Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 8. maj 2013 kl. 19. Dagsorden"

Transkript

1 Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 8. maj 2013 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. The Bay Denmark nyt fælles brand. Erhvervs- og Turistchef René Zeeberg fortæller. 2. Solceller er en bedre investering end aktier! Det var overskriften på sidste års dagsorden, da der var et stort pres på at få opsat solcelleanlæg, ikke blot på helårsboliger, men også på sommerhuse. På mødet sidste år blev der orienteret om de plan- og byggelovsmæssige muligheder i sommerhusområdet. Siden er der opsat ca. 300 solcelleanlæg på sommerhuse. På grund af afgiftsomlægninger etableres der nu færre anlæg, men der er behov for at dele erfaringerne med de nu etablerede anlæg. 3. Lokalplaner/deklarationer 1) Hvordan udføres nye lokalplaner, og hvad indeholder disse, og hvordan virker de også i forhold til deklarationer? 2) Hvordan ændres gældende lokalplaner, og hvordan virker de herefter også i forhold til deklarationer? 3) Hvad gør kommunen efter påtale af misligholdelse af Lokalplan? 4. Hvad kan kommunen, Sammenslutningen og dens medlemmer sammen gøre for at forbedre vort samarbejde, ved bl.a. henvendelser til kommunen og i diverse sagsforløb? (Oplæg hertil på mødet fra bestyrelsen). 5. Hvem står for (og hvor) på stranden, når der skal vedligeholdes (rensning på stranden og i klitterne, skilte m. m.)? 6. Genplantning efter fældning, for at undgå skader ved storme. 7. Der ligger stadig store bunker grene og kviste efter fældning, som er til stor brandfare. Det er både i private, kommunale og statslige områder. Det har den flotte folder om beredskab ikke kunnet afhjælpe! Skal der en storbrand til, før der ryddes op? 8. Drift af iskiosker og toiletter langs hele kysten. 9. Indsamling af dagrenovation foregår i sommerhusområdet mandag og tirsdag. Indsamlingen skal i udbud igen i Skal vi opretholde modellen med sommertømninger kun mandag og tirsdag? 10. Evt. Punkter, der er indsendt af bestyrelsen i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune. Kommunens punkter På mødet blev udleveret et hæfte med bilag til punkterne.

2 Velkomst Borgmester Mogens Gade bød på vegne af Jammerbugt Kommune velkommen til denne traditionsrige aften en god anledning til at mødes og diskutere nogle emner, som er relevante både for jer og for os og som er relevante for vores daglige samarbejde. Vi har også et årligt møde med jeres bestyrelse. Det er med til at sætte dagsordenen til dette møde, men giver også mulighed for at drøfte relevante problemstillinger til gavn for vores samarbejde. Vi er interesserede i den direkte dialog i stedet for måske i en længere skriftlig dialog at komme lidt på tværs af hinanden. Vi er interesserede i det gode samarbejde. Det er også det, der er lagt op til en snak om i dagsordenen for i dag i punkt 4. Jeg har en tro på, at vi kan få noget positivt ud af at arbejde med samarbejdet, og hvis vi fra kommunens side kan gøre noget for at forbedre samarbejdet, skal vi selvfølgelig gøre det i den udstrækning, vi formår. Sommerhusejerne er en vigtig gruppe i Jammerbugt Kommune som vi er meget glade for både som ejere og gæster men også i relation til det at være udlejere for på den måde bidrages der jo væsentligt til et af hovederhvervene i Jammerbugt Kommune nemlig turismen. Vi er glade for, at udlejningen som det eneste sted i Nordjylland er steget i 2012, nemlig med 2,7 %. Siden vi var sammen sidst er Vækst Jammerbugt blevet etableret. Erhvervs- og turistkontoret er slået sammen med en opprioritering af turisterhvervet. Vækst Jammerbugt vil blive præsenteret i aftenens første indlæg, som erhvervs- og turistchef René Zeeberg vil stå for. Det er vores håb, at denne nye organisation vil blive mærkbar for turistbranchen, både selve turisterhvervet, men også for jer, der ejer feriehusene. Med ønsket om et godt og udbytterigt møde for alle. 1. The Bay Denmark René Zeeberg gennemgik tankerne bag det nye markedsføringsinitiativ med følgende hovedindhold: STOLTE NORDJYDER Flest overnatninger i Nordjylland Turismeomsætning på ca. 1,3 mia. Mange eksportvirksomheder Unik natur Jammerbugt Kommune er på mange måder et mikrokosmos af Dansk natur (fjord, marker, hav, søer, bakket terræn, åbne vidder, rå, utæmmet, rolig og autentisk) Flest iværksættere i Nordjylland (pr. indbygger) - 2 -

3 Stærk historie Vi kan selv, og vi bliver ved Internationale udfordringer Begrænset profil internationalt Fraflytning svært at tiltrække de unge. Tilflytning foregår mod større byer og vi får ikke de unge hjem igen efter uddannelse Stærkt og bredt erhvervsliv men medierne betegner dele af området som udkant De internationale turister svigter os Svært at få gang i helårsturisme Derfor har vi behov for at: Definere kvaliteterne ved vores samfund og livsstil Udsende letforståelige budskaber om vores kvaliteter som et åbent helårssamfund Sætte fokus på de positive elementer ved at bosætte sig, arbejde og være gæst i vores område Fokus på fyrtårne og nøglebrancher Udvide helårsturismen og bosætning gennem et helårs-image Tiltrække investorer til vores område gennem et klart forståeligt billede af hvad området kan tilbyde Fortælle historien, nutiden og fremtiden René Zeeberg gennemgik derefter det nye profilmateriale, der blev udleveret. Materialet kan også ses på adressen Der har været mange reaktioner på markedsføringen, bla. Det er modigt, dristigt og fremsynet at lave en international profil besøgende og kollegaer i branchen, Herningmessen. Det vækker opsigt - deltagere på messen i Herning giver gode karakterer til udseende og design Sådan noget bør vi også lave - de øvrige nordjyske erhvervschefer (NES- Gruppen) Jammerbugtens profil bliver drøftet og debatteret - Weekendavisen Jeg har med stor interesse læst om det spændende brandingprojekt, I har lavet med The Bay Denmark. Det er super professionelt arbejde! I er dygtige kommunikatører. Og I rammer godt det ved særligt jeg, der bruger alle mine ferier i Kettrup Bjerge Lars Ramme Nielsen Markedsdirektør VisitDenmark i Tyskland Der blev også blandt mødedeltagerne udtrykt ros til det udarbejdede materiale og initiativet. 2. Solceller. Punktet er sat på dagsordenen for at få en tilkendegivelse på, hvordan det er gået i sommerhusområderne, efter at der er opsat mange solcelleanlæg. I slutningen af 2012 indgik der ca. 300 ansøgninger om at opsætte solcelleanlæg på sommerhuse. I det uleverede - 3 -

4 bilagshæfte er vist det administrationsgrundlag, som kommunens medarbejdere anvender ved behandling af ansøgninger. Nogle af nøglepunkterne i administrationsgrundlaget er : Refleksion Ansøgeren må selv lave en helhedsvurdering af sit anlæg og sikre, at anlægget ikke er reflekterende. Solceller på taget Normalt kræver det ingen tilladelse at opsætte solceller på taget. Er der for området deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner, der modsætter sig, at der laves glastag eller som klart beskriver, hvilken tagbeklædning der skal anvendes, kræves der en dispensation i forhold til Planloven. I områder, hvor solvarme- og solcelleanlæg vil ødelægge det unikke præg f.eks. områder med græstørv og stråtag, skal anlæg over 6 m 2 forhindres. Mindre solfangere og solcelleanlæg FRITSTÅENDE og PÅ STATIV PÅ TAG Fritstående anlæg i sommerhusområder placeret på terræn, eller anlæg, der placeres på en konstruktion på et tag, kræver en helhedsvurdering efter BR10 kap 2.1 Vi har ikke overblik over hvor mange solcelleanlæg, der er opsat kun hvor mange tilladelser, der er givet. Med de ændrede afregningsregler for solcelleanlæggene er antallet af ansøgninger faldet drastisk, men ændringer i tilskudsreglerne kan hurtigt fremme udbygningen igen. Der blev udtrykt bekymring for, at den konstaterede udbygning med solcelleanlæg nogle steder foregår på områder med huse, der i overvejende grad udlejes. Det sætter et særligt præg på disse områder, og uanset om anlæggene skal være uden refleksioner, vil der stadig være et genskin fra anlæggene og kan genere de omboende. Det skal helst ikke udvikle sig til sager mellem naboerne. Der er også uheldige eksempler med anlæg, der etableres på stativ på taget. Der er behov for en planlægning, der styrer udviklingen. Der blev spurgt, om kommunen har et areal, hvor det er muligt for sommerhusejere at etablere fælles anlæg. Med de nuværende skatteregler søges disse anlæg forhindret. 3. Lokalplaner/deklarationer Byggemulighederne i sommerhusområderne styres af deklarationer, byplanvedtægter og lokalplaner. De ældste deklarationer er fra starten af 50 erne og dækker meget store områder. Der er ikke tvivl om, at mange af disse planer har behov for at blive fornyet, så de krav, der i dag stilles til et byggeri, også bliver indtænkt i en ny planlægning. Desuden kan der også være behov for reguleringsmekanismer for f.eks. solcelleanlæg mv. Hvis en eks. planlægning skal erstattes, vil en ny plan primært komme til at indeholde op til ca. 200 sommerhuse. Udarbejdelsen vil ske med grundlag i det udarbejdede Grundlag for nye Lokalplaner i sommerhusområdet, som er kommet til veje i et samarbejde mellem bestyrelsen for sammenslutningen og Jammerbugt Kommune. Et andet grundlag er den nye Helhedsplan Hvad er målet med en ny lokalplan Skabe klarhed over hvad der gælder - 4 -

5 Give mulighed for 2013 byggeri Beskytte særlige værdier Give frihed hvor det ikke ødelægger helheden Deklarationer skal fjernes om muligt Hvordan virker den nye plan Eksisterende lovlige forhold bevares Nye bygninger, ny beplantning, nye farver, mv. skal overholde den nye plan. Lokalplaner er gode til at fastholde, men ikke til at ændre. Procedure for Lokalplan Udarbejde forslag til Lokalplan Politisk behandling x3 Høring i min 8 uger Politisk behandling x3 Klagefrist på 4 uger til MNKN. Hvad har vi tid til Det er meget tidskrævende at lave lokalplaner, og derfor laves der 8-12 lokalplaner pr. år. Politisk beslutning hvilke planer skal udarbejdes. Overholdelse af Lokalplaner Kontrol ved byggesager Modtagelse af klager Overtrædelser som kommunen selv ser Indsatsen prioriteres, så der først sættes ind over for ulovligt byggeri derefter andre overtrædelser. Ombudsmanden har fastlagt, at klager skal høres hos den, klagen vedrører i min. 20 dage. Det betyder, at anonyme klager vil være undtagelsen. Ved ulovligt byggeri gives der påbud eller dispensation. Hvis der gives påbud, giver vi normalt en længere frist i sommerhusområderne til lovliggørelsen, end vi gør i den øvrige del af kommunen. Der blev rejst spørgsmål, om det er muligt også at høre grundejerforeningerne. Det vil blive søgt indarbejdet i proceduren for gennemførelse af høring efter Forvaltningsloven. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner vil deklarationer i videst muligt omfang blive aflyst. Der blev spurgt, om det også er muligt, at kommunen vil indgå i aflysning af uhensigtsmæssige deklarationer, selv om det ikke er i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan. Der blev givet tilsagn om, at kommunen gerne indgår i forhandling med foreninger, der gerne vil have tinglysning ændret, for at se på mulighederne. Der vil også være mulighed for, at Jammerbugt Kommune vil påtage sig opgaven med at få evt. tinglysning på plads

6 Folketinget har netop vedtaget, at fra 1. juli bliver den digitale tinglysning tilgængelig for alle. En grundejerforening har spurgt, om der ved Munkens Klit vil komme et nyt sommerhusområde. Staten har igangsat salg af en række arealer, herunder et areal ved Munkens Klit. Dette areal er medtaget i en gammel byplanvedtægt, så der er mulighed for ved en ny lokalplan at udnytte arealet til ca. 45 nye sommerhusgrunde. Arealet er vist med rødt på billedet herunder: 4. Samarbejde Dette punkt er indledende drøftet på mødet mellem bestyrelsen for sammenslutningen og Jammerbugt Kommune. Det er også et tema, der har fyldt en del på årets generalforsamling i sammenslutningen. Efter at indbydelsen med dagsorden blev sendt ud, har der været en del drøftelser mellem bestyrelsen og kommunen for at finde en model for behandling af punktet på mødet. Der er i dagsordenteksten lagt op til, at bestyrelsen vil komme med et oplæg. Der har været enighed mellem bestyrelsen og kommunen om, at det er væsentligt, vi får en snak, der bidrager til det, der er formålet med punktet, nemlig at gøre vores samarbejde endnu bedre. Det har vi ikke fundet den endelige model på, så i stedet har bestyrelsen fremsendt 5 spørgsmål til besvarelse: 1. Har kommunen pligt til, at kvittere for henvendelser indenfor et vist tidsrum? 2. Har kommunen notatpligt, og hvad betyder dette i givet fald? Kan være aktuelt, at vide i forbindelse med aktindsigt. 3. Der er en opfattelse af, at sager, hvori sommerhusgrundejerforeninger indgår, ofte nedprioriteres. Hvad vil kommunen gøre ved det? - 6 -

7 4. Kommunens sagsbehandlingstid er ofte meget, meget lang, hvilket er utilfredsstillende, for modparten. Hvad vil kommunen gøre ved det? 5. Hvilke ankemuligheder har grundejerforeningerne, dels under sagsforløbet hvis det trækker ud, og dels efter en sags afgørelse? Umiddelbart virker spørgsmålene, som om kommunens opgaver i sommerhusområdet er nedprioriteret. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Overordnet er kommunens serviceniveau fastlagt i den netop vedtagne Helhedsplan I planen er der for en række politikområder beskrevet vision, målsætninger og servicemål. Kommunalbestyrelsens vision på det administrative område er at servicere borgere og virksomheder på et højt professionelt niveau, at understøtte og servicere den kommunale organisation, så den er i stand til at arbejde effektivt samt understøtte et højt decentraliseringsniveau, at det politiske niveau serviceres optimalt, og at administrationen på sigt samles på en adresse. Helhedsplan 2013 kan læses her Kommunalbestyrelsens målsætninger og servicemål er indarbejdet i den virksomhedsplan, der hvert år udarbejdes for Teknik- og Miljøforvaltningen. I virksomhedsplanen er også indbygget de kvalitetsmål, som er en del af den kvalitetsstyring, der skal sikre, at vi lever op til bestemte kvalitetsstandarder i vores sagsbehandling, herunder flere af de emner, der indgår i de 5 spørgsmål rejst af bestyrelsen. Virksomhedsplanen er den aftale, forvaltningen har med det politiske niveau og som vi årligt bliver evalueret på. I vores arbejde indgår, at hvis vi ikke indenfor 2 uger kan behandle en henvendelse, skriver vi til ansøger med kvittering og forsøger at give et bud på sagsbehandlingstid. Der er selvfølgelig henvendelser, som vi ikke kvitterer for, f.eks. hvor der indsendes et bidrag til en igangværende høring, hvis der indsendes nye bilag til en igangværende sagsbehandling osv. Med hensyn til notatpligt er det ikke et krav, at alle samtaler om en sag skal noteres. Vejledningen til offentlighedsloven og vejledningen til forvaltningsloven har enslydendende formuleringer: Afgørende for, om en oplysning skal noteres ned, er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Der er ikke i vejledningen en eksakt liste over de oplysninger, der er omfattet af notatpligt. Det er derfor op til sagsbehandleren at vurdere, om der i en samtale er kommet oplysninger omfattet af notatpligt frem. For at sikre at sagsbehandlerne er klædt på til at foretage denne vurdering, afholdes der løbende interne kurser for sagsbehandlerne, hvor der anvendes undervisere, der har erfaring med det tekniske forvaltningsområde og har en juridisk baggrund

8 På flere af forvaltningens sagsbehandlingsområder er der fastsat mål for sagsbehandlingstid. I de årlige evalueringer af overholdelse af disse mål indgår alle sager også sager fra sommerhusområderne, så der er ikke i sagsbehandlingen tale om nedprioritering af sommerhussagerne. Af forskellige årsager kan sager have et langt forløb, f.eks. hvor andre myndigheder skal give tilladelse, hvor der skal gennemføres dispensation og gennemføres nabohøring og selvfølgelig også i sager, hvor ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende. Når vi træffer afgørelser, vil der i alle de tilfælde, hvor afgørelserne kan påklages, følge en klagevejledning med afgørelserne. Det er typisk i sager, hvor et byggeri skal have en tilladelse efter Planloven. Statsforvaltningerne fører tilsyn med, at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Hvis der er utilfredshed med kommunens arbejde i sagsforløbet, er det altid muligt at rette henvendelse til Statsforvaltningen. Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed med samarbejdet med kommunen, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen. Det er altid muligt at komme i kontakt med kommunens medarbejdere og få et hurtigt og kvalificeret svar. Antydninger af dårligt samarbejde i de stillede spørgsmål svarer ikke til det oplevede samarbejde. Punktet tages med på det næste møde mellem bestyrelsen for sammenslutning og Jammerbugt Kommune for at få drøftet, om der skal arbejdes videre med dette og så under hvilken form, hvis punktet skal genoptages på næste års formandsmøde. 5. Renholdelse af stranden Rensning af stranden foregår med baggrund i Bekendtgørelse om badevand og badeområder: 12. For kommunale og private badeområder, som er tilgængelige for offentligheden, træffer kommunalbestyrelsen de nødvendige foranstaltninger til sikring af de hygiejniske forhold, herunder renholdelse og indretning af toiletter. Stk. 2. For øvrige badeområder kan kommunalbestyrelsen give påbud om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger. Som det fremgår af bekendtgørelsen, har kommunen pligten til at renholde /sørge for hygiejniske forhold på de strandarealer, der er kommunale eller i privat eje. Øvrige arealer, dvs. statens arealer, kan der gives påbud. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at de statsejede strandarealer ikke holdes i et niveau, der svarer til de øvrige strandarealer. Som det fremgår af bilag, udgør statens strandarealer ca. 36 % af de i alt 487 ha strandarealer. Der har tidligere været en aftale om, at staten bidrager til kommunens udgift på en del af kyststrækningen. Denne aftale blev opsagt for et par år siden, men der vil blive gjort forsøg på at få en ny aftale med Naturstyrelsen. Vej og Park står for renholdelse og servicering af strande, strandstier og klitlandskaber. De kørbare og attraktive badestrande, hvor der er opsat Blå flag, renses fra og med den 1. maj til og med medio oktober. Uden for sæsonen indsamles større ilanddrevne effekter efter behov

9 Der er opsat få renovationsstativer ved nedkørslerne i perioden 15. oktober til og med Påske. Efter Påske bliver der yderligere opsat mellem 2-4 ekstra stativer. Fra ca. 15. juni indsamles der dagligt i højsæsonen renovation fra de ca. 200 stk. opstillede renovationsstativer langs stranden. Ved Slettestrand og Tranum Strand renholdes handicapstierne løbende for strandsand. Der vil fra skellet fra Løkken til Tranum, samt langs Slettestrand dagligt, i højsæsonen, og indenfor normal arbejdstid, køre en miljøpatrulje som manuelt opsamler mindre ilanddrevne effekter. Der opsættes i højsæsonen et passende antal redningsposter, ca. 20 stk. Udløb til stranden vil løbende blive renset og efterset i alt ca. 4 gange årligt. Ved kraftig sandfygning, hvor nedkørsler lukkes for offentligheden, iværksættes der straks en rydning. Normalt vil overgangene mellem asfalt og strand blive skrabet for ujævnheder op til hver weekend. Der udføres ikke renholdelse af klitterne, idet dette arbejde er overladt til grundejerne. 6. Genplantning efter fældning Punktet er medtaget for at gøre opmærksom på, at der sørges for genplantning, når eks. træer fældes. Der er kun ganske få fredskovsarealer i sommerhusområderne, hvor der er pligt til at genplante. 7. Brandfare Det er et tema, der har været medtaget på flere formandsmøder. Tidligere års drøftelser har bla. medført, at der er udarbejdet et par pjecer samt en generel information på dansk, tysk og engelsk til ophængning i sommerhuset (alle kan ses i bilagsdelen). Den generelle information kan hentes på kommunens hjemmeside. Hvis en grundejerforening vil sørge for distribution til medlemmerne kan informationerne rekvireres i trykt udgave hos Teknikog Forsyningsafdelingen, Conny Brønden direkte telefon , mail Der er ikke mulighed for beredskabet at pålægge sommerhusejere at fjerne oplag af grene og kvas, selv om det kan opleves at give øget brandfare. Det anbefales grundejerforeningerne at give information til medlemmerne og i de konkrete situationer med oplagring af kvas og grene at tage kontakt til sommerhusejeren. Det kan overvejes, om der i kommunalt regi kan genindføres et beskæftigelsesprojekt, der kan forestå skovning og flisning i sommerhusområderne. 8. Toiletter og kiosker - 9 -

10 Kommunens toiletter og kiosker langs Jammerbugten blev vist på det kort, der er medtaget i bilagsmaterialet. Der er igangsat en renovering af bygningerne. I Blokhus er etableret nyt strandcenter med kommunale toiletter. I Slettestrand er indrettet nye toiletter i værftsbyggeriet. Toilet- og kioskbygningen i Rødhus er renoveret, ligesom der også er planer for bygningerne i Saltum og Grønhøj. Det er stadig et mål, at hvor toiletter og kiosk er etableret i samme bygning, at denne samdrift fortsætter, idet denne samdrift betyder, at der er løbende tilsyn og rengøring af toiletterne. Det blev oplyst, at der findes en app med navnet wc, der viser alle tilgængelige toiletter med åbningstid, og om der er handicapvenlig adgang. 9. Indsamling af dagrenovation Indsamling i sommerhusområderne foregår på mandage og tirsdage for at forbygge ophobet affald i længere tid ved sommerhusene efter skiftedag. Indsamling på to dage vil sandsynligvis være dyrere, end hvis indsamling kunne foregå på alle ugens hverdage, idet det anvendte materiel så kan anvendes mere effektivt. Opgaven med indsamling skal udbydes i licitation næste år, så der er behov for at få en tilkendegivelse af, om vi skal fortsætte med den nuværende model med en mulig større udgift end en model, hvor alle ugens hverdage kan anvendes. Der var bred enighed om, at indsamlingen skal foregå som hidtil på trods af en mulighed for en merbetaling. 10. Evt. Kommunen har modtaget mailkorrespondance vedr. kørsel med et større antal mountainbikes på sårbare stier i Rødhusområdet den 28. april. En grundejerforening har reageret på anvendelse af stierne ved at skrive til alle kendte cykelklubber i området om, at denne cykling ikke er acceptabel. Det finder kommunen er en god måde at håndtere problemet på. Det er et problem, der tidligere har fyldt en del i samarbejdet med grundejerforeningerne. I de tidligere drøftelser har der været enighed om, at etablering af cykelforbud på stierne ikke er en holdbar metode, idet vi så også vil forhindre en anvendelse for f.eks. børnefamilier, hvor cykling er egnet. Det er det ikke på de anvendte trampestier i Rødhusområdet. Der blev givet tilsagn om, at kommunen retter henvendelse til cykelklubberne om, at det ikke er acceptabelt at anvende gangstier til klubbernes cykling. Der er konstateret problem med heste i sommerhusområde med indretning af læskur. Det er ikke tilladt at have hestehold i sommerhusområdet, så der er mulighed for kommunal indgriben, når adressen er kendt. I Slettestrand er der problemer med at Kridtstien anvendes af sommerrideskole. Stien tager skade og de indrettede stier burde anvendes til ridningen. Mogens Gade afsluttede mødet med at sige tak til aftenens bidragsydere, tak til alle der deltog i mødet. Det har været en god aften, en god og positiv dialog, og vi har sat en

11 dagsorden for, om vi kan blive endnu bedre til samarbejdet, hvilket vi skal have en snak med bestyrelsen om. God sommer til alle. Husk at indberette ændringer i kontaktoplysninger så vi kan sende dagsorden og referat til de korrekte mailadresser. Evt. ændringer sendes til Pia Bay, direkte telefon , mail Reserver allerede nu i kalenderen næste års formandsmøde, der igen holdes aftenen før Kr. Himmelfartsdag, dvs. den 28. maj

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2013 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Midtvejsstatus for Udfordringsretten

Midtvejsstatus for Udfordringsretten Midtvejsstatus for Udfordringsretten Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Fakta om Udfordringsretten... 5 3. Overordnet status for udfordringsretten... 7 3.1. Fordeling af ansøgninger fra kommuner...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere