DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe"

Transkript

1 Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 25. oktober 2012 Deltagere: Fra Grønt Råd Dansk Ornitologisk Forening v/ Bent Møllmann Jürgensen DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe Hørsholm Seniorråd v/jørgen Nybo Andersen Side 1/6 Fraværende: Emne: Fra Miljø-og Planlægningsudvalget Peter Antonsen Marianne Preis Balser Henrik Peulicke Anne Ehrenreich Fra administrationen Mette Jensen Katrine Langer Frank Steen Susanne Koch(ref) Hørsholm Handicapråd v/ Anni Buhr Mejlsø-Schmidt Spejderbevægelsen v/ Jette Nielsen Dansk Botanisk Forening v. Harald K. Hansen Miljø-og Planlægningsudvalget Ove Petersen Referat fra dialogmøde med Grønt Råd Center for Teknik Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Fax Kontaktperson Susanne Koch Arkitekt Direkte tlf Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra dialogmødet 1. december Status på tilsyn med fredede områder. 3. Plejeplaner og budget. 4. Høring af Grønt Råd Brev fra Grønt Råd til team byg af 24. juli Kvalitetssikringssystemet. 6. Rungsted Ladegård 7. Sjælsøs omgivelser 8. Usserød Å 9. Planstrategi.

2 10. Naturtrategi 11. Retningslinier for husstandsmøller 12. Plangrundlag for mere smidig administration af opsætning af solceller 13. Vandplaner og spildevandsplaner 14. Private vandløb nedklassificering. 15. Naturskole. 16. Eventuelt, herunder kystplanlægning, status for tilsyn med 3 registrerede områder, Lågegyde Side 2/6 Referat fra dialogmøde med Grønt Råd den 25. oktober Godkendelse af referat fra dialogmøde 1. december Godkendt med følgende bemærkninger. Peter Skat Nielsen ønskede præciseret, at pleje af naturområder og parkområder ikke kunne sidestilles, idet kommunen er forpligtiget til efter Naturbeskyttelsesloven at sørge for tilstanden inden for 3 beskyttede områder ikke ændres og fredningsværdierne i de fredede områder opretholdes. 2. Status på tilsyn med fredede områder. Ajourført statusnotat vedlagt dagsordenen, Statusnotatet tages op på næste Grønt Råds møde. 3. Plejeplaner og budget. Kommunalbestyrelsen har afsat midler i budgettet til pleje af 3 arealer og Usserød Ådal, kr i Høring af Grønt Råd. Grønt Råd ønsker fortsat at blive hørt inden der træffes afgørelse i de sager Grønt Råd kun tidligere modtog orientering om typisk miljøsager. Til det anførte Peter Antonsen at ordningen først blev indført for knap et år siden og at der derfor kunne være behov for justeringer. I de almindelige sager hvor Grønt Råd skal høres vil man gerne have at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og at sagen er oplyst med hensyn til lovgrundlag, begrundelse og evt. kommunens vurdering. Grønt Råd henviste til brev af 24.juli som er vedlagt dagsorden: Grønt Råd savner svar på brevet.

3 5. Kvalitetssikringssystemet. Frank Steen redegjorde for det certificerede system som blev indført i forbindelse med kommunalreformen inden for natur- og miljøområdet for at sikre ensartet sagsbehandling i kommuner. Hørsholm Kommune har netop opnået ny certificering. Der er udarbejdet en kvalitetshåndbog med procedurer for sagsbehandling. Der er 11 retningslinjer inden for naturområdet og 98 inden for miljøområdet. 2 procedurer er vedlagt dagsordenen. Susanne Koch gennemgik proceduren for nedlæggelse af stier i det åbne land jf. drøftelserne på sidste dialog møde 1. december Rungsted Ladegård. Sagen om tilgroning på markerne er overgivet til Naturerhverstyrelsen. Siden dialogmødet den 25. oktober 2012 har styrelsen foretaget kontrol besøg og varslet påbud om rydning til ejeren. På denne baggrund anbefales det at afvente udfaldet af en påbudssag. Spørgsmålet behandles på MPUmøde 19. december Der er indhentet pris på hvad det vil koste at lade materielgården rydde tilgroningen, prisen forventes at være kr for rydning og flisning samt kr til rodfræsning. Peter Skat Nielsen foreslår, at Hørsholm Kommune tager sagen op med KL således at det bliver muligt fremover at sende regningen til ejeren idet der i fredningen direkte er anført at markerne ikke må springe i skov. Omkring dyrkningspligt Bent Mølmann foreslog at kommunen, Grønt Råd og naboen Rungstedlund skriver fælles brev til Fredningsnævnet om dyrkning af arealerne. Landzonetilladelse + dispensation fra fredning: Landzonetilladelse og dispensation fra fredning til at opføre et nyt ladegårdsanlæg er udløbet. Ejeren har dog stadig ønske om at bygge, hvilket betyder at processen skal starte forfra. Sagen behandles på MPU møde den 19. december 2012 Side 3/6 7. Sjælsøs omgivelser. Skiltning til søen, Peter Antonsen fortalte om skiltet vedr. sti til Sjælsø ned gennem Landsbyen. Skiltet blev fjernet, men efter god pressedækning og fordi skiltet er forsynet med GPS, blev skiltet hurtigt sat på plads igen. Udsigtsfredningen, Sjælsø: Rune Glæsel har som reaktion på kommunens varsel om påbud om at overholde udsigtsfredningen, reageret ved at forlange fredningen ophævet.

4 Dette kan kun ske ved at rejse en affredningssag. Fredningssager kan rejses af kommune, stat og Danmarks naturfredningsforening. Siden dialogmødet den 25. oktober har Miljø- og Planlægningsudvalget besluttet ikke at rejse en sag om ophævelse af fredningen ("affredning af arealerne"). Tilsynet med fredede områder overgik til Hørsholm Kommune 1. januar 2007, i 2009 gik Hørsholm Kommune i gang med at undersøge forholdene inden for de områder der er omfattet af udsigtsfredningen. Administrationen mener derfor ikke, at der er tale om passivitet. Sti ved nordøst-enden af Sjælsø, Susanne Koch orienterede om at der re givet dispensation fra fredningen til træbroerne, men at der udestår en landzonetilladelse og en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Elleskov ved søen på Nordvands arealer: Der bliver en besigtigelse nu mht. på at finde ud af om det er 3 område. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at elleskoven ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Side 4/6 8. Usserød Å. Regulativet bliver behandlet på MPU den 26. november. Frank Steen fortalte om EU-life projektet, hvor vi har modtaget 7,3 mio kr. i støtte fra EU. Der er ansat en projektleder pr 1. november 2012, så nu igangsættes projektet. 9. Planstrategi. Grønt Råd ønsker at planstrategidokumentet rettes til efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen og lægges på PlansystemDK. Dette sker ikke i dag, det er det oprindelig dokument som blev sendt i høring der ligger i Plansystem.dk. Grønt Råd mener ikke det er tilfredsstillende og i overensstemmelse med planloven. Susanne Koch oplyste, at der ikke i planloven er noget krav om at udarbejde et endeligt dokument, og at det derfor ikke blev gjort. Anne Ehrenreich anførte, at det ikke var særligt borgervenligt. Peter Antonsen anbefalede at administrationen drøftede spørgsmålet igen. 10. Naturstrategi. Frank Steen oplyste, at kommunalbestyrelsen generelt er tilbageholdende med at fastsætte nye mål. Det skal gøres klart hvad behovet for en naturstrategi er, og hvilken nytteværdi en naturstrategi vil have. Grønt Råd vil blive indkaldt

5 til et møde formentlig februar 2013 med henblik på et eventuelt input ved næste budgetlægning. 11. Retningslinjer for husstandsmøller. Grønt Råd gjorde opmærksom på, at rådet i forbindelse med et høringssvar på en ansøgning om at opstille husstandsvindmøller havde opfordret Plan og Miljøcentret til at udarbejde retningslinjer til kommuneplanen om hvor der kan placeres husstandsvindmøller. Susanne Koch oplyste at høringssvaret er gået videre til gruppen der arbejder med kommuneplanrevisionen. 12. Solceller Plangrundlag for en smidig administration opsætning af solceller. Anne Ehrenreich mente at det skulle være nemt at få tilladelse til at sætte solceller op og havde tidligere efterlyst en oversigt over hvad der krævedes for at kunne sætte solceller op. Grønt Råd foreslog at det kunne overvejes om der skulle udarbejdes et tillæg til gældende byplaner og lokalplaner der muliggjorde opsætning af solceller. 13. Vandplaner og Spildevandsplaner Spildevandsplanen. Spørgsmålet om separatkloakering udskydes. Der skal foretages en uvildig vurdering af spørgsmålet om separatkloakering og høringssvarene herom. Resten af planen forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af Grønt Råd finder planen for uambitiøs samt at den endog ikke lever op til lovens krav om hvad en plan skal indeholde. Vandplaner. der er indkommet 10 høringssvar. Hørsholm Kommune gør som KL anbefaler, følger de statslige vandplaner, så gives der støtte til de nødvendige investeringer. Der kommer en ny generation af vandplaner i Hørsholm Kommune håber at Usserød Å vil indgå her således at der kan opnås støtte til investeringer her. Grønt Råd finder ligeledes denne plan meget uambitiøs. 14. Vandløb Frank Steen orienterede om at MPU skal tage overordnet stilling til om nogle vandløb skal være offentlige eller privatvandløb. 15. Naturskole. Kultur og Fritid har vurderet mulighederne for at etablere en naturskole i Hørsholm, men er kommet frem til, at Hørsholm Kommune er for lille et område til at etablere selvstændig Side 5/6

6 naturskole. I stedet overvejes det at gå i samarbejde med nabokommunerne om et naturskoleprojekt. Eventuelt. Kystplanlægning, der er afsat kr i til planlægning i Der skal udarbejdes et kommissorium inden årsskiftet så arbejdet kan igangsættes i Nabokommunerne vil blive inddraget i relevant omfang. Alle kommunale 3 områder er besigtiget i 2012, herudover er der besigtiget 15 private områder. Lågegyde: Broen er snart færdig åbner midt november. Cykelstien er færdig i Hørsholm Kommune, men etablering af cykelsti i Fredensborg er gået i stå, vi ved ikke hvornår arbejdet genoptages. Side 6/6 Næste møde 10. oktober 2013.

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 25.11.2009 kl. 7:45 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020 endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 27. april 2009 Mandag 27.04.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordninært møde Onsdag 27.05.2009 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Teknik- og Miljøudvalgets 1. budgetmøde -

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 12.06.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer

Læs mere