I vejledningen beskrives, hvordan du skal udfylde overgivelsesskemaet, og hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på i den forbindelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I vejledningen beskrives, hvordan du skal udfylde overgivelsesskemaet, og hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på i den forbindelse."

Transkript

1 Notat Vejledning til udfyldelse af overgivelsesskema fra indkvarteringsoperatør til kommune Vejledningen er opdateret pr. 7. oktober 2016 med præciseringer vedr. hvem overgivelsesskemaet skal sendes til samt vurdering af medbragt uddannelse. Denne vejledning er til dig, der som medarbejder på et indkvarteringssted har ansvaret for hel eller delvis udarbejdelse af overgivelsesskemaet i LetAsyl om den enkelte flygtning. Overgivelsesskemaet rummer de væsentlige oplysninger om hver enkelt flygtning, og det giver dermed den modtagende kommune mulighed for at tilrettelægge den bedst mulige integrationsindsats. Overgivelsesskemaet skal udarbejdes for hver enkelt voksne asylansøger og for uledsagede og ledsagede mindreårige asylansøgere over 15 år. Det skal ikke udfyldes for medfølgende mindreårige børn. I vejledningen beskrives, hvordan du skal udfylde overgivelsesskemaet, og hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på i den forbindelse. 7. oktober 2016 Styrelsen for International Rekruttering og Integration Politik, Organisation og Kommunikation Postadresse: Postboks København S Besøgsadresse: Strandgade 25 C 1401 København K Tel Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Kåre Vind Jensen Tel Mail Formålet med skemaets oplysninger Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt, har adgang til relevante oplysninger om den enkelte og om den enkeltes viden og kompetencer, så kommunen kan forberede modtagelsen og integrationsindsatsen. De oplysninger, du som medarbejder på et indkvarteringssted indsamler om den enkelte, bliver brugt til at sikre kommunen de bedst mulige forudsætninger for anvisning af bolig, en målrettet beskæftigelsesindsats, valg af daginstitution og skole for børnene, sundhedsindsats mv. Skemaet skal oversendes til modtagekommunen senest 14 dage efter asylansøgeren meddeles opholdstilladelse. Skemaet kan derfor med fordel påbegyndes hurtigst muligt efter ankomst til asylcentret og herefter løbende opdateres. Side 1/8

2 Der vil blive udarbejdet en digital løsning for overlevering af oplysningerne i overgivelsesskemaet. Når den digitale løsning er på plads, vil det give kommunen adgang til oplysninger om de flygtninge, der visiteres til kommunen, efterhånden som centermedarbejderne registrer i LetAsyl. Vejledningen vil i forbindelse med implementering af en digitalløsning, blive opdateret. Hvem skal modtage oplysningerne? Kommunalbestyrelsen skal til varetagelse af en sammenhængende integrationsindsats for flygtninge i hver enkelt sag fastsætte, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen. Den koordinerende forvaltning har til opgave i samarbejde med udlændingen at sikre, at der er overblik over og sammenhæng i de indsatser, der iværksættes i de enkelte forvaltninger i kommunen. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne om den enkelte tidligt overgives fra indkvarteringsstedet til kommunen, således at disse fra start indgår i tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen. Du skal oversende en pdf-udgave af oplysningerne i overgivelsesskemaet samt medfølgende bilag til kommunens sikre hovedpostkasse senest 14 dage efter meddelt ophold. I emnefeltet på en skal du angive Overgivelsesskema for flygtning. Kommunens koordineringsansvarlige forvaltning, jf. integrationslovens 19 a, har herefter ansvar for, at de relevante oplysninger fra skemaet samt de medfølgende bilag tilgår de relevante dele af kommunen, herunder sundhedsplejersker, jobcenter, skoler, daginstitutioner mv. Forud for oversendelse af skemaet til modtagekommunen skal medarbejdere på centret afholde en overgivelsessamtale og opdatere overgivelsesskemaet, fx med oplysninger om kvalifikationer erhvervet i asylperioden, herunder i overgangsfasen inden afrejse til kommunen, eller om nye personlige forhold. Ved flytning til et nyt indkvarteringssted har den operatør, hvor asylansøgeren bor, ansvar for at sikre, at alle relevante oplysninger er opdaterede umiddelbart efter flytningen til det nye indkvarteringssted. Generelt om oplysningerne i skemaet Oplysningerne i skemaet bygger på flere kilder: på stamoplysninger indhentet via IBS, på oplysninger fra asylkontraktsamtalen med asylansøgeren og den fortløbende opfølgning herpå, på det kendskab der opnås til asylansøgeren og dennes eventuelle børn på centret, skole og dagtilbud samt på den afsluttende overgivelsessamtale, som medarbejderen holder sammen med flygtningen på centret, når der er opnået opholdstilladelse. Du er som medarbejder ikke forpligtet til at kontrollere oplysningerne. Side 2/8

3 Er der tale om en uledsaget mindreårig, er det desuden vigtigt at inddrage den udpegede personlige repræsentant forud for og i forbindelse med udfyldelsen af overgivelsesskemaet. Selve skemaet er delt op i 5 dele: Del 1: Personoplysninger Del 2: Afdækning af kompetencer og kvalifikationer Del 3: Helbredsmæssig afdækning. Del 4: Samtykkeerklæring. Del 5: Bilagsliste Der vil være forskellige medarbejdere som indarbejder oplysninger i skemaet, hvorfor selve arbejdsprocessen i LetAsyl er anderledes opdelt end selve skemaet. Oplysninger som udfyldes af netværksmedarbejder/socialkoordinator på Centret(ne): Del 1. Personoplysninger Til overgivelsesskemaets del 1 med personoplysninger, kan der inden første samtale hentes de stamoplysninger, der er tilgængelige fra IBS-systemet. På baggrund af samtaler med asylansøgeren indføres de nedenstående oplysninger i Del 1. Personoplysninger. Skemaet kan opdateres løbende, men skal senest opdateres ved overgivelse til modtagekommunen. Under asylfasen vil skemaet følge asylansøgeren via LetAsyl. Det gælder også ved eventuel flytning til nye indkvarteringssteder. I felterne Er der tale om uledsaget mindreårig? og Er der tale om ledsaget mindreårig? angives kontaktoplysninger på den udpegede personlige repræsentant. Ved ledsaget mindreårig forstås en mindreårig, hvor Udlændingestyrelsen har vurderet, at barnet er ledsaget af fx et familiemedlem, som ikke er en forælder. I det tilfælde, hvor der er tale om en ledsaget mindreårig, angives også ledsagerelationen. Det er desuden vigtigt med en uddybende beskrivelse af feltet Behov for støtte, da oplysningerne har betydning for kommunens planlægning og tidlige igangsættelse af indsats for den mindreårige. I feltet Er der særlige helbredsmæssige forhold svares ja eller nej, til hvorvidt der er helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for visitering til kommunen. Det kan fx være i tilfælde, hvor placering nær et særligt sundhedsmæssigt behandlingstilbud er nødvendig. Men det kan også være i tilfælde, hvor der er helbredsmæssige forhold, som den modtagende kommune bør være opmærksom på fx i forhold til beskæftigelsesmuligheder og anvisning af bolig. Såfremt der er særlige helbredsmæssige forhold, der skal tages hensyn til i forhold til anvisning af bolig, uddybes disse i feltet Særlige boligbehov i familien. De særlige helbredsmæssige forhold beskrives yderligere i Del 3. Helbredsmæssig afdækning. Side 3/8

4 I feltet Familie angives personoplysninger på medfølgende familie og familie i Danmark. Medfølgende familie og familie i Danmark kan fx være nære slægtninge, men omfatter ikke ægtefælle eller børn, da der er et særskilt felt til angivelse af disse. Desuden angives nær familie i hjemlandet og nær familie uden for hjemlandet. I feltet Særlige boligbehov i familien angives, om der er særlige hensyn ift. kommunens anvisning af bolig, fx ved familiemedlemmer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sygdom der kræver særlig boligindretning mv. Del 3. Helbredsmæssig afdækning Denne del af skemaet udfyldes kun, hvis der foreligger en underskrevet samtykkeerklæring. Se del 4 i vejledningen. Del 3 Helbredsmæssig afdækning udfylder du på baggrund af de oplysninger, du har fået ved de samtaler, du har haft med asylansøgeren og/eller det kendskab til helbredsmæssige forhold du, som netværksmedarbejder/socialkoordinator, har opnået under asylansøgerens indkvartering. Du er ikke forpligtet til at foretage nogen form for faglig/medicinsk vurdering/diagnosticering i forbindelse med indhentelse af oplysningerne. For børn gælder det, at der i denne del af skemaet alene angives oplysninger, som er afgivet af den uledsagede mindreårige asylansøger eller af barnets forældre til dig, eller som er opnået i det tværfaglige samarbejde omkring barnet og dets forældre. Du har ikke mulighed for at vurdere eller validere de afgivne oplysninger. Sundhedsmedarbejderen i indkvarteringscenteret oversender sundhedsoplysningerne, herunder vaccinationskort til sundhedsplejersken i modtagekommunen. Del 4. Samtykkeerklæring Oplysningerne omkring asylansøgerens helbredsmæssige forhold i skemaets del 3 og skolers og børnehavers/dagtilbuds oplysninger i skemaets del 1 kræver som altovervejende hovedregel samtykke for at kunne indsamles og videreformidles til kommunen. Det samme gælder for bilag, som omhandler helbred og sociale forhold, som f.eks. alle de nævnte bilag, der omhandler børn. Hvis en flygtning ikke giver sit samtykke til videregivelse af oplysningerne i overgivelsesskemaet, bør du vejlede den pågældende om, at indkvarteringsoperatøren har pligt til uden samtykke at udveksle visse oplysninger med henholdsvis kommunen og Udlændingestyrelsen. Det følger blandt andet af udlændingelovens 42 h og 44 b og bekendtgørelse (om undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl.), at der kan videreformidles oplysninger uanset samtykke fra asylansøgeren. Det gælder fx oplysninger fra asylkontrakten om pågældendes kompetencer, deltagelse i forskellige undervisnings- og aktiveringstilbud på centrene m.v. Side 4/8

5 Generelt ved behandling (indsamling og videregivelse) af personoplysninger gælder, at oplysninger skal være relevante og nødvendige. I denne sammenhæng vil det sige, at et samtykke til videregivelse af oplysninger til kommunen betyder, at der må videreformidles oplysninger omkring asylansøgeren og dennes børn, som har relevans for kommunens modtagelse og integrationsindsats for den asylansøger, som det drejer sig om. For at et samtykke er gældende, skal det sikres, at asylansøgeren har forstået ordlyden, og hvad det er han eller hun har givet samtykke til. Der kan derfor være behov for tolkebistand til oversættelse. Del 5. Bilag Bilagslisten er en oversigt over mulige bilag/oplysninger, der er relevante at indsamle og videregive til den kommende opholdskommune. Du skal således tage stilling til, hvilke bilag, der for den enkelte asylansøger er tilgængelige og relevante at indsamle/ uploade med henblik på videreformidling. Oplysninger som udfyldes af jobcentermedarbejder, VU/VA-medarbejdere, eller medarbejdere, der på anden vis arbejder med voksen uddannelse, aktivering og praktik på et indkvarteringssted. Del 1. I feltet Tilknytning til områder og personer i Danmark angives, om vedkommende har særlig tilknytning til bestemte byer/områder eller personer i Danmark. Oplysningerne herunder omfatter tilknytning til geografiske områder på grund af fx et gennemført praktikforløb, deltagelse i aktiviteter i foreninger, fritidsinteresser mv. samt tilknytning til personer, herunder familie og bekendte. Personer, der har et faktisk og reelt jobtilbud, skal som udgangspunkt visiteres til den kommune, hvor den kommende arbejdsplads er beliggende. I feltet Reelt jobtilbud angives derfor, om vedkommende har et reelt jobtilbud med angivelse af navn og adresse på virksomheden samt dokumentation for jobtilbud. Dokumentation for jobtilbud vedlægges som bilag til skemaet. Del 2. Afdækning af kompetencer og kvalifikationer Under samtaler med asylansøgeren afdækkes de oplysninger om kompetencer og kvalifikationer, der skal indgå i skemaets del 2. Oplysningerne i denne del er baseret på det, flygtningen har fortalt dig. Det betyder, at du ikke har et ansvar for at vurdere eller validere de afgivne oplysninger. Udfyldelsen af skemaet indebærer ingen former for arbejdsprøvning, kompetenceafklaring eller egentlig faglig vurdering af flygtningens kompetencer. Din opgave består i at foretage en indledende kompetenceafdækning baseret på flygtningens egne oplysninger. Del 2 omfatter en første afdækning af den enkeltes kompetencer og kvalifikationer. Oplysningerne er struktureret sådan, at de umiddelbart kan indgå i den mod- Side 5/8

6 tagende kommunes beskæftigelsesindsats i jobcenteret som led i et CV på Jobnet. Det er hensigten, at oplysningerne skal kunne overføres digitalt direkte til CV et i en senere digitalisering. Det er efterfølgende den modtagende kommunes opgave at kvalitetssikre oplysningerne, så de kan indgå i et CV, der er søgbart på Jobnet. I feltet Jeg søger job som angives asylansøgerens ønsker til fremtidigt job. Det angives om vedkommende har uddannelse og/eller erfaring inden for faget. Du bør meget overordnet og foreløbigt vurdere, om der er tale om job, der faktisk kan bestrides af den pågældende og støtte asylansøgeren i at angive realistiske jobønsker. I feltet Erhvervserfaring angives relevante oplysninger om erhvervserfaringer fra ansættelsessteder. Flygtninges erhvervserfaring vil ikke i alle tilfælde kunne beskrives med en dansk stillingsbetegnelse. I de tilfælde, hvor de danske stillingsbetegnelser ikke er dækkende, angives et fagområde eller et arbejdsfelt. Det konkrete arbejdsindhold angives som fritekst i beskrivelsen. Det er her vigtigt, at du spørger ind til de konkrete arbejdsopgaver, som den enkelte har varetaget, da en oplyst stillingsbetegnelse kan omfatte andre arbejdsfunktioner end en tilsvarende dansk stillingsbetegnelse. I feltet Uddannelse angives relevante oplysninger om grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervs-og videregående uddannelser og lignende. Ofte vil en flygtnings uddannelse ikke svare præcis til den danske niveauopdeling, der fremgår af overgivelsesskemaet. Du bør dog forsøge at angive uddannelsesniveauet ud fra de oplysninger, du får fra den enkelte. I feltet kan du angive en nærmere forklaring af uddannelsen, herunder fx niveauplaceringen. I de tilfælde, hvor uddannelsens fra og til dato ikke kendes, angives antal år i stedet. Foreligger der dokumentation for gennemført uddannelse, vedlægges denne som bilag. I feltet Kurser angives den enkeltes gennemførte kurser inkl. eventuelle kurser taget i asylperioden. Det angives desuden, hvorvidt kurset er taget i asylperioden. I feltet Kvalifikationer angives alle relevante faglige og arbejdsmæssige kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller erhvervserfaring. Kvalifikationerne kan være bestemte arbejdsområder eller arbejdsopgaver, som den enkelte har erfaring med. Kvalifikationerne kan vælges på baggrund af de forslag, der angives i Let-asyl. Derudover kan du tilføje yderligere beskrivelser med fritekst. I feltet Kørekort angives, om vedkommende har kørekort, hvilken type kørekort, der er tale om samt om det kan anvendes i Danmark. Desuden angives, i hvilket land kørekortet er udstedt. Du skal angive dette som oplyst af asylansøgeren, og er ikke forpligtet til at kontrollere oplysningerne. I feltet Sprog angives sprog og niveau samt vurdering af niveau for danskkundskaber. Du skal angive sprog og niveau for alle de sprog, som vedkommende oplyser. Side 6/8

7 Du skal angive niveau for læsefærdigheder, skrivefærdigheder, talefærdigheder og forståelse. Angiv også hvilken erfaring vedkommende har med hvert enkelt sprog. Har vedkommende fx brugt sproget i hjemmet eller i forbindelse med erhverv og uddannelse? Vurderingen af niveau for danskkundskaber skal tage udgangspunkt i den vurdering, der ligger til grund for den enkeltes indplacering på danskundervisning i asylperioden. I feltet Anden erfaring angives erfaringen med relevans for beskæftigelse, som ikke indgår i den øvrige afdækning af kompetencer og kvalifikationer. Dette kan fx være erfaring fra frivilligt arbejde, fritids- og foreningsaktiviteter eller erfaring opnået ved aktiviteter i asylperioden. Feltet Faglig profil anvendes til at uddybe beskrivelsen af erfaringer, kvalifikationer, job der søges m.v. Det kan fx omfatte en beskrivelse af, hvad den enkelte kan tilbyde som medarbejder og kollega, den enkeltes værdier og motivation, og hvad der betyder noget for vedkommende i arbejdet. I feltet Øvrige relevante forhold angives forhold med relevans for beskæftigelse, fx personlige kompetencer, evne til at tilegne sig ny viden og kompetencer, lederkompetencer o. lign. Vurdering af medbragt uddannelse Vurdering af medbragt uddannelse sker efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Vurderingen foretages af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Du bør vejlede den enkelte om muligheden for at få foretaget en vurdering af medbragt uddannelse. Du er dog ikke forpligtet til at medvirke ved ansøgningen mv. Styrelsen for Videregående Uddannelser tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig rådgivning og udtalelser om flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser. Som centermedarbejder kan du blandt andet få svar på spørgsmål om: Brug af vurderinger i integrationsindsatsen med henblik på job eller uddannelse Afklaring af, om det vil være hensigtsmæssigt at gå direkte til en ansøgning om formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer Procedurer for ansøgning om vurderinger Lovregulerede erhverv og ansøgning om autorisation Uddannelser og uddannelsessystemer i de enkelte lande. Ring eller skriv til Styrelsen for Videregående Uddannelser, Kontor for Vurdering og Anerkendelse af Udenlandske Uddannelser: Telefon: Side 7/8

8 Læs mere om vurdering af medbragt uddannelse på: Bilag Der er mulighed for at uploade relevante dokumenter, og derved sikre at de videreformidles til opholdskommunen. Fx. dokumenterer om uddannelse, kurser, certificeringer, arbejdserfaring og vurdering af formel uddannelse i regi af Styrelsen for videregående uddannelser. Oplysninger som udfyldes af medarbejdere fra interne og eksterne skoler og dagtilbud for børn: Del 1 I afsnittet Personlige oplysninger der kræver samtykke ved udveksling angiver medarbejdere fra børns skoler og dagtilbud oplysninger til brug for anvisning af bolig, den kommende placering i daginstitution, skole o. lign., hvor den enkeltes samtykke skal foreligge. Registrering og videregivelse af disse oplysninger kan derfor kun ske, hvis vedkommende har underskrevet skemaets samtykkeerklæring. I LetAsyl vil det ikke være muligt at udfylde dette felt, før samtykket foreligger. Medarbejdere i skoler og dagtilbud vil således vide om samtykket foreligger og kan yderligere se om samtykkeerklæring foreligger i registreringen heraf i LetAsyl. Oplysningerne vedr. børns skolegang og daginstitution samt almene trivsel/behov for støtte kan beskrives kort med henvisning til vedlagte bilag. I feltet Andre vigtige forhold angives fx forhold vedrørende den enkeltes og familiemedlemmers situation af betydning for kommunens planlægning af integrationsindsatsen, herunder deltagelse i beskæftigelsesindsats, sprogundervisning mv. Kontaktoplysninger til barnets skole/daginstitution i asylperioden skal angives i alle tilfælde, uanset at evt. skoleudtalelse og daginstitutionsudtalelse er vedlagt som bilag. Oplysningerne udfyldes for hvert enkelt barn eller ung, som har deltaget i dagtilbud eller skole i asylperioden. Bilag: Skoleudtalelse og udtalelse fra dagtilbud udfyldes i LetAsyl og uploades, så de tilknyttes overgivelsesskemaet. Den modtagende forvaltning i kommunen har herefter ansvaret for, at disse dokumenter videreformidles til kommende skole/daginstitution. Side 8/8

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Del 1 Personoplysninger

Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Del 1 Personoplysninger Overgivelsesskema styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører Overgivelsesskemaet indeholder følgende: Del 1 Personlige oplysninger Del 2 Afdækning af kompetencer og kvalifikationer Del 3

Læs mere

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen

Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen N O T A T 8. december 2017 Information om indhentning af oplysninger fra asyloperatør om nye flygtninge i kommunen J.nr. DOS ALL Desværre er den udførlige vejledning om indhentning af oplysninger fra asyloperatørerne

Læs mere

Overgivelsesskema. Styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Overgivelsesskemaet indeholder følgende: Del 1 - Personoplysninger

Overgivelsesskema. Styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører. Overgivelsesskemaet indeholder følgende: Del 1 - Personoplysninger Overgivelsesskema Styrket informationsudveksling mellem integrationsaktører Overgivelsesskemaet indeholder følgende: Del 1 Personlige oplysninger Del 2 Afdækning af kompetencer og kvalifikationer Del 3

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag.

De nye mål gør det mere klart for brugerne, hvor lang tid de kan forvente, at der maksimalt vil gå, før de modtager et svar i deres sag. SAGSBEHANDLINGSTID Udlændingestyrelsen indfører nye mål for sagsbehandlingstid Fra den 1. marts 2017 indfører Udlændingestyrelsen nye mål for den forventede maksimale sagsbehandlingstid på en række sagsområder.

Læs mere

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Ved Mette Hingebjerg / socialrådgiver og koordinator for modtagelse af flygtningebørn i Frederiksberg kommune Landstal

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark

26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 115 Offentligt 26 Skema: Oplysninger om personlige forhold og tilknytning til Danmark Oplysninger om ansøger Fornavn(e)

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats 02-12-2013 SOCIAL, BØRNE OG INTEGRATIONSMINISTERIET 02-12-2013 2 Program 1. Integrationsplanen Kort oprids af rammen og de foreløbige erfaringer.

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark

Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende med en person, som opholder sig i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 220 Offentligt 1. juli 2016 Retningslinjer for indkvartering af mindreårige asylansøgere, som har indgået ægteskab eller er samlevende

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration

Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration JUNI 2017 1.0 Sammenfatning, baggrund og metode Analysekontoret, Udlændinge- og Integrationsministeriet ISBN 978-87-93396-51-7

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2

Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2 Plan for modtagelse af kvoteflygtninge version 2 Planen evalueres medio 2011. Rettelser i kontaktoplysninger gives til Anne-Marie Kruse løbende. 1. Aftale om fordeling af flygtninge Socialcenteret søger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge.

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge. Status på flygtninge EVBU møde februar. Der er pr. d. 01/02-2015 modtaget 64 flygtninge ud af kvoten for 2014 på 47 flygtninge. Kvoten kan forhøjes med 50 %, svarende til i alt 71 flygtninge. Pr. 01/03-2015

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Vejledning til Min plan med integrationskontrakt

Vejledning til Min plan med integrationskontrakt Vejledning til Min plan med integrationskontrakt Version: 1.0 Oprettet: 8. december 2017 INDHOLD 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 2. HVAD DÆKKER VEJLEDNINGEN... 3 3. NY FLYGTNING MED DATA FRA ASYLOPERATØR...

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015

Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Overordnede servicerammer for integrationsindsatsen i Lejre version 2. 22. september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Serviceramme for midlertidig indkvartering 3. Serviceramme for omplacering

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v.

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v. Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk Til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. mail til fkh@uim.dk og uim@uim.dk 9. marts

Læs mere

Direktøren. Kære jobcenterchefer

Direktøren. Kære jobcenterchefer Direktøren Kære jobcenterchefer 5. december 2016 Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) har nu eksisteret i fem måneder. IGU en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-476 Fremsat den 20. marts 2013 af social-

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Inspirationsmateriale vedr. børneattester

Inspirationsmateriale vedr. børneattester Inspirationsmateriale vedr. børneattester Indledning Der hersker en del tvivl og usikkerhed om kravet om børneattester for flygtninge, der ansættes i dagtilbud, skoler o.lign. KL har derfor udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Side 1 af 9 11. november 2015 MLJ/HEN/KG Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Socialrådgiverne vil være med til at sikre en god og styrket integrationsindsats

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere