BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 26. februar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. februar 2014, kl i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen, Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Karin Grønning Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg og Finn Muus. Afbud: Lone Löyche Poul Erik Poulsen Connie L. Lauridsen Preben Lærche Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2014 Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Godkendt 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Arealer og efterisolering Efter den almene sektor i flere år har argumenteret for det, blev det i efteråret fastlagt, at udvendig efterisolering af en ejendom ikke længere skal føre til en forøgelse af de enkelte lejemåls BBR-areal. 1

2 fortsat Imidlertid har der været usikkerhed omkring den præcise tolkning af de nye regler, herunder rækkevidden for byggerier, der tidligere er blevet efterisoleret. Nu er det slået fast, at efter de nye regler skal arealet efter udvendig efterisolering registreres således: Udvendig efterisolering og dermed tykkere klimaskærm fører ligesom tidligere til et større BBR-areal for bygningen set under et. Derimod bliver BBR-arealet i de enkelte lejemålsenheder ikke påvirket af efterisoleringen. Efterisolering vil således ikke have betydning for det BBR-areal, der indgår i boligstøtteberegningen, er angivet i lejekontrakten eller eventuelt benyttes som grundlag for fordeling af varmeregningen. De nye regler gælder for alt byggeri, dvs. også i forhold til ældre efterisolering af facader eller gavle. Til Orientering: Status på solceller I sommeren 2013 vedtog Folketinget L199 og L211 om støtte til solcelleanlæg i almene boliger med det formål at skabe ligestilling mellem ejere og lejere. Der er imidlertid i kølvandet på denne lovgivning opstået en række konkrete udfordringer, som endnu ikke er afklarede, og som potentielt har stor betydning for økonomien i solcelleanlæg. Nedenfor gives en status for disse uklarheder. BL anbefaler, at man er forsigtige med at indgå købsaftaler om solcelleanlæg, indtil problematikkerne har fundet en afklaring, hvilket forventes at ske i løbet af foråret MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet Problem: Regeringen har begrænset adgangen til opførelse af solcelleanlæg med særligt forhøjet tilskud dvs. en fast afregningspris for salg af overskudsstrøm til nettet på 130 øre/kwh i 10 år til 20 MW årligt (145 øre/kwh for fællesanlæg). Den forhøjede støttesats aftrappes med 14 øre om året i perioden Den normale afregningssats ved salg til nettet er 60 øre/kwh i 10 år, som altså gælder, hvis anlægget ikke modtager støtte efter 20 MW-puljen. Status: 20 MW-puljen kan ikke træde i kraft, før EU-Kommissionens godkendelse foreligger. EU- Kommissionen er stadig i gang med at oplyse statsstøttesagen om den forhøjede støtte til solceller. Energistyrelsen forventer dog, at et udkast til bekendtgørelse om bl.a. 20 MWpuljen ville kunne sendes i høring i den nærmeste fremtid. 2

3 fortsat Anmodning om valg af pristillæg skal indgives inden nettilslutning af anlægget. Der vil således ikke kunne gives støtte fra puljen til anlæg, der er nettilsluttet inden ansøgning til puljen. De nærmere betingelser for at kunne omfattes af puljen, vil blive fastsat i bekendtgørelse herom, når EU har godkendt støtteordningen. 2. Rådighedsbetaling Problem: Der er på det seneste set eksempler på, at lokale netselskaber er begyndt at opkræve en særlig rådighedstarif på 13 øre/kwh for solcelleanlæg. Denne tarif skønnes at forlænge tilbagebetalingstiden for solcelleanlæg med ca. 20 pct. Status: Energitilsynet har primo februar sendt Dansk Energis tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg i høring. BL vil afgive et kritisk høringssvar, men det må forventes, at tariferingsmetoden godkendes. Da Energitilsynet ikke kan pålægge netselskaberne at bruge ens tariffer, er det forventningen, at langt fra alle netselskaber vil vælge at gøre brug af rådighedstariffer, og at der derfor vil opstå stor geografisk vilkårlighed for de økonomiske rammvilkår for etablering af solcelleanlæg. BL vil rejse sagen politisk, hvis Energitilsynet ender med at godkende brug af rådighedstariffer for decentrale VE-anlæg. 3. Hoved-/bimålerproblematik L221 gør det muligt for udlejer at nettoafregne egetforbruget til fællesformål og lejerens forbrug, når lejemålene er tilsluttet udlejerens forbrugsinstallation. Solcelleanlægget er ejet af udlejer, og det er udlejer, der har kontraktforholdet med elleverandøren og står for indkøb, salg og afregning af el. Der vil i disse tilfælde skulle installeres bimålere i hver enkelt lejemål (den såkaldte kollektive model). Problem: Såfremt boligselskabet etablerer et solcelleanlæg med nettoafregning af lejerne, er det mest hensigtsmæssigt at opsætte hovedmåleren på lavspændingssiden af 10 KV transformeren, da dette giver mindst overskudsstrøm til nettet. Ikke alle steder i landet er dette i dag umiddelbart muligt, da en række boligselskaber de seneste år vederlagsfrit har overdraget det interne fordelingsnet til elselskaberne. Denne problematik har lovforsalget ikke taget højde for, og det kan i yderste konsekvens betyde etablering af langt flere afregningsmålere/hovedmålere end hensigtsmæssigt, da det i ikke uvæsentlig grad vil begrænse mængden af den solcellestrøm, der kan nettoafregnes, og dermed forringe økonomien i solcelleanlægget. Det skal også afklares, hvordan man på en teknisk enkel måde håndterer beboere, der selv ønsker at indkøbe el. Status: BL er i dialog med Energistyrelsen om en løsning. 3

4 Ajourføringsgebyr BL har på vegne af AAB i Århus og Århusbolig ført en sag i Højesteret, som har betydning for alle BL s medlemmer. Sagen handler om, hvem der har ansvaret for, at en opkrævning af ajourføringsgebyr, som er afsendt af boligorganisationen, kommer frem til den person, der er opnoteret på ventelisten. I dommen slår Højesteret fast, at det er boligorganisationen, der har forsendelsesrisikoen. Det betyder, at det er boligorganisationen, der har bevisbyrden for, at opkrævningen er kommet frem. Boligorganisationen kan således kun slette en person, der ikke har betalt ajourføringsgebyr, fra ventelisten, hvis boligorganisationen er i stand til at løfte denne bevisbyrde. Dommen har betydning for, hvordan man skal forholde sig fremover ved opkrævning af ajourføringsgebyr, og hvordan man skal forholde sig til personer, der allerede er blevet slettet pga. manglende betaling. På baggrund af foreløbige drøftelser med Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter kan vi angive følgende retningslinjer: Fremtidige opkrævninger Der stilles stadig ingen formkrav til, hvordan opkrævning og påmindelse om betaling af ajourføringsgebyr skal sendes ud og dommen medfører altså ikke noget krav om brug af anbefalet post eller andre særlige forsendelsesmetoder. Men hvis den opnoterede bestrider at have modtaget opkrævningen, og som følge deraf ikke har betalt, må boligorganisationen foretage en vurdering af, om organisationen kan føre et tilstrækkeligt bevis for afsendelsen og fremkomsten af opkrævningen, før personen slettes. Efter retspraksis vil der i denne bedømmelse bl.a. indgå følgende se også BL informerer nr Organisationens redegørelse for rutiner for postafsendelse, så det sandsynliggøres, at der ikke er sket fejl ved postafsendelsen. 2. Redegørelse for rutiner vedrørende returnerede breve. 3. Dokumentation for afsendte breve, f.eks. ved udskrift af journal, print eller kopi. 4. Er der afsendt flere breve vil sandsynligheden for, at ingen af disse breve skulle være kommet frem til skyldneren, være meget beskeden. 5. Undersøgelse af svigt eller fejlkilder i forbindelse med postomdelingen hos den opnoterede. Ved en ændring af udlejningsbekendtgørelsen af 18. januar 2013 blev der indført krav om rykker. Dette krav har en væsentlig betydning for, at boligorganisationerne fremover har nemmere ved at løfte deres bevisbyrde, idet der altid vil være afsendt to henvendelser til den opnoterede, før sletning kommer på tale. Bemærk, at det fortsat er den opnoteredes ansvar at meddele adresseforandring. Ovenstående har altså betydning i den situation, hvor den opnoterede kan dokumentere at være registreret på ventelisten med korrekt adresse, men erklærer, at brevet ikke er modtaget. Se også Østre Landsrets dom U Ø. 4

5 Personer, der er blevet slettet Har boligorganisationen slettet personer på ventelisten, som var registreret med korrekt adresse på sletningstidspunktet, men som ikke har betalt ajourføringsgebyr, fordi opkrævningen ikke er modtaget, skal personerne have deres ventelisteanciennitet tilbage, med mindre boligorganisationen kan føre tilstrækkeligt bevis for, at posten er kommet frem jf. ovenfor. Har boligorganisationen kun sendt én opkrævning med almindelig post, eller har boligorganisationen ikke registreret returpost, vil det være meget svært at føre dette bevis. Den enkelte boligorganisation må vurdere, om der er behov for at informere om muligheden for genopnotering på hjemmeside eller lignende, eller om det må antages, at uretmæssigt slettede personer selv vil henvende sig eller allerede har henvendt sig. Denne vurdering må bl.a. baseres på organisationens praksis i forbindelse med opkrævninger, rykkere og sletninger. Der kan ikke fastsættes nogen bestemt frist for, hvornår personerne skal henvende sig, men med tiden vil det forekomme mere og mere usandsynligt, at man ikke har undret sig over de manglende opkrævninger. Ved gen-opnotering skal der ikke opkræves gebyr for den mellemliggende periode, hvor man ikke har haft adgang til at få en bolig. Det er vurderingen, at dommen ikke har betydning i forhold til overgangsreglen i udlejningsbekendtgørelsens 41 og 42. Efter disse bestemmelser skulle medlemmer af andelsboligorganisationer, der ønskede at bevare deres anciennitet, opnoteres på venteliste inden den 1. juni Boligorganisationerne skulle orientere medlemmerne om dette ved brev suppleret af annoncering, ligesom BL iværksatte en mediekampagne. 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: LBF nr. 621 Region / kommune Familie Ældre Ungdom I alt Procent Region Syddanmark (496) 1,08 Middelfart ,31 Assens (1) 1,36 Faaborg-Midtfyn (5) 0,93 Kerteminde ,07 Nyborg (6) 0,81 Odense (35) 0,15 Svendborg (172) 4,49 Nordfyns ,87 Langeland ,45 Haderslev (53) 3,79 Billund ,29 Sønderborg (20) 1,82 Tønder (20) 2,86 Esbjerg (5) 0,11 5

6 fortsat Varde (12) 1,11 Vejen (1) 1,28 Aabenraa (34) 1,58 Fredericia (7) 0,81 Kolding (31) 0,95 Vejle (94) 1,16 Til orientering: Taget til efterretning 4. Orientering vedr. Købmagergade skole Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Herunder den lokalplan der er vedtaget for området. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 5. Orientering vedr. IP Schmidts Gård Redegørelse: Der er i øjeblikket drøftelser i gang med teknisk direktør og ejendomsafdelingen vedr. den indhentede byggetekniske vurdering af ejendommen. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 6. Orientering vedr. byggeprojekter på FredericiaC Redegørelse: Byggeudvalget har dags dato haft møde med Dorte Mandrup Arkitekterne. Der arbejdes målrettet på projekterne. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 7. Kredsvalgmøde i BL 7 kreds den 9. april Redegørelse: Den 9. april 2014 kl skal der være valg til BL's repræsentantskab i 7 kreds. Mødet afholdes på Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding. 6

7 forsat Hver kreds har et kredsrepræsentantskab, og disse udgør tilsammen BL's landsdækkende repræsentantskab. Derfor er kredsrepræsentantskabernes arbejde vigtigt i forhold til at skabe sammenhæng mellem de enkelte kredse og BL som organisation. Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed og har ca. 220 repræsentanter. Hver kreds har en formand og en næstformand, som vælges direkte på kredsvalgmøderne. Disse formænd og næstformænd er samtidig medlemmer af BL's bestyrelse. Indstilling: Da Boligkontoret Fredericia har 20 delegerede til kredsvalgmødet opfordres I som bestyrelsesmedlemmer til at deltage i mødet. Forinden kredsvalgmødet kl vil der være middag i restauranten kl Transport vil modsat tidligere år være i egen bil, hvortil der ydes kørselsgodtgørelse.. Allan Verner og Jørgen vil gerne lægge bil til. Flemming kører i boligkontorets VW Caddy. Afgang fra parkeringspladsen på Vesterbrogade kl Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2014 Redegørelse: I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 12. maj skal der fra bestyrelsen fremsendes et forslag om, at valg af bestyrelsesmedlemmer kun vil være for 1. år. Dette i henhold til beslutningen om at reducerer bestyrelsen til 9 personer i Indstilling: Til drøftelse og godkendelse Beslutning: Vedtaget 9. Orientering fra udvalgene Redegørelse: Energi og Bæredygtighedsudvalget: Miljøagenter Uddannelse. Der pågår snarest drøftelser af hvordan vi får kvalificeret miljøagenterne fagligt, herunder drøftelse af ekskursioner m.v. Der planlægges forløb inkl. foredragsholdere og lign. Det er stadig planen, at det er miljøagenterne der tager initiativ og henvender sig til udvalg og administration ikke omvendt. Kursusudvalg: Kursuskatalog vil komme ud i næste nummer af Lejligheden (juni udgaven) hvor der som noget nyt vil være et mini kursus i syn af lejligheder. 7

8 Fortsat Forvaltningsrevisionsudvalget: Der er afholdt møde vedr. målinger i forhold til årsregnskab. Der arbejdes på at udarbejde et katalog over hvad vi måler på og udvalget er i den forbindelse i nært samarbejde med økonomichef Preben Lærche. Beboerdemokratiudvalget: Der vil blive indkaldt til møde Finn udarbejder et oplæg til kommissorium og forløb. Indstilling: Til orientering 10. Drøftelse vedr. Studietur til Hamborg Redegørelse: Med baggrund i bestyrelsens beslutning om en besigtigelsestur i 2014 er der foreløbig aftalt med Thomas Littmann fra Senat der Freien und Hansestadt Hamborg at vi kan komme på besøg den 30. og 31. maj Thomas vil hjælpe os med såvel et besøg på havneområdet og et besøg hos en boligorganisation i Hamborg. Endelig program vil der blive arbejdet videre med. Indstilling: At turen flyttes til enten den 4 5 april eller den april da den foreslåede tur den maj ligger i forlængelse af Kristi Himmelfart. Beslutning: Arrangement søges planlagt d april 11. Meddelelser fra formanden Der er planlagt en kursus-seance for medarbejdere hos Bovia og drift / projekt med BL konsulent Gitte Hodde d.5. maj Den 28. april kl til kl vil Gitte Hodde forestå en opfølgning på bestyrelseskonferencen fra Der har d. 25. februar været afholdt afdelingsmøde med 218. Der var drøftelser med siddende afdelingsbestyrelse om eventuelt ikke at vælge en formand samt at indstille til en undersøgelse af muligheden for en sammenlægning med afdeling 220. Afdelingsmødet valgte at bibeholde en afdelingsbestyrelse samt at forkaste tanker om en eventuel sammenlægning. Vi har modtaget takkekort fra følgende: Borgmester Jacob Bjerregaard i anledning af gaven til hans tiltrædelses reception Preben Skou-Nielsen i anledning af hans afskedsreception Connie Lauridsen i anledning af hendes 70 års fødselsdag Hanne Møller fra Kuben i anledning af hendes afskedsreception. 8

9 12. Meddelelser og punkter til beslutning fra Direktøren Projekt Minecraft Redegørelse: Kort fortalt, så er Boligselskabernes Landsforening sammen med Dansk Arkitektur Center i gang med at lave et undervisningsforløb til folkeskolen, der handler om den almene sektor i Danmark. Det har fokus på beboerdemokrati, arkitektur og sektorens rolle i velfærdssamfundet. Det overordnede formål er at udbrede en forståelse for hvad vores sektor er og betyder for samfundet, til både skoleelever og lærere. Konceptet er, helt kort fortalt, gennem computerspillet Minecraft - som spilles af mere end 40 millioner børn og unge verden over - at skabe et nytænkende materiale, der på en underholdende og udfordrende måde lærer eleverne om de muligheder det at bo alment boliger giver for indflydelse på det byggede miljø. I et mere langsigtet perspektiv bliver materialet tilgængeligt for alle skoleelever i Danmark gennem DAC s skoletjeneste, men i det lidt kortere perspektiv, vil Boliogselskabernes Landsforening op til Almene Boligdage 2014 (5. og 6. september), lave et målrettet forløb for seks 6. klasser på skoler der ligger i eller i forbindelse med almene boligområder i Danmark. Ideen er, at de seks 6. klasser gennem forløbet, skal bygge deres drømmeversion af deres eget boligområde i Minecraft. Det skal være en konkurrence, og ud over at deres bidrag skal udstilles på Almene Boligdage. BL vil vi også invitere de seks 6. klasser ind i Bella Center, hvor en række af projekterne kåres som de bedste i forskellige kategorier ud fra en række på forhånd bestemte opgaver. Det, der kunne være i det for Boligkontoret Fredericia, er medie-omtale, som medinitiativtagere i en meget nytænkende og ikke mindst inddragende projekt. Hvis vi vil være med vil BL til gengæld sørge for at vores boligorganisation indgår i det kommunikationsmateriale, der udvikles og kommunikeres til pressen og på Almene Boligdage. Endelig kunne man jo håber, at lidt viden om beboerdemokrati og værdigrundlaget bag en almen bolig kunne skabe stolthed og tilknytning til deres boligområde hos eleverne. Som en lille sidebemærkning har folkeskolen i år 200 års jubilæum, det bliver markeret på landsplan og jubilæumssekretariatet er meget interesseret i at være med til at fortælle den gode historie om dette tiltag. Boligselskabernes Landsforening håber, vi vil bidrage med er at kortlægge mulighederne for at invitere en folkeskoleklasse i et af de boligområder, hvor vi er til stede og skabe kontakt til den konkrete skole, samt være med til at arrangere at klassen kan komme til Almene Boligdage til september. Indstilling: At vi deltager Beslutning: Godkendt 9

10 Fremsendelse af forespørgsel om bindende svar til skat Redegørelse: Administrativt har vi sammen med BOVIA Kolding og Østerbo i Vejle bedt vores revisor Ole Larsen om at fremsende en forespørgsel på et bindende svar fra skat vedr. moms på samarbejder mellem boligorganisationer herunder vort IT-samarbejde. Vi ønsker at der administrativt ligger klare linjer for samarbejdet. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Vedtaget Ansættelse af ny projektmedarbejder i projektafdelingen Redegørelse: Som besluttet på bestyrelsesmødet den 16. januar 2014 er processen med ansættelse af en medarbejder i projektafdelingen igangsat. Annoncen er lagt på diverse job portaler samt i Dagbladet og Elbo bladet. Forventet ansættelsestidspunkt 1. maj Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. Udsættelser Redegørelse: Med bagrund i kontanthjælpsreformen som blev igangsat her 1. januar 2014 har vi en bekymring over hvad det kan komme til at betyde af tab i afdelingerne. På den baggrund har Preben Lærche Susanne Friis og jeg haft et møde med Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen fra Fredericia Kommune for at høre om vi har nogen mulighed for at støtte op omkring hinanden og de beboere som kommer i den ulykkelige situation at de sættes ud af deres lejemål. Kommunen tilbyder beboere der får fremsendt rykker to fra os, at komme til en samtale for at få styr de muligheder der måtte være og i den forbindelse får de tilbudt økonomisk rådgivning. Situationen er desværre den, at langt over halvdelen som er kommet i problemer aldrig møder op til et møde med kommunen. Spørgsmålet kunne være om vi i vore overvejelser skulle drøfte en mulig indsats for vores side i form at en medarbejder der ved personlig henvendelse hos den enkelte beboere vil være den der formidler kontakten til kommunen og eventuelt banken. Indsatsen er kendt fra Esbjerg hvor det lykkedes i et meget stor omfang at hjælpe beboeren så de kan blive i deres bolig. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Bestyrelsen ønskede at der blev arbejdet videre med indsatsen da det gav god mening at vi kan hjælpe vore beboere samtidig med at vi kan minimerer udgifterne til dispositionsfonds udbetalinger til tab i afdelingerne. 10

11 Henvendelse fra Rafn & Søn Redegørelse: Der har nu åbnet sig en mulighed for, at vi kan få yderligere ejendomsskat tilbage! Bilag fra Rafn & søn Vi har tidligere gennemført en sag om genoptagelse af jeres ejendomsvurdering med henblik på forhøjelse af jeres fradrag for forbedringer. Sagen endte med en forhøjelse af jeres fradrag. Den ordinære sag er som bekendt afsluttet med en tilbagebetaling til jer. Udover ordinære genoptagelser, der som hovedregel giver mulighed for behandling af vurderinger fire år tilbage fra sagens start, havde man da jeres sag blev behandlet, endvidere mulighed for at bede om ekstraordinær genoptagelse af vurderinger, hvilket betød at man kunne gå endnu længere tilbage i ældre vurderinger og få korrigeret fradraget. Kravene til ekstraordinær genoptagelse var dog meget skrappe i den forstand, at det forudsatte, at vurderingen afveg væsentligt og myndigheden havde lavet grove fejl. Til dato er der aldrig sket en ekstraordinær genoptagelse med henblik på korrektion af fradrag for forbedringer i grundværdien. Der er imidlertid nu sket det, at Kammeradvokaten i januar 2013 gjorde SKAT opmærksom på, at en praksis hvor man automatisk afviste ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger var ulovlig. Desuden fandt Kammeradvokaten, at SKAT automatisk skulle have vejledt om muligheden for ekstraordinær genoptagelse i alle ordinære genoptagelsessager. Kammeradvokatens udtalelse skal forstås sådan, at der er sket nogle processuelle fejl som SKAT ikke burde have begået, men ikke at kravene til ekstraordinær genoptagelse på nogen måde er slækket. SKAT har på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse besluttet sig for at gennemgå alle fradragssager, der er gennemført siden Der er tale om cirka sager. Indtil videre har SKAT behandlet 300 sager og så vidt vi er orienteret, er der givet afslag i dem alle. SKAT har afsat 42 årsværk og forventer at arbejdet er afsluttet ultimo Der er imidlertid en lang række problemer i den forbindelse: Langt størstedelen af kravene på området forældes 1. januar Det betyder at SKAT ikke ser på, om de ændringer de foretager, vil få en økonomisk betydning, hvis en ekstraordinær genoptagelse sker efter 1. januar SKAT har afvist alle sager indtil videre. Deres argumenter er for størstedelens vedkommende decideret urigtige og baseret på fejlfortolkning. Da vi ikke modtager kopi af SKATS skrivelser, vil vi derfor ikke komme til at behandle sagen som jeres rådgiver. I står derfor alene med sagen. Det er vores helt klare opfattelse, at I vil stå meget bedre I jeres sag, hvis vi starter sagen op nu. Desuden vil en anmeldelse inden 1. januar 2014 sikre, at forældelsen afbrydes, hvorved I rent faktisk vil få noget ud af en begunstigende ændring. 11

12 Vi kan fortsat tilbyde at gennemgå jeres sag på no cure no pay-basis og se om der er noget at arbejde videre med. Men sagerne vil være væsentligt sværere at få medhold i. Vi ved nemlig ikke hvor meget der skal til for at vinde dem. I modsætning til de ordinære sager, hvor vi var helt sikre på at kunne skaffe jer en besparelse, beror disse sager på decideret lovfortolkning og er derfor langt mere risikofyldte for os. Derfor beder vi om et honorar på 48 % af den tilbagebetaling I opnår, hvis det skulle lykkes os at få medhold. Jeg kan oplyse, at det er en helt risikofri mulighed, idet sagen ikke har nogen som helst indflydelse på den oprindelige sag og derfor ikke vil påvirke jeres ejendomsskat hvis den tabes. Desuden vil sagen ikke påføre jer nogen omkostninger, da sagen gennemføres på no cure, no pay-basis. Såfremt I ønsker at vi arbejder videre med sagen skal jeg bede jer returnere vedhæftede kontrakt i underskreven stand gerne på og ellers pr. post. Vi vil også meget gerne høre fra jer, hvis I ikke er interesserede, så vi kan slette jer fra listen med de sager vi har afsluttet. Hvis I har nogle spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte mig på eller tlf Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: Godkendt Henvendelse fra Rafen og Søn Stillingtagen til ankeproces Redegørelse: Brev sendt fra Rafn & søn: SKAT har nu truffet afgørelse i sagen vedrørende ejendommen beliggende: Xxxxxxxxxxx Jeg/Vi er orienteret om den nye klagestruktur på skatteområdet gældende fra 1. januar 2014, som indebærer, at anke af SKAT s afgørelse alene kan ske til én instans enten Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Som følge af ændringen i klagestrukturen instrueres Rafn & Søn hermed til at tilrettelægge det fremadrettede sagsforløb således: Rafn & Søn skal overdrage sagen til Advokatanpartsselskabet Adduco, som skal føre ankesagen i Landsskatteretten. Der stiftes herved et direkte advokat/klient-forhold mellem Adduco og Boligkontoret Fredericia og jeg/vi hæfter overfor Adduco i relation til deres honorar. Der er adgang til omkostningsgodtgørelse, der enten dækker 50 % eller 100 % af honoraret til Adduco. Rafn & Søn giver som lovet tilskud til dækning af eventuelt honorar, der ikke dækkes af omkostningsgodtgørelse. Herved dækkes Adducos fulde honorar af omkostningsgodtgørelse og/eller tilskud. Som klient hæfter jeg/vi overfor Adduco, hvis Rafn & Søn som følge af konkurs ikke er i stand til at honorere sin tilskudsforpligtelse, og der måtte være en del af honoraret der ikke dækkes af omkostningsgodtgørelse. 12

13 Senarie 2: Rafn & Søn fører sagen i vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Rafn & Søn beslutter, om sagen skal behandles i vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Med den nye klagestruktur er der kun mulighed for at få sagen prøvet i enten vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten. Såfremt sagen ikke er afsluttet tilfredsstillende skal sagen overdrages til et advokatfirma, hvis vi ønsker at fortsætte sagen, da Rafn & Søn ikke kan føre sagen videre som juridisk rådgivningsfirma ved domstolene. Indstilling: Til drøftelse og beslutning Beslutning: At formandsskabet sammen med direktør og regnskabschef træffer beslutning om valg af samarbejdsform. Det vil sige ønsker vi en aftale med en tredje part. 13. Meddelelser og punkter til drøftelse og beslutning fra driftschefen Status på markedsføringskampagnen for ombyggede og renoverede boliger i Sønder- og Korskærparken. Redegørelse: Vil blive givet på mødet Indstilling: Der er trykt brochurer til formidling de renoverede og ombyggede boliger Videre kampagnearbejde pågår efter at der er sket en præsentation og drøftelse af planerne med de berørte afdelingsbestyrelser. Status på medlemsfordele (indkøbsforening) med forventet opstart, konkrete aftale m.v. Redegørelse: Der er udleveret fordelskort til hovedbestyrelsen og redegjort for forretningsgang og procedure i forbindelse med projektet. Indstilling: Til orientering 13. Lukkede sager Redegørelse: Indstilling: Beslutning: 13

14 14. Eventuelt Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør Steffen Møller Borgbjerg Referent 14

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. oktober 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 25. februar 2015, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening

Arbejdernes Byggeforening Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 5. august 2015, kl. 17.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen Verner

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 20. marts 2013, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Deltagere: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014 202 Boligkontoret Fredericia Afd. 202 Glentevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation: Navn:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 31. oktober 2012, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. december 2016, kl i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. december 2016, kl i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. december 2016, kl. 18.00 i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Verner

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014 208 Boligkontoret Fredericia Afd. 208 Ørnevej - Høgevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Torsdag den 10. december 2015 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Engstien 2, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

Bovia Bestyrelsesmøde. Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl Comwell, Skovbrynet 1, Kolding. Mødedeltagere:

Bovia Bestyrelsesmøde. Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl Comwell, Skovbrynet 1, Kolding. Mødedeltagere: Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Skovbrynet 1, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Svend Erik Jensen KJP

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 27. august 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen. Afbud: Jørgen Bjerg Sørensen JBS

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen. Afbud: Jørgen Bjerg Sørensen JBS Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Tirsdag den 26. april 2016 kl. 14.00 Mødested: Mødedeltagere: Comwell, Kolding Karl-Jørn Petersen Anni Damgaard Svend Erik Jensen Eva Kristensen KJP AD SEJ EK Afbud: Jørgen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Tønder Andelsboligforening Onsdag den 21. maj 2014, kl Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening. Side 1 af 14

Referat Tønder Andelsboligforening Onsdag den 21. maj 2014, kl Torvet 2 - Tønder. Tønder Andelsboligforening. Side 1 af 14 Referat Onsdag den 21. maj 2014, kl. 16.00 Torvet 2 - Tønder Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1.Godkendelse af referat...4 1.1.Bestyrelsesmøde den 22. april 2014...4 2.Efterretningssager...4 2.1.Totalt

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 30. januar 2013, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 side nr. 183 Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Vicky E. Jensen Frederik

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 696 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 17. juni 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 11. oktober 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmødet. Onsdag den 11. oktober 2017, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmødet Onsdag den 11. oktober 2017, kl. 18.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Lone Hartung,

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Bente Christoffersen, formand Jørgen Cramer, næstformand Anne-Lise Hansen Bent Puggaard Jægerspris Boligselskab Referat til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16.30 i Servicecentret beliggende Egeparken 4, 3630 Jægerspris. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere