For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det. 1. Resume For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges hermed en strategi for udbygningen af ladeinfrastrukturen i det. Strategien indeholder, udover en status på området, en nærmere strategi for, hvorledes kommunen i en overgangsperiode - kan være med til at fremme den nødvendige infrastruktur til at understøtte brugen af elbiler. Strategien indeholder blandt andet forhold omkring placering, udformning, funktionalitet og design af ladestandere. Strategien udpeger ikke specifikke lokaliteter, hvor der bør opsættes ladestandere. Det vurderes i første omgang at være op til de frie markedskræfter at vurdere, hvor ladestanderne mest fordelagtigt placeres. 2. Beslutningspunkter At 1) Center for Byudvikling og Mobilitet behandler ansøgninger om opsætning af ladestandere efter de beskrevne principper og krav i indstillingen. At 2) Center for Byudvikling og Mobilitet udarbejder en folder, der rådgiver private i opstilling af ladestandere på offentlige vejarealer. side 1 af 9

2 3. Baggrund I budgetforlig 2013 blev forligsparterne enige om at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf. Forligspartierne lagde vægt på, at der etableres tilstrækkeligt med opladestationer rundt i byen. Teknik og Miljø blev derfor anmodet om at følge udviklingen på området og sikre fokus på opladefaciliteter i forhold til planlægning, byudvikling og infrastruktur, herunder at udarbejde en strategi for området. 4. Effekt 4.1 Baggrund Aarhus Kommune ønsker at inspirere til og fungere som igangsætter for udbredelsen af miljørigtige køretøjer. Dette gælder især eldrevne køretøjer, både internt i Aarhus Kommune, over for borgerne og i samarbejde med eksterne virksomheder. Kommunen gennemførte i som led i klimaplanarbejdet - en undersøgelse af mulighederne for at fremme brugen af eldrevne biler mv. i Aarhus. Som led i Klimaplanarbejdet blev det lovgivningsmæssige grundlag afdækket, og potentialet for at fremme el-biler i kommunen som virksomhed blev undersøgt, se bilag 1 og 2. Her blev det vurderet, at netop en medvirken til etableringen af den nødvendige infrastruktur kunne fremme brugen af elbiler i Aarhusområdet. Andre initiativer kunne være brug af el-biler og el-cykler i stedet for konventionelle biler i kommunen samt samarbejde med eksterne om fremme af el-biler. For at understøtte udviklingen på området blev der i forbindelse med Parkeringspolitik 2012 indskrevet i parkeringspolitikken, at der skal reserveres et antal pladser med mulighed for opladning af el-biler i større parkeringsanlæg og i gaderum i tætte byområder. Endvidere blev der i Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune indsat en bestemmelse om, at der i forbindelse med anlæg af side 2 af 9

3 parkeringsarealer skal overvejes mulighed for opsætning af udstyr til opladning af el-biler. Fra statslig side er der ligeledes fokus på at fremme elbilisme. Der er derfor vedtaget en forlængelse af afgiftsfritagelsen for el-biler frem til De gunstige danske rammebetingelser for el-biler er bl.a. grundlaget for den tidlige markedsintroduktion af fabriksbyggede elbiler i Danmark og baggrunden for, at flere store private aktører har valgt Danmark som case for udrulning af infrastruktur og el-biler. 4.2 Status på området Ladestandere i byen I 2010 indgik Aarhus Kommune en partnerskabsaftale med Better Place om at arbejde for fremme af el-bilisme. Som opfølgning på denne partnerskabsaftale har Teknik og Miljø på forsøgsbasis godkendt opstilling af ladestandere på offentlige parkeringspladser 16 steder i Aarhus. Placeringerne fremgår af bilag 3. Ved hvert sted er der godkendt opstilling af 3 ladestandere, hvor i alt 6 biler kan lade samtidig. Det giver i alt 96 parkeringspladser med mulighed for opladning af el-biler. En parkeringsplads ved hver af lokaliteterne er forsynet med en tavle, der angiver, at parkeringspladsen kun må benyttes af el-biler. Disse ladestandere er alle opsat af Better Place. Better Place gik i foråret 2013 konkurs, og i efteråret 2013 overtog E-ON den del af Better Place, der vedrører ladestandere. Forskningsprojekt Som et led i klimaplanarbejdet har Aarhus Kommune fra 2011 til 2013 deltaget i Clevers projekt Test-En-El-bil. Et projekt, der bl.a. blev støttet af Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Forskningsprojektet giver en viden om elbiler og opladning. Erfaringerne er indhentet fra danskere med vidt forskellige transportbehov og skal bidrage til at få flere til at vælge el-bilen frem for den konventionelle bil. Projektet er afsluttet, og i alt nåede ca. 60 aarhusianske familier at teste en el-bil. I testperioden blev der kørt ca km i el-bil i Aarhus. I projektperioden fik de 60 side 3 af 9

4 testfamilier stillet en el-bil til rådighed i en periode af 3 måneder. El-biler i den kommunale bilpark Sundhed og Omsorg er den forvaltning, der har det største antal el-biler. Sundhed og Omsorg har oplyst, at de pt. har 22 el-biler og har planer om indkøb af yderligere 70 biler over de næste 4 år. Der er opstillet en række ladestandere ved lokalcentrene, og derfor benyttes de offentlige tilgængelige ladestandere i dag ikke af hjemmeplejen. Såfremt der bliver opsat offentligt tilgængelige quickchargere (hurtigladere), vil Sundhed og Omsorg med stor sandsynlighed gøre brug af disse. 4.3 Strategi Det overordnede mål er at understøtte udbredelsen af miljørigtige køretøjer, herunder især eldrevne køretøjer. Dette er både internt i Aarhus Kommune, over for borgerne samt i samarbejde med eksterne virksomheder. For at understøtte dette mål ønsker Aarhus Kommune en strategi, der inspirerer til og fungerer som igangsætter for udbredelsen af denne type køretøjer. Dette gøres, ved at kommunen i en overgangsperiode er åben og imødekommende over for ønsker om etablering af ladeinfrastruktur. Endvidere vil kommunen i forbindelse med udvikling af byen inspirere og arbejde for, at der indtænkes en infrastruktur, der fremmer benyttelsen af miljørigtige køretøjer. Dette gøres for eksempel ved, at der - ved etablering af større private og offentlige parkeringsarealer - sikres pladser med lademulighed. Teknik og Miljø foreslår, at der udarbejdes en folder, der nærmere beskriver strategien herunder især hvilke krav kommunen stiller i forbindelse med opsætning af ladestanderne. De ladestandere, der i dag er opsat, er den type, hvor det tager 8-12 timer at lade en el-bil fra 0 til 100%. side 4 af 9

5 Som tidligere nævnt er der tale om et område, der er i udvikling. Nu tyder det på, at det fremadrettet i højere grad vil være quickchargere (hurtigladere) - der lader en el-bil fra 0 til 80 % på ca. 20 min - der vinder indpas. Quickchargere bliver på nuværende tidspunkt som udgangspunkt opsat i forbindelse med større indkøbsmuligheder og langs motorvejsnettet, aktuelt er der to i Aarhus. På sigt kan det dog ikke udelukkes, at de også ønskes opsat på gadeniveau. Rent størrelsesmæssigt og designmæssigt er der stor forskel på de to typer ladere. Quickchargere er væsentligt større og kan derfor ikke uden problemer placeres på gadeniveau. For at understøtte udviklingen og dermed væksten i elbiler, stilles der på nuværende tidspunkt ikke krav til udseendet/designet på ladestanderne. En designlinje, for at opnå et ensartet udseende, er på sigt oplagt. Kravet til design afventer, at der er sket en vækst i antallet af elbiler, samt at teknologien har udviklet sig til et niveau, hvor det vil være hensigtsmæssigt at stille krav til selve udformningen. I forbindelse med en konkret ansøgning om opstilling af ladestandere i det vil det blive vurderet, hvorvidt den ønskede stander passer ind i det pågældende byrum. Som udgangspunkt vil der blive stillet krav til følgende forhold: Tidshorisonten på tilladelsen Type af lader (ladeinfrastruktur) Placering (gade, pladser, uddannelsessteder m.m.) Udformning Funktionalitet Størrelse Afstand Derudover skal der også stilles krav til selve ladestanderen. Formålet er at sikre, at alle offentlige tilgængelige ladestandere, der opsættes i Aarhus, på sigt side 5 af 9

6 er af samme type med standardiserede stik, samt at de kan håndtere den nuværende og den forventede fremtidige teknologi og elforsyning. En nærmere beskrivelse af kravene fremgår af bilag nr Lovgivning Tilladelser til opstilling af ladestandere er reguleret i Vejloven. Derudover er der en række andre lovgivninger, som ladestanderen også skal forholde sig til. Vilkår for opsætning af ladestandere Vejloven foreskriver, at når en kommune stiller et areal gratis til rådighed for opstilling af ladestandere, er det kommunens pligt at sikre alle borgere mulighed for at anvende de installationer, der opsættes på det offentlige areal. Ud over det arealmæssige har kommunen også en miljømæssig interesse i, at alle ladestandere kan anvendes af alle el-biler, netop for at fremme udbredelsen af elbilerne. Pladsen og opladeren skal således være åben for alle elbiler. Det vil sige, at alle el-biler skal kunne lade fra standeren. Såfremt der opkræves betaling for brug af ladestanderen, skal der etableres et betalingssystem, der sikrer fri og fair adgang for alle til at bruge ladestanderen. Betaling må ikke forudsætte medlemskab eller lignede. Endvidere må ladestanderne ikke begrænses til kun at kunne låses op med bestemte kort eller lignende fysiske genstande. At reservere pladserne indeholder dog i dag en problemstilling vedrørende kontrol og håndhævelse af reservation af parkeringspladserne. Da der ikke findes officielle ordninger/mærkninger af el-biler i dag, er det ikke muligt umiddelbart at håndhæve skiltningen. Færdselsloven rummer pt. ikke mulighed for, at de kommunale parkeringskontrollører håndhæver skiltningen. Det er i dag en politimæssig opgave. Forvaltningen er pt. i dialog med Politiet for at undersøge problemstillingen nærmere. side 6 af 9

7 Blandt andet med baggrund i ovennævnte er kun én parkeringsbås på hver af de nævnte lokaliteter (ved skiltning) forbeholdt el-biler. Antallet af reserverede båse kan øges i takt med, at behovet øges. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en ændring af vejloven, som forventes vedtaget ultimo Herefter formodes det, at blive muligt at fritage blandt andet elbiler fra betaling på kommunale betalingsparkeringspladser. Igen indeholder dette den førnævnte problemstilling nemlig at der ikke findes officielle ordninger/mærkninger af el-biler i dag. Det er dog en problemstilling, som Energistyrelsen og Trafikstyrelsen er bekendt med. Da førnævnte problemstillinger er noget, som alle landets kommuner er ramt af, forventes det, at de overordnede lovgivningsmæssige forudsætninger efterfølgende tilrettes, således at det er muligt for kommuner med egen P-kontrol at håndhæve skiltningen og dermed være med til at fremme teknologien og på den måde skabe forbedrede miljømæssige forhold i byerne. Teknik og Miljø har allerede sagsbehandlet og godkendt opsætning af ladestandere i det. I den forbindelse er de opsat efter en række vilkår, der opfylder førnævnte, og som foreslås anvendt fremadrettet i forbindelse med nye ansøgninger. Disse vilkår/betingelser fremgår af bilag 4. Tilladelserne gives efter regler for særlig råden over vejareal i Vejlovens 102 og gæsteprincippet i Vejlovens 106. Inden opgravning i vejarealer udføres, skal der i henhold til Vejlovens 101 ansøges om opgravningstilladelse. De allerede givne tilladelser gælder i 5 år regnet fra tidspunktet for udstedelse af tilladelse. Kommunen kan inden for den 5-årige periode opsige tilladelsen, såfremt arealet ønskes anvendt til andet vejformål. Efter de 5 år skal der ansøges om fornyet tilladelse til at have ladestanderen stående. Også fremadrettet foreslår Teknik side 7 af 9

8 og Miljø, at tilladelserne gives for en periode af 5 år. Tidsbegræsningen er fastsat, da der er tale om et område, der er i udvikling. Noget tyder på, at det fremadrettet i højere grad vil være quickchargere, der vinder indpas. Behovet for at kunne langtidsparkere i forbindelse med en opladning forventes derfor at blive reduceret. Ansøger skal selv afholde omkostninger til etablering af ladestanderne og til evt. fjernelse og reetablering af arealet. 5. Organisering Center for Byudvikling og Mobilitet udarbejder en folder, der beskriver krav og vilkår for at få tidsbegrænset tilladelse til opsætning af ladestandere på offentlige vejarealer. Folderen samt et kort, hvor der er opstillet ladestandere på offentlige arealer - vil kunne ses på kommunens hjemmeside. 6. Ressourcer I forbindelse med opsætning af ladestandere forestår Center for Byens Anvendelse opsætning af den nødvendige skiltning. Udgiften hertil afholdes inden for Teknik og Miljøs gældende økonomiske ramme. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Opladning og parkering af el-biler i det offentlige rum Effekter af en mere miljørigtig vognpark Kort over nuværende placering af ladestandere i Aarhus Kommune Udkast til tilladelse Beskrivelse af krav til opsætning af ladestandere side 8 af 9

9 Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 7. oktober 2009 Forslag til Klimaplan Byrådet vedtog den 11. oktober 2012 Forslag til budget Byrådet vedtog den 6. marts 2013 Parkeringspolitik Sagsnummer: 13/ Center for Byudvikling og Mobilitet Tlf.: E-post: Lix: 40 Sagsbehandler: Steffen Arnbo Nielsen Tlf.: E-post: side 9 af 9

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det. offentlige rum samt analyse af brugen af hurtigladning.

Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det. offentlige rum samt analyse af brugen af hurtigladning. Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse af brugen af hurtigladning. 1 Infrastruktur til elbiler, opsætning af ladestandere i det offentlige rum samt analyse

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 578 Dagsorden Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:45 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler

Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler Infrastruktur for ladestandere til elbiler i det offentlige rum Januar 2011 1 REDEGØRELSE OM RAMMEBETINGELSER FOR OPSTILLING

Læs mere

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A)

22-11-2011. Dato 22. november 2011. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder. Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller (A) Referat Teknisk Udvalg 22-11-2011 Dato 22. november 2011 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Brian Pedersen (SF) Anders G. Mikkelsen (A) Bruno Müller

Læs mere

SAMLENOTAT. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3278 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

SAMLENOTAT. Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3278 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3278 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. november 2013 2013-4149 Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 5. december 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil.

Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil. Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil Aslak Kjærulff December 2011 Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere