden af vindmøller lider under i dag både som af tab af livskvalitet og følgesygdomme. Med den ønskede placering spilles der hasard med borgernes helbred og værdier. d. oplyser, at udsigt fra kirke og kirkegård skæmmes. Det frie udsyn til mark og skov helt fra Strandvejen via Toftevej vil mistes. Det frie udsyn fra Svendborgvej ned af Pottemagervej til marker og frit landsbymiljø vil også ændres markant til det negative. e. mener, at investeringslysten forsvinder til køb og renovering af huse når sådanne miljøødelæggende solcelleparker lægges op af landsbyer. f. mener, at byens udviklingsmuligheder mod et smukt landskab forhindres. g. mener, at en forringelse af landsbyværdier grundet en bebyggelsesplan kan accepteres, men at sidestille en sådan udvikling med en solcellepark, er ikke rimeligt overfor de mennesker der rammes og landsbyen V. Aaby. h. opfordrer til at byen og dens borgere vises respekt og at denne hensynsløse ansøgning om solcelleanlæg afvises. i. tror og håber på at deres politikere er til for at varetage borgernes interesser og vil følge deres ønske og finde en anden placering. 9 Anni Hansen og Thorben Hansen, Løkkemarksvej 10, a. mener ikke, at et industrianlæg af denne størrelse skal placeres tæt på beboelsesejendomme. b. er utrygge ved evt. følger af støj, genskin og el-påvirkninger pga. den nærer placering. c. oplyser, at hvor der nu er en naturvej med udsigt til Kirke og by, vil der komme hegn. d. oplyser, at det med stor sandsynlighed vil påvirke ejendommes salgsværdi negativt. e. oplyser, at de ikke har mulighed for at fremkomme med ændringsforslag til placering af anlægget, da de ikke er nok inde i regler m.m indsigere Underskriftindsamling 6

7 Indsigere forkaster solcelleanlæg og nægter opsætning af dette. 11 Lone Faurby Jensen og Hans Peter Jensen, Pottemagervej 7, Vester Aaby, 5600 Faaborg a. kan ikke forstå, hvordan man kan placere et teknisk anlæg i byzone. Indsigere mener, at et teknisk anlæg hører ind under erhverv. b. oplyser, at de er bekendt med at Kim Rasmussen har et anlæg i Vester Skerninge på ca. 1 ha., som han tænker at udvide med yderligere solceller. c. mener, at solcelleanlægget bør opføres omkring bygherres egne bygninger eller som udvidelse af det eksisterende anlæg ved Ulbølle. d. foreslår, at anlægget placeres længere nede af Pottemagervej, hvor der tidligere lå en landbrugsejendom. e. står og er ved at sælge hus og vil gerne vide hvem der skal betale ekstra nedsættelse af prisen pga. solcelleanlægget. f. håber at kommunen vil efterkomme deres indsigelse. 12 Birthe og Gunner Damholt, Frederiksbergvej 24, Pejrup, Gør indsigelse mod placering af solcelleanlæg ved Pottemagervej i V. Aaby,. a. oplyser, at anlægget næsten vil blive placeret i husets "baghave", da huset vil være nærmeste nabo, og det ønsker indsigere ikke. b. opfordrer til, at der findes en anden placering som ikke er så tæt på bebyggelse. c. oplyser, at det vil betyde en væsentlig værdiforringelse af ejendommen, hvis den skulle sælges en dag. d. oplyser, at da de købte huset for 7 år siden, var det på grund af beliggenheden tæt på natur, og at der var en dejlig fred og ro. Indsigere havde aldrig nogen sinde forestillet sig at skulle have et så stort anlæg liggende ca. 3 m. fra haven. 13 Malene Damholt, Løkkemarksvej 9, V. Aaby, Gør indsigelse imod dette anlæg. a. oplyser, at hun som en af de nærmeste naboer, vil få solcelleanlægget til at ligge i min baghave med ganske få meter. b. valgte netop dette sted som tilflytter, fordi det næsten er som at bo på landet. Indsiger benytter dagligt området på Pottemagervej til gåture. c. mener, at området vil blive ødelagt med sådan et stort anlæg. Indsiger mener, at der er gener nok her på Løkkemarksvej i form af tørresiloer ved Rødkilde Gods og tilhørende tranformater. 7

8 d. oplyser, at hun ikke er imod grøn energi, men at det gå op i en større enhed uden at genere alle mennesker og dyr, der er omkring sådan et anlæg. 14 Anders Jensen og Lene Jensen, Rolighedsvej 14, 5600 Faaborg Indsigere har følgende bemærkninger til lokalplanen: a. Det åbne land ændres negativt ved opstilling af solcelleanlæg. b. Området ændres fra et område der ville være naturligt boligområde til teknisk anlæg, som ikke passer ind i byen. c. Andre forslag til placering ønskes, herunder nærmere ejerens nuværende siloanlæg. Evt. bag Svendborgvej 143, hvor der er solceller i forvejen, og som er Rødkildes hus og jord. d. Solcelleanlægget vil virke som en lukket mur med hegn og hække. e. Udsynet fra kirken kan ikke undgås, at blive påvirket af solcelleanlægget, (mens huse ville være en naturlig del af byen), når man kommer ad Pottemagervej op mod byen er der meget fin udsigt til kirken (og fra kirken) i hele vinterhalvåret, og lidt mindre udsigt om sommeren. f. Solcelleanlægget vil ikke være en positiv udvikling for Vester Åby, når placeringen bliver så tæt på byen. Håber ovennævnte vil blive taget i betragtning. 15 Sanne og Per Knudsen, Toftevej 31, V. Aaby, 16 Afdelingsbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, v./ Ulla Poulsen, Rolighedsvej 27, Vester Aaby, 5600 Faaborg a. Er modstandere af planlagte solcelleanlæg på Pottemagervej lige op ad beboelsesområde. De mener det hører hjemme i industriområdet nord for Svendborgvej eller i nærhed af ansøgers egen bolig. b. Udsigt ødelægges først af udsyn til solceller og sidenhen til højt hegn, som heller ikke vil være dækkende om vinteren. Det vil vare mange år før hegnet er af en sådan stand, at anlægget ikke længere er synligt. Desuden vil refleksioner fra anlægget være yderst generende. c. De forventer forringelse af ejendomsværdi og at de vil være stavnsbundne til ejendommen. d. Stiller sig uforstående overfor at FMK tilsyneladende hellere vil tækkes en borger fra en anden kommune end tage hensyn til egne borgere. e. De mener at solcelleanlægget vil ødelægge området. Håber vi bliver taget alvorligt. a. DN pointerer, at de generelt er positivt indstillet over for solceller som vedvarende energikilde, men gør indsigelse mod dette lokalplanforslag, da det er vigtigt, at anlægge en generel fornuftsbetragtning og stille krav og i sidste ende vurdere, om eventuelle negative konsekvenser af anlægget det pågældende sted overstiger de positive konsekvenser for den vedvarende energiforsyning. b. Især de landskabelige værdier i området vil efter DNs vurdering blive stærkt forringet i dette område, såfremt planlagte solcelleprojekt gennemføres. Opfattelsen af det åbne land ødelægges og vil medføre en negativ påvirkning af landskabet på dette sted. c. Oplevelsen af at færdes i det åbne land, når man går sydpå ad Pottemagervej, vil blive forringet. Vejen bruges rekreativt ikke mindst efter at lokalrådet har gjort en stor indsats for at genskabe en gennemgående sti ned over åen ned til Skovgaardsvej. d. Indsigten til kirken fra sydsiden vil også blive væsentligt forringet. Et tre meter højt hegn lige ved siden af stien vil umuliggøre indsigt til kirken, når man kommer sydfra. e. Hvis plan alligevel vedtages foreslås det at der stilles krav om, at der ikke må sprøjtes på området, og at det evt. kan 8

9 afgræsses af får. f. Det er generelt DNs holdning, at solanlæg bør placeres på eksisterende bygninger og etableres som større centrale solcelle- og solvarmeanlæg i tilknytning til eksisterende energiproduktionsanlæg eller andre tekniske anlæg. At opstille mindre solcelleanlæg tilfældigt spredt ud i landskabet som det tilfældigt vil passe enkeltpersoner og disses økonomiske interesser, mener DN ikke er hensigtsmæssigt i et landskabsmæssigt perspektiv og slet ikke i et landskab, som også har store rekreative og turismemæssige værdier, som det sydfynske. 9

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel.

Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. 25. oktober 2014 Anna og Erik Rasmussen, Hjortegårdsvej 65, Voel, tlf. 86 82 15 36 Hermed indsigelse mod påtænkt Genbrugsplads(lokalplan 32-002) ved Lille Amerikavej, Voel. Håber I som folkevalgt politikere

Læs mere

Indhold. Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand

Indhold. Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand Samlede indsigelser i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand Bemærkninger og indsigelser er listet efter indsigere, i den rækkefølge bidragene

Læs mere

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001.

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Indsigelse/bemærkning 1. Maj Gibbe, Wagnersvej 14 - Mener, at de ældre

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende:

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende: Page 1 of 1 Martin Maigård Melchiorsen (22247) Fra: Karen Elisabeth Møldrup (10935) Sendt: 10. september 2012 08:11 Til: Henrik David Spencer Thimsen (12022) Emne: VS: FDM-jyllandsringen Hej teknisk afd.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 2. december 2013 kl. 14.00 i mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar: Team By & Arkitektur Sags id.: 12/4410 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Behandling af indsigelser efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 314 og kommuneplantillæg nr. 20, Offentligt område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere