BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. februar 2014, kl i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen, Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Karin Grønning Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg og Finn Muus. Afbud: Lone Löyche Poul Erik Poulsen Connie L. Lauridsen Preben Lærche Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2014 Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Godkendt 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Arealer og efterisolering Efter den almene sektor i flere år har argumenteret for det, blev det i efteråret fastlagt, at udvendig efterisolering af en ejendom ikke længere skal føre til en forøgelse af de enkelte lejemåls BBR-areal. 1

2 fortsat Imidlertid har der været usikkerhed omkring den præcise tolkning af de nye regler, herunder rækkevidden for byggerier, der tidligere er blevet efterisoleret. Nu er det slået fast, at efter de nye regler skal arealet efter udvendig efterisolering registreres således: Udvendig efterisolering og dermed tykkere klimaskærm fører ligesom tidligere til et større BBR-areal for bygningen set under et. Derimod bliver BBR-arealet i de enkelte lejemålsenheder ikke påvirket af efterisoleringen. Efterisolering vil således ikke have betydning for det BBR-areal, der indgår i boligstøtteberegningen, er angivet i lejekontrakten eller eventuelt benyttes som grundlag for fordeling af varmeregningen. De nye regler gælder for alt byggeri, dvs. også i forhold til ældre efterisolering af facader eller gavle. Til Orientering: Status på solceller I sommeren 2013 vedtog Folketinget L199 og L211 om støtte til solcelleanlæg i almene boliger med det formål at skabe ligestilling mellem ejere og lejere. Der er imidlertid i kølvandet på denne lovgivning opstået en række konkrete udfordringer, som endnu ikke er afklarede, og som potentielt har stor betydning for økonomien i solcelleanlæg. Nedenfor gives en status for disse uklarheder. BL anbefaler, at man er forsigtige med at indgå købsaftaler om solcelleanlæg, indtil problematikkerne har fundet en afklaring, hvilket forventes at ske i løbet af foråret MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet Problem: Regeringen har begrænset adgangen til opførelse af solcelleanlæg med særligt forhøjet tilskud dvs. en fast afregningspris for salg af overskudsstrøm til nettet på 130 øre/kwh i 10 år til 20 MW årligt (145 øre/kwh for fællesanlæg). Den forhøjede støttesats aftrappes med 14 øre om året i perioden Den normale afregningssats ved salg til nettet er 60 øre/kwh i 10 år, som altså gælder, hvis anlægget ikke modtager støtte efter 20 MW-puljen. Status: 20 MW-puljen kan ikke træde i kraft, før EU-Kommissionens godkendelse foreligger. EU- Kommissionen er stadig i gang med at oplyse statsstøttesagen om den forhøjede støtte til solceller. Energistyrelsen forventer dog, at et udkast til bekendtgørelse om bl.a. 20 MWpuljen ville kunne sendes i høring i den nærmeste fremtid. 2

3 fortsat Anmodning om valg af pristillæg skal indgives inden nettilslutning af anlægget. Der vil således ikke kunne gives støtte fra puljen til anlæg, der er nettilsluttet inden ansøgning til puljen. De nærmere betingelser for at kunne omfattes af puljen, vil blive fastsat i bekendtgørelse herom, når EU har godkendt støtteordningen. 2. Rådighedsbetaling Problem: Der er på det seneste set eksempler på, at lokale netselskaber er begyndt at opkræve en særlig rådighedstarif på 13 øre/kwh for solcelleanlæg. Denne tarif skønnes at forlænge tilbagebetalingstiden for solcelleanlæg med ca. 20 pct. Status: Energitilsynet har primo februar sendt Dansk Energis tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg i høring. BL vil afgive et kritisk høringssvar, men det må forventes, at tariferingsmetoden godkendes. Da Energitilsynet ikke kan pålægge netselskaberne at bruge ens tariffer, er det forventningen, at langt fra alle netselskaber vil vælge at gøre brug af rådighedstariffer, og at der derfor vil opstå stor geografisk vilkårlighed for de økonomiske rammvilkår for etablering af solcelleanlæg. BL vil rejse sagen politisk, hvis Energitilsynet ender med at godkende brug af rådighedstariffer for decentrale VE-anlæg. 3. Hoved-/bimålerproblematik L221 gør det muligt for udlejer at nettoafregne egetforbruget til fællesformål og lejerens forbrug, når lejemålene er tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation. Solcelleanlægget er ejet af udlejer, og det er udlejer, der har kontraktforholdet med elleverandøren og står for indkøb, salg og afregning af el. Der vil i disse tilfælde skulle installeres bimålere i hver enkelt lejemål (den såkaldte kollektive model). Problem: Såfremt boligselskabet etablerer et solcelleanlæg med nettoafregning af lejerne, er det mest hensigtsmæssigt at opsætte hovedmåleren på lavspændingssiden af 10 KV transformeren, da dette giver mindst overskudsstrøm til nettet. Ikke alle steder i landet er dette i dag umiddelbart muligt, da en række boligselskaber de seneste år vederlagsfrit har overdraget det interne fordelingsnet til elselskaberne. Denne problematik har lovforsalget ikke taget højde for, og det kan i yderste konsekvens betyde etablering af langt flere afregningsmålere/hovedmålere end hensigtsmæssigt, da det i ikke uvæsentlig grad vil begrænse mængden af den solcellestrøm, der kan nettoafregnes, og dermed forringe økonomien i solcelleanlægget. Det skal også afklares, hvordan man på en teknisk enkel måde håndterer beboere, der selv ønsker at indkøbe el. Status: BL er i dialog med Energistyrelsen om en løsning. 3

4 Ajourføringsgebyr BL har på vegne af AAB i Århus og Århusbolig ført en sag i Højesteret, som har betydning for alle BL s medlemmer. Sagen handler om, hvem der har ansvaret for, at en opkrævning af ajourføringsgebyr, som er afsendt af boligorganisationen, kommer frem til den person, der er opnoteret på ventelisten. I dommen slår Højesteret fast, at det er boligorganisationen, der har forsendelsesrisikoen. Det betyder, at det er boligorganisationen, der har bevisbyrden for, at opkrævningen er kommet frem. Boligorganisationen kan således kun slette en person, der ikke har betalt ajourføringsgebyr, fra ventelisten, hvis boligorganisationen er i stand til at løfte denne bevisbyrde. Dommen har betydning for, hvordan man skal forholde sig fremover ved opkrævning af ajourføringsgebyr, og hvordan man skal forholde sig til personer, der allerede er blevet slettet pga. manglende betaling. På baggrund af foreløbige drøftelser med Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter kan vi angive følgende retningslinjer: Fremtidige opkrævninger Der stilles stadig ingen formkrav til, hvordan opkrævning og påmindelse om betaling af ajourføringsgebyr skal sendes ud og dommen medfører altså ikke noget krav om brug af anbefalet post eller andre særlige forsendelsesmetoder. Men hvis den opnoterede bestrider at have modtaget opkrævningen, og som følge deraf ikke har betalt, må boligorganisationen foretage en vurdering af, om organisationen kan føre et tilstrækkeligt bevis for afsendelsen og fremkomsten af opkrævningen, før personen slettes. Efter retspraksis vil der i denne bedømmelse bl.a. indgå følgende se også BL informerer nr Organisationens redegørelse for rutiner for postafsendelse, så det sandsynliggøres, at der ikke er sket fejl ved postafsendelsen. 2. Redegørelse for rutiner vedrørende returnerede breve. 3. Dokumentation for afsendte breve, f.eks. ved udskrift af journal, print eller kopi. 4. Er der afsendt flere breve vil sandsynligheden for, at ingen af disse breve skulle være kommet frem til skyldneren, være meget beskeden. 5. Undersøgelse af svigt eller fejlkilder i forbindelse med postomdelingen hos den opnoterede. Ved en ændring af udlejningsbekendtgørelsen af 18. januar 2013 blev der indført krav om rykker. Dette krav har en væsentlig betydning for, at boligorganisationerne fremover har nemmere ved at løfte deres bevisbyrde, idet der altid vil være afsendt to henvendelser til den opnoterede, før sletning kommer på tale. Bemærk, at det fortsat er den opnoteredes ansvar at meddele adresseforandring. Ovenstående har altså betydning i den situation, hvor den opnoterede kan dokumentere at være registreret på ventelisten med korrekt adresse, men erklærer, at brevet ikke er modtaget. Se også Østre Landsrets dom U Ø. 4

5 Personer, der er blevet slettet Har boligorganisationen slettet personer på ventelisten, som var registreret med korrekt adresse på sletningstidspunktet, men som ikke har betalt ajourføringsgebyr, fordi opkrævningen ikke er modtaget, skal personerne have deres ventelisteanciennitet tilbage, med mindre boligorganisationen kan føre tilstrækkeligt bevis for, at posten er kommet frem jf. ovenfor. Har boligorganisationen kun sendt én opkrævning med almindelig post, eller har boligorganisationen ikke registreret returpost, vil det være meget svært at føre dette bevis. Den enkelte boligorganisation må vurdere, om der er behov for at informere om muligheden for genopnotering på hjemmeside eller lignende, eller om det må antages, at uretmæssigt slettede personer selv vil henvende sig eller allerede har henvendt sig. Denne vurdering må bl.a. baseres på organisationens praksis i forbindelse med opkrævninger, rykkere og sletninger. Der kan ikke fastsættes nogen bestemt frist for, hvornår personerne skal henvende sig, men med tiden vil det forekomme mere og mere usandsynligt, at man ikke har undret sig over de manglende opkrævninger. Ved gen-opnotering skal der ikke opkræves gebyr for den mellemliggende periode, hvor man ikke har haft adgang til at få en bolig. Det er vurderingen, at dommen ikke har betydning i forhold til overgangsreglen i udlejningsbekendtgørelsens 41 og 42. Efter disse bestemmelser skulle medlemmer af andelsboligorganisationer, der ønskede at bevare deres anciennitet, opnoteres på venteliste inden den 1. juni Boligorganisationerne skulle orientere medlemmerne om dette ved brev suppleret af annoncering, ligesom BL iværksatte en mediekampagne. 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: LBF nr. 621 Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Procent Region Syddanmark (496) 1,08 Middelfart ,31 Assens (1) 1,36 Faaborg-Midtfyn (5) 0,93 Kerteminde ,07 Nyborg (6) 0,81 Odense (35) 0,15 Svendborg (172) 4,49 Nordfyns ,87 Langeland ,45 Haderslev (53) 3,79 Billund ,29 Sønderborg (20) 1,82 Tønder (20) 2,86 Esbjerg (5) 0,11 5

6 fortsat Varde (12) 1,11 Vejen (1) 1,28 Aabenraa (34) 1,58 Fredericia (7) 0,81 Kolding (31) 0,95 Vejle (94) 1,16 Til orientering: Taget til efterretning 4. Orientering vedr. Købmagergade skole Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Herunder den lokalplan der er vedtaget for området. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 5. Orientering vedr. IP Schmidts Gård Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 6. Orientering vedr. byggeprojekter på FredericiaC Redegørelse: Byggeudvalget har dags dato haft møde med Dorte Mandrup Arkitekterne. Der arbejdes målrettet på projekterne. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 7. Kredsvalgmøde i BL 7 kreds den 9. april Redegørelse: Den 9. april 2014 kl skal der være valg til BL's repræsentantskab i 7 kreds. Mødet afholdes på Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. 6

7 forsat Hver kreds har et kredsrepræsentantskab, og disse udgør tilsammen BL's landsdækkende repræsentantskab. Derfor er kredsrepræsentantskabernes arbejde vigtigt i forhold til at skabe sammenhæng mellem de enkelte kredse og BL som organisation. Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed og har ca. 220 repræsentanter. Hver kreds har en formand og en næstformand, som vælges direkte på kredsvalgmøderne. Disse formænd og næstformænd er samtidig medlemmer af BL's bestyrelse. Indstilling: Da Boligkontoret Fredericia har 20 delegerede til kredsvalgmødet opfordres I som bestyrelsesmedlemmer til at deltage i mødet. Forinden kredsvalgmødet kl vil der være middag i restauranten kl Transport vil modsat tidligere år være i egen bil, hvortil der ydes kørselsgodtgørelse.. Allan Verner og Jørgen vil gerne lægge bil til. Flemming kører i boligkontorets VW Caddy. Afgang fra parkeringspladsen på Vesterbrogade kl Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2014 Redegørelse: I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 12. maj skal der fra bestyrelsen fremsendes et forslag om, at valg af bestyrelsesmedlemmer kun vil være for 1. år. Dette i henhold til beslutningen om at reducerer bestyrelsen til 9 personer i Indstilling: Til drøftelse og godkendelse Beslutning: Vedtaget 9. Orientering fra udvalgene Redegørelse: Energi og Bæredygtighedsudvalget: Miljøagenter Uddannelse. Der pågår snarest drøftelser af hvordan vi får kvalificeret miljøagenterne fagligt, herunder drøftelse af ekskursioner m.v. Der planlægges forløb inkl. foredragsholdere og lign. Det er stadig planen, at det er miljøagenterne der tager initiativ og henvender sig til udvalg og administration ikke omvendt. Kursusudvalg: Kursuskatalog vil komme ud i næste nummer af Lejligheden (juni udgaven) hvor der som noget nyt vil være et mini kursus i syn af lejligheder. 7

8 Fortsat Forvaltningsrevisionsudvalget: Der er afholdt møde vedr. målinger i forhold til årsregnskab. Der arbejdes på at udarbejde et katalog over hvad vi måler på og udvalget er i den forbindelse i nært samarbejde med økonomichef Preben Lærche. Beboerdemokratiudvalget: Der vil blive indkaldt til møde Finn udarbejder et oplæg til kommissorium og forløb. Indstilling: Til orientering 10. Drøftelse vedr. Studietur til Hamborg Redegørelse: Med baggrund i bestyrelsens beslutning om en besigtigelsestur i 2014 er der foreløbig aftalt med Thomas Littmann fra Senat der Freien und Hansestadt Hamborg at vi kan komme på besøg den 30. og 31. maj Thomas vil hjælpe os med såvel et besøg på havneområdet og et besøg hos en boligorganisation i Hamborg. Endelig program vil der blive arbejdet videre med. Indstilling: At turen flyttes til enten den 4 5 april eller den april da den foreslåede tur den maj ligger i forlængelse af Kristi Himmelfart. Beslutning: Arrangement søges planlagt d april 11. Meddelelser fra formanden Der er planlagt en kursus-seance for medarbejdere hos Bovia og drift / projekt med BL konsulent Gitte Hodde d.5. maj Den 28. april kl til kl vil Gitte Hodde forestå en opfølgning på bestyrelseskonferencen fra Der har d. 25. februar været afholdt afdelingsmøde med 218. Der var drøftelser med siddende afdelingsbestyrelse om eventuelt ikke at vælge en formand samt at indstille til en undersøgelse af muligheden for en sammenlægning med afdeling 220. Afdelingsmødet valgte at bibeholde en afdelingsbestyrelse samt at forkaste tanker om en eventuel sammenlægning. Vi har modtaget takkekort fra følgende: Borgmester Jacob Bjerregaard i anledning af gaven til hans tiltrædelses reception Preben Skou-Nielsen i anledning af hans afskedsreception Connie Lauridsen i anledning af hendes 70 års fødselsdag Hanne Møller fra Kuben i anledning af hendes afskedsreception. 8

9 12. Meddelelser og punkter til beslutning fra Direktøren Projekt Minecraft Redegørelse: Kort fortalt, så er Boligselskabernes Landsforening sammen med Dansk Arkitektur Center i gang med at lave et undervisningsforløb til folkeskolen, der handler om den almene sektor i Danmark. Det har fokus på beboerdemokrati, arkitektur og sektorens rolle i velfærdssamfundet. Det overordnede formål er at udbrede en forståelse for hvad vores sektor er og betyder for samfundet, til både skoleelever og lærere. Konceptet er, helt kort fortalt, gennem computerspillet Minecraft - som spilles af mere end 40 millioner børn og unge verden over - at skabe et nytænkende materiale, der på en underholdende og udfordrende måde lærer eleverne om de muligheder det at bo alment boliger giver for indflydelse på det byggede miljø. I et mere langsigtet perspektiv bliver materialet tilgængeligt for alle skoleelever i Danmark gennem DAC s skoletjeneste, men i det lidt kortere perspektiv, vil Boliogselskabernes Landsforening op til Almene Boligdage 2014 (5. og 6. september), lave et målrettet forløb for seks 6. klasser på skoler der ligger i eller i forbindelse med almene boligområder i Danmark. Ideen er, at de seks 6. klasser gennem forløbet, skal bygge deres drømmeversion af deres eget boligområde i Minecraft. Det skal være en konkurrence, og ud over at deres bidrag skal udstilles på Almene Boligdage. BL vil vi også invitere de seks 6. klasser ind i Bella Center, hvor en række af projekterne kåres som de bedste i forskellige kategorier ud fra en række på forhånd bestemte opgaver. Det, der kunne være i det for Boligkontoret Fredericia, er medie-omtale, som medinitiativtagere i en meget nytænkende og ikke mindst inddragende projekt. Hvis vi vil være med vil BL til gengæld sørge for at vores boligorganisation indgår i det kommunikationsmateriale, der udvikles og kommunikeres til pressen og på Almene Boligdage. Endelig kunne man jo håber, at lidt viden om beboerdemokrati og værdigrundlaget bag en almen bolig kunne skabe stolthed og tilknytning til deres boligområde hos eleverne. Som en lille sidebemærkning har folkeskolen i år 200 års jubilæum, det bliver markeret på landsplan og jubilæumssekretariatet er meget interesseret i at være med til at fortælle den gode historie om dette tiltag. Boligselskabernes Landsforening håber, vi vil bidrage med er at kortlægge mulighederne for at invitere en folkeskoleklasse i et af de boligområder, hvor vi er til stede og skabe kontakt til den konkrete skole, samt være med til at arrangere at klassen kan komme til Almene Boligdage til september. Indstilling: At vi deltager Beslutning: Godkendt 9

10 Fremsendelse af forespørgsel om bindende svar til skat Redegørelse: Administrativt har vi sammen med BOVIA Kolding og Østerbo i Vejle bedt vores revisor Ole Larsen om at fremsende en forespørgsel på et bindende svar fra skat vedr. moms på samarbejder mellem boligorganisationer herunder vort IT-samarbejde. Vi ønsker at der administrativt ligger klare linjer for samarbejdet. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Vedtaget Ansættelse af ny projektmedarbejder i projektafdelingen Redegørelse: Som besluttet på bestyrelsesmødet den 16. januar 2014 er processen med ansættelse af en medarbejder i projektafdelingen igangsat. Annoncen er lagt på diverse job portaler samt i Dagbladet og Elbo bladet. Forventet ansættelsestidspunkt 1. maj Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Udsættelser Redegørelse: Med bagrund i kontanthjælpsreformen som blev igangsat her 1. januar 2014 har vi en bekymring over hvad det kan komme til at betyde af tab i afdelingerne. På den baggrund har Preben Lærche Susanne Friis og jeg haft et møde med Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen fra Fredericia Kommune for at høre om vi har nogen mulighed for at støtte op omkring hinanden og de beboere som kommer i den ulykkelige situation at de sættes ud af deres lejemål. Kommunen tilbyder beboere der får fremsendt rykker to fra os, at komme til en samtale for at få styr de muligheder der måtte være og i den forbindelse får de tilbudt økonomisk rådgivning. Situationen er desværre den, at langt over halvdelen som er kommet i problemer aldrig møder op til et møde med kommunen. Spørgsmålet kunne være om vi i vore overvejelser skulle drøfte en mulig indsats for vores side i form at en medarbejder der ved personlig henvendelse hos den enkelte beboere vil være den der formidler kontakten til kommunen og eventuelt banken. Indsatsen er kendt fra Esbjerg hvor det lykkedes i et meget stor omfang at hjælpe beboeren så de kan blive i deres bolig. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Bestyrelsen ønskede at der blev arbejdet videre med indsatsen da det gav god mening at vi kan hjælpe vore beboere samtidig med at vi kan minimerer udgifterne til dispositionsfonds udbetalinger til tab i afdelingerne. 10

11 Henvendelse fra Rafn & Søn Redegørelse: Der har nu åbnet sig en mulighed for, at vi kan få yderligere ejendomsskat tilbage! Bilag fra Rafn & søn Vi har tidligere gennemført en sag om genoptagelse af jeres ejendomsvurdering med henblik på forhøjelse af jeres fradrag for forbedringer. Sagen endte med en forhøjelse af jeres fradrag. Den ordinære sag er som bekendt afsluttet med en tilbagebetaling til jer. Udover ordinære genoptagelser, der som hovedregel giver mulighed for behandling af vurderinger fire år tilbage fra sagens start, havde man da jeres sag blev behandlet, endvidere mulighed for at bede om ekstraordinær genoptagelse af vurderinger, hvilket betød at man kunne gå endnu længere tilbage i ældre vurderinger og få korrigeret fradraget. Kravene til ekstraordinær genoptagelse var dog meget skrappe i den forstand, at det forudsatte, at vurderingen afveg væsentligt og myndigheden havde lavet grove fejl. Til dato er der aldrig sket en ekstraordinær genoptagelse med henblik på korrektion af fradrag for forbedringer i grundværdien. Der er imidlertid nu sket det, at Kammeradvokaten i januar 2013 gjorde SKAT opmærksom på, at en praksis hvor man automatisk afviste ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger var ulovlig. Desuden fandt Kammeradvokaten, at SKAT automatisk skulle have vejledt om muligheden for ekstraordinær genoptagelse i alle ordinære genoptagelsessager. Kammeradvokatens udtalelse skal forstås sådan, at der er sket nogle processuelle fejl som SKAT ikke burde have begået, men ikke at kravene til ekstraordinær genoptagelse på nogen måde er slækket. SKAT har på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse besluttet sig for at gennemgå alle fradragssager, der er gennemført siden Der er tale om cirka sager. Indtil videre har SKAT behandlet 300 sager og så vidt vi er orienteret, er der givet afslag i dem alle. SKAT har afsat 42 årsværk og forventer at arbejdet er afsluttet ultimo Der er imidlertid en lang række problemer i den forbindelse: Langt størstedelen af kravene på området forældes 1. januar Det betyder at SKAT ikke ser på, om de ændringer de foretager, vil få en økonomisk betydning, hvis en ekstraordinær genoptagelse sker efter 1. januar SKAT har afvist alle sager indtil videre. Deres argumenter er for størstedelens vedkommende decideret urigtige og baseret på fejlfortolkning. Da vi ikke modtager kopi af SKATS skrivelser, vil vi derfor ikke komme til at behandle sagen som jeres rådgiver. I står derfor alene med sagen. Det er vores helt klare opfattelse, at I vil stå meget bedre I jeres sag, hvis vi starter sagen op nu. Desuden vil en anmeldelse inden 1. januar 2014 sikre, at forældelsen afbrydes, hvorved I rent faktisk vil få noget ud af en begunstigende ændring. 11

12 Vi kan fortsat tilbyde at gennemgå jeres sag på no cure no pay-basis og se om der er noget at arbejde videre med. Men sagerne vil være væsentligt sværere at få medhold i. Vi ved nemlig ikke hvor meget der skal til for at vinde dem. I modsætning til de ordinære sager, hvor vi var helt sikre på at kunne skaffe jer en besparelse, beror disse sager på decideret lovfortolkning og er derfor langt mere risikofyldte for os. Derfor beder vi om et honorar på 48 % af den tilbagebetaling I opnår, hvis det skulle lykkes os at få medhold. Jeg kan oplyse, at det er en helt risikofri mulighed, idet sagen ikke har nogen som helst indflydelse på den oprindelige sag og derfor ikke vil påvirke jeres ejendomsskat hvis den tabes. Desuden vil sagen ikke påføre jer nogen omkostninger, da sagen gennemføres på no cure, no pay-basis. Såfremt I ønsker at vi arbejder videre med sagen skal jeg bede jer returnere vedhæftede kontrakt i underskreven stand gerne på og ellers pr. post. Vi vil også meget gerne høre fra jer, hvis I ikke er interesserede, så vi kan slette jer fra listen med de sager vi har afsluttet. Hvis I har nogle spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig på eller tlf Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Godkendt Henvendelse fra Rafen og Søn Stillingtagen til ankeproces Redegørelse: Brev sendt fra Rafn & søn: SKAT har nu truffet afgørelse i sagen vedrørende ejendommen beliggende: Xxxxxxxxxxx Jeg/Vi er orienteret om den nye klagestruktur på skatteområdet gældende fra 1. januar 2014, som indebærer, at anke af SKAT s afgørelse alene kan ske til én instans enten Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Som følge af ændringen i klagestrukturen instrueres Rafn & Søn hermed til at tilrettelægge det fremadrettede sagsforløb således: Rafn & Søn skal overdrage sagen til Advokatanpartsselskabet Adduco, som skal føre ankesagen i Landsskatteretten. Der stiftes herved et direkte advokat/klient-forhold mellem Adduco og Boligkontoret Fredericia og jeg/vi hæfter overfor Adduco i relation til deres honorar. Der er adgang til omkostningsgodtgørelse, der enten dækker 50 % eller 100 % af honoraret til Adduco. Rafn & Søn giver som lovet tilskud til dækning af eventuelt honorar, der ikke dækkes af omkostningsgodtgørelse. Herved dækkes Adducos fulde honorar af omkostningsgodtgørelse og/eller tilskud. Som klient hæfter jeg/vi overfor Adduco, hvis Rafn & Søn som følge af konkurs ikke er i stand til at honorere sin tilskudsforpligtelse, og der måtte være en del af honoraret der ikke dækkes af omkostningsgodtgørelse. 12

13 Senarie 2: Rafn & Søn fører sagen i vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Rafn & Søn beslutter, om sagen skal behandles i vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Med den nye klagestruktur er der kun mulighed for at få sagen prøvet i enten vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Såfremt sagen ikke er afsluttet tilfredsstillende skal sagen overdrages til et advokatfirma, hvis vi ønsker at fortsætte sagen, da Rafn & Søn ikke kan føre sagen videre som juridisk rådgivningsfirma ved domstolene. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: At formandsskabet sammen med direktør og regnskabschef træffer beslutning om valg af samarbejdsform. Det vil sige ønsker vi en aftale med en tredje part. 13. Meddelelser og punkter til drøftelse og beslutning fra driftschefen Status på markedsføringskampagnen for ombyggede og renoverede boliger i Sønder- og Korskærparken. Redegørelse: Vil blive givet på mødet Indstilling: Der er trykt brochurer til formidling de renoverede og ombyggede boliger Videre kampagnearbejde pågår efter at der er sket en præsentation og drøftelse af planerne med de berørte afdelingsbestyrelser. Status på medlemsfordele (indkøbsforening) med forventet opstart, konkrete aftale m.v. Redegørelse: Der er udleveret fordelskort til hovedbestyrelsen og redegjort for forretningsgang og procedure i forbindelse med projektet. Indstilling: Til orientering 13. Lukkede sager Redegørelse: Indstilling: Beslutning: 13

14 14. Eventuelt Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør Steffen Møller Borgbjerg Referent 14

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Beretning 2014. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB

Beretning 2014. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB Fastholde og KB KB KB KB KB udvikle KB KB KB KB KB KB KB KB KB tryghed & sikkerhed KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr. 31590920 Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB

Beretning AAAB AAAB AAAB AAAB AAAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 Indholdsfortegnelse Beretning... 4... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 4 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab...

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2013, kl. 16.00 Mødelokale 3, Studiestræde 28, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Rasmus

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2013-2014 Boligkontoret Århus INDHOLD Året der gik... 5 Målene... 6 Beboerne... 8 Nye hjemmesider... 9 Visuel kommunikation... 10 Kvarteret...11 Beboermappen er blevet lettere...12 Orden på

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Side 23 En fælles Boligorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere